Toplu İş Hukuku Ercan Akyiğit

Toplu İş Hukuku


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
704
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263453
Boyut
16x24
Baskı
288,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 88 puan kazanacaksınız)
   88

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

 

Konu Başlıkları
- Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları
- Sendikalar Hukuku
- Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 21
Birinci Kısım
TOPLU İŞ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI
§1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ 27
I. Toplu İş Hukuku Kavramı 27
II. Toplu İş Hukukunun Bölümleri 27
A. Sendikalar Hukuku 27
B. Toplu Sözleşme Hukuku 28
C. İş Mücadelesi Hukuku 28
§2. TOPLU İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 29
I. İşçi/İşveren/Altişveren/İşveren Vekili Kavramları 29
A. İşçi 29
B. İşveren 36
C. Altişveren/Taşeron 39
1. İş Kanunu Kapsamında Altişverenlik 40
2. Kamuda Altişverenlik ve Bazı Gelişmeler 47
3. Diğer İş Yasaları Kapsamındaki Altişverenlik 49
D. İşveren Vekili 50
II. İşyeri/İşletme/Grup Oluşturan İşyerleri 53
III. Görevli Makam 53
IV. Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler 55
İkinci Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§3. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 63
I. Kavram 63
II. Tarihsel Gelişim 65
§4. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI 68
I. Sendikalar Hukuku 68
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları 68
A. Ulusal Kaynaklar 68
B. Uluslararası Kaynaklar 70
§5. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 71
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü 72
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü 73
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 76
A. İşçiler 76
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri 77
C. İşveren 77
D. Sendika ve Konfederasyonlar 78
IV. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi 79
A. Genel Olarak Sendikal Faaliyet Güvencesi 79
1. Sendikal Faaliyetin/Üyeliğin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar 81
a. İşe Alırken Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi 81
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi 82
c. İşe Son Vermede Üyelik/Sendikal Faaliyet Güvencesi 83
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar 84
a. Sendikal Tazminat 85
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği 94
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi 97
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse 102
e. Cezai Yaptırım 103
aa. İdari Para Cezası 103
bb. Gerçek Ceza 105
§6. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ 105
I. Ortak Amaç 106
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme 106
III. Bağımsızlık 110
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk 111
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği 112
§7. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU 113
I. Sendikaların Kuruluşu 113
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır 113
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Bir Araya Gelmelidir 129
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi 133
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An 134
II. Konfederasyonların Kuruluşu 135
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika bir araya Gelmelidir 135
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır 135
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir 136
III. Şubelerin Kuruluşu 136
§8. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 137
I. Organ Kavramı 137
II. Zorunlu Organlar 138
A. Genel Kurul 138
B. Yönetim Kurulu 157
1. Oluşum/İşleyiş/Görev ve Yetkileri/Sorumluluk 157
2. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 165
a. Genel Olarak 165
b. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 166
c. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi 169
aa. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve İş Sözleşmesinin Durumu 169
aaa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır 169
bbb. Yöneticinin İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu 171
aaaa. Kural; İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 171
bbbb. İstenirse Fesih Yoluna Gidilmesi 172
cccc. Sözleşmenin ve Çalışmanın Aynen Devamı (Sözleşmeyi Feshetmemek ve Askıya da Almamak) 173
bb. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi 173
aaa. Feshe Karşı Güvence 174
bbb. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence 185
ccc. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi: 186
cc. Profesyonel Yöneticiliğin Güvencesi 188
aaa. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi 188
bbb. Sigortalılık Güvencesi 189
ccc. Kıdem Tazminatı Bakımından Yöneticilerin Durumu 189
C. Denetleme Kurulu 195
D. Disiplin Kurulu 197
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları 200
A. Genel Kurul Üyeliği 200
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar 200
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak 200
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak 200
IV. Seçimlik Organlara Üyelik 203
§9. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 203
I. İşçi Sendikası Üyeliği 205
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır 205
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir 207
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır 208
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır 211
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 212
1. Kuruluşta Üyelik 212
2. Olağan Yol ile Üyelik 213
3. Yargı Yoluyla Kazanım 215
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 217
II. İşveren Sendikası Üyeliği 218
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır 218
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır 219
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir 220
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 222
1. Kuruluşta Üyelik Yolu 222
2. Olağan Yöntem ile Kazanım 223
3. Yargısal Yol ile Kazanım 225
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım 225
III. Konfederasyon Üyeliği 226
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır 226
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir 227
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 227
1. Kuruluşta Üyelik 227
2. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik 227
3. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 228
IV. Üyelikte Teklik İlkesi 229
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 229
§10. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR 232
I. Üyelik Hakları 232
A. Kuruluşun Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 232
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 234
C. Üyenin Korunma Hakkı 234
II. Üyelik Borçları 235
A. Aidat Ödeme Borcu 235
B. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu 246
§11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ 247
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller 248
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması 248
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi 250
1. Üyelikten Ayrılma/Çekilme (İstifa, Çıkma) 251
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme 251
b. Üst Kuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme 256
2. Üyelikten Çıkar(ıl)ma (İhraç) 257
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması 264
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller 266
A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal 266
B. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller 268
1. İşçi Sendikası Üyesi Bir İşçinin Bir Yılı Geçmemek Üzere İşsiz Kalması (Geçici İşsizlik) 268
2. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak 270
a. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa 270
b. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu 271
3. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum 271
4. Yasal bazı Kurullarda Görev Almak/Mevsimlik Çalışanların Mevsim Dışı Sürelerde Sendika Üyeliğini Sonlanmaz 272
§12. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ 273
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler 274
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler 276
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri 276
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri 276
B. Kuruluşların Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri 286
1. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek 286
2. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek 286
3. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak 287
4. Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak 292
5. Nakit Mevcudunun Belli Miktarında Belli Yardımlarda Bulunmak 293
6. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak 296
a. Atanma Düzeyi 297
b. Atamaya Yetkili Kuruluş 298
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi 298
d. Temsilcilerin Sayısı 300
e. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri 302
7. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi 302
a. Feshe Karşı Güvence 304
aa. Geçerli Bir Temsilci Sıfatı Bulunmalıdır 305
bb. Temsilcinin Sözleşmesi İşverence Feshedilmelidir 306
cc. Temsilci Konumu Fesih Anında da Mevcut Olmalıdır 309
dd. Güvence İşletilmelidir 309
aaa. Süresinde İtiraz Edilirse 312
aaaa. Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse 312
bbbb. Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse 313
bbb. İtiraz Edilmezse 318
b. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence 320
c. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak 326
d. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları 330
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler 333
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık 333
B. Siyaset Yasağı 333
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı 335
D. Ticaret Yasağı 335
E. Yardım ve Bağış Yasağı 336
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı 337
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı 337
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu 338
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri 338
§13. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ/DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ 339
I. Kuruluşların Gelir ve Giderleri 340
II. Kuruluşların Denetimi 341
A. İç Denetim 342
B. Dış Denetim 344
III. Kuruluşların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi 349
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması 349
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu 349
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık 350
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları 351
C. Kuruluşların Sona Ermesi 352
1. Kuruluşların Sona Erme Nedenleri 352
a. Kendiliğinden Sona Erme: 352
b. Kuruluşun Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih) 356
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatılma) 358
2. Sona Ermenin Sonuçları 361
Üçüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§14. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 363
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 363
II. TİS’in Tarihçesi 364
III. Tanım 366
IV. TİS’in Kısımları 367
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım) 367
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler 368
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 371
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 375
B. İsteğe Bağlı Kısım 378
V. TİS’in Özellikleri 380
A. TİS Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesi 380
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir 381
C. Yorumu Özelliklidir 382
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır 383
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir 384
VI. TİS’in Tarafları 386
A. TİS’de Taraf Kavramı 386
B. TİS’de Tarafların Belirlenmesi 389
1. TİS Ehliyeti 389
2. TİS Yetkisi 391
a. İşkolu Barajı 393
b. Ünite Barajı 398
c. Yetki Tespiti 405
d. Yetki Tespitine İtiraz 411
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Kesin Yetkiye Etkisi 420
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa 422
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa 423
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması 424
VII. TİS’in Düzeyi 426
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS) 427
1. İşyeri Kavramı 427
a. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 428
b. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler 429
c. Eklentiler 431
d. Araçlar 431
2. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi 433
3. İşyerinin TİS Ünitesi Olmasının Anlamı ve Sonuçları 437
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS) 438
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS) 441
D. Çerçeve Sözleşme 444
VIII. TİS’in Şekli 448
IX. TİS’in Süresi 450
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği 450
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı 453
X. TİS’in Yapılması 456
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı 457
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir 460
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir 462
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir 465
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir 465
§15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 466
I. Zaman Bakımından Uygulanması 466
A. Genel Prensip 466
B. Önceye Etkili Yürürlük 467
C. İmza Tarihinden Sonraki Bir Tarihten Yürürlük 471
II. Yer Bakımından Uygulanması 473
III. Kişi Bakımından Uygulanması 473
A. İşçilere Uygulanması 474
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma 477
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 484
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma 497
4. Teşmil Sonucu Yararlanma 498
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi 507
6. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması 509
7. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı 511
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler 514
1. İşveren Vekili ile TİS Görüşmelerine İşvereni Temsilen Katılanlar 514
2. Greve Katılmayıp ta İşyerinde Çalışan İşçiler 515
3. Taraflarca Kapsam Dışına Çıkarma (Kapsam Dışı Personel) Durumu 518
4. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi 521
C. İşverene Uygulanması 523
§16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR 525
I. TİS’de Değişiklik Yapılması 526
A. TİS Taraflarınca Değişiklik 526
B. Yargı Kararıyla Değişiklik 530
II. TİS’in Yorumu 531
A. Yorum Davası 532
B. Eda Davası 536
§17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 539
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller 540
A. TİS’in Süresinin Bitimi 540
B. TİS’in Geçersiz Kılınması 541
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme 544
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi 545
2. Cumhurbaşkanının Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması 545
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi 545
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması 546
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu 547
II. Sona Ermenin Sonuçları 548
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller 556
Dördüncü Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§18. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 559
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı 559
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı 559
§19. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI 560
I. Barışçı Çözüm Yolları 561
A. Arabuluculuk 562
1. Olağan Arabuluculuk 569
2. Olağanüstü Arabuluculuk 572
B. Tahkim (Hakeme Götürme) 575
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem 575
2. Kanuni/Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu) 581
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi) 585
§20. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI 585
§21. GREV 588
I. Genel Olarak Grev Kavramı 588
A. İşin Bırakılması 588
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma 590
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev 590
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı 590
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli 591
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı 591
D. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı 606
E. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı 606
1. Grevin (lokavtın) Uygulanmasını Engelleyen Bir Olgu Bulunmamalıdır 611
a. Grev Oylaması 611
b. Cumhurbaşkanınca Grevin (Lokavtın) Ertelenmesi 622
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli 628
1. Grev Kararının Alınması, Tebliği ve Uygulanma Tarihi 628
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa 628
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse 629
c. Geçici Grev Yasaklarında 629
III. Grevin Uygulanması 630
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması 637
A. Tespit Davasında 638
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında 638
V. Yasal Grevin Sonuçları 639
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması 639
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 640
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu 643
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı 643
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı 644
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama 646
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi 647
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri 647
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk 650
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları 651
A. Yasal Grevin Sona Ermesi 651
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla 651
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla 651
3. Grevci Sendikanın Kararıyla 652
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle 652
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu 652
B. Tartışmalı Haller 660
C. Yasal Grevin Sona Ermesinin Sonuçları 662
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları 663
A. Yasadışı Grev 663
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti 667
C. Yasadışı Grevin Sonuçları 669
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir 669
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir 671
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir 672
4. İşyerini Terk Durumu 672
5. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir 673
6. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder 673
§22. LOKAVT 674
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı 674
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 674
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı 676
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı 676
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt 676
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli 676
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir 678
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı 679
III. Lokavt Kararının Uygulanması 680
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları 680
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi 682
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları 683
A. Yasadışı Lokavt 683
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları 685
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi 685
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı 685
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu 686
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi 686
Kaynakça 687
Kavram Dizini 699

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
   
   
Kapat