%3
Çocuk Hukuku Ahmet Cemal Ruhi
Çocuk Hukuku
Çocuk Hukuku

Çocuk Hukuku


Basım Tarihi
2010-04
Sayfa Sayısı
205
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786055336189
Baskı
4Yrd. Doç. DR. Ahmet Cemal RUHİ

Konu Başlıkları
- Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarının Önemi, Konusu, Kaynakları, Özellikleri ve Hukuk Sistemindeki Yeri
- Çocuğun Kişiliği, Nişanlanması ve Evlenmesi
- Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Çocuk MallarıI. BÖLÜM

ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARININ ÖNEMİ, KONUSU, KAYNAKLARI, ÖZELLİKLERİVE HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ

I. -ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARININ ÖNEMİ VE KONUSU-1

A. -Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarının Önemi-1

B. -Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları Kavramları-2

1. -Çocuk Hukuku Kavramı-2

2. -Çocuk Hakları Kavramı-3

II. -ÇOCUK HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ-4

A. -Çocuğun Yararının Önceliği-4

B. -Kamusallık-5

C. -Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması ve Şekilcilik-5

D. -Güçsüzlerin Korunması-6

III. -TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUK HAKLARI-6

IV. -ULUSLAR ARASI HUKUKTAKİ GELİŞMELER-10

A. -Genel Olarak-10

B. -Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi-12

1. -Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Temel Yaklaşımları-13

2. -Çocuk Hakları Sözleşmesinin Yapısı ve Temel Amacı-13

3. -Çocuk Hakları Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Denetimi-14

V. -ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN GENEL İLKELERİ-15

A. -Ayrımcılık Yasağı-15

B. -Çocuğun Yaşama ve Gelişme Hakkı-16

C. -Çocuğun Yüksek Yararına Öncelik Tanınması-17

D. -Çocuğun Görüşlerinin Dikkate Alınması ve Katılım Hakkı-18

E. -Çocukların Görüşlerini Ortaya Koyma Hakkı-18

F. -Çocukların Görüşlerini Serbestçe İfade Etme Hakkı-18

G. -Çocukların Kendilerini Etkileyen Konular ve Sorunların Öğrenme Hakkı-19

VI. -SÖZLEŞMENİN ÇOCUKLARA TANIDIĞI HAKLAR-19

A. -Genel Olarak-19

B. -Çocuğun Kişisel Hakları ve Özgürlükleri (Medeni Haklar)-19

C. -Çocuğun Ailesi Tarafından veya Ailesi Dışındaki Bakım Ortamlarında Yetiştirilme ve Koruma Hakkı-20

1. -Çocuğun Ana Babası Tarafından Yetiştirilme Hakkı-20

2. -Çocuğun Ana Babadan Ayırma Yasağı-20

3. -Çocuğun Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları-21

a. -Engelli Çocukların Hakları-21

b. -Çocuğun Sağlık Hakkı-22

c. -Çocuğun Sosyal Güvenlik ve Uygun Yaşam Standartlarına Sahip Olma Hakkı-23

d. -Çocuğun Eğitim Hakkı-23

e. -Çocuğun Oyun, Dinlenme, Boş Zaman Değerlendirme Hakkı-24

VII. -ULUSLAR ARASI ALANDA ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI-24

A. -Genel Olarak-24

B. -Lahey Sözleşmesinin Niteliği ve Amacı-25

C. -Sözleşme Kapsamına Giren Çocuklar-26

D. -Sözleşmeye Göre -Kanuna Aykırılık--26

E. -Sözleşmeye Göre -Koruma Hakkının- Kapsamı-27

F. -Çocuğun Mutad Meskeni-27

II. BÖLÜM

ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ, NİŞANLANMASIVE EVLENMESİ

1. -ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ-29

I. -KİŞİLİK KAVRAMI-29

A. -Genel Olarak-29

B. -Gerçek Kişiler-29

C. -Ceninin Durumu-30

D. -Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu-30

II. -EHLİYET ÇEŞİTLERİ-30

A. -Hak Ehliyeti-30

B. -Hak Ehliyetinin Temel İlkeleri-31

C. -Fiil Ehliyeti-31

1. -Fiil Ehliyetinin Çeşitli Görünümleri-32

a. -Hukuka Uygun Fiillerde Bulunabilme Ehliyeti-32

b. -Hukuki İşlem Ehliyeti-32

c. -Hukuki İşlem Benzerlerinde ve Yönetilmesi Gereken İrade Beyanlarına Muhatap Olma-32

