Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Hakan Hakeri

Tartışmalı SorularlaTürk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
398
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209211
Boyut
16x24
Baskı
2130,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 130 puan kazanacaksınız)
   130

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

Dr. Öğretim Üyesi Derya TEKİN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 7

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ. 9

İÇİNDEKİLER .11

KISALTMALAR 21

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

HAYATA KARŞI SUÇLAR .23

Cenine karşı öldürme suçu (kasten veya taksirle) işlenebilir mi? 23

Öldürme suçunda (kasten veya taksirle) ölümün gerçekleşme anı

belirlenirken hangi ölüm türü esas alınır? . 27

Failin kastının öldürme suçunu (TCK m. 81) işlemeye yönelik

olduğu nasıl belirlenir? 29

Talep üzerine öldürme ve ötanazi farkı nedir? Failin cezai

sorumluluğu nasıl belirlenmelidir? . 30

Kasten öldürme suçunun (TCK m. 81) icra hareketleri birden çok

kişi tarafından birlikte gerçekleştirilip ölüm neticesinin kim

tarafından meydana getirildiği tespit edilemezse, cezai

sorumluluk nasıl belirlenir? 33

Kasten öldürmenin tasarlayarak işlenmesi nitelikli hali (TCK m.

82/1-a) şahısta hata halinde uygulanabilir mi?. 34

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da

nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten

öldürme suçu (TCK m. 82/1-c) ile genel güvenliğin kasten

tehlikeye sokulması suçu (TCK m. 170) arasındaki ilişki nedir? . 36

Kasten öldürmenin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya

kardeşe karşı işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 82/1-d) şahısta hata

durumunda uygulanır mı? . 38

Kasten öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş

veya kardeşe karşı işlenmesi nitelikli halinin (TCK m. 82/1-d)

şeriklere (azmettiren, yardım eden) sirayet edebilmesi için şerik

ile mağdur arasında yakınlık bulunması gerekir mi? 39

Mağdur, evlenme veya kazai rüşt ile reşit olmuşsa kasten

öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından

kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı

işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 82/1-e) uygulanır mı?  41

Uyku hali kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh

bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye

karşı işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 82/1-e) kapsamında mıdır?42

Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini

kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenen kasten

öldürme suçu (TCK m. 82/1-h) bileşik suç mudur?44

Kasten öldürme suçunun kan gütme saikiyle (TCK m. 82/1-j)

işlendiğinin kabulü için Yargıtay tarafından aranan koşullar nelerdir?46

Kasten öldürmenin kan gütme saiki ile işlenmesi nitelikli hali

(TCK m. 82/1-j) şahısta hata halinde uygulanabilir mi?.51

Töre ve namus cinayetleri arasındaki fark nedir?.53

Kasten öldürmenin töre saiki ile işlenmesi nitelikli hali (TCK m.

82/1-k) şahısta hata halinde uygulanabilir mi? .57

Haksız tahrik (TCK m. 29) ile tasarlayarak (TCK m. 82/1-a),

canavarca hisle veya eziyet çektirerek (TCK m. 82/1-b), kişinin

yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle (TCK m. 82/1-g), kan

gütme saikiyle (TCK m. 82/1-j) veya töre saikiyle (TCK m. 82/1-

k) öldürme bir arada bulunabilir mi?58

İhmali davranışla kasten öldürme suçu (TCK m. 83) bakımından

“yükümlülük ihmalinin” anlamı nedir?.67

Kasten öldürmenin nitelikli halleri (TCK m. 82) ve ihmali davranışla

kasten öldürme suçu (TCK m. 83) bir arada bulunabilir mi? .72

İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçuna (TCK m. 83)

teşebbüs mümkün müdür?.74

İcrai hareketle işlenen kasten öldürme suçuna (TCK m. 81) ihmali

davranışla iştirak söz konusu olur mu?78

Acil serviste görevli doktorun greve katılması sonucunda

hastalardan birinin ölmesi, bir diğerinin sakat kalması halinde

TCK m. 44 (farklı neviden fikri içtima) uygulanır mı? .79

İhmali davranışla yardım ederek intihara yönlendirme suçunu

(TCK m. 84) işlemek mümkün müdür?.80

Tedaviyi reddeden bir hastaya tıbbi yardımda bulunmayan

hekimin bu davranışı ihmali davranışla intihara yardım olarak

(TCK m. 84) nitelendirilebilir mi ya da ihmali davranışla kasten

öldürme suçu (TCK m. 83) uyarınca ötanazi nedeniyle hekimin

cezai sorumluluğu doğar mı?.82

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış intihara yönlendirme suçuna (TCK

84/2) teşebbüs mümkün müdür?.83

Alenen intihara teşvik suçu (TCK m. 84/3) sonucunda intihar

(ölüm) gerçekleşmişse neticesi sebebiyle ağırlaşmış intihara

yönlendirme (TCK m. 84/2) hükmü uygulanabilir mi?.85

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR .86

Virüs taşıyıcısının bunu başkasına bulaştırması kasten yaralama

suçuna (TCK m. 86) vücut verir mi? 86

Tedip hakkının (disiplin yetkisinin) kullanımında sınır aşılırsa

failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 91

Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten

yaralama suçu (TCK m. 86/2) neticesinde mağdur ölmüşse failin

cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 96

Yaralamaya yönelik hareketin icra edildiği ve fakat mağdura

isabet etmediği hallerde, failin teşebbüs nedeniyle sorumluluğu

TCK m. 86/1’den mi yoksa TCK m. 86/2’den mi olacaktır? .102

III. İŞKENCE VE EZİYET. 104

İşkence suçunun (TCK m. 94) işlenişine iştirak eden diğer

kişilerin de kamu görevlisi gibi cezalandırılıyor olması (TCK m.

94/4) suçun işlenişine müşterek fail olarak katılan sivil kişi için

mi geçerlidir yoksa tüm iştirak şekillerini (azmettirme, yardım

etme) kapsar mı?104

İşkence yapan kimsenin eylemini engelleme yükümlülüğü

olmayan bir kamu görevlisi (örn. amir konumunda olmayan bir

başka polis memuru) işkence karşısında hareketsiz kalmışsa

cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?106

Failin işkence suçunda mağduru öldürme yönünde doğrudan ya

da olası kastı varsa cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 108

İşkenceye maruz kalan kimseyi muayene eden doktorun, işkence

bulgularına rastlamasına rağmen, değişik nedenlerle bunu

raporunda göstermemesi durumunda işkence suçu (TCK m. 94)

uyarınca cezai sorumluluğu doğar mı? 110

Eziyet suçu (TCK m. 96) sonucu yaralama suçunun neticesi

sebebiyle ağırlaşmış halleri ortaya çıkmışsa failin cezai

sorumluluğu nasıl belirlenir? .111

Eziyet suçu (TCK m. 96) ile aynı konutta yaşayanların birbirine

kötü muamelesi suçu (TCK m. 232/1) arasındaki fark nedir?114

KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ. 120

Terk suçunda (TCK m. 97) geçen “kendi haline terk” ifadesinin

anlamı nedir? .120

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış terk suçu (TCK m. 97/2) ile ihmali

davranışla kasten öldürme suçu (TCK m. 83) arasındaki fark nedir?.123

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

suçunda (TCK m. 98) yardım yapılmaksızın bildirimin yerine

getirilmesi faili sorumluluktan kurtarır mı? .126

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu

(TCK m. 98) bakımından olay yerinde başkalarının yardımda veya

bildirimde bulunması diğerlerini sorumluluktan kurtarır mı? .128

Mağdurun yardımı istemiyor oluşu ve hatta karşı çıkıyor oluşu

faili yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

suçu (TCK m. 98) kapsamında sorumluluktan kurtarır mı? 129

Birden fazla kişinin yardıma muhtaç olması durumunda fail

yalnızca birine yardım etmişse yardım veya bildirim

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK m. 98) suçu

kapsamında sorumluluğu nasıl belirlenir? 131

Fail bir kişinin yardıma muhtaç hale gelmesine kastla veya taksirle

sebep olmuşsa yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine

getirilmemesi suçu (TCK m. 98) kapsamında sorumluluğu doğar mı? .133

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yardım veya bildirim yükümlülüğünün

yerine getirilmemesi suçu (TCK m. 98/2) ile ihmali davranışla

işlenen kasten öldürme suçu (TCK m. 83) arasındaki fark nedir?135

Kişinin hem ihmali davranışla işlenen kasten öldürme suçu (TCK

83) uyarınca garantör hem de yardım veya bildirim

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu (TCK m. 98) uyarınca

yardım veya bildirim yükümlülüğü altında biri olarak hareket

etmesinin beklendiği hallerde sorumluluğu nasıl belirlenir? .137

ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA . 139

Çocuk düşürtme suçu (TCK m. 99) ve çocuk düşürme suçu (TCK

100) başlıkları altında düzenlenen suçları birbirinden ve suç

olmayan fiillerden ayıran kıstaslar nelerdir?139

Gebe kadına yönelik yaralama sonucunda gebeliğin sona ermesi

halinde failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?.143

Hekimin gebe bir kadına verdiği ilaç yan etki olarak çocuğun

düşmesine yol açmış ise çocuk düşürtme suçu (TCK m. 99)

oluşur mu? 146

Çoklu gebeliklerde ceninlerden bir veya birkaçının ölmesi halinde

failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?147

Reşit olmayan kişilere karşı gerçekleştirilen kısırlaştırma

(sterilizasyon) fiilleri nedeniyle failin cezai sorumluluğu nedir?150

Kısırlaştırma suçu bağlamında varsayılan rızanın geçerliliği var mıdır? 152

Kısırlaştırma fiili mağdurun ölümüne veya bedensel bir zarara

neden olmuşsa? 153

Hadımlaştırma (kastrasyon) durumunda failin cezai sorumluluğu

nasıl belirlenir? .154

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 156

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları (TCK m. 102-105) mağdur

bakımından birbirinden ayırt eden kıstaslar nelerdir?156

Cinsel saldırı suçunda (TCK m. 102) ilgilinin rızasının hukuki

niteliği nedir? .159

Evlenme vaat ederek cinsel davranışı gerçekleştirmek cinsel

saldırı suçu (TCK m. 102) kapsamında hileli davranış sayılır mı?165

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin (TCK m. 102/1) eşe karşı

işlenmesi cezalandırılabilir mi?.166

Çocukların cinsel istismarı suçunun (TCK m. 103) oluşumu için

vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi (fiziksel temas) şart mıdır?168

15 yaşından küçük çocukların birbirlerine karşı cinsel

davranışlar gerçekleştirmeleri halinde çocukların cinsel istismarı

suçu (TCK m. 103) kapsamında cezai sorumlulukları doğar mı? 175

Fail mağduru kendi (mağdurun) vücuduna yönelik cinsel

davranışlarda bulunmaya zorlamışsa cezai sorumluluğu nasıl

belirlenir? 178

Fail mağduru kendisine (faile) yönelik cinsel davranışlarda

bulunmaya zorlamışsa cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?.180

Failin mağduru bir başka kişiye karşı cinsel davranışta bulunmaya

zorlaması durumunda cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?181

Uyku hali cinsel saldırının beden veya ruh bakımından kendisini

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nitelikli

hali (TCK m. 102/3-a) kapsamında mıdır? 184

Müşterek faillerin aynı zaman ve mekânda, birbirlerini takiben

nitelikli cinsel saldırı (TCK m. 102/2) veya nitelikli cinsel istismar

(TCK m. 103/2) suçunu işlemeleri durumunda cezai

sorumlulukları nasıl belirlenir?.186

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun (TCK m. 104) mağdur ve

faili kimler olabilir?.189

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda (TCK m. 104) şikâyet hakkı

kime aittir? 195

Arkadaşlık (çıkma) veya evlenme teklif etmek cinsel taciz suçuna

(TCK m. 105) vücut verir mi? .199

Teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu (TCK m. 105/2-e) hayâsızca

hareketler suçundan (TCK m. 225) ayıran ölçüt nedir?.204

VII. HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 205

Tehdit suçunun (TCK m. 106) oluşabilmesi için gerçekleştirileceği

bildirilen kötülüğün koşula bağlanmış olması şart mıdır? .205

Tehdit üçüncü bir kişi vasıtasıyla mağdura bildirilmişse ve aracı

kılınan kişinin huzurunda tehdit silahla gerçekleştirilmişse

nitelikli hal (TCK m. 106/2-a) uygulanır mı?210

Tehdit suçunun faili suçu işlerken kendisini tanınmayacak bir

hale sokmasına rağmen mağdur faili tanıdıysa yine de nitelikli hal

(TCK m. 106/2-b) uygulanabilir mi?.212

Gıyapta yapılan tehditte “kişinin kendisini tanınmayacak hale

koyması” nitelikli hali (TCK m. 106/2-b) uygulanabilir mi?213

Fail tehdit suçunu imzasız bir mektupla işlemesine rağmen

mağdur mektubun kim tarafından yazıldığını anlamışsa nitelikli

hal (TCK m. 106/2-b) uygulanabilir mi? .214

Fail kendisine yarar sağlamak amacıyla mağduru şeref ve

saygınlığına zarar veren hususları açıklamakla tehdit etmiş ve

daha sonra gerçekten de bu hususları açıklamışsa, failin cezai

sorumluluğu nasıl belirlenir? .217

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda (TCK m. 109) madde

metninde yer alan “hukuka aykırı olarak” ifadesinin anlamı

nedir?.219

Ayırt etme gücüne sahip 18 yaşını doldurmamış kişiler tarafından

verilen rıza kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (TCK m. 109)

kapsamında geçerli midir? 221

Fail, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu (TCK m. 109)

işlemek için veya suçu işlediği sırada mağdura karşı cebir

uygulamış ve daha sonra diğer şartları gerçekleştirerek mağduru

serbest bırakmışsa etkin pişmanlıktan (TCK m. 110)

yararlanabilir mi? 228

Failin fiili işlediği sırada evde kimsenin bulunmaması konut

dokunulmazlığını ihlal suçunun (TCK m. 116) oluşumuna etki

eder mi?230

Ders yapılan sınıfa izinsiz girilmesi konut dokunulmazlığını ihlal

suçunu (TCK m. 116) oluşturur mu?.232

Anne-baba ile oturan kız ya da erkek evladın, sevgilisinin konuta

girmesi konusunda açıkladığı rıza konut dokunulmazlığını ihlal

suçu (TCK m. 116) bakımından geçerli midir?.235

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun (TCK m. 116) işlenişi

sırasında ve suç sonrasında kasten yaralama suçunu (TCK m. 86)

işleyen failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir?241

VIII. ŞEREFE KARŞI SUÇLAR  244

“Ulan” ya da “lan” ifadeleri hakaret suçuna (TCK m. 125) vücut

verir mi? .244

Beddua etmek hakaret suçuna (TCK m. 125) vücut verir mi? 249

Hakaret suçunun (TCK m. 125) gıyapta işlenmesi halinde cezalandırma

için aranan “en az 3 kişiyle ihtilat” şartının hukuki niteliği nedir?.252

Üçüncü kişilere yönelik haksız fiile ya da yaralamaya tepki olarak

işlenen hakaret suçunda “haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı

hakaret” hükmü (TCK m. 129) uygulanabilir mi? .255

Haksız fiile veya kasten yaralamaya tepki olarak işlenen hakaret

suçunda failin özel haksız tahrik hükmünden (TCK m. 129)

yararlanabilmesi için haksız fiilin ya da kasten yaralamanın failde

hiddet veya şiddetli elem doğurması aranır mı?.257

Hakaret suçunun kasten yaralamaya tepki olarak işlenmesine ilişkin

özel haksız tahrik hükmü (TCK m. 129/2) kasten yaralama suçunun

teşebbüs halinde kalması durumunda uygulama alanı bulur mu? .260

Kişinin makul derecedeki yakınlarına yönelik hakaretlere

hakaretle karşılık vermesi halinde de TCK m. 129/3 özel tahrik

hükmü uygulanabilir mi?263

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR . 266

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda (TCK m. 132) yer alan

“hukuka aykırı olarak” ifadelerinin (TCK m. 132/2,3) hukuki

niteliği nedir? .266

Kişinin tarafı olduğu haberleşmeyi kayıt altına alması suç

oluşturur mu? 271

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

suçunda (TCK m. 133) geçen “söyleşi” (TCK m. 133/2) ifadesinin

anlamı nedir? .277

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi

suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme

suçunun (TCK m. 133/3) maddi konusunu oluşturan veriler TCK

133/2’nin işlenmesi ile elde edilen veriler olabilir mi? .282

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi

suretiyle elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi

suçunda (TCK m. 133/3) geçen “hukuka aykırı olarak ifşa”

ifadesinin anlamı nedir?285

TCK m. 133/1 kapsamındaki bir konuşma veya m. 133/2

kapsamındaki bir söyleşinin kaydedilmesi sırasında aynı zamanda

görüntü kaydı da mevcutsa failin sorumluluğu nasıl belirlenir? .286

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda (TCK m. 134) çocuğun rızası

bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilir mi?.287

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 292

Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) suça konu malın sahibi tarafından

malın zilyedine karşı işlenmesi mümkün müdür? .292

Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) malı elinde bulunduran hırsıza

karşı işlenmesi mümkün müdür?.298

Zilyet yardımcılarının ellerinde bulundurdukları mal üzerinde

malikin rızası olmaksızın tasarrufta bulunmaları halinde hangi

suç oluşur? 299

Uyuşturucu madde hırsızlık suçunun (TCK m. 141) konusunu

oluşturabilir mi?.301

Unutulmuş ve kaybolmuş mallara karşı hırsızlık suçu (TCK m.

141) işlenebilir mi? .307

Malın zilyetliğinin geçici bir süre için faile devredilmiş olması ve

failin devir amacına aykırı şekilde mal üzerinde tasarrufta

bulunması halinde, failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 309

Doğal uyku halinde olan, ihtiyari olarak uyuşturucu etkisi altında

olan veya kendi iradesiyle sarhoş olan kişiye karşı işlenen

hırsızlık suçu, suçun kişinin malını koruyamayacak durumda

olmasından veya ölmesinden yararlanarak işlenmesi nitelikli hali

(TCK m. 142/2-a) kapsamında değerlendirilir mi? .314

Başkasının banka hesabına bilişim sistemi üzerinden erişilerek

hesaptaki paraların başka bir hesaba gönderilmesi halinde failin

cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? .320

Nitelikli hırsızlık suçunda (TCK m. 142/2-h) “bina veya eklentileri

içinde muhafaza altına alınmış olan eşya” ifadesinin anlamı nedir?.326

Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) teşebbüs aşamasında kalması

değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar

nelerdir?.327

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR . 335

Resmi belgede sahtecilik suçunun (TCK m. 204) madde metninde

yer alan “aldatacak şekilde” ifadesi sadece “değiştirme” hareketi

bakımından mı geçerlidir yoksa diğer seçimlik hareketleri de

kapsar mı? .335

Resmi belgede sahtecilik suçuna (TCK m. 204) teşebbüs mümkün

müdür?340

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçuna (TCK m.

205) ve özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçuna

(TCK m. 208) teşebbüs mümkün müdür? 342

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun (TCK m.

206) tamamlanmış sayılabilmesi için yalan beyan üzerine bir

belgenin düzenlenmiş olması şart mıdır?.345

Özel belgede sahtecilik suçuna (TCK m. 207) teşebbüs mümkün

müdür?350

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI

SUÇLAR . 353

İrtikap suçunda (TCK m. 250) icbar belli bir yoğunluğa

ulaşmamasına veya kolaylıkla kurtulma imkânı bulunmasına

rağmen faile haksız yarar sağlanmışsa, failin cezai sorumluluğu

nasıl belirlenir? .353

Görevi kötüye kullanma suçunda (TCK m. 257) geçen “kişilerin

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere

haksız menfaat sağlama” koşullarının hukuki mahiyeti nedir?366

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR 374

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun

(TCK m. 268) resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

suçundan (TCK m. 206) ve kimliği bildirmeme kabahatinden (KK

40) farkı nedir? .374

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunda

(TCK m. 268) iftira suçuna (TCK m. 267) yapılan atıf etkin

pişmanlık (TCK m. 269) hükümlerini kapsar mı?.380

Suç üstlenme suçunda (TCK m. 270) üstlenilen suçun mağduru

veya suçtan zarar göreni suç üstlenme suçunun da mağduru veya

suçtan zarar göreni olarak kabul edilebilir mi? .382

Kişinin gerçekte işlenmemiş bir suçu kendisinin işlediğini yetkili

makamlara bildirmesi hangi suça vücut verir?384

Kamu görevlisi sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemekten

doğan cezai sorumluluğu kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

suçu (TCK m. 279) mu yoksa sağlık mesleği mensuplarının suçu

bildirmemesi suçu (TCK m. 280) mu uyarıncadır? 386

Suçun işlendiğini öğrenen kamu görevlisinin bunu bizzat

kendisinin adli mercilere bildirmesi zorunlu mudur?388

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda (TCK

280) hekimin bildirim yükümlülüğü altında olduğu suçların

re’sen veya şikâyet üzerine kovuşturulabilmesinin önemi var

mıdır? 390

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda (TCK

280) hastanın beyanı ile suçun öğrenilmesi halinde, hekimin

bu madde kapsamında suçu bildirme yükümlülüğü doğar mı? .392

KAYNAKÇA . 393

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
   
   
Kapat