Ceza Hukuku Genel Kısım İzzet Özgenç

Ceza Hukuku Genel Kısım


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
192
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251726
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

 

Konu Başlıkları
- Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri
- Suçun Yapısal Unsurları
- Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller
- Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)
Yaptırım Teorisi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK 15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ 17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21
A. Doğrudan Kaynaklar 21
1. Anayasa 21
2. Kanunlar 22
3. Milletlerarası Sözleşmeler 24
B. Dolaylı Kaynaklar 25
1. Yüksek Mahkeme Kararları 25
2. Doktrin 26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER 26
A. Kusur İlkesi 26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 28
C. Belirlilik İlkesi 29
D. Kıyas Yasağı 30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 31
ÖZET 35
ÜNİTE SONU SORULARI 37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 43
A. Fiil 43
1. Genel Olarak 43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar 44
B. Netice 47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 47
D. Fail 48
E. Suçun Konusu 49
F. Mağdur 51
G. Suçun Nitelikli Unsurları 51
H. İhmali Suçlar 53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU 55
A. Genel Olarak 55
B. Kast ve Taksir 56
C. Kast 56
1. Kastın Türleri 58
a. Doğrudan Kast 58
b. Olası Kast 59
D. Taksir 59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 59
2. Taksirin Türleri 60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi 62
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 63
F. Amaç veya Saik 64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı 65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 66
1. Genel Olarak 66
2. Görevin İfası 67
3. Meşru Savunma 69
a. Genel Olarak 69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar 70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar 71
4. Hakkın Kullanılması 73
5. İlgilinin Rızası 74
ÖZET 76
ÜNİTE SONU SORULARI 80
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ 85
A. Kusur Kavramı 85
B. Algılama Yeteneği 87
C. İrade Yeteneği 87
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 89
A. Genel Olarak 89
B. Yaş Küçüklüğü 90
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri 90
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri 91
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 92
C. Akıl Hastalığı 93
D. Sağır ve Dilsizlik 94
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 95
1. Geçici Nedenler 95
2. İstemeyerek Sarhoşluk 96
3. İsteyerek Sarhoşluk 96
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 97
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 98
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 100
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 102
İ. Haksız Tahrik 103
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 105
1. Genel Olarak 105
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 106
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata 107
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 108
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 109
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 110
ÖZET 112
ÜNİTE SONU SORULARI 115
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK 119
II. SUÇA TEŞEBBÜS 120
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 120
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı 122
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri 123
D. Elverişlilik Sorunu 124
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 126
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 127
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 128
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi 128
I. Gönüllü Vazgeçme 129
III. SUÇA İŞTİRAK 131
A. Faillik 131
1. Genel Olarak 131
2. Çok Failli Suçlar 131
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı) 132
4. Müşterek Faillik 134
5. Dolaylı Faillik 135
B. Şeriklik 136
1. Azmettirme 136
2. Yardım Etme 137
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 138
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI 139
A. Genel Olarak 139
B. Kural: Gerçek İçtima 140
C. Bileşik Suç 141
D. Zincirleme Suç 142
E. Fikrî İçtima 143
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima 144
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima 145
3. Hedefte Sapma 146
ÖZET 150
ÜNİTE SONU SORULARI 152
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK 157
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 157
A. Cezalar 157
1. Hapis Cezaları 158
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 159
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 160
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi 161
aa. Ertelemenin Şartları 161
bb. Erteleme Kararı 162
cc. Ertelemenin Sonuçları 163
c. Koşullu Salıverilme 163
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı 163
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 163
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 164
d. Özel İnfaz Şekilleri 165
3. Adli Para Cezası 165
B. Güvenlik Tedbirleri 167
1. Genel Bilgiler 167
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 168
3. Müsadere 170
a. Eşya Müsaderesi 170
b. Kazanç Müsaderesi 171
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 172
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 172
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 173
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 174
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 175
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 176
A. Dava Zamanaşımı 176
B. Ceza Zamanaşımı 177
C. Şikâyetten Vazgeçme 178
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 178
E. Af 179
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi 179
ÖZET 180
ÜNİTE SONU SORULARI 182
Yararlanılan Kaynaklar 187
Kavramlar Dizini 189

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat