İcra Takibi Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamadaİcra Takibi


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
677
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267529
Boyut
16x24
Baskı
4155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler – Usul ve Yargılama Esasları
- Yüksek Yargı Kararları
Örnek Dilekçeler – Bilirkişi Raporları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 18
Birinci Bölüm
UYGULAMADA İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER – TANIM VE KAVRAMLAR 19
A. Usül ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler 19
1. Görevli ve Yetkili İcra Mahkemesi 19
a. İcra Mahkemesi İİK’nin 4. Maddesinde Düzenlenmiştir 19
b. Davanın Yargılamayı Gerektirir Nitelikte Olması – Dar Yetkili İcra Mahkemesi 20
c. Dava Şartlarından Olan Husumet (Sıfat) Ehliyeti 21
d. İhalenin Feshi – Husumet 22
2. Haricen Tahsilat ve İcra Tahsil Harcı 22
a. Genel Bilgiler 22
b. 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 23, “İcra Takibinden Vazgeçme” 23
B. Tanım ve Kavramlar 24
1. Borçlunun İtirazı 24
a. Kısmi İtiraz 24
b. Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İnfazı İçin Kesinleşmesi Şarttır 24
c. Kambiyo Senetleri – İtirazlar 24
d. Çekin Yasal Süresinde Ödenmek Üzere Muhataba İbraz Edilmesi Zorunludur 26
e. İmzaya İtirazın Ayrıca ve Açıkça Yapılması Gerekmektedir 26
f. İlama Dayalı Takipte Borcun Ödendiği İddiası 27
g. Kiralananın Tahliyesi Talep Etme 27
h. İİK’nin 150/ı Maddesi 28
ı. Senetteki Düzeltmeler – İmzaya İtiraz 29
aa. Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası 30
bb. Kesin Hacze Dönüşme 31
cc. Rehinle Temin Edilmiş Alacak 31
dd. Banka Havalesiyle Yapılan Ödemeler İlişkin İlamsız Takibe İtiraz 33
2. Genel Bilgiler 36
a. “İlama Müstenit Takip – İlamsız takip 36
aa. İlamlı İcra Takibi – İtiraz 36
bb. İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali 38
cc. Menfi Tespit Davası 39
dd. Şikayet 41
3. Mal Beyanında Bulunmamak 41
4. Yediemin – Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar 48
5. Tasarrufun İptali Davası 60
6. Borçlunun "Haline Münasip Evi" 62
a. Aile Konutu 62
b. İpotek – Diğer Eşin “Açık Rızası” 63
7. İstihkak Davalarında Harç 63
8. “Talep İçin Müddetler” 63
9. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması 64
10. İhtiyati Haciz 65
11. Tebligat 67
a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. Fıkrası 67
b. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesi Gereğince; Tebligatın Usulsüz Olması 67
c. Hükmi Şahıslara Ne Şekilde Tebligat 68
d. “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” 68
12. Vekile Tebligat 69
a. Hapis Hakkı 70
b. Belediye'ye Ait Bir Malın Haczedilmezliği 71
c. Kesin Aciz Vesikası 71
d. İpotek 72
e. Yasayolu İncelemesi 73
aa. Genel Bilgiler 73
bb. İstinaf İncelemesi 78
cc. Kesinlik Sınırı 78
II. UYGULAMADA EN ÇOK RASTLANAN İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ 80
A. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip 80
1. Örnek No: 13 80
2. Örnekle 13’le ilgili Açıklamalar 81
B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip 82
1. Örnek No: 9 82
2. Örnek 9 "la ilgili Açıklamalar 83
C. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip 85
1. Örnek No: 10* 85
2. Örnek 10"la ilgili Açıklamalar 86
D. İlâmsız Takipte Ödeme Emri 88
1. Örnek No: 7* 88
2. Örnek 7 "ile ilgili Açıklamalar 89
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 91
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 114
III. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 129
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 170
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 192
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 192
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar 200
VI. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 210
VII. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 227
VIII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 231
IX. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 258
X. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 283
XI. TAAHHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 289
XII. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 295
XIII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 299
XIV. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 326
XV. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 351
XVI. ‘ÖRNEK’LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 365
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi 365
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi 366
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi 367
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi 369
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi 371
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi 374
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi 377
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi 379
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi 382
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi 384
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi 387
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi 390
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi 393
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 397
 İSTİHKAK 397
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ 400
 İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ. 402
 SATIŞ TALEBİMİZİN REDDİNE DAİR KARARININ İPTALİ/KALDIRILMASI 404
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIN SUNULMASI 407
 ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ 408
 İHALENİN FESHİ I 409
 İHALENİN FESHİ II 410
 İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ 419
 İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ 421
 İMZAYA İTİRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ 423
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 425
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ 427
 MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 429
 TAHLİYE – KİRA BORCU 430
 TAAHHÜDÜ İHLAL 431
 KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 433
 ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ 434
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I 435
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II 436
 TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 437
 SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – HUSUMET 438
 MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET 439
 TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİ– 440
 SÜRESİNDE BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ TALEBİ 443
 İSTİNAF DİLEKÇESİ 444
 İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK 446
 İHTİYATİ HACZE İTİRAZ – YETKİ – HUSUMET İTİRAZI – İSTİNAF 448
 İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ 451
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER 454
 HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI 455
 BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ 456
 HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ 457
 MUVAFAKATNAME 457
 BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 459
 HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ 460
 KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ 461
 BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ 461
 BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ. 461
 TAŞINMAZIN SATIŞINI TALEP EDİLMESİ 462
 NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ 462
 ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 463
 TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 464
 DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI 465
 TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ 466
 TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ 466
 İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE 467
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 468
 TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I 469
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II 470
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 471
 HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ 472
 TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI 473
 BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ 474
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR 475
 KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ 476
 BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI 477
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ 478
 ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI 479
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ 480
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI 481
 BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ 482
 TAKİPTEN VAZGEÇME 483
 İLGİLİ YERLERE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI 483
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ 484
 KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI 485
 TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ 486
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ 487
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II 488
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III 489
Dördüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 491
 ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ 491
 FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR 493
 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 502
 RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA 505
 SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ 509
 HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ 517
 “TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” 519
 DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 522
 İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 527
 BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU 530
 KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR 532
 BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 534
 İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ 538
 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR 542
 ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ 544
 TAKİP TALEBİNDEKİ VE ÖDEME EMRİNDEKİ FAİZLERİN YASAL FAİZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME 548
 İİK MD 153 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI 550
 ŞİKAYET KONUSU SIRA CETVELİNE İTİRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU 553
 SIRA CETVELİNİN KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – İLK SIRADA YER ALMASI – YENİDEN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 555
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ 560
 LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET 561
 CÜZİ SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, İCRA MÜDÜRÜNÜN EKSİK MİKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA İLE İSTEMEDİĞİNİ, SATIŞ İSTEMİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SATIŞ GİDERİNİN DE PEŞİN OLARAK YATIRILMASI 565
 TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İKİ YIL İÇERİSİNDE SATIŞ İSTENMESİ 568
 EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA 573
 PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ 575
 FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI 580
 BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ 581
 DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU 585
 FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) 589
 KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ 593
 NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI 595
 İSTİHKAK 598
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ 600
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ 603
 ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK 604
 ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”) 605
 ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA 607
 ŞİKAYET – M.K.’NİN 684 VE 686 MADDELERİ MUCİBİNDE TEFERRUAT VE MÜTEMMİM CÜZ 609
 ŞİKAYET (KDV ORANI) 610
 İHALENİN FESHİ 612
 TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI 616
 TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ 618
II. UYGULAMADA İCRA ‘ÖRNEKLERİ‘. 620
Kaynakça 679
Kavram Dizin 680

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
   
   
Kapat