İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü İsa Karakaş

İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü


Basım Tarihi
2017-04
Sayfa Sayısı
1415
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786058269644
Boyut
16X24
Baskı
3İsa KARAKAŞ

 

Konu Başlıkları
- İş Kanununun Kapsamında Bulunan Çalışanlar ve İşyerleri
- İşverenlik Uygulamaları
- İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
- Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak ve Yükümlülükler
- İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
- Ücretlendirme Uygulamaları
- Fazla Çalışma Uygulamaları
- İzin ve Tatil Uygulamaları
- Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
- Çalıştırma Yasakları
- Denetim ve İdari Para Cezaları
- Kıdem Tazminatı Uygulaması
Geçerli İbraname Düzenleme ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü ve Dava Yolları

 

İçindekiler

Önsöz 5
İçindekiler 9


1. Bölüm
İş Kanununun Kapsamında Bulunan
Çalışanlar Ve İşyerleri

I. İş Kanununun Gelişim Seyri Ve Genel Esasları 57
A. Türkiye’de İş Kanununun Gelişim Seyri 57
B. İş Kanununun Genel Esaslar 64
1. Genel Özelikler 64
2. Amaç 67
3. İşverenin Eşit Davranma İlkesine Uymaya Zorlaması 67
Iı. İş Kanununun Kapsamı Dışında Kalan İşler-İşyerleri Ve Çalışanlar 73
A. Deniz Ve Hava Taşıma İşleri 76
B. 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşleri 77
C. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 82

D. Bir Ailenin Üyeleri Ve 3.Dereceye Kadar Hısımları Arasında Dışardan Başka Biri Katılmayarak Evlerde Ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler 82
E. Ev Hizmetler 83
F. Çıraklar 84
G. Sporcular 85
Ğ. Rehabilite Edilenler 88
H. 507 S.Esnaf Ve Sanatkârlar Kanununun 2.Maddesinin Tarifine Uygun 3 Kişinin Çalıştığı İşyerleri 89
Iıı.İş Kanununun Kapsamında Bulunan İşler-İşyerleri Ve Çalışanlar 94
A. Kıyılarda Veya Liman Ve İskelelerde Gemilerden Karaya Ve Karadan Gemilere Yapılan Yükleme Ve Boşaltma İşleri 94
B. Havacılığın Bütün Yer Tesislerinde Yürütülen İşler 94
C. Tarım Sanatları İle Tarım Aletleri, Makine Ve Parçalarının Yapıldığı Atölye Ve Fabrikalarda Görülen İşler 94
D. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri 94
E. Halkın Faydalanmasına Açık Veya İşyerinin Eklentisi Durumunda Olan Park Ve Bahçe İşleri 94
F. Deniz İş Kanunu Kapsamına Girmeyen Ve Tarım İşlerinden Sayılmayan, Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Üreticileri İle İlgili İşler 95
G. İş Kanununun Kapsamı (İstisnalar) Dışında Kaldığı Belirtilen İş Ve İşyerlerinin Haricindeki Diğertüm İş Ve İşyerleri 95
Iv. İş Kanunu Uygulamasında “İşyeri” 95
A. İşyeri Kavramı 95
B. İşyerinin Bildirilmesi 96
1. İş Kanununun 3. Maddesinde Yer Alan İşyerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemeler 96
2. İşyerlerinin Bildiriminde Tekli Bildirim Esası 97
3. İşyerinin Sgk’ya Bildirilmesinin Usul Ve Esasları 97
A. Genel Olarak İşyerinin Sgk’ya Bildirilmesi 97
B. Yeni Kurulan Şirket İşyerlerinin Kuruma Bildirilmesi 100
C. Şirketlerdeki Değişiklerin Kuruma Bildirilmesi 100
Ç. İşyerinin Devri Ve İntikalinin Bildirilmesi 100
D. İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi Veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması 100
E. İşyerinin Nakli 101
F. Aynı İşkolunda Bulunan Birden Çok Kara Veya Deniz Yahut Hava Ulaştırma Araçlarının Tescil İşlemi 102
G. Alt İşverenin (Aracı-Taşeronun) İşyeri İşlemleri 102
H. Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin İşyeri İşlemleri 103
I. Aynı İşverenin Birden Fazla İşyeri Kurması 103
İ. Farklı Tarihlerde İşçilere Maaş Ödenmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi 103
J. Konsorsiyum Ve İş Ortaklığı Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi 103
K. İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Şekli 104
Ka. İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Vasıtası 104
Kb. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler 105
C. İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri Halinde Sorumluluk 1006

2. Bölüm
İşverenlik Uygulamaları

I. İşverenlik Kavramı 113
A. İşveren 113
B. Alt İşveren 114
C. İşveren Vekili 115
Iı. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Uygulamaları 115
A. Genel Olarak Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi 115
B. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması 116
C. Alt İşverinin İşyerini Bildirmesi İşlemleri 117
1. Alt İşverenlik Yönetmeliğindeki Düzenleme 117
2. Sgk’ya Bildirim 119
D. Alt İşverenlik Sözleşmesi Ve Muvazaa 119
1. Alt İşverenlik Sözleşmesi 119
2. Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar 119
3. İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İşlerde Alt İşverenlik 121
4. Alt İşverenlikte Muvazaanın İncelenmesi 121
5. Alt İşverenlikte Muvazaa Kararına İtiraz 122
6. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Ve Yükümlülüklere İlişkin Yargıtay Çözümleri 123

3. Bölüm
İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

I. Genel Olarak İş Sözleşmeleri 133
Iı. Geçici İş İlişkisi 135
A. Holding Bünyesinde Geçici İş İlişkisi 140
B. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Kurulması 141
1. Gelişim Seyri 141
2. Özel İstihdam Bürolarından Geçici İşçi Kiralanabilecek Haller Ve Süresi 142
3. Özel İstihdam Bürolarından Geçici İşçi Kiralanamayacak Haller 143
4. Yükümlülük Ve Sorumluluklar 143
5. Özel İstihdam Bürosunun Yükümlülükleri 144
Iıı. İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekil 145
A. Tanım Ve Şekil 145
B. Türü Ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi 147
Iv. Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 147
V. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 148
A. Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Özelikleri 148
B. Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmesi Örnekleri 150
1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği 150
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği 157
Vı. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımının Sınırları 161
Vıı. Kısmî Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 165
Vııı. Çağrı Üzerine Çalışma Ve Uzaktan Çalışma 168
Ix. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 170
X. Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri 171
Xı. Yeni Borçlar Kanununda Sözlemelere İlişkin Genel Hükümler 171
A. Sözleşmenin Kurulması 171
1. Karşılıklı İrade Uygunluğu 171
2. Öneri Ve Kabul 172
A. Süreli Öneri 172
B. Süresiz Öneri 172
Ba. Hazır Olanlar Arasında 172
Bb. Hazır Olmayanlar Arasında 173
C. Örtülü Kabul 173
Ç. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 173
D. Bağlayıcı Olmayan Öneri Ve Herkese Açık Öneri 173
E. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme 173
F. Önerinin Ve Kabulün Geri Alınması 174
3. Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmenin Hüküm Anı 174
B. Sözleşmelerin Şekli 174
1. Şekil Serbestisi 174
2. Yazılı Şekil 174
A. Yasal Şekil 174
Aa. Kapsamı 174
Ab. Unsurları 174
Ac. İmza 175
Ad. İmza Yerine Geçen İşaretler 175
B. İradi Şekil 175
C. Borç Tanıması 175
D. Sözleşmelerin Yorumu, Muvazaalı İşlemler 176
E. Genel İşlem Koşulları 176
1. Genel Olarak 176
2. Kapsamı 176
A. Yazılmamış Sayılma 176
B. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi 177
3. Yorumlanması 177
4. Değiştirme Yasağı 177
5. İçerik Denetimi 177
F. Sözleşmenin İçeriği 177
1. Sözleşme Özgürlüğü 177
2. Kesin Hükümsüzlük 178
3. Aşırı Yararlanma 178
4. Önsözleşme 178
G. İrade Bozuklukları 178
1. Yanılma 178
A. Yanılmanın Hükümleri 178
B. Yanılma Hâlleri 179
Ba. Açıklamada Yanılma 179
Bb. Saikte Yanılma 179
Bc. İletmede Yanılma 179
C. Yanılmada Dürüstlük Kuralları 179
D. Yanılmada Kusur 180
2. Aldatma 180
3. Korkutma 180
A. Hükmü 180
B. Koşulları 180
4. İrade Bozukluğunun Giderilmesi 181
H. Temsil 181
1. Yetkili Temsil 181
A. Genel Olarak 181
Aa. Temsilin Hükmü 181
Ab. Temsil Yetkisinin İçeriği Ve Derecesi 181
B. Hukuki İşlemden Doğan Yetki 182
Ba. Yetkinin Sınırlanması Ve Geri Alınması 182
Bb. Ölüm, Ehliyetsizlik Ve Diğer Durumlar 182
Bc. Yetki Belgesinin Geri Verilmesi 182
Bd. Yetkinin Sona Erdiğinin İleri Sürülememesi 182
2. Yetkisiz Temsil 183
A. Onama Hâlinde 183
B. Onamama Hâlinde 183
3. Saklı Hükümler 183

4. Bölüm
Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri Ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak Ve Yükümlülükler

I. Genel Olarak Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Düzenleme 187
Iı. Genel Hizmet Sözleşmesi 187
A. Tanımı 187
B. Kurulması 187
C. İşçinin Borçları 187
1. Bizzat Çalışma Borcu 187
2. Özen Ve Sadakat Borcu 188
3. Teslim Ve Hesap Verme Borcu 188
4. Fazla Çalışma Borcu 188
5. Düzenlemelere Ve Talimata Uyma Borcu 188
6. İşçinin Sorumluluğu 189
D. İşverenin Borçları 189
1. Ücret Ödeme Borcu 189
A. Ücret 189
Aa. Genel Olarak 189
Ab. Fazla Çalışma Ücreti 189
Ac. İşin Sonucundan Pay Alma 189
Ad. Aracılık Ücreti 190
Ae. İkramiye 190
B. Ücretin Ödenmesi 190
Ba. Ödeme Süresi 190
Bb. Ücretin Korunması 191
C. İşgörme Ediminin İfasının Engellenmesi Hâlinde Ücret 192
Ca. İşverenin Temerrüdü Hâlinde 192
Cb. İşçinin Çalışmayı Durdurması Hâlinde 192
D. Ücret Alacağının Haczi, Devri Ve Rehnedilmesi 192
E. Parça Başına Veya Götürü İş 192
Ea. İş Verme 192
Eb. Birim Ücreti 193
2. İş Araç Ve Malzemeleri 193
3. Giderler 193
A. Genel Olarak 193
B. Taşıma Araçları 194
C. Giderlerin Ödenmesi 194
4. İşçinin Kişiliğinin Korunması 194
A. Genel Olarak 194
B. Ev Düzeni İçinde Çalışmada 195
C. Kişisel Verilerin Kullanılmasında 195
5. Ceza Koşulu Ve İbra 195
6. Tatil Ve İzinler 196
A. Hafta Tatili Ve İş Arama İzni 196
B. Yıllık İzin 196
Ba. Süresi 196
Bb. İndirimi 196
Bc. Kullanılması 197
Bd. Ücreti 197
7. Hizmet Belgesi 197
E. Sınaî Ve Fikrî Mülkiyet Hakkı 198
F. Hizmet İlişkisinin Devri 198
1. İşyerinin Tamamının Veya Bir Bölümünün Devri 198
2. Sözleşmenin Devri 198
G. Sözleşmenin Sona Ermesi 198
1. Belirli Süreli Sözleşmede 198
2. Belirsiz Süreli Sözleşmede 199
A. Genel Olarak Fesih Hakkı 199
B. Fesih Bildirim Süresi 199
Ba. Genel Olarak 199
Bb. Deneme Süresi İçinde 199
3. Feshe Karşı Koruma 200
4. Derhâl Fesih 200
A. Koşulları 200
Aa. Haklı Sebepler 200
Ab. İşverenin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi 200
B. Sonuçları 200
Ba. Haklı Sebeple Fesihte 200
Bb. Haklı Sebebe Dayanmayan Fesihte 200
Bc. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması Veya İşi Bırakması 201
5. İşçinin Veya İşverenin Ölümü 201
A. İşçinin Ölümü 201
B. İşverenin Ölümü 201
6. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 202
A. Borçların Muaccel Olması 202
B. Geri Verme Yükümlülüğü 202
7. Rekabet Yasağı 202
A. Koşulları 202
B. Sınırlandırılması 203
C. Aykırı Davranışların Sonuçları 203
D. Sona Ermesi 203
Iıı. Pazarlamacılık Sözleşmesi 204
A. Tanımı Ve Kurulması 204
1. Tanımı 204
2. Kurulması 204
B. Pazarlamacının Yükümlülük Ve Yetkileri 204
1. Yükümlülükleri 204
2. Garanti 205
3. Yetkileri 205
C. İşverenin Özel Yükümlülükleri 205
1. Faaliyet Alanı 205
2. Ücret 206
A. Genel Olarak 206
B. Komisyon 206
C. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi 206
3. Harcamalar 207
4. Hapis Hakkı 207
D. Sona Ermesi 207
1. Özel Fesih Süresi 207
2. Özel Sonuçlar 208
Iv. Evde Hizmet Sözleşmesi 208
A. Tanımı Ve Çalışma Koşulları 208
1. Tanımı 208
2. Çalışma Koşullarının Bildirilmesi 208
3. İşçinin Özel Borçları 208
A. İşin Yapılması 208
B. Malzeme Ve İş Araçları 209
4. İşverenin Özel Borçları 209
A. Ürünün Kabulü 209
B. Ücret 209
Ba. Ödenmesi 209
Bb. Çalışmanın Engellenmesi Hâlinde 209
5. Sona Ermesi 210
B. Genel Hükümlerin Uygulanması 210

5. Bölüm
İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi

I. Süreli Fesih 213
A. İhbar Tazminatı 216
1. Şartları 218
2. Hesaplanması 219
B. Kötüniyet Tazminatı 221
1. Kötüniyet Tazminatının Şartları 222
2. Kötü Niyet Tazminatından Yararlanılamayacak Haller Ve Kişiler 223
3. Kötü Niyet Tazminatının Hesaplanması 223
Iı. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması Ve İşe İade Uygulamaları 224
A. Yasal Dayanak 224
B. İşe İade Koşulları 228
1. Belirisiz Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışmak 228
2. Otuz Veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyeri 228
3. İşçinin En Az 6 Aylık Kıdemi 229
4. İşveren Vekili Olmamak 231
5. Geçerli Bir Sebep Olmadan Fesih 231
C. İşe İade Başvurusu, Süre Ve Esaslar 239
1. İşçinin Başvuru Süresi Ve Esasları 239
2. İşçiyi İşe Başlatma Esasları 240
D. İşe İadeden Doğan Alacak Ve Tazminatları 240
1. İş Güvencesi Tazminatı 240
2. İş Güvencesi Alacakları 241
Iı. Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi 242
Iıı.Yeni İşverenin Sorumluluğu 268
Iv. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 269
V. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 294
Vı. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 353
Vıı. Yeni İş Arama İzni 355
Vııı. Çalışma Belgesi 356
Ix. Toplu İşçi Çıkarma 359
X. Engelli Ve Eski Hükümlü İstihdamı 373
A. Genel Olarak Konuya İlişkin Yasa Maddesi 373
B. Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonu 379
1. Komisyonun Kuruluşu 379
2. Komisyonun Toplanması Ve Çalışma İlkeleri 380
3. Komisyonun Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı 380
4. Sekreterya Görevi 380
5. Para Cezalarının Kullanımı 381
6. İzleme 381
Xı.Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma 382

6. Bölüm
Ücretlendirme Uygulamaları

I. Genel Olarak Ücret Kavramı Ve Ödenmesi 385
A. Ücrete İlişkin Yasal Düzenleme 385
B. Ücretin Belirlenmesi Ve Ödenmesi 387
1. Ücret Kavramı 387
A) Zaman Birimine Göre Ücret 388
B) İş Birimi Esasına Göre Ücret 388
C) Götürü Ücret 388
D) Belirsiz Zaman Ve Miktar Üzerinden Ödenen Ücretler 388
2. Ücretin Ödenmesi 394
3. Ücretin Belirlenmediği Hallerce İşçinin Ücret Alacağı 394
4. Ücret Alacağında Zamanaşımı 396
C. Ücret Alacaklarına İlişkin İhtilaflarda Yargı Çözümleri 404
1. İşçinin Gerçek Ücret Alacağının Belirlenmesinde İzlenen Yöntemlere İlişkin Yargıtay Kararları 404
2. Gerçek Ücretin Tespiti Ve İşçi Alacaklarının Tahsili (Y.H.G.K. Kararı) 407
3. Miktar İtibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca İncelenmeyecek Ücretler 413
4. İşçinin Ücretinin Gerçeği Yansıtmadığı Hallerde Yapılması Gerekenler 415
5. Ücretin Düşürülmesi 419
6. Ücret Kesme Cezasının İptali 422
7. Doğruluk Ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranan İşçinin Ücretin Kesinti Ve Haczi 426
8. Ücret Miktarı Konusundaki İhtilafların Çözümü 431
9. Önceden Yüksek Olarak Belirlenen Aylık Ücretin Sonradan Daha Düşük Seviyeden Ödenmesi 434
10. Ekonomik Kriz Bahanesiyle İşçiye Verilen Primlerin Düşürülüp Düşürülemeyeceği 437
Iı. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Halinde İşçilik Alacakları 447
A. Yasal Düzenlemeler 447
B. Ücret Garanti Fonundan İşçilik Alacaklarının Tahsili 448
1. Ücret Garanti Fonunun Yapısı 448
2. Ücret Alacaklarının Fondan Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 448
A) Başvuru 448
B) Ödemeye İlişkin Usul Ve Esaslar (İşçi Alacak Belgesi Örneği) 449
C) Ödemelerin Bildirilmesi 451
Iıı.Ücretin Gününde Ödenmemesi 451
Iv. Ücretin Saklı Kısmı 452
V. Kamu Makamlarının Ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü 453
Vı. Ücret Hesap Pusulası 458
A. Yasal Dayanak Ve Açıklaması 458
B. Ücret Hesap Pusulası Örneği 459
1. Ücret Hesap Pusulasında Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 459
2. Ücret Hesap Pusulası Örneği 460
3. Ücret Ödeme Bordrosu Örneği 461
Vıı.Ücret Kesme Cezası 463
A. Genel Olarak İşçiye Ücret Kesme Cezası 463
B. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraların Nerelere Ve Ne Kadar Verileceği Hakkında Karar Vermeye Yetkili Kurul 464
1. Teşekkülü 464
2. Kurulun Toplanması 464
3. Kurulun Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı 465
4. Kurulun Sekreterya İşleri 465
5. Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler 465
6. Faydalanacak Kuruluşlar 465
7. Başvuru Usulü 466
8. İzleme 466
9. Ücret Kesme Cezasına İlişkin Yargıtay Kararları 466
Vııı.Asgari Ücret 470
Ix. Yarım Ücret 474
X. Yüzdelerin Ödenmesi 474
A. Genel Olarak 474
B. Yüzdelerin Toplanması, Ödenmesi Ve Dağıtılması 475
1. Yüzdelerin Toplanması Ve Ödenmesine İlişkin Esaslar 475
2. Yüzdelerin Dağıtılmasına İlişkin Esaslar 475
3. Yüzdelerin Belgelenmesi 476
4. Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 476
5. Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması 478
6. Çalışma Tarzına Göre Dikkate Alınacak Puanlar 479
7. İzin Ve Tatil Ücretleri 479
8. Saklı Haklar 479
9. İşverenlerin İlan Yükümlülüğü 480
10. Yüzdelerden Ödenen Fazla Saatlerde Çalışma 480

Xı. Yüzdelerin Belgelenmesi 491
Xıı. Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller 491
Xııı.Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu 491
A. Yasal Dayanak 491
B. Uygulamanın Başlangıcı Ve Kapsamı 492
C. Uygulanan Müeyyideler 493
Xıv.Asgari Geçim İndirimi 494
A. Yasal Dayanağı 494
B. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Usul Ve Esasları 495
1. Asgari Geçim İndiriminden Kimler Nasıl Yararlanabilir? 495
2. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Örneklerle Hesaplanması 496
3. Medeni Durum Ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti 504
4. Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi 507
5. İşverenlerce Yapılacak İşlemler 507
A. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler 507
B. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler 508
6. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 508
A. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi 508
B. Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi 510
7. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar 511
A. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 511
B. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler 511
8. Agi (Asgari Geçim İndirimi)Miktarı 512
9. Agi Uygulamasına İlişkin Form Örnekleri 513
A. Asgari Geçim İndirimi Örneği 513
B. Agi Aile Durum Belgesi Örneği 514
C. Agi Bordro Örneği 515
10. Agi (Asgari Geçim İndirimi) Alacaklarına İlişkin Yargıtay Kararları 516
Xv.İş Kanununa Göre Yapılan Bazı Ödemelerin Vergi Karşısındaki Durumu 526
1. İş Kanunu Uyarınca Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmada Çalışan İş Yeri Hekimine Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu 526
2. İş Kanunu Kapsamında Anlaşmalı Kreşe Kurum Tarafından Fatura Karşılığında Yapılan Ödemelerin Ücret Olup Olmadığı 529
3. Özel Hizmet Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi 531
4. İşe İade Tazminatlarının Vergi Karşısındaki Durumu 533
5. İş Kanunu Uyarınca Çalıştırılan İş Güvenliği Uzmanlarının Vergi Karşısındaki Durumu 537
6. İş Sözleşmesinin Anlaşma (İkale) İle Sona Ermesi Halinde Ödenecek Kıdem Tazminatının Vergi Karşısındaki Durumu 540
7. Sporcu Çalışanların Vergi Karşısındaki Durumu 543
8. Türk Ve Yabancı Bilim Adamlarının Yanında Çalışan İşçilerin Ücretlerinden, Gelir Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği 544

7. Bölüm
Fazla Çalışma Uygulamaları

I. Fazla Çalışma Uygulamasının Genel Esasları 549
A. Tarihsel Gelişim Sürecinde Fazla Çalışma 549
B. 4857 S. İş Kanununda Fazla Çalışma Düzenlemesi 551
C. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Uygulaması 553
1. Fazla Çalışma Kavramı 553
2. Fazla Sürelerle Çalışma 555
3. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 556
4. Fazla Çalışmada Sınır 565
5. Serbest Zaman 565
6. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler 565
7. Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler 566
8. Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı 566
9. Fazla Çalışmanın Belgelenmesi 568
10. Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Fazla Sürelerle Çalışma 568
11. Yargıtaya Göre Fazla Çalışmanın Ve Ücretinin Belirlenmesi Esasları 569
11.1. Fazla Çalışmanın İspatı 569
11.2. Hesaplanma Esasları 572
Iı. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 580
Iıı.Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 581
Iv. Fazla Çalışmaya İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Çözümleri 581
A. Fazla Çalışmaya İlişkin İhtilaflarının Ispatı 581
B. Gazetecinin Fazla Çalışma Ve Diğer Alacakları 584
C. Fazla Çalışma Ücretinin İbrasına İlişkin Belge Sunulması Halinde Fazla Çalışma Ücretinin Talebi 594
D. Fazla Çalışma Süresi Açısından Çalışmanın Niteliği, Yapılan İşin Ve İş Yerinin Özelliğinin Belirleyici Olduğu 598
E. Fazla Çalışmanın Hesaplanması Kriterleri 602
V. 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 614
Vı. Fazla Çalışmaya İlişkin Yargıtay Kararları 614
1. Müfettişe Tespitine Göre Fazla Çalışmanın Belirlenmesi Etkisi 614
2. İmzalı Ücret Bordrolarının Bulunması Halinde Fazla Çalışma Ücreti İddiasının Geçerliliği 620
3. Ücret Bordrosunun Sahteliği Ve Fazla Çalışma Ücreti 624
4. Fazla Çalışmada Yargıtayın Hakkaniyet İndirimi 626
5. Tis Hükümlerinin Fazla Çalışmaya Etkisi 631
6. Fazla Çalışmada Mahkemenin Takdir İndirimi 635
7. İşverenin Esnaf Kategorisi Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi İle Fazla Çalışma 636
8. Fazla Çalışma İle Fazla Süreli Çalışmaya İlişkin Çelişkili Bilirkişi Raporu 640
9. İşçinin İhtirazı Kaydının Bulunması Halinde Fazla Çalışma 641
10. Liman İşletmesinde Fazla Çalışma İddiası Ve Hesabı 643
11. Vardiyalı Çalışmada Fazla Çalışma 645
12. Kısmi Süreli Çalışmada Fazla Çalışma 651
13. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Halinde Fazla Çalışmanın İspatı 653
14. Devirden Sonra Fazla Çalışma Ücretinden Sorumluluk 655
15. Çalışma Saatleri 45 Saatin Altında Olanların Fazla Çalışma Ücreti Hesabı 664
16. Apartman Görevlilerinin Fazla Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi 665
17. Basın İş Kanununa Göre Çalışanların Fazla Mesaisi 667
18. Güvenlik Elemanın Fazla Mesaisi 669
19. Mobing Nedeniyle İstifa Ve Fazla Mesai 671
20. Röntgen Teknisyeninin Fazla Mesaisi 674
21. Fazla Çalışma Ücretinin Normal Ücret Gibi Ödenmesi 676
22. Fazla Çalışma Alacağından Yapılan İndirim Nedeniyle Avukatlık Ücretine Hükmedilip Hüküm Edilemeceği 677

8. Bölüm
İzin Ve Tatil Uygulamaları

I. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Uygulaması 685
Iı. Saklı Haklar 686
Iıı.Hafta Tatili Ücreti 687
Iv. Genel Tatil Ücreti 694
V. Geçici İş Göremezlik 694
Vı. Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 704
Vıı.Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar 705
Vııı.Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri 705
Ix. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Ve İzni Kullanma Dönemi 707
X. Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller 709
Xı. Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 710
A. Yıllık Ücretli İznin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 711
B. Yıllık İzin İsteğinin Zamanı Ve Verilmesi 712
1. İzin İsteği 712
2. İznin Verilmesi 712
C. Toplu İzin 712
D. Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler 713
E. Mevsimlik Veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin 713
F. Kısmi Süreli Ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin 713
G. Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri 714
Xıı. Yıllık İzin Ücreti 714
Xııı.Yıllık İzinde Çalışma Yasağı 715
Xıv.Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 715
Xv. İzinlere İlişkin Düzenlemeler 717
A. İzin Kurulunun Oluşturulması 717
B. İzin Kurulunun Görev Ve Yetkileri 718
C. İzin Kurulunun Toplantıları 719
D. İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olmayan İşyerleri 719
E. Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması Ve İlanı 719
F. Yıllık İzin Kaydı 719
Xvı.Yıllık İzinde Sigorta Primleri 721
Xvıı.Yıllık İzin Uygulamasına İlişkin Yargıtayın Çözümleri 721
1. Yıllık İzin Ücretinin Hesabına İlişkin Usul Ve Esaslar 721
2. Yıllık İznin Ispatında Önem Arz Eden Hususlar 726
3. Alt İşveren-Üst İşveren İlişkisi İle Alt İşverenlerin Değişmesi Halinde Yıllık İzin Alacağı 727
4. İşçi Senelik İzinde İken Yerine İşçi Alınması 736
5. İşe İadenin Yıllık İzine Etkisi 739
6. Ücretin Belirsiz Olması Halinde Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Belirlenmesi 743
7. Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Çıplak Ücretin Esas Alınması Gerektiği 753
8. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 755
9. İş Güvencesi Tazminatında Yıllık İzin Sürelerine Esas Kıdemin Esas Alınması 763
10. Yıllık Ücretli İzin Kullandırılmamasının Haklı Sebeple Fesih Oluşturup Oluşturamayacağı 766
11. İşyerini Devir Alan İşverenin İzin Ücretlerinden Sorumluluğu 767
Xvııı. Mazeret İzinleri Uygulaması 777

9. Bölüm
Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

I. Çalışma Süresi 781
A. Genel Olarak 781
B. Çalışma Süresi 782
C. Haftalık Normal Çalışma Süresi 783
D. Denkleştirme Esasına Göre Çalışma 783
E. Kısmi Süreli Çalışma 793
F. Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması 795
G. Çalışma Süresinin Belgelenmesi 796
H. Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler 796
I. Sınırlandırma 796
Iı. Telafi Çalışması 799
Iıı.Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 806
Iv. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 807
V. Günlük Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri 819
Vı. Ara Dinlenmesi 819
Vıı. Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları 833
Vııı.Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri 834
A. Genel Olarak 834
B. Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşlerinin Usul Ve Esasları 835
1. Çalıştırma Koşulu 835
2. Çalıştırma Süresi 835
3. Çalıştırılacak İşçi Sayısı 835
4. Ekip Başı 836
5. İş Sağlığı Ve Güvenliği 836
6. İşçilerin Değiştirilmesi 836
7. Dinlenme Zorunluluğu 836
8. Günde Yedibuçuk Saatlik Sürenin Aşılmaması Gereken İşler 837
A. Fazla Çalışma Süresi 837
B. Gece Çalışma Dönemi 837
C. Çalıştırma Yasağı 838
D. Çalışma Ücreti 838
10. Bölüm
Çalıştırma Yasakları

I. Çocuk İşçi Çalıştırma Şartları 841
A. Genel Olarak 841
B. Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları 843
1. Çocuk İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen Hafif İşler 844
2. Genç İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen İşler 844
3. 16 Yaşını Doldurmuş-18 Yaşını Doldurmamış Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği İşler 846
C. Çalışma Süreleri Ve Ara Dinlenme Süreleri 847
D. Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller 847
E. Çocuk Ve Genç İşçilerin Tatilleri 848
1. Hafta Tatili 848
2. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil 848
3. Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 848
F. Çocuk Ve Genç İşçiler Yönünden İşverenin Yükümlülükleri 848
1. Çocuk Ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 848
2. İş Sözleşmesi Ve Belge Yükümlülüğü 849
3. İşverenin Eğitim Ve Diğer Yükümlülükleri 849
G. Devletin Yükümlülükleri 849
1. Eğitim 849
2. İnceleme-Araştırma 850
3. Koordinasyon Ve İşbirliği 850
Iı. Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 850
Iıı.Gece Çalıştırma Yasağı 851
A. Kadın İşçi Ve Gece Çalışma Kavramları 851
1. Kadın İşçi 851
2. Gece Postası 851
B. Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Usul Ve Esasları 851
1. Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi 851
2. İşyerine Götürüp Getirme 851
3. Kadın İşçilerin, Gece Postalarında Çalıştırılabilmeleri İçin Rapor 852
4. Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları 852
C. Gebelik Ve Analık Durumunda Çalışma Ve Bildirim 852
1. Gebelik Ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı 852
2. İsim Listelerinin Saklanması 853
Iv. Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni 853
A. Yasal Dayanak 853
B. Analık İzni Ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar 855
1. Analık İzni Hakkı 855
2. Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Hakkı 856
3. Altı Aya Kadar Ücretsiz İzin Hakkı 856
C. Analık Halinde Kısmi Süreli Çalışma Esasları 857
1. Kısmi Süreli Çalışma Talebi Ve Şekli 857
2. Kısmi Süreli Çalışma Talebinin Unsurları 857
3. Kısmi Süreli Çalışma Talebinin Şartları 857
4. Kısmi Süreli Çalışma Talebinin İşverence Karşılanması 858
5. Kısmi Süreli Çalışma Yapılabilecek İşler 858
6. Tam Süreli Çalışmaya Geçiş 859
7. Çalışma Zamanının Belirlenmesi 859
8. İşkur Ve Sgk’nın Yarım Çalışma Ödeneği İşlemleri 859
9. Süt İzni Uygulaması 861
V. İşçi Özlük Dosyası Hazırlama Esasları 862
Vı. Gebe Ve Çocuklu Kadın Çalıştırma Esaslar 864
A. Çalışanın İşvereni Bilgilendirmesi Ve Değerlendirme 865
B. Değerlendirme Sonuçlarını İzleyen Eylem 865
C. Gebe Ve Çocuklu İşçinin Çalışma Koşulları Ve İzinler 866
D. Oda Ve Yurt Açma Yükümlülüğü 867
E. Ekler (Form Ve Belge Örnekleri) 871

11. Bölüm
Denetim Ve İdari Para Cezaları

I. İş Ve İşçi Bulmaya Aracılık 885
A. Yasal Dayanak 885
B. Özel İstihdam Büroları 885
C. Geçici İş İlişkisi Faaliyetleri 887
D. Özel İstihdam Bürosu Faaliyet İzni İle Geçici İş İlişkisi Yetkisi 891
E. Menfaat Temini, Ücret Alınabilecek Meslekler, Yazılı Sözleşme 897
F. Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplaması, Veri Kaydı Ve Gizlilik 897
G. Öib İzni İle Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisinin İptali 899
Ğ. Denetim Ve İdari Para Cezaları 901
Iı. Devletin Yetkisi 901
Iıı.Yetkili Makam Ve Memurlar 904
Iv. Yetkili Memurların Ödevi 905
V. Muafiyet 908
Vı. İşçi Ve İşverenin Sorumluluğu 908
Vıı.Zabıtanın Yardımı 909
Vııı.İdari Para Cezaları 909
A. İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık 911
B. Genel Hükümlere Aykırılık 912
C. Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık 914
Ç. Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık 915
D. Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık 918
E. Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık 921
F. İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık 922
G. İş Hayatının Denetim Ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık 923
H. İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar 926
I. Yazılı Bildirim 930

12. Bölüm
Kıdem Tazminatı Uygulaması

I. Kıdem Tazminatının Şartları 933
A. 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçi Olmak 933
B. İşçinin İşinin Aşağıdaki Hallerden Biri Nedeniyle Sona Ermiş Olması 934
1. İşçinin İşine 4857 S.Kanunun 25.Maddesinde Belirtilen “Sağlık Sebepleri” Veya “Zorunlu Sebeplerden” Birine Veya 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması 934
A. Sağlık Sebepleri 934
B. Zorunlu Sebepler 936
C. İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından İş Kanunun 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması 939
2. İşçinin Kanunun 24. Maddesinde Belirtilen “Sağlık Sebepleri”, “Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri” Veya “Zorunlu Sebeplerden” Biri Nedeniyle İşten Ayrılmış Olması 940
A. Sağlık Sebepleri 940
B. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri 941
C. Zorlayıcı Sebepler 943
3. İşçinin Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle İşten Ayrılması 944
4. İşçinin Yaşlılık, Emeklilik Veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla İşten Ayrılması 945
5. Kadın İşçinin Evlenme İşten Ayrılması 948
6. İşçinin Ölümü 950
C. İşçinin İşten Ayrılmadan Önce En Az 1 Yıl Çalışmış Olması 951
Iı. Kıdem Tazminatına Esas Olan Çalışma Süresinin Hesaplanması 951
A. Kıdem Süresinin Başlangıcı Ve Sonu 952
1. Kıdemin Süresinin Başlangıcı 952
2. Kıdem Süresinin Sonu 952
B. Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışmış Olması Halinde Kıdem Tazminatı 953
C. İşçinin Çalışmakta Olduğu İşyerinin Nakli, Devri Veya İntikali Halinde Kıdem Süresinin Saptanması 957
D. İşçinin Kısmi Çalışması Halinde Kıdem Süresinin Hesaplanması 958
E. Çıraklıkta Geçen Sürelerin Kıdem Süresine Etkisi 960
F. Askerlikte Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi 961
G. Kamuya Ait İşyerlerinde Geçen Çalışmaların Kıdeme Etkisi 961
1. İşçi Olarak Geçen Süreler 961
2. Memur Olarak Geçen Süreler 962
3. Geçici/Mevsimlik Çalışılan Süreler 962
Iıı.Kıdem Tazminatı Miktarının Hesaplanması 964
A. Hesaplama Esaslarının Kanuni Dayanağı 964
B. Hesaplamaya Esas Ücret 965
1. Son Ücretin Esas Alınması 965
2. Ortalama Ücretin Esas Alınması 965
3. Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Kayıtdışı Ücretlerle İlgili Esas Alınacak Kriterler 966
C. Hesaplamada Dikkate Alınan Ve Alınmayan Ücretler 968
1. Dikkate Alınan Ücretler 968
2. Dikkate Alınmayan Ücretler 972
D. Kıdem Tazminatı Miktarının Hesaplanması 973
1. Miktarın Hesaplanmasına İlişkin Temel Kurallar 973
2. Kıdem Tazminatının Tavanı 974
A. Kanun Maddesi Ve Açıklaması 974
B. Kıdem Tazminatı Tavanına İlişkin Yargıtay Kararları 975
C. Yıllar İtibarıyla Kıdem Tazminatı Tavanı 976
3. Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına İlişkin Örnekler 977
Iv. Kıdem Tazminatına Uygulanacak Gecikme Faizi Ve Ödenmemesinin Yaptırımı 980
A. Gecikme Faizi 980
B. Kıdem Tazminatının Ödenmemesinin Yaptırımı 980
V. Kıdem Tazminatının Zamanaşımı 981
Vı. Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi 981
Vıı.Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması İle Muhasebeleştirilmesi İşlemleri 983
A. Hesaplama Ve Muhasebe Kayıt Örnek-Leri 983
B. Bordro Kayıt Örnekleri 989
Vııı.Kıdem-İhbar Ve Kötüniyet Tazminatlarının Sgk Primleri Karşısındaki Durumu 994
Ix. Kamudan İş Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatı 995
A. Kamuda Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatı Sorunu Ve Getirilen Çözümler 995
B. Yasal Dayanak 996
C. Kapsam 1000
D. Kıdem Tazminatı Ödenmesine İlişkin Öngörülen Esaslar 1000
E. Kamu Kurumları Alt İşveren İşçilerine Yapacakları Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Dikkat Edecekleri Hususlar 1002
1. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Ve Hizmet Süresinin Tespiti 1002
A. Hak Kazanma Koşulları 1002
B. Aynı Kamu Kurum Veya Kuruluşunda Çalışanlar 1002
C. Farklı Kamu Kurum Veya Kuruluşunda Çalışanlar 1003
D. Kamu Kurum Veya Kuruluşlarından Sonra Özel Sektör İşyerinde Çalışmaya Devam Edenler 1003
2. Kıdem Tazminatı Ödeme Usulü Ve Ödemeye Esas Belgeler 1004
A. Ödeme Usulü 1004
B. İşçinin Başvurusu 1004
C. Ödemeye Esas Belgeler 1005
D. Hizmet Cetvelinin Düzenlenmesi 1005
E. İhale Dokümanı Ve Özlük Dosyaları 1005
F. Kıdem Tazminatına İlişkin Diğer Hususlar 1006

13. Bölüm
Geçerli İbraname Düzenleme İle
İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü Ve Dava Yolları

I. İbranamenin Geçerlilik Esasları 1009
A. İbraname Uygulaması Ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 1009
B. Geçerli Bir İbraname Düzenlemenin Usul Ve Esasları 1015
Iı. İbraname Örnekleri 1016
Iıı.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Nezdinde İhtilaflarının Çözümü 1020
A. Genel Olarak Çsgb Çözümü 1020
B. İş Müfettişleri 1021
1. İş Müfettişlerince Yapılmakta Olan Denetimler 1021
A. Genel Teftiş 1022
B. Kontrol Teftişi 1022
C. İnceleme Teftişi 1022
2. İş Müfettişlerinin Yetkileri 1023
3. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İle Grup Başkanlıklarının İletişim Adres,Telefon Ve Fax Numaraları 1026
4. İşçi Alacak Ve Tazminatları İle İlgili İhtilaflarda Öncelikle Nereye Ve Nasıl Başvuruda Bulunmalıdır? 1027
A. Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Müracaat 1027
B. Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince İşçi Haklarıyla İlgili Yapılan İncelemeler 1027
C. Örnek Başvuru Dilekçeleri 1028
Ca) İşten Ayrılan İşçiler İçin Örnek Şikayet Dilekçesi 1029
Cb) İşe Devam Ederken Şikayet Eden İşçiler İçin Örnek Dilekçe 1031
Cc) Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği 1033
5. İş Teftişi İle İlgili Örnek Yargı Kararı 1034
6. Kıdem Tazminatı Hakkının İdari Yolla Aranmasında Yapılacak İşlemlerinden Doğan Masraflardan Muafiyet 1035
C. Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince İşçi-İşveren İhtilafların İncelenmesi 1035
1. İşçi Başvurularının İşleme Alınması Ve Değerlendirilmesi 1038
2. İşveren / Vekilinin Davetinden Sonra İl Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemler 1039
3. Çalışma Ve İş Kurumu Müdürlüklerinin İş Mevzuatından Doğan Diğer Görevleri 1041
Iv. Mahkeme Yolu İle İhtilaflarının Çözümü 1043
A. Görevli Mahkeme 1043
B. Dava Açılacak Yetkili Mahkeme 1044
1. Davalının İkametgahı Yada İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu Kuralının Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olduğu 1044
2. İşveren İle Arasında Hizmet Akti Bulunmayan Kişilerin Davalarına İş Mahkemesinde Bakılamayacağı 1048
C. İş Mahkemelerinin İşleyişi 1053
D. İstinaf Yoluna Başvurma 1053
E. Temyiz Yoluna Başvurma 1054
1. Derdestlik İtirazı-Temyiz Süresi 1056
2. İş Yargılamasında Temyiz Süresi 1057
3. İş Mahkemesi Kararına Ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme (Y.Hgk Kararı) 1057
4. İşe İade Davalarında Temyiz 1058
F. İşçi Alacaklarına İlişkin Davalarda 6100 S. Hmk.’Nın Uygulanması 1062
1. 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunun Genel Özelikleri 1062
2. İş Yargılamasında Esas Alınan 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri 1073
3. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 1073
A) Mahkemenin Adı 1073
B) Davalının Adı, Soyadı/Ünvanı Ve Açık Adresleri 1073
C) Davacının Adı, Soyadı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Ve Açık Adresi 1073
Ç) Davacı Vekilinin Adı, Soyadı Ve Açık Adresleri 1073
D) Davanın Konusunun Açık-Öz Ve Net Olarak Yer Verilmesi, Dava Konusunun(Harca Esas) Değeri 1074
E) Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri
F) İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 1074
G) Dayanılan Hukuki Sebepler 1074
Ğ) Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 1074
H) Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin Veya Vekilinin İmzası 1074
I) 6100 Sayılı Kanuna Göre Örnek Dilekçe 1074
4. 6100 Sayılı Kanuna Göre Cevap Dilekçelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar 1076
A) Cevap Dilekçesinin Verilmesi 1076
B) Cevap Dilekçesinin İçeriği 1076
5. 6100 Sayılı Kanuna Göre İşçi Alacak Ve Tazminatları İle İşçilik Alacaklarına İlişkin Örnek Dava Dilekçeleri 1077
A) Örnek-1 (Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası Dilekçesi) 1079
B) Örnek-2 (Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası Dilekçesi) 1083
C) Örnek-3 (Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası Dilekçesi) 1087
D) Örnek-4 1091
E) Örnek-5 1094
F) Örnek-6 1096
G) Örnek-7 1100
6. Dava Dilekçelerinin Verilmesi 1102
7. Delillerin Sunulması 1102
8. İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı 1103
9. Ön İnceleme Ve Tahkikat 1103
10. Hüküm 1104
V. İş Kanunu Uygulamasından Doğan İpc’ye Tiraz Ve Dava Yolları 1104
A. İdari Para Cezalarını Uygulayacak Birimler 1104
B. İdari Para Cezalarının Tebliği 1105
1. Tebliğ Evrakının Nüshaları Ve Makbuz Verilmesi 1106
2. Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 1106
3. Bilinen Adreste Tebligat 1006
4. Vekile Ve Kanuni Mümessile Tebligat 1107
5. Tüzel Kişi Ve Ticarethanelere Tebligat 1107
6. Hükmi Şahısların Memur Ve Müstahdemlerine Tebligat 1107
7. Askeri Şahıslara Tebligat 1108
8. Sefer Hali 1108
9. Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat 1108
10. Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek Ve Sanat İcrası 1108
11. Otel, Hastane, Fabrika Ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 1108
12. Tutuklu Ve Mahkümlara Tebligat 1109
13. Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 1109
14. Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina 1109
15. Yaş Ve Ehliyet Şartı 1110
16. Tebliğ Mazbatası 1110
17. İmza Edemiyecek Durumda Olmak 1111
18. Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 1111
19. Türkiye’deki Elçilik Veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 1112
20. Yabancı Memlekette Türk Memurlarına Ve Askeri Şahıslarına Tebligat 1113
21. İlanen Tebligat 1113
A. İlanen Tebligat Yapılmasının Nedenleri 1113
B. İlan Şekli 1113
C. İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 1114
D. İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 1114
22. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 1114
23. Resmi Ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 1114
24. Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti 1114
25. Kazai Mercilerde Tebligat 1115
A. Celse Anında Tebligat 1115
B. Avukat Katiplerine Ve Stajyerlerine Tebligat 1115
26. Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 1115
27. Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 1115
28. Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 1116
29. Memur Vasıtasiyle Tebligat 1116
30. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 1116
31. Askeri Kazada Tebligat 1116
32. İdari Tebligat 1116
A. Tanım 1116
B. Sayısız Şahsın Mümessiline Tebligat 1116
C. Gümrük Ve İnhisar İşlerinde Tebligat 1116
D. Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 1117
33. Tebligat Kanunu Uyarınca Uygulanacak Cezai Hükümler 1117
A. Kanunu Tatbik İle Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 1117
B. Yanlış Adres Bildirmek 1117
C. Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi Ve Tebligatı Kabulden Kaçınma 1118
D. Yalan Beyan 1118
E. Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar 1118
34. Tebligata İlişkin Diğer Hususlar 1119
A. Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 1119
B. Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 1119
C. Nizamname Yapılması 1119
D. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 1119
C. İdari Para Cezalarına İtiraz Ve Dava Yollarının Usul Ve Esasları 1120
1. Yasal Dayanak 1120
2. Dava Yoluna Başvurulacak Mahkeme İle Başvuru Süresi 1121
3. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi 1121
4. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler İle Başvuru Şekli 1122
5. Başvurunun İncelenmesi 1122
6. İtiraz Yolu 1124
7. Vazgeçme Ve Kabul 1124
8. Masrafların Ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi 1124
9. Zamanaşımı 1124
A. Soruşturma Zamanaşımı 1124
B. Yerine Getirme Zamanaşımı 1125
10. İdarî Para Cezalarında İndirim 1126
11. İdarî Para Cezalarının Artırılması 1126
D. İş Kanununda İdari Para Cezası Gerektiren Yükümlülükler İle Uygulanan İpc’larına İlişkin Tablo 1128
Vı. İş Kanunu Uygulamasından Doğan İhtilafların Çözümüne İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1133
A. İşe İade Davalarına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1133
1. İşe İade Davası - Kesin Karar 1133
2. İşe İade Davaları İle Diğer İşçilik Alacakları İstemine İlişkin Davaların Birlikte Görülüp Görülmeyeceği 1139
3. İşe İade-İşe Başlama Süresi 1141
4. Ölen İşçinin İşe İadesi 1143
B. İbranameye İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1151
1. Temyiz Aşamasında Verilen İbranamenin Hükmü 1151
2. Kısmi İbra - Manevi Tazminat 1154
3. Gabin (Aşırı Yararlanma)-İbra 1158
C. İşçinin Sözleşmeli Personel Olarak İstihdamını Sağlamak Üzere İstifa Etmesi Halinde İhbar Ve Kıdem Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceğine İlişkin Yhgk Kararları 1163
Ç. Ücretlere İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1169
1. Emsal İşçi Ücretinin Baz Alınacağı Haller 1169
2. Protokolde Öngörülen Ücretten Düşük Ücret Ödenmesi 1171
3. İşçilik Alacaklarında Faiz 1173
4. İşçilik Alacakları-Müteselsil Sorumluluk 1174
5. Gerçek Ücretin Tespiti 1177
6. Ücretin Zamanında Ödenmemesi 1179
7. Devir Halinde İşçilik Alacakları 1182
D. İzin Ücreti Alacağına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1185
1. Mevsimlik İşçilikten-Daimi İşçiliğe Geçenlerin İzin Ücreti 1185
2. İzin Yardımı 1186
3. Yeni İş Arama İzni 1188
E. Çalışma Süresine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1195
1. Çalışma Süresi-Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi 1195
2. Çalışma Süresi-Örtülü Denkleştirme 1200
3. Çalışma Süresi-İş Müfettişi Raporu 1204
F. Geçersiz Sebeble Yapılan Feshe İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1208
1. Geçersiz Sebeble Yapılan Feshin Sonuçları-Görevli Daire 1208
2. Feshin Geçersizliği İddiası 1210
3. Uçucu Personel-Geçerli Fesih 1211
4. İşçinin İbra Etmesine Rağmen İşletmesel Kararla Feshin Geçerliliği 1219
G. Hizmet Akdine (İş Sözleşmesine) İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1227
1. Hizmet Akdinde Temerrüde Düşme 1227
2. Hizmet Akdinin Devri-Kıdem Tazminatı 1230
3. Hizmet Akdi-Cezai Şart 1232
4. Özelleştirme-Hizmet Akdi İmzalayan Çalışanların Uyuşmazlık Konularına İlişkin Mahkeme Yolu 1240
Ğ. Kıdem Tazminatına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1245
1. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma 1245
2. İşçilikten Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçenlerin Kıdem Tazminatı 1248
3. Kıdem Tazminatında Faiz 1253
4. Asıl İşveren-Alt İşveren Kıdem Tazminatı 1254
5. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih Ve Kıdem Tazminatı 1258
6. İşveren Daime Haksızdır İddiası İle Kıdem Nedeniyle Temyize Giden Dava 1261
7. Alt İşveren İşçisinin Devamsızlığı Ve Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 1267
8. İşçilikten Memurluğa İstem Dışı Geçirilenlerin Kıdem Tazminatı 1271
9. İşçinin Girdi-Çıktı Gösterilmesi Ve Ücretinin Düşük Gösterilmesi Halinde Kıdem Tazminatı 1275
10. Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı 1300
H. Fazla Çalışmaya İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1318
1. Denkleştirmeye Bağlı Olarak Fazla Çalışmanın Belirlenmesi 1318
2. Fazla Çalışma Ve Vardiya Primi Alacağı 1323
3. Fazla Çalışma Süresinin Belirlenmesi 1332
4. Fazla Çalışma Süresinin Belirlenmesinde Hakkaniyet İndirimi 1334
5. Fazla Çalışmanın İspatı 1338
I. Kötüniyet Tazminatına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1342
1. İşçinin Sigortasız Çalıştırıldığını Sigorta Müfettişine Şikayet Etmesi 1342
2. Sakat Statüsünde Olan İşçilerin İşten Çıkarılması 1344
3. Tenkisat-İşçi Çıkarılması Ve Kötü Niyet Tazminatı 1347
J. İhbar Tazminatına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1350
1. Sözleşmeli Personel-İhbar Tazminatı 1350
2. İhbar Tazminatı- Kanuni Gerektirici Sebepler 1354
3. İşçinin İş Sözleşmesini Terk Yoluyla Haklı Olarak Feshetmesi Durumunda İhbar Tazminatı 1355
4. Üst Düzey İşçi-İhbar Tazminatı 1357
5. İhbar Önellerine Uyulması-İhbar Tazminatı 1361
Vıı.Örnek Bilirkişi Raporları 1369
Kaynakça 1403

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat