%3
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 7 Mehmet Akif Tutumlu

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 7


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
438
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284557
Boyut
16x24
Baskı
1550,00 TL 533,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 533 puan kazanacaksınız)
   533

Mehmet Akif TUTUMLU ( Ankara Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
SÖZLEŞMEDEN DÖNEN TÜKETİCİDEN KULLANIM BEDELİ ALINMASI SORUNU 
 
17
I. Hukuki Sorun 
 
17
II. Yasal Düzenleme 
 
17
A. Öğreti 
 
19
B. Yargısal İçtihatlar 
 
20
1. Adi Satışlarda 
 
20
2. Tüketici Satışlarında 
 
21
C. Görüşümüz 
 
24
Kaynakça 
 
27
TÜKETİCİNİN AYIPLI ARACI ÖZEL SERVİSTE TAMİR ETTİRMESİNİN
 
 
SEÇİMLİK HAKLARA ETKİSİ 
 
29
I. Ücretsiz Onarım Hakkı 
 
29
II. Yetkili Serviste Onarım–Onarım Yeri 
 
30
A. Yetkili Servis Kavramı 
 
30
B. Onarım Yeri 
 
31
C. Yetkili Servisin Sorumluluğu 
 
32
III. Yetkili Servis Dışında (Özel Serviste) Onarım 
 
36
A. Yargısal İçtihatlar 
 
36
B. Görüşümüz 
 
40
Kaynakça 
 
42
AYIPLI MAL DAVASINDA USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER VE İÇTİHATLAR 
 
43
I. Tüketiciden Harç Alınamayacağı 
 
43
II. Profesyonel Olmayan Satıcıdan Alınan Ayıplı Malla İlgili Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği 
 
43
III. Belli Bir Miktarın Altında Kalan Uyuşmazlıklar İçin Tüketici Hakem Heyetine Gidilmesi Gerektiği 
 
45
IV. Tüketici Mahkemelerinde Davadan Önce Arabulucuya Başvurunun Dava Şartı Olması 
 
47
V. Tüketicinin Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açabileceği 
 
49
VI. İspat Yüküne İlişkin Hüküm ve Kararlar 
 
50
VII. Hakkaniyet Gereği Talepten Başkasına Karar Verilmesi Hâlinde Karşı Taraf Lehine Vekâlet Ücretine Karar Verilemeyeceği 
 
54
VIII. Seçimlik Haklarla İlgili Terditli Talepte Bulunulamayacağı 
 
56
IX. Seçimlik Haklarla İlgili Terditli Hüküm Kurulamayacağı 
 
58
Kaynakça 
 
60
TİCARET ŞİRKETİNİN İŞTİGAL ALANI DIŞINDA ARAÇ SATMASI ONA 6502 SAYILI TKHK KAPSAMINDA SATICI SIFATINI KAZANDIRIR MI? 
 
61
I. Ultra Vires İlkesi 
 
61
II. İlkenin Türk Ticaret Kanunlarındaki Yeri 
 
62
A. Mülga 6762 Sayılı TTK Bakımından 
 
62
B. 6102 Sayılı TTK Bakımından 
 
62
III. Ticaret Şirketlerinin İştigal Konusu Dışında Mal (Ürün) Satmalarının Hukuki Statüsü 
 
63
IV. Yargısal Kararlar 
 
63
V. Değerlendirme 
 
75
Kaynakça 
 
76
AYIPLI MAL DAVASINDA ONARIM BEDELİ İLE DEĞER KAYBI TAZMİNATI İLİŞKİSİ 
 
77
I. Genel Olarak 
 
77
II. Yargıtay İçtihatları 
 
77
III. Değerlendirme ve Görüşümüz 
 
82
Kaynakça 
 
84
7251 SAYILI KANUNLA HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE BOZMADAN SONRA ISLAH–USULİ KAZANILMIŞ HAK İLİŞKİSİ 
 
