İdari Davalar ve Çözüm Yolları Hüseyin Bilgin

İdari Davalar ve Çözüm Yolları


Basım Tarihi
2020-07
Sayfa Sayısı
1544
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750260513
Boyut
16x24
Baskı
2315,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 315 puan kazanacaksınız)
   315
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İdari Yargı Yerleri ve İdari Dava Türleri
- İdari Davanın Açılması ve Dava Dilekçesinin Özellikleri
- İdari Dava Açma Süreleri
- İdari Yargılama Usulünde Düzenlenen İdari Başvuru Türleri
- İdari Davalarda Yürütmenin Durdurulması
- İdari Davalarda Yetkili Merciler
- İdari Kararlara Karşı Başvuru Yolları (İstinaf – Temyiz)
- Memurlarla İlgili Davalar
- İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar
- Yüksek Öğretim İşlerinden Kaynaklanan Davalar
- Tam Yargı Davaları
Diğer İdari Dava Türleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı Sunuş 7
Birinci Baskı Sunuş 9
İkinci Baskı Önsöz 11
Birinci Baskı Önsöz 13
Kısaltmalar 35
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI
GİRİŞ 39
I. İDARİ YARGI YERLERİ 41
A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri 41
1. İdari Yargı Hâkimliğine Alınma ve Atanma 41
2. İdare Mahkemeleri 42
3. Vergi Mahkemeleri 43
4. Ülkemizde Yer Alan İdare ve Vergi Mahkemeleri 44
B. İkinci Derece (İstinaf) İdari Yargı Yerleri 45
1. Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri 45
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu 47
3. Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri 50
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu 52
a. Başkanlar Kurulunun Oluşumu 52
b. Başkanlar Kurulunun Görevleri 52
5. İstinaf Dairelerinin Görevleri 54
C. Üçüncü Derece (Temyiz) Yargılama Yeri 55
1. Danıştay Üyeliği 56
2. Danıştay Başkanlık Kurulu 57
a. Danıştay Tetkik Hakim ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Dağılımı 58
b. Başkan ve Üyelerin Dairelerinin Tespiti 59
c. İdari İşler Kurulu Seçimi 59
d. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev 60
e. Dava Dairelerinin Görevleri 60
3. Danıştay Başkanlar Kurulu 60
4. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 61
5. İstinaf Dairelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Danıştay’ın Durumu 62
a. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı Seçilebilme Süresi 63
b. Daire Sayılarının Azaltılması 63
c. İdari işler Kurulu 63
d. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 64
e. Danıştay’ın Görevleri 64
f. Başkanlık Kurulunun Görevleri 65
g. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usulü ve Çalışma Süresi 65
II. İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ 66
A. İptal Davaları 66
1. İdari İşlem Kavramı, Özellikleri ve Türleri 66
2. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Davasında İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri 70
a. İdari İşlemin Yetki Unsuru 70
aa. Yetki Unsuru 70
bb. Yetki Unsuru ile İlgili Hukuka Aykırılık Halleri 71
b. İdari İşlemin Şekil Unsuru 72
aa. Belli Başlı Şekil Kuralları 73
aaa. Yazılılık Kuralı 73
bbb. Gerekçe Kuralı 74
ccc. Hazırlık İşlemleri 75
ççç. Kolektif ve Karma İşlemlerde Şekil Kuralları 75
ddd. İlgilinin Savunmasının Alınması 76
eee. Başvuru Makamının ve Süresinin Bildirilmesi 77
fff. Şekil ve Usul Paralelliği İlkesi 77
bb. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 78
c. İdari İşlemin Sebep Unsuru 79
d. İdari İşlemin Konu Unsuru 80
e. İdari İşlemin Maksat (Amaç) Unsuru 80
3. İdari İşlemin Tesisiyle Menfaat İhlalinin Bulunması 81
a. Genel Olarak 81
b. Menfaat İhlalinin Güncel Olması 83
c. Dava Devam Ederken Oluşan Değişikliğin Aktüel Menfaat Üzerine Etkisi 85
d. İdarece Sonradan Tesis Edilen Yeni İşlemin Menfaate Etkisi 88
e. İdari Dava Açma Şartı Olan Menfaatin Danıştay Kararlarındaki Yeri 89
B. Tam Yargı Davaları 98
1. Kusur Sorumluluğu 99
2. Kusursuz Sorumluluk 100
3. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler 101
4. Danıştay Kararlarında Sorumluluk Halleri 102
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar 105
D. İptal ve Tam Yargı Davaları 105
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 106
2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması 107
3. İptal Davası Karara Bağlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması 107
4. İşlemin İcrasından Sonra Açılan Tam Yargı Davaları 108
5. Konuyla İlgili Yargı Kararları Örnekleri 109
III. İDARİ DAVANIN AÇILMASI 116
A. İdari Dava Dilekçesinde Yer Alacak Hususlar 117
1. Hitabet Kısmı 117
2. Tarafların ve Temsilcilerinin Bilgileri 118
a. Davacı Taraf 118
b. Davacı Vekili 119
c. Davacının TC Kimlik Numarası 119
d. Davalı İdare 119
3. Dava Dilekçesinin İçeriği 120
a. Dava Konusu 120
b. Uyuşmazlık Miktarı 120
c. Tebliğ Tarihi 121
d. Verginin Özellikleri 121
e. Açıklamalar 122
f. Yürütmenin Durdurulması İstemi 122
g. Deliller 123
h. Sonuç ve İstem 123
i. İmza 124
4. Dilekçe Sayısı ve Ekleri 125
a. Dava Dilekçesinin Sayısı 125
b. Ekler Listesi 125
B. İdare Dava Dilekçesi Örneği 126
IV. DAVA DİLEKÇESİNİN VE DİĞER BELGELERİN VERİLECEĞİ YERLER 127
A. Dilekçe ve Belgelerin Sunulacağı Yerler ve Önemi 127
1. Davayı Görecek Merciiye Bizzat ve Posta Kanalıyla Sunulması 127
2. İdare ve/veya Vergi Mahkemesi Aracılığıyla 127
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Aracılığıyla 128
4. Konsolosluklar Aracılığıyla 129
B. Dilekçenin Verileceği Yerler Konusundaki Danıştay Kararları 130
V. BİRLİKTE DAVA AÇILAN VE AÇILAMAYAN HALLER 134
A. Aynı Dava Dilekçesiyle Birden Fazla İdare İşleme Karşı Dava Açılması 134
1. Aralarında Maddi Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler 134
2. Aralarında Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler 135
3. Aralarında Sebep – Sonuç İlişkisi Bulunan İşlemler 135
B. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi 135
1. Davacıların Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunan İşlemler 135
2. Davaya Yol Açan Maddi Olay ve ya Hukuki Sebepleri Aynı Olan İşlemler 136
C. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler 136
VI. DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER 142
A. Esas Defterine Kayıt İşlemleri 143
B. Harç ve Posta Ücretlerinin Tahsili 144
1. Nisbi Harç 144
2. Maktu Harç 144
C. İdari Yargı Yerlerinde Başvuru Harcına Tabi Olmayan Haller 145
D. Vergi Yargısında Harçlar 145
E. Dava Açma Aşamasında Harç ve Posta Ücretinin Yetersiz Olması 146
F. Dava Açıldıktan Sonraki Aşamada Posta Avansının Yetersiz Hale Gelmesi 149
G. 2577 Sayılı Yasa’nın 6/4. Maddesi ile 6/5. Maddesi Arasındaki Farklılıklar 150
H. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları 153
VII. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ 156
A. Genel Olarak İdari Yargıdaki Dava Açma Süresi 157
1. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde 157
2. Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde 157
B. Özel Dava Açma Süreleri Öngörülen Haller 158
1. 2575 sayılı Danıştay Kanununda Yer Alan Süreler 158
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Süre 158
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Süre 159
4. 2872 sayılı Çevre Kanununda Belirlenen Süre 159
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Belirlenen Süre 160
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Belirlenen Süre 161
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Belirlenen Süre 161
8. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belirlenen Süre 161
9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Belirlenen Süre 161
10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Belirlenen Süre 162
11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Belirlenen Süre 162
12. 4733 sayılı Kanunda Belirlenen Süre 162
13. 6183 sayılı Kanunda Belirlenen Süreler 162
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Belirlenen Özel Dava Açma Süreleri 163
15. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Belirlenen Süre 164
16. 6306 sayılı Kanunda Belirlenen Süre 164
C. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı 165
1. İdari Uyuşmazlıklarda 165
2. Vergi, Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümlerle İlgili Uyuşmazlıklarda 166
3. İlanı Gereken veya İlan Edilen Bireysel İşlemlerde 167
4. İlanı Gereken veya İlan Edilen Düzenleyici İşlemlerde 168
D. Dava Açma Süresiyle İlgili Genel Esaslar 169
1. Sürelerin Başlangıç Tarihi 169
2. Sürenin Hesaplanması ve Bitim Tarihi 169
3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi 170
4. Yasal Düzenleme İle Dava Açma Süresinin Durdurulması 171
E. Dava Açma Süreleriyle İlgili Yargı Kararları 172
VIII. GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURU 180
A. Madde Hakkında Açıklamalar 180
B. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler 186
IX. İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI YAPILACAK OLAN BAŞVURULAR 191
A. Etkisiz İdari Başvuru ve Etkili İdari Başvuru Ayrımı 191
B. Bir İdari İşlem veya Eylem Yapılmasına İlişkin Yapılan Başvurular 196
1. İdari Makamların Sukutu 196
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları 200
C. Mevcut Bir İdari İşlemle İlişkin Yapılan Başvurular 215
1. Üst Makamlara Başvuru 215
2. Konuyla İlgili Kararlarından Örnekler 219
D. Zorunlu İdari Başvurular 239
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 239
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları 241
E. İsteğe Bağlı İdari Başvurular 255
F. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yapılan İdari Başvurular 256
G. Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular 258
X. DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEMELER VE İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR 261
A. İlk İnceleme Müessesesi ve İlk İnceleme Konuları 261
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar 265
1. Görev ve Yetki Konusu 266
a. İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu Davalar 268
b. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar 271
c. İdari Yargının Görevine Girmeyen Davalar 273
d. Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar 274
e. Yetkisiz Makam Tarafından Verilen Kararlar 276
2. İdari Merci Tecavüzü 277
a. Açıklamalar 277
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 277
3. Dava Açma Ehliyeti 278
a. Açıklamalar 278
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 279
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olması Gerektiği 290
a. Açıklamalar 290
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 291
5. Süre Aşımı (Davanın Süresinde Açılmaması) 298
a. Açıklamalar 298
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 299
6. Husumet Konusu 304
a. Açıklamalar 304
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 305
7. Dilekçenin Reddi Halleri 306
a. Açıklamalar 306
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 308
XI. TEBLİGAT VE CEVAP VERME 321
A. Dosyanın Tekemmülü 321
B. İdari Yargıda Islah Müessesesi 323
C. Danıştay Savcısının Görüşünün Tebliği 326
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 327
XII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA KONUSU 337
A. İdari Yargı Yerlerinde Duruşma Hakkında Açıklamalar 337
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 340
XIII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DOSYALARIN İNCELENMESİ KONUSU 342
A. Resen Araştırma İlkesi 343
B. Bilgi ve Belge İsteme Konusu 344
C. Dosyaların İncelenme Sırası 345
D. Tek Hakime Ara Kararı Yapabilme İmkanı 348
E. Sonradan İbraz Edilen Belgeler 349
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 352
XIV. İVEDİ YARGILAMA USULLERİ 356
A. İvedi Yargılama Usulü 357
1. İvedi Yargılama Usulü Uygulanacak Davalar 357
2. Dava Açma Süresi 358
3. İlk İnceleme ve Tekemmül Konusu 360
4. Dosyaların Karara Bağlanması Konusu 360
5. İvedi Davalarda Verilen Kararların Temyizi 362
6. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 364
B. Çok İvedi Yargılama Usulü 374
1. Maddenin Başlığı ve Konusu 374
2. Dava Açma Süreleri 375
3. Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme 377
4. Savunma Süresi 378
5. Yürütmeyi Durdurma Müessesesinin Uygulanması 379
6. Dosyanın Karara Bağlanma Süreci 380
7. Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvuru 381
8. Danıştayın Temyiz İncelemesi ve Karar Verme Süresi 382
9. Kararın Sonuçları 383
10. Konuyla İlgili Yargı Kararı Örnekleri 384
XV. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI, KARAR TUTANAKLARI, KARARLARIN YAZIMI VE SAKLANMASI 395
A. Davaların Karara Bağlanması 395
B. Tutanaklar 396
1. Açıklamalar 396
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 397
D. Kararda Bulunacak Hususlar 399
1. Tarafların İsim ve Adres Bilgileri 399
2. Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetleri 400
3. Danıştay’da Görülen Davalarda Yazılacak İsimler 401
4. Duruşmalı Davalarda Durum 401
5. Hukuki Sebep, Gerekçe ve Hüküm 402
6. Yargılama Giderleri 402
7. Karar Tarihi, Kararın Alınma Şekli 403
8. Hakimlerin İsim, Soy isim ve İmzaları 403
9. Karar Veren Merci, Dosya Numaraları 404
10. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları 404
E. Kararların Saklanması ve Tebliği 408
1. Açıklamalar 408
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları 410
XVI. TARAFLARIN KİŞİLİKLERİNDE VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLİKLER 414
A. Davanın Taraf ve Kişiliğinde Değişiklik 414
B. Adres Değişikliği Durumu 415
C. 2577 sayılı Yasa’nın 26/3. Maddesinin Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Karşısında Uygulanma Sorunu 416
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 418
XVII. İDARİ YARGIDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA MÜESSESESİ 429
A. Yürütmeyi Durdurma Koşulları 429
B. Gerekçeli Olma Zorunluluğu ve Tebligat Süresi 431
C. Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalarda Savunma Konusu 432
D. Yürütmeli Davalarda Teminat Alınması Meselesi 432
E. Yürütmeyi Durdurma Kararlarına Karşı İtiraz 433
F. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Yazım Süresi 434
G. İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma İsteminde Bulunma 435
H. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 435
XVIII. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN SONUÇLARI 439
A. Açıklamalar 439
B. 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 440
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 442
XIX. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIĞIN DÜZELTELMESİ İSTEMLERİ 458
A. Açıklama İstemi 458
B. Yanlışlığın Düzeltilmesi 459
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 460
XX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA ATIF YAPILAN HALLER 476
A. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Atıf Yapılan Hususlar 476
B. 6100 Sayılı Kanunun Atıf Yapılan Hükümleri 477
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 477
a. Yasaklılık Sebepleri 477
b. Çekinme Kararının Sonuçları 478
c. Ret Sebepleri 478
d. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 478
e. Ret Usulü 478
f. Çekilme Kararının İncelenmesi 479
g. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 479
h. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 479
i. Ret Talebinin İncelenmesi 479
k. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 480
l. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 480
2. Ehliyet 480
a. Taraf Ehliyeti 480
b. Dava Ehliyeti 480
c. Davada Kanuni Temsil 481
d. Dava Takip Yetkisi 481
3. Davanın İhbarı 481
a. İhbar ve Şartları 481
b. İhbarın Şekli 481
c. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 481
d. İhbarın Etkisi 481
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 481
4. Davaya Katılma (Müdahale) 483
a. Asli Müdahale 483
b. Fer’î Müdahale 483
c. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi 483
ç. Fer’î Müdahilin Durumu 483
d. Fer’î Müdahalenin Etkisi 483
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 483
5. Tarafların Vekilleri 487
a. Genel Olarak 487
b. Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler 487
c. Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı 487
d. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 488
e. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 488
f. Vekâletnamenin İbrazı 488
g. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması 488
h. Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı 489
ı. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 489
i. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması 489
k. Vekilin Azli ve İstifasının Şekli 489
l. Vekilin İstifası 489
m. Vekilin Azli 490
6. Teminat 490
a. Teminat Gösterilecek Hâller 490
b. Teminat Gerektirmeyen Hâller 490
c. Teminat Kararı 490
d. Teminatın Tutarı ve Şekli 490
e. Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 491
f. Teminatın İadesi 491
7. Feragat ve Kabul 491
a. Davadan Feragat 491
b. Davayı Kabul 491
c. Feragat ve Kabulün Şekli 491
d. Feragat ve Kabulün Zamanı 491
e. Feragat ve Kabulün Sonuçları 491
f. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri 491
g. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 492
8. Karşı Dava 494
a. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları 494
b. Karşı Davanın Açılması ve Süresi 495
c. Asıl Davanın Sona Ermesi 495
d. Uygulanacak Hükümler 495
9. Bilirkişi İncelemesi 495
a. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller 495
b. Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi 495
c. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi 495
d. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı 496
e. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 496
f. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi 496
g. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 496
h. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi 497
ı. Bilirkişinin Görev Süresi 497
i. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 498
j. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 498
k. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü 498
l. Bilirkişinin Yetkileri 498
m. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 498
n. Bilirkişi Raporunun Verilmesi 499
o. Bilirkişi Raporuna İtiraz 499
ö. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 499
p. Bilirkişi Gider ve Ücreti 499
r. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu 499
s. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu 499
ş. Davaların Açılacağı Mahkeme 500
t. Rücu Davasında Zamanaşımı 500
v. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 500
10. Keşif 501
a. Keşif Kararı 501
b. Keşfe Yetkili Mahkeme 502
c. Keşfin Yapılması 502
d. Keşfe Katlanma Zorunluluğu 502
11. Delil Tespiti 502
a. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller 502
b. Görev ve Yetki 503
c. Delil Tespiti Talebi ve Karar 503
d. Acele Hâllerde Tespit 503
e. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler 503
f. Tutanak ve Diğer Belgeler 503
g. Diğer Geçici Hukuki Korumalar 503
12. Yargılama Giderleri 504
a. Yargılama Giderlerinin Kapsamı 504
b. Delil İkamesi İçin Avans 504
c. Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 504
d. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 504
e. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 505
f. Fer’î Müdahale Gideri 505
g. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları 505
h. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi 505
i. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri 505
ı. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi 506
j. Avansın İadesi 506
k. Konu İle İlgili Yargı Kararları Örnekleri 506
13. Adli Yardım 507
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 507
b. Adli Yardımın Kapsamı 507
c. Adli Yardım Talebi 507
d. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 508
e. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 508
f. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 508
g. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 508
h. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 509
14. Duruşma İle İlgili Atıf Yapılan Konular 509
a. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 509
b. Duruşma düzeni 510
c. Kayıt ve yayın yasağı 510
15. Elektronik İşlemler 510
16. Bilirkişilik Kurulları ve Bilirkişilik Kanunu 511
a. Bilirkişilik Kanunu’nun Amaç ve Kapsamı 511
b. Bilirkişi Tanımı 511
c. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler 512
d. Bilirkişi Danışma Kurulu 513
aa. Danışma Kurulu Üyeleri 513
bb. Danışma Kurulu Toplanma ve Karar Alma Usulü 516
cc. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri: 516
e. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 517
f. Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Görevleri: 517
g. Bilirkişilik Bölge Kurulları 522
h. Bilirkişilik Bölge Kurulu Üyeleri 522
i. Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı, Karar Alma Usulü ve Denetimi 523
ı. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri 524
j. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri 525
k. Bilirkişilik Kurulları 527
17. Eski Hale Getirme Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu 527
18. İcrayı Geri Bırakma Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu 528
XXI. İDARİ DAVALARDA YETKİLİ YARGI YERLERİ 529
A. İdari Davalarda Genel Yetki Kuralı 529
1. Konu Hakkında Açıklamalar 529
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 530
B. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki 544
1. Konu Hakkında Açıklamalar 544
a. Atama – Nakil ve Atamama İşlemleri 544
b. Göreve Son Verilmesi ve Görevden Uzaklaştırma İşlemleri 545
c. Disiplin Cezaları, İlerleme, Sicil, Parasal Hak İşlemleri 546
d. Hakim ve Savcılar Tarafından Açılacak İdari Davalar 547
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 548
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki 564
1. Konu Hakkında Açıklamalar 564
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 565
D. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 570
1. Konu Hakkında Açıklamalar 570
E. Tam Yargı Davalarında Yetki 570
1. Konu Hakkında Açıklamalar 570
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 571
F. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 585
1. Konu Hakkında Açıklamalar 585
a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler 585
b. Gümrük Vergileri ve Düzeltme Şikayet Yolu Uyuşmazlıkları 586
c. 6183 Sayılı Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar 586
d. Diğer Vergi Uyuşmazlıkları 586
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 586
G. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem 596
1. İlk Derece Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemesi) Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarda 596
a. Farklı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi 598
b. Aynı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi 599
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 603
3. İlk Derece Mahkemeleri ile Danıştay Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi 604
4. Üst Derece Yargı Yerlerinde Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 608
a. Danıştay Dava Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 608
b. Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 609
c. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 610
H. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi 612
1. İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda 612
2. Üst Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda 613
İ. Merci Tayini 613
XXII. BAĞLANTILI DAVALAR 614
A. Bağlantılı Dava Kavramı 614
B. Bağlantılı Davaların Danıştay’da İncelenmesi 615
C. Bağlantılı Davaların Bölge İdare Mahkemelerinde İncelenmesi 616
D. Bağlantının Varlığı 617
E. Bağlantıya İlişkin Diğer Esaslar 617
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 618
XXIII. KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 636
A. İstinaf Başvuru Yolu 637
1. İstinaf Kavramı 637
2. Kimler İstinaf Yoluna Başvurabileceği Hakkında 639
3. İdari Yargıdaki İstinaf Yerleri 640
4. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 640
5. İstinaf Başvurusuna Gidilecek Dava Türleri 641
6. İstinaf Kararlarının Kesinliği Meselesi 642
7. İstinaf Başvurusu Yapılmayan Dava Türleri 642
8. İstinaf Yoluna Başvurulmayan Davalarda Başvuru Yolu 643
9. İstinaf Başvuruları Ne Şekilde Yapılacağı Konusu 646
10. İstinaf Başvuru Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlemler 647
11. İstinaf Başvurularında Dosyanın Tekemmülü 648
12. İstinaf Dairelerinde Tebligat ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi 649
13. İstinaf Dairesine Doğrudan Açılan Davalar 650
14. İstinaf Dairesine Başvuruda Harçlar ve Yargılama Giderleri 651
15. İstinaf Dairesi Dosyaların İncelenme Usulü 652
16. İstinaf Başvurusu Üzerine Verilecek Olan Kararlar 653
a. İstinaf İsteminin Reddi Kararı 653
b. İstinaf İsteminin Kabulü Kararı, Mahkeme Kararının Kaldırılması 654
c. İstinaf İsteminin Gerekçeli Reddi Kararı 655
d. Düzelterek Onama Kararı 656
e. Dosyanın Mahkemesi'ne İadesine 656
17. İstinaf Mahkemesince Alt Derece Mahkemesine Not Verilmesi 657
18. İlk Derece Mahkemesince Verilen Usul Kararının İstinaf Mahkemesince Kaldırılması 658
19. İstinaf Dairesi Usulden Karar Verip Veremeyeceği Hakkında 659
20. İstinaf Dairesi İlk Derece Mahkemesi Kararını Esastan Kaldırılması Hali 660
21. İstinaf Dairelerinde Davaların Karara Bağlanma Süresi 660
22. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı" 661
23. İstinaf Dairesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu 662
24. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 663
B. TEMYİZ 666
1. İstinaf Daireleri Kararlarına Karşı Temyiz Başvuru Yolu 667
2. Temyiz Süresi ve Temyiz Yeri 671
3. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz İncelemesi 671
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Kararlar 673
a. Onama Kararı 673
b. Bozma Kararı 674
c. Gerekçeli Onama 674
d. Düzelterek Onama 675
e. Dosyanın Mahkemesi'ne iadesine 675
5. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı" 675
6. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler 676
7. Danıştay Kararlarına Karşı İstinaf Mahkemesinin Israr Hakkı 678
8. Israr Kararı Üzerine Dosyanın Görüm ve Çözümü 678
a. Israr Kavramı ve Tanımı 678
b. Israr Kararının Özellikleri 680
c. Israr Kararının İçeriği Bozulan Kararla Aynı Olması Gerekip Gerekmediği 686
9. İstinaf Dairesi Kararlarının Temyizi Üzerine İstinaf Hakimlerine Not Verilmesi 688
10. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 689
C. Kanun Yararına Bozma Müessesesi 709
1. Konu Hakkında Açıklamalar 709
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri 710
D. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Mahkeme Kararının Yürütmenin Durdurulması 717
E. "Yargılamanın Yenilenmesi" Müessesesi 718
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 718
2. Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesinin Uygulanması 719
3. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 720
F. Karar Düzeltme Yolu 730
XXIV. DİGER ÖZEL DÜZENLEMELER 731
A. İdari Yargıda Hakimin Çekinmesi ve Reddi Müessesesi 731
1. İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde Çekinme ve Hakimin Reddi 732
2. Danıştay’da Hakimin Çekinmesi ve Reddi 732
3. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri 734
B. İdari Yargıda "Delil Tespiti" Müessesesi 740
C. Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler 741
D. Tebliğ İşleri ve Ücretler 741
E. Adli Tatil Uygulaması ve Adli Tatilde Nöbetçi Heyetin Görevleri 741
1. Konu Hakkında Açıklamalar 741
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 743
F. Kaldırılan Hükümler, Ek Madde ve Geçici Hükümler 751
1. Kaldırılan Hükümler 751
2. Ek Maddeler 751
3. Geçici Maddeler 751
G. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 753
1. Yürürlük Hükmü 753
2. Yürütme Hükmü 753
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. MEMURLARLA İLGİLİ DAVALAR 756
A. Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 756
1. Konu Hakkında Açıklamalar 756
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 757
a. Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi Hakkında 757
b. İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar Hakkında 761
c. Genel Olarak Atama İşlemleri 768
d. Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri 778
e. Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri 784
f. Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri 785
g. Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri 786
h. Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları Hakkında 787
i. Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri 789
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 793
a. Münhal Bir Yöneticilik Kadrosuna Atanma Talebine İlişkin İşleme Dava Dilekçesi Örneği 793
b. İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği 796
c. Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 798
d. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 801
e. Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği 803
f. Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği 804
g. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesinde 806
h. Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği 808
ı. Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında 809
B. Disiplin Cezaları 811
1. Konu Hakkında Açıklamalar 811
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 814
a. Uyarma Cezası 814
b. Kınama Cezası 816
c. Aylıktan Kesme Cezası 822
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası 833
e. Memurluktan Çıkarma Cezası 843
f. Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler 852
g. Disiplin Cezalarına Karşı İdari İtirazda Bulunulması Hakkında 868
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 874
a. Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemindeki Dava Dilekçesi Örneği 874
b. 10 Ay Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dilekçe Örneği 876
c. Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Davalarda Dilekçe Örneği 878
d. Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Davadaki Dava Dilekçesi Örneği 880
e. Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi Örneği 882
f. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği 884
g. Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği 886
h. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 887
i. Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 888
C. Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 889
1. Konu Hakkında Açıklamalar 889
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 891
a. Maaş Alacağı ve İkramiye İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 891
b. Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 893
c. Kişi Borcu Çıkartılmasıyla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 898
d. Sürekli ve Geçici Yollukla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 901
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 912
a. Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 912
b. Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Parasal Hak Ödenmesi İstemiyle Açacağı Dava Dilekçe Örneği 914
c. Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 916
d. Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 918
e. Geçici Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 919
f. Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkının İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 921
g. 375 Sayılı KHK Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 923
D. Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar 925
1. Konu Hakkında Açıklamalar 925
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 926
a. İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 926
b. Emeklilik İşleriyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 933
c. Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin Davalar 946
d. Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 951
e. Sağlık ve Yemek Yardımıyla ve İzinle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 954
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri 956
a. İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi Örneği 956
b. PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi Örneği 957
E. Diğer Memur İşleriyle İlgili Davalar 962
1. Konu Hakkındaki Açıklamalar 962
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 964
a. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 964
b. Lojman İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 967
c. Müstafi Sayılma ve İstifa İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 971
d. Sicillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 974
e. Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 975
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 980
a. Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 980
b. Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 982
c. Geçiçi Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 984
d. Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği 986
II. İMAR MEZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 988
A. İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar 988
1. Konu Hakkında Açıklamalar 988
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 994
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1011
a. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1011
b. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1014
c. İmar Plan Değişikliği İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1016
B. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar 1019
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1019
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1022
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri 1030
a. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi 1030
b. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi 1032
C. Yapı ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1033
1. Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar 1033
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 1038
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekleri 1041
a. Yıkım İşlemiyle İlgili Örnek Dava Dilekçesi 1041
b. Yıkım İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1043
D. Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar 1044
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1044
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri 1049
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1057
a. İmar Kanunu Madde 39 Uyarınca Verilen Yıkım Kararıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1057
b. Yıkım ve İmar Para Cezasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi 1058
E. İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar 1060
1. Konu hakkında Açıklamalar 1060
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1064
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri 1071
a. İmar Para Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1071
F. İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Konusu 1073
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1073
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1077
H. Diğer İmar İşlerinden Kaynaklanan Davalar 1082
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1082
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri 1082
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçesi Örnekleri 1090
a. Mücavir Alanla İlgili Örnek Dava Dilekçesi 1090
b. Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1091
c. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği 1093
İ. Kentsel Dönüşüm Konusu 1094
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1094
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1109
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1112
a. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1112
b. Kentsel Dönüşüm İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1114
III. YÜKSEKÖĞRETİM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 1116
A. Akademik Personelle ve Memurlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1116
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1116
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararlar 1119
a. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1119
b. Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1126
c. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1139
d. Mecburi Hizmet ve Kefalet Senediyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1141
f. Akademik Personele İlişkin Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1149
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1152
a. 2547 Sayılı Kanunun 13/b–4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği 1152
b. Üniversite Akademik Kadro Atama İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1154
c. Üniversite İdari Personel Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1156
d. Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1157
B. Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar 1158
1. Konu Hakkında Açıklamalar 1158
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1159
a. Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1159
b. Kayıt İşi ve Kayıt Silme İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1173
c. Not Tespiti ve Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1175
d. Diğer Öğrencileri İlişkin İdari Dava Konuları 1179
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1182
a. Üniversite Öğrencisi 1 yarıyıl uzaklaştırılması işleminin iptaline ilişkin dava dilekçesi örneği 1182
IV. TAM YARGI DAVALARI 1184
A. Konu Hakkında Açıklamalar 1184
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları 1185
1. Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları 1185
2. Manevi Tazminat Hakkında Verilen Yargı Kararları 1199
3. Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar 1208
4. Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi 1210
5. Maddi Zarar Hesapları Hakkında Karar Örnekleri 1211
6. Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Karar Örnekleri 1221
7. Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları 1233
8. Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları 1235
9. Birden Fazla İdarenin Sorumlu Olduğu Haller 1246
10. Tam Yargı Davalarında Vekalet Ücreti Hakkında 1248
11. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi Konusu Hakkında 1249
12. Kişisel Kusur ve Nedensellik Bağı Konusu Hakkında 1250
13. Emniyet Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları 1251
14. Kusursuz Sorumluluk Konusu 1252
C. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1255
1. Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği 1255
2. Tıbbı Hizmette Kusur Nedeniyle Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği 1257
3. Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği 1261
4. Hatalı Tıbbı Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği 1263
5. Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği 1265
V. DİGER İDARİ DAVA TÜRLERİ 1267
A. Genel Olarak Diğer İdari Dava Türleri 1267
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tesis Edilen İşlemler Kaynaklı Davalar 1268
a. Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu 1268
b. Rekabet Kurulu 1270
c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1271
d. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1278
e. Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu 1280
2. Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1281
3. Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1288
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1295
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1299
6. Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1306
7. 3091 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar 1310
8. Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1312
9. Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1316
10. İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar 1321
a. Tüketiciyi Koruma Mevzuatı Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları 1323
b. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Para Cezaları 1334
c. Tütün Mamulleri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları 1339
11. Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1344
12. Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1348
13. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1354
14. 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar 1371
15. Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1377
16. Sularla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1383
17. Ormanlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1385
18. Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1388
19. Aile Hekimliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1393
20. Çevre İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1404
21. ÖSYM ve Yaptığı Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1412
22. Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar 1421
23. 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar 1430
24. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar 1452
25. Özel Güvenlik Görevlileri İle İlgili Davalar 1464
26. Değişik İdari Dava Türlerinde Verilen Karar Örnekleri 1467
B. Diğer İdari Davalar Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri 1484
1. Nakil Kaydının Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Dilekçesi Örneği 1484
2. Ödeme Emrine Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği 1485
3. Hazine Arazisinin İşgali Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Dava Dilekçe Örneği 1486
4. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği 1488
5. 3901 Sayılı Kanun Verilen Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1489
6. Ecrimisil İhbarnamesinin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1491
7. Aile Hekimine İhtar Puanı Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1493
8. SGK Para Cezalarına İlişkin İşleme Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1495
9. Hazine Taşınmazların Tahsis ve Satışına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 1496
10. Öğretmen Çocuğu Devlet Yurdunda Parasız Kalma İstemli Dava Dilekçesi Örneği 1497
11. Orta Öğretim Öğrencisi Yerleştirme Kayıt Nakil İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği 1499
12. Maden Ruhsatı İstemine Genelge Nedeniyle İzin Verilmemesi Halinde Dilekçe Örneği 1501
13. Karayolları Trafik ve Taşımacılık Mevzuatına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 1503
14. Özürlü Maaşının Kesilmesi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği 1505
15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği 1506
16. Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi Örneği 1508
17. Yabancılara İkamet İzni Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1509
18. DGD Kesilmesine Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1511
19. İlköğretim Öğrencisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği 1513
20. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği 1515
21. Pasaport İptaline Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1516
22. Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 1518
23. Toplulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1520
24. Turizm İşletme Belgesinin İptali Üzerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 1521
25. Korunması Gerekli Kültür Varlığı Sayılması Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği 1523
Kaynakça 1525
DR. HÜSEYİN BİLGİN’İN ÖZGEÇMİŞİ 1537
Kavram Dizini 1539

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
   
   
Kapat