Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler Hakan Hakeri

Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
560
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467469
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1980,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 80 puan kazanacaksınız)
   80

Konu Başlıkları
- Suç ve Yaptırım Hukukuna Başlangıç
- Türk Ceza Kanunu'nun Uygulama Alanı
- Suç
Yaptırım

 

 

İçindekiler
Baskıya Ön Söz 3
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ VE YAPTIRIM HUKUKUNA BAŞLANGIÇ
§1. GİRİŞ 21
Kavram 21
Ceza Hukukunun Amacı 21
Sistem 23
§2. CEZA KANUNUMUZ 25
§3. CEZA HUKUKUNUN VE SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 26
Hukuk Devleti İlkesi 26
Kanunilik İlkesi 26
Genel Olarak 27
Kanunilik İlkesinin Sonuçları 28
Suç Tespit Eden Ceza Normları Açık Biçimde
Belirlenmelidir: Belirlilik İlkesi 29
Örf ve Adet Hukuku Ceza Hukukunda Doğrudan Doğruya
Bir Kaynak Niteliği Taşımaz 30
İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulamaz 31
Kıyas Yasağı 32
Geçmişe Yürüme Yasağı 32
Orantılılık İlkesi 33
İnsanilik İlkesi 34
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 34
Kusur İlkesi 35
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 35
§4. HAKSIZLIK OLUŞTURAN DİĞER FİİLLER VE SUÇLAR 36
Haksız Fiiller ve Suçlar 37
Genel Olarak 37
Haksız Fiiller ile Suçların Farkları 38
İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller ve Suçlar 39
Disiplin Suçları ve Suçlar 39
Genel Olarak 39
Disiplin Suçları ile Suçlar Arasındaki Farklar 40
Disiplin Soruşturması ile Aynı Anda Ceza Soruşturması/ Kovuşturması Yapılması Durumu 41

Kabahatler ve Suçlar 42
Genel Olarak 42
Suç ve Kabahat Ayrımının Uygulamadaki Önemi ve Sonuçları 44
§5. CEZA MUHAKEMESİNE KISA BİR BAKIŞ 47
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
§1. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 50
Geçmişe Yürümezlik İlkesinin Kapsamı 51
Failin Lehine Olan Kanunun Tespiti 52
Çeşitli Açılardan Lehe Olan Kuralların İncelenmesi 53
Geçici veya Süreli Ceza Kanunları Açısından 53
Cezanın İnfaz Rejimine İlişkin Kanunlar 54
Güvenlik Tedbirleri 55
Kabahatler 57
Kovuşturma Şartları 57
Zamanaşımına İlişkin Kanunlar 58
Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararları 58
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki Değişiklikler 59
Suçun İşlendiği Zaman 59
Problem: Hareket mi, Netice mi Esas Alınacak? 59
Problem: Kesintisiz Suçlar 60
Problem: Zincirleme Suçlar 61
Problem: İhmali Suçlar 61
Problem: Teşebbüs Halinde Kalan Suçlar 62
§2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA 63
Suçun İşlendiği Yer 64
Genel Olarak 64
Problemli Durumlar 65
Sistemler 66
Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi 67
Tanım 67
Ülke Neresidir? 68
Şahsilik Sistemi 71
Faile Göre Şahsilik 71
Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkelerde İşlediği Suçlar 72
Türkiye Namına Memuriyet veya Görev Yapanların
İşledikleri Suçlar 73
Mağdura Göre Şahsilik 74

Koruma (Savunma) Sistemi 76
İkame Yargı Sistemi. 77
Evrensellik Sistemi (Adalet Prensibi) 78
E. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması 81
Hak Yoksunluklarının Türkiye’de Geçerli Olması. 82
Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması 82
Yabancıların İadesi 83
Kavram 83
Şartları 84
Geri Vermenin Mümkün Olmadığı Haller 84
Siyasi ve Diğer Nedenlerle Kovuşturma veya Kötü
Muamele Tehlikesi Halinde Geri Verme Yasağı 84
Suçun Nitelikleri Sebebiyle Geri Verilmezlik 85
İadesi İstenen Kişinin Kişisel Özellikleri Nedeniyle Geri
Verilmezlik 85
Geri Vermede Özellik İlkesi 86
Geri Vermede Usul 86
§3. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA 89
Cumhurbaşkanı 90
Yasama Dokunulmazlığı 91
Sorumsuzluk (Mutlak Dokunulmazlık) 92
Kapsamı 93
Madde Bakımından 93
Yer Bakımından 93
Kişi Bakımından 94
Zaman Bakımından 94
İstisnası 94
Sonuçları 94
Kovuşturma Yasağı (Geçici Dokunulmazlık) (AY 83) 95
Kapsamı 95
İstisnaları 96
Sona Ermesi 97
Zamanaşımı Sorunu 98
Uluslararası Yargı Bağışıklığı 99
Yabancı Bazı Asker ve Sivil Kişiler ile Yakınlarının Yargı Bağışıklığı 100
Kamu Görevlileri 101

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S U Ç
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ 103
Genel Açıklamalar 103
Haksızlığın ve Kusurluluğun Dışında Kalan Hususlar 104
Kovuşturma Şartları 105
Şikâyet 105
Genel Olarak 105
Şikâyetin Özellikleri 105
İzin, Talep ve Karar 109
Yabancı Hükümetin Talebi (Şikâyeti) 110
Şahsi Cezasızlık Sebepleri/Cezada İndirim Yapılmasını
Gerektiren Şahsi Sebepler–Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 111
Suçun Yapısal Unsurları 114
Suçun Kanuni Unsuru (Tipiklik) 114
Genel Bilgiler 115
Tanım 115
Hayal Suç ve Kuruntu Suç 116
Fail 118
aa. Genel Olarak 118
bb. Mahsus (Özgü) Suçlar 119
Mağdur 119
Suçun Konusu 120
Suçun Basit (Temel) Şekli, Basit Suç Tipinden Türeyen Suçlar 120
aa. Suçun Basit (Temel) Şekli 120
bb. Türeyen Suçlar (Nitelikli Haller) 121
Kanuni Unsur (Tipiklik) ve Hukuka Aykırılık İlişkisi 123
Tipikliğin Maddi Unsuru (Fiil) 124
Hareket 129
aa. Kavram 129
bb. Neler Ceza Hukuku Bakımından Hareket Sayılır? 130
cc. Hareketin Sayısı ve Şekilleri Bakımından Suçlar 137
aaa. Tek Hareketli Suçlar 137
bbb. Çok Hareketli Suçlar 137
ccc. Serbest Hareketli Suçlar 137
ddd. Bağlı Hareketli Suçlar 137
eee. Seçenek Hareketli Suçlar 138
fff. İcrai-İhmali Suçlar 138
aaaa. Genel Açıklamalar 138

bbbb. İhmal Kavramı 139
cccc. İhmali Suçların Çeşitleri 140
Netice 147
aa. Neticeye Göre Suçların Tasnifi 149
aaa. Neticesi Harekete Bitişik Suç (Sırf Hareket Suçları) - Neticesi Hareketten Ayrılabilen
Suç Ayrımı 149
bbb. Zarar Suçu-Tehlike Suçu Ayrımı 150
ccc. Kalkışma Suç Tipleri (Teşebbüs Suçları) 152
ddd. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 153
eee. Ani Suç-Kesintisiz Suç Ayrımı 153
aaaa. Genel Açıklamalar 153
bbbb. Kesintisiz Suç ile Diğer Suçlar
Arasındaki Farklar 155
cccc. Suçun Kesintisiz Olmasının Sonuçları 155
bb. Birden Fazla Neticenin Bir Suç Sayıldığı
Durumlar 157
Nedensellik Bağı (Sebep-Sonuç ilişkisi) 160
aa. Nedensellik Bağı Yoktur 163
bb. Normal Nedensellik 164
cc. Çifte Nedensellik 165
dd. Toplam (Atipik) Nedensellik. 167
ee. Sollayan (Öne Geçen) Nedensellik 170
ff. Varsayılan Nedensellik 172
Tipikliğin Manevi Unsuru 175
Genel Olarak 176
Kast ve Taksir 177
aa. Kast 181
aaa. Kavram. 181
bbb. Kastın Unsurları 182
aaaa. Kastta Bilmek Unsuru 182
bbbb. Kastta İstemek Unsuru 184
ccc. Kastın Aranacağı Zaman. 188
ddd. Kastın Çeşitleri 189
aaaa. Özel Kast – Genel kast 189
bbbb. Ani Kast-Tasarlama 189
cccc. Doğrudan Kast-Olası Kast 190
dddd. Weber Kastı 193
bb. Taksir 194
aaa. Tanım 194
bbb. Taksirin Kasttan Farkı 195

ccc. Taksirin Unsurları 198
aaaa. Taksirin Cezalandırılacağı Konusunda Kanunda Hüküm Bulunması 198
bbbb. Dikkat ve Özen Görevinin Yerine Getirilmemesi 199
cccc. Neticeye Sebep Olan Fiilin İradi Olması 200
dddd. Neticenin Öngörülebilir (Tahmin
Edilebilir) Olması 200
eeee. Failin Neticeyi İstememiş Bulunması 202
ffff. Hareket ile Netice Arasında
Nedensellik Bağının Bulunması 202
ddd. Taksir ve Teşebbüs 203
eee. Bilinçli-Bilinçsiz Taksir Ayrımı 203
fff. Bilinçli Taksir- Olası Kast Ayrımı 206
hhh. Taksirli Suçlarda Ceza Verilmemesi Durumu 209
Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (Kast-Taksir Kombinasyonu) 212
Objektif Cezalandırılabilme Şartları 218
Tipikliğin Unsurlarında Yanılgı 219
Amaç ve Saik 220
Hukuka Aykırılık Unsuru 222
Genel Açıklamalar 222
Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Ortak Özellikleri 224
Hukuka Uygunluk Sebepleri 225
TCK 24, 25 ve 26’daki Hukuka Uygunluk Sebepleri 226
aa. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi 226
bb. Kanun Hükmünü İcra 227
aaa. Genel Olarak 227
bbb. Silah Kullanma Yetkisi 228
ccc. Şikâyet ve İhbar 231
ddd. Devletin Kumar Oynatması 231
cc. Meşru Savunma 232
aaa. Meşru Savunmanın Konusu Olabilecek Haklar 234
bbb. Meşru Savunmanın Şartları 236
aaaa. Saldırıya İlişkin Şartlar 236
bbbb. Savunmaya İlişkin Şartlar 241
ccc. Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma 246
ddd. Offendicula 246
eee. Meşru Savunma Halinde Üçüncü Kişilerin
Zarar Görmesi 247
fff. Tazminat 248

dd. Hakkın Kullanılması 249
aaa. Eleştiri Hakkı 250
bbb. Spor Faaliyetleri 250
ccc. Bir İş, Meslek, Sanat veya Bilim Faaliyetinin
İcrası 251
aaaa. Ticari ve/veya Sınaî Faaliyette
Bulunma Hakkının İcrası 252
bbbb. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 252
ee. Rıza 253
aaa. Geçerli Bir Rızanın Şartları 254
aaaa. Rızaya Ehliyet 254
bbbb. Rıza Açıklaması 255
cccc. Rızanın Konusu 256
bbb. Varsayılan Rıza 259
ccc. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu 259
Ceza Kanunundaki Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri 260
aa. Eğitim Hakkının Verdiği Yetkiden Kaynaklanan Hareketlerin Hukuka Uygunluğu 260
bb. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 262
Ceza Kanununda Yer Almayan Hukuka Uygunluk
Sebebi: Yükümlülüklerin Çatışması 263
Kusurluluk 264
Kusur Yeteneği 266
Tanım 266
Genel Olarak 267
Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler 268
Yaşın Kusur Yeteneğine Etkisi 269
aa. Genel Açıklamalar 269
bb. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olan Küçükler 270
cc. Fiili İşlediği Zaman 12–15 Yaş Arasında Olan Küçükler 272
dd. Fiili İşlediği Zaman 15–18 Yaş Arasında Olanlar 277
ee. Yaş Büyüklüğü 277
Sağırlık ve Dilsizlik 277
Akıl Hastalığı 278
Geçici Nedenler 280
aa. Genel Olarak 280
bb. Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullananlarda
Kusur Yeteneği 282

Kusurluluğu Etkileyen Sebepler 285
Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir 285
Genel Açıklamalar 286
Emri Yerine Getirmenin Şartları. 287
Zorunluluk (Iztırar, Mecburiyet, Zaruret) Hali 291
Genel Açıklamalar 292
Zorunluluk Halinin Kusurluluğu Kaldıran Sebep
Olmasının Sonuçları 294
Özel Zorunluluk Halleri 295
Zorunluluk Halinin Şartları 296
aa. Korunmaya İlişkin Şartlar 297
bb. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali 297
cc. Tazminat 298
dd. Zorunluluk Hali ile Meşru Savunma Arasındaki
Farklar 298
Kaza ve Tesadüf 300
Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 302
Genel Olarak 302
Cebir 302
Tehdit 303
Haksız Tahrik 304
Kavram 304
Haksız Tahrikin Özellikleri 305
Haksız Tahrikin Şartları 306
Yanılma (Hata) 310
Giriş 311
Kavram 311
aa. Fiili Yanılma 312
aaa. Suç Tipindeki Unsurlarda Yanılma 312
aaaa. Genel Olarak 312
bbbb. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma 317
bbb. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde Yanılma 321
aaaa. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde
Yanılma 321
bbbb. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerde
Yanılma 323
bb. Şahısta Yanılma 324
aaa. Genel Olarak 324
bbb. Şahısta Yanılma Halinde Nitelikli Hallerin
Etkisi 327
cc. Hukuki Yanılma 327

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Sebeplerde Sınırın Aşılması 329
Genel Açıklamalar 329
Sınırın Aşılması Halleri 331
Hedefte Sapma 334
Genel Olarak 334
Hedefte Sapmanın Sonuçları 335
Çok Neticeli Sapma 337
§2. SUÇUN ÖZEL BELİRİŞ ŞEKİLLERİ. 339
Teşebbüs 339
Kavram 342
Şartları 345
Suçun Kasten İşlenen Suçlardan Olması 345
Elverişli Hareketler 345
İcra Hareketlerine Başlanmış Olması 348
Genel Olarak 348
İcra Hareketleri ile Hazırlık Hareketlerini Birbirinden Ayırmada Ölçüt 352
Suçun Tamamlanmamasının Failin Elinde Olmayan
Engelleyici Sebeplerden Kaynaklanması 353
Teşebbüste Ceza Miktarının Belirlenmesi 354
Teşebbüs ile İlgili Bazı Meseleler 355
Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar 356
Cezalandırmak İçin Kastın Aranmayacağı Suçlar 356
Suç Tiplerinin Yapısı Gereği Teşebbüse Elverişsizlik 356
Neticesi Harekete Bitişik Suçlar 356
İhmali Suçlar 356
aa. Saf İhmali Suçlar 356
bb. Garantörsel İhmali Suçlar 357
Gönüllü Vazgeçme 357
Gönüllü Vazgeçmenin Şartları 359
Suçun Tamamlanmamış Olması. 359
Vazgeçmenin Gönüllü Olması 361
Failin O Ana Kadar Tamamladığı Diğer Suçtan
Cezalandırılması 362
Etkin Pişmanlık. 363
İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 365
Suçluların Çokluğu 370
Çok Failli Suçlar 370
Genel Olarak 370
Şartları. 370

İştirak 372
Kavram 373
İştirakin Şartları 374
Birden Fazla Fail Tarafından Yapılan Birden Çok Hareket 375
Hareketlerin Nedensellik Değeri Taşıması 377
İştirak İradesi (Suça İştirak Kastı) 383
aa. Genel Olarak 383
bb. Yan Yana Faillik 384
cc. İştirak İradesinin Önemi 384
Bir Suçun İcrasına Başlanması 386
Suçun Bütün Ortaklar İçin Aynı Olması 387
Hukukumuzda İştirak Şekilleri 391
Faillik 393
aa. Müşterek Faillik 393
bb. Dolaylı Faillik 395
Şeriklik 401
aa. Azmettirme. 401
aaa. Kavram 401
bbb. Azmettirmenin Cezası 402
ccc. Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama 402
ddd. Suç İşlemeye Tahrik Suçunda Azmettirme Nedeniyle Cezalandırılma Durumu 403
bb. Yardım Etme 404
aaa. Maddi Yardım 404
bbb. Manevi Yardım 405
Nitelikli Hallerin Şeriklere Etkisi 406
Kışkırtıcı Ajanın Cezai Sorumluluğu 408
Gerçek Failin Tespit Edilememesinin Sonuçları 410
Suçların İçtimaı 413
Bileşik Suç 415
Zincirleme Suç 417
Genel Açıklamalar 418
Hukuki Niteliği 418
Unsurları 419
Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi. 419
Birden Fazla Suçun Bir Tek Suç İşleme Kararıyla
İşlenmesi 419
Suçun Bir Kişiye Karşı İşlenmesi 420
Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmiş Olması 420
Zincirleme Suçun Kabul Edilemeyeceği Suçlar 421

Zincirleme Suç Kabulünün Sonuçları 421
Tek Fiille Birden Fazla Kişiye Karşı Aynı Suçun İşlenmesi 421
Fikri İçtima 423
Kavram 423
Fikri İçtimanın Unsurları 424
Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması 424
Fiilin Tek Olması 427
Görünüşte İçtima 430
Özel-Genel Norm İlişkisi 431
Asli-Yardımcı Norm İlişkisi 431
Tüketen-Tüketilen Norm İlişkisi 432
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAPTIRIM
§1. CEZALAR 437
Hapis Cezaları 438
Genel Olarak 438
Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası ve Seçenek
Yaptırımlara Çevrilmesi 439
Genel Açıklamalar 439
Uygulama 442
Taksirli Suçlarda Uygulama 443
Çevirmenin Sonucu 443
Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı 445
Hapis Cezasının Ertelenmesi 446
Şartları. 448
Mahkûmiyetin Cinsi ve Süresi 448
Daha Önceden Mahkûmiyet Bulunmaması 448
aa. Mahkûmiyet Sayılan Haller 449
bb. Mahkûmiyet Sayılmayan Haller 449
Mahkemenin Kanaati 451
Erteleme Kararı 451
Ertelemenin Şarta Bağlanması 451
Denetim Süresi 452
Ertelemenin Sonucu 452
Erteleme Kararının Düşmesi 452
Erteleme Kararının Kamu Görevinden Yasaklanmaya Etkisi 453
Adli Para Cezası 454
Gün Para Cezası Sistemi 454
Süre Tanınması, Taksit ve Ödememenin Sonuçları 456

§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 458
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 460
Kavram 460
Uygulanış Şekli ve Süresi 460
Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Hak Yoksunluğu 461
Kapsamı 461
Şartları 461
Süresi 462
Hâkimin Zorunlu Olarak Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan
Hak Yoksunluğu 464
Kapsamı 464
Şartları 464
Süresi 466
Hâkimin Takdiren Hükmetmesiyle Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğu 466
Kapsamı 467
Şartları 467
Süresi 467
Müsadere 468
Tanım 468
Müsaderenin Çeşitleri 468
Eşya Müsaderesi 469
Tanım 469
Şartları 469
Orantılılık Kuralı 470
Kısmi Müsadere 470
Suça İştirak Eden Kimsenin Payının Müsaderesi 470
Kazanç Müsaderesi 471
Genel Olarak 471
Davanın Düşmesi Halinde Kazanç Müsaderesi Kararı Verilebilir mi? 472
Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 473
Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 474
Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 475
Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Şartları 476
Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması 476
Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması 477
Tekerrürde Süre 478
Tekerrürün Sonuçları 479
Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması 479

Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması 480
Seçimlik Cezada Hapis Cezasına Hükmolunması 480
Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar 480
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 481
Alkol veya Uyuşturucu Bağımlısı Kişiler Hakkında Güvenlik
Tedbirleri 482
Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi 482
§3. CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 483
Cezaların Hesaplanması 484
Giriş 485
Cezanın Somut Olarak Tayini 486
Ceza Çeşidinin Seçilmesi 486
Ceza Miktarının Hesaplanması 487
Genel Olarak 487
Mükerrer Değerlendirme Yasağı 487
Cezaların Ölçü Birimi 487
Yukarı ve Aşağı Sınırların Aşılmaması 488
Ceza Miktarının Hesaplanmasında Sıra 488
Takdiri İndirim Nedenleri 490
Mahsup 492
Genel Açıklamalar 492
Adli Para Cezalarında, Adli Kontrolde ve Diğer Özel
Durumlarda Mahsup 493
Cezaların İçtimaı 494
§ 4. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 495
ÖLÜM 497
Sanığın Ölümü 497
Hükümlünün Ölümü 497
Af 497
Genel Af 498
B. Özel Af (TCK 65/2,3) 498
Belirli Bir Sürenin Geçmesi 499
Dava Zamanaşımı 501
Kavram 501
Zamanaşımı Sürelerinde Esas Alınacak Ceza 502
Zamanaşımının Başlangıcı 502
Tamamlanmış Suçlarda 502
Teşebbüs Derecesinde Kalan Suçlarda 502
Kesintisiz ve Zincirleme Suçlarda 503
Zamanaşımının Başlangıcında Esas Alınacak Gün 503

Dava Zamanaşımı Süreleri 503
Dava Zamanaşımının Engelleri 503
Dava Zamanaşımının Durması 504
aa. Durma Sebepleri 504
bb. Durmanın Etkileri 504
Dava Zamanaşımının Kesilmesi 505
aa. Kesilme Sebepleri 505
bb. Kesilmenin Sonuçları 505
Dava Zamanaşımının Sonuçları 506
Ceza Zamanaşımı 506
Kavram 507
Süreler 507
Başlangıç 508
Ceza Zamanaşımı Engelleri 509
Ceza Zamanaşımının Sonuçları 510
Kabahatlerde Zamanaşımı 510
Şikâyetten Vazgeçme 510
Ön Ödeme 510
§ 5. KOŞULLU SALIVERİLME 513
Tanım 513
Şartları 514
Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması 514
Hükümlünün Kurumda İyi Hal Göstermesi 515
Usul 515
Talep ve Merci 515
Denetim Süresi 516
Kararın Geri Alınması 516
§ 6. ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ 517
§ 7. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ 519
Küçük Sözlük 523
2008 KASIM İDARİ YARGI SINAVI CEZA SORULARI 529
HÂKİMLİK, KPSS VE DİĞER MESLEKSINAVLARINDA ÇIKAN CEZA
HUKUKUGENEL HÜKÜMLER SORULARI 533

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
   
   
Kapat