d. -Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti-33

2. -Fiil Ehliyetinin Şartları-33

a. -Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma-33

1. -Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Sebepler-34

aa. -Yaş Küçüklüğü-34

bb. -Akıl Hastalığı-34

cc. -Akıl Zayıflığı-34

dd. -Sarhoşluk-34

ee. -Benzer Sebepler-35

b. -Ergin Olmak-35

1. -Normal Erginlik-35

2. -Evlenme İle Kazanılan Erginlik-36

3. -Mahkeme Kararıyla Erginlik-36

c. -Kısıtlı Olmamak-37

1. -Kısıtlama Sebepleri-37

aa. -Akıl Hastalığı ve Zayıflığı-37

bb. -Savurganlık, Alkol veya Bağımlılık, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim-38

cc. -Bir yılı aşan mahkûmiyet kararı-38

dd. -İlgilinin Talebi-38

2. -Kısıtlamanın Etkisi-38

2. -ÇOCUĞUN NİŞANLANMASI-39

I. -NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI-39

A. -Karşılıklı Evlenme Vaadi-39

B. -Tarafların Farklı Cinsten Olması-39

II. -NİŞANLANMANIN GEÇERLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ-39

A. -Nişanlanma Ehliyeti-40

1. -Tam Ehliyetsizler-40

2. -Sınırlı Ehliyetsizler-40

B. -İrade Beyanındaki Sakatlıklar-41

III. -NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI-41

A. -Maddi Tazminat-41

B. -Manevi Tazminat-42

1. -Şartları-42

C. -Hediyelerin Geri Verilmesi-42

3. -ÇOCUĞUN EVLENMESİ-45

I. -GENEL OLARAK-45

II. -EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR-45

A. -Genel Olarak-45

B. -Evlenme Ehliyeti-46

1. -Evlenme Ehliyetinin Koşulları-46

a. -Olağan Evlenme Yaşı-46

b. -Olağanüstü Evlenme Yaşı-47

2. -Ayırt Etme Gücü-47

III. -EVLENMENİN KURULMASINA İLİŞKİN ŞEKLİ NİTELİKTEKİ ŞARTLAR-48

A. -Evlenme Töreninin Aslî Şartları-48

1. -Nişanlıların İradelerini Karşılıklı Olarak Açıklamaları-49

2. -Evlenmenin Yetkili Memur Önünde Yapılması-49

B. -Evlenme Töreninin Talî Şartları-49

1. -Evlenmenin Kanunun Belirttiği Yerde Yapılması-49

2. -Tanıkların Katılması-50

3. -Evlenmenin Açık Olarak Yapılması-50

4. -Evlenmenin Sözlü Yapılması-50

C. -Evlenme Töreninde Şekle Uymamanın Sonuçları-51

D. -Evlenmeden Sonraki İşlemler-51

1. -Aile Cüzdanı Verilmesi-51

2. -Evlenmenin Nüfus İdaresine Bildirilmesi-52

3. -Evlendirmenin Aile Kütüğüne Tescil Edilmesi-52

4. -Savcılığa Bildirme-52

IV. -EVLENME ENGELLERİ-52

A. -Kesin Evlenme Engelleri-53

1. -Hısımlık-53

a. -Kan Hısımlığı-53

b. -Kayın Hısımlığı-54

c. -Evlatlık İlişkisi-54

2. -Önceki Evlilik-55

3. -Akıl Hastalığı-55

B. -Kesin Olmayan Evlenme Engelleri-55

1. -Bekleme Süresi-56

2. -Bulaşıcı Hastalıklar-56

V. -EVLENMENİN YOKLUĞU-57

A. -Evlenmenin Ayrı Cinsten Kişiler Arasında Yapılmamış Olması-57

B. -Evlenmenin, Evlendirme Memuru Önünde Yapılmamış Olması-57

C. -İki Tarafın Evlendirme Memuru Önünde Hazır Olmamaları-57

D. -Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları-58

VI. -EVLİLİĞİN BUTLANI-58

A. -Genel Olarak-58

B. -Mutlak Butlan Sebepleri-59

1. -Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Evli Olması-59

2. -Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olması-59

3. -Akıl Hastalığı-60

4. -Eşler Arasında Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlığın Bulunması (TMK. m. 145 b. 4)-60

C. -Nısbî Butlan Sebepleri-60

1. -Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk (TMK. m. 148)-60

2. -İrade Sakatlıkları-61

a. -Hata-61

b. -Hile-61

c. -Tehdit (Korkutma)-62

d. -Yasal Temsilcinin İzninin Olmaması-62

VI. -BUTLAN DAVALARI-62

A. -Davaların Hukuki Niteliği-62

B. -Davaların Tarafları-62

1. -Davacı-62

2. -Davalı-63

C. -Nısbî Butlan Davasının Tarafları-63

1. -Davacı-63

2. -Davalı-64

3. -Dava Hakkının Sona Ermesi-64

D. -Davalarda Yargılama Usulü-64

1. -Yetkili ve Görevli Mahkeme-64

E. -Butlan Davasının Sonuçları-64

F. -Çocuklar Yönünden-64

G. -Eşler Yönünden-65

H. -Evliliğin Butlanını Gerektirmeyen Haller-65

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-66

III. BÖLÜM

NAFAKA, SOYBAĞI, EVLAT EDİNME, VELAYET VE ÇOCUK MALLARI

4. -ÇOCUĞA TAKDİR EDİLECEK NAFAKA-81

I. -TEDBİR NAFAKASI-81

A. -Evlilik Birliği Devam Ederken İstenebilecek Tedbir Nafakası-81

1. -Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Taraflarca Yerine Getirilmemesi-81

2. -Çocuk İçin İstenen Tedbir Nafakası-82

B. -Butlan Davasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası-82

C. -Boşanma veya Ayrılık Davasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası-82

D. -Evlât Edinilen Çocuk Lehine Hükmedilecek Tedbir Nafakası-83

E. -Tedbir Nafakası ile İlgili Hükümler-84

1. -Tedbir Nafakasının Başlangıcı-84

2. -Tedbir Nafakasının Miktarının Belirlenmesi-85

3. -Tedbir Nafakasının Artırılması veya Azaltılması-86

4. -Tedbir Nafakasının Eda Biçimi ve Zamanı-87

5. -Tedbir Nafakasının Sona Ermesi-87

F. -Tedbir Nafakasında Usul Hükümleri-88

1. -Taraflar-88

2. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-89

a. -Görevli Mahkeme-89

b. -Yetkili Mahkeme-89

3. -İspat Yükü-89

II. -İŞTİRAK NAFAKASI-90

A. -Genel Olarak-90

B. -İştirak Nafakasının Mahiyeti-91

1. -İştirak Nafakası Ödenmesi Gereken Hâller-91

a. -Butlanına Karar Verilen Evlilikten Doğan Çocuklar-91

b. -Ayrılık Hâlinde Velâyeti Taraflardan Birine Verilen Çocuklar-91

c. -Boşanma Hâlinde Velâyet Hakkı Taraflardan Birine Verilen Çocuklar-92

d. -Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Hâlinde Velâyet Hakkı Taraflardan Birine Verilen Çocuklar-92

e. -Evlilik Dışında Doğan Çocuklar-92

2. -Velâyetin Taraflardan Birine Verilmesi-94

3. -İştirak Nafakası-97

C. -İştirak Nafakasının Hükümleri-98

1. -İştirak Nafakasının Başlangıcı-98

2. -İştirak Nafakasının Miktarının Belirlenmesi-101

3. -İştirak Nafakasının Artırılması veya Azaltılması-104

4. -İştirak Nafakasının Eda Biçimi ve Zamanı-106

5. -İştirak Nafakasının Sona Ermesi-106

D. -İştirak Nafakasında Usul Hükümleri-107

1. -Taraflar-107

2. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-109

a. -Görevli Mahkeme-109

b. -Yetkili Mahkeme-110

3. -İspat Yükü-111

III. -YARDIM NAFAKASI-111

A. -Genel Olarak-111

B. -Nafaka Borçluları ve Alacaklıları-112

1. -Üstsoy ve Altsoy-112

2. -Kardeşler-113

3. -Kamu Kurumları-114

C. -Yardım Nafakasının Koşulları-114

1. -Nafaka Yükümlülüğünün Nafaka Alacaklısı Bakımından Koşulları-114

a. -İstemde Bulunma Koşulu-114

b. -Yoksulluk Hâli-115

2. -Nafaka Yükümlülüğünün Nafaka Borçlusu Bakımından Koşulları-116

a. -Üstsoy ve Altsoyun Ödeme Kabiliyeti-116

b. -Yardım Nafakasında Kardeşin Ödeme Kabiliyeti-117

D. -Yardım Nafakasında Sıra-118

E. -YARDIM NAFAKASININ HÜKÜMLERİ-122

1. -Yardım Nafakasının Başlangıcı-122

2. -Yardım Nafakasının Miktarının Belirlenmesi-123

3. -Yardım Nafakasının Artırılması veya Azaltılması-124

4. -Yardım Nafakasının Eda Biçimi ve Zamanı-125

5. -Yardım Nafakasının Sona Ermesi-126

F. -YARDIM NAFAKASINDA USUL HÜKÜMLERİ-127

1. -Taraflar-127

2. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-128

a. -Görevli Mahkeme-128

b. -Yetkili Mahkeme-129

3. -İspat Yükü-129

NAFAKA İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI-130

5. -SOYBAĞI-341

I. -GENEL OLARAK-341

II. -KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞI-342

A. -Soybağının Kurulması-342

1. -Çocuk ile Ana Arasında Soybağı Kurulması-342

2. -Çocuk ile Baba Arasında Soybağı Kurulması-342

a. -Babalık Karinesi-342

b. -Babalık Karinesinin Kapsamı-343

aa. -Çocuğun Evlilik İçinde doğması-343

bb. -Çocuğun Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşmesi-343

c. -Babalık Karinesinin Çürütülmesi-344

d. -Soybağının Reddi Sebepleri-344

aa. -Çocuğun Ana Rahmine Evlilik İçinde Düşmesi-344

aaa. -Cinsel İlişkinin İmkânsız Olduğunun İmkânsızlığının İspatı-345

bbb. -İlliyet Bağının Bulunmadığının İspatı ile-345

bb. -Çocuğun Ana Rahmine Evlilikten Evvel veya Ayrı Yaşama Sırasında Düşmüş Olması-345

