Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Hakan Hakeri

Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
430
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802116
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1843,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 43 puan kazanacaksınız)
   43

 


İÇİNDEKİLER
18. BASKIYA ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7

1. KISIM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
§1. KAVRAM 31
§2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 32
§3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMAÇLARI 34
§4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 36
I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER 36
1. İŞKENCE YASAĞI 36
2. ADİL (ve DÜRÜST) YARGILANMA HAKKI 37
3. İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI 38
4. MASUM SAYILMA HAKKI 38
II. KIYASIN MÜMKÜN OLMASI 38
III. MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 39
1. KOVUŞTURMANIN KAMUSALLIĞI İLKESİ 39
2. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 41
a. Genel Olarak 41
b. İlkenin İstisnaları 42
c. İlkenin Sonucu 43
3. DAVASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ 43
a. Genel Olarak 43
b. İlkenin İstisnaları 44
IV. MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER 45
1. SÖZLÜLÜK İLKESİ 45
2. ALENİLİK İLKESİ 45
V. İSPATA İLİŞKİN İLKELER 46
1. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 46
2. DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ 47

3. DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ VE SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ 47
a. İlke 47
b. Sınırlandırılması 48
c. İstisnaları 48
4. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 48
§5. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 50
I. BİRİNCİ DERECE MUHAKEME 50
II. İKİNCİ DERECE MUHAKEME 51
III. ÜÇÜNCÜ DERECE MUHAKEME 52
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 53
§2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 53
§3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 54
I. GENEL OLARAK 54
II. SONUÇLARI 55
III. DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNASI 55
§4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHAKEME ENGELLERİ
§1. GENEL OLARAK 57
§2. ÇEŞİTLERİ 58
I. ŞİKÂYET 58
II. İZİN. 59
III. TALEP 59
IV. KARAR 59
V. DAVA SÜRESİ 59
VI. YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI 60
VII. ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ 60
VIII. DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 60
IX. AF 60
X. UZLAŞTIRMA 60
XI. SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI 61
XII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 62
XIII. BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ 63

XIV. NİSBİ YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ (KOVUŞTURMA YASAĞININ)
BULUNMASI 63
§3. DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 64
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§1. İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ 65
I. SÖZLÜ İŞLEMLER 65
II. YAZILI İŞLEMLER 65
III. EYLEMLİ İŞLEMLER 65
IV. ELEKTRONİK İŞLEMLER 66
§2. İŞLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 66
I. HÂKİM İŞLEMLERİ 66
1. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki Kararlar 66
a. Soruşturma Aşamasında 66
b. Kovuşturma Aşamasında 67
aa. Son Karar 67
bb. Ara Karar 67
2. Duruşma Yapılarak veya Duruşma Yapılmaksızın Verilen Kararlar 67
II. SAVCI İŞLEMLERİ 67
III. SAVUNMA İŞLEMLERİ 68
§3. MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER 68
I. ÇEŞİTLERİ 68
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 69
III. ESKİ HALE GETİRME 70
§4. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 71
I. DOĞRUDAN BİLDİRİMLER 72
1. Tefhim 72
2. Yazılı İşlemin Verilmesi (Tevdi) 72
3. Öteki Bildirimler 72
II. VASITALI BİLDİRİMLER 72
1. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 73
2. Gösterme Yoluyla 73
3. Sözle 73
4. İlan Yoluyla 73
a. Asma Yoluyla 73
b. Gazete İle 74
5. Telefon, Telgraf, Faks ve Elektronik Posta Yoluyla 74

§5. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 74
I. YOKLUK 74
II. HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) 75
1. MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK 75
2. NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK 75
III. HAK DÜŞÜMÜ 75
IV. KABUL EDİLMEZLİK 75
§6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 76
2. KISIM MUHAKEMEDE ROL ALANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM MUHAKEME SÜJELERİ
§1. HÂKİM 78
I. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 78
1. GENEL OLARAK 79
2. ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ 80
a. Genel Olarak 80
b. Çocuk Mahkemesi 80
c. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 80
3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ 81
II. HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ 81
1. GÖREV 81
a) Kural 81
aa) Asliye Ceza Mahkemesi 82
bb) Ağır Ceza Mahkemesi 82
b) İstisnalar 83
aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama. 83
aaa) Tanım 83
bbb) Bağlantının Sonuçları 84
aaaa) Davaların Birleştirilmesi 85
(1) Fayda, Gerek ve Olanak Bulunması 85
(2) Birleştirme Yasağı 85
(3) Birleştirmenin Sonuçları 86
bbbb) Nispi Muhakeme Yapma 86
cccc) Bekletici Sorun Sayma 86
bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt
Görevli Mahkemeye Gönderilememesi 87

c) Görev Uyuşmazlığı 88
d) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri 89
2. YETKİ 89
a) Kural 89
b) Yetki Kuralları 90
aa) Türkiye’de İşlenen Suçlar 90
aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer 90
bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki) 90
ccc) İstisnalar 90
bb) Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 92
aaa) Genel Yetki 92
bbb) Özel Yetki 92
cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla
İşlenen Suçlarda Yetki 92
aaa) Ülke İçinde Yetki 93
bbb) Ülke Dışında Yetki 93
c) İstisnalar 93
aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki 93
bb) Davanın Nakli 94
aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli 94
bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle
Davanın Nakli 94
cc) İstinabe 95
d) Duruşmanın Aynı İlde Başka Yerde Yapılması 95
e) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık 95
f) Yetkisizlik İddiası 96
aa) Genel Olarak 96
bb) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 97
3. BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER 97
4. NİYABET (NAİP HAKİM) 99
5. YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞBÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI 99
III. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI 100
1. TARAFSIZLIK 101
a) Hâkimin Yasaklanması 101
aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 101
bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 102
b) Hâkimin Reddi 103
aa) Kavram 103
bb) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar 104

cc) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 104
aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi 104
bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden
Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 104
dd) Ret isteminin usulü 106
ee) Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 106
ff) Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak
kanun yolları 107
gg) Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 107
c) Hâkimin Çekinmesi 107
2. BAĞIMSIZLIK 108
IV. HÂKİMİN ÖLMESİ VEYA BAŞKA BİR NEDENLE KARARI İMZALAYAMAYACAK
HALE DÜŞMESİ 109
§2. SAVCI VE YARDIMCISI 109
I. SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ 109
II. BAŞSAVCILIK 110
III. BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ 110
IV. SAVCININ GÖREVLERİ 112
1. BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME GÖREVİ 112
2. SORUŞTURMA GÖREVİ 112
3. KAMU DAVASI AÇMA VE YÜRÜTME GÖREVİ 112
4. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ 112
5. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ 113
6. CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ 113
7. KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ 113
V. SAVCININ YETKİSİ 113
VI. ÇOCUK BÜROSU 115
VII. SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK 115
1. GENEL OLARAK 115
2. KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ 117
3. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ 117
VIII. SULH CEZA HÂKİMİ 119
§3. ŞÜPHELİ VE SANIK 120
I. ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI 120
II. ŞÜPHELİ VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI 120
1. GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA 120
2. BELLİ OLMA 121
III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI 122
1. SAVUNMA HAKKI 122

2. LEKELENMEME HAKKI. 123
3. HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI 124
4. YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI 125
5. HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI 125
IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 125
1. İFADE VE SORGU 125
2. HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 126
3. KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 126
§4. MÜDAFİ 126
I. KAVRAM 126
II. MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 127
III. MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 128
1. MÜDAFİİN SEÇİMİ 128
2. MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 128
a. Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması 129
b. On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere
Müdafi Görevlendirilmesi 129
c. Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda
Müdafi Görevlendirilmesi 130
d. Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri 132
IV. MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ 132
1. MÜDAFİİN YETKİLERİ 132
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 132
b. Hazır Bulunma Yetkisi 133
aa. Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar 133
bb. Yetkinin Sınırlanması 134
cc. Yetkinin Kapsamı 134
c. Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 134
d. Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi 135
2. MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 135
a. Görevini Yerine Getirmesi 135
b. Sır Saklama 136
V. MÜDAFİ SAYISI 136
İKİNCİ BÖLÜM MUHAKEMEYE KATILANLAR
§1. TANIK 137
I. KAVRAM 137
II. KİMLER TANIK OLABİLİR? 137

III. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 138
1. HAZIR BULUNMA 139
2. BEYANDA BULUNMA 139
a. Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları 140
aa. Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme 140
bb. Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 140
cc. Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık. 141
dd. Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme 142
b. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 142
c. Doğru Beyanda Bulunma 142
3. YEMİN ETME 143
a. Yeminin Biçimi 143
b. Yemin Verilmeyen Tanıklar 144
IV. SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS 145
V. TANIKLARIN DİNLENMESİ 146
VI. TANIĞIN KORUNMASI 147
§2. BİLİRKİŞİ 149
I. KAVRAM 149
II. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI. 149
III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 150
1. SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER 151
2. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ 151
3. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 151
4. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 151
5. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI 151
6. ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ 152
7. OTOPSİ 152
8. ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 152
IV. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 152
1. BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 152
2. YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 153
3. İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 153
V. DURUŞMADA BİLİRKİŞİNİN AÇIKLAMASI 153
VI. BİLİRKİŞİNİN REDDİ 154
VII. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME 154
VIII. YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI 154
IX. BİLİRKİŞİNİN AYDINLATMA TALEBİ 155
X. UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI 155

XI. GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF
VE OTOPSİ 156
1. GÖZLEM ALTINA ALMA 156
a. Kavram 156
b. Şartları 156
c. Süresi 157
d. İtiraz 157
2. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 157
a. Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan
Örnek Alınması 158
aa. Dış Beden Muayenesi 158
bb. İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 159
aaa. İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının
Şartları 159
bbb. İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Kararına İtiraz 161
ccc. Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 161
b. Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 161
aa. Diğer Kişiler Kavramı 161
bb. Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan
Örnek Alınmasının Şartları 161
cc. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde
Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 162
dd. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararına İtiraz 162
ee. Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 162
3. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 163
4. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ) 163
a. Kavram 163
b. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları 164
c. Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 165
5. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 165
a. Kavram 165
b. Şartları 165
c. Kayıtların Yok Edilmesi 166
6. KEŞİF VE YER GÖSTERME 167
a. Keşif 167
aa. Kavram 167
bb. Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler 167

b. Yer Gösterme 168
aa. Kavram 168
bb. Şartları 168
cc. Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi 168
7. ÖLÜ KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE. 169
8. OTOPSİ 169
§3. MAĞDUR / SUÇTAN ZARAR GÖREN / MALEN SORUMLU / KATILAN 170
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE 171
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE 172

3. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL AÇIKLAMALAR
§1. KAVRAM 173
§2. KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 173
§3. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 173
I. ZORLAMA 173
II. İHTİYARİ OLMA 174
III. ARAÇ OLMA 174
IV. GEÇİCİ OLMA 174
§4. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI 174
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 174
II. KANUNİ DÜZENLEME 175
III. GECİKEMEZLİK 175
IV. GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK 175
V. ORANTILILIK 176
İKİNCİ BÖLÜM HUKUKUMUZDAKİ KORUMA TEDBİRLERİ
§1. DURDURMA 177
§2. KORUMA ALTINA ALMA VE UZAKLAŞTIRMA 180
§3. YAKALAMA VE GÖZALTI 180
I. KAVRAM 180
II. İDARİ YAKALAMA 180
III. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE YAKALAMA 181
1. YAKALAMANIN KOŞULLARI 181
a. Herkes Tarafından Yakalama Yapılması 181
b. Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması 182

c. Savcı ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması 183
d. Şikâyete Bağlı Suçlarda Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması 183
e. Hâkimin Yakalama Emri Düzenlemesi 183
2. YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ 184
a. Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi Verilmesi. 184
b. Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi 185
c. Yakalama Tutanağı 186
d. Yakınlara ve İlgililere Bildirme 186
e. Çocuklar Hakkında Yakalama 187
3. GÖZALTI 187
a. Gözaltına Almada Oranlılık. 189
b. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 190
aa. Sağlık Kontrolü 190
bb. Güvenlik Araması 190
cc. Nezarethane İşlemleri 190
c. Gözaltı Süresi 191
d. Gözaltının Sona Ermesi 192
4. YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ 192
5. TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI 193
6. ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ 193
a. Yakalama Emri İle Yakalama 193
b. İnfaz Kurumundan Çıkarma 195
c. Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı 195
§4. TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL 197
I. KAVRAM 197
II. TUTUKLAMA ŞARTLARI. 197
1. MADDİ ŞARTLAR 197
a. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması 198
b. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması 198
aa) Kaçma Şüphesi 199
bb) Delilleri Karartma Şüphesi 199
cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi 199
2. ŞEKLİ ŞARTLAR 200
a. Tutuklama Yasağının Bulunmaması 200
b. Muhakeme Engelinin Bulunmaması 201
c. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 201
d. Tutuklamanın Orantılı / Ölçülü Olması 202

e. Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması 202
aa) Yetkili Hâkim 202
aaa) Soruşturma Evresinde 202
bbb) Kovuşturma Evresinde 202
bb) Kararın Verilmesi 203
aaa) Gerekçe 203
bbb) Gıyapta Tutuklama 204
ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama 205
III. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 206
1. TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ 206
2. TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 206
IV. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ 206
1. İTİRAZ KANUN YOLU 206
2. SÜRE 207
3. İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER 208
V. TUTUKLAMA SÜRELERİ 208
VI. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI 210
VII. TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 211
VIII. ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI 212
IX. ADLİ KONTROL 214
a. Kavram 214
b. Şartları 217
c. Adli Kontrol Kararı Vermeye Yetkili Merciler 217
d. Adli Kontrol Kararının Değiştirilmesi ve Kaldırılması 218
e. Adli Kontrol Kararına İtiraz 218
f. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama 218
g. Adli Kontrol Yükümlülüklerinden Güvence 219
aa) Güvencenin Amacı 219
bb) Güvence Miktarı 220
cc) Önceden Ödetme 220
dd) Güvencenin Geri Verilmesi 220
§5. ARAMA 220
I. KAVRAM 220
II. ÖNLEME ARAMASI 221
III. ADLİ ARAMA 226
1. ARAMANIN ŞARTLARI 226
a. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından 226
b. Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından 227

c. Arama Kararı 228
aa) Arama Kararı veya Emri Vermeye Yetkili Merciler. 228
bb) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları 229
d. Aramanın İcrası 230
aa) Gece Yapılacak Arama 230
bb) Aramada Hazır Bulunabilecekler 231
cc) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması 232
dd) Arama Sonunda Verilecek Belge 232
ee) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 233
e. Avukat Bürolarında Arama 233
f. Aramada Tesadüfen Elde Edilen Deliller 233
§6. EL KOYMA 234
I. KAVRAM 234
II. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK BELGELER 234
III. EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ 235
IV. EL KOYMA KARARININ İCRASI 236
V. AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA 237
VI. ÖZEL EL KOYMA HALLERİ 237
1. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA VE KAYYIM ATANMASI 237
a. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre 237
b. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Göre 239
2. POSTADA EL KOYMA. 239
3. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 240
4. BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA 241
VII. EL KONULAN EŞYANIN İADESİ 241
VIII. EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 242
§7. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 243
I. KAVRAM 243
II. ŞARTLARI 243
III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ 244
§8. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE
KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA 244
§9. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 246
I. İLETİŞİM KAVRAMI 246
II. TEMEL ŞART 247
III. DİĞER ŞARTLAR 248
IV. ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR 248
V. DİĞER KİMSELER 249

VI. İLETİŞİMİN VE MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİTİ 249
VII. DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE SÜRE 250
VIII. TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ 251
IX. GİZLİLİK 252
X. KARARIN İCRASI 253
XI. İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ 254
XII. BİLDİRİM 255
XIII. BAŞKA TÜRLÜ İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI 255
XIV. MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ 256
XV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 256
XVI. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ SURETİYLE ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DELİL DEĞERİ 257
XVII. İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ 258
XVIII. YAPTIRIM VE TAZMİNAT 259
§10. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 260
I. ŞARTLARI 260
II. GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 261
III. GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 262
IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI 262
§11. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 263
I. ŞARTLARI 263
II. TEKNİK İZLEMENİN KONUSU 264
III. TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ 264
IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI 264
V. İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME 264
§12. İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 265
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
§1. KAVRAM 267
§2. TAZMİNAT NEDENLERİ 269
I. KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA,
TUTUKLANMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME 269
II. KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA 270
III. KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANMA 271
IV. KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA HÜKÜM VERİLMEME 271

V. KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR VERİLMESİ 272
VI. MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ 272
VII. YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ
SUÇLAMALARIN KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI 273
VIII. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ 273
IX. ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 273
X. KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI, EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ DIŞI
KULLANILMASI VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ 274
XI. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU
İMKANINDAN YARARLANDIRILMAMA 274
XII. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SONUCUNDA TAZMİNAT 274
§3. TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU). 275
I. BAŞVURU SÜRESİ 275
II. BAŞVURU MERCİİ 275
III. BAŞVURU ŞEKLİ 276
IV. DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ 276
V. YARGILAMA 276
§4. TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR 276
§5. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 277
§6. HAKİM VE SAVCILARA RÜCU 277
§7. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER 278
4. KISIM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SORUŞTURMA
§1. KAVRAM 279
§2. SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 279
I. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ 279
II. SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI 280
III. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI 280
IV. SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI 281
§3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI 281
I. RE’SEN ÖĞRENME 281
II. İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME 281
III. TUTANAKLA ÖĞRENME 282
IV. YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ (TCK 340-341) 283

V. ADALET BAKANININ TALEBİ 283
VI. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI 283
§4. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 283
I. SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ 283
II. SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 285
§5. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 285
I. KAMU DAVASININ AÇILMASI 286
II. KAMU DAVASINI AÇMADA (=İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR YETKİSİ 287
1. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİNİN VARLIĞI 288
2. KAMU DAVASININ AÇILMASININ (=İDDİANAMENİN
DÜZENLENMESİNİN) ERTELENMESİ 288
a. Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin
Düzenlenmesinin) Ertelenmesinin Koşulları 289
b. Erteleme Kararına İtiraz 289
c. Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması 289
d. Ertelemenin Kaydedilmesi 290
III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK KARARI) 290
1. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER 290
2. KARARIN BİLDİRİLMESİ 291
3. AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI 291
4. İHAM KARARI NEDENİYLE YENİDEN SORUŞTURMA AÇILMASI 292
5. KOVUŞTURMAMA KARARINA İTİRAZ (KOVUŞTURMA DAVASI) 292
a. İtiraz Hakkına Sahip Olanlar 292
b. İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci 292
c. İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar 292
5. BAŞSAVCIYA BAŞVURU 293
IV. ÖN ÖDEME VE UZLAŞTIRMA. 293
§6. İDDİANAMENİN İADESİ (ARA MUHAKEME) 293
İKİNCİ BÖLÜM KOVUŞTURMA
§1. KAVRAM 296
§2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 297
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI 297
II. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER 298
1. DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI 298

2. İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ 299
3. SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ 300
4. ERKEN DİNLEME 300
5. ERKEN KEŞİF VE MUAYENE 301
§3. DURUŞMA 302
I. KAVRAM 302
II. DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 303
1. AÇIKLIK (ALENİLİK) 303
a) Kural 303
b) İstisnalar 303
aa) İhtiyari Kapalılık. 303
bb) Zorunlu Kapalılık 303
cc) Yayım Yasağı 304
c) Kapalılık Kararı ve Sonuçları 304
d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 304
2. KESİNTİSİZLİK 305
3. SÖZLÜLÜK 305
4. DOĞRUDAN DOĞRUYALIK 306
III. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 307
1. DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR 307
a) Genel Olarak 307
b) Sanığın Hazır Bulunması 308
aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu 308
bb) İstisnalar 309
aaa) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi 309
bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 309
ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma 310
ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 310
eee) Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi 311
fff) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi 311
ggg) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması 311
cc) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale Getirme 312
2. DURUŞMANIN BAŞLAMASI 312
3. DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ 312
4. ARA KARAR VERİLMESİ 313
5. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 314

a) Delil Kavramı 314
b) Delillerin Özellikleri 314
c) Doğrudan Delil – Dolaylı Delil 314
d) Delil Türleri 315
aa) Beyan Delilleri 315
aaa) Sanık Beyanı 315
aaaa) İfade Alma. 316
bbbb) Sorgu 317
cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi 317
(1) Genel Olarak 317
(2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar 319
(3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 319
bbb) Tanık Beyanı 320
bb) Belge Delili 320
aaa) Yazılı Belge. 320
bbb) Şekil Tespit Eden Belge 321
ccc) Ses Tespit Eden Belge 321
cc) Belirti 321
e) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 322
aa) Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi 323
bb) Doğrudan Soru Yöneltme 323
f) Duruşmada Okunacak Belgeler 324
aa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 324
bb) Duruşmada Okunmayacak Belgeler 324
cc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 324
dd) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 324
ee) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 325
ff) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 325
gg) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması 325
g) Delillerin Tartışılması 326
h) Delilleri Takdir Yetkisi 326
aa) Genel Olarak 326
bb) Delil Yasakları 328
6. DURUŞMA TUTANAĞI 331
a. Duruşma Tutanağının İçeriği 331
b. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 332
7. SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ 332

§4. KAMU DAVASININ SONA ERMESİ 333
I. SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ 333
II. MÜZAKERE 333
III. HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ 334
IV. HÜKÜM 335
1. GENEL OLARAK 335
2. BERAAT KARARI 336
3. CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI 336
4. MAHKÛMİYET KARARI 337
5. DAVANIN REDDİ KARARI 337
6. DAVANIN DÜŞMESİ KARARI 338
7. DAVANIN DURMASI KARARI. 338
V. HÜKMÜN GEREKÇESİNDE VE HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR 338
VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASI 340
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ 341
1. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI 342
2. ERTELEME KARARINA İTİRAZ 343
3. ERTELEMENİN SONUÇLARI 343
a. Ertelemenin Sonucu 343
b. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri 343
4. ERTELEME KAYDI 344
VIII. KESİN HÜKÜM KAVRAMI 344
1. KAVRAM 344
2. SONUÇLARI 345
§5. MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA 346
I. SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI 346
II. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI 346
III. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI 346
IV. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ 347
V. KAMU DAVASINA KATILMA 348
1. KAVRAM 348
2. KATILMA USULÜ 348
3. KATILANIN HAKLARI 349
4. KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ 350
5. KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ 350
6. KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 350
7. KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI 350

5. KISIM
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ,
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, SERİ MUHAKEME, BASİT YARGILAMA USULÜ
§1. GAİPLERİN MUHAKEMESİ 351
I. TANIM 351
II. GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 351
III. GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ 352
§2. KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 352
I. TANIM 352
II. KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 352
III. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ 353
1. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 353
2. TEMİNAT BELGESİ 353
§3. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 353
§4. SERİ MUHAKEME USULÜ 353
§5. BASİT YARGILAMA USULÜ 355
I. GENEL OLARAK 355
II. İTİRAZ 356

İKİNCİ BÖLÜM UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE
§1. UZLAŞTIRMA 357
I. TANIM 357
II. UZLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR. 357
III. UZLAŞTIRMA SÜRECİ 358
1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMA 358
2. MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMA 360
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUCU 360
1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMADA 360
2. MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA 361
3. DİĞER SONUÇLAR 361
V. ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA 362
§2. MÜSADERE USULÜ 362
I. TANIM VE BAŞVURU 362
II. DURUŞMA VE KARAR 362
III. KANUN YOLU 362

6. KISIM KANUN YOLLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER
§1. KAVRAM 363
§2. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 364
1. GENEL OLARAK 364
2. SAVCI VE AVUKATIN BAŞVURMA HAKKI 365
3. YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI. 365
4. TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 365
5. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ 366
§3. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA 366
§4. KANUN YOLUNUN ETKİLERİ 366
§5. ALEYHE BOZMA YASAĞI 367
İKİNCİ BÖLÜM OLAĞAN KANUN YOLLARI
§1. İTİRAZ 368
1. KAVRAM 368
2. İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ 368
3. İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ 369
4. KARAR 369
§2. İSTİNAF 370
1. KAVRAM 370
2. RE’SEN İSTİNAF 370
3. İSTİNAF YASAĞI 370
4. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ 371
5. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ 372
6. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 372
7. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI 372
8. DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ 373
9. DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME 373
10. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA 373
11. DURUŞMA HAZIRLIĞI 374
12. ALEYHE BOZMA YASAĞI 375
13. DİRENME YASAĞI 375
§3. TEMYİZ 375
1. KAVRAM 375
2. TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR 376

3. TEMYİZ YASAĞI 376
4. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 378
5. TEMYİZ İSTEMİ 379
a. İstemin Usulü ve Süresi 379
b. Eski Hale Getirme 380
c. Temyiz İsteminin Etkisi 380
d. Temyiz İsteminin İçeriği ve Gerekçe. 380
e. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 380
6. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ 381
7. TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 381
8. YARGITAY İNCELEMESİ 381
a. Duruşmalı İnceleme 381
b. Temyizde İncelenecek Hususlar 382
9. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 382
a. Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 382
b. Düzelterek Onama (İyileştirme) 382
c. Hükmün Bozulması 383
d. Düşme Kararı 383
10. YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI 384
11. ALEYHE BOZMA YASAĞI 384
12. YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ 384
13. HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ 384
14. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ 385
a. İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri 385
b. Uyma Kararı 385
c. Direnme Kararı 385
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
§1. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 386
§2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI 387
§3. KANUN YARARINA BOZMA 388
1. GENEL OLARAK 388
2. ŞARTLARI 389
3. İNCELEME VE KARAR 389
§4. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 390
1. GENEL OLARAK 390

2. ŞARTLARI. 390
a. Başvurabilecek Kişiler 391
b. Başvuru Süresi 391
c. Başvurunun Etkisi 391
d. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 392
3. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 392
a. Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 392
b. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi
Sebepleri 393
4. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ 395
a. İnceleme Mercii 395
b. İstemin Kabule Değer Olup Olmadığı İncelemesi 395
c. Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve
Kabulü Halinde Yapılacak İşlem 395
d. Delillerin Toplanması 395
e. Yenileme İsteminin Reddi veya Kabulü 396
f. Cezayı Aleyhe Ağırlaştırma Yasağı 397
5. TAZMİNAT 397
6. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUNUN HAKLI
GÖRÜLMESİ NEDENİYLE YENİDEN YARGILAMA 397
7. KISIM YARGILAMA GİDERLERİ
§1. TANIM 399
§2. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 400
§3. ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER 400
1. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 400
2. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI
VERİLMESİ HALİNDE GİDER 400
3. KARŞILIKLI HAKARET HALİNDE GİDER. 400
4. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER 400
5. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER 401
§4. YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ 401
8. KISIM
ADLİ TATİL 403
BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR 405
HÂKİMLİK, KPSS VE DİĞER MESLEK SINAVLARINDA ÇIKAN SORULAR 407

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
   
   
Kapat