%1
Medeni Usul Hukuku Cilt I Süha Tanrıver

Medeni Usul Hukuku Cilt I


Basım Tarihi
2023-12
Sayfa Sayısı
1237
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050517538
Boyut
16x24
Baskı
51.000,00 TL 990,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 990 puan kazanacaksınız)
   990

Prof. Dr. Süha TANRIVER

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ 7

 

İÇİNDEKİLER .9

 

BİBLİYOGRAFYA 35

 

KISALTMALAR CETVELİ69

 

1. Yargı İşlevi ve Mahkeme Kavramları ile Mahkemelerin Kuruluşlarına

 

Egemen Olan İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi

 

Yargı İşlevi Kavramı.73

 

Mahkeme Kavramı, Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan

 

İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi76

 

Mahkeme Kavramı76

 

Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan İlkeler 78

 

Hukuk Devleti İlkesi .78

 

Lâiklik İlkesi .80

 

Kanunîlik İlkesi.81

 

Tabiî Hâkim (Doğal Yargıç) İlkesi82

 

a) Tabiî Hâkim İlkesinin Tanımı ve Öğeleri82

 

b) Tabiî Hâkim İlkesinin, Kanunî Hâkim İlkesinden Farklılaştığı

 

Noktalar ve Amaçları.84

 

c) Tabiî Hâkim İlkesinin Hukukî Dayanakları ve Boyutları85

 

d) Tabiî Hâkim İlkesinin, Özel Mahkemelerin Kurulmasına

 

Engel Teşkil Edip Etmeyeceği.89

 

e) Tabiî Hâkim İlkesinin Medenî Yargıyla İlişkisi 90

 

aa) Genel Olarak.90

 

bb) Mahkemelerin Görevlerine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî

 

Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi94

 

cc) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî

 

Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi97

 

dd) Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Yargı Yeri Belirlenmesi

 

(Merci Tâyini) Kurumlarının Tabiî Hâkim İlkesi

 

Bağlamında Değerlendirilmesi 98

 

Hukukî Güvenlik İlkesi .99

 

Yargı Ayrılığı İlkesi 100

 

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi . 101

 

III. Mahkemelerin Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi. 105

 

Kuruluş ve Çalışma Biçimlerine Göre 106

 

a) Tek Hâkimli Mahkemeler . 106

 

b) Çok Hâkimli (Toplu) Mahkemeler 106

 

Yargı Sistemine İlişkin Derecelendirmede Bulundukları Yere

 

Göre  109

 

a) İlk Derece Mahkemeleri 109

 

b) Üst Derece Mahkemeleri. 109

 

Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine ya

 

da Uyuşmazlığın Taraflarının İçinde Bulundukları Konuma Göre . 110

 

a) Genel Mahkemeler (Genel Görevli Mahkemeler). 110

 

b) Özel Mahkemeler (Özel Görevli Mahkemeler). 111

 

2. Medenî Yargı Kavramı ve Medenî Yargının Türleri

 

Medenî Yargı Kavramı. 117

 

Medenî Yargının Türleri 117

 

Çekişmeli Yargı 117

 

Çekişmesiz Yargı 119

 

Genel Olarak . 119

 

Çekişmesiz Yargıyla İlgili Olarak Hukuk Muhakemeleri

 

Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 121

 

Dar Anlamda Çekişmesiz Yargıyla Çekişmeli Yargı Arasındaki

 

Temel Farklılıklar . 125

 

3. Medenî Usûl Hukukunun Tanımı, Kamu Hukuku - Özel Hukuk

 

Ayrımı İçerisindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi, Kaynakları, Amacı, Maddî

 

Özel Hukukla İlişkisi, Yer, Zaman, Kişi ve Anlam Bakımlarından

 

Uygulanması

 

Medenî Usûl Hukukunun Tanımı 127

 

Medenî Usûl Hukukunun Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı

 

İçerisindeki Yeri 128

 

Medenî Usûl Hukukunun Tarihsel Gelişimi. 129

 

Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları. 130

 

Medenî Usûl Hukukunun Amacı . 132

 

Medenî Usûl Hukukunun Maddî-Özel Hukukla İlişkisi 136

 

Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması. 137

 

Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması .139

 

İ. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması.140

 

Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması146

 

4. Medenî Yargı Alanında Görevli Mahkemeler

 

İlk Derece Mahkemeleri151

 

Genel Mahkemeler151

 

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri153

 

a) Kuruluşları.154

 

b) Görevleri154

 

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri.157

 

a) Kuruluşları.157

 

b) Görevleri158

 

Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemeleri

 

Arasındaki İlişki ve Bu İlişkiye Bağlanan Sonuçlar159

 

a) Göreve İlişkin Kuralların Temel Nitelikleri.159

 

b) Göreve İlişkin Kurallara Uyulmamış Olmasının Sonuçları.160

 

Özel Mahkemeler164

 

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 164

 

a) Kuruluşları.164

 

b) Görevleri165

 

Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri172

 

a) Kuruluşları.172

 

aa) Genel Olarak.172

 

bb) Aile Mahkemelerinde Görev Üstlenmiş Olanlar.175

 

aaa) Hâkimler.175

 

bbb) Uzmanlar.176

 

aaaa) Genel Olarak 176

 

bbbb) Hukukî Statüleri .177

 

ccc) Diğer Personel 178

 

b) Görevleri179

 

aa) Genel Olarak.179

 

bb) Alınabilecek Olan Tedbirler veya Önlemler .183

 

aaa) 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev

 

ve Yargılama Usûllerine Dair Kanun Çerçevesinde .183

 

bbb) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde .185

 

cc) Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Olan Yargılama Usûlü 192

 

dd) Aile Mahkemesi Kararlarına Karşı Gidilebilecek Olan

 

Kanun Yolları.200

 

Kadastro Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 203

 

a) Kuruluşları. 203

 

b) Görevleri (Hukuk Mahkemesi Olarak) 204

 

Tüketici Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri . 207

 

a) Kuruluşları. 207

 

b) Görevleri . 209

 

İcra Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 212

 

a) Kuruluşları. 212

 

b) Görevleri . 215

 

İş Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 218

 

a) Kuruluşları. 218

 

b) Görevleri . 219

 

Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve

 

Görevleri . 225

 

a) Kuruluşları. 225

 

b) Görevleri . 225

 

Üst Derece Mahkemeleri 232

 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri. 232

 

Kuruluşları 232

 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevleri 237

 

a) Genel Olarak . 237

 

b) Bölge Adliye Mahkemelerinin Denetim Süreci Bağlamında

 

Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğinin Değerlendirilmesi  239

 

Yargıtay’ın Kuruluş ve Görevleri. 241

 

Kuruluşu 241

 

Görevleri . 243

 

5. Hukuk Mahkemelerinin Yetkisi

 

Genel Olarak . 249

 

Yetki Kuralları 249

 

Genel Yetki Kuralı 249

 

Çekişmeli Yargı İşlerinde . 249

 

a) Gerçek Kişiler Bakımından . 249

 

b) Tüzel Kişiler Bakımından . 251

 

Çekişmesiz Yargı İşlerinde .251

 

Özel Yetki Kuralları251

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Özel Yetki

 

Kuralları 252

 

a) Memur, İşçi, Öğrenci Gibi, Bir Yerde Geçici Olarak

 

Oturanlara Karşı Açılacak Olan Alacak veya Taşınır

 

Davalarında Yetki252

 

b) Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlara Karşı Açılacak Olan

 

Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Yetki.253

 

c) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki .254

 

d) Mirastan Doğan Davalarda Yetki 255

 

e) Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki .256

 

f) Karşı Davada Yetki257

 

g) Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki258

 

h) Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki259

 

ı) Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki .259

 

Diğer Özel Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları 261

 

III. Yetki Kurallarının Niteliği261

 

Kesin Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri .261

 

Kesin Olmayan Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri264

 

Yetki Sözleşmesi.265

 

Yetki Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği.265

 

Yetki Sözleşmesi Bağlamında Kanunla Getirilmiş Bulunan

 

Sınırlamalar.267

 

Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 269

 

Yetki Sözleşmesinin Türleri ve Etkileri 272

 

Yetki İtirazı.275

 

Genel Olarak .275

 

a) Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde Yetki İtirazı .275

 

b) Yetkinin Kesin Olmadığı Hallerde Yetki İtirazı275

 

Yetki İtirazının İncelenmesi ve Bu İncelemenin Sonuçları.276

 

a) Yetki İtirazının İncelenmesi.276

 

b) Yetki İtirazının İncelenmesinin Sonuçları .276

 

6. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tâyini)

 

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Haller281

 

Yargı Yeri Belirlenmesi İsteminin İncelenmesi ve Karara Bağlanması .283

 

7. Yargı Görevlileri

 

Genel Olarak . 285

 

Hâkimler 285

 

Genel Olarak. 285

 

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması ve Reddi . 298

 

Genel Olarak . 298

 

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması. 298

 

Hâkimin Reddi 300

 

a) Ret Sebepleri . 300

 

b) Davanın Taraflarından Birisinin Hâkimi Reddetmesi . 303

 

aa) Ret Talebinde Bulunulması Usûlü.303

 

bb) Ret Talebinin İncelenmesi305

 

c) Hâkimin Bizzat Kendisini Reddetmesi (Hâkimin Çekilmesi). 307

 

III. Hâkimlerin Sorumluluğu  308

 

Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu 308

 

a) Genel Olarak . 308

 

b) Hukuk Hâkimleri Bakımından 310

 

aa) Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğunun Niteliği ve

 

Sorumluluk Sebepleri.310

 

bb) Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin Varlığı

 

Gereken Şartlar.313

 

cc) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile

 

Uygulanacak Olan Usûl .314

 

dd) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi .317

 

c) Ceza Hâkimleri Bakımından . 318

 

aa) Hukukî Sorumluluğun Niteliği ve Sorumluluk Sebepleri.318

 

bb) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile

 

Uygulanacak Olan Usûl .321

 

cc) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi .322

 

Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu. 323

 

Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu. 328

 

Hâkimlik Görevinin Sona Ermesi. 332

 

Cumhuriyet Savcıları 333

 

Genel Olarak. 333

 

Cumhuriyet Savcılarının Sorumluluğu . 341

 

Hukukî Sorumluluğu. 341

 

Disiplin Sorumluluğu 345

 

Ceza Sorumluluğu .345

 

Kalem Görevlileri345

 

Genel Olarak .345

 

Kalem Çalışanları347

 

Mahkeme Yazı İşleri Müdürleri 347

 

Zabıt Kâtipleri .348

 

Mübaşirler .349

 

Avukatlar .351

 

Genel Olarak .351

 

Avukatlık Mesleğine Kabul 351

 

III. Avukatlık Mesleğinin İcra Ediliş Biçimleri 355

 

Avukatların Hakları 357

 

Avukatların Yükümlülükleri.358

 

Avukatların Sorumluluğu358

 

Avukatların Hukukî Sorumluğu 359

 

Avukatların Disiplin Sorumluluğu 361

 

Avukatların Cezaî Sorumluluğu365

 

VII. Avukatlıkla İlgili Meslek Kuruluşları 367

 

Barolar.367

 

Türkiye Barolar Birliği368

 

VIII. Olması Gereken Hukuk Bakımından Avukatlık .370

 

Dava Vekilleri 371

 

Dava Takipçileri 372

 

Noterler 373

 

Genel Olarak .373

 

Noterlik Mesleğine Giriş, Noterlik Stajı, Noterliğe Atanma ve Noter

 

Sıfatının Kazanılması375

 

Noterlik Mesleğine Giriş ve Noterlik Stajı375

 

Noterliğe Atanma ve Noter Sıfatının Kazanılması380

 

III. Noterlik Dairesi ve Personeli 381

 

Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri382

 

Noterlerin Görevleri 383

 

a) Noterlerin Genel Görevleri 384

 

b) Noterlerin Özel Görevleri şunlardır;385

 

Noter İşlemleri Bağlamında Şekil .385

 

Noterlerin Sorumluluğu 387

 

Noterlerin Hukukî Sorumluluğu387

 

a) Genel Olarak . 387

 

b) Hukukî Sorumluluk Bağlamında Oluşturulan Güvence

 

Mekanizmaları. 392

 

aa) Teminat Hesabı.392

 

bb) Hukukî Sorumluluk Fonu 392

 

cc) Meslekî Sorumluluk Sigortası393

 

Noterlerin Disiplin Sorumluluğu. 394

 

Noterlerin Cezaî Sorumluluğu 398

 

Noterlik Görevinin Sona Ermesi 401

 

Noterlikle İlgili Meslek Kuruluşları . 402

 

Noter Odaları 402

 

Türkiye Noterler Birliği 403

 

VII. Olması Gereken Hukuk Bakımından Noterlik 404

 

8. Medenî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

 

Genel Olarak . 409

 

Tasarruf İlkesi. 409

 

Re’sen Harekete Geçme İlkesi . 414

 

Taraflarca Getirilme İlkesi. 414

 

Genel Olarak. 414

 

Taraflarca Getirilme İlkesiyle İlişkili Bir Kurum Olarak Hâkimin

 

Davayı Aydınlatma Ödevi 417

 

Re’sen Araştırma İlkesi 421

 

İddia ve Savunmanın Teksifi İlkesi . 423

 

Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi İlkesi . 424

 

Yargılamanın Taraflarca Yürütülmesi İlkesi. 425

 

İ. Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri  425

 

Doğrudan Doğruyalık İlkesi. 426

 

“Uygulanacak Hukuku Mahkeme Bilir” İlkesi (Iura Novit Curia) 430

 

Aleniyet İlkesi 435

 

Usûl Ekonomisi İlkesi . 442

 

Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi 443

 

Genel Olarak. 443

 

Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurları . 450

 

Bilgilendirilmeyi Talep Hakkı 450

 

Açıklama Yapma ve İspat Hakkı 451

 

Dikkate Alınma Hakkı 453

 

Adil Yargılanma Hakkına Riayet İlkesi 455

 

Genel Olarak .455

 

Adil Yargılanma Hakkının Unsurları457

 

Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma .458

 

Makûl Sürede Yargılanma.460

 

Alenî Olarak Yargılanma 462

 

Hakkaniyete Uygun Olarak Yargılanma .462

 

III. Adil Yargılanma Hakkının İhlâlinin Yaptırımları.467

 

Hâkimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olması İlkesi 472

 

Delillerin Hâkim Tarafından Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi .474

 

Dürüstlük İlkesi.477

 

Genel Olarak .477

 

Tarafların Gerçeği (Doğruyu) Söyleme Ödevi483

 

9. Usûl İşlemleri

 

Usûl İşlemi Kavramı ve Özellikleri491

 

Usûl İşlemlerinin Türleri 493

 

Taraf Usûl İşlemleri 494

 

Genel Olarak .494

 

Türleri495

 

a) Tek Yanlı Taraf Usûl İşlemleri496

 

b) İki Yanlı Taraf Usûl İşlemleri (Usûl Sözleşmeleri).496

 

Mahkeme Usûl İşlemleri.498

 

10. Süreler, Adlî Tatil ve Eski Hale Getirme

 

Süreler 503

 

Adlî Tatil 505

 

Eski Hale Getirme .507

 

Eski Hale Getirmenin Koşulları507

 

Eski Hale Getirme Talebi ve İncelenmesi.509

 

11. Medenî Yargı Bağlamında Tebligat

 

Genel Olarak Tebligat Kavramı 511

 

Tebligat Çıkartabilecek Olan Merciler .512

 

Tebligatın Yapılma Biçimleri .512

 

Kendisine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 515

 

Tebligatın Yapılacağı Yer 517

 

Tebligatın Yapılacağı Zaman. 520

 

Usûlsüz Tebligat 521

 

12. Dava Hakkı, Hukukî Niteliği,

 

Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması ve Unsurları

 

Dava Hakkı ve Hukukî Niteliği 523

 

Dava Hakkının Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması . 529

 

Davanın Unsurları. 533

 

Davada Taraf 533

 

Taraf Kavramına İlişkin Kuramlar 533

 

a) Maddî Taraf Kuramı 533

 

b) Şeklî Taraf Kuramı 535

 

c) İşlevsel Taraf Kuramı 536

 

Görüşümüz 537

 

Dava Konusu 542

 

Genel Olarak . 542

 

Dava Konusuna İlişkin Kuramlar 543

 

a) Eski Maddî Hukuk Kuramları . 543

 

b) Saf Usûlî Kuramlar 545

 

aa) Talep Sonucu ve Vakıalar Karışımı Dava Konusunun

 

Eşdeğerli Unsurlarıdır Kuramı.546

 

bb) Dava Konusunun Belirlenmesinde Talep Sonucuna

 

Vakıalar Karışımına Nazaran Üstünlük Tanınmasını

 

Öngören Kuram549

 

cc) Dava Konusunun Yalnızca Talep Sonucuna Göre

 

Belirlenmesini Öngören Kuram.549

 

c) Yeni Maddî Hukuk Kuramları. 551

 

Görüşümüz 551

 

III. Dava Sebebi 553

 

Genel Olarak . 553

 

Dava Sebebine İlişkin Kuramlar. 553

 

a) Ferdileştirme Kuramı 554

 

b) Vakıalara Dayandırma Kuramı 555

 

Görüşümüz 556

 

13. Davanın Taraflarının Ehliyetleri, Davayı Takip Yetkisi,

 

Taraf Sıfatı ve Davada Temsilleri

 

Davanın Taraflarının Ehliyetleri .561

 

Davada Taraf Ehliyeti.561

 

Genel Olarak .561

 

Gerçek Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti 563

 

Tüzel Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti.567

 

Dava Ehliyeti 573

 

Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti .575

 

Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti584

 

Davayı Takip Yetkisi.585

 

Taraf Sıfatı.590

 

Tarafta İradî Değişiklik 592

 

Genel Olarak .592

 

Karşı Tarafın Rızasıyla İradî Taraf Değişikliği.592

 

III. Hâkimin İzniyle Taraf Değişikliği 594

 

Tarafların Davada Temsili .596

 

Kanunî Temsil.596

 

İradî Temsil.602

 

Genel Olarak .602

 

Kimlerin Vekil Olarak Atanabileceği603

 

Vekilin Yetkilendirilmesi608

 

Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler 612

 

Davaya Vekâletin Sona Ermesi.615

 

14. Dava Arkadaşlığı

 

Mecburî Dava Arkadaşlığı617

 

Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığı.617

 

Genel Olarak .617

 

Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri619

 

Şeklî Mecburî Dava Arkadaşlığı.623

 

İhtiyarî Dava Arkadaşlığı .624

 

Genel Olarak .624

 

İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri 625

 

15. Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı

 

Davaya Müdahale . 627

 

Aslî Müdahale 627

 

Aslî Müdahalenin Tanımı ve Şartları 627

 

Aslî Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü, Talebin

 

İncelenmesi ve Karara Bağlanması. 628

 

Fer’î Müdahale . 630

 

Fer’î Müdahalenin Tanımı ve Şartları. 630

 

Fer’î Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü, Talebin

 

İncelenmesi ve Karara Bağlanması. 631

 

Fer’î Müdahilin Durumu. 633

 

Fer’î Müdahale Etkisi . 635

 

Fer’î Müdahale ile Aslî Müdahale Arasındaki Temel Farklılıklar 636

 

Davanın İhbarı 638

 

16. Davada Teminat

 

Teminat Gösterilmesini Gerektiren Haller. 643

 

Teminattan Muafiyeti Gerektiren Haller 645

 

Gösterilecek Olan Teminatın Kapsamı, Şekli, Teminat Kararının

 

Alınması ve Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  646

 

17. Dava Çeşitleri

 

Mahkemeden İstenen Hukukî Himayeye Göre 649

 

Eda Davaları . 649

 

Tespit Davaları . 650

 

III. İnşaî Davalar. 652

 

Kısmî Dava. 656

 

Genel Olarak . 656

 

Manevî Tazminat Davalarının, Kısmî Dava Şeklinde Açılıp

 

Açılamayacağı. 662

 

Belirsiz Alacak Davası . 664

 

Genel Olarak . 664

 

Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Ortaya Çıkan Hukukî

 

Sonuçlar  673

 

a) Medenî Usûl Hukuku Bakımından 673

 

b) Maddî Hukuk Bakımından 674

 

Belirsiz Alacak Davasının Kısmî Davayla İlişkisi 675

 

Belirsiz Alacak Davasının Tespit Davasıyla İlişkisi .676

 

Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Münferit Usûl Hukuku

 

Kurumlarının Değerlendirilmesi .676

 

Belirsiz Alacak Davalarının İşlerlik Kazanabileceği Alanlar679

 

a) Maddî Tazminat Alacakları .679

 

b) Manevî Tazminat Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak

 

Davası Kurumunun Değerlendirilmesi 680

 

c) İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası

 

Kurumunun Değerlendirilmesi 683

 

d) Diğer Bazı Alacaklar .689

 

Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Çeşitleri 689

 

Kümülatif Dava Yığılması689

 

Terditli Dava .691

 

Genel Olarak .691

 

Terditli Davanın Kümülatif Dava Yığılmasıyla Karşılaştırılması.692

 

III. Seçimlik Dava.693

 

Dava Konusu Hakkın Niteliğine Göre Dava Çeşitleri694

 

Tasnif Dışı Bir Dava Çeşidi Olarak Topluluk Davası 694

 

18. Dava Şartları ve Dava Engelleri

 

Dava Şartları699

 

Genel Olarak .699

 

Dava Şartlarının İncelenmesi701

 

Dava Engelleri (İlk İtirazlar)703

 

Genel Olarak .703

 

Dava Engelleri (İlk İtirazlar) ile Dava Şartları Arasındaki

 

Farklılıklar 704

 

19. Davanın Açılması ve Sonuçları

 

Davanın Açılması.705

 

Genel Olarak .705

 

Dava Dilekçesinin İçeriği705

 

III. Dava Dilekçesinin Verilmesi 715

 

Davanın Açılmasının Sonuçları718

 

Dava Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Doğurduğu Sonuçlar718

 

Zamanaşımının Kesilmesi .718

 

Hak Düşürücü Sürelerin Korunması .720

 

Bazı Şahısvarlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi 720

 

İyiniyetin Kötüniyete Dönüşmesi . 721

 

Davalının Temerrüde Düşmesi . 721

 

Dava Açılmasının Medenî Usûl Hukuku Bakımından Doğurduğu

 

Sonuçlar 722

 

Mahkemenin Davayı Görme Zorunluluğunun Doğması. 722

 

Dava Şartlarının Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi 722

 

Davanın İlke Olarak Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karara

 

Bağlanması 722

 

Davanın Geri Alınması Yasağının Başlaması. 723

 

Derdestliğin Ortaya Çıkması. 726

 

a) Genel Olarak . 726

 

b) Derdestlik İtirazının Şartları 727

 

aa) Aynı Davanın Aynı Mahkemede ya da Başka Başka

 

Mahkemelerde İki Kere Açılmış Olması.727

 

bb) Birinci Davanın Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olması728

 

cc) Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Olması .729

 

aaa) Genel Olarak. 729

 

bbb) Her İki Davanın Taraflarının Aynı Olması. 729

 

ccc) Her İki Davanın Konularının Aynı Olması  731

 

ddd) Her İki Davanın Sebeplerinin Aynı Olması  735

 

c) Derdestlik İtirazının İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve Karara

 

Bağlanması 736

 

d) Derdestlik İtirazının Kesin Hüküm İtirazı ile Karşılaştırılması. 738

 

Davanın Açılmış Olmasının Tarafların Dava Konusu Üzerinde

 

Tasarrufta Bulunma Hakkını Ortadan Kaldırmaması . 739

 

İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haczin Korunması . 739

 

Basit Yargılama Usûlünde İddianın Genişletilmesi ve

 

Değiştirilmesi Yasağının Başlaması . 739

 

20. Davaya Cevap

 

Genel Olarak . 741

 

Davaya Cevap Verilmesi Şekilleri 742

 

Davanın Kabul Edilmesi. 742

 

Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmemesi . 742

 

Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmesi 743

 

Cevap Dilekçesinin İçeriği . 746

 

III. Cevap Süresi .752

 

Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Sonuçları.753

 

Cevap Dilekçesiyle Birlikte Karşı Dava Açılması754

 

21. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinin Verilmesi

 

Cevaba Cevap Dilekçesi Verilmesi.759

 

İkinci Cevap Dilekçesi Verilmesi760

 

22. İddianın (Davanın) ve Savunmanın, Genişletilmesi ile

 

Değiştirilmesi Yasakları ve İstisnaları

 

İddianın (Davanın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı762

 

Yasağın Başlangıç Anı762

 

Yasağın Kapsamına Giren Haller763

 

III. Yasağın İstisnaları.766

 

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı.767

 

Yasağın Başlangıç Anı767

 

Yasağın Kapsamına Giren Haller768

 

III. Yasağın İstisnaları.770

 

23. Ön İnceleme

 

Genel Olarak773

 

Ön İnceleme Duruşması778

 

24. Tahkikat Aşaması

 

Genel Olarak Tahkikat.785

 

Tahkikatın İcra Ediliş Biçimi.788

 

Genel Olarak Oturum ve Duruşma Kavramları 788

 

Duruşma Düzeninin Sağlanması.790

 

III. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri ve Bu Davete İcabet

 

Etmemelerinin Sonuçları.791

 

Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri .791

 

Tarafların Duruşmaya Davete İcabet Etmemelerinin Sonuçları792

 

Duruşmaların İcrası.794

 

Genel Olarak .794

 

Elektronik Duruşma Sistemi Aracılığıyla797

 

Tutanaklar ve Dosyalar 802

 

24 İçindekiler

 

Tutanaklar. 802

 

Dosyalar 805

 

25. İsticvap

 

Genel Olarak . 807

 

İsticvap Usûlü 810

 

26. Ön Sorun ve Bekletici Sorun

 

Ön Sorun 813

 

Bekletici Sorun 814

 

Genel Olarak. 814

 

Bekletici Sorunun Türleri . 816

 

Zorunlu Bekletici Sorun 816

 

İhtiyarî Bekletici Sorun. 817

 

27. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

 

Davaların Birleştirilmesi 821

 

Genel Olarak. 821

 

Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk

 

Mahkemelerinde Açılmış olan Davaların Birleştirilmesi Usûlü. 823

 

III. Ayrı Yargı Çevrelerinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk

 

Mahkemelerinde Açılmış olan Davaların Birleştirilmesi Usûlü. 824

 

Davaların Ayrılması 825

 

28. Islah

 

Genel Olarak . 827

 

Islahın Konusu 828

 

Islahın Türleri . 832

 

Islahın Şekli . 832

 

Islahın Etkisi 834

 

29. Dava Konusunun Devri

 

Genel Olarak . 835

 

Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri . 835

 

Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri 836

 

Genel Olarak. 836

 

Aynı Davanın Dava Konusunu Devralmış Üçüncü Kişiye Karşı

 

Devam Ettirilmesi .837

 

III. Dava Konusunu Devredene Karşı Davanın Tazminat Davasına

 

Dönüştürülmesi.839

 

30. İspat, Deliller ve Uzman Görüşü

 

İspat841

 

Genel Olarak .841

 

İspat Hakkı841

 

III. İspatın Konusu 844

 

İspat Gereğini Ortadan Kaldıran Haller849

 

İkrar.849

 

a) İkrarın Tanımı849

 

b) İkrarın Türleri 851

 

aa) Yapıldığı Yere Göre.851

 

aaa) Mahkeme İçi İkrar 851

 

bbb) Mahkeme Dışı İkrar854

 

bb) İçeriğine Göre.855

 

aaa) Basit İkrar (Adî İkrar).855

 

bbb) Vasıflı (Mevsuf) İkrar (Gerekçeli İnkâr) 855

 

ccc) Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar)856

 

aaaa) Bağlantılı (Murtabıt) Bileşik İkrar .856

 

bbbb) Bağlantısız (Gayrımurtabıt) Bileşik İkrar.857

 

cc) İkrarın Çekişmeli Olan Vakıanın Tamamını ya da Belli Bir

 

Kesimini Kapsamasına Göre .857

 

aaa) Tam İkrar857

 

bbb) Kısmî İkrar (Kısmî İnkâr).858

 

c) İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu .858

 

aa) Genel Olarak.858

 

bb) İçeriğine Göre Yapılan Ayrım Dikkate Alınarak İkrarın

 

Bölünüp Bölünemeyeceği859

 

aaa) Basit İkrarda859

 

bbb) Kısmî İkrarda (Kısmî İnkârda)860

 

ccc) Vasıflı İkrarda (Gerekçeli İnkârda).861

 

ddd) Bağlantılı Bileşik İkrarda862

 

eee) Bağlantısız Bileşik İkrarda865

 

d) İkrardan Dönülmesi (Rücû Edilmesi)866

 

Çekişmeli Olmayan Vakıalar 870

 

Herkesçe Bilinen Vakıalar 870

 

İspatın Türleri . 871

 

İspat Faaliyetini Gerçekleştirecek Olanın, İspat Yükü Kendisine

 

Düşen Taraf Konumunda Bulunup Bulunmamasına Göre 871

 

a) Asıl İspat . 871

 

b) Karşı İspat . 871

 

İspatta Kullanılacak Delillerin İspatın Konusunu Oluşturan

 

Vakıalarla İlişkili Olup Olmamasına Göre 873

 

a) Doğrudan İspat 873

 

b) Dolaylı İspat 874

 

aa) Genel Olarak.874

 

bb) Dolaylı İspatın Türleri874

 

aaa) Emare İspatı 874

 

bbb) İlk Görünüş İspatı. 875

 

cc) Emare İspatı ile İlk Görünüş İspatının Karşılaştırılması .877

 

Aranan İspat Ölçüsünün Derecesine Göre 878

 

a) Genel Olarak İspat Ölçüsü Kavramı 878

 

b) Tam İspat - Yaklaşık İspat. 880

 

İspatla İlgili Yükler. 881

 

İspat Yükü. 881

 

a) Terminolojik Tartışma. 881

 

b) İspat Yükü (Objektif İspat Yükü - Maddî İspat Yükü) 882

 

aa) Genel Olarak.882

 

bb) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural ve Bazı Özel Durumlar.884

 

aaa) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural  884

 

bbb) İspat Yüküne İlişkin Bazı Özel Durumlar  886

 

aaaa) İspat Yükünün Kime Düştüğünün

 

Kanunla Belirlenmiş Olduğu Haller  886

 

bbbb) Karineler 888

 

aaaaa) Genel Olarak . 888

 

bbbbb) Karinelerin Türleri  889

 

aaaaaa) Kanunî Karineler 889

 

bbbbbb) Fiilî Karineler. 894

 

cccc) İspat Sözleşmeleri 896

 

Delil İkame Yükü (Subjektif İspat Yükü). 897

 

a) Soyut Delil İkame Yükü 900

 

b) Somut Delil İkame Yükü .900

 

İddia (ve Savunma) Yükü901

 

Somutlaştırma Yükü902

 

Deliller 905

 

Delil Kavramı .905

 

Delil Sistemleri .905

 

III. Delil Sözleşmesi908

 

Genel Olarak .908

 

Delil Sözleşmesinin Türleri.908

 

a) Münhasır Delil Sözleşmesi909

 

b) Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi.910

 

Delil Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları .911

 

Delillerin Gösterilmesi914

 

Delillerin Kimin Tarafından Gösterileceği914

 

Delillerin Gösterilme Zamanı915

 

a) Yazılı Yargılama Usûlünde .915

 

b) Basit Yargılama Usûlünde .918

 

Delillerin İbrazı.918

 

Genel Olarak .918

 

Ticarî Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 922

 

a) Ticarî Defterlerin İbrazı.922

 

b) Ticarî Defterlerin Delil Olarak Kullanılması.924

 

Delillerin İncelenmesi.926

 

VII. İspat Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilmiş

 

Olan Delillerin Durumu 927

 

VIII. Delillerin Türleri .935

 

Genel Olarak .935

 

Kesin Deliller 936

 

a) Senet 936

 

aa) Belge ve Senet Kavramları 936

 

aaa) Belge Kavramı936

 

bbb) Senet Kavramı 938

 

bb) Senet Türleri.943

 

aaa) Adî Senetler 943

 

bbb) Resmî Senetler.944

 

aaaa) Genel Olarak 944

 

bbbb) Noter Senetleri .945

 

aaaaa) Genel Olarak . 945

 

bbbbb) Noter Senetlerinin Türleri . 945

 

aaaaaa) Düzenleme Biçimindeki

 

Noter Senetleri 945

 

bbbbbb) Onaylama Biçimindeki

 

Noter Senetleri 946

 

cccc) Yabancı Resmî Belgelerin Durumu. 948

 

cc) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri Sürülmesi, Sonuçları

 

ve Cereyan Edecek Olan Yargılama953

 

aaa) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri Sürülmesi ve

 

Sonuçları. 953

 

aaaa) Adî Senetler Bakımından. 953

 

bbbb) Resmî Senetler Bakımından. 959

 

bbb) Senetlerde Sahtelik Olgusuna İlişkin Olarak

 

Cereyan Edecek Yargılama  960

 

dd) Senetle İspata İlişkin Kurallar963

 

aaa) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı . 963

 

aaaa) Genel Olarak 963

 

bbbb) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralının

 

İstisnaları . 965

 

aaaaa) Senet Alınmasında Manevî

 

İmkânsızlık Bulunan Haller. 965

 

bbbbb) Senet Alınmasında Maddî

 

İmkânsızlık Bulunan Haller. 966

 

ccccc) Delil Başlangıcı. 967

 

ddddd) Diğer İstisnalar 969

 

bbb) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı . 970

 

aaaa) Genel Olarak 970

 

bbbb) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu

 

Kuralının İstisnaları . 973

 

b) Kesin Hüküm. 975

 

c) Yemin 977

 

aa) Genel Olarak.977

 

bb) Yemin Teklifi .978

 

cc) Yemin Teklifi Üzerine Karşı Tarafın Takınabileceği

 

Tutumlar.979

 

dd) Kendisine Yemin Teklif Edilmiş Olan Tarafın Yemin İçin

 

Davet Edilmesi .980

 

ee) Yeminin Edası980

 

İçindekiler 29

 

Takdirî Deliller983

 

a) Tanık Beyanı983

 

aa) Genel Olarak.983

 

bb) Tanıkların Gösterilmesi986

 

cc) Tanıklıktan Çekinme989

 

dd) Tanığın Dinlenilmesi991

 

ee) Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi.995

 

b) Bilirkişinin Oy ve Görüşü996

 

aa) Genel Olarak Bilirkişilik ve Benzer Kurumlarla

 

Karşılaştırılması996

 

aaa) Genel Olarak Bilirkişilik.996

 

bbb) Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 998

 

aaaa) Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması.998

 

bbbb) Bilirkişinin Aile Mahkemelerinin

 

İşleyişine Katkı Sağlayan Uzmanlarla

 

Karşılaştırılması .999

 

cccc) Bilirkişinin Hakem-Bilirkişi ile

 

Karşılaştırılması .1001

 

bb) Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği.1004

 

aaa) Genel Olarak.1004

 

bbb) Örf ve Âdet Hukuku Kuralı ile Yetkili Yabancı

 

Hukukun Muhtevasının Tespitinde Bilirkişiye

 

Başvurulup Başvurulamayacağı1007

 

aaaa) Örf ve Âdet Hukuku Kuralının Tespiti

 

Bağlamında Bilirkişiye Başvurulup

 

Başvurulamayacağı 1007

 

bbbb) Yetkili Yabancı Hukukun Muhtevasının

 

Tespiti Bağlamında Bilirkişiye

 

Başvurulup Başvurulamayacağı.1009

 

ccc) Özel ya da Teknik Bilgi Kavramları.1013

 

ddd) Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler1015

 

cc) Bilirkişinin Sayısı, Nitelikleri ve Görevlendirilmesi.1016

 

aaa) Bilirkişinin Sayısı .1016

 

bbb) Bilirkişinin Nitelikleri.1017

 

ccc) Bilirkişinin Görevlendirilmesi 1021

 

dd) Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi.1035

 

ee) Bilirkişilik Görevinin Kapsamı, Niteliği ve Bilirkişinin

 

Hukukî Statüsü .1037

 

ff) Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri.1043

 

aaa) Bilirkişinin Yükümlülükleri . 1043

 

aaaa) Bazı Hallerde Bilirkişilik Görevini Kabul

 

Yükümlülüğü . 1043

 

bbbb) Davete (Celpnameye) İcabet Etme

 

Yükümlülüğü . 1044

 

cccc) Yemin Etme Yükümlülüğü 1045

 

dddd) Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü . 1047

 

eeee) Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü. 1048

 

ffff) Tarafsız Davranma Yükümlülüğü 1050

 

gggg) Görevini Sadakat ve Özenle Yerine

 

Getirme Yükümlülüğü . 1055

 

hhhh) Görevini Bizzat Yerine Getirme

 

Yükümlülüğü . 1056

 

ıııı) Sır Saklama Yükümlülüğü. 1058

 

iiii) Bazı Hallerde Tarafların Reddetmesini

 

Beklemeden Kendisinin Görevden

 

Alınmasını İsteme yahut Kendi Kendisini

 

Reddetme Yükümlülüğü 1059

 

jjjj) Kurul Olarak Görevlendirilme Halinde

 

İstişâre ve Müzakerelerde Bulunma

 

Yükümlülüğü . 1061

 

kkkk) Kendisini Görevlendiren Makamla İlişki

 

İçinde Bulunma Yükümlülüğü. 1062

 

llll) Bilirkişilik Görevinin Saygınlığını

 

Koruma ve Adalete Duyulan Güveni

 

Sarsıcı Tutum ve Davranışlardan

 

Kaçınma Yükümlülüğü 1063

 

mmmm) Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma

 

Yükümlülüğü . 1064

 

nnnn) Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü . 1065

 

oooo) Süresi İçerisinde, Bilgisine Başvurulan

 

Konuda Oy ve Görüş Bildirme

 

Yükümlülüğü . 1066

 

aaaaa) Genel Olarak . 1066

 

bbbbb) Bilirkişinin Görev Alanı ile

 

Sınırlarının Belirlenmesi . 1067

 

ccccc) Bilirkişi İncelemesi . 1070

 

ddddd) Bilirkişinin Oy ve Görüşünü

 

Açıklaması. 1071

 

aaaaaa) Genel Olarak  1071

 

İçindekiler 31

 

bbbbbb) Bilirkişinin Oy ve

 

Görüşünü Sözlü Olarak

 

Açıklaması1072

 

cccccc) Bilirkişinin Oy ve

 

Görüşünü Yazılı Olarak

 

Bildirmesi .1074

 

a’) Genel Olarak

 

Bilirkişi Raporu ve

 

Raporla Eklerinin

 

Tevdi ve Süresi 1074

 

b’) Bilirkişi Raporuna

 

İtiraz ve İtiraz

 

Üzerine

 

Mahkemece

 

Alınabilecek Olan

 

Kararlar1079

 

eeeee) Bilirkişinin Oy ve Görüşünün

 

Değerlendirilmesi 1081

 

bbb) Bilirkişinin Yetkileri.1086

 

aaaa) Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini Talep

 

Etme Yetkisi.1086

 

aaaaa) Genel Olarak1086

 

bbbbb) Bilirkişi Ücretinin Tutarının

 

Belirlenmesi.1086

 

ccccc) Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi ve

 

Ödenecek Olan Ücretin Kimin

 

Tarafından Karşılanacağı.1088

 

bbbb) Bilirkişinin Çekinme Yetkisi1091

 

cccc) Bilgi Alma Yetkisi .1092

 

dddd) İnceleme Konusunu Teşkil Eden Nesne,

 

Eşya yahut Kişi Üzerinde Bazı

 

Tasarruflarda Bulunabilme Yetkisi 1094

 

gg) Bilirkişinin Sorumluluğu1095

 

aaa) Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu .1095

 

aaaa) Genel Olarak 1095

 

bbbb) Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasından

 

Önceki Evrede Rapora Hazırlık

 

Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu

 

Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan

 

Doğan Hukukî Sorumluluğu 1095

 

cccc) Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor

 

Vermiş Olmasından Kaynaklanan

 

Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu . 1096

 

aaaaa) Genel Olarak . 1096

 

bbbbb) Devletin Sorumluluğunun

 

Doğabilmesi İçin Varlığı Gereken

 

Şartlar 1098

 

ccccc) Tazminat Davasının Açılacağı

 

Mahkeme ve Uygulanacak Olan

 

Usûl. 1099

 

ddddd) Devletin Kusurlu Bilirkişiye

 

Rücû Etmesi  1102

 

bbb) Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu  1103

 

ccc) Bilirkişinin Cezaî Sorumluluğu 1107

 

aaaa) Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu

 

Bağlamında Hukukî Durumu. 1107

 

bbbb) Bilirkişinin Kendisine Karşı İşlenecek

 

Olan Suçlar  1108

 

cccc) Bilirkişi Tarafından İşlenebilecek Olan

 

Suçlar. 1109

 

c) Keşif İncelemesi 1112

 

aa) Genel Olarak.1112

 

bb) Keşfe Katlanma Zorunluluğu.1115

 

aaa) Genel Olarak. 1115

 

bbb) Soybağının Tespitiyle İlgili Davalar Bağlamında

 

Keşfe Katlanma Zorunluluğu . 1117

 

Uzman Görüşü 1124

 

Genel Olarak. 1124

 

Uzmanın (Taraf Bilirkişisinin) Bilirkişi ile Karşılaştırılması . 1129

 

31. Sözlü Yargılama

 

32. Kararlar

 

Genel Olarak Karar Kavramı 1137

 

Verilebilecek Olan Karar Türleri 1138

 

Ara Kararları. 1138

 

Nihaî Kararlar. 1141

 

Genel Olarak . 1141

 

Nihaî Kararların Türleri 1141

 

a) Usûle İlişkin Nihaî Kararlar.1142

 

b) Hüküm (Esasa İlişkin Nihaî Kararlar) .1142

 

aa) Genel Olarak.1142

 

bb) Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Sorunu.1144

 

cc) Hükmün İçeriği 1150

 

dd) Hükmün Verilmesi ve Taraflara Bildirilmesi1152

 

ee) Hükmün Doğurduğu Sonuçlar.1155

 

ff) Hükmün Tavzihi.1156

 

aaa) Genel Olarak.1156

 

bbb) Tavzih Talebinde Bulunulması ve İncelenmesi 1157

 

gg) Hükmün Tashihi.1158

 

hh) Hükmün Tamamlanması1159

 

ıı) Hükmün Esasına İlişkin Sakatlıklar.1160

 

aaa) Yok Hüküm 1160

 

bbb) Etkisiz Hüküm 1162

 

c) Hüküm Verilmesine İhtiyaç Kalmadan Davayı Sona Erdiren

 

Haller.1163

 

aa) Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 1163

 

aaa) Davadan Feragat 1163

 

aaaa) Davadan Feragatin Tanımı ve Hukukî

 

Niteliği .1163

 

bbbb) Davadan Feragatin Şekli 1168

 

cccc) Davadan Feragatin Hükmü 1170

 

dddd) Davadan Feragatin İptali1173

 

eeee) Davadan Feragatin Davanın Geri

 

Alınması ile Karşılaştırılması.1174

 

bbb) Davayı Kabul1176

 

aaaa) Davayı Kabulün Tanımı ve Hukukî

 

Niteliği .1176

 

bbbb) Davayı Kabulün Şekli 1180

 

cccc) Davayı Kabulün Hükümleri .1182

 

aaaaa) Davayı Sona Erdirme.1182

 

bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine

 

Getirilebilme1185

 

dddd) Davayı Kabulün İptali1187

 

eeee) Davayı Kabulün İkrar ile

 

Karşılaştırılması .1188

 

ccc) Sulh 1189

 

aaaa) Sulhün Tanımı, İçeriği ve Hukukî Niteliği  1189

 

bbbb) Sulhün Şekli. 1194

 

cccc) Sulhün Hükümleri 1197

 

aaaaa) Davanın Sona Ermesini Sağlama  1197

 

bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine

 

Getirilebilme . 1202

 

dddd) Sulhün İptali  1203

 

bb) Davanın Konusuz Kalması 1205

 

33. Yargılama Harç ve Giderleri

 

Yargılama Harçları. 1207

 

Genel Olarak. 1207

 

Kapsamı 1208

 

Başvurma Harcı 1208

 

Karar ve İlâm Harcı 1208

 

Celse Harcı 1210

 

Yargılama Giderleri 1210

 

Genel Olarak. 1210

 

Vekâlet Ücreti. 1213

 

Yargılama Harç ve Giderlerinin Kime Yükletileceği. 1217

 

34. Adlî Yardım

 

Genel Olarak . 1223

 

Adlî Yardımdan Yararlanabilecek Olan Kişiler 1224

 

Adlî Yardım Talebinde Bulunulabilmesi İçin Varlığı Gereken

 

Koşullar 1225

 

Adlî Yardım Talebinde Bulunulması, Talebin İncelenmesi ve Karara

 

Bağlanması. 1227

 

35. Basit Yargılama Usûlü

 

Genel Olarak . 1231

 

Basit Yargılama Usûlüne Tâbi Olan Dava ve İşler 1231

 

Basit Yargılama Usûlünün Özellikleri 1233

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
990,00   
990,00   
2
495,00   
990,00   
3
330,00   
990,00   
Kapat