Vekalet Ücreti Davası Mehmet Akif Tutumlu

Vekalet Ücreti Davası


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
480
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264955
Boyut
16x24
Baskı
2120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120

Mehmet Akif Tutumlu

Murat Usta

 

Vekâlet ücret alacağının tahsili davası, uzun yıllar asliye hukuk mahkemesinde görülen klâsik davalardan biri olarak hukuk hayatında yer almıştır. Ancak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)'da vekâlet sözleşmelerinin de tüketici işlemi kapsamına alınmasıyla durum değişmiştir.

Gelişen bu hukuki durum karşısında; vekâlet ücret alacağının, yargısal temsil genel kuramı ve özellikle vekâlet sözleşmesi temelinde, içtihatlar ışığında incelenmesi gerekli görülmüştür. Pratik bir kullanım imkânı sağlaması bakımından kitap iki kısma ayrılmış; birinci kısımda vekâlet sözleşmesi ve ücret alacağı, maddi hukuk hükümleri çerçevesinde incelenmiş, ikinci kısımdaysa usul hükümleri, tüketici hukukunun güncel normları ve içtihatları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece özellikle uygulayıcı okurun aradığı konuyu kısa sürede inceleyebilmesi hedeflenmiştir.

Kamu avukatlarının ücret alacağı, her ne kadar tüketici hukuku ve tüketici yargısının kapsamı dışında ise de, kitapta ek bölüm halinde yer verilerek, özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlar için yararlı olacağı düşünülmüştür.

Kitap ikinci baskıya hazırlanırken baştan sona gözden geçirilmiş, öncelikle yazım hataları düzeltilmiş, içerik bakımından yeni mevzuata ve öğreti kaynaklarına göre güncellenmiş, ayrıca yeni bölümler eklenmek suretiyle içeriği genişletilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Maddi Hukuk: Vekâlet Sözleşmesi – Vekâlet Ücreti
Usul Hukuku: Vekâlet ve Vekâlet Ücret Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Asliye Hukuk ve Tüketici Mahkemesinde Görülmesi
Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti ile Kamu Kurumlarınca Yapılan Vekâlet Ücreti Ödemeleri

İçindekiler

İkinci Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 21
Birinci Kısım
MADDİ HUKUK: VEKÂLET SÖZLEŞMESİ –
VEKÂLET ÜCRETİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DAVADA TEMSİL VE VEKÂLET
§1. DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ VE VEKÂLET EHLİYETİ 25
I. GENEL OLARAK 25
II. KANUNİ TEMSİL – İRADİ TEMSİL 25
III. VEKÂLET VE TEMSİL 28
IV. DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ VE ŞARTLARI 29
V. DAVADA VEKİL OLABİLECEKLER 31
A. Avukatlar 31
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 31
2. Koşulları 31
3. HMK Yönünden Avukatla Temsil Zorunluluğu 32
4. İşin Kabulünün Zorunlu Olduğu Durumlar 33
5. İşin Reddi Zorunluluğu 35
6. Birden Çok Vekil 36
B. Stajyer Avukatlar 36
C. Avukatlık Ortaklıkları 38
D. Kamu Avukatları 40
E. Avukat Dışında Takibe İzin Verilen Haller 42
1. Acente 42
2. Ticari Vekil 42
3. Ticari Mümessil 43
4. Gemi Müdürü 43
5. Mirasçılar 44
6. Adi Ortaklık Yöneticisi 45
7. Kat Mülkiyeti Yöneticisi 46
8. Kadastro İşleri Vekili 46
9. Devletin Taraf Bulunduğu Davalar 47
10. Tahsil Cirosunda Hamilin Yetkisi 49
11. Dava Vekilleri 49
12. Dava Takipçileri 50
13. Hukuk Fakültesini Bitirmiş Subaylar 52
14. Tasfiye Memuru 52
15. Factoring Sözleşmeleri 53
16. Sendikalar 53
17. Marka ve Patent Vekili 54
İKİNCİ BÖLÜM
TEMSİL BELGESİ OLARAK VEKÂLETNAME
§2. VEKÂLETNAME 55
I. Genel – Özel Vekâlet 55
II. Münferit – Toplu Vekâlet 57
III. Süreli – Süresiz Vekâlet 57
IV. Vekâletnamenin Şekli 58
V. Vekâletnameyi Düzenlemeye Yetkili Merciler 60
A. Noterler 60
B. Kadastro veya Sulh Hâkimi Tarafından Onanan Vekâletnameler 62
C. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Verilen Temsil Belgeleri 62
D. Askerlik Kanununa Göre Yetkili Merciler 62
E. Konsolosluk Onayı 63
F. Yabancı Noter Vekâletnameleri 63
VI. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlali 64
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİ:
TANIMI, ŞEKLİ VE UNSURLARI
§3. AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİ 71
I. Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı 71
II. Hukuki Niteliği 72
III. Şekli ve Kurulduğunun Kabul Edildiği An 76
IV. Konusu 77
A. Genel Vekâlet 77
B. Özel Vekâlet Gerektiren Haller 78
V. Vekâlet Sözleşmesinin Unsurları 80
A. Genel Olarak 80
1. Bir İşi Görme veya İşlemi Yapmayı Üstlenme 80
2. İşin Müvekkilin İradesine Uygun Yapılması 81
3. İşin Müvekkil veya Üçüncü Kişi Yararına Yapılması 82
4. İşin Sonucunun Müvekkile Ait Olması 83
5. Ücret 84
VI. Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları 84
A. İki Tarafa Borç Yüklemesi 85
B. Ücret Karşılığı Yapılması 85
C. Belirli Bir Hukuki Yardımın Yapılmasını Konu Edinmesi 87
D. Avukatların Tekel Hakkına Sahip Olması 88
VII. Vekâlet Kapsamının Aşılmasının Sonuçları 88
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE
VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§4. VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 91
I. Sadakatle Hareket 91
A. Sır Saklama 91
B. Hesap Verme 93
C. Müvekkilin İradesine Uyma 96
II. Özen Borcu 100
III. Şahsen İfa ve Tevkil Yetkisi 101
IV. Alt Vekâlet – İkame Vekâlet 105
V. İşi Sonuna Kadar Takip Etme 106
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE
İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§5. İŞ SAHİBİNİN (MÜVEKKİLİN) YÜKÜMLÜLÜKLERİ 109
I. Ücret Ödeme 109
A. Tarihsel Gelişim 109
1. 4667 sayılı Yasa Değişikliğinden (10.05.2001 tarihinden) Önceki Dönem 109
2. 4667 sayılı Yasa Değişikliğinden (10.05.2001 tarihinden) Sonraki Dönem 111
3. 5043 sayılı Yasa Değişikliği Dönemi 112
4. Değişikliklerin Değerlendirilmesi 113
B. Akdi Ücret 114
C. Yasal Ücret 114
Ç. Her Hukuki Yardım Ayrı Ücrete Tâbidir 115
D. Ücretin Muacceliyeti 115
E. Muacceliyet Durumunda Faiz 117
F. İhtarnamede Miktar Belirtilmemesi 119
G. Akdi Ücretin Tespiti 120
Ğ. Yasal Vekâlet Ücretin Tespiti 124
H. Azil Hâlinde Vekâlet Ücreti 125
I. İstifa Hâlinde Avukatlık Ücreti 129
İ. Haklı Azil ve İstifa İçin Örnekler 131
1. Haksız Azil Örnekleri 131
2. Haklı Azil Örnekleri 141
3. Haklı İstifa Örnekleri 154
4. Haksız İstifa Örnekleri 156
5. Diğer Usule Yönelik Uygulama Örnekleri 160
J. Özel Durumlarda Avukatlık Ücreti 188
K. Karşı Yan Vekâlet Ücreti 189
L. Menfi Tespit Davası 198
M. Taleple Bağlılık 198
N. Ceza Davasında Birden Çok Katılan Yararına Vekâlet Ücreti 199
O. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekâlet Ücreti 202
Ö. İş Sahiplerinin Müteselsil Sorumluluğu 203
P. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında ücret 203
R. Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 204
S. Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti 209
Ş. Boşanma Davasında Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 209
T. Nafaka Davasında Avukatlık Ücreti 210
U. Tapu İptal ve Tescil Davasında Avukatlık Ücreti 211
Ü. Başka Avukatın Görevlendirilmesi 211
V. Masraf Alacağı 216
Y. Hapis Hakkı 218
Z. Vekâlet Ücretinde Zamanaşımı 219
Q. İş Sahibinin Sözleşmeden Doğan Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı 220
II. Zararı Tazmin Borcu 220
III. Avukatın Manevi Tazminat Talebi 223
IV. AAÜT ile Belirlenen Vekalet Ücretine KDV'nin Dâhil Olduğu 223
V. Vekâlet Ücretinin Ödeme Yeri 223
VI. Vekalet Ücreti Alacağının Temliği 224
VII. Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti 225
VIII. Müvekkil ile Vekil Tarafından Açılan Davaların Birleştirilmesi 226
IX. Farklı Bilirkişilerden Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmemiş Olması 227
X. Mail Yazışmalarının Belge Niteliğinde Olduğu 228
XI. Vekâletnamedeki İmzanın Müvekkile Ait Olmadığı İddiası 228
XII. Davanın Kısmen Reddi Halinde Vekâlet Ücreti 229
ALTINCI BÖLÜM
AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ
§6. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 231
I. İstifa ve Azil 231
II. Ölüm, Gaiplik, Meslekten Ayrılma, Ehliyetin Kaybı, İflâs etme 235
III. Müvekkilin Başka Bir Avukata Vekâlet Vermesi 243
IV. Anlaşma ile Sona Erme 245
V. Sürenin Sona Ermesi 246
İkinci Kısım
USUL HUKUKU: VEKÂLET VE VEKÂLET ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ASLİYE HUKUK VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
§1. TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 249
I. GENEL OLARAK 249
II. TANIMI 250
III. KONUSU VE KAPSAMI 250
IV. TARAFLARI 251
V. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKLİ 252
A. Genel Kural 252
B. İstisnalar 253
1. Kredi Mektubunun Verilmesi 253
2. Kredi Emrinin Verilmesi 254
3. Taşınmaz Simsarlığı 254
C. Vekâlet ve Avukatlık Sözleşmelerinde 6502/TKHK m.4/1 Hükmünün Uygulanabilirliği Sorunu 254
VI. EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 255
A. Vekilin Borçları 255
B. Vekâlet Verenin Borçları 256
VII. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 257
VIII. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 257
İKİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASININ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
§2. VEKÂLET VE ÖZELLİKLE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ– GÖREV 259
I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASINA İLİŞKİN YASAL DAYANAK 259
II. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU VEKÂLET ÜCRETİ DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 263
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASININ
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
§3. VEKÂLET VE ÖZELLİKLE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ– GÖREV 281
I. GÖREVLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN YASAL DAYANAK 281
II. GENEL KRİTERLER 286
III. GÖREVE İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR 287
IV. ZORUNLU ARABULUCULUK 288
V. GÖREVE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 290
A. İtirazın İptali Davası 290
B. Menfi Tespit Davası 297
C. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 301
D. Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti Alacaklarında Görevli Yargı Merci 319
E. Vekâlet Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilen Sağlık Hizmetleri: Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Özel Hastanelere Karşı Açılan Tazminat Davaları 330
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA
YETKİLİ MAHKEME
§4. YETKİLİ MAHKEME 341
I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ VE TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAKIMINDAN AVUKATIN (VEKİLİN) AÇACAĞI ÜCRET ALACAĞI VEYA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI BAKIMINDAN 341
A. Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesi 341
B. Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi 344
C. Davalının yerleşim yeri mahkemesi 344
II. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE TÜKETİCİNİN AÇACAĞI ALACAK VEYA MENFİ TESPİT DAVASI BAKIMINDAN 344
BEŞİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA
İSPAT YÜKÜ, İSPAT VE DELİLLER
§5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ, İSPAT VE DELİLLER 351
I. İSPAT YÜKÜ 351
A. Genel Olarak 351
B. Vekâlet Ücretine Hak Kazanmak Bakımından 352
1. Avukatlık (Ücret) sözleşmesinin Varlığını İspat Yükü 352
2. Avukatlık Hizmetinin İfa Edildiği İddiasının İspat Yükü 358
3. Avukatlık Hizmetinin Gereği Gibi ve Özenle İfa Edildiği İddiasının İspat Yükü 359
4. İş Sahibinden Gerekli Bilgi ve Belgelerin İstendiği İddiasının İspat Yükü 372
5. Azlin Haklı Olduğunun İspat Yükü 373
6. İstifanın Haklı Olduğunun İspat Yükü 379
7. Hesap Verme Yükümlülüğü ile Buna İlişkin İspat Yükü 384
C. Peşin Alınması Gereken Masraflar Bakımından 395
1. Yasal Karine ve Aksinin İspat Yükü 395
2. Yasal Karinenin Aksinin İspatına Dair İçtihatlar 397
II. İSPAT VE DELİLER 400
ALTINCI BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA
BAZI USUL HUKUKU SORUNLARI
§6. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA BAZI USUL HUKUKU SORUNLARI 415
I. KISMî DAVA AÇILIP AÇILAMAYACAĞI 415
II. BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI 416
III. ZAMANAŞIMI 429
A. Zamanaşımı Süresi 429
B. Zamanaşımı Def'i ve Karar 432
IV. AKDİ VEKÂLET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE MAHKEMENİN TAKDİRİNDE OLAN HUSUSLARDA ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ 434
YEDİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA
KANUN YOLLARI
§7. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI 437
I. İSTİNAF 437
A. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar 437
1. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar 437
2. Geçici Hukuki Koruma Kararları 438
3. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Görev Alanı ve Yetkisi 439
4. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi 440
5. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi 440
6. Harç ve Giderlerin Ödenmesi 441
7. Katılma Yolu İle Başvuru 442
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar 442
1. Miktar veya Değeri 3.000,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar 442
2. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları 442
a. Genel Olarak 442
b. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar 443
c. Zorunlu Tahkim 443
d. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar 444
e. Diğer Özel Hükümler 444
3. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları 445
C. İstinaf Başvurusunun Hükmün İcrasına Etkisi 445
II. TEMYİZ 446
A. Temyiz Edilebilen Kararlar 446
B. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar 446
C. Temyiz Şartları 447
1. Süre 447
2. Temyiz Dilekçesi 447
3. Harç ve Giderler, Katılma Yolu İle Temyiz ve Diğer Konular 448
D. Temyizin İcraya Etkisi 448
Ek Bölüm
KAMU AVUKATLARININ VEKÂLET ÜCRETİ İLE
KAMU KURUMLARINCA YAPILAN
VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
§1. KAMU AVUKATLARININ VEKÂLET ÜCRETİ 450
I. Yıllık Sınır 450
II. Avukatın Şahsi Payı 451
III. Birden Çok Avukatla Takipte Şahsi Payın Belirlenmesi 451
IV. Birden Çok Avukatın Aynı Kurumda Olması 452
V. Birden Çok Avukatın Farklı Kurumda Olması 452
VI. Ortak Havuz 453
VII. Limitüstü Havuzu 453
VIII. İşlemiş Faizin Kime Ait Olacağı 454
IX. Vekâlet Ücretinin Hazineye Gelir Kaydedilmesi 454
X. Kamu Avukatlığından Ayrılanların veya Başka Kuruma Nakil Olanların Durumu 455
XI. Vekâlet Ücreti Kesintileri 456
XII. Kamu Avukatlarına Yapılacak Vekâlet Ücreti Ödemelerinde İstenilen Belgeler 456
İKİNCİ BÖLÜM
§2. KAMU KURUMLARINCA VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİ 459
I. Genel Olarak 459
II. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde İstenen Belgeler 459
A. Hazine Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Karşı Taraf Avukatına Yapılacak Vekâlet Ücreti Ödemelerinde İstenen Belgeler 459
B. Avukatlık Hizmet Bedellerinin Ödenmelerinde İstenen Belgeler 460
III. Görevleri Nedeniyle Haklarında Kamu Davası Açılmış Olup da Beraat Edenlerin Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflarının Ödenmesi 461
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 461
B. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 461
IV. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 462
V. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeler 463
VI. Asker Kişilerin Kıta, Karargâh ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemeler 465
VII. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 340. Maddesi Uyarınca Yapılacak Adli Yardım Ödemelerinde 467
VIII. 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci Maddesi Uyarınca Satın Alınan Avukatlık Hizmet Bedellerinin Ödenmesinde 467
Kaynaklar 471
I. Kitap ve Makaleler 471
II. Dergiler 473
III. Yüksek Mahkeme Kararları 475

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
   
   
Kapat