85
I. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hüküm 
 
85
A. Yeni Hüküm ve Gerekçesi 
 
85
B. Bozma Kararından Sonra Islah 
 
86
C. Bozmadan Sonra Islah Engeli Olarak Usulî Kazanılmış Hak Durumu 
 
87
II. 7251 Sayılı Kanundan Sonra Usulî Kazanılmış Hak–Islah İlişkisiyle İlgili Yargıtay Kararları 
 
88
III. Değerlendirme 
 
100
Kaynakça 
 
102
TÜKETİCİ SENETLERİNE (BONOLARINA) DAYALI DAVALARDA (İTİRAZIN İPTALİ, ALACAK, MENFİ TESPİT) DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
 
103
I. Hukuki Sorun 
 
103
II. Tüketici Senetleri 
 
103
III. Nama Yazalı Senetler 
 
103
IV. Tüketici Senedinin Nama Düzenlenmemesi ve Sonuçları 
 
104
V. Görevli Mahkeme Sorunu 
 
107
VI. Değerlendirme 
 
112
Kaynakça 
 
114
KESİNLEŞEN KISMİ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN
 
 
EK DAVADAKİ ETKİSİ SORUNU 
 
115
I. Hukuki Sorun 
 
115
II. Yüksek Yargı Kararları 
 
115
III. Görüşüm 
 
127
A. Bilirkişi Raporunun İspat Değeri ve Değerlendirilmesi 
 
127
B. Kararların Değerlendirilmesi 
 
128
Kaynakça 
 
130
GİZLİ AYIBIN İHBARI VE İHBAR VAKIASININ İSPATI 
 
131
I. Gizli Ayıp Kavramı 
 
131
II. Gizli Ayıbın Önemi (İşlevi) 
 
133
III. Ayıp İhbarının Zorunlu Olması 
 
134
IV. Ayıp İhbarının İspatı 
 
135
A. İhbarın Şekli 
 
135
B. İhbarın ispatı 
 
135
C. İhbar Yerine Geçen İşlemler 
 
138
Kaynakça 
 
143
AYIPLI MAL DAVASINDA EMSAL NİTELİĞİNDE YENİ İÇTİHATLAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
145
Gizli Ayıp Halinde Garanti Süresi ile Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Dava Açılmasına (Seçimlik Hakların İstenmesine) Engel Olmadığı 
 
145
I. İçtihat 
 
145
II. Açıklama 
 
147
Değer Kaybı Tazminatı 
 
148
I. İçtihatlar 
 
148
II. Açıklama 
 
155
A. Değer Kaybı Türleri 
 
155
1. Malın Piyasa Değerinin Düşmesinden Kaynaklanan Değer Kaybı 
 
155
2. Malın Hasarlanmasından Kaynaklı Değer Kaybı 
 
156
3. Alıcının (Tüketicinin) Sebep Olduğu Kazadan Kaynaklanan Değer Kaybı 
 
157
B. Değer Kaybı Tazminatın Seçimlik Haklardan Farkı 
 
157
Seçimlik Hakkın Hatalı Tayini 
 
158
I. İçtihat 
 
158
II. Açıklama 
 
160
Kaynakça 
 
162
KESİN SÜRE ARA KARARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 
 
163
I. Genel Olarak Usul Hukukunda Süre 
 
163
II. Kesin Süre 
 
163
A. Kavramı 
 
163
B. Kaynağı 
 
164
C. Yaptırımı 
 
164
III. Kesin Süre Kararında Uyulması Gereken Özellikler 
 
165
IV. Emsal İçtihatlar 
 
167
Kaynakça 
 
181
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDE SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN ROLÜ 
 
183
I. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 23/06/2021 tarih ve E. 2021/3986, K. 2021/7143 Sayılı Kararı 
 
183
II. Değerlendirme 
 
187
A. Tüketici Tanımının Tarihsel Gelişimi 
 
187
B. Tüketici Sıfatının Kazanılması İçin Sözleşme İlişkisinin Şart Olmaması 
 
187
C. Kararın Değerlendirilmesi 
 
190
Kaynakça 
 
192
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA
 
 
YENİ VAKIALARIN İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ SORUNU 
 
193
I. Genel Olarak İtiraz Davası 
 
193
II. İtiraz Davasının Süresi 
 
193
III. İtiraz Sebepleri 
 
198
A. Genel Olarak 
 
198
IV. THH Nezdinde İleri Sürülmeyen Savunma Sebeplerinin İtiraz Davasında İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 
 
199
A. İtiraz Davasının Hukuki Niteliği 
 
199
B. Öğreti 
 
200
1. Uygulama 
 
200
C. Görüşümüz 
 
203
Kaynakça 
 
206
EMSAL İÇTİHATLAR IŞIĞINDA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
 
 
HUKUK DAVASINA ETKİSİ 
 
207
I. Yasal Düzenleme 
 
207
II. Hukuki Açıklamalar 
 
207
III. TBK m.74’ün Kapsamı 
 
208
IV. Emsal Yargıtay Kararları 
 
212
Kaynakça 
 
221
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ MANEVİ TAZMİNATA
 
 
KARAR VEREBİLİR Mİ? 
 
223
I. Manevi Tazminat Kurumu 
 
223
II. Yasal Düzenlemeler 
 
224
III. 6502 Sayılı TKHK Açısından Manevi Tazminat 
 
225
IV. Manevi Tazminatın Takdiri 
 
226
V. Tüketici Hakem Heyetlerinin Manevi Tazminata Karar Verip Veremeyecekleri 
 
228
A. Öğreti 
 
228
B. Yargı Kararları 
 
229
VI. Değerlendirme ve Sonuç 
 
236
Kaynakça 
 
238
7293 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE
 
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU, GÖREV SINIRI VE
 
 
İTİRAZ DAVASINDA YARGILAMA GİDERİ 
 
239
I. Giriş 
 
239
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması 
 
239
III. Madde Hükümleri, Gerekçeleri ve Açıklamalar 
 
239
A. Yeniden Yapılanma 
 
239
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Sınırı 
 
241
IV. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanı 
 
243
V. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
244
VI. Yürürlük Tarihi 
 
247
Kaynakça 
 
248
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN
 
 
KARARI ÜZERİNE 
 
249
I. Anayasa Mahkemesi’nin Başvuru No: 2019/12190 Sayılı ve 22.02.2022 Tarihli Kararı, 
 
249
A. Adil Yargılanma Hakkına Yönelik İhlal İddiaları 
 
253
1. Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia 
 
253
a. Başvurucunun İddiaları 
 
253
b. Değerlendirme 
 
253
i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 
 
254
ii. Esas Yönünden 
 
254
(a) Hakkın Kapsamı ve Müdahalenin Varlığı 
 
254
(b) Meşru Amaç 
 
257
(c) Ölçülülük 
 
258
(i) Genel İlkeler 
 
258
(ii) İlkelerin Olaya Uygulanması 
 
259
II. Değerlendirme 
 
264
A. Hukuki Sorun, İçtihatlar ve Görüşler 
 
264
B. İhlale İlişkin AYM Kararının Mevcut Davalara ve Uygulamaya Etkisi 
 
266
C. Sonuç Yerine 
 
267
Kaynakça 
 
270
TÜKETİCİNİN AYIPLI MALI İHBAR KÜLFETİNİN BULUNMADIĞINA
 
 
DAİR YENİ BİR KARAR İNCELEMESİ 
 
271
(YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 15.11.2021 TARİH VE E. 2021/3983,
 
 
K. 2021/11401 SAYILI KARARI) 
 
271
I. 28.05.2014 Tarihinden Önce Satılmış Olan Mallardaki Ayıplar Yönünden 
 
271
II. 28.05.2014 Tarihinden Sonra (6502 Sayılı TKHK döneminde) Satılmış Olan Mallardaki Ayıplar Yönünden 
 
272
A. Teslimden İtibaren 6 Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplar Yönünden 
 
272
B. Teslimden İtibaren 6 Aydan Sonra Ortaya Çıkan Ayıplar Yönünden 
 
272
C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 15.11.2021 tarih ve E. 2021/3983, K. 2021/11401 Sayılı Kararı 
 
274
III. Değerlendirme 
 
279
Kaynakça 
 
280
AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI SORUNU 
 
281
I. Genel Olarak 
 
281
II. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılabilir Görüşünü İçeren İçtihatlar 
 
282
III. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılamaz Görüşünü İçeren İçtihat 
 
298
IV. Değerlendirme 
 
301
A. Kanaatimiz 
 
301
B. İzlenmesi Gereken Yöntem 
 
301
Kaynakça 
 
306
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 
 
307
I. Hukuki Sorun 
 
307
II. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 14.03.2022 Tarih ve E. 2022/1046, K. 2022/2167 Sayılı Kararı 
 
307
III. Verilecek Kararlar Bakımından İnceleme 
 
311
A. Değiştirerek veya Düzelterek Onama Kararları 
 
311
B. Diğer Kararlar 
 
312
IV. Değerlendirme ve Sonuç 
 
318
Kaynakça 
 
320
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 17.02.2022 TARİH VE ESAS NO: 2021/ (22)9–517, KARAR NO: 2022/152 SAYILI KARARINA GÖRE DELİL GÖSTERME HAKKININ SINIRLARI VE SONRADAN DELİL GÖSTERME 
 
321
I. Karar Metni 
 
321
II. Değerlendirme 
 
338
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Gösterilen Deliller Bakımından 
 
338
1. Dava Dilekçesinde 
 
338
2. Cevap Dilekçesinde 
 
339
3. Ortak hükümler 
 
339
B. Ara Sonuçlar 
 
340
C. Sonradan Delil Gösterilmesi 
 
341
Kaynakça 
 
345
AVUKATLIK ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI 
 
347
I. Hukuki Konularda Bilirkişiye Başvurulması Yasağı 
 
347
II. Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Durum 
 
348
A. Konunun Önemi 
 
348
B. Yargıtay İçtihatlarında Durum 
 
350
C. Değerlendirme ve Sonuç 
 
371
Kaynakça 
 
372
YENİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ 
 
373
I. Giriş 
 
373
II. Yürürlük 
 
373
III. Görev 
 
374
IV. Yetki 
 
375
V. Başvuru 
 
376
VI. Heyetlerin Çalışma Sistemi ve Karar Vermesi 
 
377
A. Belge ve Bilgi İsteme Yetkisi 
 
377
B. Bilirkişiye Başvurma Yetkisi 
 
378
1. Ön Koşul: Belge ve Bilgilerin Dosyaya Kazandırılmasından Sonra Bilirkişinin Görevlendirilmesi Gerektiği 
 
378
2. Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
 
378
3. Bilirkişiye Bir Kez Başvurulabilmesi 
 
379
4. Bilirkişi Sayısı 
 
379
5. Bilirkişi Ücreti 
 
379
6. Bilirkişi Görevlendirilmesinin Esasları 
 
380
7. Bilirkişinin Görev Süresi 
 
382
8. Bilirkişi Raporunun Özellikleri 
 
382
9. Bilirkişi Raporunun (Görüşünün) Değerlendirilmesi 
 
383
10. Bilirkişilerin Denetlenmesi 
 
383
C. İnceleme Şekli ve Toplantı 
 
384
D. Karar Verilmesi 
 
384
1. Kararın Özellikleri 
 
384
2. Kararın Tebliği 
 
386
3. Kararın Yerine Getirilmesi 
 
387
4. Kararın Düzeltilmesi ve Tamamlanması 
 
387
5. Karara İtiraz ve Sonuçları 
 
387
Kaynakça 
 
389
AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİ 
 
391
I. Ayıplı Maldan Kaynaklı Bazı Taleplerin Belirsiz Alacak Davasına Konu Olabilmesi 
 
391
II. Dava Türü Konusundaki Beyan ve Bağlayıcılığı 
 
394
III. Belirsiz Alacak Davası Koşullarının Bulunmaması Hâlinde Yapılması Gereken İşlem 
 
396
IV. Değerlendirme 
 
405
Kaynakça 
 
407
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
 
409
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
533,50   
533,50   
2
266,75   
533,50   
3
177,83   
533,50   
Kapat