Ceza Yargıcının El Kitabı Erdener Yurtcan

Ceza Yargıcının El Kitabı


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
760
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258008
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

 

Konu Başlıkları
- Yargıç
- Yargıcın Yargılama Önlemlerine (Koruma Tedbirleri) Karar Verme Yetkisi
- Yargıcın İstinabe (Talimat Yazma) ve Niyabet Yetkisi
- Yargılama İşlemlerinin Bildirimi
- Yargıcın Son Soruşturmadaki Yetkileri
- Yargıcın Kanun Yollarındaki Yetkisi
- Özel Yargılama Yollarında Yargıcın Yetkisi
- Basit Yargılama Yolu
- Uzlaştırma
- Yargılama Giderleri
- 2016 OHAL'i ile Getirilen ve Yasalaştırılan Hükümler
- 7145 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler
Ceza Yargılamasında SEGBİS Uygulaması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
1. Bölüm
YARGIÇ
I. TEMEL İLKELER 33
A. “Tabii Yargıç” İlkesi 33
B. Yargıcın Bağımsızlığı 35
1. Bağımsızlık Kavramı 35
a. Talimat, Emir Almama 35
b. Karar Vermede Özgürlük 36
c. Sorumsuzluk 36
d. Yasaya ve Hukuka Bağlılık 36
2. Türk Hukukunda Durum 37
3. Bağımsızlığı Sağlama Çareleri 37
a. Yasama Gücüne Karşı 37
b. Yürütme Gücüne Karşı 38
aa. Yargıçlık Güvencesi 38
bb. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı 39
c. Yargı Gücüne Karşı 49
d. Öteki Güçlere Karşı 50
aa. Basına Karşı 50
bb. Başka Güçlere Karşı 53
II. YARGICIN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 54
A. Hakları 54
1. Bağımsızlık ve Güvence İçinde Çalışma 54
2. Meslekte Yükselme 54
B. Ödevleri 56
1. Yargı Mecburiyeti 56
a. Görevi Yerine Getirme 56
b. Gereği Gibi Yerine Getirme 57
2. Yargı Görevini Tarafsızlık İçinde Yapma Mecburiyeti 57
a. Yargıcın Yasaklanması 57
aa. Yasaklılık Nedenleri 58
aaa. Yasanın 22’nci Maddesindeki Yasaklılık Nedenleri 58
bbb. Yasanın 23’üncü Maddesindeki Yasaklılık Nedeni 59
bb. Yasaklık Nedeni Bulunan Yargıcın Yaptığı İşlemin Geçerliği 60
b. Yargıcın Reddi 61
aa. Yargıcın Reddini İsteme Nedenleri 62
aaa. Yargıcın Yasaklılık Nedenlerinin Bulunması (m.24/1) 62
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Nedenlerin Varlığı (m.24/1) 62
bb. Yargıcın Reddini İsteyebilecek Olanlar 62
cc. Red İsteminin Zamanı 62
aaa. Yasaklılık Nedenine Dayanan Red İsteminde 63
bbb. Tarafsızlıktan Şüphe Edilmesine Dayanan Red İsteminde 63
dd. Red İsteminin Yöntemi 64
ee. Red Konusunda Karar Verecek Organ 65
ff. Red Konusundaki Kararlar ve Başvurulacak Yasayolları 66
gg. Reddi İstenen Yargıcın Görevini Sürdürmesi ve Yaptığı İşlemin Akıbeti 67
c. Yargıcın Çekinmesi (İstinkâf) 68
2. Bölüm
YARGICIN YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
(KORUMA TEDBİRLERİ) KARAR VERME YETKİSİ
I. KAVRAM 71
II. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖNKOŞULLARI 73
III. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ 76
IV. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN AMAÇLARI 77
V. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMİNDE “ORANTILILIK İLKESİ” 78
VI. YARGILAMA ÖNLEMLERİ 79
A. Tutuklama 79
1. Tutuklama Kavramı ve Amacı 80
a. Genel Olarak 80
b. Uluslararası Belgelerde Tutuklama 83
2. Yeni CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi 84
a. Tutuklama Nedenleri (m.100) 84
b. Tutuklama Kararı (m.101) 90
c. Savcının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m.103) 92
d. Şüpheli ya da Sanığın Salıverilme İstemleri (m.104) 93
e. İstemlerin Karara Bağlanmasındaki Yöntem (m.105) 94
f. Salıverilenin Yükümlülükleri (m.106) 97
g. Tutuklulukta Geçecek Süre (m.102) 97
h. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.107) 100
ı. Tutukluluğun İncelenmesi (m.108) 100
i. Tutuklunun Tabi Olacağı Rejim 102
aa. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 103
aaa. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 103
bbb. Tutukevine Kabul 103
ccc. Tutukluların Barındırılması 103
bb. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 104
aaa. Tutukluların Hakları 104
bbb. Kısıtlayıcı Önlemler 105
ccc. Tutukluların Yükümlülükleri 105
3. Gıyabi Tutuklama 106
4. Uygulamada Tutuklamanın Satırbaşları 107
a. Aynı Sanık Hakkında Birden Çok Tutuklama Kararının Varlığı 107
b. Hükümle Birlikte Tutuklama ve Yurtdışına Çıkma Yasağı 109
5. Hukuka Aykırı Tutuklamalardan Doğan Zararların Giderilmesi 111
B. Adli Kontrol 111
1. Adli Kontrol Nedenleri (m.109) 112
2. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110) 118
3. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111) 118
4. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112) 118
5. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114) 119
C. Zorla Getirme (İhzar) 121
1. Kavram 121
2. Çeşitleri 122
a. Şüpheli ya da Sanıkların Zorla Getirilmesi (m.146) 122
b. Tanıkların Zorla Getirilmesi 123
c. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmesi 123
D. Yurtdışına Çıkarmama– Gözlem Altına Alma 124
1. Yurtdışına Çıkarmama 124
2. Gözlem Altına Alma (Müşahede) 125
E. Elkoyma (Zapt) 126
VII. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI 127
A. Türk Hukuku 128
1. CMK’nın Hükümleri 128
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi İle İlgili Değerlendirme 136
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) 138
B. Alman Hukuku 138
1. Genel Olarak 138
2. Dinlemenin Şartları 139
a. Maddi Şartlar 139
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar 139
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler 139
aaa. Kapsamı 139
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu 140
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği 140
b. Şekli Şartlar 141
aa. Yetki 141
bb. Önlemin Uygulanması 141
c. Hukuki Sonuçlar 142
aa. Genel Olarak 142
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi 142
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi 144
VIII. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME (M.139) 144
IX. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 152
A. Arama 158
1. Kavram 158
2. Kapalı Yerlerde Arama 159
a. Şüpheliye Ait Yerlerde 159
aa. Amacı 159
bb. Aramanın Zamanı 160
cc. Aramayı Emretme Yetkisi 160
dd. Aramanın Yapılması 161
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117) 163
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130) 163
3. Kişinin Üzerini Arama 164
a. Arama – Tarama 164
3. Bölüm
YARGICIN İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) VE
NİYABET YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) 169
A. Kavram 169
B. Uygulaması 172
C. Amacı 172
II. NİYABET 173
4. Bölüm
YARGILAMA İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ
I. KAVRAM 175
II. BİLDİRİM ÇEŞİTLERİ 176
A. Doğrudan Doğruya Bildirimler 176
1. Tefhim 176
2. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 176
3. Öteki Bildirimler 176
B. Vasıtalı Bildirimler 176
1. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 177
2. Gösterme Yoluyla 178
3. Sözle 178
4. İlan Yoluyla 179
5. Asma Yoluyla 179
6. Gazete İle Yayınlayarak 179
7. Elektronik İşlemlerle Bildirim 179
5. Bölüm
YARGICIN SON SORUŞTURMADAKİ YETKİLERİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞINDAKİ YETKİLER 183
A. Konusu ve Amacı 183
1. İddianamenin İadesi (m.174) 183
2. İddianamenin Kabulü (m.175) 187
3. Duruşma Gününün Belirlenmesi 188
4. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması 188
5. Delillerin Toplanması 190
6. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma 191
7. İddianamenin Sanığa Bildirimi 192
8. Duruşmanın Nakli (m.19) 192
II. YARGICIN DURUŞMADAKİ YETKİLERİ 194
A. Önemi ve Duruşmanın Akışı 194
B. Duruşmanın Yargılama Devresi 195
1. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet) 196
a. Önemi 196
b. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma) 197
aa. Açıklığın Kaldırılması Yöntemi 197
bb. Açıklık İlkesinin Zedelenmesi 197
c. Açık ya da Gizli Duruşmada Bulunmanın ya da Yayımın Yasaklanması 197
2. Duruşmanın Kesiksizliği 199
a. Duruşmaya Ara Verilmesi 200
b. Ara Verme Süresi 200
3. Yargılamaya Katılan Süjelerin Duruşmada Hazır Bulunması 201
a. Yargıçların Hazır Bulunması 201
b. Savcının Hazır Bulunması 202
c. Müdafiinin Hazır Bulunması 202
d. Sanığın Hazır Bulunması 202
aa. Kural 202
bb. Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılan Durumlar 203
aaa. Duruşmadan Vareste Tutma (CMK: Bağışık Tutma) 203
bbb. Sanığa Yüklenen Suçun Yaptırımının Hafif Olması 206
ccc. Sanığın Duruşmadan Savuşması 206
ddd. Sanığın Duruşmada Uygunsuz Davranışı 207
eee. Gerçeği Ortaya Çıkarmak İçin Sanığın Dışarı Çıkarılması 207
e. Öteki Süjeler 207
f. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201) 210
4. Yoklama ve Sanığın Sorgusu 214
5. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 216
a. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi 217
b. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı 218
c. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi 218
aa. Tutanakların Okutturulması 218
bb. Sanığın Sorgu Tutanağının Okutturulması 219
cc. Başka Belgelerin Okutturulması 219
d. Son Soruşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat) 219
6. İddia ve Savunmaya Söz Verilmesi 221
a. Genel Olarak 221
b. Uygulama 222
c. Ek Savunma Hakkı ve Uygulaması 222
III. DURUŞMANIN SON KARAR (HÜKÜM) DEVRESİ 223
A. Son Karar (Hüküm) 223
1. Kavram 223
2. Son Kararın (Hükmün) Konusu 224
a. Genel Olarak 224
b. Mahkemenin Duruşmada Tartışılan Delillerle Bağlı Oluşu 224
IV. HUKUKA AYKIRI YOLLARLA ELDE EDİLEN DELİLLERE DAYANMA YASAĞI 226
1. Kavram 226
V. MAHKEMENİN NİTELEME (TAVSİF) YETKİSİ 229
A. Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi 232
1. Görüşme ve Oy Vermeye Katılacaklar 232
2. Görüşmenin Yönetimi 233
3. Oy Verme 233
B. Son Kararın Çeşitleri 234
1. Beraat Kararı (m.223/2) 234
2. Davanın Düşmesi (m.223/8) ve Reddi (m.223/7) 236
3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (m.223/3 ve 4) 237
a. Kusurun Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 237
b. Cezasızlık Halleri Nedeniyle, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 238
C. Son Kararın Bildirimi (Tefhim) ve Kaleme Alınması 247
1. Bildirimi 247
2. Hüküm ve Hüküm Fıkrası 248
3. Son Kararın Kaleme Alınması (m.232) 249
4. Son Kararın İçeriği 251
5. Uygulama 252
a. Son Kararın İçeriği Yönünden 252
b. Son Kararın Kaleme Alınması Yönünden 252
D. Duruşma Tutanağı (m.219) 252
1. Duruşma Tutanağının İçeriği (m.221) 253
2. Tutanağın Tutulması ve İmzalanması (m.219) 253
3. Tutanağın İspat Gücü (m.222) 254
6. Bölüm
YARGICIN KANUNYOLLARINDAKİ YETKİSİ
I. İTİRAZ 255
A. Konusu ve Niteliği 256
B. İtiraz Yoluna Başvurma 257
1. Yetkililer 257
2. Yöntemi 257
3. Etkisi 257
C. İtiraz Yargılaması 257
1. Genel Olarak 257
2. İtiraz Yargılaması 259
II. İSTİNAF 261
A. Konusu ve Niteliği 261
B. Bölge Adliye Mahkemeleri 262
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272) 264
D. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273) 265
E. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274) 266
F. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275) 266
G. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276) 266
H. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 266
I. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278) 267
İ. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279) 268
J. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 269
K. Duruşma Hazırlığı (m.281) 272
L. İstisnalar (m.282) 273
M. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283) 276
N. Israr (Direnme) Yasağı (m.284) 277
O. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285) 278
Ö. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 279
P. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım 281
1. Genel Olarak 281
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması 281
3. CMK’da İstinaf Kanunyolu 282
III. TEMYİZ 298
A. Konusu ve Niteliği 298
B. Amacı 299
C. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi 300
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni 300
1. Temyiz İstemi 300
2. Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun Zedelenmesi” (Hukuka Aykırılık) 308
3. Temyiz Nedenleri 309
a. Nisbi Temyiz Nedenleri 311
b. Mutlak Temyiz Nedenleri 313
E. Temyiz Yoluna Başvurmanın Koşulları ve İncelenmesi 317
1. Koşullar 317
a. İstem 317
b. Süre 323
2. Koşulların İncelenmesi 324
a. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunmaması 324
b. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunması 324
F. Temyiz Yargılaması 325
1. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması 325
a. Genel Olarak 325
b. Yargıtay Üyeliği 326
c. Yargıtay’ın Karar Organları 331
aa. Ceza Daireleri 331
bb. Ceza Genel Kurulu 333
cc. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 334
dd. Başkanlar Kurulları 334
ee. Birinci Başkanlık Kurulu 335
2. Başsavcılığın Görüşünün Alınması 338
3. Yargıtayın Ön İncelemesi 343
4. Yargıtayın Temyiz Yargılaması 344
a. Duruşmasız Yargılama 344
b. Duruşmalı Yargılama (m.299) 344
5. Temyiz Yargılamasının Kapsamı 346
6. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Layihası 346
7. Temyiz İncelemesinin Kapsamı 347
8. Yargıtayın Son Kararları 350
a. Red Kararı (Onama, Tasdik) 351
b. Düşme Kararı 352
c. Islah Kararı 352
d. Bozma Kararı 354
9. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 356
10. Yargıtayda Hükmün Açıklanması 362
11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 362
12. Bozmadan Sonraki Yargılama 365
a. Yetkili Mahkeme 365
b. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307) 365
aa. Israr (Direnme) Kararı 366
bb. Uyma Kararı 369
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı 370
aa. Kural 370
bb. Serbestlik Kuralının İstisnaları 372
aaa. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması 372
bbb. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması 372
IV. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 373
A. Konusu ve Niteliği 374
B. Başvurma 375
C. Yargılama 376
V. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (İBK) 377
A. Kavram 377
B. İBK Konusunda Görevli Organlar 378
1. Ceza Genel Kurulu 378
2. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 379
C. İçtihadların Birleştirilmesi Yöntemi 380
1. İB İsteme Yetkisi 380
a. Yargıtay Birinci Başkanı 380
b. Birinci Başbakanlık Kurulu 380
2. İBK’nın Alınması 380
3. İBK’nın Bağlayıcılığı 381
VI. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 382
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 383
A. Konusu, Niteliği ve Amacı 383
B. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması 384
1. Yetki 384
2. Koşulları 385
3. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 386
a. Mahkumun Leh ve Aleyhinde Uygulanabilecek Olan Ortak Nedenler 386
b. Mahkumum Lehinde Uygulanabilecek Nedenler 387
c. Mahkumun Aleyhine Yenileme Nedeni Olabilecek Durum 392
4. Etkisi 392
C. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılamanın Yürüyüşü 393
1. Davanın Kabule Şayanlığının Araştırılması 394
2. Delillerin Toplanması 395
3. Son Soruşturmanın Yenilenmesi 396
a. Duruşmasız Karar Verme 396
b. Duruşmalı Karar Verme 397
D. Kanunyolları 398
VIII. KANUN YARARINA BOZMA (YAZILI EMİR) (M.309) 399
A. Konusu, Niteliği ve Amacı 399
B. Genel Kanun Yararına Bozma (m.309) 400
1. Davanın Açılması 400
a. Yetki 400
b. Koşullar 401
c. Nedenler 401
d. Etkisi 402
2. Yargılama 402
3. Bozma Kararının Etkisi (m.309/4) 402
C. Yargıtay C.Başsavcısının Kanun Yararına Bozma Başvurusu (m.310) 403
7. Bölüm
ÖZEL YARGILAMA YOLLARINDA YARGICIN YETKİSİ
I. SERİ YARGILAMA 405
A. Genel Olarak 405
B. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar 406
C. Seri Yargılamada Bilgilendirme 407
D. Seri Yargılama Teklifi 408
E. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi 408
F. Seri Yargılamada Seçenekler 409
G. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB) 410
H. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi 410
I. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi 410
İ. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması 411
J. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı 412
K. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi 413
L. Seri Yargılama Yasağı 413
M. Seri Yargılamaya Engel Haller 413
N. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanunyolu 414
O. Yönetmelik Çıkarılması 414
Ö. Seri Yargılama İle İlgili Geçici Hüküm 415
8. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK 419
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI 419
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ 420
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI 420
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER 421
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU 421
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI 421
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI 422
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI 422
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ 422
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM 424
XII. MÜDAHİL (YENİ CMK: KATILAN) 427
A. Kavram 427
B. Müdahil Olabilmenin Koşulları 428
1. Gerçek Kişiler 428
a. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma 428
aa. Kavram 428
bb. SZG Kavramının Kapsamı 430
b. Sağ Olmak 433
c. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak 433
aa. Temyiz Kudretine (Ayırt Etme Gücüne) Sahip Olmak 433
bb. Ergin (Reşit) Olmak 434
cc. Medeni Hakları Kullanmaktan Kısıtlı Olmamak 435
2. Tüzel Kişiler 435
a. Dernekler ve İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları 436
b. Ortaklıklar 436
C. Müdahilin Yetkileri 437
1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek 437
2. Hazır Bulunma 437
3. Davasını Geri Alma 437
4. Kanunyolu Davası Açma 437
5. Şahsi Hak Davası Açma 438
D. Müdahilin Ödevleri 438
1. Davayı Takip Etmek 438
2. Duruşma Disiplinini Bozmamak 438
3. Adres Değişikliğini Bildirmek 438
XIII. SUÇ MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİ 439
A. Suç Mağduru İle Şikayetçinin Çağırılması (m.233) 439
B. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (m.234) 439
C. Mağdur İle Şikayetçinin Davete Uymamaları (m.235) 441
D. Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi (m.236) 441
XIV. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: KATILMA) 446
A. Kavram 446
B. Davanın Açılması 447
1. Davacılık Koşulları 447
2. Biçimi 447
3. Süre 448
C. Yargılama 449
1. Kamu Davasıyla Birleşik Yargılama 449
2. Müdahilin Özel Statüsü 450
3. Müdahalenin Yargılamayı Durdurmayacağı 451
4. Müdahilin Davasını Geri Alması 452
5. Kararların Müdahile Bildirimi 452
D. Müdahilin Yasayollarından Yararlanması 452
XV. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 453
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme 453
B. Vekillerin Durumu 454
C. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılacak Haller 454
IV. 5232 Sayılı Yasayla Eklenen Geçici Madde 456
XVI. GAİPLERİN YARGILANMASI 456
A. Konusu ve Gaibin Tanımı 456
B. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244) 457
XVII. KAÇAKLARIN YARGILANMASI 457
A. Kaçağın Tanımı (m.247) 457
B. Kaçaklar Hakkında Elkoyma (m.248) 460
XVIII. GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARI 465
A. Çocukların Yargılanması 465
1. Çocuk Mahkemeleri 465
a. ÇKK, Mahkemelerin Görevini De Şöyle Belirlemiştir 467
b. Mahkemelerin Yargı Çevresi 467
c. Yargıçların Atanmaları 468
2. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar 468
3. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları 469
a. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar 469
4. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları 477
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu 477
b. Çocuk Bürosunun Görevleri 477
c. Kolluğun Çocuk Birimi 478
d. Görevlilerin Eğitimleri 479
e. Soruşturma 479
f. Çocuğun Gözaltında Tutulması 480
g. Çocuğun Nakli 481
h. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 482
ı. Adlî Kontrol 484
i. Tutuklama Yasağı 486
j. Duruşma 487
k. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 488
l. Uzlaştırma 492
5. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları 493
6. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları 495
XIX. MÜSADERE YARGILAMASI 496
A. Konusu 496
B. Müsadere Yargılaması 497
1. Başvuru (m.256) 497
2. Duruşma ve Karar (m.257) 498
3. Kanunyolu 498
4. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m.259) 498
XX. ÖNÖDEME 498
A. Kavram 498
B. Uygulama Alanı 502
1. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi 502
2. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması 503
3. Savcının Önödeme Girişimi 503
4. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları 504
C. Savcının Önödeme Girişiminde Bulunmaksızın Dava Açması 504
1. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 505
XXI. İNFAZ YARGILAMASI 506
A. Konusu 506
B. İnfaz Yargılamasının Çeşitleri 507
1. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98) 507
2. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99) 508
3. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100) 508
4. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101) 508
XXII. HAKSIZ YA DA HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA VE YAKALAMADAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ YARGILAMASI 509
A. Kavram 509
B. Tazminatı Doğuran Nedenler 510
C. Yargılama 513
1. Genel İlkeler 513
a. İstek 513
b. Süre 514
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 515
2. Yargılama Yöntemi 515
a. Ön Yargılama 515
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması 515
bb. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi 516
cc. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi 517
dd. Delillerin Toplanması 517
ee. Savcının Görüş Bildirmesi 518
b. Mahkemenin Karar Vermesi 519
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 519
aa. İstemin Reddi Kararı 520
bb. İstemin Kabulü Kararı 520
cc. Yetkisizlik Kararı 521
3. Kanun Yolları 522
a. Kural Olarak Temyize Başvurulacağı 522
b. Yasayollarına Başvurma Yetkisi 522
c. Süre 523
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143) 523
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144) 524
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları 526
9. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM 529
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI 529
A. Taraflar 529
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar 530
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma 531
D. Uzlaştırma Yasağı 531
E. Uzlaştırma İşlemleri 531
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış 535
10. Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. KAVRAM 537
II. YARGILAMA GİDERLERİ (M.324) 537
III. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (M.325) 538
IV. YARGILAMA GİDERLERİNİ YÜKLENECEKLER 538
11. Bölüm
2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE
YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER
I. 7070 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 541
A. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir 541
B. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma 542
C. Müdafi İle Görüşme 545
D. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi 546
E. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 547
II. 7072 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 547
A. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 547
B. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 548
C. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz 549
III. 7076 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 549
IV. 7078 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 550
A. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 550
B. Tutuklulukta Geçecek Süre 552
C. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 552
D. Teknik Araçlarla İzleme 555
E. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat 555
F. İhbar ve Şikayet 556
G. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 557
H. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma 559
I. Duruşmada Delillerin Tartışılması 560
İ. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde 561
V. 7079 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 567
A. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri 567
B. Postada Elkoyma 568
C. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde 569
D. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 569
E. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma) 569
F. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler 570
G. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme 570
VI. 7086 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK 571
VI. 7091 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK 573
VIII. 6758 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 24.9.2016) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 574
A. 128’inci Maddeye Ek Madde 574
B. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278) 580
12. Bölüm
7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. ARAMANIN YAPILMASI 583
II. ELKOYMA 584
III. BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İLE BİLGİSAYAR KÜTÜKLERİNDE ARAMA YAPILMASI 585
IV. KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 587
V. HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ 589
VI. 7145 SAYILI YASA (YÜRÜRLÜK: 31.7.2018) 133 ÜNCÜ MADDEYE BİR GEÇİCİ HÜKÜM EKLEMİŞTİR 591
13. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI 593

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat