Noterlik Hukuku Murat Atalı

Noterlik Hukuku


Basım Tarihi
2013-10
Sayfa Sayısı
402
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
KONYA
Stok Kodu
9789755430300
Baskı
3NOTERLİK HUKUKU

 

Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Doç. Dr. Murat ATALI

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ                                                                                      

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ                                                                                

İÇİNDEKİLER                                                                                                       

KİSALTMALAR                                                                                                   

NOTERLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK NOTERLİK

§1  NOTER VE NOTERLİK KAVRAMLARI                                                              

A  TANIM                                                                                                      

B   NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ                                                          

C  NOTER VE NOTERLİĞİN HUKUKUMUZDAKİ STATÜSÜ                         

§2  NOTERLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ                                                                      

A   YABANCI HUKUKLARDA                                                                      

 1. Roma Hukukunda                                                                        
 2. Alman Hukukunda                                                                        

 

 • Fransız Hukukunda                                                                 
 • isviçre Hukukunda                                                                    

B TÜRK HUKUKUNDA                                                                           

I  Tanzimattan Önceki Dönem                                                       

II   Tanzimattan Sonraki Dönem                                                     

III   Cumhuriyet Dönemi                                                                  

§ 3  GÜNÜMÜZDE NOTERLİK SİSTEMLERİ                                                       

A LÂTİN NOTERLİK SİSTEMİ                                                                      

B   ANGLO SAKSON NOTERLİK SİSTEMİ          

                                       

C   DEVLETÇİ NOTERLİK SİSTEMİ                                                         


 

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUK SİSTEMİMİZDE NOTERLİK HUKUKU

 

§ 4  BİR HUKUK DALI OLARAK NOTERLİK HUKUKU                                            

A  GENEL OLARAK                                                                                  

B   NOTERLİK HUKUKUNUN TANIMI                                                            

C   NOTERLİK HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ                      

B  NOTERLİK HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA

İLİŞKİSİ                                                                                                  

§ 5  NOTERLİK HUKUKUNUN KAYNAKLARI                                                         

A  GENEL OLARAK                                                                                   

B   ASLİ KAYNAK                                                                                      

C   YARDIMCI KAYNAKLAR                                                                      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

NOTERLİKLERİN KURULMASI, MESLEĞE GİRİŞ VE SONA ERME

 

§ 6  NOTERLİKLERİN KURULMASI VE YETKİ ÇEVRESİ                                         

A  NOTERLİKLERİN KURULMASI                                                              

B   NOTERLİKLERİN YETKİ ÇEVRESİ                                                        

I   Genel Olarak                   

                                                             

II   Noterliklerin Yetki Çevresinin Belirlenmesinde

Esas Alınan Kriter                                                                         

III  Noterliklerin Özel Yetkisi                                                         

IV   Noterliklerin Yetki Çevresinin Genişlemesi                       

V  Yetkisiz Bir Noterlikte Yapılan İşlemler                                

§ 7  NOTERLİKLERİN VE NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI                                  

A  GENEL OLARAK                                                                                  

B   NOTERLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI                                                     

C   NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI                                                        

§8  NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ                                                                               

A   GENEL OLARAK                                                                                         

B   NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ ŞARTLARI                                                       

C   NOTERLİK STAJI                                                                                        

I Stajiyerlik Şartları                                                                                 

ll Stajiyerlikiçin Başvuru                                                                        

 1. Stajın Başlaması                                                                                
 1. Stajiyerin Hak ve Yükümlülükleri                                                           

1   Stajiyerin Haklan                                                                           

 1. Ücret Hakkı                                                                             
 2. izin Hakkı                                                                                

2   Stajiyerin Yükümlülükleri                                                                 

 1. Stajiyerin Sorumluluğu                                                                     
 1. Stajiyerlikle Birleşmeyen işler                                                               

 

 • Stajın Tamamlanması         
  • Stajiyerin Defterden Kaydının Silinmesi                                              

  D   NOTERLİK STAJINA TABİ OLMAYANLAR                                                 

  § 9  NOTERLİĞE ATAMA, ATANAN NOTERİN GÖREVE

  BAŞLAMASI VE NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ                                   

  A   GENEL OLARAK                                                                                         

  B   NOTERLİĞİ ATAMA                                                                            

  1. Boş ve Boşalacak Noterliklerin ilân Edilmesi                                          
  2. isteklilerin Başvurması                                                                         

  III  Atamanın Yapılması                                                                           

  C   ATANAN NOTERİN GÖREVE BAŞLAMASI                                                 

  D  NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ                                                    

   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   

  NOTERLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE GELİR VE GİDERLERİ

   

  § 10  NOTERLERİN HAKLARİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                            

  A  GENEL OLARAK                                                                                           

  B   NOTERLERİN HAKLARI                                                                         

  1. Ücret Hakkı                                                                                    
  2. İzin Hakkı                                                                                        

  III    Hastalık İstirahatı                                                                       

  C   NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                        

  I   Yemin Etmek                                                                                   

  II   Teminat Yatırmak             

  1. İmza ve Mühür Örneklerini Göndermek                                    
  1. Harç ve Vergi Toplamak                                                              
  1. Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmak                                      
  1. Bölge Çalışma ve Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge
   Müdürlüklerine Bildirimde Bulunmak                                       

  VII   Kâtip ve Hizmetlileri Sigorta Ettirmek                                     

  1. Sır Saklamak                                                                                
  1. Emredici Hükümlere Uymak                                                      

  D  NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER                    

  § 11  NOTERLERİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ                                                   

  A   GENEL OLARAK                                                                                    

  B   NOTERLERİN GELİRLERİ                                                                     

  I   Ücretler                                                                                            

  1. Noter Hissesi                                                                              
  1. Ortak Câri Hesap Geliri                                                               

  C   NOTERLERİN GİDERLERİ                                                                    

  I   Gelir Vergisi Kanununa Göre Meslekî Giderler                        

  II   Noterlik Kanununa Göre Gider Kaydedilecek

  Olan Masraflar                                                                               

  III         Gelir Vergisi Matrahından indirilecek Giderler            

  KURULUŞLARI VE İŞLEYİŞLERİ

  § 12  NOTERLİK DAİRELERİ VE MESLEK KURULUŞLARI                                      

  A  GENEL OLARAK                                                                                    

  B  NOTERLİK DAİRESİ                                                                                     

  1. Noterlik Dairesinin Yerinin Tespiti ve Değiştirilmesi                                   
  2. Noterlik Dairesinin Kiralanması ve Döşenmesi         
  3. III   Noterlik Dairesinin Bölümleri                                                                

   1. Noter Çalışma Bölümü                                                                   
   2. Servisler Bölümü                                                                            
   3. Bekleme Bölümü                                                                            
   4. Arşiv Bölümü                                                                                 

   IV   Noterlik Dairesinde Tutulması Gereken Defter,

   Dosya ve Kartonlar                                                                   

   1. Yevmiye Defteri                                                                            
   2. Emanet Defteri                                                                             
   3. Tescil Defterleri                                                                            
   4. Muvazene Defteri                                                                         

    

   • Teftiş Defteri                                                                                
   • Muhabere Defteri                                                                          
   • Zimmet Defteri                                                                             
   • Personel Sicil Defteri                                                                    

    

   • izin Defteri                                                                                100
   • Demirbaş Eşya Defteri                                                              

   V   Noterlik Dairesinde Çalışan Görevliler                                                  

   1. Noter                                                                                        
   2. Stajiyerler                                                                                  
   3. Noterlik Personeli                                                                        

   a)   Noterlik Personelini Oluşturan Görevliler                                     

   aa) Kâtipler                                                                            

   aaa) Kâtiplerin Atanması                                                  

   bbb) Kâtiplerin Çalıştığı Servisler                                    

   b)   Noterlik Personelinin Hukuki Statüsü                                        

   VI  Noterin imza Yetkisi Vermesi                                                              

                                   

                               

  VII    Noterlik Dairesinin Devri                                                                

  1    Noterliğin Boşalması                                                                    

  1. Noterliğin Kesin Olarak Boşalması                                             
  2. Noterliğin Geçici Olarak Boşalması                                           
  3. Noterliğin Engel Nedeniyle Boşalması                                        

   

  • Noterliğin Boşalmasının Bildirilmesi                                               
  • Boşalan Noterliğe Vekil Tayini                                                  

   

  • Kesin ve Geçici Boşalmalarda                                                    
  • Engel Nedeniyle Boşalmalarda                                                  
  • Dördüncü Sınıf Noterliğin Boşalması                                        

  4    Boşalan Noterlik Daire ve Eşyalarının Vekile Devri                          

  1. Devrin Tarafları                                                                      
  2. Devrin Şekli                                                                          
  3. Devrin Konusu                                                                        
  4. Devredilen Eşya ve Malzemeye Bedel ve

  Kira Takdiri                                                                             

  aa) Kira Takdir Edilecek Eşya ve Malzemeler                              

  bb) Kira Takdirinin Yapılması                                                  

  cc) Takdir Edilen Kiranın Ödenmesi                                          

  e)  Devir Ücreti                                                                    

  1. Eşya ve Malzemenin Yeni Atanan Notere Devri                           
  1. Devrin Noterlik Personelinin Hizmet
   Sözleşmelerine Etkisi                                                               

   

  • Noter Vekillerinin Denetimi                                                           
  • Noter Vekillerinin Görev ve Yetkileri                                               

  VIII  Noterlik Dairesinin Çalışma Saatleri                                                   

  C  TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ                                                                     

  I  Türkiye Noterler Birliğinin Kuruluşu ve Konumu                                        

  1. Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri                                                    
  1. Türkiye Noterler Birliğinin Organları                                                     

   

  • Türkiye Noterler Birliği Başkanı                                                     
  • Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı                                         

   

  • Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu                   
  • Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu                         
  • Türkiye Noterler Birliği Kongresi                              
  • Noter Odaları                                                                       

   

  • Noter Odalarının Kuruluşu ve Konumu                 
  • Noter Odalarının Yapısı ve Görevleri                                  

  aa) Noter Odası Başkanı ve Görevleri                    

  bb) Noter Odası Yönetim Kurulu ve Görevleri      

  cc) Noter Odası Genel Kurulu ve Görevleri          

  c) Noter Odalarında Tutulması Gereken Defterler    

  V  Türkiye Noterler Birliğinin ve Noter Odalarının

  Denetimi                                                                                     

   

  ALTINCI BÖLÜM

  NOTER İŞLEMLERİ

   

  §13  NOTER İŞLEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ                                                         

  A   GENEL OLARAK                                                                                 

  B   NOTERLERİN GENEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER                      

  I  Defter Tasdik işlemleri                                                               

  1   Tasdike Tâbi Defterler                                                        

  a)  Türk Ticaret Kanunu Gereğince Tutulması

  Gereken Defterler                                                            

  b)  Vergi Usul Kanunu Gereğince Tutulması

  Gereken Defterler                                                             

  c)  Diğer Özel Kanunlar Gereğince Tutulması

  Gereken Defterler                                                           

  2   Defter Tasdikinde Uyulması Gereken Esaslar              

  1. Tasdik Makamı                                                                 
  2. Tasdik Edilecek Defterlerde Aranan Hususlar           
  3. Tasdik Zamanı ve Çeşitleri                                             
  4. Tasdikin Şekli                                                                   

  II   Protesto İşlemleri                                                                      

  1. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış                                         
  1. Gayrimenkul Satış Vaadi                                                         
  1. Çeviri İşlemleri                                                                          

   

  • İhtarname ve ihbarname işlemleri                                      
  • Tescil işlemleri                                                                         

  VIII   Örnek Verme İşlemi                                                              

  C   NOTERLERİN ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER                          

  I   Tespit işleri                                                                                  

  II   Emanet işleri                                                                         

  İli  Vasiyetname ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili İşler        

  1. Resmi Vasiyetname Düzenlemek                                    
  2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla ilgili işler                                 

  IV  Tebligat işleri                                                                            

  D  NOTERLERİN YAPACAKLARI DİĞER İŞLER                                        

  § 14  NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL                                                                   

  A   GENEL OLARAK                                                                                 

  B   DÜZENLEME YOLUYLA SENET                                                         

  I   Düzenleme Yoluyla Senedin Yapılışı                                  

  II    Düzenleme Yoluyla Senet Şeklinde Yapılması

  Gereken İşlemler                                                                   

  III   Düzenleme Yoluyla Yapılan Senetlerin

  Hukukî Sonuçları                                                                      

  C   ONAYLAMA YOLUYLA SENET                                                             

  I  Onaylama Yoluyla Senedin Yapılışı                            

  M  Onaylama Yoluyla Yapılan Senetlerin

  Hukukî Sonuçları                                                                  

  § 15  NOTER İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN

  GENEL HÜKÜMLER                                                                                

  A   GENEL OLARAK                                                                                  

  B   NOTER İŞLEMİNİN İLGİLİSİ                                                               

   

  • ilgili Kavramı                                                                          
  • ilgilinin Kimlik ve Adresinin Tespiti                                        

   

  • ilgilinin Ehliyetinin Tespiti                                                          199
  • ilgilinin Gerçek iradesinin Tespiti      
   • İlgilinin Özel Durumları                                                               

    

   • ilgilinin Sağır, Kör veya Dilsiz Olması                                
   • ilgilinin Türkçe Bilmemesi                                                   
   • imza Yerine işaret, Mühür veya Parmak iz
    Kullanılması                                                                           

   C   NOTER İŞLEMLERİNDEN YASAKLILIK                                                 

   D   NOTER İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI                                   

   E   BAŞKALARI ADINA İŞLEM YAPTIRILMASI                                               

   F   FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI                                                                 

   G   NOTER İŞLEMLERİNDE ÇIKINTI, DEĞİŞTİRME, FESİH,

   İPTAL VE DÜZELTME                                                                           

   H  NOTER İŞLEMİNİN YAPILACAĞI YER                                                     

   i  NOTER İŞLEMLERİNİN HÜKÜMLERİ                                                      

   §16  YABANCI ÜLKELERDE NOTER İŞLEMLERİ                                                

   A   GENEL OLARAK                                                                                   

   B   YETKİLİ VE GÖREVLİ MERCİ                                                                 

   C   KONSOLOSLARIN NOTER İŞLEMLERİNİ YAPMALARI                        

   1. Konsolosların Yapabileceği Noter işlemleri                           
   2. Noterlik Kanununun Noter işlemleri Bakımından
    Konsoloslar Hakkında da Uygulanacak Hükümleri             

   III   Konsolosların Yaptıkları Noter işlemlerinden
   Sorumluluğu                                                                                

   D  NOTER İŞLEMİNİN YABANCI ÜLKE NOTERİ

   HUZURUNDA YAPILMASI                                                                   


    

    


    

   YEDİNCİ BÖLÜM

   NOTERLERİN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ

    

   § 17  NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU                                                   

   A   GENEL OLARAK                                                                                   

   B   KAPSAM                                                                                               

   C   SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ                                                                

   D  SORUMLULUĞUN ŞARTLARI                                                          

   I   Fiil                                                                                                    

   1. Hukuka Aykırılık                                                                          
   1. Zarar                                                                                              

   VI  illiyet Bağı                                                                                     

   E   NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN HÜKÜM

   VE SONUÇLARI                                                                                    

   I   Genel Olarak                                                                                 

   1. Zarar ve Tazminatın Hesaplanması                                  
   2. Zamanaşımı                                                                           
   3. Davacı ve Davalı                                                                     
   4. Yetkili ve Görevli Mahkeme                                                  

   II   Noterin Rücu Hakkı                                                                  

   F    SORUMLULUĞA KARŞI GÜVENCE                                                      

   I   Genel Olarak                                                                               

   II   Güvence Çeşitleri                                                                        

   1. Noterlik Kanununun 38 inci Maddesi                              
   2. Hukuki Sorumluluk Fonu                                                   
   3. Mâli Sorumluluk Sigortası   
   4. § 18  NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU                                                     

    A   GENEL OLARAK                                                                                 

    B   KAPSAM                                                                                              

    C   GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR                                                                

    I   Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar                           

   5. II   Noterlik Kanununda Düzenlenen Suçlar                             

     

    • noter işlemlerinde Tahrifat                                              
    • Yasaklara Aykırı Hareket                                                 
    • Noterlikler Ortak Câri Hesabıyla ilgili Yükümlülükleri
     Yerine Getirmemek                                                              
    • Gözetim ve Denetim Görevinin ihlâli                          

    D  GÖREVLİLERE KARŞİ İŞLENEN SUÇLAR                                            

    E  SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA                                                  

    I   Noterler Hakkında                                                                      

    1. Soruşturma                                                                          
    2. Kovuşturma                                                                           

     

    • Kovuşturma izni                                                         
    • Kovuşturma Usulü                                                        
    • itiraz Hakkı                                                                            

     

    • Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali                                        
    • Geçici Olarak işten El Çektirme                                    

    II  Noter Dışındaki Görevliler Hakkında                                     

    § 19  NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU                                                  

    A  KAPSAM                                                                                             

    B   DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR                                       

    C   DİSİPLİN CEZALARI                                                                             

    D   USUL HÜKÜMLERİ                                                                               

    I   Disiplin Mercii                                                                             

    II   Kovuşturma Usulü                                                                  

    1  Şikâyet ve ihbar                                                            

    1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı                          
    2. Kovuşturma Açılması Kararı                                                

     

    • Disiplin Kurulunun Kararı                                              
    • Disiplin Kurulu Kararına itiraz                                         
    • Disiplin Kurulu Kararının Yerine Getirilmesi                
    • Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Reddi ve

    istinkâfı                                                                                 

    § 20  NOTERLİKLERİN DENETİMİ                                                                       

    A   GENEL OLARAK                                                                               

    B   DENETİM MERCİLERİ                                                                        

    I   Adalet Bakanlığı                                                                          

    II   Türkiye Noterler Birliği                                                              

    C   DENETİM ZAMANI                                                                           

    D   DENETİM USULÜ                                                                               

    NOTERLİK KANUNU                                                                                           

    NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ                                                                  

    BİBLİYOGRAFYA                                                                                                

     

                                                
                                       

                                

                                                             
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat