Eren Borçlar Hukuku Şerhi Cilt 4 - 5 Fikret Eren

Eren Borçlar Hukuku Şerhi Cilt 4 - 5Özel Hükümler (m.207 - 646)


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
2291
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050515169
Boyut
16x24
Baskı
11.600,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1600 puan kazanacaksınız)
   1600

Fikret EREN

Ünsal DÖNMEZ

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.vii

 

KISALTMALAR xliii

 

GENEL BİBLİYOGRAFYA.xlv

 

ÖZEL HÜKÜMLER

 

GİRİŞ .1

 

KAYNAKLAR 2

 

Yazılı Kaynaklar2

 

A) Türk Borçlar Kanunu 2

 

a) Genel hükümler.2

 

b) Özel hükümler.2

 

B) Türk Medenî Kanunu 3

 

C) Diğer Kanunlar3

 

D) Uluslararası Antlaşma ve Sözleşmeler4

 

E) Devletler Özel Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilâfı.4

 

F) Genel İşlem Şartları.4

 

G) Bilimsel Görüşler (doktrin) ve Yargı Kararları .5

 

Yazılı Olmayan Kaynaklar5

 

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ

 

VE BUNLARIN UYGULANMASI . 6

 

Özel Hükümlerin Konusu .6

 

Özel Hükümlerin Çeşitleri ve İşlevleri .6

 

A) Sözleşmenin Tanımlanmasına İlişkin Hükümler.6

 

B) Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Hükümler7

 

C) Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Hükümler.7

 

D) Sözleşmenin İfa Edilmemesine İlişkin Hükümler.8

 

E) Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Hükümler.9

 

Özel Hükümlerin Uygulanması.10

 

Türk Borçlar Kanununun Özel Hükümlerinin Nitelikleri.10

 

Özel Hükümlerle Genel Hükümler Arasındaki İlişki12

 

A) Yığılma (Birlikte Uygulanma) İlkesi 12

 

B) Dışlama (Münhasır Uygulama) İlkesi.13

 

C) Yarışma İlkesi14

 

III.          SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ  15

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

x

 

Edimler Arasındaki İlişkilere Göre .16

 

Hukukî Sonuçlarına Göre16

 

Sürelerine Göre .16

 

A) Ani Sözleşmeler16

 

B) Dönemli Sözleşmeler17

 

C) Sürekli Sözleşmeler.17

 

Karşılıklı (İvazlı) Olup Olmamalarına Göre.17

 

Kanunda Düzenlenmiş Olup Olmamalarına Göre 17

 

A) İsimli Sözleşmeler.17

 

B) İsimsiz Sözleşmeler.18

 

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ . 18

 

İrade Özerkliği 18

 

Sözleşme Özgürlüğü .18

 

A) Sözleşme Yapma Özgürlüğü .19

 

B) Sözleşmenin Diğer Tarafını Seçme Özgürlüğü.19

 

C) Sözleşmenin Tipini, İçeriğini Düzenleme Özgürlüğü.20

 

D) Sözleşmeyi Değiştirme Ve Ortadan Kaldırma

 

Özgürlüğü20

 

E) Şekil Özgürlüğü 20

 

BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN

 

SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ. 21

 

Genel Bilgi 21

 

A) Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler .21

 

B) Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler21

 

C) İşgörme Borcu Doğuran Sözleşmeler .21

 

Ç)           Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler.22

 

D) Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler .22

 

E) Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler 22

 

F) Ortaklık Borcu Doğuran Sözleşmeler.23

 

İnceleme Dışı Bırakılan Sözleşmeler23

 

TBK md. 207

 

GENEL OLARAK 27

 

TANIMI . 28

 

III.          SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ . 29

 

Satış Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir29

 

Satış Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

 

Sözleşmedir.29

 

İçindekiler

 

xi

 

Satış Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir.30

 

Satış Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir30

 

Satış Sözleşmesi Ani Edimli Bir Sözleşmedir 31

 

Satış Sözleşmesi Sebebe Bağlı (illî) Bir Sözleşmedir.31

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI . 32

 

Satılan Mal (Satış Sözleşmesinin Konusu).32

 

A) Mal Kavramı .32

 

B) Maddî Mal- Maddî Olmayan Mal Ayırımı

 

(Şey ve Haklar) .33

 

C) Henüz Mevcut Olmayan Müstakbel Mallar35

 

D) Belirli Olmayan Mallar.36

 

E) Başkasına Ait Mallar.37

 

Bedel (Satış Parası).37

 

Tarafların Anlaşması41

 

A) Genel Olarak .41

 

B) Sözleşmenin Şeklî.41

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 42

 

Konusuna Göre Satış Sözleşmesi Türleri

 

Taşınır Satış Sözleşmesi -Taşınmaz Satış Sözleşmesi.42

 

A) Taşınır Satış Sözleşmesi42

 

B) Taşınmaz Satış Sözleşmesi43

 

Ticarî Satış Sözleşmesi - Ticarî Olmayan Satış

 

Sözleşmesi.43

 

Bedeli Ödeme Tarzına Göre Satış Sözleşmesi Türleri45

 

Satılanın Teslim Tarzına Göre Satış Sözleşmesi Türleri.45

 

Sözleşmenin Kurulma Şartlarına Göre Satış Sözleşmesi

 

Türleri47

 

Parça Satışı - Çeşit Satışı 47

 

Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış Sözleşmesi ve

 

Uluslarası Satış Sözleşmeleri49

 

TBK md. 208

 

TANIM. 52

 

ŞARTLARI 58

 

Geçerli Olarak Kurulmuş Bir Satış Sözleşmesi Mevcut

 

Olmalıdır.58

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xii

 

Hasar, Satış Sözleşmesinin Kurulması Anından Satılan

 

Taşınırın Zilyetliğinin Devri, Taşınmazın Tescili Anına

 

Kadar Satıcıya Aittir59

 

Hasar, Taraflara Yükletilemeyen, Beklenmedik Bir Olay

 

Sonunda Meydana Gelmelidir.60

 

III.          İSTİSNALAR . 62

 

Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar 62

 

Sözleşmeden Doğan İstisnalar 63

 

Kanundan Doğan İstisnalar.64

 

A) İfa Yerinden Başka Yere Gönderilecek Satışlarda

 

(Mesafeli Satışlarda) Yarar ve Hasar, Satılanın

 

Bağımsız Bir Taşıyıcıya Teslim Edildiği Anda

 

Alıcıya Geçer 64

 

B) Taşınır Satışlarında Hasar, Satılanın Zilyetliğini

 

Devralmakta Temerrüde Düşen Alıcıya Geçer65

 

TBK md. 209

 

NORMUN AMACI. 68

 

TAŞINIR KAVRAMI . 68

 

TBK md. 210 - 211

 

SATICININ ASLÎ BORÇLARI (TBK M. 210) 77

 

Malın Zilyetliğini Alıcıya Devir Borcu.77

 

Satılanın Mülkiyetini Devretme Borcu .80

 

SATICININ YAN BORÇLARI (TBK M. 211). 85

 

Satılanı Muhafaza Borcu.85

 

Aydınlatma ve Bilgi Verme Borcu 86

 

Gerekli Belgeleri Sağlama Borcu86

 

Devir Giderlerini Ödeme Borcu86

 

Satılanı İfa Yerinden Başka Yere Taşıma (Gönderme)

 

Giderleri 87

 

TBK md. 212 - 213

 

GENEL OLARAK SATICININ TEMERRÜDÜ . 94

 

TICARÎ OLMAYAN (ADI) SATIŞLAR ILE BELIRLI

 

(KESIN) SÜRELI OLMAYAN TICARÎ SATIŞLARDA

 

SATICININ TEMERRÜDÜ  94

 

III.          BELIRLI SÜRELI TICARÎ SATIŞLARDA SATICININ

 

TEMERRÜDÜ 96

 

İçindekiler

 

xiii

 

Satış, Her Şeyden Önce Ticarî Bir Satış Olmalıdır

 

(TBK m. 212) .96

 

Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları .99

 

A) Genel Olarak .99

 

B) Satıcının, Alıcının Müspet Zararını Giderme Borcu

 

ve Bunun Kapsamı (TBK m. 213) 101

 

a) Genel bilgi.101

 

b) Müspet zararın hesaplanmasında somut yöntem.103

 

c) Müspet zararın hesaplanmasında soyut yöntem104

 

TBK md. 214

 

KAVRAM OLARAK SATICININ ZAPTTAN

 

SORUMLULUĞU 109

 

UYGULAMA ALANI 111

 

III.          ÇEŞITLERI. 114

 

SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUNUN MADDI

 

ŞARTLARI 114

 

Satış Sözleşmesi Geçerli Olarak Kurulmuş Olmalıdır114

 

Satılan Alıcıya Devredilmiş (Teslim Edilmiş) Olmalıdır115

 

Alıcı, Satılan Üzerindeki Üçüncü Kişinin Üstün Hakkını,

 

Dolayısıyla Malın Elinden Alınma Tehlikesini

 

Sözleşmenin Kurulduğu Sırada Bilmemelidir 116

 

Üçüncü Kişi Satılan Şey Üzerinde Sahip Olduğu Zapt

 

Hakkını Alıcıya Karşı Kullanmış Olmalıdır .117

 

Satıcının Kusurlu Olması Şart Değildir 119

 

TBK md. 215- 216

 

SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUNUN ŞEKLÎ

 

ŞARTLARI 123

 

Zaptın İhbarı123

 

Zaptın İspatı 125

 

A) Zaptın Bir Mahkeme Kararıyla İspatı .125

 

B) Zaptın, Bir Mahkeme Kararı Olmaksızın İspatı126

 

ALICI, ZAPTTAN DOĞAN HAKLARINI ZAMANAŞIMI

 

SÜRESI IÇINDE KULLANMALIDIR 127

 

TBK md. 217

 

GENEL OLARAK ALICINN TAM ZAPTTAN DOĞAN

 

HAKLARI. 131

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xiv

 

ALICININ TAM ZAPTTAN DOĞAN HAKLARI . 133

 

Alıcı Her Şeyden Önce Satıcıdan, Ödemiş Olduğu Satış

 

Bedelinin Faiziyle Birlikte Geri Verilmesini İster 133

 

Alıcı, Satıcıdan Satılanı Elinden Alan Üçüncü Kişiden

 

İsteyemeyeceği Giderleri de İster135

 

Alıcı, Davayı Satıcıya Bildirmekle Kaçınılabilecek

 

Olanlar Dışında Kalan Bütün Yargılama Giderleri ile

 

Yargılama Dışındaki Giderleri de Satıcıdan İsteyebilir 135

 

Alıcı, Satıcıdan Satılan Şeyin Tamamen Elinden Alınması

 

Yüzünden Doğrudan Doğruya Uğradığı Diğer

 

Zararların da Giderilmesini İsteyebilir136

 

Alıcı, Satıcıdan Kusursuz Olduğunu İspat Etmedikçe,

 

Satılanın Elinden Alınması Yüzünden Uğramış Olduğu

 

Diğer Zararların giderilmesini de isteyebilir.137

 

TBK md. 218

 

KISMÎ ZAPT HÂLINDE ALICININ HAKLARI . 147

 

ZAPTTAN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME ILE

 

SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI. 150

 

Kural150

 

İstisnalar151

 

A) Satıcı, Alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre Üçüncü

 

Kişinin Hakkını Gizlemişse, Taraflar Arasında

 

Yapılmış Olan Sorumsuzluk Anlaşması Kesin

 

Olarak Hükümsüzdür151

 

B) Sorumluluğun Sınırlandırılması veya Kaldırılması,

 

Hukuka, Ahlaka, Kişilik Haklarına veya Dürüstlük

 

Kuralına Aykırı Olduğu Takdirde De Anlaşma

 

Geçersizdir 151

 

C) Satıcının Ağır Kusurundan Sorumlu Olmayacağına

 

İlişkin Önceden Yapılan Sorumsuzluk Anlaşması da

 

Kesin Olarak Hükümsüzdür151

 

III.          ALICININ ZAPTTAN DOĞAN HAKLARININ DIĞER

 

HAKLARLA YARIŞMASI 152

 

Alıcının Zapttan Doğan Hakları, TBK. m. 112’ye Göre

 

Satıcının Borçlarını Hiç veya Gereği Gibi İfa

 

Etmemesinden Doğan Hakları İle Yarışabilir152

 

İçindekiler

 

xv

 

Alıcının Zapttan Doğan Hakkı, TBK. m. 32’ye Göre

 

Temel Yanılması ve TBK. m. 36’ya Göre Aldatma

 

Hükümleriyle de Yarışabilir153

 

Alıcının Zapttan Doğan Hakkının, Sebepsiz Zenginleşme

 

veya Haksız Fiil Sorumluluğundan Doğan Hakkı ile

 

Yarışması.153

 

TBK md. 219-220

 

GENEL OLARAK SATICININ AYIPTAN

 

SORUMLULUĞU 157

 

AYIPTAN SORUMLULUĞUN MADDÎ ŞARTLARI . 161

 

Satılan Şey Ayıplı Olmalıdır .161

 

A) Ayıp Kavramı161

 

B) Ayıp Türleri.164

 

a) Maddî ayıp 164

 

b) Ekonomik ayıp 165

 

c) Hukukî ayıp.166

 

d) Bildirilen niteliklerdeki ayıp .167

 

e) Bulunması gereken niteliklerdeki ayıp170

 

f) Açık (görünürdeki) ayıp172

 

g) Gizli ayıp.172

 

h) Gizlenmiş ayıp 172

 

Alıcı Bu Ayıbı Bilmemelidir.173

 

Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır.175

 

Ayıp, Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut

 

Olmalıdır.175

 

TBK md. 221

 

TBK md. 222

 

TBK md. 223-224-225

 

GENEL OLARAK AYIPTAN SORUMLULUĞUN

 

ŞEKLI ŞARTLARI. 188

 

SATILANI GÖZDEN GEÇIRME. 190

 

Gözden Geçirmenin İçeriği ve Biçimi 190

 

Gözden Geçirme Süresi.192

 

Gözden Geçirme Yeri195

 

Gözden Geçirme Giderleri196

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xvi

 

III.          AYIBI BILDIRME . 196

 

Genel Olarak .196

 

Ayıp Bildiriminin Hukukî Niteliği196

 

Ayıp Bildiriminin İçeriği.197

 

Ayıp Bildiriminin Tâbi Olduğu Şekil197

 

Ayıp Bildiriminin Süresi .197

 

TBK md. 226

 

TBK md. 227- 228 - 229 - 230

 

GENEL BILGI 214

 

SEÇIMLIK HAKKIN HUKUKÎ NITELIĞI 216

 

III.          SEÇIMLIK HAKLARIN KULLANILMASININ

 

SINIRLANDIRILMASI  221

 

Her Şeyden Önce, TBK. m. 227/III’e Göre Satıcı, Alıcıya

 

Aynı Malın Ayıpsız Bir Benzerini Hemen Vererek ve

 

Uğradığı Zararın Tamamını Gidererek Seçimlik Hakları

 

Kullanmasını Önleyebilir221

 

Ayrıca, Durum Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkını

 

Kullanmasını Haklı Göstermiyorsa, Satıcının Talebi

 

Üzerine Hâkim, Satılanın Onarılmasına veya Satış

 

Bedelinin İndirilmesine Karar Verebilir221

 

Aynı Şekilde, TBK. m. 228/II’ye Göre Satılan, Alıcıya

 

Yükletilebilen Bir Sebep Yüzünden Yok Olmuş, Başkasına

 

Devredilmiş veya Şekli Değiştirilmiş ise, Dönme Hakkı

 

Kullanılamaz .223

 

Alıcı, Ayıplı Olduğunu Bilerek Malı Kullanmış veya

 

Tüketmiş ise, Ayıptan Feragat Etmiş Sayılacağından,

 

Bu Hâlde de Sözleşmeden Dönemez 225

 

Nihayet, Birden Çok Maldan veya Birden Çok Parçadan

 

Oluşan Bir Mal, Birlikte Satılmış Olup Da Bunlardan

 

Bazılarının Ayıplı Çıkması Hâlinde Dönme, Sözleşmenin

 

Tümü İçin Değil, İlke Olarak Yalnız Ayıplı Mal veya

 

Parçalar Hakkında Söz Konusu Olur 225

 

Satılanın Değerindeki Eksiklik Satış Bedeline Çok Yakınsa,

 

Alıcı ya Sözleşmeden Döner ya da Ayıpsız Bir Benzeriyle

 

Değiştirilmesini İster.227

 

SEÇIMLIK HAKKIN ÇEŞITLERI 227

 

Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK m. 227/I-1).227

 

A) Genel Bilgi 227

 

İçindekiler

 

xvii

 

B) Dönmenin Hüküm ve Sonuçları228

 

a) Alıcının borçları 228

 

aa) Alıcının satılanı geri verme borcu228

 

bb) Alıcının elde ettiği yararları geri verme

 

borcu.231

 

b) Satıcının borçları.233

 

aa) Satış bedelini faiziyle birlikte

 

geri verme borcu 233

 

bb) Yargılama giderlerini ödeme borcu233

 

cc) Alıcının ayıplı mala yaptığı

 

giderleri ödeme borcu 234

 

dd) Satılanı ve satış bedelini geri verme

 

borçlarının zaman ve sırası 235

 

ee) Zararın tazmini.235

 

Doğrudan zararın giderilmesi236

 

Diğer (dolaylı) zararların giderilmesi242

 

Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme Hakkı

 

(TBK m. 227/I-2)243

 

A) Kavram ve Nitelik.243

 

B) Hüküm ve Sonuçları245

 

a) Mutlak (soyut) yöntem246

 

b) Tazminat yöntemi246

 

c) Nispî hesaplama yöntemi246

 

C) Tazminat Talebi.249

 

Satılanın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı

 

(TBK m. 227/I-3)250

 

Satılanın, Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesini

 

İsteme Hakkı (TBK m. 227/I-4)253

 

AYIPTAN SORUMLULUĞUN DIĞER TALEPLERLE

 

ILIŞKISI 254

 

Ayıptan Sorumluluğun Genel Hükümlere Göre Tazminata

 

İlişkin Hükümler ile İlişkisi 255

 

Ayıptan Sorumluluğun Temel Yanılması ve Aldatma ile

 

İlişkisi256

 

Ayıptan Sorumluluğun Haksız Fiil Sorumluluğu

 

ile İlişkisi.257

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xviii

 

TBK md. 231

 

TBK md. 232

 

SATIŞ BEDELINI ÖDEME BORCU. 272

 

Genel Olarak .272

 

Ödeme Yeri275

 

ALICININ SATILANI DEVRALMA BORCU . 276

 

Kavram, Nitelik ve Şartları .276

 

Hüküm ve Sonuçları279

 

TBK md. 233

 

TBK md. 234

 

SATIŞ BEDELININ ÖDEME ZAMANI . 286

 

Peşin Satışlarda Ödeme Zamanı286

 

Vadeli (Kredili-Veresiye) Satışlarda Ödeme Zamanı286

 

Satış Parası Önceden Ödenen (Ön Ödemeli) Satışlarda

 

Ödeme Zamanı287

 

SATIŞ BEDELI IÇIN FAIZ ÖDEME ŞARTI 288

 

TBK md. 235 - 236

 

ALICININ SATIŞ BEDELINI ÖDEMEDE

 

TEMERRÜDÜ 292

 

Genel Olarak .292

 

Peşin Satışlarda Alıcının Temerrüdü.293

 

Vâdeli (Kredili-Veresiye) Satışlarda .295

 

ALICININ TEMERRÜDÜ HÂLINDE SATICININ

 

UĞRADIĞI ZARAR VE TAZMINATIN

 

HESAPLANMASI 296

 

TBK md. 237

 

GENEL OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 303

 

TANIMI . 303

 

III.          TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESININ UNSURLARI. 303

 

Taşınmaz Mal303

 

A) Arazi304

 

a) Tanımı .304

 

b) Tapuya kayıtlı olmayan arazi 304

 

c) Tapuya kayıtlı arazi.306

 

İçindekiler

 

xix

 

B) Tapu Sicilinde Ayrı Bir Sayfaya Bağımsız ve

 

Sürekli Olarak Kaydedilen Haklar310

 

C) Kat Mülkiyeti Kanununa Tâbi Bağımsız Bölümler 311

 

Satış Bedeli .311

 

Anlaşma 311

 

SÖZLEŞMENIN ŞEKLI 311

 

Genel Olarak .311

 

Şeklin Kapsamı .312

 

Şekle Uymamanın Sonuçları.315

 

A) Butlan Görüşü .315

 

B) Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü317

 

C) Tabii Borç Görüşü.318

 

D) Borçlu Olunmayan Bir Edimi Bilerek İsteyerek

 

İfa Görüşü318

 

E) Yokluk Görüşü 318

 

Taşınmaz Satışına İlişkin Vekâletnamenin Şekli.319

 

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 321

 

Genel Olarak .321

 

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Türleri 322

 

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın

 

Niteliği 323

 

Sözleşmenin Şekli.324

 

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 325

 

A) Taraflar Arasında .325

 

B) Üçüncü Kişilere Karşı.328

 

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI

 

(ÖNALIM SÖZLEŞMESI) 333

 

Tanım.333

 

Çeşitleri .335

 

Hukukî Niteliği .336

 

Önalım Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil 339

 

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Şartları 341

 

A) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Önalım

 

Sözleşmesinde Belirtilen Taşınmazın Satışı Hâlinde

 

Söz Konusu Olur.341

 

B) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Taşınmazın

 

Üçüncü Kişiye Satılması Hâlinde Söz Konusu Olur.342

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xx

 

C) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ancak

 

Taşınmazın Satılması Hâlinde Söz Konusu Olur

 

(Önalım Olgusu) .342

 

a) Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren

 

işlemler (Vorkaufsfall) 342

 

b) Önalım hakkının kullanılması mümkün

 

olmayan işlemler.345

 

VII.         ALIM SÖZLEŞMESİ. 350

 

Tanım.350

 

Şekli 350

 

Hukukî Niteliği .351

 

VIII.       GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ 351

 

Tanım.351

 

Geri Alım Hakkının Hukukî Niteliği.352

 

Geri Alım Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil353

 

TBK md. 238-239

 

ÖNALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERHI 357

 

Genel Bilgi 357

 

A) Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne

 

Şerh Edilmemesi .357

 

B) Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne

 

Şerh Edilmesi 357

 

Şerhin Etki Süresi358

 

Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne Şerhedilmesinin

 

Hüküm ve Sonuçları360

 

ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH

 

EDILMESI  360

 

Genel Bilgi 360

 

Şerhin Etki Süresi360

 

III.          GERI ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE

 

ŞERH EDILMESI. 361

 

Genel Bilgi 361

 

Şerhin Etki Süresi362

 

ÖNALIM HAKKI ÜÇÜNCÜ KIŞIYE

 

DEVREDILEBILEN, MIRAS YOLUYLA

 

GEÇEN BIR HAKTIR. 362

 

İçindekiler

 

xxi

 

ALIM HAKKININ DEVRI VE MIRAS YOLUYLA

 

GEÇMESI 362

 

GERI ALIM HAKKININ DEVRI VE MIRAS YOLUYLA

 

GEÇMESI 363

 

TBK md. 240-241-242

 

ÖNALIM DAVASI . 369

 

ÖNALIM DAVASININ DAVACISI 370

 

III.          ÖNALIM DAVASININ DAVALISI 370

 

ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI GEREKEN

 

SÜRELER . 370

 

DAVACININ ÖNALIM (SATIŞ) BEDELI ILE

 

GIDERLERI YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  375

 

MAHKEMENIN ÖNALIM KARARININ

 

DOĞURDUĞU SONUÇLAR . 375

 

VII.         ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT VE ÖNALIM

 

HAKKININ SONA ERMESI  376

 

Önalım Hakkından Feragat .376

 

Önalım Hakkının Sona Ermesi377

 

TBK md. 243

 

TBK md. 244

 

AYIPTAN SORUMLULUK 384

 

Genel Olarak .384

 

Zamanaşımı.388

 

ZAPTTAN SORUMLULUK . 390

 

TBK md. 245-246

 

TBK md. 247-248

 

ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 399

 

ISPAT YÜKÜ 401

 

TBK md. 249-250-251-252

 

TBK md. 253

 

KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 412

 

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ . 412

 

Genel Olarak .412

 

Tanım.413

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxii

 

Unsurları414

 

A) Satılan Mal Taşınır Bir Mal veya Hak Olmalıdır414

 

B) Satılan Mal Satış Bedeli Ödenmeden Önce Teslim

 

Edilmeli ve Birden Çok Taksit Söz Konusu

 

Olmalıdır.414

 

C) Anlaşma Unsuru416

 

III.          TAKSITLE SATIŞIN BAĞLI OLDUĞU ŞEKIL 416

 

TBK md. 254

 

TBK md. 255

 

TBK md. 256

 

TBK md. 257

 

TBK md. 258

 

TBK md. 259-260-261

 

ALICININ PEŞINATI ÖDEMEDE TEMERRÜDE

 

DÜŞMESI 432

 

ALICININ PEŞINATI ÖDEMEDE TEMERRÜDE

 

DÜŞMESI HÂLINDE KULLANILACAK SEÇIMLIK

 

HAKLAR. 433

 

Satıcının Peşinatın Ödenmesini İsteme Hakkı433

 

Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı.433

 

A) Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi

 

Hâlinde Kullanılacak Seçimlik Haklar434

 

a) Genel olarak 434

 

b) Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş taksitlerin

 

tamamının bir defada ödenmesini isteme

 

hakkı434

 

c) Satıcının alıcıdan, geri kalan satış bedelinin

 

tümünün ödenmesini isteme hakkı

 

(Muacceliyet şartı) 435

 

d) Satıcının sözleşmeden dönme hakkı .436

 

B) Sözleşmeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları437

 

a) Satıcının hakları 438

 

b) Alıcının hakları440

 

TBK md. 262

 

TBK md. 263

 

İçindekiler

 

xxiii

 

TBK md. 264

 

ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN

 

TANIMI . 448

 

ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN

 

ŞEKLİ . 448

 

TBK md. 265-266-267-268

 

ÖDEMELERIN GÜVENCEYE BAĞLANMASI. 453

 

ALICININ MALIN DEVRINI ISTEME HAKKI . 453

 

III.          SATIŞ BEDELININ ÖDENMESI  453

 

SATIŞ BEDELININ BELIRLENMESI 454

 

TBK md. 269

 

TBK md. 270

 

TBK md. 271

 

ÖN ÖDEMELERDE ALICININ TEMERRÜDÜ 460

 

SATICININ TEMERRÜDE DÜŞÜLEN ÖN

 

ÖDEMELERI ISTEMESI 460

 

III.          SATICININ TEMERRÜDE DÜŞÜLEN ÖN ÖDEMELER

 

NEDENIYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNMESI. 460

 

TBK md. 272-273

 

UYGULAMA ALANININ SINIRLANMASI . 462

 

ORTAK HÜKÜMLER . 462

 

TBK md. 274-275

 

AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ KAVRAMI 464

 

ÇEŞİTLERİ. 466

 

Cebrî Artırma 466

 

İsteğe Bağlı Artırma 467

 

A) İsteğe Bağlı Özel Artırma467

 

B) İsteğe Bağlı Açık Artırma468

 

TBK md. 276-277

 

TBK md. 278-279-280

 

SATICININ BORÇLARI. 478

 

ARTIRMA ILE ALANIN (ALICININ) BORÇLARI 479

 

TBK md. 281

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxiv

 

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMEYEN

 

BAZI SATIŞ TÜRLERİ

 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER. 485

 

İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ. 486

 

III.          MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ. 489

 

Kavram ve Tanım489

 

Hukuki Niteliği .491

 

Sözleşmenin Şekli ve Özel Sicile Kayıt492

 

A) Sözleşmenin Şekli.492

 

B) Sözleşmenin Özel Sicile Kaydı.492

 

Hüküm ve Sonuçları494

 

Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Sona Ermesi .497

 

TBK md. 282

 

TANIM VE GENEL BİLGİ. 499

 

SÖZLEŞMENIN ŞEKLI VE GEÇERSIZLIK

 

SEBEPLERI 503

 

TBK md. 283

 

TARAFLARIN BORÇLARI . 506

 

YARAR VE HASARIN GEÇMESI 506

 

TBK md. 284

 

TBK md. 285-286-287

 

TANIMI . 514

 

NITELIKLERİ 514

 

Bağışlama Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir514

 

Bağışlama Sağlararası Bir Sözleşmedir515

 

Bağışlama Karşılıksız (İvazsız) Bir Sözleşmedir516

 

Bağışlama, Ani Edimli Bir Sözleşmedir .517

 

Bağışlama Rızaî Bir Sözleşmedir518

 

III.          BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI  518

 

Bağışlanılan Bir Mal Olmalıdır.518

 

Anlaşma (Bağışlama Sözleşmesinin Meydana Gelmesi)519

 

A) Tarafların İrade Beyanları Karşılıklı ve Birbirine

 

Uygun Olmalıdır .519

 

B) Bağışlama Sebebi520

 

C) Bağışlama Ehliyeti 520

 

İçindekiler

 

xxv

 

TBK md. 288

 

BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME 524

 

BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMEDE ŞEKİL. 525

 

TBK md. 289

 

TBK md. 290

 

ŞARTLI (KOŞULLU) BAĞIŞLAMA 534

 

YERINE GETIRILMESI BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE

 

BAĞLI BAĞIŞLAMA . 535

 

TBK md. 291

 

TBK md. 292

 

TBK md. 293

 

TBK md. 294

 

GENEL OLARAK 550

 

BAĞIŞLAYANIN, BAĞIŞLANILAN ŞEYIN

 

MÜLKIYET VE ZILYETLIĞINI DEVIR BORCU 550

 

III.          ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 552

 

TBK md. 295-296

 

GENEL BİLGİ 558

 

BAĞIŞLAYANIN, ELDEN BAĞIŞLAMAYI VEYA

 

YERİNE GETİRİLMİŞ BAĞIŞLAMA SÖZÜNÜ GERİ

 

ALMASI 559

 

Geri Alma Nedenleri .559

 

A) Bağışlananın, Bağışlayana veya Yakınlarından

 

Birine Karşı Ağır Bir Suç İşlemesi560

 

B) Bağışlananın, Bağışlayana veya Onun Ailesinden

 

Bir Kimseye Karşı Kanundan Doğan

 

Yükümlülüklerine Önemli Ölçüde Aykırı

 

Davranması .561

 

C) Bağışlananın, Yüklemeli Bağışlamada Haklı Bir

 

Neden Olmaksızın Yüklemeyi Yerine Getirmemesi .565

 

Geri Almanın Hüküm ve Sonuçları.567

 

III.          HENÜZ YERİNE GETİRİLMEMİŞ BAĞIŞLAMA

 

SÖZÜNÜN GERİ ALINMASI 569

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxvi

 

Geri alma sebepleri .569

 

Hüküm ve sonuçları 571

 

BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN ORTADAN

 

KALKMASI 571

 

TBK md. 297-298

 

GERİ ALMA HAKKININ SÜRESİ VE MİRASÇILARA

 

GEÇMESİ 575

 

Geri Alma Hakkının Süresi.575

 

Geri Alma Hakkının Mirasçılara Geçmesi576

 

KİRA, GELİR VE FAİZ GİBİ DÖNEMSEL EDİM

 

BAĞIŞLAMALARINDA BAĞIŞLAYANIN ÖLMESİ . 578

 

TBK md. 299-300

 

KIRA SÖZLEŞMESININ TANIMI 581

 

KIRA SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI. 585

 

Kira Sözleşmesi, Bir Borç Sözleşmesidir .585

 

Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

 

Sözleşmedir.585

 

Kira Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

 

Sözleşmedir 585

 

Kira Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir 586

 

Kira Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir587

 

III.          BAZI SÖZLEŞMELERDEN FARKI . 588

 

Satış Sözleşmesinden Farkı.588

 

İntifa ve Oturma Hakkından Farkı .588

 

Saklama Sözleşmesinden Farkı.589

 

Kullanım Ödüncü Sözleşmesinden Farkı .589

 

KIRA SÖZLEŞMESININ UNSURLARI. 589

 

Bir Şeyin (Maddî Malın) Kullanılmasının Devri589

 

A) Bir Şey.589

 

B) Bir Şeyin Kullanılmasının Belirli veya

 

Belirsiz Bir Süre İçin Devri.594

 

C) Şeyin Bir Bedel Karşılığında Devri 596

 

Tarafların Anlaşması600

 

A) Genel Olarak .600

 

B) Tarafların Ehliyeti601

 

C) Kira Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil.604

 

İçindekiler

 

xxvii

 

TBK md. 301-302-303

 

KIRAYA VERENIN KIRALANANI KIRACIYA

 

TESLIM BORCU . 609

 

Kiraya Verenin Kiralananı, Kiracıya Kararlaştırılan

 

Tarihte Teslim Borcu.612

 

Kiraya Verenin, Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan

 

Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Borcu.614

 

Kiraya Verenin Kiralananı Sözleşme Süresince

 

Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda

 

Bulundurma Borcu615

 

KIRAYA VERENIN KIRACININ GÜVENLIĞINI

 

SAĞLAMA BORCU  615

 

III.          KIRAYA VERENIN VERGI VE BENZERI

 

YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA BORCU 616

 

KIRAYA VERENIN YAN GIDERLERE KATLANMA

 

BORCU 618

 

TBK md. 304

 

GENEL OLARAK 623

 

AYIPTAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI. 623

 

Maddî Şartlar.623

 

A) Bir Ayıp Mevcut Olmalıdır .623

 

B) Kiracı Ayıba Kendi Kusuruyla Sebep Olmamalıdır628

 

C) Kiracı, Ayıptan Doğan Haklarından Feragat

 

Etmemiş Olmalıdır628

 

D) Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır .629

 

Şekli Şartları629

 

TBK md. 305-306

 

GENEL OLARAK KIRACININ AYIPTAN DOĞAN

 

HAKLARI. 636

 

AYIBIN GIDERILMESINI ISTEME HAKKI 638

 

III.          KIRACININ, KIRALANANIN AYIPSIZ BIR

 

BENZERIYLE DEĞIŞTIRILMESINI ISTEME HAKKI  641

 

KIRACININ SÖZLEŞMEYI FESIH HAKKI . 642

 

TBK md. 307-308

 

KIRA BEDELINDEN INDIRIM YAPILMASINI

 

ISTEME HAKKI  646

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxviii

 

KIRACININ ZARARIN GIDERILMESINI

 

ISTEME HAKKI  648

 

III.          AYIPTAN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VEYA

 

SINIRLANDIRILMASI  650

 

TBK md. 309

 

KIRAYA VERENIN ZAPTTAN SORUMLULUĞU

 

KAVRAMI  654

 

ZAPTTAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 655

 

Maddî Şartlar.655

 

A) Üçüncü Kişi, Kiralanan Üzerinde Kiracının

 

Hakkıyla Bağdaşmayan (Üstün) Bir Hak İleri

 

Sürmelidir655

 

B) Bu Hak Kira Sözleşmesinin Yapılmasından Önce

 

Mevcut Olmalıdır656

 

Şekli Şartlar.656

 

III.          HÜKÜM VE SONUÇLARI. 656

 

Kiraya Veren, Davayı Üstlenmek Zorundadır.656

 

Kiraya Veren, Kiracının Uğradığı Zararları Gidermek

 

Zorundadır.657

 

A) Kiralananın Tamamen Zaptı Hâlinde 658

 

B) Kiralananın Kısmen Zaptı Hâlinde .658

 

TBK md. 310-311

 

KIRALANANIN MÜLKIYETININ KIRA

 

SÖZLEŞMESININ KURULMASINDAN SONRA

 

DEVRI . 662

 

ÜÇÜNCÜ KIŞININ SINIRLI AYNI HAK SAHIBI

 

OLMASI 664

 

TBK md. 312

 

GENEL OLARAK 668

 

KIRA SÖZLEŞMESININ TAPU SICILINE ŞERHININ

 

ŞARTLARI 668

 

Tapuya Kayıtlı Bir Taşınmaz Söz Konusu Olmalıdır668

 

Yazılı Bir Şerh Talebi (Yazılı Şerh Sözleşmesi)

 

Yapılmış Olmalıdır668

 

Tapu Siciline İşlenen Şerh Geçerli Olduğu Süre ile

 

Kullanma Şartlarını Göstermelidir669

 

İçindekiler

 

xxix

 

III.          HÜKÜM VE SONUÇLARI. 669

 

Kiraya Veren, Kiralanan Üzerinde Üçüncü Kişiye

 

Mülkiyeti Devretmek veya Sınırlı Bir Aynî Hak ya da

 

Kuvvetlendirilmiş Şahsî Hak Kurmak Suretiyle

 

Tasarrufta Bulunmuş Olmalıdır.671

 

Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Elde Ettiği Hak,

 

Kiracının Kiralananı Kullanma Hakkı ile

 

Bağdaşmamalıdır.672

 

TBK md. 313-314

 

KIRA BEDELINI ÖDEME BORCU 674

 

KIRA BEDELININ BELIRLENMESI. 677

 

III.          KIRA BEDELINI ÖDEME YERI. 678

 

KIRA BEDELINI ÖDEME ZAMANI 678

 

TBK md. 315

 

TBK md. 316

 

TBK md. 317

 

TBK md. 318-319

 

AYIPLARI KIRAYA VERENE BILDIRME BORCU 697

 

AYIPLARIN GIDERILMESINE VE KIRALANANIN

 

GÖSTERILMESINE KATLANMA BORCU  699

 

TBK md. 320-321

 

TBK md. 322

 

ALT KIRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRI . 709

 

TANIM VE ŞARTLARI. 709

 

III.          HÜKÜM VE SONUÇLARI. 713

 

Alt Kira Sözleşmesi Yönünden.713

 

Kullanmanın Devri Yönünden 714

 

TBK md. 323

 

KIRA SÖZLEŞMESININ DEVRI KAVRAMI . 716

 

ŞARTLARI 718

 

III.          HÜKÜM VE SONUÇLARI. 719

 

TBK md. 324-325-326

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxx

 

TBK md. 327

 

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 728

 

BELIRLI SÜRELI KIRA SÖZLEŞMELERININ SONA

 

ERMESI. 729

 

Genel Bilgi 729

 

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi.731

 

TBK md. 328-329-330

 

TBK md. 331

 

KIRA SÖZLEŞMESININ OLAĞANÜSTÜ

 

SEBEPLERLE SONA ERMESI 742

 

OLAĞANÜSTÜ FESHIN ŞARTLARI 743

 

III.          OLAĞANÜSTÜ FESHIN SONUÇLARI  744

 

Olağanüstü Fesih, Her Şeyden Önce Kira Sözleşmesini

 

Sona Erdirir.744

 

Karşı Tarafın Fesih Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini.744

 

TBK md. 332

 

TBK md. 333

 

TBK md. 334-335

 

KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU 755

 

KIRAYA VERENIN KIRALANANI GÖZDEN

 

GEÇIRME VE KIRACIYA BILDIRME YÜKÜMLÜĞÜ 760

 

TBK md. 336-337

 

GENEL BILGI 765

 

HAPIS HAKKININ KONUSU . 767

 

III.          HAPIS HAKKININ KAPSAMI 769

 

TBK md. 338

 

TBK md. 339

 

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI HAKKINDA

 

GENEL BİLGİ 778

 

UYGULAMA ALANI 779

 

TBK md. 340

 

TBK md. 341

 

TBK md. 342

 

İçindekiler

 

xxxi

 

TBK md. 343-344

 

GENEL OLARAK 800

 

KIRA BEDELININ TARAFLARCA SÖZLEŞMEDE ILK

 

DEFA BELIRLENMESI 801

 

III.          YENILENEN KIRA DÖNEMLERINDE KIRA

 

BEDELININ BELIRLENMESI, ÖZELLIKLE KIRA

 

BEDELINI BELIRLEME DAVASI 801

 

Taraflar Sözleşmede Bir Artış Oranı Belirlemişlerse 803

 

Taraflar Sözleşmede Bir Artış Oranı Belirlememişlerse .804

 

Beş Yıldan Uzun Süreli Sözleşmelerde Bedelin

 

Belirlenmesi 806

 

Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde.807

 

TBK md. 345

 

GENEL OLARAK 814

 

TARAFLAR SÖZLEŞMEDE YENI KIRA DÖNEMINDE

 

KIRA BEDELININ ARTIRILACAĞINA ILIŞKIN BIR

 

HÜKÜM KOYMUŞLARSA 814

 

III.          TARAFLAR SÖZLEŞMEDE YENI KIRA DÖNEMINDE

 

KIRA BEDELININ ARTIRILACAĞINA ILIŞKIN BIR

 

HÜKÜM KOYMAMIŞLARSA  815

 

TBK md. 346

 

TBK md. 347-348-349

 

BELIRLI VE BELIRSIZ SÜRELI KONUT VE ÇATILI

 

IŞYERI KIRALARININ FESIH BILDIRIM YOLUYLA

 

SONA ERMESI  824

 

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında.824

 

Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında.827

 

BILDIRIMIN GEÇERLILIĞI YAZILI ŞEKILDE

 

YAPILMASINA BAĞLIDIR  829

 

III.          AILE KONUTU 829

 

TBK md. 350

 

GENEL BILGI 832

 

KIRA SÖZLEŞMESININ KIRAYA VERENDEN

 

KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERMESI 833

 

Kiraya Verenin ve Yakınlarının Kiralanana Duyduğu

 

Gereksinim Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi834

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxii

 

A) Kiraya Verenin Kendisi, Eşi, Altsoyu, Üstsoyu veya

 

Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer

 

Kişiler İçin Kiralananı Konut ya da İşyeri Gereksinimi

 

Sebebiyle Kullanma Zorunluluğu Olmalıdır . 834

 

B) Gereksinim, Gerçek ve Samimi Olmalıdır837

 

C) Tahliye Davası, Sözleşme Süresinin Sona

 

Ermesinden İtibaren Bir Ay İçinde Açılmalıdır.840

 

Kiraya Verenin Kira Sözleşmesini, Kiralananı Yeniden

 

İnşası veya İmarı Amacıyla Sona Erdirmesi.842

 

A) Genel Bilgi 842

 

B) Şartları.842

 

a) Taşınmazın yeniden inşası veya imarı

 

amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi veya

 

değiştirilmesi gerekir.842

 

b) Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım, değişiklik ve

 

genişletme işlerinin yapıldığı sırada taşınmazın

 

konut veya işyeri olarak kullanılması, teknik

 

açıdan mümkün olmamalıdır.844

 

c) Bu sebebe dayalı tahliye davası sözleşmenin

 

sona ermesinden itibaren bir ay içinde

 

açılmalıdır .844

 

C) Hüküm ve Sonuçları845

 

TBK md. 351

 

Yeni Malik Veya Bazı Yakınları Kiralanan Konut veya

 

İşyerine Gereksinim Duymalıdır.848

 

Yeni Malik Mülkiyeti Kazandığı Tarihten İtibaren

 

Bir Ay İçinde Kiracıya İhtarda Bulunmalı ve Altı Ay

 

Sonrası İçin Kiralananı Boşaltmasını (Tahliye Etmesini)

 

Talep Etmelidir849

 

Bu Hâlde De Kiraya Veren Kiralananı Üç Yıl Süreyle

 

Üçüncü Bir Kişiye Kiraya Veremez852

 

TBK md. 352

 

KIRACININ BOŞALTMA (TAHLIYE) TAAHHÜTÜ. 854

 

Şartları.855

 

İçindekiler

 

xxxiii

 

A) Boşaltma Taahhüdünün Geçerliliği, Yazılı Şekilde

 

Yapılmış Olmasına Bağlıdır855

 

B) Boşaltma Taahhüdü, Boşaltma Tarihini İçermelidir856

 

Hüküm ve Sonuçları858

 

KIRAYA VERENIN, KIRACININ AYNI KIRA SÜRESI

 

IÇINDE KIRA BEDELINI ÖDEMEMESI NEDENIYLE

 

YAZILI OLARAK IKI HAKLI IHTARDA BULUNMASINA

 

DAYANAN TAHLIYE TALEBI. 858

 

A) Kiraya Veren, Kira Bedelini Ödemediği İçin

 

Kiracıya Aynı Kira Süresi İçinde İki Haklı İhtarda

 

Bulunmuş Olmalıdır859

 

B) İhtar Yazılı Olmalıdır 861

 

C) İhtarda Ödenmeyen Ayın Kirası, Bunun Miktarı ve

 

Ödenme Gereği Bildirilmelidir.862

 

D) İhtar Haklı Olmalıdır.862

 

E) Kiraya Veren Kira Süresinin Bitimini İzleyen Bir Ay

 

İçinde Tahliye Davasını Açmalıdır863

 

III.          KIRACININ VEYA BIRLIKTE YAŞADIĞI EŞININ

 

AYNI ILÇE VEYA BELDE BELEDIYE SINIRLARI

 

IÇINDE OTURMAYA ELVERIŞLI BIR KONUTUNUN

 

BULUNMASI. 863

 

Kiracının Konut Olarak Kullandığı Taşınmazın

 

Bulunduğu İlçe veya Belediye Sınırları İçinde

 

Kendisinin veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Bir Taşınmaza

 

Sahip Olması Gerekir864

 

Kiraya Veren, Sözleşmeyi Yaparken Kiracının veya

 

Birlikte Yaşadığı Eşinin Konut Olarak Oturmaya

 

Elverişli Bir Yerinin Olduğunu Bilmemelidir.865

 

Kiraya Veren, Sözleşmenin Bitiminden İtibaren

 

Bir Ay İçinde Tahliye Davasını Açmalıdır 866

 

KIRACININ KIRALANANI BAŞKASINA

 

KIRALAMASI NEDENINE DAYANAN TAHLIYE

 

DAVASI . 866

 

TBK md. 353

 

TBK md. 354

 

TBK md. 355

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxiv

 

TBK md. 356

 

TBK md. 357 - 358 - 359

 

TANIMI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI . 880

 

Tanımı .880

 

Ürün Kirası Sözleşmesinin Nitelikleri 883

 

A) Ürün Kirası, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.883

 

B) Ürün Kirası, İvazlı Bir Sözleşmedir883

 

C) Ürün Kirası, Rızaî Bir Sözleşmedir 883

 

D) Ürün Kirası, Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşmedir884

 

Ürün Kirasının Unsurları.884

 

A) Ürün Veren Bir Şey-Ürün Veren Bir Hak884

 

B) Kullanma ve Yararlanmanın Belirli Bir Süre İçin

 

Devri885

 

C) Kira Bedeli 886

 

D) Tarafların Anlaşması887

 

a) Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

 

uygun olması.887

 

b) Tarafların ehliyeti 887

 

c) Şekil şartı.887

 

BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 888

 

Olağan Kira-Ürün Kirası İlişkisi.888

 

Ürün Kirası-Lisans Sözleşmesi İlişkisi.889

 

Ürün Kirası-Adi Ortaklık İlişkisi 889

 

Ürün Kirası-Kullanım Ödüncü İlişkisi889

 

Ürün Kirası- Satış Sözleşmesi.889

 

TBK md. 360

 

TBK md. 361

 

KIRAYA VERENIN ESASLI ONARIMLARI YAPMA

 

BORCU 898

 

KIRAYA VERENIN DIĞER BORÇLARI. 899

 

Zapttan Sorumluluk.899

 

Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra

 

Kiralananın Mülkiyetini Kazanması

 

(Üstün Hak Sahibi Olması).900

 

Vergi ve Harçları Ödeme Borcu901

 

İçindekiler

 

xxxv

 

TBK md. 362

 

TBK md. 363

 

TBK md. 364

 

TBK md. 365

 

TBK md. 366

 

TBK md. 367

 

ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 920

 

BELIRLI SÜRENIN SONA ERMESI 921

 

TBK md. 368

 

TBK md. 369-370-371

 

Önemli Sebepler929

 

Kiracının İflâsı.930

 

Kiracının Ölümü932

 

TBK md. 372-373-374-375

 

Kiralananın Geri Verilmesi .939

 

Tutanağa Geçirilmiş Eşya .941

 

Ürün ve Yetişme Giderleri.943

 

Saman, Gübre ve Benzerleri .944

 

TBK md. 376

 

TBK md. 377

 

TBK md. 378

 

Belirli Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi .954

 

Belirsiz Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi

 

(Olağan Fesih).954

 

Olağanüstü Fesih.955

 

TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ,

 

UNSURLARI . 957

 

Tanımı 957

 

Sözleşmenin Nitelikleri 960

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxvi

 

A) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

 

İsimli Bir Sözleşmedir 961

 

B) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

 

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir.961

 

C) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

 

İvazlı Bir Sözleşmedir.961

 

D) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

 

Rızaî Bir Sözleşmedir .962

 

E) Finanasal Kiralama Sözleşmesi

 

Sürekli Bir Sözleşmedir 962

 

Kiralama (Leasing) Çeşitleri.962

 

A) Doğrudan Kiralama-Dolaylı Kiralama962

 

B) Finansal Kiralama-Faaliyet Kiralaması.963

 

C) Yatırım Malları Kiralaması-Tüketim Malları

 

Kiralaması .964

 

D) Taşınır Kiralaması-Taşınmaz Kiralaması964

 

E) Sat ve Geri Kirala964

 

Sözleşmenin Unsurları 965

 

A) Kiralanan Malın Zilyetliğinin Devri .965

 

a) Mal kavramı 965

 

aa) Taşınır veya taşınmaz mal965

 

bb) Kiracının işletmesinde üretim

 

faaliyetinde kullanılan bir mal .966

 

b) Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır 967

 

B) Kira Bedeli 967

 

C) Kira Süresi.968

 

D) Sözleşme Sonunda Kiracıya Tanınan

 

Seçimlik Haklar.969

 

E) Anlaşma Unsuru969

 

SÖZLEŞMENİN KURULMASI. 969

 

Sözleşmenin Tarafları969

 

A) 969

 

B) Kiracı.970

 

Sözleşmenin Şekli.970

 

Sözleşmenin Şerh ve Tescili970

 

III.          TARAFLARIN BORÇLARI . 972

 

Kiralayanın Borçları972

 

İçindekiler

 

xxxvii

 

A) Kiralayanın, Kiracının Talebi ve Seçimi Üzerine

 

Belirlediği Malın Mülkiyetini Üçüncü Kişi veya

 

Bizzat Kiracıdan Devralmak Suretiyle Edinme

 

Borcu.972

 

B) Kiralayanın, Kiracının Talebi ve Seçimi Üzerine

 

Belirlediği Malın Zilyetliğini Devretme Borcu.973

 

C) Kiralayanın, Kiracının Sözleşme Konusu Malı

 

Kullanıp Yararlanmasına Katlanma Borcu974

 

D) Kiralayanın, Kiralanan Malın Mülkiyetini

 

Üçüncü Bir Kişiye Devretmeme Borcu 975

 

E) Kiralananı Sigorta Ettirme Borcu975

 

F) Kiralayanın Kiralananın Ayıbından Sorumluluğu.975

 

G) Kiralayanın, Malın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi

 

Tarafından Zaptedilmesi Halinde Sorumluluğu978

 

H) Sözleşmede Kararlaştırılmışsa, Kiralayanın Malın

 

Mülkiyetini Sözleşme Sonunda Kiracıya

 

Devretme Borcu 978

 

Kiracının Borçları979

 

A) Kiracının Kiralananı Teslim Alma (Kabul Etme)

 

Borcu.979

 

B) Kiracının Kiralama Bedelini Ödeme Borcu979

 

C) Kiracının, Sözleşme Konusu Malı Özenle Kullanma

 

Borcu.980

 

D) Kiracının Mala Bakma ve Onu Koruma Borcu.980

 

E) Malın Zilyetliğini ve Kiracılık Sıfatını Başkasına

 

Devretmeme Borcu .981

 

F) Sigorta Primlerini Ödeme Borcu.981

 

G) Kiracının Hasardan Sorumluluğu982

 

H) Kiracının, Sözleşme Sonunda Malı Kiralayana Geri

 

Verme Borcu983

 

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 983

 

Sözleşmenin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi.984

 

A) Sürenin Dolması Nedeniyle Sözleşmenin Sona

 

Ermesi .984

 

B) Kiracının İflası, Ölümü veya Fiil Ehliyetini

 

Kaybetmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi .984

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxviii

 

C) Sözleşmenin Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi

 

Nedeniyle Vaktinden Önce Sona Ermesi 985

 

Sözleşmenin Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi985

 

A) Sözleşmenin İhlâli Nedeniyle .985

 

B) Sözleşmenin Önemli Sebeplerle Sona Ermesi986

 

Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları986

 

TBK md. 379

 

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ. 990

 

KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI. 990

 

III.          KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 

SÖZLEŞMELERDEN FARKI  992

 

KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

 

UNSURLARI 993

 

Bir Malın (Bir Şeyin veya Hakkın) Kullanılmasının

 

Devri993

 

A) Bir Mal Devredilmelidir993

 

B) Malın Kullanılması (Gerekiyorsa Yararlanılması)

 

Devredilmelidir.995

 

Devir Karşılıksız Olmalıdır.995

 

Tarafların Anlaşması995

 

TBK md. 380-381

 

ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI . 999

 

Sözleşme Konusu Malın Kullanılmasını Devir

 

(Bırakma) Borcu999

 

Olağanüstü Giderleri Ödeme Borcu1000

 

ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI 1001

 

Ödünç Alanın Ödünç Konusu Malı; Sözleşmede

 

Kararlaştırılan Şekilde, Sözleşmede Hüküm Yoksa,

 

Niteliğine ya da Özgülendiği Amaca Göre Kullanma Borcu.1001

 

Ödünç Alanın Ödünç Konusunu Başkasına

 

Kullandırmama Borcu.1001

 

Bakım ve Koruma Borcu 1002

 

Ödünç Alanın Sorumluluğu 1002

 

Şeyi Geri Verme Borcu .1003

 

TBK md. 382

 

İçindekiler

 

xxxix

 

TBK md. 383-384-385

 

GENEL OLARAK 1011

 

SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

 

SONA ERMESİ  1011

 

Belirli Süreli Sözleşmelerde1011

 

Belirsiz Süreli Sözleşmelerde .1012

 

III.          SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE

 

SONA ERMESİ  1013

 

Ödünç Konusu Malın Sözleşmeye Aykırı Kullanılması .1013

 

Önceden Bilinmeyen Bir Sebeple Ödünç Verenin Ödünç

 

Konusu Şeye İvedi Olarak İhtiyaç Duyması.1013

 

Ödünç Alanın Ölmesi1014

 

Ödünç Alanın İflâs Etmesi 1014

 

Ödünç Konusu Malın Yok Olması veya Kaybolması .1014

 

TBK md. 386

 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 1016

 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

 

NİTELİKLERİ 1018

 

III.          TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 1019

 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI. 1020

 

Bir Miktar Para veya Tüketilebilen Bir Şey1020

 

Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetinin Ödünç Alana Devredilmesi

 

1020

 

Ödünç Alan, Ödünç Alınan Şeyle Aynı Nitelik ve

 

Miktarda Şeyi Ödünç Verene Geri Vermek Zorundadır1021

 

Tarafların Anlaşması1023

 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BENZER

 

HUKUKÎ İŞLEMLERDEN FARKI 1024

 

Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin Banka Tasarruf Hesabı

 

Sözleşmesinden Farkı1024

 

A) Kavram1024

 

B) Hukukî Niteliği .1024

 

Kredi Açma Sözleşmesinden Farkı.1026

 

A) Tanım.1026

 

B) Unsurları1026

 

a) Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru 1027

 

b) Bir kredi limitinin kararlaştırılması.1027

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xl

 

c) Kredi verenin kredi limitleri içinde kredi

 

verme yükümlülüğü 1027

 

d) Münferit kredi işlemlerinin önceden

 

kararlaştırılması.1028

 

e) Kredi alanın kredi talep özgürlüğü1028

 

f) Mükerrer kredi talebi.1028

 

g) Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu 1028

 

C) Hukukî Niteliği .1029

 

D) Hüküm ve Sonuçları1030

 

Tüketici Kredisi Sözleşmesi1031

 

A) Genel Olarak .1031

 

B) Sözleşmenin Şekli.1032

 

C) Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü1032

 

D) Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkı.1032

 

E) Ödenecek Faiz Oranı.1033

 

F) Krediyi Erken Ödeme Hakkı.1033

 

G) Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrütü 1034

 

H) Bağlı Kredi Sözleşmeleri 1036

 

Kâra Katılmalı Ödünç Sözleşmesi 1036

 

Misli Şeyleri Saklama (Usulsüz Tevdi) Sözleşmesi1037

 

TBK md. 387-388

 

ÖDÜNÇ ALANIN ÖDÜNÇ VERİLEN PARA VE ŞEYİ

 

TESLİM ALMA BORCU  1041

 

ÖDÜNÇ ALANIN FAİZ ÖDEME BORCU. 1042

 

Genel Bilgi 1042

 

Faiz Borcunun Kaynakları 1043

 

Faiz Oranı1044

 

A) Anaparada Faiz Oranı .1044

 

a) Anaparada kanunî faiz oranı .1044

 

b) Akdi faiz oranı.1045

 

B) Temerrüt Faizi ve Oranı 1046

 

C) Yabancı Para Borçlarında Faiz ve Oranı.1048

 

D) Bileşik Faiz .1048

 

E) Ödünç Para Verme İşlerinde Faiz1049

 

TBK md. 389-390

 

ÖDÜNÇ VERENİN PARA VE TÜKETİLEBİLEN

 

ŞEYİN MÜLKİYETİNİ DEVİR BORCU . 1053

 

İçindekiler

 

xli

 

Devir Borcu.1053

 

Şeyin Teslim ve Kabulüne İlişkin Dava ve Bu Davanın

 

Zamanaşımı.1054

 

ÖDÜNÇ VERENİN ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİ

 

SÖZLEŞME SÜRESİNCE ÖDÜNÇ ALANIN EMRİNDE

 

SÜREKLİ OLARAK BULUNDURMA BORCU . 1055

 

III.          ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 1056

 

TBK md. 391

 

TBK md. 392

 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

 

SONA ERMESİ  1060

 

SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

 

SONA ERMESİ  1060

 

Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin, Kararlaştırılan

 

Belirli Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi 1060

 

Fesih Bildirimi 1062

 

Sözleşmenin Feshi.1062

 

A) Bildirimsiz Fesih .1062

 

B) Önemli Sebeplerle Fesih .1062

 

III.          KANUNÎ SONA ERME. 1063

 

 

 

Cilt V

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALARxlvii

 

GENEL BİBLİYOGRAFYAxlix

 

TBK md. 393-394

 

İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER VE

 

HIZMET SÖZLEŞMELERI 1069

 

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 1069

 

III.          GENEL HIZMET SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  1071

 

İşgörme Unsuru.1071

 

Bağımlılık Unsuru.1072

 

Zaman Unsuru.1074

 

Ücret Unsuru .1075

 

Anlaşma Unsuru

 

(Hizmet sözleşmesinin kurulması, TBK m. 394) .1075

 

Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması1076

 

Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması.1076

 

HIZMET SÖZLEŞMESINI DÜZENLEYEN

 

HÜKÜMLERIN HUKUKÎ NITELIĞI. 1078

 

TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HIZMET

 

SÖZLEŞMESININ ÇEŞITLERI. 1078

 

HIZMET SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI. 1079

 

Hizmet Sözleşmesi, Bir Borç Sözleşmesidir.1079

 

Hizmet Sözleşmesi, İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.1079

 

Hizmet Sözleşmesi, İvazlı Bir Sözleşmedir1079

 

Hizmet Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

 

Sözleşmedir.1080

 

Hizmet Sözleşmesi İşçinin Kişiliğine Bağlı Bir

 

Sözleşmedir.1080

 

TBK md. 395

 

İŞÇININ İŞI BIZZAT (ŞAHSEN) GÖRME BORCU. 1081

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

vi

 

TBK md. 396

 

İŞÇININ IŞI ÖZENLE GÖRME VE IŞVERENE

 

BAĞLILIK (SADAKAT) BORCU . 1085

 

İŞÇININ SADAKAT (BAĞLILIK) BORCU. 1087

 

İşçi, İşverene Ait Makineleri, Araç ve Gereçleri

 

Korumak Zorundadır.1087

 

İşçi Başka İşveren Yanında Çalışmamak, İşverenle

 

Rekabet Etmemek, İş Barışını Bozmamak Zorundadır.1090

 

Sır Saklama Borcu.1091

 

TBK md. 397

 

ALINAN VE ELDE EDILEN ŞEYLERI TESLIM VE

 

HESAP VERME BORCU 1094

 

TBK md. 398

 

FAZLA ÇALIŞMA BORCU 1097

 

TBK md. 399-400

 

DÜZENLEMELERE VE TALIMATA UYMA BORCU

 

(TBK M.399)  1103

 

İŞÇININ SORUMLULUĞU (TBK M. 400) 1104

 

TBK md. 401

 

GENEL OLARAK ÜCRET ÖDEME BORCU 1112

 

TBK md. 402

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETI. 1116

 

TBK md. 403-404-405

 

ÜCRET ÇEŞITLERI 1123

 

TBK md. 406

 

ÜCRET ÖDEME ZAMANI. 1133

 

İŞÇIYE ÜCRETINE MAHSUBEN AVANS VERME

 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 1135

 

TBK md. 407

 

ÜCRET ÖDEME YERI 1139

 

TAKAS YASAĞI 1140

 

İçindekiler

 

vii

 

TBK md. 408-409

 

İŞVERENIN TEMERRÜDÜ HALINDE ÜCRET 1144

 

İŞÇININ ÇALIŞMAYI DURDURMASI HÂLINDE . 1146

 

TBK md. 410

 

ÜCRET ALACAĞININ HACZI, DEVRI VE

 

REHNEDILMESI. 1150

 

TBK md. 411-412

 

GENEL OLARAK İŞ VERME BORCU 1156

 

BIRIM ÜCRETI 1156

 

TBK md. 413

 

İŞ ARAÇ VE MALZEMELERINI VERME BORCU. 1158

 

TBK md. 414-415-416

 

GIDERLERI ÖDEME BORCU 1165

 

Genel Olarak .1165

 

Taşıma Araçları .1165

 

Giderlerin Ödenmesi.1165

 

TBK md. 417-418-419

 

İŞVERENIN IŞÇIYI GÖZETME, ÖZELLIKLE

 

KIŞILIĞINI KORUMA BORCU 1171

 

Genel Olarak .1171

 

Ev Düzeni İçinde Çalışmada.1175

 

Kişisel Verilerin Kullanılmasında .1176

 

TBK md. 420

 

CEZA ŞARTI VE IBRA. 1179

 

TBK md. 421-422-423-424-425

 

TATIL VE IZIN VERME BORCU 1190

 

Hafta Tatili ve İş Arama İzni.1190

 

Yıllık İzin 1192

 

A) Genel Olarak .1192

 

B) Yıllık İznin Kullanılması.1193

 

C) Yıllık İzin Ücreti .1193

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

viii

 

TBK md. 426

 

HIZMET BELGESI VERME BORCU. 1196

 

TBK md. 427

 

SINAÎ VE FIKRÎ MÜLKIYET HAKKINA SAYGI

 

BORCU 1197

 

TBK md. 428-429

 

İŞYERININ TAMAMININ VEYA BIR BÖLÜMÜNÜN

 

DEVRI . 1204

 

HIZMET SÖZLEŞMESININ DEVRI 1205

 

TBK md. 430

 

BELIRLI SÜRELI HIZMET SÖZLEŞMESININ SONA

 

ERMESI. 1208

 

TBK md. 431-432

 

BELIRSIZ SÜRELI SÖZLEŞMEDE FESIH HAKKI . 1214

 

TBK md. 433

 

DENEME SÜRESI IÇINDE FESIH. 1218

 

TBK md. 434

 

İŞÇININ, FESIH HAKKININ KÖTÜYE

 

KULLANILMASINA KARŞI KORUNMASI  1224

 

TBK md. 435-436-437-438

 

HIZMET SÖZLEŞMESININ HAKLI SEBEPLERLE

 

DERHÂL FESHI  1232

 

İŞVERENIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE DÜŞMESI . 1237

 

TBK md. 439

 

İŞÇININ HAKSIZ OLARAK IŞE BAŞLAMAMASI

 

VEYA IŞI BIRAKMASI 1241

 

TBK md. 440-441

 

İŞÇININ ÖLÜMÜ 1245

 

İŞVERENIN ÖLÜMÜ . 1246

 

TBK md. 442-443

 

BORÇLARIN MUACCEL OLMASI . 1250

 

İçindekiler

 

ix

 

HIZMETLE ILGILI ŞEYLERI GERI VERME

 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 1250

 

TBK md. 444

 

REKABET YASAĞI 1253

 

REKABET YASAĞININ ŞARTLARI . 1253

 

Her Şeyden Önce İşçi İle İşveren Arasında Bir Rekabet

 

İlişkisi Bulunmalı ve Bu Anlaşmayla İşçi, Hizmet

 

Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İşverenle

 

Rekabet Etmeme Yükümlülüğünü Üstlenmelidir .1253

 

Böyle Bir Anlaşmanın Geçerli Olması İçin İşverenle

 

Olan Hizmet İlişkisinin İşçiye, Müşteri Çevresini

 

Tanıma, Üretim Sırlarını Öğrenme İmkânı Vermesi ve

 

Bunları Kullandığı Zaman İşverene Önemli Ölçüde

 

Zarar Verme Potansiyeline Sahip Olması Gerekir 1254

 

İşçi, Fiil Ehliyetine Sahip Olmalıdır .1255

 

Rekabet Yasağı Anlaşması Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 1256

 

TBK md. 445

 

REKABET YASAĞININ SINIRLANDIRILMASI 1258

 

TBK md. 446-447

 

REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN

 

SONUÇLARI 1264

 

REKABET YASAĞININ SONA ERMESI 1265

 

TBK md. 448-449

 

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ TANIMI. 1271

 

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ

 

ÖZELLIKLERI. 1272

 

III.          PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ KURULMASI

 

VE ŞEKLI . 1274

 

TBK md. 450-451

 

PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERI 1279

 

Pazarlamacının Müşterileri Ziyaret Yükümlülüğü1279

 

Pazarlamacının Kendisi ve Üçüncü Kişi Hesabına İşlem

 

Yapmama Yükümlülüğü1279

 

Pazarlamacının Talimatta Öngörülen Fiyatlara Uyma

 

Yükümlüğü1279

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

x

 

Pazarlamacının, Pazarlama Faaliyetleri İle İlgili Olarak

 

İşverene Düzenli Bilgi Verme Yükümlülüğü 1279

 

PAZARLAMACININ YAPTIĞI GARANTI

 

ANLAŞMALARI . 1279

 

TBK md. 452

 

PAZARLAMACININ YETKILERI 1282

 

TBK md. 453

 

PAZARLAMACIYA TANINAN FAALIYET

 

ALANINDA BAŞKALARINA FAALIYETTE

 

BULUNMA YETKISI TANIMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1287

 

TBK md. 454-455-456

 

ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 1294

 

KOMISYON ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1294

 

III.          PAZARLAMA FAALIYETININ ENGELLENMESI

 

HALINDE ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 1294

 

TBK md. 457

 

HARCAMALAR 1298

 

TBK md. 458

 

HAPIS HAKKI . 1300

 

TBK md. 459-460

 

ÖZEL FESIH SÜRESI. 1304

 

PAZARLAMACIYA ÖDENECEK KOMISYON . 1304

 

TBK md. 461-462

 

EVDE HIZMET SÖZLEŞMESI HAKKINDA

 

GENEL BILGI VE TANIMI 1307

 

TBK md. 463-464

 

EVDE HIZMET SÖZLEŞMESINE ÖZGÜ OLARAK

 

İŞÇI TARAFINDAN İŞIN YAPILMASI . 1312

 

İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANAN MALZEME VE

 

IŞ ARAÇLARINA GEREKEN ÖZENI GÖSTERME 1312

 

TBK md. 465-466-467

 

İŞVERENIN ÜRÜNÜ KABULÜ VE AYIP BILDIRIMI. 1316

 

İŞVERENIN ÜCRET ÖDEME BORCU 1316

 

İçindekiler

 

xi

 

Genel olarak 1316

 

Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi 1317

 

TBK md. 468

 

EVDE HIZMET SÖZLEŞMESININ SONA ERMESI . 1320

 

TBK md. 469

 

EVDE HIZMET SÖZLEŞMESINE GENEL

 

HÜKÜMLERIN UYGULANMASI . 1321

 

TBK md. 470

 

SÖZLEŞMENİN TANIMI. 1324

 

SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ 1325

 

Eser Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir 1325

 

Eser Sözleşmesi, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.1326

 

Eser Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir1327

 

Eser Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir 1329

 

Eser Sözleşmesi, Ani Edimli, Fakat Bazı Hâllerde

 

Uzun Süreli Bir Sözleşmedir.1329

 

III.          SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 1330

 

Bir Eser Meydana Getirme Unsuru.1330

 

A) Genel Bilgi 1330

 

B) Eser Kavramını Açıklayan Görüşler .1330

 

a) Maddî eser görüşü.1331

 

b) Maddî ve manevî eser görüşü .1331

 

C) Meydana Getirme1336

 

a) Kavram1336

 

b) Türleri1336

 

aa) Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme.1336

 

bb) Mevcut bir eseri değiştirme1337

 

cc) Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok

 

etme1337

 

Bedel Unsuru.1337

 

Anlaşma Unsuru1338

 

ESER SÖZLEŞMESİNİN BAZI SÖZLEŞMELERDEN

 

FARKI 1343

 

Hizmet Sözleşmesinden Farkı.1343

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xii

 

Vekâlet Sözleşmesinden Farkı.1346

 

Satış Sözleşmesinden Farkı.1348

 

Yayım Sözleşmesinden Farkı1350

 

TBK md. 471

 

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. 1355

 

YÜKLENİCİNİN BİR ESER MEYDANA GETİRME

 

BORCU 1357

 

Genel Olarak .1357

 

Yüklenicinin Eseri Şahsen Meydana Getirme Borcu1358

 

A) Yüklenicinin Eseri Şahsen Meydana Getirme veya

 

Kendi Yönetiminde Başkasına Yaptırma Borcu1358

 

B) Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırma Yetkisi1360

 

a) Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi .1360

 

b) Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki1362

 

c) İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki1363

 

d) Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

 

eylemlerinden dolayı işsahibine karşı

 

sorumluluğu 1366

 

C) Yüklenicinin Sözleşmeyi Bir Bütün Olarak Devir

 

Yetkisi1367

 

III.          YÜKLENİCİNİN ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA

 

BORCU 1368

 

ESERİ TESLİM BORCU. 1369

 

Genel Olarak. 1369

 

Teslim Yeri 1370

 

Teslim Zamanı.1371

 

MÜLKİYETİ GEÇİRME BORCU . 1371

 

TBK md. 472

 

MALZEME SAĞLAMA BORCU 1375

 

Genel Olarak .1375

 

Malzemenin Yüklenici Tarafından Sağlanması 1376

 

Malzemenin İşsahibi Tarafından Sağlanması1378

 

A) Genel Olarak .1378

 

B) Yüklenicinin Malzemeyi Özenle Kullanma,

 

Hesap Verme ve Artanı Geri Verme Borcu .1378

 

C) Yüklenicinin Bildirim Yükümlülüğü 1379

 

İçindekiler

 

xiii

 

YÜKLENICININ BAŞLICA ÖZEN

 

YÜKÜMLÜLÜKLERI. 1384

 

Yüklenicinin İşsahibini Aydınlatma,

 

Ona Bilgi Verme Yükümlülüğü.1384

 

Yüklenicinin İşsahibinin Şahıs ve Malvarlığı

 

Değerlerini Koruma Yükümlülükleri1386

 

Yüklenicinin Diğer Özen Yükümlülükleri1386

 

TBK md. 473

 

YÜKLENICININ ÖZEN BORCUNA AYKIRI

 

DAVRANMASI 1391

 

Genel olarak 1391

 

Yüklenicinin, İşe Geç Başlaması veya Sözleşmeye

 

Aykırı Olarak İşi Geciktirmesi ya da Gecikme

 

Yüzünden İşin Kararlaştırılan Zamanda

 

Bitirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle

 

Temerrüde Düşmesinden Dolayı İşsahibinin

 

Sözleşmeden Dönme Hakkı1391

 

A) Yüklenici Her Şeyden Önce İşe Geç Başlamalı veya

 

Sözleşmeye Aykırı Olarak İşi Geciktirmeli ya da

 

Tüm Tahminlere Göre İşi Belirlenen Zamanda

 

Bitiremeyeceği Açık Olarak Anlaşılmalıdır1393

 

B) Yüklenicinin Eseri Meydana Getirmesindeki

 

Gecikmede İşsahibine Yüklenilebilir Herhangi Bir

 

Kusur Bulunmamalıdır1395

 

C) Nihayet Somut Olayda TBK. m.117-125 Arasında

 

Düzenlenmiş Bulunan Borçlu Temerrüdünün Diğer

 

Tüm Şartları Gerçekleşmiş Olmalıdır.1396

 

3)           Meydana Getirilme Sırasında Yüklenicinin Kusuru

 

Nedeniyle Eseri, Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Bir

 

Şekilde Meydana Getireceğinin Açıkça Görülmesi

 

Hâlinde, İşsahibinin Ayıbın ve Aykırılığın Giderilmesini

 

İsteme, Aksi Hâlde İşin Devamını Üçüncü Kişiye Verme

 

Hakkı.1398

 

TBK md. 474 - 475 - 476

 

YÜKLENİCİNİN AYIPTAN SORUMLULUĞU 1403

 

YÜKLENICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN

 

MADDÎ ŞARTLARI  1403

 

Eser Ayıplı Olmalıdır 1403

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xiv

 

Ayıp, İşsahibine Yüklenilmemelidir1409

 

A) Genel Olarak .1409

 

B) Şartları.1411

 

A) Ayıp, İşsahibinin Bir Talimatından veya Ona

 

Yüklenebilecek Bir Sebepten

 

Kaynaklanmalıdır1411

 

B) Yüklenici Aydınlatma ve Uyarma Borcunu

 

Yerine Getirmelidir .1412

 

C) Eserdeki Ayıp İle İşsahibinin Talimatı veya

 

Kişisel Kusuru Arasında Uygun İlliyet Bağı

 

Bulunmalıdır1414

 

Hüküm ve Sonuçları1414

 

III.          YÜKLENICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN

 

ŞEKLÎ ŞARTLARI. 1415

 

İşsahibinin Yerine Getirmesi Gereken Külfetler.1415

 

A) İşsahibinin Eseri Gözden Geçirme Külfeti .1417

 

a) Gözden geçirmenin tarzı .1417

 

b) Gözden geçirme zamanı1417

 

c) Gözden geçirme yeri .1418

 

B) İşsahibinin Ayıbı Bildirme Külfeti1419

 

a) Ayıp bildiriminin içeriği1419

 

b) Ayıp bildiriminin şekli 1419

 

c) Ayıp bildiriminin zamanı 1420

 

Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran veya Sınırlayan

 

Anlaşmalar 1422

 

TBK md. 475

 

İŞSAHIBININ AYIPTAN DOĞAN HAKLARI

 

HAKKINDA GENEL BILGI. 1425

 

SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI. 1427

 

Genel bilgi.1427

 

Dönmenin sonuçları 1430

 

III.          BEDELDEN INDIRIM ISTEME HAKKI. 1431

 

Kavram ve şartları.1431

 

Hüküm ve sonuçları 1432

 

ESERIN ONARILMASINI ISTEME HAKKI 1433

 

İŞSAHIBININ TAZMINAT ISTEME HAKKI 1434

 

İçindekiler

 

xv

 

Genel Bilgi 1434

 

Tazminatın Şartları1435

 

A) Eser Ayıplı Olmalıdır 1435

 

B) İşsahibi Zarara Uğramış Olmalıdır1436

 

C) Ayıpla Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı

 

Bulunmalıdır1436

 

D) Yüklenici Kusurlu Olmalıdır.1436

 

TBK md. 477

 

İŞSAHIBI ESERI KABUL ETMEMIŞ OLMALIDIR. 1440

 

TBK md. 478

 

AYIPTAN DOĞAN DAVALARIN TÂBI OLDUĞU

 

ZAMANAŞIMI. 1445

 

TBK md. 479

 

TBK md. 480

 

GENEL OLARAK İŞ SAHIBININ BORÇLARI 1455

 

BEDEL ÖDEME BORCU . 1455

 

III.          GÖTÜRÜ BEDEL (KESIN BEDEL=SABIT BEDEL)

 

(TBK M. 480) . 1457

 

Kural1457

 

İstisna Başlangıçta Öngörülemeyen Olağanüstü

 

Durumlar Nedeniyle Kesin Bedelin ArtırılmasıAşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama 1461

 

A) Genel Bilgi 1461

 

B) Bedel Artışının- Uyarlamanın Şartları 1463

 

a) Başlangıçta öngörülemeyen veya

 

öngörülebilip de taraflarca göz önünde

 

tutulmayan olağanüstü bir durum (olay)

 

ortaya çıkmış olmalıdır .1463

 

b) Öngörülemeyen olağanüstü durum, götürü

 

bedel ile eserin yapılmasını engellemeli veya

 

son derece güçleştirmelidir .1465

 

c) Yüklenici bu duruma kendi kusuruyla

 

sebebiyet vermemiş olmalıdır. 1468

 

d) Yüklenici, bu durumu işsahibine bildirmek

 

zorundadır .1468

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xvi

 

e) Yüklenici bu haktan önceden vazgeçmemiş

 

olmalıdır1469

 

C) Hüküm ve Sonuçları1470

 

a) Genel olarak 1470

 

b) Yüklenicinin uyarlama isteme hakkı.1471

 

c) Yüklenicinin dönme veya fesih hakkı.1472

 

TBK md. 481-482

 

YAKLAŞIK BEDEL (DEĞERE GÖRE BEDEL) 1477

 

YAKLAŞIK BEDELIN AŞIRI ORANDA AŞILMASI. 1480

 

Genel Bilgi 1480

 

Şartları.1481

 

A) Başlangıçta Yaklaşık Olarak Bir Bedel

 

Belirlenmiş Olmalıdır1481

 

B) Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenen Bedel

 

Aşırı Ölçüde Aşılmış Olmalıdır 1481

 

C) Bu Aşmaya İşsahibi Kusuruyla Sebep

 

Olmamalıdır 1481

 

Hüküm ve Sonuçları1482

 

A) Eser İşsahibinin Arsası Üzerine Yapılmaktadır.1482

 

a) İşsahibinin bedelden uygun bir indirim

 

isteme hakkı 1483

 

b) İşsahibinin sözleşmeyi feshetmesi 1483

 

B) Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılmamaktadır .1484

 

Tarafların Sözleşmede Bedel Miktarını Önceden

 

Hiç Belirlememeleri1485

 

TBK md. 483

 

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

HAKKINDA GENEL BİLGİ. 1489

 

İFA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 1489

 

III.          SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE

 

SONA ERMESİ  1489

 

İmkânsızlığın, Eserin Beklenmedik Bir Olay Sonucu

 

Yok Olmasından Kaynaklanması1489

 

A) Genel Bilgi 1489

 

B) Şartları.1490

 

İçindekiler

 

xvii

 

a) Eser yok olmalıdır.1490

 

b) Eser, beklenmedik bir olay sonucu yok

 

olmalıdır1491

 

c) Eser, teslim edilmemiş olmalıdır.1491

 

d) İşsahibi temerrüde düşmemiş olmalıdır1492

 

C) Sonuçları .1493

 

İmkânsızlığın İşsahibine Yükletilen Bir Sebepten

 

Kaynaklanması1495

 

A) İmkânsızlığın İşsahbininin Sağladığı Malzeme veya

 

Arsanın Ayıbından ya da Yanlış Talimatlarından

 

Kaynaklanması1495

 

a) Şartları.1495

 

b) Sonuçları .1497

 

TBK md. 484

 

İŞ SAHİBİNİN TAZMİNAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMEYİ

 

FESHETMESİ  1500

 

Genel Olarak .1500

 

Şartları.1502

 

A) Eser Henüz Tamamlanmamış Olmalıdır.1502

 

B) İşsahibi; Yükleniciye Fesih İradesini Bildirmelidir1502

 

Sonuçları .1503

 

A) Sözleşme ve Borç Sona Erer.1503

 

B) Eserin Yapılmış Olan Kısmı Tasfiye Edilmelidir1504

 

C) Yüklenicinin Tüm Zararı Tazmin Edilmelidir 1504

 

TBK md. 485

 

İMKÂNSIZLIĞIN IŞSAHIBI ILE ILGILI

 

BEKLENMEDIK BIR OLAYDAN KAYNAKLANMASI  1510

 

Şartları.1510

 

A) Yüklenici Yönünden İfanın, Özellikle Eserin

 

Tamamlanmasının İmkânsızlaşması1510

 

B) İmkânsızlığa Beklenmedik Bir Olay Sebep

 

Olmalıdır.1511

 

C) Beklenmedik Olay İşsahibiyle İlgili Olmalıdır.1511

 

Sonuçları .1511

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xviii

 

TBK md. 486

 

İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ

 

VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN

 

KAYNAKLANMASI. 1516

 

Genel Bilgi 1516

 

Şartları.1516

 

A) Yüklenici Yönünden Sonraki İmkânsızlık

 

Söz Konusu Olmalıdır.1516

 

B) Sözleşme Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri

 

Gözönünde Tutularak Yapılmış Olmalıdır. .1517

 

C) Yüklenici Ölmüş ya da Eseri Tamamlama

 

Yeteneğini Kaybetmiş Olmalıdır.1518

 

D) Yüklenici Kusursuz Olmalıdır 1519

 

İspat Yükü .1519

 

TBK.m. 486 Hükmünün Hukukî Niteliği .1519

 

Sonuçları .1520

 

TBK md. 487

 

TBK md. 488

 

TBK md. 489

 

TBK md. 490

 

TBK md. 491

 

TBK md. 492

 

TBK md. 493

 

TBK md. 494

 

TBK md. 495

 

TBK md. 496

 

TBK md. 497

 

TBK md. 498

 

TBK md. 499

 

TBK md. 500

 

TBK md. 501

 

İçindekiler

 

xix

 

TBK md. 502-503

 

VEKÂLET SÖZLEŞMESININ TANIMI. 1553

 

VEKÂLET SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI 1555

 

Vekâlet Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir .1555

 

Vekâlet Sözleşmesi İki Tarafa Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.1556

 

Vekâlet Sözleşmesi İlke Olarak İvazsız Bir Sözleşmedir .1557

 

Vekâlet Sözleşmesi Sürekli Sözleşme Benzeri

 

Bir Sözleşmedir.1557

 

III.          VEKÂLET SÖZLEŞMESININ UNSURLARI 1558

 

Bir İşin Görülmesi, Bir İşlemin Yapılması1558

 

İşin Vekâlet Veren Yararına Görülmesi Unsuru 1561

 

Anlaşma Unsuru1562

 

A) Genel Olarak .1562

 

B) Şekil 1564

 

Vekâlet Sözleşmesinin Talilik (İkincillik) Unsuru 1565

 

Tarafların Her Zaman Vekâleti Sona Erdirme Yetkisi.1567

 

Ücret Unsuru .1568

 

VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN BENZER

 

SÖZLEŞMELERDEN FARKI  1569

 

Hizmet Sözleşmesinden Farkı.1569

 

Eser Sözleşmesinden Farkı .1571

 

TBK md. 504

 

GENEL OLARAK VEKILIN TEMSIL YETKISI 1576

 

VEKİLIN ÖZEL YETKİYE SAHİP OLMASI

 

GEREKEN HALLER  1578

 

Dava Açamaz 1579

 

Sulh Olamaz1581

 

Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapamaz.1581

 

Kambiyo Taahhüdünde Bulunamaz 1581

 

Bağışlama Yapamaz 1582

 

Taşınmaz Malları Devredemez ve Bir Hakla

 

Sınırlandıramaz .1584

 

TBK md. 505-506-507

 

VEKİLİN İŞGÖRME (BİR İŞİ GÖRME VEYA

 

BİR İŞLEMİ YAPMA) BORCU . 1589

 

VEKİLİN VEKÂLET İŞİNİ ŞAHSEN GÖRME BORCU. 1590

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xx

 

İlke Vekilin Vekâleti Şahsen İfa Yükümlülüğü .1590

 

İstisna Vekilin İşi Başkasına Yaptırma Yetkisi1591

 

A) Genel Olarak .1591

 

B) Alt Vekâletin Caiz Olduğu Hâller .1593

 

a) Şartları.1593

 

b) Hüküm ve sonuçları 1594

 

aa) Vekil ile vekâlet veren arasındaki ilişki .1594

 

bb) Vekil ile alt vekil arasındaki ilişki1596

 

cc) Vekâlet veren ile alt vekil arasındaki

 

ilişki1596

 

III.          VEKİLİN, VEKÂLET VERENİN TALİMATINA

 

UYMA BORCU  1597

 

Genel Bilgi 1597

 

Talimata Uymamanın Sonuçları1598

 

VEKİLİN VEKÂLETİ ÖZENLE İFA BORCU. 1599

 

Genel Bilgi 1599

 

Özen Borcuna Aykırılığın Sonuçları .1601

 

VEKİLİN VEKÂLET VERENE BAĞLILIK

 

(SADAKAT) BORCU  1602

 

Bilgi Verme Borcu.1603

 

Sır Saklama Borcu.1606

 

Menfaat Uyuşmazlıklarını Önleme veya Giderme

 

Borcu.1607

 

TBK md. 508

 

VEKİLİN HESAP VERME BORCU 1610

 

TBK md. 509

 

VEKİLİN ALDIĞI ŞEYLERİ VEKÂLET VERENE

 

GERİ VERME BORCU . 1615

 

DOĞRUDAN TEMSILDE (DOĞRUDAN

 

VEKÂLETTE) GERI VERME 1615

 

III.          DOLAYLI TEMSILDE (DOLAYLI VEKÂLETTE)

 

GERI VERME. 1615

 

Genel Olarak .1615

 

Alacak Hakkı Yönünden .1616

 

A) Genel Bilgi 1616

 

B) Kanunî Devir Hakkının Şartları 1618

 

İçindekiler

 

xxi

 

a) Bir alacak hakkı söz konusu olmalıdır1618

 

b) Söz konusu alacak, vekilin kendi adına ve

 

vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden

 

doğan üçüncü kişilerdeki alacak olmalıdır1618

 

c) Vekâlet veren, vekile karşı vekâletten doğan

 

bütün borçlarını yerine getirmiş olmalıdır 1618

 

C) Sonuçları .1618

 

a) Taşınır mallar yönünden1619

 

b) Taşınmaz mallar yönünden .1620

 

TBK md. 510

 

GENEL OLARAK VEKÂLET VERENIN BORÇLARI 1622

 

VEKÂLET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU . 1623

 

III.          VEKÂLET VERENİN VEKİL TARAFINDAN

 

YAPILAN GİDERLERİ, VERİLEN AVANSLARI

 

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEME BORCU 1623

 

Her Şeyden Önce Kurulmuş Geçerli Bir Vekâlet

 

Sözleşmesi Bulunmalıdır 1625

 

Vekil, Avans ve Gideri, İşin Görülmesi İçin

 

Kullanmış Olmalıdır .1625

 

Vekâlet Gereği Gibi İfa Edilmiş Olmalıdır .1625

 

VEKİLİ, VEKÂLET VEREN HESABINA

 

YÜKLENDİĞİ BORÇLARDAN KURTARMA BORCU  1626

 

VEKİL, VEKÂLETİN İFASI SEBEBİYLE UĞRADIĞI

 

ZARARIN GİDERİLMESİNİ VEKÂLET VERENDEN

 

İSTEYEBİLİR . 1626

 

Şartları.1627

 

A) Vekil Bir Zarara Uğramış Olmalıdır .1627

 

B) Sözleşme İhlâl Edilmiş Olmalıdır.1627

 

C) Sözleşmenin İhlâliyle Meydana Gelen Zarar

 

Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır.1628

 

D) Vekâlet Veren Kusursuzluğunu İspat Edememiş

 

Olmalıdır.1628

 

Sonuçları .1628

 

TBK md. 511

 

TBK md. 512 - 513

 

VEKÂLETİN SONA ERMESİ 1633

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxii

 

Vekâletin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi1633

 

Vekâletin, İşin Görülmesi veya Belirlenen Sürenin

 

Dolmasıyla Sona Ermesi.1635

 

Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflâs.1635

 

TBK md. 514

 

VEKÂLETIN SONA ERMESININ HÜKÜM VE

 

SONUÇLARI 1639

 

TBK md. 515

 

TBK md. 516

 

TBK md. 517

 

TBK md. 518

 

TBK md. 519

 

TBK md. 520

 

TBK md. 521

 

TBK md. 522

 

TBK md. 523

 

TBK md. 524

 

TBK md. 525

 

TBK md. 526

 

VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN TANIMI. 1664

 

VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN TÜRLERİ 1667

 

III.          GERÇEK VEKÂLETSIZ IŞGÖRME. 1668

 

Tanımı .1668

 

Unsurları1668

 

A) Bir İş Görülmelidir1668

 

B) Görülen İş Başkasına Ait Olmalıdır1669

 

C) İşgörenin Vekâleti Bulunmamalıdır 1670

 

D) İşgören, İşi Başkasının İşini Görme İradesiyle

 

Yapmalıdır.1671

 

E) İşin Görülmesi İşsahibi İçin Gerekli (Zorunlu)

 

Olmalıdır.1671

 

İçindekiler

 

xxiii

 

Gerçek Vekâletsiz İşgörmenin Çeşitleri1672

 

A) Caiz Vekâletsiz İşgörme1672

 

B) Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörme 1672

 

İŞGÖRENIN BORÇLARI. 1673

 

İşgörenin İşi, İşsahibinin Menfaatine, Varsayılan

 

İradesine Uygun Görme Borcu .1673

 

İşgörenin İşi Özenle Görme Borcu .1673

 

İşgörenin Bilgi ve Hesap Verme Borcu.1674

 

İşgörenin Elde Ettiği Faydaları Geri Verme

 

(Devretme) Borcu1674

 

TBK md. 527-528

 

İŞGÖRENIN SORUMLULUĞU 1677

 

TBK md. 529

 

İŞSAHIBININ BORÇLARI 1681

 

Masrafları Ödeme Borcu.1681

 

İşgöreni İş Dolayısyla Üstlendiği Borçlardan

 

Kurtarma Borcu.1683

 

İşgörenin Zararını Giderme Borcu1684

 

Ücret Ödeme Borcu.1684

 

ALACAKLARIN TÂBI OLDUĞU ZAMANAŞIMI 1684

 

TBK md. 530

 

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME. 1686

 

Tanım.1686

 

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörmenin Unsurları.1689

 

A) Objektif Unsur.1689

 

a) Bir iş görülmelidir.1689

 

b) İşgören başkasına ait işi, kendi işi olarak

 

görmeli, bir iş gaspında bulunmalıdır .1689

 

c) İşgören başkasının işini vekâleti olmadan,

 

dolayısıyla hukuka aykırı olarak görmelidir.1689

 

B) Sübjektif Unsur .1690

 

a) İşgören, başkasının işini, kendisinin veya

 

üçüncü bir kişinin menfaatine kendisinin veya

 

üçüncü kişinin işi olarak görme iradesiyle

 

hareket etmelidir1690

 

b) İşgören kötüniyetli olmalıdır.1690

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxiv

 

Zamanaşımı.1690

 

Tarafların Borçları .1692

 

A) İşgörenin Borçları1692

 

a) Elde edilen faydaları geri verme borcu .1692

 

aa) Brüt gelir1693

 

aaa)       Brüt gelire faizler eklenmelidir1694

 

bbb)       Yapılan masraflar brüt gelirden

 

düşürülmelidir1694

 

b) İşgörenin işsahibine bilgi ve hesap verme borcu 1695

 

c) İşgörenin, işsahibinin zararlarını tazmin borcu.1695

 

B) İşsahibinin Borçları.1695

 

a) İşsahibinin, işgörenin yaptığı masrafları

 

ödeme borcu1695

 

b) İşsahibinin, işgöreni giriştiği borçlardan

 

kurtarma borcu 1696

 

c) İşsahibi, işgörenin işi görürken uğramış olduğu

 

zararları tazmin etmek zorunda değildir .1696

 

d) Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede

 

işsahibinin işgörenin yaptığı işe icazet vermesi

 

söz konusu olamaz 1697

 

TBK md. 531

 

İŞSAHIBININ YAPILAN IŞE ICAZET VERMESI. 1699

 

TBK md. 532

 

TBK md. 533

 

TBK md. 534

 

TBK md. 535

 

TBK md. 536

 

TBK md. 537

 

TBK md. 538

 

TBK md. 539

 

TBK md. 540

 

İçindekiler

 

xxv

 

TBK md. 541

 

TBK md. 542

 

TBK md. 543

 

TBK md. 544

 

TBK md. 545

 

TBK md. 546

 

TBK md. 547

 

TBK md. 548

 

TBK md. 549

 

TBK md. 550

 

TBK md. 551

 

TBK md. 552

 

TBK md. 553

 

TBK md. 554

 

TBK md. 555

 

TANIMI . 1748

 

HUKUKÎ NİTELİĞİ 1749

 

III.          KONUSU. 1750

 

FONKSİYONU. 1751

 

BENZER İŞLEMLERDEN FARKI 1752

 

Vekâletten Farkı 1752

 

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeden Farkı.1752

 

Tahsil Yetkisinden Farkı1753

 

Zilyetliğin Havalesinden Farkı1753

 

HAVALENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL 1753

 

TBK md. 556

 

GENEL OLARAK HAVALE HÜKÜMLERİ 1757

 

HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI ARASINDAKİ

 

İLİŞKİ (BEDEL İLİŞKİSİ)  1758

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxvi

 

TBK md. 557-558

 

HAVALE EDEN İLE HAVALE ÖDEYİCİSİ

 

ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK İLİŞKİSİ) . 1763

 

HAVALE ÖDEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI

 

ARASINDAKİ İLİŞKİ (EDİM VEYA

 

HAVALE İLİŞKİSİ)  1764

 

TBK md. 559

 

HAVALE EDENİN HAVALE ALICISIYLA HAVALE

 

ÖDEYİCİSİNE VERDİĞİ YETKİLERİ GERİ ALMASI 1771

 

HAVALE EDENİN İFLASI, ÖLMESİ VE EHLİYETİNİ

 

KAYBETMESİ . 1771

 

TBK md. 560

 

KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 1774

 

TBK md. 561

 

GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI. 1776

 

NİTELİKLERİ 1777

 

Saklama Sözleşmesi İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

 

Sözleşmedir.1777

 

Saklama Sözleşmesi, İvazsız Bir Sözleşmedir1778

 

Saklama Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir1779

 

Saklama Sözleşmesi, Sürekli Bir Sözleşmedir1779

 

III.          SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 1779

 

Taşınır Mal Unsuru .1779

 

Güvenli Bir Yerde Saklama Unsuru1780

 

Geri Verme Unsuru .1781

 

Tarafların Anlaşması Unsuru.1781

 

TBK md. 562

 

SAKLATANIN MASRAFLARI ÖDEME BORCU 1784

 

SAKLATANIN ZARARI TAZMIN BORCU. 1784

 

III.          SAKLATANIN İVAZLI SAKLAMA

 

SÖZLEŞMESINDE ÜCRET ÖDEME BORCU 1785

 

TBK md. 563

 

SAKLAYANIN ŞEYI KULLANMAMA BORCU 1788

 

SAKLAYANIN ŞEYI KORUMA BORCU 1789

 

III.          SAKLAYANIN DIĞER BORÇLARI. 1790

 

İçindekiler

 

xxvii

 

TBK md. 564-565-566

 

SAKLAYANIN ŞEYI GERI VERME BORCU. 1793

 

GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 1794

 

Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi .1794

 

Belirsiz Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi.1794

 

III.          GERI VERME YERI 1795

 

TBK md. 567

 

TBK md. 568

 

ÜÇÜNCÜ KIŞILERIN IDDIALARI 1800

 

TBK md. 569

 

TBK md. 570

 

MİSLİ ŞEYLERİ SAKLAMA (USULSÜZ SAKLAMA)

 

SÖZLEŞMESİNİN KAVRAM VE ŞARTLARI 1804

 

HÜKÜM VE SONUÇLARI. 1806

 

TBK md. 571

 

TBK md. 572

 

TBK md. 573

 

TBK md. 574

 

TBK md. 575

 

TBK md. 576

 

TBK md. 577

 

TBK md. 578

 

TBK md. 579

 

TBK md. 580

 

TBK md. 581

 

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI . 1830

 

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 1832

 

Kefalet Sözleşmesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir

 

Sözleşmedir.1832

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxviii

 

Kefalet Sözleşmesi İvazsız Bir Sözleşmedir.1833

 

Kefalet Sözleşmesi Sürekli Sözleşme Benzeri Bir

 

Sözleşmedir.1833

 

III.          KEFALET BORCUNUN ÖZELLİKLERİ. 1833

 

Kefalet Borcu, Asıl Borçtan Ayrı Bağımsız Bir Borçtur.1833

 

Kefalet Borcu Bir Para Borcudur1834

 

Kefalet Borcu Bağımlı Bir Yan (Fer’i) Borçtur 1835

 

Kefalet Borcu İkincil (Tali) Bir Borçtur1836

 

Kefalet Borcu, Teminat Sebebine Dayanan Bir Borçtur.1837

 

BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI. 1838

 

Rehin Sözleşmesinden Farkı.1838

 

Garanti Sözleşmesinden Farkı.1839

 

A) Genel Bilgi 1839

 

B) Aradaki Farklar .1841

 

a) Kefilin borcu, yan (fer’i nitelikte) bir borç

 

iken garanti verenin borcu aslî borçtur1841

 

b) Kefil, alacaklının haklarına halef olur.1842

 

Müteselsil Borçtan Farkı.1842

 

Borca Katılmadan Farkı1843

 

TBK md. 582

 

KEFALETİN BİR ŞARTI OLARAK MEVCUT VE

 

GEÇERLI ASLÎ BIR BORÇ OLMALIDIR. 1847

 

TBK md. 583

 

KEFALET SÖZLEŞMESININ ŞEKLI. 1855

 

TBK md. 584

 

KEFALET SÖZLEŞMESINDE EŞİN RIZASI . 1861

 

KEFİL, KEFALET EHLİYETİNE SAHİP OLMALIDIR 1864

 

TBK md. 585

 

ADI KEFALET . 1870

 

TBK md. 586

 

MÜTESELSIL KEFALET. 1875

 

TBK md. 587

 

TOPLU KEFALET . 1884

 

Kısmî Kefalet 1884

 

İçindekiler

 

xxix

 

Bağımsız Toplu Kefalet.1885

 

Birlikte Kefalet1886

 

A) Adi Birlikte Kefalet.1886

 

B) Müteselsil Birlikte Kefalet1886

 

TBK md. 588

 

KEFILE KEFALET 1890

 

RÜCUA KEFALET 1890

 

TBK md. 589

 

KEFILIN SORUMLULUĞU 1894

 

Asıl Borç .1895

 

Yan Borçlar .1896

 

A) Akdî Faizler.1896

 

B) Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Yasal Sonuçları1897

 

C) Dava ve Takip Masrafları İle Rehinlerin Kefile

 

Tesliminin ve Rehin Haklarının Devrinin

 

Sebep Olduğu Masraflar1898

 

TBK md. 590

 

KEFILIN TAKIBI. 1901

 

TBK md. 591

 

KEFILIN ILERI SÜREBILECEĞI DEF’ILER. 1905

 

TBK md. 592

 

ALACAKLININ KEFILE, BORÇ SENETLERINI

 

TESLIM VE GEREKLI BILGILERI VERME BORCU  1913

 

TBK md. 593

 

ÖDEMENIN KABULÜNÜ ISTEME HAKKI 1917

 

TBK md. 594

 

ALACAKLININ, BORÇLUNUN IFLASI HÂLINDE

 

ALACAĞI IFLÂS MASASINA KAYDETTIRME VE

 

DURUMU KEFILE BILDIRME BORCU. 1921

 

TBK md. 595

 

KEFILIN, BORÇLUDAN KENDISINE GÜVENCE

 

VERILMESINI VE BORÇTAN KURTARILMASINI

 

ISTEME HAKKI  1925

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxx

 

Genel Bilgi 1925

 

Şartları.1925

 

A) Asıl Borçlu, Kefile Karşı Üstlendiği Yükümlülüklere,

 

Özellikle Belli Bir Süre İçinde Kendisini Borçtan

 

Kurtarma Vaadine Aykırı Davranmalıdır 1925

 

B) Asıl Borçlu Temerrüde Düşmüş veya Yerleşim

 

Yerini Diğer Bir Ülkeye Nakletmesi Yüzünden

 

Takibat Önemli Ölçüde Güçleşmiş Olmalıdır.1925

 

C) Asıl Borçlunun Mali Durumunun, Güvencelerin

 

Değer Kaybetmesi veya Borçlunun Kusuru

 

Sonucunda Kefil İçin Mevcut Tehlike, Kefaletin

 

Yapıldığı Tarihe Göre Önemli Ölçüde Artmış

 

Olmalıdır.1926

 

TBK md. 596

 

KEFILIN, BORÇLUYA RÜCU VE ALACAKLININ

 

HAKLARINA HALEF OLMA HAKKI. 1930

 

TBK md. 597

 

KEFILIN BORÇLUYA BILDIRIM YÜKÜ. 1936

 

TBK md. 598

 

KEFALET SÖZLEŞMESININ KANUN

 

GEREĞINCE SONA ERMESI . 1940

 

Asıl Borcun Sona Ermesi Nedeniyle Kefaletin Sona

 

Ermesi .1940

 

On Yılın Geçmesiyle Kefaletin Sona Ermesi1941

 

TBK md. 599

 

KEFALETTEN DÖNME . 1947

 

Genel Bilgi 1947

 

Şartları.1948

 

A) Kefilin Güvence Verdiği Borç Gelecekte Doğacak

 

Bir Borç Olmalıdır 1948

 

B) Borçlunun Borcun Doğumundan Önceki Malî

 

Durumu Sözleşmenin Yapılmasından Sonra

 

Önemli Ölçüde Bozulmuş Olmalıdır 1949

 

C) Borç Henüz Doğmamış Olmalıdır 1949

 

D) Kefil Bu Durumu Alacaklıya Yazılı Olarak

 

Bildirmelidir1949

 

Sonuçları .1949

 

İçindekiler

 

xxxi

 

TBK md. 600-601

 

SÜRENIN SONA ERMESI VEYA IHBAR. 1953

 

Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi1953

 

Belirli Süreli Olmayan Kefalet Sözleşmesinin

 

Sona Ermesi 1954

 

TBK md. 602

 

ÇALIŞANLARA KEFALETTE 1956

 

TBK md. 603

 

TBK md. 604-605

 

KUMAR VE BAHİSTEN DOĞAN BORÇLAR

 

HAKKINDA GENEL BİLGİ. 1962

 

KUMAR VE BAHİS SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI. 1963

 

III.          UYGULAMA ALANI 1964

 

HÜKÜM VE SONUÇLARI. 1965

 

Kumar ve Bahis Borcu Eksik Borç Olduğu İçin Bundan

 

Doğan Alacak, Dava Konusu Olamayacağı Gibi,

 

İcra Yoluyla da Takip Edilemez 1965

 

Kumar ve Bahisten Doğan Alacak Takas Edilemez,

 

Devredilemez, Yenilenemez1966

 

Kumar ve Bahis Borcu Teminata Bağlanamaz .1966

 

İstenerek Ödenen Kumar ve Bahis Borcu Geri

 

İstenemez.1967

 

TBK md. 606

 

PIYANGO VE DIĞER ŞANS OYUNLARI 1970

 

TBK md. 607

 

ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE

 

SÖZLEŞME HAKKINDA GENEL BİLGİ 1972

 

TBK md. 608

 

ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 1975

 

TBK md. 609-610

 

GELİR ALACAKLISININ HAKLARI 1979

 

GELİRİN HACZEDİLMESİ. 1980

 

III.          GELİRİN DEVRİ . 1980

 

ZAMANAŞIMI. 1981

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxii

 

TBK md. 611-612

 

ÖLÜNCEYA KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 

TANIMI . 1985

 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 

ÇEŞİTLERİ. 1987

 

III.          SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ 1987

 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İki Tarafa

 

Tam Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir1987

 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Bir

 

Sözleşmedir.1988

 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Rızaî Bir

 

Sözleşmedir.1989

 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sürekli Bir

 

Sözleşmedir.1989

 

Ölünceye Bakma Sözleşmesi Talih ve Tesadüfe Bağlı

 

Bir Sözleşmedir.1989

 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 

UNSURLARI 1990

 

Bakıp Gözetme Unsuru.1990

 

Bir Malvarlığı veya Malvarlığı Değerini Devretme

 

Unsuru.1991

 

Süreklilik Unsuru 1992

 

Talih ve Tesadüfe Bağlılık Unsuru1992

 

Anlaşma Unsuru1992

 

SÖZLEŞMENİN KURULMASI. 1992

 

Sözleşmenin Tarafları1992

 

Ehliyet .1993

 

Sözleşmenin Tâbi Olduğu Şekil1993

 

TBK md. 613

 

BAKIM ALACAKLISININ BIR MALVARLIĞI

 

DEĞERINI DEVRETME BORCU. 1997

 

TBK md. 614

 

BAKIM BORÇLUSUNUN BAKIM ALACAKLISINI

 

AILE TOPLULUĞU IÇINE KABUL BORCU . 2003

 

BAKIM BORÇLUSUNUN BAKIP GÖZETME

 

BORCU 2003

 

İçindekiler

 

xxxiii

 

TBK md. 615

 

NAFAKA ALACAKLILARININ ÖLÜNCEYE KADAR

 

BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇACAKLARI

 

İPTAL DAVASI. 2007

 

SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN AÇACAKLARI

 

TENKİS DAVASI. 2008

 

III.          BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ

 

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİ

 

İPTAL DAVASI. 2009

 

TBK md. 616-617-618

 

EDİMLER ARASINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDEKİ

 

ORANSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

 

ERMESİ. 2015

 

SÖZLEŞMENİN, DEVAMININ BORCA AYKIRILIK

 

NEDENİYLE ÇEKİLMEZ VEYA DİĞER ÖNEMLİ

 

SEBEPLERLE İMKANSIZ HALE GELMESİ YA DA

 

AŞIRI ÖLÇÜDE GÜÇLEŞMESİ YÜZÜNDEN FESHİ  2016

 

III.          BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ . 2018

 

TBK md. 619

 

BAKIM ALACAĞININ DEVREDİLEMEMEMESİ;

 

BAKIM BORÇLUSUNUN İFLAS ETMESİ VE İCRA

 

(HACİZ) TAKİBİNE UĞRAMASI HALLERİNDE

 

BAKIM ALACAKLISININ HAKKI 2020

 

TBK md. 620

 

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI. 2024

 

ADİ ORTAKLIĞIN UNSURLARI. 2026

 

Kişi Unsuru .2027

 

Ortak Amaç Unsuru.2028

 

Ortakların Ortak Amaca Ortak Emek ve Mallarını

 

Sarfetmek, Ortak Çaba ve Faaliyet Göstermek Suretiyle

 

Erişme Unsuru (Affectio Scietatis-Ortaklık RuhuOrtaklık İradesi) .2030

 

Katılma Payı Unsuru.2031

 

Sözleşme (Anlaşma) Unsuru.2035

 

A) Adi Ortaklık Bir Sözleşmedir2035

 

B) Sözleşmenin Şekli.2037

 

III.          ADİ ORTAKLIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ. 2038

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxiv

 

Adi Ortaklık, Ortaklıklar Hukukunda Temel Ortaklık

 

Türünü Oluşturur.2038

 

Adi Ortaklık Tüzel Kişiliğe Sahip Değildir 2039

 

Ortaklar, Adi Ortaklığın Malvarlığı Üzerinde Elbirliğiyle

 

Hak Sahibidirler2040

 

Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Üçüncü Kişilere Karşı

 

Tüm Malvarlıklarıyla Birinci Derecede, Sınırsız ve

 

Müteselsil Olarak Sorumludurlar. .2042

 

A) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Malvarlıklarıyla

 

Birinci Derecede Sorumludurlar.2042

 

B) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Malvarlıklarıyla

 

Kişisel ve Sınırsız Olarak Sorumludurlar .2043

 

C) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Müteselsil Olarak

 

Sorumludurlar .2043

 

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ . 2044

 

Adi Ortaklık Sözleşmesi, Çok Taraflı Bir Sözleşmedir.2044

 

Adi Ortaklık Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir 2045

 

Adi Ortaklık Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir.2045

 

Adi Ortaklık Sözleşmesi Sürekli Bir Sözleşmedir2046

 

TBK md. 621

 

ORTAKLIĞA KATILIM PAYI KOYMA BORCU 2048

 

TBK md. 622-623

 

KAZANCIN PAYLAŞILMASI. 2053

 

KAZANÇ VE ZARARA KATILMA 2054

 

III.          ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI BORÇLARDAN

 

SORUMLULUK. 2057

 

Ortaklar Borçlardan Birinci Derecede Sorumludurlar2057

 

Ortaklar Ortaklık Borçlarından Müteselsil Olarak

 

Sorumludurlar .2057

 

Ortaklar Borçlardan Sınırsız Olarak Tüm

 

Malvarlıklarıyla Sorumludurlar 2058

 

TBK md. 624

 

ORTAKLIK KARARLARI 2060

 

TBK md. 625

 

ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ. 2065

 

İçindekiler

 

xxxv

 

TBK md. 626

 

SADAKAT BORCU (REKABET YASAĞI) . 2068

 

TBK md. 627

 

BIR ORTAĞIN ORTAKLIK IŞLERI IÇIN YAPTIĞI

 

GIDERLERDEN, ÜSTLENDIĞI BORÇLARDAN

 

DIĞER ORTAKLAR TARAFINDAN

 

KURTARILMASI BORCU . 2072

 

TBK md. 628

 

ÖZEN BORCU . 2080

 

ORTAKLARIN VERDIKLERI ZARARDAN

 

SORUMLULUKLARI. 2083

 

TBK md. 629

 

ORTAĞIN YÖNETIM YETKISININ KALDIRILMASI

 

VE SINIRLANMASI . 2086

 

TBK md. 630-631

 

ADI ORTAKLIKTA SÖZLEŞMESEL YÖNETIM . 2091

 

TBK md. 632

 

GENEL OLARAK ORTAK SIFATININ KAZANILMASI 2096

 

ORTAK SIFATININ SONRADAN

 

KAZANILMASINDA KANUN HÜKÜMLERI 2097

 

III.          ORTAK SIFATININ SONRADAN

 

KAZANILMASINDA SÖZLEŞME HÜKÜMLERI. 2098

 

ORTAKLIK PAYININ DEVRI-ALT KATILIM 2098

 

ORTAK SIFATININ DEVRI . 2099

 

TBK md. 633

 

ORTAK SIFATININ ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE

 

ÇIKARMA YOLUYLA KAYBI 2102

 

ORTAKLIKTAN ÇIKMA 2103

 

III.          ORTAKLIKTAN ÇIKARMA 2103

 

ADI ORTAKLIĞIN SONA ERMESI . 2104

 

TBK md. 634-635-636

 

ORTAKLIK PAYININ TASFIYESI 2106

 

ORTAKLIĞIN MALVARLIĞININ YETERSIZLIĞI. 2107

 

III.          TAMAMLANMAMIŞ IŞLER. 2107

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxvi

 

TBK md. 637

 

GENEL OLARAK ORTAKLIĞI TEMSILI. 2111

 

TEMSILIN TÜRLERI 2111

 

Dolaylı Temsil. 2111

 

Doğrudan Temsil.2113

 

A) Genel Bilgi 2113

 

B) Doğrudan Temsilin Şartları.2114

 

a) Başkası adına hareket .2114

 

b) Temsil yetkisi 2117

 

TBK md. 638

 

TEMSILIN SONUÇLARI . 2122

 

TBK md. 639-640

 

GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 2131

 

ORTAKLIĞI SONA ERDIREN OBJEKTIF SEBEPLER 2133

 

Ortaklık Amacının Gerçekleşmesi veya

 

Gerçekleşmesinin İmkansız Hale Gelmesi2133

 

Sözleşmede Ortaklığın Mirasçılarla Devamı Kaydının

 

Bulunmaması Halinde Bir Ortağın Ölmesi.2134

 

Bir Ortağın Kısıtlanması .2136

 

Bir Ortağın Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya

 

Çevrilmesi veya İflâs Etmesi.2137

 

Sözleşmede Ortaklık İçin Öngörülen Sürenin Sona

 

Ermesi .2138

 

Haklı Sebeplerle Ortaklığın Sona Erdirilmesini İsteme

 

Hakkı (Fesih Davası) 2139

 

III.          SÜBJEKTIF SEBEPLER. 2141

 

Bütün Ortakların Oybirliğiyle Karar Vermesi.2141

 

Bir Ortağın Fesih Hakkını Kullanması .2141

 

A) Olağan Fesih (Fesih Bildirimi) Yoluyla Adi

 

Ortaklığın Sona Ermesi.2141

 

a) Sözleşmede fesih bildirim hakkının açıkça

 

tanınmış olması .2142

 

b) Ortaklığın belirsiz bir süre için veya bir

 

ortağın ömrü boyunca kurulmuş olması2142

 

B) Olağanüstü Fesih Yoluyla Adi Ortaklığın Sona

 

Ermesi .2144

 

İçindekiler

 

xxxvii

 

TBK md. 639-641

 

TBK md. 642-643-644

 

ORTAKLIĞIN TASFİYESİ. 2153

 

Ortaklık Borçlarının Ödenmesi.2155

 

Ortakların Otaklığa Verdiği Avanslar ile Ortaklık İçin

 

Yapmış Oldukları Giderlerin Ödenmesi2155

 

Katılma Paylarının Ortaklara İadesi2155

 

TBK md. 645

 

ÜÇÜNCÜ KIŞILERE KARŞI SORUMLULUK. 2159

 

TBK md. 646

 

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN, TÜRK MEDENÎ

 

KANUNU ILE ILIŞKISI. 2161

 

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER

 

ISIMSIZ SÖZLEŞME KAVRAMI . 2165

 

İSIMSIZ SÖZLEŞMELERIN ÇEŞITLERI . 2169

 

Karma Sözleşmeler .2170

 

A) Kavram2170

 

B) Karma Sözleşmelerin Çeşitleri2172

 

a) Çift edimli karma sözleşmeler 2172

 

b) Bileşik (kombine) tipli karma sözleşmeler .2175

 

c) Eklemli karma sözleşmeler.2177

 

C) Karma Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar.2178

 

a) Dışlama görüşü .2178

 

b) Soğurma/yutma (imtisas) görüşü 2178

 

c) Bileştirme (terkip) görüşü .2179

 

d) Kanundaki bireysel hükümlerin uygulanması

 

görüşü2180

 

e) Kıyas yoluyla uygulama görüşü2180

 

f) Hâkimin hukuk yaratma görüşü2181

 

g) Değerlendirme.2181

 

Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler .2182

 

A) Genel Bilgi 2182

 

B) Çeşitleri .2183

 

C) Uygulanacak Hukuk Kuralları 2184

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xxxviii

 

Bileşik Sözleşmeler.2185

 

A) Kavram ve Tanım2185

 

B) Bileşik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

 

Kuralları 2188

 

III.          İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUM VE

 

TAMAMLANMASI . 2189

 

Genel Olarak .2189

 

İsimsiz Sözleşmelerin Yorumlanması .2189

 

İsimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması 2191

 

A) Genel Olarak .2191

 

B) Sübjektif Görüş.2192

 

C) Objektif Görüş.2193

 

D) Şahsî (Kişisel) Değerlendirme 2194

 

İSİMSİZ BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ

 

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ2199

 

KAVRAM VE TANIM . 2199

 

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ . 2202

 

Franchise Sözleşmesi İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.2202

 

Franchise Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir. 2203

 

Franchise Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir. .2203

 

Franchise Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

 

Sözleşmedir. 2203

 

Franchise Sözleşmesi Bir Çerçeve Sözleşmedir. 2204

 

III.          SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. 2204

 

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI . 2205

 

Sistem (Konsept) Unsuru 2205

 

Bedel (Ücret) Unsuru 2206

 

Dikey Birliktelik Unsuru.2206

 

Anlaşma Unsuru2207

 

A) Genel Bilgi 2207

 

B) Tarafların Ehliyeti2207

 

C) Sözleşmenin Şekli.2207

 

FRANCHISING ÇEŞİTLERİ . 2208

 

Genel Bilgi 2208

 

İçindekiler

 

xxxix

 

Üretim Franchisingi 2209

 

Hizmet Franchisingi2209

 

Dağıtım Franchisingi.2209

 

DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 2210

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinden Farkı 2210

 

Lisans Sözleşmesinden Farkı2211

 

Adi Ortaklık Sözleşmesinden Farkı 2211

 

Acenta Ve Komisyondan Farkı .2212

 

VII.         TARAFLARIN BORÇLARI . 2212

 

Franchise Verenin Borçları2212

 

A) Franchise Verenin, Franchise Alana Yararlanacağı

 

Hakları, Maddî Olmayan Malları Devir ve

 

Teslim Borcu .2212

 

B) Franchise Verenin Franchise Alanı Destekleme

 

Borcu.2213

 

C) Franchise Verenin Franchise Konusu Hak ve

 

Malların, İşletme Konsept ve Sisteminin

 

Elverişliliğini Garanti Borcu.2213

 

D) Haklarla Malların Promosyon ve Aleniliğini

 

Sağlama ve Geliştirme Borcu2213

 

E) Eğitim, Öğüt, Bilgi Ve Talimat Verme Borcu .2213

 

F) Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Üretim ve

 

Sunumu İçin Gerekli Mal, Malzeme, Araç ve

 

Gereci Teslim Borcu2214

 

G) Devredilen Mutlak Haklarla Maddî Olmayan

 

Malların Üçüncü Kişilerin İhlâllerine Karşı

 

Korunması Borcu;.2214

 

Franchise Alanın Borçları .2215

 

A) Kararlaştırılan Bedeli Ödeme Borcu.2215

 

B) Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Sürüm ve

 

Satımını Sağlama ve Artırma Borcu .2216

 

C) Franchise Alanın, Gayrı Maddî Malları Kullanma

 

ve Geliştirme Borcu 2216

 

D) Franchise Alanın, Mal ve Hizmetleri Franchise

 

Verenden Sağlama Borcu 2217

 

E) Franchise Alanın, Franchise Veren Tarafından

 

Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Tespit Edilen

 

Fiyatını Kabul Borcu.2217

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xl

 

F) Franchise Alanın Franchise Verenin Menfaatlerini

 

Koruma, Özellikle Özen, Sır Saklama, Hesap Verme

 

ve Sadakat Borcu.2217

 

VIII.       FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 2217

 

Sözleşmeyi Sona Erdiren Olağan Sebepler.2218

 

A) Belirli Sürenin Dolması 2218

 

B) Olağan Fesih .2218

 

Sözleşmeyi Sona Erdiren Olağanüstü Sebepler2219

 

A) Sözleşmenin Önemli Sebeplere Dayanılarak

 

Olağanüstü Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi .2219

 

B) Sözleşmenin Taraflardan Birinin Ölmesi, Ehliyetini

 

Kaybetmesi Veya İflâs Etmesi Nedeniyle Sona

 

Ermesi .2222

 

FAKTORING SÖZLEŞMESİ .2223

 

TANIM VE UNSURLARI. 2223

 

FAKTORING SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI. 2227

 

Faktoring Sözleşmesi İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

 

Bir Sözleşmedir.2228

 

Faktoring Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir.2228

 

Faktoring Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir2228

 

Faktoring Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

 

Sözleşmedir.2229

 

III.          FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ . 2229

 

Faktoring İşlemi ve Müstakbel Alacakların Toptan

 

Devri Sorunu .2229

 

Faktoring Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil.2229

 

FAKTORINGİN ÇEŞİTLERİ . 2230

 

Açık Faktoring- Gizli Faktoring2230

 

Gerçek Faktoring- Gerçek Olmayan Faktoring.2230

 

Ulusal Faktoring-Uluslararası Faktoring.2231

 

FAKTORINGİN FONKSİYONLARI 2231

 

Finansman Fonksiyonu .2232

 

Alacak Yönetimi (Hizmet) Fonksiyonu 2232

 

Teminat Fonksiyonu2232

 

TARAFLARIN BORÇLARI . 2233

 

Faktorun Borçları 2233

 

İçindekiler

 

xli

 

Müşterinin Borçları.2234

 

A) Müşterinin, İşletmesinden Mal ve Hizmet Alan

 

Borçlularına Karşı Sahip Olduğu Alacakları

 

Faktora Devretme Borcu.2234

 

B) Müşterinin, Alacak Yönetimine Karşılık Faktora

 

Ücret (Komisyon) Ödeme Borcu 2235

 

C) Müşterinin, Avans Olarak Verdiği Alacak İçin

 

Faktora Ödemeyi Üstlendiği Faiz Borcu.2235

 

D) Müşterinin, Alacakların Varlığını ve Borçluların

 

Ödeme Gücüne Sahip Olduğunu Garanti Borcu.2235

 

E) Müşterinin, Faktora Karşı, Devrettiği Alacaklar

 

Üzerinde Üçüncü Kişilerin İleri Süreceği Üstün

 

Hak İddialarına Karşı Garanti Borcu

 

(Zapttan Sorumluluk) .2236

 

VII.         FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 2236

 

LİSANS SÖZLEŞMESİ.2239

 

TANIMI . 2239

 

LİSANS SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 2239

 

Bir Haktan veya Maddî Olmayan Bir Maldan

 

Yararlanmanın Devri.2239

 

Lisans Alanın Lisans Verene Ücret-Bedel Ödeme

 

Unsuru.2240

 

III.          LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU. 2240

 

HUKUKÎ NİTELİĞİ 2240

 

LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ. 2242

 

Lisans Sözleşmesi İlke Olarak Tam İki Tarafa Borç

 

Yükleyen Bir Sözleşmedir.2242

 

Lisans Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir.2242

 

Lisans Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir. 2242

 

Lisans Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

 

Sözleşmedir. 2242

 

LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL. 2243

 

VII.         LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ. 2243

 

Konusuna Göre Çeşitleri.2243

 

A) Özel Kanunlarla Korunan Maddî Olmayan

 

Mallar Üzerindeki Hakları Konu Edinen Lisans

 

Sözleşmesi.2243

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xlii

 

B) Maddî Olmayan Malları Konu Edinen Lisans

 

Sözleşmeleri2243

 

C) Karma Lisans Sözleşmesi .2244

 

Meydana Getirdiği Etkiye Göre Çeşitleri .2244

 

A) Basit Lisans Sözleşmesi2244

 

B) Münhasır Lisans Sözleşmesi.2244

 

C) Tek Lisans Sözleşmesi 2245

 

Gerçek Lisans Sözleşmesi- Gerçek Olmayan Lisans

 

Sözleşmesi.2245

 

A) Gerçek Lisans Sözleşmesi.2245

 

B) Gerçek Olmayan Lisans Sözleşmesi.2245

 

VIII.       LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 

SÖZLEŞMELERDEN FARKI  2245

 

TARAFLARIN BORÇLARI . 2246

 

Lisans Verenin Borçları.2246

 

A) Lisans Verenin, Lisans Alana Lisans Konusu Hak

 

veya Mal Üzerinde Sözleşmede Kararlaştırılan

 

Yararlanmayı Sağlama ve Sözleşme Süresince de

 

Bu Durumda Bulundurma Borcu 2246

 

B) Lisans Verenin, Lisans Konusu Mutlak Hakkı

 

(Sınaî Veya Fikrî Hakkı) veya Maddî Olmayan Malı

 

(Know-How Vb), İlgili Sicile veya Yere Tescil

 

Ettirme ya da Tevdi Etme, Bunun İçin Gerekli

 

Harç ve Ücretleri Ödeme Borcu2247

 

C) Lisans Verenin Zapttan Ve Ayıptan Sorumluluğu. 2248

 

Lisans Alanın Borçları.2248

 

A) Lisans Alanın Lisans Bedelini Ödeme Borcu .2248

 

B) Lisans Konusu Hak ve Malın Varlığını Tehlikeye

 

Sokacak Her Türlü Davranıştan Kaçınma Borcu2248

 

C) Lisans Alanın Lisans Konusu Hak ve Malı, Üçüncü

 

Kişilerin Müdahalelerine Karşı Koruma Borcu 2249

 

LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 2250

 

Lisans Sözleşmesinin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi 2250

 

Lisans Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Sona

 

Ermesi .2250

 

SULH SÖZLEŞMESİ.2253

 

TANIMI . 2253

 

İçindekiler

 

xliii

 

SULH SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ 2254

 

Sulh Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir2254

 

Sulh Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

 

Sözleşmedir.2254

 

Sulh Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir .2254

 

Sulh Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir. .2255

 

Sulh Sözleşmesi Ani Edimli Bir Sözleşmedir. 2255

 

III.          SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  2255

 

SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 2256

 

Uyuşmazlık ve Belirsizlik Unsuru 2256

 

Karşılıklı Ödün (Taviz-Fedakârlık) Unsuru2256

 

Uyuşmazlık ve Belirsizliğe Son Verme Unsuru2257

 

Anlaşma Unsuru2257

 

A) Genel Olarak .2257

 

B) Sulh Sözleşmesinin Şekli2257

 

SULH SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ. 2258

 

Mahkeme İçi Sulh .2258

 

Mahkeme Dışı Sulh.2260

 

TARAFLAR ANCAK ÜZERİNDE SERBESTÇE

 

TASARRUF EDEBİLECEKLERİ HUKUKÎ İLİŞKİLER

 

HAKKINDA SULH SÖZLEŞMESİ YAPABİLİRLER  2261

 

VII.         SULH SÖZLEŞMESİNİN YORUMU, KESİN

 

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (BUTLANI) VE İPTALİ 2262

 

VIII.       SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  2263

 

SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ2265

 

TANIM, UNSUR VE NİTELİĞİ. 2265

 

SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

 

NİTELİKLERİ 2267

 

Satış İçin Bırakma Sözleşmesi İki Tarafa

 

Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir2267

 

Satış İçin Bırakma Sözleşmesi, Rızaî Bir Sözleşmedir.2267

 

Satış İçin Bırakma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği.2268

 

III.          SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 

SÖZLEŞMELERDEN FARKI  2269

 

Satış Sözleşmesinden Farkı 2269

 

Vekâlet Sözleşmesinden Farkı.2269

 

Simsarlık Sözleşmesinden Farkı .2270

 

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

 

xliv

 

Komisyonculuk Sözleşmesinden Farkı.2270

 

TARAFLARIN BORÇLARI . 2270

 

Satış İçin Bırakanın Borçları.2270

 

A) Şeyin Zilyedliğini Devretme Borcu 2270

 

B) Şeyin Mülkiyetini Geçirme Borcu 2271

 

C) Hasar Sorunu.2271

 

D) Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk 2271

 

Satış İçin Alanın Borçları2272

 

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ .2275

 

KAVRAM 2275

 

UNSURLARI 2276

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin, Tek Satıcıya Satış Tekeli

 

Tanıma Unsuru2276

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Taraflar Arasında Sürekli

 

Borç Doğuran Bir Çerçeve Sözleşme İlişkisi Kurma

 

Unsuru.2278

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tek Satıcının, Kendi Ad ve

 

Hesabına Hareket Etme Unsuru2279

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin, Tek Satıcıya, Pazarlama,

 

Sürüm ve Satışı Artırma Yükü Yükleme Unsuru2279

 

III.          SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 2280

 

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN BAZI

 

SÖZLEŞMELERDEN FARKI . 2282

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Acentelik Sözleşmesinden

 

Farkı 2282

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesinden

 

Farkı 2283

 

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Franchise Sözleşmesinden

 

Farkı 2283

 

TARAFLARIN BORÇLARI . 2284

 

Tek Satıcının Borçları .2284

 

A) Asgari Miktarda Mal Alma ve Bedelini Ödeme

 

Borcu.2284

 

B) Malın Dağıtım, Sürüm ve Satışını Artırma Borcu 2284

 

C) Yapımcının Menfaatlerini Koruma ve Sadakat

 

Borcu.2284

 

D) Bilgi Verme Borcu.2285

 

İçindekiler

 

xlv

 

E) Yapımcının Talimatlarına Uyma Borcu 2285

 

F) Müşteri Hizmetlerini Yerine Getirme Borcu.2285

 

Yapımcının Borçları 2285

 

A) Düzenli Şekilde Mal Teslim Borcu .2285

 

B) Yapımcının Sözleşme Bölgesinde Satış Yapmama

 

Borcu.2286

 

C) İşbirliği Ve Destekleme Borcu 2286

 

D) Tek Satıcının Menfaatlerini Koruma ve Sadakat

 

Borcu.2286

 

E) Yapımcının Sözleşme Konusu Malın Kalitesine

 

İlişkin Borcu2286

 

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 2286

 

KAVRAM DİZİNİ 2291

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,00   
1.600,00   
2
800,00   
1.600,00   
3
533,33   
1.600,00   
4
400,00   
1.600,00   
5
320,00   
1.600,00   
6
266,67   
1.600,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,00   
1.600,00   
2
800,00   
1.600,00   
3
533,33   
1.600,00   
4
400,00   
1.600,00   
5
320,00   
1.600,00   
6
266,67   
1.600,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,00   
1.600,00   
2
800,00   
1.600,00   
3
533,33   
1.600,00   
4
400,00   
1.600,00   
5
320,00   
1.600,00   
6
266,67   
1.600,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,00   
1.600,00   
2
800,00   
1.600,00   
3
533,33   
1.600,00   
4
400,00   
1.600,00   
5
320,00   
1.600,00   
6
266,67   
1.600,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,00   
1.600,00   
2
800,00   
1.600,00   
3
533,33   
1.600,00   
4
400,00   
1.600,00   
5
320,00   
1.600,00   
6
266,67   
1.600,00   
Kapat