Toplu İş Hukuku Ercan Akyiğit

Toplu İş Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
680
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272516
Boyut
16x24
Baskı
399,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

 

Konu Başlıkları
- Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları
- Sendikalar Hukuku
- Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 20
Birinci Kısım
TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI
§1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ 25
I. Toplu İş Hukuku Kavramı 25
II. Toplu İş Hukukunun Bölümleri 25
A. Sendikalar Hukuku 25
B. Toplu Sözleşme Hukuku 26
C. İş Mücadelesi Hukuku 26
III. Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler 26
İkinci Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§2. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 29
I. Kavram 29
II. Tarihsel Gelişim 31
§3. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI 34
I. Sendikalar Hukuku 34
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları 34
A. Ulusal Kaynaklar 34
B. Uluslararası Kaynaklar 36
§4. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 37
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü 38
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü 39
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 42
A. İşçiler 42
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri 44
C. İşveren 44
D. Sendika ve Konfederasyonlar 48
IV. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi 48
A. Genel Olarak Sendikal Faaliyet Güvencesi 48
1. Sendikal Faaliyetin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar 50
a. İşe Alınırken Sendikal Faaliyet Güvencesi 50
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Sendikal Faaliyet Güvencesi 52
c. İşe Son Vermede Sendikal Faaliyet Güvencesi 53
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar 54
a. Sendikal Tazminat 54
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği 62
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi 65
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse 70
e. Cezai Yaptırım 71
aa. İdari Para Cezası 71
bb. Gerçek Ceza 73
§5. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ 73
I. Ortak Amaç 73
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme 74
III. Bağımsızlık 78
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk 79
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği 79
§6. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU 80
I. Sendikaların Kuruluşu 81
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır 81
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Bir Araya Gelmelidir 93
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi 98
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An 99
II. Konfederasyonların Kuruluşu 99
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika bir araya Gelmelidir 99
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır 100
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir 100
III. Şubelerin Kuruluşu 100
§7. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 101
I. Organ Kavramı 101
II. Zorunlu Organlar 102
A. Genel Kurul 102
B. Yönetim Kurulu 123
1. Oluşum/İşleyiş/Görev ve Yetkileri/Sorumluluk 123
2. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 130
a. Genel Olarak 130
b. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 132
c. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi 134
aa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır 134
bbb. Yöneticilik Esnasında İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu 135
aaa. Kural; İş Sözleşmesini Askıya Alarak Yöneticiliğe Gitmek (Sözleşmesi Askıda Profesyonel) 135
bbb. İş Sözleşmesini Feshederek Yöneticliğe Gitmek (Profesyonel Yöneticilik) 139
ccc. Sözleşme ve Çalışmayı Devam Ettirerek Yöneticilik Yapmak (Amatör Yöneticilik) 143
aa. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi 143
aaa. Feshe Karşı Güvence 144
bbb. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence 153
ccc. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi: 154
C. Denetleme Kurulu 155
D. Disiplin Kurulu 157
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları 160
A. Genel Kurul Üyeliği 160
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar 160
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak 160
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak 160
IV. Seçimlik Organlara Üyelik 163
§8. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 164
I. İşçi Sendikası Üyeliği 165
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır 165
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir 167
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır 168
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır 172
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 173
1. Kuruluşta Üyelik 173
2. Olağan Yol ile Üyelik 173
3. Yargı Yoluyla Kazanım 176
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 177
II. İşveren Sendikası Üyeliği 178
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır 179
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır 179
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir 180
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 182
1. Kuruluşta Üyelik Yolu 182
2. Olağan Yöntem ile Kazanım 183
3. Yargısal Yol ile Kazanım 185
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım 185
III. Konfederasyon Üyeliği 186
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır 187
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir 187
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 187
1. Kuruluşta Üyelik 187
2. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik 188
3. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 188
IV. Üyelikte Teklik İlkesi 189
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 189
§9. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR 191
I. Üyelik Hakları 192
A. Kuruluşun Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 192
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 194
C. Üyenin Korunma Hakkı 194
II. Üyelik Borçları 195
A. Aidat Ödeme Borcu 195
B. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu 206
§10. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ 207
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller 208
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması 208
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi 210
1. Üyelikten Ayrılma/Çekilme (İstifa, Çıkma) 211
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme 211
b. Üst Kuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme 216
2. Üyelikten Çıkar(ıl)ma (İhraç) 217
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması 224
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller 226
A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal 226
B. Üyeliği Etkilemeyen Haller 228
1. İşçi Sendikası Üyesi Bir İşçinin Bir Yılı Geçmemek Üzere İşsiz Kalması (Geçici İşsizlik) 228
2. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak 230
a. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa 231
b. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu 231
3. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum 232
4. Yasal bazı Kurullarda Görev Almak/Mevsimlik Çalışanların Mevsim Dışı Sürelerde Sendika Üyeliğini Sonlanmaz 233
§11. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ 233
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler 234
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler 236
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri 236
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri 237
B. Kuruluşların Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri 246
1. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek 246
2. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek 247
3. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak 247
4. Sanayi ve Ticaret Kuruluşlarına Yatırım Yapmak 253
5. Nakit Mevcudunun Belli Miktarında Belli Yardımlarda Bulunmak 254
6. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak 257
a. Atanma Düzeyi 259
b. Atamaya Yetkili Kuruluş 259
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi 260
d. Temsilcilerin Sayısı 261
e. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri 263
7. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi 264
a. Feshe Karşı Güvence 265
aa. Geçerli Bir Temsilci Sıfatı Bulunmalıdır 267
bb. Temsilcinin Sözleşmesi İşverence Feshedilmelidir 268
cc. Temsilci Konumu Fesih Anında da Mevcut Olmalıdır 270
dd. Güvence İşletilmelidir 271
aaa. Süresinde İtiraz Edilirse 273
aaaa. Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse 274
bbbb. Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse 274
bbb. İtiraz Edilmezse 280
b. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence 282
c. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak 287
d. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları 291
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler 294
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık 295
B. Siyaset Yasağı 295
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı 296
D. Ticaret Yasağı 297
E. Yardım ve Bağış Yasağı 298
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı 298
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı 299
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu 299
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri 300
§12. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ/DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ 301
I. Kuruluşların Gelir ve Giderleri 301
II. Kuruluşların Denetimi 303
A. İç Denetim 304
B. Dış Denetim 306
III. Kuruluşların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi 310
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması 310
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu 311
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık 311
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları 312
C. Kuruluşların Sona Ermesi 313
1. Kuruluşların Sona Erme Nedenleri 313
a. Kendiliğinden Sona Erme: 314
b. Kuruluşun Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih) 317
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatılma) 320
2. Sona Ermenin Sonuçları 322
Üçüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§13. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 325
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 325
II. TİS’in Tarihçesi 327
III. Tanım 328
IV. TİS’in Kısımları 329
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım) 329
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler 330
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 333
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 337
B. İsteğe Bağlı Kısım 341
V. TİS’in Özellikleri 343
A. Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesidir 343
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir 344
C. Yorumu Özelliklidir 344
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır 345
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir 346
VI. TİS’in Tarafları 348
A. TİS’de Taraf Kavramı 348
B. TİS’de Tarafların Belirlenmesi 351
1. TİS Ehliyeti 352
2. TİS Yetkisi 354
a. İşkolu Barajı 355
b. Ünite Barajı 360
c. Yetki Tespiti 369
d. Yetki Tespitine İtiraz 374
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Kesin Yetkiye Etkisi 383
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa 385
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa 386
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması 387
VII. TİS’in Düzeyi 390
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS) 390
a. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 391
b. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler 392
c. Eklentiler 394
d. Araçlar 394
2. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi 396
3. İşyerinin TİS Ünitesi Olmasının Anlamı ve Sonuçları 400
B. İşletme Düzeyinde TİS (İşletme TİS) 402
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS) 405
D. Çerçeve Sözleşme 408
VIII. TİS’in Şekli 411
IX. TİS’in Süresi 414
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği 414
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı 417
X. TİS’in Yapılması 420
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalıdır 421
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir 424
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir 426
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir 429
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir 429
§14. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 430
I. Zaman Bakımından Uygulanması 430
A. Genel Prensip 430
B. Önceye Etkili Yürürlük 431
C. İmza Tarihinden Sonraki Bir Tarihten Yürürlük 436
II. Yer Bakımından Uygulanması 437
III. Kişi Bakımından Uygulanması 438
A. İşçilere Uygulanması 438
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma 442
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 449
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma 464
4. Teşmil Sonucu Yararlanma 465
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi 474
6. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması 476
7. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı 478
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler 481
1. İşveren Vekili ile TİS Görüşmelerine İşvereni Temsilen Katılanlar 482
2. Greve Katılmayıp ta İşyerinde Çalışan İşçiler 483
3. Taraflarca Kapsam Dışına Çıkarma (Kapsam Dışı Personel) Durumu 486
4. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi 488
C. İşverene Uygulanması 490
§15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR 493
I. TİS’de Değişiklik Yapılması 493
A. TİS Taraflarınca Değişiklik 493
B. Yargı Kararıyla Değişiklik 497
II. TİS’in Yorumu 499
A. Yorum Davası 499
B. Eda Davası 503
§16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 506
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller 507
A. TİS’in Süresinin Bitimi 507
B. TİS’in Geçersiz Kılınması 509
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme 512
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi 512
2. Cumhurbaşkanının Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması 513
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi 513
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması 513
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu 514
II. Sona Ermenin Sonuçları 515
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller 524
Dördüncü Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§17. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 527
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı 527
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı 527
§18. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI 528
I. Barışçı Çözüm Yolları 529
A. Arabuluculuk 530
1. Olağan Arabuluculuk 537
2. Olağanüstü Arabuluculuk 541
B. Tahkim (Hakeme Götürme) 543
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem 543
2. Kanuni/Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu) 550
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi) 553
§19. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI 553
§20. GREV 556
I. Genel Olarak Grev Kavramı 556
A. İşin Bırakılması 557
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma 558
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev 559
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı 559
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli 559
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı 560
D. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı 574
E. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı 575
1. Grevin (lokavtın) Uygulanmasını Engelleyen Bir Olgu Bulunmamalıdır 580
a. Grev Oylaması 580
b. Cumhurbaşkanınca Grevin (Lokavtın) Ertelenmesi 592
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli 598
1. Grev Kararının Alınması, Tebliği ve Uygulanma Tarihi 598
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa 598
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse 598
c. Geçici Grev Yasaklarında 599
III. Grevin Uygulanması 599
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması 607
A. Tespit Davasında 607
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında 608
V. Yasal Grevin Sonuçları 609
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması 609
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 610
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu 613
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı 613
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı 614
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama 616
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi 617
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri 617
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk 620
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları 621
A. Yasal Grevin Sona Ermesi 621
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla 621
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla 622
3. Grevci Sendikanın Kararıyla 622
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle 622
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu 623
B. Tartışmalı Haller 630
C. Yasal Grevin Sona Ermesinin Sonuçları 632
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları 633
A. Yasadışı Grev 633
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti 638
C. Yasadışı Grevin Sonuçları 639
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir 640
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir 642
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir 643
4. İşyerini Terk Durumu 643
5. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir 643
6. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder 644
§21. LOKAVT 644
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı 644
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 645
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı 645
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı 646
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt 646
A. Usulünce Alınmış ve İşveren Tarafına Bildirilmiş Grev Kararı Bulunmalı 646
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmeli 648
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı 649
D. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 650
III. Lokavt Kararının Uygulanması 651
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları 651
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi 653
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları 654
A. Yasadışı Lokavt 654
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları 656
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi 656
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı 656
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu 657
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi 657
Kaynakça 659
Kavramlar Dizini 675

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat