İşe İade Davaları Cevdet İlhan Günay

İşe İade Davaları


Basım Tarihi
2006-01
Sayfa Sayısı
1174
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789754643404
Baskı
2İşe İade Davaları

- İş Sözleşmesinin Feshi

- İş Güvencesi

- İşe İade Davasının Sonuçları

- İlgili KararlarİÇİNDEKİLER

Önsöz 7

İçindekiler 9

Kısaltmalar 15

Kaynakça 17

GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

I- 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 31

1) Genel Olarak 31

2) Sözleşmenin Kapsamı 32

3) Iş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Geçerli Nedenler 32

4) özellikle Geçerli Kabul Edilmeyen Fesih Nedenleri 33

5) Son Vermede Uygulanacak Usul 34

6) Son Vermeye Karşı İtiraz Usulü 34

7) Son Vermede Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı 36

8) Son Vermede Kıdem Tazminatı ve Gelirinin Korunmasına İlişkin

Diğer Yöntemler 36

9) Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer Nedenlerle

Son Verme Hakkında Ek Hükümler 36

II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE ÖNELLİ FESHİ 37

1- Genel Olarak 37

2- Fesih Bildirimi ve İhbar Önelli Fesih 39

3- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması 41

4- Bildirimli Fesihte Kötüniyet Tazminatı 43

5- İş Güvencesi Hükümleri ve Kötüniyet Tazminatı 46

6- Kötüniyet Tazminatı ve Sendikal Tazminat İlişkisi 50

Ji

7- İş Güvencesi Hükümleri Uygulamasında Cezai Şart Sorunu 53

8- Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatı 56

a) Genel olarak 56

b) Eşit Davranma İlkesine Aykırılığın Yaptırımı 59

c) İspat Yükü 60

d) Diğer Tazminatlarla İlişkisi 61

I- İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ GEÇERLİ NEDENLE FESHİ 64

1) Geçerli Neden Kavramı 64

2) Geçersiz Fesih Nedenleri . 66

3) Geçerli Fesih Nedenleri 70

1- Genel Olarak 70

2- İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 73

aa) Verimlilik 73

bb) Performans Değerlendirme 74

3- İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 79

4- İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler... 83

aa) Kavram : 83

bb) İşletme İçi Nedenler 84

cc) işletme Dışı Nedenler 87

dd) İşveren Kararlan 88

aaa) İfayı Kabul Engellerine Dayanan Bağlı İşveren Kararı 89

bbb) Kurucu İşveren Kararı 90

ccc) Türk Hukukunda İşveren Kararlarının Denetimi 91

ddd) İşletme Gereği ve İşverenin Uygulayabileceği Bazı

Yapılanmalar 94

4) Feshin Son Çare Olması İlkesi... 97

5) İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçilerin Seçimi 102

6) Fesih hakkının Uygun Süre İçinde Kullanılması 104

7) Fesih Bildiriminde Şekil ve Usul 106

a) Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü 106

b) Savunma alınması.. 109

7. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereğinden Kaynaklanan

Bazı Geçerli Fesih Nedenleri 111

a) Alt işveren Uygulaması 111

b) İş Sözleşmesinin Askıya Alınması-Ücretsiz İzin Uygulaması 116

c) Yeniden Yapılanma 119

d) İşyerinin Kapatılması veya Faaliyetin Durdurulması 122

e) Emekliliğe Hak Kazanmış Olma ve/veya

Belli Bir Yaş Sınırına Ulaşma ... 123

II- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE ^ÖZLEŞMENİN FESHİ... 125

III- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 132

a) Genel Olarak 132

b) Toplu İşçi Çıkarma Sayılacak Durumlar 133

c) Bildirim Yükümlülüğü ve İşyeri Sendika Temsilcileriyle Görüşme 134

d) Fesih Bildirimlerinin Hüküm doğurması ve İşe iade davası 135

e) Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü 137

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 138

I- Genel Olarak 138

II- Sağlık Sebepleri 140

III- Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 142

1) Genel Olarak . 142

2) İşçinin İşvereni Yanıltması 144

3) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 145

4) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 145

5) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,

Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 145

6) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 147

7) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması.. 149

8) Devamsızlık 151

9) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 154

j) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 155

IV- Zorlayıcı Sebeple Fesih 156

V- İşverene önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 157

İKİNCİ BÖLÜM İŞ GÜVENCESİ

GENEL OLARAK 159

İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ... 164

1- İş Kanununa Göre İşçi veya Basın İş Kanunu Kapsamında

Gazeteci ya da İşyeri Sendika Temsilcisi Olma 164

a) İş Kanunu Kapsamında İşçi Olma 134

b) Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci 180

c) İşyeri Sendika Temsilcilerinin Durumu 186

2- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma Koşulu 186

a) İş Sözleşmesinin Kurulması 186

b) Belirsiz-Belirli Süreli İş Sözleşmesi 188

3- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Koşulu 195

4- Çalışan tşçi Sayısı 197

a) İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı 197

b) İşletmeye Bağlı Aynı İşkolunda En Az Otuz İşçi Çalışması 199

5- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu 202

a) Genel Olarak 202

b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı . 203

c) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma 209

6- İşveren Vekili Olmama Koşulu 210

I- Genel olarak 210

II- İşveren Vekilinin Tanımı 211

III- İşveren Vekilinin Özellikleri . 213

aa) İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 213

bb) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 214

cc) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 216

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞE İADE DAVALARI

1) GENEL OLARAK 219

1- Davanın Niteliği . 220

2- Terditli Dava ve Objektif Dava Birleşmesi 223

2) FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ 226

a) İtiraz Makamı 232

b) Başvuru Süresi 233

c) İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği 236

a) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 236

b) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi 237

d) Dava Harç Miktarı ve Oranlan 238

e) İşe İade Davasının Tarafları 239

f) İşe İade Davasının İncelenmesi 239

a) Genel Olarak 239

b) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü 241

aa) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi 241

bb) İspat Külfeti 241

cc) Delillerin Değerlendirilmesi 242

c) Mahkemenin Verebileceği Kararlar 244

aa) Genel Olarak 244

bb) Davanın Reddi Karan 245

cc) Davanın Kabulü Karan 245

dd) Davanın Konusuz Kalması 246

g) İşe İade Karannın Temyiz İncelemesi 249

3) İŞÇİNİN ÖZEL HAKEME BAŞVURMASI 252

1 - Genel Olarak 252

2- Tahkim Sözleşmesi 254

a) İş Sözleşmesi Yapılırken veya Devamı Sırasında Tahkim Şartının

Kararlaştınlması 256

b) İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesi 258

I- Tahkim Sözleşmesinin Şekli ve Konusu 258

1) Tahkim Sözleşmesinin Şekli . 258

2) Tahkim Sözleşmesinin Konusu 260

II- Hakemlerin Seçimi 261

1- Sözleşmede İsmen Gösterilmesi 261

2- Tarafların Sonradan Hakem Seçmeleri. 262

3- Hakemlerin Mahkeme Tarafından Seçimi 263

III- Hakemlerin Görevden Ayrılması ve Reddi 263

a) Hakemlerin Görevden Aynlması....„ 263

b) Hakemlerin Reddi 264

IV- Hakemlerin Ücreti . 265

V- Hakem Yargılaması.. 268

a) Yargılama Yöntemi 268

b) Hakemlere Dava Açılması 269

c) Hakemlerin Karar Verme Süresi 270

VI- Özel Hakem Karan 271

a) Hakem Kararının Niteliği 271

b) Hakem Kararının içeriği 274

VII- Hakem Kararlama Karşı Yasa Yollan 277

a) Genel Olarak 277

b) Temyiz Yolu 278

aa) Hakem Kararlarının Doğrudan Doğruya Temyizi 278

bb) Hakem Kararlarının Dolaylı Yoldan Temyizi 284

c) Karar Düzeltilmesi , 285

d) Yargılamanın Yenilenmesi Yolu 286

aa) Genel Olarak . 286

bb) Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 287

cc) Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları 288

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI

I- GENEL OLARAK 289

II- İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASI 290

III- İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASI 297

IV- İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAMASI 302

V- İŞE BAŞLATILMAMA HALİNDE ÖDENMESİ

GEREKEN TAZMİNAT 306

VI- İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMADIĞI SÜRE ÜCRETİ VE DİĞER HAKLAR 308

VII - İŞE BAŞLATMA HALİNDE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ

MAHSUBU VE İADESİ 312

I- İŞE BAŞLATMAMANIN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA ETKİSİ 313

II- FAİZ VE ZAMANAŞIMI 315

III- İCRA İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 316

1) İşe İade Kararı Bakımından 316

2) İşe Başlatmama Tazm inatı Bakımından 317

3) İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve

Diğer Haklar Bakımından 318

İLGİLİ KARARLAR

1- İŞ SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 321

2- DAVA AÇMA SÜRESİ 336

3- ALTI AYLIK KIDEM 359

4- İŞYERİNDEKİ İŞÇİ SAYISI 375

5- BELİRLİ-BELİRŞİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 393

6- İŞVEREN VEKİLİ..... 422

7- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ 431

8- FESİH BİLDİRİMİ VE ŞEKLİ 444

9- SAVUNMA ALINMASI 495

10- GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ ...517

11- DEĞİŞİKLİK FESHİ 807

12- KÖTÜNİYET TAZMİNATI-SENDİKAL TAZMİNAT 825

13- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 846

14- İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN 850

15- TAZMİNAT VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ 895

16- İŞE BAŞLATMA YA DA BAŞLATMAMA 991

17- İŞE İADE DAVASI VE İHBAR-KIDEM TAZMİNATI 1008

18- İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA 1024

19- ÖZEL HAKEM 1081

20- İCRA İLE İLGİLİ KARARLAR 1123

4857 SAYILI İŞ KANUNU 1127

KAVRAM FİHRİSTİ 1173
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat