Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi Demet Özdamar

Yasal Mal Rejimi ve TasfiyesiEdinilmiş Mallara Katılma Rejimi


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
240
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254840
Boyut
16x24
Baskı
5Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ

Arş. Gör. Dr. Burcu YAĞCIOĞLU

 

Konu Başlıkları
- Tüm Mal Rejimlerine İlişkin Genel İlkeler
- Yasal
- Seçimlik
- Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı
- Mal Rejimi Sözleşmesi (Ehliyet, Şekil ve İçerik)
- Alacaklıların Korunması İlkesi ve Alacaklıdan Mal Kaçırma
- Edinilmiş Mallar
- Kişisel Mallar
- Paylı Mallar
- Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf
- Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
- Tasfiyede Görevli ve Yetkili Mahkeme
- Ölüm ve Ölüm Durumunda, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi
- Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü
- Boşanma ve Evliliğin İptali Davası ile Mal Rejimi Davaları Arasındaki İlişki
- Ayrılık Kararı Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Yürürlük Tarihi
- Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılmış Toptan Ödemelerin Hesaplanması
- Eklenecek Değerler
- Değer Artış Payı (DAP)
- Denkleştirme
- Artık Değer
- Katılma Alacağı
- Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde, Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi
- Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Zamanaşımı
Çözümlü Pratik Çalışmalar, SLAYT Resimleri, Mal Rejimi Sözleşmesi ve Dava Dilekçesi Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür 7
İkinci Basıya Önsöz 8
Üçüncü Basıya Önsöz 9
Dördüncü Basıya Önsöz 10
Beşinci Basıya Önsöz 11
Kısaltmalar 17
Giriş 19
TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA
TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
§ 1. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 21
I. MAL REJİMİ KAVRAMI VE MAL REJİMİ ÇEŞİTLERİ 21
A. Genel Olarak Mal Rejimi Kavramı 21
B. Yasal Mal Rejimi 22
C. Seçimlik Mal Rejimi 23
D. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayırımı 24
1. Eşlerden Birisinin Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş 25
2. Alacaklının Talebi ile Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş 27
3. Kendiliğinden, Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş 28
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİ KİMLER YAPABİLİR (SÖZLEŞME EHLİYETİ), SÖZLEŞMENİN YAPILMA ZAMANI, ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 28
III. TÜM MAL REJİMLERİNE HÂKİM OLAN GENEL İLKELER 32
A. “Alacaklıların Korunması İlkesi” ve Alacaklıdan Mal Kaçırma 32
B. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi İlkesi 36
C. Envanter Tutulmasını İsteme Hakkı 37
D. Eşler Arasındaki Borçların Muacceliyeti, Süre ve Güvence Verilmesi İlkesi 38
IV. EK OLARAK, YASAL MAL REJİMİNE ÖZGÜ DİĞER İLKELER 43
A. İkame İlkesi 43
B. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Gruplarının Değiştirilemeyeceği İlkesi 46
C. Tercih İlkesi 46
YASAL MAL REJİMİ:
“EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ”
§ 2. YASAL MAL REJİMİ: “EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ” 49
I. GENEL OLARAK 49
II. MÜLKİYET 50
A. Edinilmiş Mallar 51
B. Kişisel Mallar 52
1. Kanuna Göre 53
2. Sözleşmeye Göre 54
C. Paylı Mallar ve İspat Kolaylığı 55
III. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 60
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 61
YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERME SEBEPLERİ
§ 3. YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERME SEBEPLERİ 63
I. YASAL MAL REJİMİNİN SONA ERME SEBEPLERİ, SONA ERME ANI, TASFİYESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 63
A. Yasal Mal Rejiminin Sona Erme Sebepleri ve Sona Erme Anı 63
B. Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde, Görevli ve Yetkili Mahkeme 65
II. ÖLÜM: EŞİN MİRAS HAKKI İLE KATILMA ALACAĞI AYIRIMI 69
III. BAŞKA BİR MAL REJİMİNİN KABULÜ 69
IV. BOŞANMA VE EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI İLE MAL REJİMİ DAVALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 70
V. AYRILIK KARARI VEYA AYRI YAŞAMA HALİNDE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 72
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ (TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN m.10 ve m.20)
§ 4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ (TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN m.10 ve m.20) 75
YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§ 5. YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 81
I. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ, TASFİYE ANI VE DEĞERLENDİRME ANI AYIRIMI 82
II. MALLARIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ (SÜRÜM DEĞERİ, GELİR DEĞERİ VE ÖZEL HÂLLER) 85
III. KİŞİSEL VE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI İLE MALLARIN GERİ ALINMASI 86
IV. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA YAPILMIŞ (EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE İŞ GÜCÜ TAZMİNATI GİBİ) TOPTAN ÖDEMELERİN, HAYAT TABLOLARINA GÖRE, “KİŞİSEL MAL” OLARAK HESAPLANABİLMESİ İMKÂNI 87
V. EŞLERİN PAYLARININ HESAPLANMASI 103
A. Fiilen Yapılabilecek İşlemler 103
B. Soyut Olarak Yapılacak Hesaplamalar 103
1. Aktif Değerler 103
2. Pasif Değerler 104
3. Artık Değer (m.231) = Aktif Değerler – Pasif Değerler 104
C. “Eklenecek Değerler” ve Üçüncü Kişilere Karşı Dava 105
D. “Değer Artış Payı (DAP)” 108
E. “Denkleştirme” 112
F. “Artık Değer” 114
G. Artık Değere Katılma ve “Katılma Alacağı” 115
VI. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 116
A. Genel Olarak Ödeme ve Ertelenmesi 116
B. Ölüm Durumunda, Yasal Mal Rejimin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Ödenmesi 118
C. Alacakların Takası ve Artık Değere Katılma Oranının (Katılma Alacağının) Azaltılması veya Kaldırılması 119
VII. YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE, AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ ÖZGÜLENMESİ 120
A. Genel Olarak 120
B. Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi 129
C. Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde, Aile Konutu ve Ev Eşyasının Özgülenmesi 131
VIII. PAYLI MÜLKİYETİN TASFİYESİ 132
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§ 6. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 135
Sonuç 143
EKLER
EK (1): MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR 149
EK (2): ÖRNEK MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ VE DAVA DİLEKÇELERİ 163
Örnek 1: Edinilmiş Mallara Katılma Sözleşmesi 163
Örnek 2: Mal Ayrılığı Sözleşmesi 166
Örnek 3: Paylaşmalı Mal Ayrılığı Sözleşmesi 167
Örnek 4: Mal Ortaklığı Sözleşmesi 169
Örnek 5: Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığına) Geçiş Dilekçesi 172
Örnek 6: Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Dava Dilekçesi 173
Örnek 7: Boşanma ve Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Dava Dilekçesi 175
Örnek 8: Üçüncü Kişilere Karşı Dava Dilekçesi (Eklenecek Değerler) 180
Örnek 9: Sosyal Güvenlik Kurumlarından Yapılan Toptan Ödemelerin Ortalama Yaşam Tablosuna (PMF’ye) Göre Kişisel Mal Olarak Hesaplanması Talebine İlişkin Dilekçe Örneği 182
Örnek 10: Alacaklıların Korunmasına Yönelik Dava Dilekçesi 185
Örnek 11: Aile Konutu ile Ev Eşyası ve Paylı Malların Özgülenmesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 187
EK (3): 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN (Mal Rejimleri ile İlgili) TÜM HÜKÜMLERİ 189
EK (4): 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’UN (Mal Rejimleri ile İlgili) TÜM HÜKÜMLERİ 215
EK (5): YASAL MAL REJİMİ YANINDA, DİĞER TÜM MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN POWER POINT (SLAYT) RESİMLERİ 217
Genel Kaynakça 233
Kavramlar Dizini 237

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat