%3
İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler Filiz Berberoğlu Yenipı

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek DilekçelerKonularına Göre Dizinli


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
296
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292682
Boyut
16x24
Baskı
3Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
3. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER – MEVZUAT İNCELEMESİ
 
 
I. DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI 
 
21
A. Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe Hazırlanması 
 
21
B. Davanın Konusunun Belirlenmesi – Tespit Edilmesi 
 
21
C. Gerekçe – Yasal Mevzuat ve Konu İle İlgili Yüksek Yargı Kararlarının Araştırılması 
 
21
D. Örnek Dilekçe Şablonları 
 
22
1. Örnek – 1 
 
22
2. Örnek – 2 
 
23
3. Örnek – 3 
 
24
4. Örnek – 4 
 
25
5. Örnek – 5 
 
26
6. Örnek – 6 
 
27
II. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 
 
28
A. Usul ve Yargılama Esasları 
 
28
B. Genel Tanım ve Kavramlar 
 
33
1. Yargı Yolunun Caiz Olması 
 
33
2. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
35
a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 
 
35
b. Görevli Merciin Belirtilmesi 
 
38
c. UYAP Avukat Bilgi Sistemi 
 
46
B. Mevzuat – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu –İncelemesi, 
 
47
1. Kapsam ve Nitelik 
 
47
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı 
 
47
3. İdari Davaların Açılması 
 
50
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler 
 
50
5. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
 
51
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem 
 
51
7. Dava Açma Süresi 
 
52
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
 
56
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma 
 
56
10. İdari Makamların Sükutu 
 
57
11. Üst Makamlara Başvurma 
 
59
12. İptal ve Tam Yargı Davaları 
 
59
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 
 
60
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
 
60
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 
 
63
16. Tebligat ve Cevap Verme 
 
64
17. Duruşma 
 
65
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar 
 
66
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi 
 
67
20. Dosyaların İncelenmesi 
 
67
21. İvedi Yargılama Usulü 
 
68
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü 
 
69
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler 
 
70
24. İdari Davalarda Genel Yetki 
 
73
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki 
 
73
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
 
73
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
 
74
28. Tam Yargı Davalarında Yetki 
 
74
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
 
74
30. Bağlantılı Davalar 
 
75
31. İstinaf 
 
76
32. Temyiz 
 
79
İkinci Bölüm
 
 
ÖRNEK DİLEKÇELER
 
 
I. İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEK DİLEKÇELERİ 
 
91
A. İdari İşlemle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 
 
91
 Atama İşlemine Muvafakat Edilmemesi – İptal Davası 
 
91
 Atama Kriterleri – İşlemin İptali 
 
92
 Atanma İşlemine Muvafakat Verilmemesi 
 
93
 Becayiş 
 
94
 Belediye Encümen Kararının İptali – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
 
95
 Bilirkişilik Görevine Son Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali 
 
96
 Bilirkişilik Listesinde Yer Alınmaması – İşlemin İptali 
 
97
 Davalı İdarenin Naklen Tayine İlişkin İşleminin İptali 
 
98
 Disiplin Cezası İptali – I 
 
99
 Disiplin Cezasının İptali – II 
 
100
 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi – Hazine – Vakıf Malı 
 
101
 Ecrimisil İhbarnamesinin İptali 
 
102
 Eksik Ödenen Emekli İkramiyesi – İptal Davası 
 
103
 Hizmet Aktine Tabi Olarak Çalışmama 
 
104
 Husumet Düzeltilmesi 
 
105
 İdarenin Kira Sözleşmesini İptale Yönelik İşleminin İptali 
 
106
 İdari İşlemin İptali ile Emekli İkramiyesinin Tam Olarak Ödenmesi 
 
107
 İdari Para Cezası – SGK 
 
108
 İdari Para Cezasının İptali 
 
109
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi Ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası 
 
110
 Kanalizasyonların ve Kanalların Kapatılması veya Başka Yere Nakline Karar Verilmesi – İşlemin İptali 
 
111
 Kayıt Dışı Çalışma Tutanağının İptali 
 
112
 Malulen Emeklilik Talebinin Reddi 
 
113
 Naklen Atama İşleminin İptali 
 
114
 Oda Kaydının Geriye Dönük Olarak Sonlandırma İşleminin İptali 
 
115
 Ölü Doğum – Felç Kalma – Maddi – Manevi Tazminat 
 
116
 Projenin Puanlanması – Hukuka Aykırılığı ve İptali 
 
117
 Reklam Panosu – Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali 
 
118
 Sicil Notunun İptali – I 
 
119
 Sicil Notunun İptali – II 
 
120
 Sözleşmeli Öğretmenlere Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi 
 
121
 Tam Yargı Davası – Emekli Yardımı Alma 
 
122
 Tam Yargı Davası – Maddi ve Manevi Tazminat – Bariyer veya Korkuluk Demirlerinin Mevcut Olmaması 
 
123
 Tam Yargı Davası – Manevi Tazminat 
 
124
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi 
 
125
 Usulsüz Tebligat – İdari Para Cezasına İtirazlar 
 
126
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi 
 
127
 Uzman Öğretmenlik Unvanı – İdari İşlemin İptali 
 
128
 Üst Geçit Yapılması – İşlemin İptali 
 
129
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali 
 
130
 Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelerin Ödenmesi Talebi 
 
131
B. İdari İşlemle İlgili Cevap Dilekçesi Örnekleri 
 
132
 Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz 
 
132
 Fuzuli Şagil – Belediyeye Bağış 
 
133
 Fuzuli Şagil – Ecrimisil 
 
134
 Garajların Meskene Çevrilmesi 
 
135
 Hatalı Aşı Uygulaması – Tazminat 
 
136
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi – Görevsizlik İtirazı 
 
137
 İdarece Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmemesi – İdari İşlemin İptali 
 
138
 İhale Kapsamında – Değişiklik Yapılması Sebebiyle İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali 
 
139
 İhalenin Hükümsüz Hale Gelmesi 
 
140
 İmar Planı Revize Edilmesi – Davanın Konusuz Kalması 
 
141
 İmar Raporunun Belediyece Hazırlanması ve Tarafına Verilmesini Talep 
 
142
 İmar Tadilatı 
 
143
 İmara Aykırılık – Binanın Ortak Kullanım Alanlarının Dairelere Çevrilmesi 
 
144
 İmara Aykırılık – Dava Açma Süresine İtiraz 
 
145
 İstinat Duvarının Yıkılması 
 
146
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesine İlişkin İdari İşleminin İptali 
 
147
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali 
 
148
 Kamu Orta Malı – Taşınmazın Bulunduğu Alan Üzerinde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Bulunmaması 
 
150
 Manevi Tazminat – I 
 
151
 Manevi Tazminat – II 
 
152
 Özel Mülkiyet ve Ecrimisil Bedelinin Tespit Yöntemi 
 
153
 Plan Değişikliği ve Bu Değişiklik Sonucunda Verilen İnşaat Ruhsatının İptali 
 
154
 Plan Değişikliğinin İptali 
 
155
 Ruhsatsız İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali (Düğün Salonu) 
 
156
 Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali 
 
157
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – Davacının Hem Yapı Sahibi Olarak Hem de Müteahhit Olması 
 
158
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – İnşaat Durdurulması 
 
159
 Sağlık Ocaklarındaki Polikliniklerin Aile Hekimlerine Kiralanması 
 
160
 Sosyal Konut Tahsisi – I 
 
161
 Sosyal Konut Tahsisi – II 
 
162
 Sosyal Konut Tahsisi – III 
 
163
 Sözleşmeli Personel – İşlemin İptali 
 
164
 Şuyulandırma İşlemi – Fiili Kullanıma Engel Oluşturmama 
 
165
 Tam Yargı – Tazminat – Ağaç Bedelleri – I 
 
166
 Tam Yargı – Tazminat – Park İçerisinde Bulunan Kondisyon Aletlerinde Kaza 
 
167
 Tam Yargı – Tazminat – Yıkım Kararının Yerine Getirilmemesi 
 
168
 Tam Yargı Davası – Tazminat – Ağaç Bedeli – II 
 
169
 Trafik Kazası 
 
170
 Yapı Denetim Firmasının Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi – İdarece Tebliğ Edilmemesi 
 
171
 Yapı Denetim Sözleşmesi Olmadan İşlem Yapılan Faaliyete Devam Edilmesi 
 
172
 Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 5 (Beş) Yıl Olması – Süre Aşımı 
 
173
 Yapı Tatil Zaptı – İnşaatın Durdurulması 
 
174
 Yapı Tatil Zaptında ve İmar Cezası Hesaplama Raporunun Bulunması 
 
175
 Yapının Ruhsatsız ve Kaçak Olması – Ruhsat Başvurusu Bulunmaması 
 
176
 Yapının Üçüncü Katı Ruhsatsız ve Kaçak Olarak Yapılması – Yapı Tatil Zaptı – İşlemin İptali 
 
177
C. Vergi Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri 
 
178
 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi – Tüzel Kişinin Ödemediği Vergilere İtiraz 
 
178
 Arsalara Ait m2 Birim Değerlerinin Tespitine Dair Karar – İptal İstemi 
 
179
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – I 
 
180
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – II 
 
181
 Davalı Kurumun Haciz İşleminin İptali 
 
182
 Düzetme – 5996 Sayılı Kanuna Göre Verilen İdari Para Cezasının İptali 
 
183
 Emlak ve Kültür Varlığı Vergilerinin İptali 
 
184
 Emlak Vergisi 
 
185
 Haciz İşleminin İptali 
 
186
 Kamulaştırma İşlemi – Ödeme Emrinin İptali 
 
187
 Katma Değer Vergisi ve Kesilen Cezaların Kaldırılması 
 
188
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – I 
 
189
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – II 
 
190
 Ödeme Emirlerinin İptali – Müteselsil Sorumluluk – Sahte Fatura 
 
191
 Ödeme Emrinin İptali 
 
192
 Ödeme Emrinin İptali 
 
193
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası) 
 
194
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Harç Kredisi ve Gecikme Cezası) 
 
195
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali 
 
196
 Şirketteki Hisselerinin Devri – Vergi Borcu Haczi 
 
197
 Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılması – İşlemin İptali 
 
198
II. YASA YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇELERİ 
 
199
A. Temyiz Dilekçe Örnekleri 
 
199
 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi – İşlemin İptali 
 
199
 Bilirkişi Raporu – Eksik İnceleme – Şüyulandırma 
 
200
 Bilirkişi Raporu İle Yapı Tatil Zaptı Arasındaki Çelişki 
 
201
 Binada Yapılmak İstenen Değişiklerin Yapı Ruhsatına Tabi Olması 
 
202
 Düzenleme Ortaklık Payına İtiraz 
 
203
 Eksik ve Hatalı Bilirkişi Raporu – İmar Plan Tadilatı 
 
204
 Emsal Artışının Belirtildiği İmar Raporu Verilmesi Talebi – İşlemin İptali 
 
205
 Görev Yerinin İzinsiz Olarak Terk Edilmesi 
 
206
 Görevsizlik 
 
207
 İhale Kapsamındaki Park Alanlarının Projelerinde Değişiklik Yapılması – Onama Talebi 
 
208
 İki Farklı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi – Mükerrer Ceza Söz Konusu Olmaması 
 
209
 İmar Değişikliği 
 
210
 İmara Aykırılık 
 
211
 İş ve İşlemleri Zamanında Yerine Getirmemesi – İş Akdinin Feshi İşleminin İptali 
 
212
 İşyeri Olarak Kullanılan Yer – Kapalı Alan Oluşturma – İşlemin İptali 
 
213
 Kaçak Yapı – Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Yapıldığı İddiası 
 
214
 Kaçak Yapı – I 
 
215
 Kaçak Yapı – II 
 
216
 Kat Fazlalığı – Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebep Olma 
 
217
 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 
 
218
 Kurumlar Vergisi – Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası 
 
219
 Menfaat İhlalinin Bulunmaması 
 
220
 Riskli Alan – İmar Planına Göre Bitişik Nizam – Yapı Adasına Uyması 
 
221
 Ruhsat Verilmesini Takiben Yapılan Kontrol ve Denetimler 
 
222
 Ruhsatsız Alana Farklı Bir İşlem Yapılması – Tek İşyeri 
 
223
 Sicil Raporuna İtiraz 
 
224
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – I 
 
225
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – II 
 
226
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma İşleminin İptali 
 
227
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi 
 
228
 Toplu Konut Başvurusu İptali 
 
229
 Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köyler – Taşınmazların Tahsisi ve Kiralanması – Onay Alınması 
 
230
 Uygulanacak Para Cezası Hesaplanması 
 
231
 Yapı Kullanma İzni Alınmaması – Yapının Ruhsatsız Duruma Düşmesi 
 
232
 Yapının Yıkılmasına Karar Verilmesi 
 
233
 Zarar Oluşumu – İdarenin Tamamen Sorumluluk Alanı Dışında Olması 
 
234
B. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz – İstinaf Dilekçeleri 
 
235
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – I 
 
235
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – II 
 
236
 Başlangıçta Yer Almayan Mesleki Sertifikalar– Onay Şartının Getirilmesi 
 
237
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret "B3 Ticaret" Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
 
238
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması 
 
239
 Davanın Feragat Nedeniyle Reddi 
 
240
 Davanın Konusuz Kalması 
 
241
 Denetim Komisyonunun Eksik Üyelerle Faaliyet Yürütmesi – Yürütmenin Durdurulması 
 
242
 DOPO Hesabının Hatalı Olduğu – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
 
243
 Emlak Vergisi 
 
244
 Görev İtirazı 
 
245
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Görevsizlik Kararı Verilmesi 
 
246
 Hizmet Kusuru – Su Basması Sonucu 
 
247
 Hizmet Kusuru – Usulden Ret – Görevsizlik Kararının Kaldırılması 
 
248
 İmar Değişikliği Yapılarak Akaryakıt İstasyonu Yapılması Talebinin Reddi 
 
249
 İmar Para Cezası 
 
250
 İmara Aykırılık 
 
251
 Kat Mülkiyetinin Kurulması – Yapı Kullanım İzin Belgesi 
 
252
 Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz 
 
253
 Parselasyon İşleminde Teknik Zorunluluk – Yürütmenin Durdurulması 
 
254
 Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapılmış Olması – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz 
 
255
 Sözleşmeli Personel – İtiraz 
 
256
 Taşınmazın Ruhsata Aykırılığı Konusunda Tereddütlerin Giderilmesi – Keşif 
 
257
 Tebligat Yapılmaması – İmar Kirliliği 
 
258
 Yapı Denetim Şirketinden Hizmet Alınmaksızın İnşai Faaliyete Devam Edilmesi 
 
259
 Yürütmenin Durdurulması – Yapıda Mevcut İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmesi 
 
260
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – I 
 
261
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – II 
 
262
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – III 
 
263
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IV 
 
264
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – V 
 
265
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VI 
 
266
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VII 
 
267
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VIII 
 
268
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IX 
 
269
III. SAİR TALEPLER 
 
270
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesine Göre İndirim Talebi 
 
270
 Ara Kararı – Delillerin Sunulması 
 
271
 Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi 
 
272
 Avukatlık Sözleşmesi Örneği – İdari Dava Açılması 
 
273
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – I 
 
274
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – II 
 
275
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – III 
 
276
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – IV 
 
277
 Davacıdan Tahsili İstenilen Bina Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı – Belgelerin Sunulması 
 
278
 Eksik Hususların Tamamlanması 
 
279
 İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin Okunaklı Bir Örneği İstenmesi 
 
280
 Kanuni Süresi İçinde Verilmemiş Beyanname 
 
281
 Meskeniyet İtirazı 
 
282
 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerden Dolayı İade 
 
283
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Talebi 
 
284
 Uyarma İşleminin İptali 
 
285
 Vergi Dairesi Uzlaşma Talebi 
 
286
 Yatırılan Harç ve Masrafın İadesi 
 
287
 İdare – İstinaf I 
 
288
 İdare – İstinaf II 
 
289
 Yürütmenin Durdurulması Talep / Şablon 
 
290
 Keşif Ara Kararı 
 
291
 Adli Yardım Talebinin Kabul Kararı 
 
292
 Bilirkişiye Ek Süre Verilmesi 
 
293
Kaynakça 
 
295
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
394,79   
394,79   
2
197,40   
394,79   
3
131,60   
394,79   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
394,79   
394,79   
2
197,40   
394,79   
3
131,60   
394,79   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
394,79   
394,79   
2
197,40   
394,79   
3
131,60   
394,79   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
394,79   
394,79   
2
197,40   
394,79   
3
131,60   
394,79   
Kapat