e. -Soybağı Davasında Taraflar-346

1. -Davacılar-346

aa. -Koca-346

bb. -Çocuk-346

cc. -Diğer İlgililer-347

2. -Davalılar-347

f. -Hak Düşürücü Süreler-348

g. -Soybağının Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme-348

h. -Soybağının Reddi Kararının Sonuçları-349

III. -ANA İLE BABANIN ÇOCUĞUN DOĞUMUNDAN SONRA EVLENMESİ-349

A. -Evlenmenin Soybağına Etkisi-349

B. -Bildirim-349

C. -İtiraz ve İptal-350

IV. -TANIMA-350

A. -Niteliği-350

B. -Esasa İlişkin Şartları-351

1. -Tanıyanın Baba Olması-351

2. -Çocuğun Başka Bir Erkekle Soybağı İlişkisinin Olmaması-351

C. -Şekle İlişkin Şartlar-352

D. -Tanımanın Hükümsüzlüğü-353

1. -Tanımanın Butlanı-354

2. -Tanımanın İptali-354

E. -Davada Taraflar-355

1. -Davacı-355

a. -Tanıyan-355

b. -İlgililer-355

2. -Davalılar-355

a. -Ana ve Çocuk-355

b. -Tanıyan ve Mirasçıları-356

F. -İspat Yükü-356

G. -Hak Düşürücü Süreler-357

H. -Yetkili ve Görevli Mahkeme-357

V. -BABALIK HÜKMÜ-357

A. -Genel Olarak-357

B. -Davanın Tarafları-358

1. -Davacı-358

a. -Ana-358

b. -Çocuk-358

2. -Davalı-359

a. -Baba-359

b. -Babanın Mirasçıları-359

C. -Hak Düşürücü Süreler-359

D. -İspat-359

1. -Davacı Yönünden-359

2. -Davalı Yönünden-360

E. -Babalığın İmkânsız Olduğu Def'i-360

1. -Bir Başkasının Babalığının Kuvvetli Olması Def'i-361

2. -Ananın Evli Olduğu İtirazı-361

VI. -DAVANIN SONUCU-361

A. -Çocuk Bakımından-361

1. -Soybağının Kurulması-361

2. -Nafaka-361

a. -Çocuk Bakımından-361

b. -Ana Bakımından-362

1. -Doğum Giderleri-362

2. -Geçim Giderleri-362

3. -Manevi Tazminat-363

c. -Babalık Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme-363

d. -Yargılama Usulü-363

VII. -SOYBAĞININ VELAYETE BAĞLI OLMAYAN (GENEL) HÜKÜMLERİ-364

A. -Genel Olarak-364

B. -Çocuğun Soyadı-364

C. -Çocuğun Vatandaşlığı-366

D. -Çocuğun Velayeti-366

E. -Çocukla Kişisel İlişki Kurulması-366

F. -Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması-368

G. -Çocuğun Mirasçılığı-370

SOYBAĞIİLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI-370

6. -EVLAT EDİNME-585

I. -GENEL OLARAK-585

II. -EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI-585

A. -Genel Olarak-585

B. -Küçüklerin Evlat Edinilmesi-585

1. -Küçük Olma (Ergin Olmama)-585

2. -Bakma ve Eğitme-586

3. -Evlat Edinilecek Çocuğun Yararı-586

4. -Evlat Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmemesi-587

5. -Evlat Edinene Özgü Koşullar-587

a. -Genel Olarak-587

b. -Birlikte Evlat Edinme-588

1. -Eşlerin Birlikte Evlat Edinme Zorunluluğu-588

2. -Birlikte Evlat Edinmenin Koşulları-588

3. -Eşlerin Birlikte Evlat Edinme Zorunluluğunun İstisnaları-588

c. -Tek Başına Evlat Edinme-589

6. -Evlatlığa Özgü Koşullar-590

a. -Çocuğun Daha Önce Başkası Tarafından Evlat Edinilmemiş Olması-590

b. -Çocuğun (Küçüğün) Rızası-590

7. -İlgililerin Rızası-590

C. -Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi-593

1. -İstisnai Niteliği-593

2. -Özel Koşulları-593

a. -Evlat Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması-593

b. -Evlat Edinme İstemini Haklı Kılacak Sebeplerin Varlığı-594

c. -Evlat Edinilecek Kişinin Eşinin Rızası-594

3. -Küçüklerin Evlat Edinilmesine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması-595

III. -EVLAT EDİNMEDE ARACILIK-595

IV. -EVLAT EDİNMENİN ŞEKLİ VE USULÜ-596

A. -Mahkeme Kararı-596

B. -Nüfus Kütüğüne Kayıt-596

C. -Evlat Edinme İle İlgili Kayıt ve Belgelerin Gizliliği-597

V. -EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI-597

A. -Evlatlığın Kişisel Durumuna ilişkin Sonuçlar-597

1. -Evlatlığın Öz Adı-597

2. -Evlatlığın Soyadı-597

3. -Evlatlığın Ana ve Baba Adı-597

4. -Evlatlığın Vatandaşlığı-598

5. -Hısımlık-598

6. -Evlenme Yasağı-598

B. -Ana Babaya Ait Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Sonuçlar-598

1. -Bakım Yükümlülüğü-598

2. -Velayet Hakkı-599

3. -Evlatlığın Asıl Ana Babası ile Kişisel İlişkisi-599

4. -Karşılıklı Yardımlaşma, Saygı ve Anlayış Gösterme Yükümlülüğü-599

5. -Mirasçılığa İlişkin Sonuçlar-600

VI. -EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI-600

A. -Hukuki Niteliği-600

B. -Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Sebepleri-600

C. -Davanın Tarafları-602

D. -Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının İstenemeyeceği Haller-602

E. -Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları-603

EVLAT EDİNME İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI-603

7. -VELAYET-755

I. -TANIMI-755

II. -VELAYETE TABİ OLANLAR-755

III. -VELAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR-755

IV. -VELAYET HAKKININ ÖZELLİKLERİ-756

V. -VELAYET HAKKININ KAPSAMI-757

A. -Genel Olarak-757

B. -Çocuğa Ad Koyma-757

C. -Çocukla Birlikte Yaşama-757

D. -Çocuğun Yerleşim Yeri-757

E. -Çocuğun Bakımı ve Eğitimi-758

F. -Çocuğun Söz Dinleme Yükümlülüğü-758

G. -Çocuğun Ehliyeti ve Temsili-759

VI. -ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ-760

VII. -ÇOCUK İLE ANA VE BABASI ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER-760

VIII. -VELAYETİN KALDIRILMASI-761

A. -Genel Olarak-761

B. -Koşulları-761

1. -Ana ve Babanın Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirememesi-761

2. -Ana ve Babanın Çocuğa Yeterli İlgiyi Göstermemesi-762

3. -Ana ve Babanın Çocuğa Karşı Yükümlülüklerini Ağır Biçimde İhlal Etmesi-763

4. -Velayet Hakkına Sahip Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesi-763

5. -Ana Babanın Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Olması-763

C. -Hukukî Sonuçları-763

D. -Durumun Değişmesinin Koruma Önlemlerine Etkisi-764

VELAYET İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI-765

8. -ÇOCUK MALLARI-1177

I. -GENEL OLARAK-1177

II. -ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ-1177

A. -Velayete Sahip Ana Babanın Yönetim Hakkı ve Yükümlülüğü-1177

B. -Ana ve Babanın Birlikte Yönetimi-1178

C. -Ana ve Babanın Yönetim Hakkının Dışında Kalan Mallar-1178

D. -Yönetim Hakkının Sona Ermesi-1180

III. -ÇOCUK MALLARININ KULLANILMASI-1180

A. -Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma Hakkı-1180

IV. -ÇOCUK MALLARININ SARFI (HARCANMASI)-1181

ÇOCUK MALLARI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI-1183

YARARLANILAN KAYNAKLAR-1203
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat