İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamadaİcra Takibi


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
744
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750279331
Boyut
16x24
Baskı
5305,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 305 puan kazanacaksınız)
   305
KARGO BEDAVA

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz 7
Örnekler ve Notlar Dizini 21
Kısaltmalar 23
Birinci Bölüm
UYGULAMADA İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER – TANIM VE KAVRAMLAR 25
A. Usül ve Yargılama Esasları 25
1. Görevli ve Yetkili İcra Mahkemesi 25
a. İcra Mahkemesi İİK’nin 4. Maddesinde Düzenlenmiştir 25
b. Davanın Yargılamayı Gerektirir Nitelikte Olması – Dar Yetkili İcra Mahkemesi 27
c. Dava Şartlarından Olan Husumet (Sıfat) Ehliyeti 28
d. Tehiri İcra 29
e. İcra ve İflas Kanunu’nda Gün, Ay ve Yıl Olarak Belirtilen Sürelerin Hesaplanması 29
II. GENEL BİLGİLERLE AÇIKLAMALAR 30
A. İhalenin Feshi 30
1. Haciz – Kıymet Takdiri 31
2. Artırma Hazırlık Tedbirleri 31
3. İhalenin Yapılması 34
4. İhale Bedelinin Ödenmesi ve Malın Teslimi 35
B. Haczin Kalkması 35
C. Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri / Taşınırlar Hakkında 36
D. Satış Talebi / Talep İçin Müddetler ve Giderlerin Yatırılması 37
E. Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle Satış 38
F. Artırma Hazırlık Tedbirleri 39
G. İhale 42
1. İhale Bedelinin Ödenmesi: 42
2. İhalenin Neticesi ve Feshi: 42
3. Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma 45
4. Teminat Karşılığı Ödeme 45
5. Taksitle Ödeme 46
6. Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi: 46
7. Haricen Tahsilat ve İcra Tahsil Harcı 47
a. Genel Bilgiler 47
b. 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 23, “İcra Takibinden Vazgeçme” 48
H. Tanım ve Kavramlar 49
1. Borçlunun İtirazı 49
a. Kısmi İtiraz 49
b. Çocuk Teslimi 49
aa. Görevli ve Yetkili Birim 50
bb. Çocuk Teslimine Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 51
cc. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 52
dd. Teslim Mekânları 55
ee. Şikâyet ve İtiraz 55
ff. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet 56
gg. İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi 57
hh. Giderlerin Karşılanması 57
c. Kambiyo Senetleri – İtirazlar 58
d. Çekin Yasal Süresinde Ödenmek Üzere Muhataba İbraz Edilmesi Zorunludur 59
e. İmzaya İtirazın Ayrıca ve Açıkça Yapılması Gerekmektedir 60
f. İlama Dayalı Takipte Borcun Ödendiği İddiası 60
g. Kiralananın Tahliyesi Talep Etme 61
h. İİK’nin 150/ı Maddesi – Banka Kredisi Noter Tebliği / İcra İşlemi 61
ı. Senetteki Düzeltmeler – İmzaya İtiraz 63
aa. Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası 64
bb. Kesin Hacze Dönüşme 64
cc. Rehinle Temin Edilmiş Alacak 65
dd. Banka Havalesiyle Yapılan Ödemeler İlişkin İlamsız Takibe İtiraz 67
2. 7327 sy İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İncelemesi ile İflas 70
a. İflas İdaresi ve İflas Dairesinin Vazifeleri 70
b. Malların Paraya Çevrilmesi Usulü 71
c. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 72
d. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 72
e. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (3) 72
f. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı 73
g. İflas İdaresi ve İflas Dairesinin Vazifeleri 74
3. İcra Takibi Tanımları 75
a. İlama Müstenit Takip – İlamsız Takip 75
aa. İlamlı İcra Takibi – İtiraz 75
bb. İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali 77
cc. Menfi Tespit Davası 78
dd. Şikayet 80
4. Mal Beyanında Bulunmamak 80
5. Yediemin – Hukuka Aykırılığın Koşulları 87
6. Tasarrufun İptali Davası 99
a. Anayasa Mahkemesi Kararı (Usul ve…” ve “…Sıhren Üçüncü Dereceye Kadar (Bu Derece Dahil) Hısımlar Arası İşlemler) 101
b. Anayasa Mahkemesi Kararı (Karı Koca Arasındaki Tasarruf İşlemi ) 107
c. Anayasa Mahkemesi Kararı (Kanun’un 279. Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendinin İncelenmesi) 112
7. Borçlunun “Haline Münasip Evi” 116
a. Aile Konutu 117
b. İpotek – Diğer Eşin “Açık Rızası” 117
8. İstihkak Davaları – Harç 117
9. “Talep İçin Müddetler” 120
10. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 121
11. İhtiyati Haciz 122
12. Anayasa Mahkemesi Kararı (Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Okullar –Haczedilme) 123
13. Tebligat 129
a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesinin 1. Fıkrası 129
b. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesi Gereğince; Tebligatın Usulsüz Olması 130
c. Hükmi Şahıslara Ne Şekilde Tebligat 130
d. “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” 131
14. Vekile Tebligat 132
a. Hapis Hakkı 133
b. Belediye’ye Ait Bir Malın Haczedilmezliği 133
c. Kesin Aciz Vesikası 133
d. İpotek 134
e. Yasayolu İncelemesi 135
aa. Genel Bilgiler 135
bb. İstinaf İncelemesi 140
cc. Kesinlik Sınırı 141
III. UYGULAMADA EN ÇOK RASTLANAN İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ 143
A. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip 143
1. Örnek No: 13 143
2. Örnekle 13’le ilgili Açıklamalar 144
B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip 145
1. Örnek No: 9 145
2. Örnek 9 “la ilgili Açıklamalar 146
C. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip 148
1. Örnek No: 10* 148
2. Örnek 10’la ilgili Açıklamalar 149
D. İlâmsız Takipte Ödeme Emri 151
1. Örnek No: 7* 151
2. Örnek 7 “ile ilgili Açıklamalar 152
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 153
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 176
III. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 191
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 233
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 254
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 254
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 263
VI. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 273
VII. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 289
VIII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 294
IX. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 321
X. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 346
XI. TAAHHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 352
XII. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 358
XIII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 362
XIV. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 389
XV. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 414
XVI. ‘ÖRNEK’LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 428
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi 428
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi 429
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi 430
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi 432
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi 434
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi 437
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi 440
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi 442
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi 445
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi 447
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi 451
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi 453
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi 456
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 461
♦ İSTİHKAK 461
♦ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ 464
♦ İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ. 466
♦ SATIŞ TALEBİMİZİN REDDİNE DAİR KARARININ İPTALİ/KALDIRILMASI 468
♦ YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIN SUNULMASI 471
♦ ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ 472
♦ İHALENİN FESHİ I 473
♦ İHALENİN FESHİ II 474
♦ İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ 483
♦ İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ 485
♦ İMZAYA İTİRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 487
♦ KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 489
♦ KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ 491
♦ MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 493
♦ TAHLİYE – KİRA BORCU 494
♦ TAAHHÜDÜ İHLAL 495
♦ KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 497
♦ ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 498
♦ NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I 499
♦ NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II 500
♦ TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 501
♦ SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – HUSUMET 502
♦ MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 503
♦ TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİ– 504
♦ SÜRESİNDE BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ TALEBİ 507
♦ İSTİNAF DİLEKÇESİ 508
♦ İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK 510
♦ İHTİYATİ HACZE İTİRAZ – YETKİ – HUSUMET İTİRAZI – İSTİNAF 512
♦ İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 515
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER 518
♦ HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI 519
♦ BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ 520
♦ HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ 521
♦ MUVAFAKATNAME 521
♦ BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 523
♦ HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ 524
♦ KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ 525
♦ BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4’Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ 525
♦ BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ. 525
♦ TAŞINMAZIN SATIŞINI TALEP EDİLMESİ 526
♦ NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ 526
♦ ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRİMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 527
♦ TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLİMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 528
♦ DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 529
♦ TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ 530
♦ TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 530
♦ İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE 531
♦ BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 532
♦ TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I 533
♦ BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II 534
♦ HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 535
♦ HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 536
♦ TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI 537
♦ BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ 538
♦ İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 539
♦ KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ 540
♦ BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI 541
♦ BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ 542
♦ ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI 543
♦ İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 544
♦ YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI 545
♦ BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ 546
♦ TAKİPTEN VAZGEÇME 547
♦ İLGİLİ YERLERE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI 547
♦ HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 548
♦ KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI 549
♦ TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ 550
♦ TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ 551
♦ TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II 552
♦ TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III 553
Dördüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 555
♦ ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ 555
♦ FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR 557
♦ 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 566
♦ RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA 569
♦ SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ 573
♦ HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ 581
♦ “TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” 583
♦ DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 586
♦ İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 591
♦ BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU 594
♦ KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR 596
♦ BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 598
♦ İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ 602
♦ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 606
♦ ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ 608
♦ TAKİP TALEBİNDEKİ VE ÖDEME EMRİNDEKİ FAİZLERİN YASAL FAİZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME 612
♦ İİK MD 153 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI 614
♦ ŞİKAYET KONUSU SIRA CETVELİNE İTİRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU 617
♦ SIRA CETVELİNİN KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – İLK SIRADA YER ALMASI – YENİDEN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 619
♦ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ 624
♦ LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET 625
♦ CÜZİ SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, İCRA MÜDÜRÜNÜN EKSİK MİKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA İLE İSTEMEDİĞİNİ, SATIŞ İSTEMİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SATIŞ GİDERİNİN DE PEŞİN OLARAK YATIRILMASI 629
♦ TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İKİ YIL İÇERİSİNDE SATIŞ İSTENMESİ 632
♦ EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA 637
♦ PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ 639
♦ FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI 644
♦ BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ 645
♦ DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU 649
♦ FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) 653
♦ KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ 657
♦ NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI 659
♦ İSTİHKAK 662
♦ KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ 664
♦ KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESPİTİ 667
♦ ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK 668
♦ ŞİKAYET (“HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”) 669
♦ ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA 671
♦ ŞİKAYET – M.K.’NİN 684 VE 686 MADDELERİ MUCİBİNDE TEFERRUAT VE MÜTEMMİM CÜZ 673
♦ ŞİKAYET (KDV ORANI) 674
♦ İHALENİN FESHİ 676
♦ TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI 680
♦ TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ 682
II. UYGULAMADA İCRA ‘ÖRNEKLERİ‘ 684
ÖRNEK NO: 1 684
ÖRNEK NO: 2 686
ÖRNEK NO: 3 687
ÖRNEK NO: 4–5 688
ÖRNEK NO: 6 690
ÖRNEK NO: 7 692
ÖRNEK NO: 8 694
ÖRNEK NO: 9 696
ÖRNEK NO: 10 698
ÖRNEK NO: 11 700
ÖRNEK NO: 12 701
ÖRNEK NO: 13 702
ÖRNEK NO: 14 703
ÖRNEK NO: 15 704
ÖRNEK NO: 16 705
ÖRNEK NO: 17 706
ÖRNEK NO: 18 707
ÖRNEK NO: 19 708
ÖRNEK NO: 20 709
ÖRNEK NO: 21 710
ÖRNEK NO: 21/A 711
ÖRNEK NO: 22 712
ÖRNEK NO: 23 713
ÖRNEK NO: 24 714
ÖRNEK NO: 25 717
ÖRNEK NO: 26 718
ÖRNEK NO: 27 721
ÖRNEK NO: 28 723
ÖRNEK NO: 29 724
ÖRNEK NO: 30 725
ÖRNEK NO: 31 726
ÖRNEK NO: 32 727
ÖRNEK NO: 33 728
ÖRNEK NO: 34 729
ÖRNEK NO: 35 730
ÖRNEK NO: 36 731
ÖRNEK NO: 37 732
ÖRNEK NO: 38 733
ÖRNEK NO: 39 734
ÖRNEK NO: 40 735
ÖRNEK NO: 41 736
ÖRNEK NO: 42 737
ÖRNEK NO: 43 737
ÖRNEK NO: 44 738
ÖRNEK NO: 45 740
ÖRNEK NO: 46 741
ÖRNEK NO: 47 742
Kaynakça 743
Kavram Dizin 744

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
305,00   
305,00   
2
152,50   
305,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
305,00   
305,00   
2
152,50   
305,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
305,00   
305,00   
2
152,50   
305,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
305,00   
305,00   
2
152,50   
305,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
305,00   
305,00   
2
   
   
Kapat