Ceza Genel Hukuku İzzet Özgenç

Ceza Genel Hukuku


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
199
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272578
Boyut
13,5x19,5
Baskı
453,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 53 puan kazanacaksınız)
   53

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

 

Konu Başlıkları
- Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri
- Suçun Yapısal Unsurları
- Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller
- Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)
Yaptırım Teorisi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ,
KAYNAKLARI VE TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK 15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ 17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21
A. Doğrudan Kaynaklar 21
1. Anayasa 21
2. Kanunlar 22
3. Milletlerarası Sözleşmeler 24
B. Dolaylı Kaynaklar 25
1. Yüksek Mahkeme Kararları 25
2. Doktrin 26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER 26
A. Kusur İlkesi 27
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 28
C. Belirlilik İlkesi 29
D. Kıyas Yasağı 30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 31
ÖZET 35
ÜNİTE SONU SORULARI 37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 43
A. Fiil 43
1. Genel Olarak 43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar 44
B. Netice 47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 47
D. Suçun Konusu 48
E. Fail 50
F. Mağdur 51
G. Suçun Nitelikli Unsurları 51
H. İhmali Suçlar 53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 55
A. Genel Olarak 55
B. Kast ve Taksir 56
C. Kast 57
1. Kastın Türleri 58
a. Doğrudan Kast 58
b. Olası Kast 59
D. Taksir 59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 59
2. Taksirin Türleri 60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi 62
E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 63
F. Amaç veya Saik 64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı 65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 66
1. Genel Olarak 66
2. Görevin İfası 67
3. Meşru Savunma 69
a. Genel Olarak 69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar 70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar 71
4. Hakkın Kullanılması 73
5. İlgilinin Rızası 74
ÖZET 76
ÜNİTE SONU SORULARI 79
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ 83
A. Kusur Kavramı 83
B. Algılama Yeteneği 85
C. İrade Yeteneği 85
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 87
A. Genel Olarak 87
B. Yaş Küçüklüğü 88
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri 88
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri 89
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 90
C. Akıl Hastalığı 91
D. Sağır ve Dilsizlik 92
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 93
1. Geçici Nedenler 93
2. İstemeyerek Sarhoşluk 94
3. İsteyerek Sarhoşluk 94
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 95
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 96
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 98
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 100
İ. Haksız Tahrik 102
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Hâlleri 103
1. Genel Olarak 103
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 104
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata 105
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 106
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 107
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 108
ÖZET 109
ÜNİTE SONU SORULARI 112
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK 115
II. SUÇA TEŞEBBÜS 116
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 116
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı 118
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri 119
D. Elverişlilik Sorunu 120
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 122
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 123
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 124
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi 125
I. Gönüllü Vazgeçme 125
III. SUÇA İŞTİRAK 127
A. Faillik 127
1. Genel Olarak 127
2. Çok Failli Suçlar 128
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı) 128
4. Müşterek Faillik 130
5. Dolaylı Faillik 131
B. Şeriklik 132
1. Azmettirme 132
2. Yardım Etme 133
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 134
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI 136
A. Genel Olarak 136
B. Kural: Gerçek İçtima 136
C. Bileşik Suç 137
D. Zincirleme Suç 138
E. Fikrî İçtima 140
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima 140
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima 142
3. Hedefte Sapma 142
ÖZET 146
ÜNİTE SONU SORULARI 148
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK 151
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 151
A. Cezalar 151
1. Hapis Cezaları 152
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 153
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 154
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi 155
aa. Ertelemenin Şartları 155
bb. Erteleme Kararı 156
cc. Ertelemenin Sonuçları 157
c. Koşullu Salıverilme 157
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı 157
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 157
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 158
d. Özel İnfaz Şekilleri 159
3. Adli Para Cezası 160
B. Güvenlik Tedbirleri 162
1. Genel Bilgiler 162
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 163
3. Müsadere 166
a. Eşya Müsaderesi 166
b. Kazanç Müsaderesi 167
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 168
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 169
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 170
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 172
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 173
A. Genel Olarak 173
B. Cezanın Türünün Belirlenmesi 174
C. Cezanın Belirlenmesinde İzlenecek Yöntem 175
D. Cezanın Bireyselleştirilmesi Enstrümanı Olarak Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması 179
E. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 180
1. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 181
2. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi 182
IV. CEZA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MAHSUP 183
V. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 185
A. Dava Zamanaşımı 185
B. Ceza Zamanaşımı 187
C. Şikâyetten Vazgeçme 187
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 188
E. Af 188
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi 189
ÖZET 190
ÜNİTE SONU SORULARI 191
Yararlanılan Kaynaklar 195
Kavramlar Dizini 197

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,00   
53,00   
2
26,50   
53,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,00   
53,00   
2
26,50   
53,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,00   
53,00   
2
26,50   
53,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,00   
53,00   
2
26,50   
53,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,00   
53,00   
2
   
   
Kapat