Medeni Usul Hukuku Cilt II Süha Tanrıver

Medeni Usul Hukuku Cilt II


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
473
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507898
Boyut
16x24
Baskı
190,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 90 puan kazanacaksınız)
   90

Prof. Dr. Süha TANRIVER

 

Konu Başlıkları
- Üst Derece Yargılamaları
- Kesin Hüküm ve Bertaraf Edilmesi
- Diğer Hukukî Çareler
- Geçici Hukukî Korumalar
- Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
İç Tahkim

 

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 21

KISALTMALAR CETVELİ 33

 

§ 1. Hukuksal Çare ve Kanun Yolu Kavramları, Kanun Yollarının

Ayırıcı Özellikleri, Amacı, Sınıflandırılması, Tabi Oldukları

Ortak İlkeler ile İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları

 

A. Hukuksal Çare Kavramı 37

B. Kanun Yolu Kavramı ve Ayırıcı (Karakteristik) Özellikleri 38

C. Kanun Yollarının Amacı 39

D. Kanun Yollarının Sınıflandırılması 41

I. Olağan Kanun Yolu-Olağanüstü Kanun Yolu Ayrımı 41

II. Tam Kanun Yolu - Sınırlı Kanun Yolu Ayrımı 42

III. Bozucu Kanun Yolu - Düzeltici Kanun Yolu Ayrımı 43

E. Kanun Yollarına Başvuru Bağlamında Geçerlilik Taşıyan Ortak İlkeler 44

F. İstinaf Kanun Yolu 50

I. Genel Olarak İstinaf Kavramı ve İstinaf Yargılamasının Karakteristik

Özellikleri 50

II. Aleyhine İstinaf Yoluna Gidilebilecek Olan Kararlar, Kimlerin İstinafa

Başvurabileceği ve İstinaf Başvurusundan Feragat 52

1. Aleyhine İstinaf Yoluna Gidilebilecek Olan Kararlar 52

2. Kimlerin İstinaf Yoluna Başvurabileceği 55

3. İstinaf Başvurusundan Feragat 57

III. İstinaf Sebepleri ve İstinaf Talebi 59

1. İstinaf Sebepleri 59

2.  İstinaf Talebi 62

IV. İstinaf Başvurusunun Şekli ve Katılma Yoluyla İstinaf 63

V. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi ve Bu Yola Başvurunun Cebrî İcraya

Etkisi 68

1. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 68

2.  İstinaf Yoluna Başvurunun Cebrî İcraya Etkisi 69

VI.  İstinaf İncelemesi ve Bu İnceleme Sonucunda Verilebilecek Olan

Kararlar 70

1. İstinaf İncelemesi 70

a) Ön İnceleme 70

b)  Asıl İnceleme 71

2. İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar 76

a) Genel Olarak 76

b)  Verilebilecek Olan Kararlar 78

G. Temyiz Kanun Yolu 80

I. Genel Olarak Temyiz Kavramı ve Ayırıcı Özellikleri 80

II. Aleyhine Temyiz Yoluna Gidilebilecek Olan Kararlar 82

III. Temyiz Sebepleri 85

IV. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 87

V. Temyiz Süresi 89

VI. Temyiz Başvurusunun Şekli 90

VII. Temyiz Yoluna Başvurunun Cebrî İcraya Etkisi 94

VIII. Temyiz İncelemesi 95

1. Ön İnceleme 95

2. Asıl İnceleme 97

3. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar 99

a) Genel Olarak 99

b) Verilebilecek Olan Kararlar 99

aa) Onama Kararı 99

bb) Bozma Kararı 100

aaa) Genel Olarak 100

bbb)  Bozmaya Uyma Kararı Verilmesi 101

ccc)  Direnme Kararı 104

4. Kanun Yararına Temyiz 104

 

§ 2. Kesin Hüküm ve Bertaraf Edilmesi

 

A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 107

I. Genel Olarak 107

II. Şeklî Anlamda Kesinliğin Başlaması ve Sona Ermesi 109

B. Maddî Anlamda Kesin Hüküm 111

I. Genel Olarak 111

II. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Etkileri 116

1. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Müspet Etkisi 116

2. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Menfî Etkisi 120

a) Genel Olarak 120

b) Kesin Hüküm İtirazı 121

III. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Sınırları 126

1. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları 126

2. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları 130

3. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Zaman İtibarıyla Sınırları 133

IV. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Bertaraf Edilmesi 134

1. Yargılamanın İadesi Davası 134

a) Genel Olarak 134

b) Aleyhine Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilebilecek Olan

Kararlar ile Gidilemeyecek Olan Kararlar 137

aa) Aleyhine Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilebilecek Olan

Kararlar 137

bb) Aleyhine Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilemeyecek Olan

Kararlar 138

c) Yargılamanın İadesi Sebepleri 140

aa)  Mahkemenin Kanuna Uygun Bir Biçimde Teşekkül Etmemiş

Olması 140

bb) Davaya Bakması Yasak yahut Hakkındaki Ret Talebi

Merciince Kesin Olarak Kabul Edilmiş Hâkimin Karar

Vermiş veya Karara Katılmış ve Bu Kararın Kesinleşmiş

Bulunması 142

cc)  Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla

Davanın Görülmüş, Karara Bağlanmış ve Bu Kararın

Kesinleşmiş Olması 145

dd)  Yargılama Sırasında Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın

Elinde Olmayan Sebeplerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin,

Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması 147

ee)  Karara Esas Alınan Senedin, Kesinleşmiş Bir Mahkeme

Kararı ile Sahteliğine Karar Verilmiş yahut Senedin

Sahteliğinin Mahkeme veya Resmî Bir Makam Huzurunda

İkrar Edilmiş Olması 149

ff)  İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan

Tanıklık Yaptığının Sabit Olması 151

gg)  Bilirkişinin veya Tercümanın Hükme Esas Alınan Husus

Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun

Sabit Olması 153

hh)  Lehine Hüküm Verilen Tarafın, Hükme Esas Alınan

Yeminini, Yalan Yere Ettiğinin, İkrarı ya da Yazılı Delille

Sabit Olması 155

ıı)  Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Bir Başka

Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 156

ii)  Lehine Hüküm Verilmiş Olan Tarafın, Hükme Etki Eden

Hileli Bir Davranışının Bulunması 157

jj)  Bir Dava Sonucunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden

Sonra, Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada

 Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de

Kesinleşmiş Bulunması 159

kk)  Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair

Sözleşme’nin veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle

Verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin

Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması veya Karar

Aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılan

Başvuru Hakkında Dostâne Çözüm ya da Tek Taraflı

Deklarasyon Sonucunda Düşme Kararı Verilmiş Olması 161

ll)  Taraflarca, Alacaklılarını veya Davayı Kaybedenin Yerine

Geçenleri Zarara Uğratacak Hileli Bir İşlem Yapılmış Olması 163

mm) Anayasa Mahkemesince Bireysel Başvuru Üzerine İhlâlin ve

Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması İçin Dava Dosyasının

Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmiş Olması 163

d) Yargılamanın İadesini Talep Etmeye Hakkı Olanlar 164

e) Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunma Süresi 166

f) Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulacak Olan Mahkeme 169

g) Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulması Usûlü 170

h) Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi ve Bu İnceleme

Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar 172

aa)  Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi 172

bb)  Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi Sonucunda

Verilebilecek Olan Kararlar 174

2. Değişiklik Davası 177

a) Genel Olarak 177

b) Değişiklik Davasının Yargılamanın İadesi Davası ile

Karşılaştırılması 180

 

§ 3. Diğer Hukuksal Çareler

 

A. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 183

I. Genel Olarak 183

II. Bireysel Başvuru Talebinde Bulunulması 185

III. Bireysel Başvuru Talebinin İncelenmesi ve Bu İnceleme Sonucunda

Verilebilecek Olan Kararlar 187

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 192

I. Genel Olarak 192

II. Bireysel Başvuru Talebinde Bulunulması 192

III. Bireysel Başvuru Talebinin İncelenmesi ve Bu İnceleme Sonucunda

Verilebilecek Olan Kararlar 196

 

§ 4. Geçici Hukukî Korumalar

 

A. Kavramsal Çerçevede Geçici Hukukî Koruma, Hukukî Dayanakları

ve Geçici Hukukî Korumaların Ortak Özellikleri 201

I.  Kavramsal Çerçevede Geçici Hukukî Koruma ve Hukukî Dayanakları 201

II. Geçici Hukukî Korumaların Ortak Özellikleri 204

B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Geçici Hukukî Koruma

Türleri 205

I.  İhtiyatî Tedbir 205

1.  İhtiyatî Tedbirin Tanımı ve Türleri 205

2.  İhtiyatî Tedbirin Şartları 207

3.  İhtiyatî Tedbir Talebinde Bulunulması 209

4. İhtiyatî Tedbir Talebinin İncelenmesi ve Bu İnceleme Sonucunda

Verilebilecek Olan Kararlar 210

a) İhtiyatî Tedbir Talebinin İncelenmesi 210

b) İhtiyatî Tedbir Talebinin İncelenmesi Sonucunda Mahkemece

Verilebilecek Olan Kararlar 212

aa) İhtiyatî Tedbir Talebinin Kabulü Kararı 212

bb) İhtiyatî Tedbir Talebinin Reddi Kararı 215

5. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı

İşlemler 215

a) İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması 215

b) İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı İşlemler 218

6.  İhtiyatî Tedbir Kararına Karşı Konulması 219

a) Yokluğunda İhtiyatî Tedbir Kararı Verilenin Bu Karara

İtirazda Bulunması 219

b) Teminat Karşılığında İhtiyatî Tedbirin Değiştirilmesi veya

Kaldırılması Talebinde Bulunulması 220

c) Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle İhtiyatî Tedbirin

Değiştirilmesi veya Kaldırılması Talebinde Bulunulması 221

7.  Haksız İhtiyatî Tedbirden Dolayı Tazminat Davası 222

8. İhtiyatî Tedbir ile Takip Hukukuna Özgü Geçici Bir Hukukî Koruma

Türü Olan İhtiyatî Haciz Arasındaki Temel Farklılıklar 224

II. Delil Tespiti 225

1. Delil Tespitinin Tanımı, Hukukî Niteliği, Tespit Davasıyla

Karşılaştırılması ve Konusu 225

2.  Delil Tespiti İçin Varlığı Gerekli Olan Şartlar 227

3.  Delil Tespiti Talebinde Bulunulması 227

4.  Delil Tespiti Talebinin İncelenmesi, Karara Bağlanması ve İcrası 228

5.  Noterlerin Tespit İşlemleri ve Delil Tespiti Bağlamında Durumunun

İrdelenmesi 230

 

§ 5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve

Özellikle Arabuluculuk

 

A. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı, Alternatif Uyuşmazlık

Çözüm Yöntemlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 233

I. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı 233

II.  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Olumlu ve Olumsuz

Yönleri 234

1.  Olumlu Yönleri 234

2. Olumsuz Yönleri 235

B. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Türleri 236

I. Genel Olarak 236

II. Türleri 237

1.  Müzakere 237

2.  Tarafsız Ön Değerlendirme 238

3.  Vakıaların Saptanması Yöntemi 239

4.  Kısa Duruşma Yöntemi 241

5.  Kısa Jüri Yargılaması 243

6.  Hâkim Kiralama 243

7.  Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi 244

8. Arabuluculuk ve Uzlaştırma 245

a) Kuramsal Çerçevede Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları 245

aa) Arabuluculuk 245

bb)  Uzlaştırma 247

cc)  Arabuluculuk ile Uzlaştırma Arasındaki Temel Farklılıklar 248

b)  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun

Öngördüğü Arabuluculuk Modelinin Kuramsal Bazda

İrdelenmesi 249

C. Arabuluculuk Kurumunun Uygulanma Alanı 252

I. Genel Olarak 252

II. Belirli Hukukî Uyuşmazlık Tipleri ile İşlerin Durumunun

Arabuluculuk Kurumunun Uygulanma Alanının Tâyini Bağlamında

İrdelenmesi 253

D. Arabuluculuk Kurumunun İşleyişine Egemen Olan İlkeler 256

I. İhtiyarîlik (İradîlik) İlkesi 256

II. Tarafların Eşitliği İlkesi 257

III. Gizlilik İlkesi 257

E. Arabulucu Sıfatıyla Faaliyet Gösterebilmek İçin Varlığı Aranan

Koşullar 261

I. Genel Olarak 261

II. Varlığı Aranan Koşullar 262

F. Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi  İçin Yapılması

Gereken Sözleşmeler, Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 264

I. Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi İçin Yapılması

Gereken Sözleşmeler 264

1.  Genel Olarak 264

2. Yapılması Gereken Sözleşmeler 264

a) Arabuluculuk Sözleşmesi 264

aa) Genel Olarak 264

bb) Hukukî Niteliği 266

b.  Arabulucu Sözleşmesi 269

aa)  Genel Olarak 269

bb) Hukukî Niteliği 269

II. Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 275

G. Arabulucuların Hakları 275

H. Arabulucuların Yükümlülükleri 276

I.  Arabulucuların Denetimi 277

I.  Genel Olarak 277

II. Denetimin Kapsamı ile Denetim Sürecinin İşleyişi 277

İ. Arabuluculuğa Başvuru, Arabuluculuk Sürecinin Başlaması,

Yürütülmesi ve Sona Ermesi 280

I. Arabuluculuğa Başvuru 280

II. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 281

III. Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi 281

IV. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 288

1.  Genel Olarak 288

2.  Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi 289

3.  Tarafların Anlaşması Dışındaki Diğer Nedenlerle Sona Ermesi 294

J. Dava Şartı Arabuluculuk 295

I. Genel Olarak 295

II. Dava Şartı Arabuluculuğun Kapsamı 297

1. Genel Olarak 297

2.  Kapsamı 299

a)  İş Uyuşmazlıkları 299

b)  Ticarî Uyuşmazlıklar 300

c)  Tüketici Uyuşmazlıkları 300

d)  Münferit Bazı Davaların ve İşlerin Durumlarının

İrdelenmesi 302

aa)  Fikrî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan Kaynaklanan

Davalar 302

bb)  Sınaî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan Kaynaklanan

Davalar 303

cc) İflâsa İlişkin Davalar 304

dd) Konkordatoya İlişkin Davalar 306

ee)  İtirazın İptali Davası 306

ff)  Menfî Tespit Davası 308

gg)  Borçtan Kurtulma Davası 309

hh)  İstirdat Davası 309

ıı)  İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz 309

III. Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Arabulucunun

Görevlendirilmesi 310

1.  Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 310

2. Arabulucunun Görevlendirilmesi 311

a) Genel Olarak 311

b)  Arabulucunun Hukukî Statüsü ve Sorumluluğu 312

3.  Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi ile Sevk ve İdaresi 315

4.  Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 317

5.  Dava Şartı Arabuluculukta Ücret ve Arabuluculuk Bürosu Tarafından

Yapılan Zarurî Giderler 318

6.  Dava Şartı Arabuluculuğun, Dava Tipolojisi Bağlamında İrdelendiği

Bazı Özel Durumlar 320

a)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Kümülatif Dava Yığılması 320

b)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Terditli Dava 321

c)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Seçimlik Dava 321

d)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Kısmî Dava 322

e)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Belirsiz Alacak Davası 324

f)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Karşı Dava 325

g)  Dava Şartı Arabuluculuk ve Topluluk Davası 326

K. Arabuluculuğun Kurumsal Yapısı (Teşkilâtlanması) 327

I. Genel Olarak 327

II. Arabuluculuğun Kurumsal Yapısına Dahil Birimler 327

1.  Arabuluculuk Daire Başkanlığı 327

2.  Arabuluculuk Kurulu 329

3.  Adliye Arabuluculuk Büroları 331

 

§ 6. Tahkim

 

A. Kavramsal Olarak Tahkim 333

B. Tahkimin Türleri 333

I. Tahkime Başvuruda Taraf İradesinin Etkili Olup  Olmamasına Göre 333

1. Mecburî Tahkim 333

2. İhtiyarî Tahkim 335

II. Tahkimin Belli Bir Kurumun Güvencesi ve Denetimi Altında, Onun

Tarafından Önceden Genel Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Kurallara

Uygun Bir Surette Cereyan Edecek Olup Olmamasına Göre 337

1. Kurumsal Tahkim (Organize Tahkim) 337

2. Kurumsal Olmayan Tahkim (Ad Hoc Tahkim veya Arizî Tahkim) 338

III. Tahkime Konu Teşkil Eden Uyuşmazlığın Türüne ya da Niteliğine

Göre 339

1.  Alelâde (Adî) Tahkim 339

2.  Ticarî Tahkim 339

IV. Tahkimin Milletlerarası Bir Unsuru İçerip İçermemesine Göre 341

1. Millî Tahkim (İç Tahkim ya da Yerli Tahkim) 341

2. Milletlerarası Tahkim 341

C. Tahkimin Konusu (Tahkime Elverişlilik) 343

D. Tahkim Sözleşmesi 345

I. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı 345

II. Tahkim Sözleşmesinin Şartları 345

III. Tahkim Sözleşmesinin Hükümleri ve Bu Bağlamda Hukukî

Niteliğinin Tâyini 349

1. Tahkim Sözleşmesinin Hükümleri 349

a) Tahkim Sözleşmesinin Menfî Hükmü 349

b) Tahkim Sözleşmesinin Müspet Hükmü 354

2. Tahkim Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 354

E. Hakemler 355

I. Genel Olarak 355

II. Hakemlerin Sayısı ve Seçimi 356

1.  Hakemlerin Sayısı 356

2.  Hakemlerin Seçimi 357

III. Hakem Sözleşmesi 359

IV. Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 363

V. Hakemlerin Tahkim Yargılaması Bağlamında Hukukî Statüsü 367

1. Hakemlerin, Tahkim Yargılamasında Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliği 367

2.  Hakemlerin, Tahkim Yargılamasında Üstlenmiş Oldukları İşlevin İcrası

Sırasında Taşımış Oldukları Sıfat 368

VI. Hakemlerin Hakları, Yükümlülükleri ve Yetkileri 368

1.  Hakemlerin Hakları 368

a)  Ücret ve Sair Yargılama Giderlerini Talep Etme Hakkı 368

b)  Ücret ve Sair Yargılama Giderleri İçin Avans Talep Etme

Hakkı 370

c)  Hakemlik Görevini Kabul Edip Etmeme ve Bu Görevden

Çekilebilme Hakkı 371

2.  Hakemlerin Yükümlülükleri 372

a)  Görevini Şahsen (Bizzat) Yerine Getirme Yükümlülüğü 372

b)  Görevini Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü 373

c)  Taraflara Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü 374

d)  Görevini Sadakatle Yerine Getirme Yükümlülüğü 375

e)  Sır Saklama Yükümlülüğü 376

f)  Tarafları ya da İlgili Merciiyi Bilgilendirmek Suretiyle

Hakemlik Görevini Kabulden Kaçınma ve Üstlenilmişse

Hakemlik Görevinden Çekilme Yükümlülüğü 377

g)  Hesap Verme Yükümlülüğü 377

3.  Hakemlerin Yetkileri 378

a)  Kendi Yetkileri Hakkında Karar Verebilme Yetkisi 378

b)  Bazı Geçici Hukukî Koruma (Tedbir) Taleplerini Karara

Bağlayabilme Yetkisi 380

c)  Tavzih, Düzeltme ve Tamamlayıcı Kararlar Alabilme Yetkisi 382

VII. Hakemlerin, Hukukî, Disiplin ve Cezaî Sorumlulukları 383

1.  Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu 383

2.  Hakemlerin Disiplin Sorumluluğu 385

3.  Hakemlerin Cezaî Sorumluluğu 386

F. Tahkim Yargılamasının Genel İlkeleri 388

I. Tahkim Yeri 388

II. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 389

III. Tahkim Süresi 390

IV. Tahkim Yargılamasında Tebligat 394

V. Tarafların Eşitliği ve Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet Kuralına

Uyma Zorunluluğu 396

VI. Tahkim Yargılamasında Uygulanacak Olan Usûlün Belirlenmesi 399

1. Genel Olarak 399

2. Tahkim Yargılaması Bağlamında Bazı İlkeler ile Kurumların

Durumunun Özel Olarak İrdelenmesi 401

a) Tahkim Yargılamasında Bazı İlkelerin Durumunun Özel

Olarak İrdelenmesi 401

aa)  Tasarruf İlkesi 401

bb)  Taleple Bağlılık İlkesi 401

cc)  Taraflarca Getirilme İlkesi 402

dd)  Yargılamanın Hakem Tarafından Yürütülmesi İlkesi 405

ee)  Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri 405

ff)  Doğrudan Doğruyalık İlkesi 406

gg)  Gizlilik İlkesi 406

hh)  Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 407

aaa)  Genel Olarak 407

bbb)  Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilmiş Olan Delillerin

Durumu 408

ıı)  “Hakem Hukuku Re’sen Uygular” İlkesi 409

ii)  Dürüstlük İlkesi 409

jj)  Usûl Ekonomisi İlkesi 410

b)  Tahkim Yargılamasında Bazı Kurumların Durumunun Özel

Olarak İrdelenmesi 411

aa) Davanın İhbarı ve Davaya Fer’i Müdahale 411

bb)  Davaya Aslî Müdahale 415

cc)  Dava Arkadaşlığı 415

VII. Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Olan Hukukun

Belirlenmesi 416

VIII. Tahkime Devlet Mahkemelerinin Yardımı ve Müdahalesi 419

IX. Tahkimde Yargılama Giderleri 421

G. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 422

H. Tahkim Yargılamasının İşleyişi 431

I. Genel Olarak 431

II. Hakemlerde Dava Açılması 431

1. Genel Olarak 431

2. Davanın Açıldığı Tarih 433

3.  Dava Açılmasının Sonuçları 433

III. Davaya Cevap 435

1.  Genel Olarak 435

2.  Karşı Dava Açılması 436

IV. Yargılamanın Dosya Üzerinden Yürütülmesi ve Duruşmalı Olarak

İcrası 437

V. Delillerin Toplanması 439

VI. Bilirkişi İncelemesi ve Keşif İcrası 440

VII. Hakem veya Hakem Kurulunun Karar Vermesi 442

1. Genel Olarak 442

2.  Hakem Kararlarının Alınması, İçeriği ve Bildirilmesi 445

a)  Hakem Kararlarının Alınması 445

b)  Hakem Kararının İçeriği ve Bildirilmesi 447

c)  Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 449

aa)  Hakem Kararının Tavzihi 449

bb)  Hakem Kararının Düzeltilmesi 450

cc)  Hakem Kararının Tamamlanması 450

d)  Hakem Kararlarına Karşı Gidilebilecek Hukukî Bir Yol

Olarak İptal Davası 451

aa)  Genel Olarak 451

bb)  İptal Sebepleri 453

cc)  İptal Davası Bağlamında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile

Dava Açma Süresi 465

dd)  İptal İsteminin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 466

aaa)  İptal İsteminin Mahkeme Tarafından İncelenmesi ve

Karara Bağlanması 466

bbb) İptal İstemi ile İlgili Mahkeme Kararlarının Yargısal

Denetimi 469

e)  Hakem Kararlarının Maddî Anlamda Kesin Hüküm

Oluşturması ve Yargılamanın İadesi Davasına Konu

Kılınabilmesi 470

aa)  Hakem Kararlarının Maddî Anlamda Kesin Hüküm

Oluşturması 470

bb)  Hakem Kararlarının Yargılamanın İadesi Davasına Konu

Kılınabilmesi 471

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
   
   
Kapat