Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Mehmet Maden

Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar


Basım Tarihi
2012-05
Sayfa Sayısı
248
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786055263126
Baskı
1Dr. Mehmet MADEN

 

Konu Başlıkları
- Cezalandırmaktaki Amaçlar Bakımından Onarıcı Adalet Yaptırımı ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımları
- Onarıcı Yaptırımın ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımlarının Ceza Adaleti Sistemindeki Yeri
Onarıcı Adalet Yaptırımlarının ve Toplum İçerisindeki İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımlarının Tayinleri ve Türleri

Birinci Bölüm

CEZALANDIRMAKTAKİ AMAÇLAR BAKIMINDAN ONARICI ADALET YAPTIRIMI VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI

I. -GENEL OLARAK-5

II. -CAYDIRMA-9

A. -Genel Olarak Caydırma Yaklaşımı-9

1. -Ferdî Caydırma-10

2. -Umumî Caydırma-11

3. -Göreli Caydırma-12

4. -Kısmî Caydırma-13

B. -Caydırma Teorisinin Eleştirisi-13

III. -OLANAKSIZLAŞTIRMA-21

A. -Genel Olarak Olanaksızlaştırma Teorisi-21

B. -Olanaksızlaştırma Teorisinin Eleştirisi-24

IV. -ISLÂH-27

V. -REHABİLİTASYON-27

A. -Genel Olarak Rehabilitasyon Yaklaşımı-27

B. -Rehabilitasyon Yaklaşımının Eleştirisi-31

VI. -KARŞILIĞINI VERME-37

A. -Genel Olarak Karşılığını Verme Yaklaşımı-37

B. -Karşılığını Verme Yaklaşımının Eleştirisi-43

VII. -DÜZELTME ve ONARMA-47

A. -Genel Olarak Düzeltme Yaklaşımı-47

B. -Düzeltme Yaklaşımının Eleştirisi-49

VIII. -SOSYAL TEORİLER-52

IX. -CEZALANDIRMAKTAKİ AMAÇ BAKIMINDAN TÜRK HUKUKU-53

X. -CEZANIN ESASI ve CEZALANDIRMAKTAKİ AMAÇ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ: BÜTÜNCÜL TEORİ-58

A. -Ceza, Suç Karşılığında Verilen Tabiî Bir Tepkidir-58

B. -Cezalandırmaktaki Genel Amaç İyiliğin Hâkim Kılınmasıdır-62

C. -Ceza, Haksızlığın Tasvip Edilmeyişinin Bir İfadesidir ve Bu Tasvip Etmeyişin Bir İfade Biçimidir-62

D. -Cezanın Ölçüsünü Belirlemede Kusur Etkilidir-63

E. -Cezanın İnfazında Suçlunun Islâhı Amaçlanır-64

XI. -BÜTÜNCÜL TEORİDE KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARI İLE ONARICI ADALET YAPTIRIMININ VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ MUKAYESESİ-65

İkinci Bölüm

ONARICI ADALET YAPTIRIMININ VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ CEZA ADALETİ SİSTEMİNDEKİ YERİ

I. -KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE KAPSAM-73

II. -ONARICI ADALET YAPTIRIMININ VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-78

A. -Müeyyide, Yaptırım, Güvenlik Tedbiri ve Ceza-78

1. -Müeyyide ve Yaptırım Kavramları-78

2. -Onarıcı Adalet Yaptırımının ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımlarının Niteliği: İkameli (Geçişli) (Dönüşümlü) Yaptırım-81

3. -Güvenlik Tedbiri Kavramı-86

4. -Ceza Kavramı ve Cezanın Nitelikleri-88

a. -Ceza Kavramı-88

b. -Cezanın Nitelikleri-89

(1) -Ceza, Suçun Karşılığıdır-89

(2) -Ceza, Olumsuz Bir Değer Yargısı İçerir-89

(3) -Ceza, Yoksun Kılıcı Niteliğe Sahiptir-89

(4) -Ceza, Kasıtlı Bir Uygulamadır ve Bir Sebep için Uygulanır-90

(5) -Ceza, Zecrîdir-91

5. -Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin Ortak Yönleri-91

a. -Zecrîlik Bakımından-91

b. -Kanunîlik İlkesi Bakımından-91

c. -Bir Suç İşlendikten Sonra Uygulanma Bakımından-92

6. -Cezalar ile Güvenlik Tedbirlerinin Benzer Yönü: Konu Bakımından-93

7. -Cezalar ile Güvenlik Tedbirleri Arasındaki Farklar-93

a. -Amaç Bakımından-93

b. -Öz Bakımından-94

c. -Kusur İlişkisi Bakımından-95

d. -Süre Tayini Bakımından-95

e. -İnfaz Rejimi Bakımından-96

f. -Karar Veren Merci Bakımından-97

B. -Türk Ceza Kanunu’nda -Seçenek Tedbirler- Adıyla Düzenlenen Onarıcı Adalet Yaptırımının ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımlarının Hukuki Niteliği-97

1. -Genel Olarak -Seçenek Tedbirler--97

2. -Düzenlenişleri İtibarıyla Ceza Olarak Görülmeye Daha Elverişli Olan Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımları-105

3. -Düzenlenişi İtibarıyla Tedbir Olarak Görülmeye Daha Elverişli Olan Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımı-109

4. -Düzenlenişi İtibariyle Onarıcı Adalet Yaptırımı Olarak Görülmeye Daha Elverişli Olan İkameli Yaptırım-113

III. -ONARICI ADALET YAPTIRIMININ VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ CEZA ADALETİ SİSTEMİNDEKİ ÜST KATEGORİLERİ-114

A. -Hapsetme Harici Ceza Hukuku Yaptırımı Olarak Onarıcı Adalet Yaptırımı ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımları-114

B. -Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurum Olarak Onarıcı Adalet Yaptırımı ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımları-115

C. -Yaptırımın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Aracı Olarak Onarıcı Adalet Yaptırımı ve Toplum İçerisinde İnfaz Edilen Ceza Hukuku Yaptırımları-115

1. -Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Kavramları-115

2. -Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırım Uygulaması Arasındaki İlişki ve Türk Ceza Adaleti Sisteminde Bu Kurumların Uyumlulaştırılması için Önerilerimizi Barındıran -Kademeli Sistem--119

a. -Mer’i Ceza Hukuku Sistemimizdeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırım Tatbiki Müesseselerinin Mukayesesi-119

(1) -Nitelik Bakımından-119

(2) -Objektif Koşullar Bakımından-124

(3) -Sübjektif Koşullar Bakımından-130

(4) -Uygulama Bakımından-131

(5) -Hukukî Sonuçlar Bakımından-134

i. -Genel Olarak-134

ii. -Hukuk Düzeninde Arzu Edilen Şekilde Geçirilme Hâli-134

iii. -Hukuk Düzeninde Arzu Edilmeyen Hususların Gerçekleşmesi Hâli-137

b. - -Kademeli Yaptırım Sistemi--143

(1) -Genel Olarak Kademeli Yaptırım Sistemi-143

(2) -Nitelik Bakımından-144

(3) -Objektif Koşullar Bakımından-145

(4) -Sübjektif Koşullar Bakımından-146

(5) -Uygulama Bakımından-146

(6) -Hukukî Sonuçlar Bakımından-148

i. -Hukuk Düzeninde Arzu Edilen Şekilde Geçirilme Hâli-148

ii. -Hukuk Düzeninde Arzu Edilmeyen Hususların Gerçekleşmesi Hâli-149

Üçüncü Bölüm

ONARICI ADALET YAPTIRIMININ VE TOPLUM İÇERİSİNDE İNFAZ EDİLEN CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ TAYİNLERİ VE TÜRLERİ

I. -SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVİRME ŞARTLARI-151

A. -Genel Olarak-151

B. -Objektif Şartlar-156

C. -Sübjektif Şartlar-160

D. -Seçenek Yaptırıma Çevirme Yasağı-165

E. -Seçenek Yaptırıma Çevirme Zorunluluğu-173

1. -Genel Şart: Daha Önce Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak-173

2. -Mahkûm Olunan Hapis Cezasına Göre Zorunlu Çevirme-176

3. -Yaşa Bağlı Olarak Zorunlu Çevirme-176

F. -İngiltere ve Galler’de Yaptırımın Belirlenmesi-177

1. -Yaptırım Türünün Belirlenmesi-177

2. -Yaptırımın Şiddetinin Belirlenmesi-178

a. -Genel Olarak-178

b. -Şiddetine Göre Yaptırım Aralıkları-179

(1) -Düşük Ölçekli Yaptırımlar-179

(2) -Orta Ölçekli Yaptırımlar-180

(3) -Yüksek Ölçekli Yaptırımlar-181

II. -SEÇENEK YAPTIRIM HÜKMÜNÜN HUKUKÎ SONUÇLARI-181

A. -Yaptırımın Koşullarına Uygun Davranılması Halinde Hukukî Sonuçlar-181

B. -Yaptırımın Koşullarına Aykırılık Halinde Hukukî Sonuçlar-182

C. -Yükümlülüklerin İhlâline İngiltere’de Bağlanan Hukukî Sonuçlar-188

1. -İngiltere’de Yükümlülüklerin İhlâliyle İlgili Olarak Sorumlu Görevlinin Yapacağı İşlemler-188

a. -Uyarıda Bulunma-188

b. -Uyarı Yapıldıktan Sonra Gerçekleşen İhlâl-189

2. -İngiltere’de Yükümlülüklerin İhlâli Hâlinde Hâkimin veya Mahkemenin Yapacağı İşlemler-189

a. -Suçlunun Hazır Bulunmasından Önceki İşlemler-189

b. -Suçlunun Hazır Bulunmasından Sonraki İşlemler-189

(1)- Hükmün şartlarını, o anda hükmü veriyor olsaydı hükme koyabileceği daha külfetli yükümlülükler öngörecek şekilde değiştirmek-189

(2) -Orijinal suç için hüküm kurar gibi hüküm kurmak-190

(3) -Elli bir Haftaya Kadar Hapis Cezası Vermek-191

III. -SEÇENEK YAPTIRIM TÜRLERİ-192

A. -Genel Olarak-192

B. -Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi (TCK, m. 50/1-b)-193

C. -Bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla bir eğitim kurumuna devam etme (TCK, m. 50/1-c)-197

D. -Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma (TCK, m. 50/1-d)-202

E. -Ehliyet veya ruhsat belgelerinin geri alınması veya belli bir meslek veya sanatı yapmaktan yasaklanma (TCK, m. 50/1-e)-205

F. -Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma (TCK, m. 50/1-f)-209

G. -Belirli Faaliyette Bulundurma-221

1. -İkâmet Mecburiyeti-223

2. -Program Yükümlülüğü-223

3. --Devam Merkezi- Yükümlülüğü-224

4. -Nezaret-225

H. -Belirli Zaman Dilimlerinde Belirli Yerde Kalma Yükümlülüğü-226

SONUÇ-227

KAYNAKLAR-243Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat