Vergi Kaçakçılığı Suçları Dündar Aydoğan

Açıklamalı - İçtihatlıVergi Kaçakçılığı Suçları


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
1011
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050508833
Boyut
17x25
Baskı
1350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
KARGO BEDAVA

Dündar Aydoğan

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ .........................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .............................................................................................9

KISALTMALAR ........................................................................................21

GİRİŞ ...........................................................................................................23

BİRİNCİ BÖLÜM

1. VERGİ HUKUKU ve TEMEL KAVRAMLAR................................... 27

1.1. Vergi.......................................................................................27

1.2. Vergi/Ceza Hukuku................................................................27

1.3. Vergi Kabahatleri/Suçları.......................................................28

1.4. Temel Kavramlar....................................................................29

1.4.1. Verginin Konusu........................................................29

1.4.2. Vergiyi Doğuran Olay................................................29

1.4.3. Verginin Matrahı........................................................30

1.4.4. Verginin Tarhı............................................................31

1.4.5. Tarh Usulleri ..............................................................31

1.4.5.1. Beyana Dayanan Tarh ...............................31

1.4.5.2. İkmalen Vergi Tarhı ..................................31

1.4.5.3. Re’sen Vergi Tarhı ....................................32

1.4.5.4. Verginin İdarece Tarhı...............................32

1.4.6. Tebliğ .........................................................................32

1.4.7. Tahakkuk....................................................................33

1.4.8. Tahsil..........................................................................33

2. KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KOVUŞTURULMASINDA USUL . 34

2.1. Kaçakçılık Suçlarının Cumhuriyet Savcılığına Bildirilmesi ..37

2.2. Savcılığın Doğrudan Kaçakçılık Suçunun İşlendiğini 

Öğrenmesi ..............................................................................37

2.3. Kovuşturma/Yargılama Şartı Olan Mütalaanın Zamanı, Şekli, 

İçeriği ve Alınmamasının Sonuçları.......................................40

2.4. Yargı Kararları .......................................................................47

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.................................47

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.................................48

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.................................49

10

• Yargıtay Daire Kararları...................................................55

3. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA CEZAİ SORUMLULUK.. 69

3.1. Fail..........................................................................................69

3.2. Vergi Ödevlisi ........................................................................71

3.3. Mükellef (Yükümlü)...............................................................71

3.4. Vergi Sorumlusu ....................................................................72

3.5. Gerçek Kişilerde Cezai Sorumluluk.......................................73

3.5.1. İş Yeri Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu ..................73

3.5.2. Vekilin Ceza Sorumluluğu.........................................74

3.5.3. Kanuni Temsilcilerin Ceza Sorumluluğu...................75

3.5.4. Mirasçıların Ceza Sorumluluğu .................................76

3.5.5. Adi Ortaklıkta Sorumluluk.........................................77

3.6. Tüzel Kişilerde Sorumluluk ...................................................78

3.6.1. Kâr Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel Kişileri.....80

3.6.1.1. Derneklerde Sorumluluk............................80

3.6.1.2. Vakıflarda Sorumluluk ..............................81

3.6.1.3. Sendikalarda Sorumluluk ..........................81

3.6.2. Kâr Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri...........81

3.6.2.1. Şahıs Şirketleri...........................................81

3.6.2.2. Sermaye Şirketlerinde Sorumluluk............83

3.6.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit 

Şirketlerde Sorumluluk ..............................................85

3.6.4. Kooperatiflerde Sorumluluk ......................................86

3.7. Yargı Kararları .......................................................................87

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.................................87

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.................................89

• Yargıtay Daire Kararları...................................................92

4. VERGİ DENETİM MÜESSESELERİ................................................. 102

4.1. Yoklama ...............................................................................102

4.1.1. Elektronik Yoklama .................................................107

4.1.2. Toplu Yoklama ........................................................107

4.2. Yargı Kararları .....................................................................108

• Anayasa Mahkemesi Kararı ...........................................108

• Yargıtay Daire Kararları.................................................112

4.3. Vergi İncelemeleri................................................................116

4.3.1. Vergi İncelemesinin Amacı .....................................120

4.3.2. İncelemeye Yetkililer...............................................120

4.3.3. İncelemeye Tabi Olanlar..........................................121

4.3.4. İnceleme Zamanı......................................................121

4.3.5. İncelemenin Yapılacağı Yer.....................................122

11

4.3.6. İncelemede Uyulacak Esaslar ..................................124

4.3.7. İnceleme Tutanakları................................................126

4.4. Yargı Kararları .....................................................................127

• Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı .......127

• Danıştay Kararları ..........................................................131

• Yargıtay Daire Kararları.................................................132

4.5. Arama ...................................................................................134

4.5.1. Vergisel Arama ........................................................134

4.5.2. Arama Yapılabilecek Hâller.....................................136

4.5.3. Aramada Bulunan Defter ve Belgeler......................138

4.5.4. İncelemede Usul.......................................................138

4.5.5. İncelemenin Bitmesi ................................................139

4.6. Yargı Kararları .....................................................................140

• Danıştay Kararları ..........................................................140

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................145

• Yargıtay Daire Kararları.................................................146

4.7. Bilgi Toplama.......................................................................152

4.7.1. Bilgi Toplama Yetkisi..............................................153

4.7.2. Ölüm Olaylarını ve İntikalleri Bildirme...................154

4.7.3. Bilgi Vermekten İmtina Edememek ........................154

4.7.4. Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Bilgi 

Değişimi...................................................................155

4.8. Yargı Kararları .....................................................................156

• Danıştay Kararları ..........................................................156

5. DEFTER, BELGE ve KAYIT DÜZENİ .............................................. 161

5.1. Defter Tutması Zorunlu Olan Mükellefler ...........................162

5.2. Defter Tutması Zorunlu Olmayan Mükellefler ....................162

5.3. Defter ve Kayıtların Tutulmasına İlişkin Esaslar.................171

5.4. Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Belgeler ......................172

5.4.1. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler..................173

5.4.2. Ücrete Ait Belgeler ..................................................173

5.4.3. Diğer Belgeler..........................................................173

5.4.4. Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler 

(VUK.mük.m.242). ..................................................174

5.4.5. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri ile 

Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler ..............................174

5.5. Fatura....................................................................................175

5.5.1. Faturanın Şekli.........................................................176

5.5.2. Fatura Nizamı...........................................................188

5.5.3. Fatura (Belge) Basımı ..............................................189

5.5.4. Fatura Düzenleme ve Kullanma Mecburiyeti ..........190

12

5.5.5. Fatura Çeşitleri.........................................................191

5.5.5.1. Adi (Basit) Fatura ....................................191

5.5.5.2. İrsaliyeli Fatura........................................191

5.5.5.3. Proforma Fatura.......................................192

5.5.5.4. Açık/Kapalı Fatura ..................................193

5.5.5.5. İade Faturası ............................................194

5.5.5.6. Numune Faturası......................................194

5.5.6. Elektronik Fatura (e-Fatura).....................................195

5.5.6.1. e-Faturada Bulunması Gereken 

Bilgiler.....................................................199

5.5.6.2. e-Fatura Uygulamasına Geçiş 

Zorunluluğu .............................................199

5.5.6.3. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi.......201

5.5.6.4. e-Arşiv Fatura Uygulaması......................202

5.5.6.5. Belgelerin Elektronik Ortamda 

Oluşturulması...........................................203

5.5.6.6. e-Belgeler Üzerinde Yer Alacak 

Amblem ve Diğer Bilgiler.......................204

5.5.6.7. Belge Numarası .......................................205

5.5.6.8. e-Faturanın Düzenlenmesi ve İletilmesi ..205

5.5.6.9. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu 

Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 

Düzenlenmesi veya Hiç 

Düzenlenmemesi .....................................206

5.5.6.10. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu 

Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 

Düzenlenebileceği Haller ........................207

5.6. Raporlama ............................................................................208

5.7. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü.........................................209

5.8. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler.......................................210

6. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER ve MALÎ TATİL....................... 212

6.1. Sürelerin Hesaplanması........................................................212

6.2. Malî Tatil..............................................................................213

6.3. Yargı Kararları .....................................................................219

• Danıştay Kararları ..........................................................219

• Yargıtay Daire Kararları.................................................221

7. VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT................................................... 225

7.1. Tebliğ Yapılacak Kimseler...................................................228

7.1.1. Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ .............................229

7.1.2. Vasıtalı Tebliğ (Erata Yapılan Tebliğ).....................230

7.1.3. Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ ................230

13

7.1.4. Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ.....................230

7.2. Kapalı Zarf Esası..................................................................231

7.3. Bilinen Adreslere Tebliğ ......................................................231

7.3.1. Bilinen Adresler.......................................................231

7.4. Tebliğ Evrakının Teslimi......................................................232

7.5. İlan Yoluyla Tebliğ ..............................................................233

7.5.1. İlanın Şekli...............................................................234

7.5.2. İlanın Muhteviyatı....................................................235

7.5.3. İlanın Neticeleri........................................................235

7.6. Memur Vasıtasıyla Tebliğ....................................................235

7.7. Elektronik Ortamda Tebliğ...................................................236

7.8. Yargı Kararları .....................................................................239

• Danıştay Kararları ..........................................................239

• Yargıtay Daire Kararları.................................................242

8. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA SUÇ TARİHLERİ VE 

ZAMANAŞIMI ...................................................................................... 245

8.1. Dava Zamanaşımı.................................................................249

8.2. Yargı Kararları .....................................................................251

• Yargıtay Daire Kararları.................................................251

• (Suç Tarihiyle İlgili Kararlar)....................................251

• (Zamanaşımıyla İlgili Kararlar).................................254

9. VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP......................................... 261

9.1. Vergi Ödevlerinden Herhangi Birinin Yerine 

Getirilmesine Engel Olacak Derecede Ağır Kaza, 

Ağır Hastalık ve Tutukluluk.................................................262

9.2. Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak 

Yangın, Yer Sarsıntısı ve Su Basması Gibi Afetler .............264

9.3. Kişinin İradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi 

Gaybubetler..........................................................................265

9.4. Sahibinin İradesi Dışındaki Sebepler Dolayısıyla Defter 

ve Belgelerin Elden Çıkmış Olması .....................................265

9.5. Mücbir Sebebin Hukuki Sonuçları.......................................269

9.6. Yargı Kararları .....................................................................270

• Danıştay Kararı ..............................................................270

• Yargıtay Daire Kararları.................................................271

10. PİŞMANLIK VE ISLAH....................................................................... 282

10.1. Yargı Kararları .....................................................................286

• Danıştay Kararları ..........................................................286

• Yargıtay Daire Kararları.................................................288

14

İKİNCİ BÖLÜM

1. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI..................................................... 293

1.1. Genel Açıklamalar................................................................293

1.2. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Tarihçesi ................................295

1.3. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Türk Ceza Kanunu ile 

Bağlantısı..............................................................................298

1.4. Vergi Kaçakçılığı Suçu-Özel Belgede Sahtecilik Suçu 

Ayrımı ..................................................................................301

1.5. Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları..................................304

2. DEFTER VE KAYITLARDA HESAP VE MUHASEBE 

HİLELERİ YAPMAK............................................................................ 314

2.1. Genel Açıklama....................................................................314

2.2. Suçun Unsurları....................................................................316

2.2.1. Maddi Unsurları.......................................................316

2.2.1.1. Fail...........................................................316

2.2.1.2. Suçun Konusu..........................................317

2.2.1.3. Hareket ....................................................317

2.2.2. Manevi Unsur...........................................................318

2.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................320

2.2.3.1. Teşebbüs..................................................320

2.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............320

2.3. Yargı Kararları .....................................................................323

• Yargıtay Daire Kararları.................................................323

3. DEFTER VE KAYITLARDA GERÇEK OLMAYAN VEYA 

KAYDA KONU İŞLEMLERLE İLGİSİ BULUNMAYAN 

KİŞİLER ADINA HESAP AÇMAK.................................................... 326

3.1. Genel Açıklama....................................................................326

3.2. Suçun Unsurları....................................................................326

3.2.1. Maddi Unsurları.......................................................326

3.2.1.1. Fail...........................................................326

3.2.1.2. Suçun Konusu..........................................327

3.2.1.3. Hareket ....................................................327

3.2.2. Manevi Unsur...........................................................327

3.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................328

3.2.3.1. Teşebbüs..................................................328

3.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............328

3.3. Yargı Kararları.........................................................................329

• Yargıtay Daire Kararları.................................................329

15

4. DEFTERLERE KAYDI GEREKEN HESAP VE İŞLEMLERİ 

VERGİ MATRAHININ AZALMASI SONUCUNU DOĞURACAK 

ŞEKİLDE TAMAMEN VEYA KISMEN BAŞKA DEFTER, 

BELGE VEYA DİĞER KAYIT ORTAMLARINA 

KAYDETMEK....................................................................................... 331

4.1. Genel Açıklama....................................................................331

4.2. Suçun Unsurları....................................................................333

4.2.1. Maddi Unsurları.......................................................333

4.2.1.1. Fail...........................................................333

4.2.1.2. Suçun Konusu..........................................333

4.2.1.3. Hareket ....................................................334

4.2.2. Manevi Unsur...........................................................334

4.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................335

4.2.3.1. Teşebbüs..................................................335

4.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............335

4.3. Yargı Kararları .....................................................................337

• Yargıtay Daire Kararları.................................................337

5. DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ TAHRİF ETMEK.................... 358

5.1. Genel Açıklama....................................................................358

5.2. Suçun Unsurları....................................................................359

5.2.1. Maddi Unsurları.......................................................359

5.2.1.1. Fail...........................................................359

5.2.1.2. Suçun Konusu..........................................359

5.2.1.3. Hareket ....................................................359

5.2.2. Manevi Unsur...........................................................360

5.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................361

5.2.3.1. Teşebbüs..................................................361

5.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............361

5.3. Yargı Kararları .....................................................................362

• Danıştay Kararı ..............................................................362

• Yargıtay Daire Kararları.................................................363

6. DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ GİZLEMEK ............................. 367

6.1. Genel Açıklama....................................................................367

6.2. Suçun Unsurları....................................................................368

6.2.1. Maddi Unsurları.......................................................368

6.2.1.1. Fail...........................................................368

6.2.1.2. Suçun Konusu..........................................370

6.2.1.3. Hareket ....................................................371

6.2.2. Manevi Unsur...........................................................383

6.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................385

16

6.2.3.1. Teşebbüs..................................................385

6.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............385

6.3. Yargı Kararları .....................................................................388

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................388

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................389

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................391

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................392

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................393

• Yargıtay Daire Kararları.................................................395

7. MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE 

DÜZENLEMEK VEYA KULLANMAK............................................ 427

7.1. Genel Açıklama....................................................................427

7.2. Suçun Unsurları....................................................................430

7.2.1. Maddi Unsurları.......................................................430

7.2.1.1. Fail...........................................................430

7.2.1.2. Suçun Konusu..........................................430

7.2.1.3. Hareket ....................................................431

7.2.2. Manevi Unsur...........................................................432

7.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................432

7.2.3.1. Teşebbüs..................................................432

7.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............432

7.3. Yargı Kararları .....................................................................440

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................440

• Yargıtay Daire Kararları.................................................441

8. DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK ETMEK VEYA 

DEFTER SAYFALARINI YOK EDEREK YERİNE BAŞKA 

YAPRAKLAR KOYMAK VEYA HİÇ YAPRAK 

KOYMAMAK........................................................................................ 468

8.1. Genel Açıklama....................................................................468

8.2. Suçun Unsurları....................................................................470

8.2.1. Maddi Unsurları.......................................................470

8.2.1.1. Fail...........................................................470

8.2.1.2. Suçun Konusu..........................................470

8.2.1.3. Hareket ....................................................470

8.2.2. Manevi Unsur...........................................................471

8.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................472

8.2.3.1. Teşebbüs..................................................472

8.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............472

8.3. Yargı Kararları .....................................................................473

• Yargıtay Daire Kararları.................................................473

17

9. BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ SAHTE OLARAK 

DÜZENLEMEK VEYA BU BELGELERİ KULLANMAK............. 479

9.1. Genel Açıklama....................................................................479

9.2. Sahte Belge Düzenleme/Kullanma Suçlarının 

Yargılamasında Özellik Arz Eden Durumlar .......................481

9.2.1. Yoklama Fişleri........................................................483

9.2.2. Ba-Bs Formları.........................................................484

9.2.3. Beyannameler-Vergi Yükümlülüklerinin Yerine 

Getirilmemesine Dair Tespitler................................485

9.2.4. Matbaa İşletmecisi Tarafından Düzenlenen 

Belge Basımına İlişkin Bilgi Formu ........................486

9.2.5. Düzenlenen, Kullanılan veya Tahrif Edilen Suça 

Konu Belgeler..........................................................486

9.2.6. Karşıt İnceleme Tutanakları.....................................487

9.2.7. Mal, Para ve Stok Hareketine İlişkin Belge ve 

Tespitler ...................................................................488

9.2.8. Mükellefin/Sorumlunun Beyanları ve İkrarı............489

9.2.9. İşçi Sayısı, Araç ve Makine Parkı, Depo, Ardiye, 

İmalathane, Tüketilen Enerji....................................489

9.2.10. Vekaletname ile Şirket Kurulması ve 

Yönetilmesi..............................................................490

9.2.11. Tanık Beyanları........................................................495

9.2.12. Mütalaa Üzerine Cumhuriyet Savcısının Eksik 

Soruşturma ile Dava Açması....................................496

9.3. Suçun Unsurları....................................................................496

9.3.1. Maddi Unsurları.......................................................496

9.3.1.1. Fail...........................................................496

9.3.1.2. Suçun Konusu..........................................498

9.3.1.3. Hareket ....................................................500

9.3.2. Manevi Unsur...........................................................503

9.3.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................504

9.3.3.1. Teşebbüs..................................................504

9.3.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............505

9.4. Yargı Kararları .....................................................................513

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................513

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................516

• Yargıtay Daire Kararları.................................................519

10. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE ANLAŞMASI OLMADIĞI 

HÂLDE BELGELERİ BASMAK VEYA BU BELGELERİ BİLEREK 

KULLANMAK....................................................................................... 560

10.1. Genel Açıklama....................................................................560

18

10.2. Suçun Unsurları....................................................................562

10.2.1. Maddi Unsurları.......................................................562

10.2.1.1. Fail...........................................................562

10.2.1.2. Suçun Konusu..........................................563

10.2.1.3. Hareket ....................................................563

10.2.2. Manevi Unsur...........................................................564

10.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................565

10.2.3.1. Teşebbüs..................................................565

10.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............565

10.3. Yargı Kararları ....................................................................566

• Yargıtay Daire Kararları.................................................566

11. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA 

YETKİLENDİRİLMEDİĞİ HALDE, ÖDEME 

KAYDEDİCİ CİHAZ MÜHRÜNÜ KALDIRMAK, 

DONANIM VEYA YAZILIMINI DEĞİŞTİRMEK 

YETKİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA, BAĞLANTI YA DA 

DENETİM SİSTEMLERİNE VEYA İLGİLİ DİĞER 

SİSTEMLERE FİZİKSEL VEYA BİLİŞİM YOLUYLA 

MÜDAHALE EDEREK; GERÇEKLEŞTİRİLEN 

SATIŞLARA AİT MALİ BELGE VEYA BİLGİLERİN 

CİHAZDA KAYIT ALTINA ALINMASINI 

ENGELLEMEK, CİHAZDA KAYIT ALTINA ALINAN 

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMEK VEYA SİLMEK,ÖDEME 

KAYDEDİCİ CİHAZ VEYA BAĞLANTI YA DA 

DENETİM SİSTEMLERİ VEYA İLGİLİ DİĞER 

SİSTEMLER TARAFINDAN BAKANLIK VEYA DİĞER 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ELEKTRONİK 

ORTAMDA İLETİLMESİ GEREKEN BELGE, BİLGİ 

VEYA VERİLERİN İLETİLMESİNİ ÖNLEMEK VEYA 

BUNLARIN GERÇEĞE UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE 

İLETİLMESİNE SEBEBİYET VERMEK .......................................... 577

11.1. Genel Açıklama....................................................................577

11.2. Suçun Unsurları...................................................................589

11.2.1. Maddi Unsurları......................................................589

11.2.1.1. Fail..........................................................589

11.2.1.2. Suçun Konusu..........................................590

11.2.1.3. Hareket ....................................................590

11.2.2. Manevi Unsur...........................................................590

11.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..................................591

11.2.3.1. Teşebbüs..................................................591

19

11.2.3.2. Suçların İçtimaı-Zincirleme Suç..............592

12. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA İŞTİRAK ............................. 593

12.1. Genel Açıklama...................................................................593

12.2. Faillik...................................................................................594

12.3. Azmettirme..........................................................................595

12.4. Yardım Etme .......................................................................596

12.5. Yargı Kararları ....................................................................600

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................600

• Yargıtay Daire Kararları.................................................601

13. VERGİ KAÇAKÇILIĞI-TEFECİLİK- 5464 SAYILI YASAYA 

AYKIRILIK............................................................................................ 612

14. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA BİLİRKİŞİ 

İNCELEMESİ......................................................................................... 625

14.1. Yargı Kararları ....................................................................632

• Yargıtay Daire Kararları.................................................632

15. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI................. 641

15.1. Genel Açıklamalar...............................................................641

15.2. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılması ...................................................................645

15.3. Yargı Kararları .....................................................................648

• Yargıtay Daire Kararları.................................................648

16. VERGİ VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE 

ETKİSİ(ZLİĞİ)....................................................................................... 654

16.1. Genel Açıklama....................................................................654

16.2. Yargı Kararları .....................................................................657

• Danıştay Kararı ..............................................................657

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı...............................657

• Yargıtay Daire Kararları.................................................658

17. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME................................................ 665

17.1. Görevli Mahkeme.................................................................665

17.2. Yetkili Mahkeme..................................................................666

18. KAMU DAVASINA KATILMA ......................................................... 667

18.1. Genel Açıklama....................................................................667

18.2. Yargı Kararları .....................................................................669

• Yargıtay Daire Kararları.................................................669

20

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1. MEVZUAT ............................................................................................. 673

1.1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu .............................................673

1.2. Yönetmelikler.......................................................................863

1.2.1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri 

Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve 

Dağıtım Hakkında Yönetmelik ................................863

1.2.2. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik ..............................................873

1.2.3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği.........................885

1.3. Tebliğler...................................................................................915

1.3.1. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ...915

1.3.2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Sıra No: 515)...............................................989

1.3.3. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Sıra No: 526)...............................................990

KAYNAKÇA.............................................................................................995

KAVRAM DİZİNİ..................................................................................1001

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
   
   
Kapat