Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri Mustafa Alper Gümüş

Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1248
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050509618
Boyut
16x24
Baskı
1235,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 235 puan kazanacaksınız)
   235
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

 

Konu Başlıkları
- Borçlar Hukukuna Giriş; Temel Kavramlar; Sözleşmeden Doğan Borç İlişkisinin Kurulması ve Geçerliliği
- (Geniş Anlamda) Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
- Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkisi
- Sözleşme Öncesi Kusur (Culpa İn Contrahendo) Sorumluluğu; Güven Sorumluluğu; Sözleşme Sonrası Kusur Sorumluluğu (Culpa Post Contrahendum)
- Yükümün İfası ve İfa Engelleri
- Borç İlişkisinin Üçüncü Kişiler Üzerindeki Etkisi
- Borç İlişkisinde Özel Durumlar
- Borç ve Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Yükümün Sona Ermesi ve Yükümün Sona Ermesine Bağlı Olarak Dahil Olduğu

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

GENEL KAYNAKÇA

KISALTMALAR

 

 • 1.BÖLÜM

BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ; TEMEL KAVRAMLAR; SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KURULMASI ve GEÇERLİLİĞİ

 

I.GENEL GİRİŞ

II.BORÇLAR HUKUKUNUN TAŞIYICI KAVRAMLARI OLARAK “BORÇ”, “BORÇ İLİŞKİSİ”, “(EDİMSEL) YÜKÜM”, “EDİM” ve  “ALACAK”

III.YÜKÜMLERİN SINIFLANDIRILMASI      

1.Birincil Yüküm-İkincil Yüküm

2.Edim Yükümleri-Yan Yükümler-Koruma Yükümleri

A.Edim Yükümleri   

a.Asli Edim Yükümü

b.Yan Edim Yükümü

B.Yan Yükümler

3.Koruma Yükümleri

 1. BORÇ İLİŞKİSİNİN ve BORCUN NİSPİLİĞİ İLKESİ

1.Genel Olarak

2 Nispilik İlkesinin Aşılması: Özellikle Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Borç İlişkisi ve Üçüncü Kişinin Zararının Tazmini Teorileri

A.Genel Olarak

B.Üçüncü Kişiyi Koruyu Etkili Borç İlişkisi

C.Üçüncü Kişinin Zararının Tazmini

V.EKSİK BORÇ (EKSİK YÜKÜM)

VI.EDİM KAVRAMI ve TÜRLERİ

VII.ALACAK HAKKI (ALACAK)

VIII.TALEP HAKKI

IX.BEKLENTİ (BEKLENEN HAK)

X.KÜLFET (YÜKLENTİ)

XI.YENİLİK DOĞURAN HAK

XII.DEF’İ HAKKI

XIII.PARÇA BORCU-TÜR (ÇEŞİT) BORCU AYIRIMI

XIV.SEÇİMLİK YÜKÜM ve SEÇİMLİK YETKİ

 1. EŞYAYA BAĞLI BORÇ ve EŞYAYA BAĞLI BORÇ İLİŞKİSİ

XVI.SORUMLULUK

XVII.BORÇ KAYNAKLARI

XVIII.YAYGIN KAYNAK OLAN SÖZLEŞMENİN TEMELİNİ OLUŞTURAN KAVRAM: “HUKUKİ İŞLEM”

1.Hukuki İşlem Kavramının Hukuk Olay Kavramı İçerisindeki Yeri

2.Hukuki İşlemin Unsurları

A.Kurucu Unsur (Asli Kurucu Unsur Olarak İrade Beyanı ve Diğer Kurucu Unsurlar)

B.Tamamlayıcı Unsur

3.Hukuki İşlemin Türleri ve Borçlar Hukukunun Temelini Oluşturan Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi Ayırımı

4.Dışsal Soyutluk Bağlamında Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı (İlliliği)  ve Soyutluğu (Mücerretliği)

XIX.KAZANDIRMA ve KAZANDIRMANIN BİR TÜRÜ OLARAK KAZANDIRICI İŞLEM

 1. İÇSEL SOYUTLUK BAĞLAMINDA BORÇLANDIRICI İŞLEMLERİN SEBEBE BAĞLILIĞI “ve” SOYUT BORÇ İKRARI ve SOYUT BORÇ VAADİ

XXI.HUKUKİ İŞLEMİN KURUCU UNSURU OLARAK İRADE BEYANI

1.İrade Beyanın Unsurları

A.İrade

B.Beyan (Açıklama)

2.İrade Beyanın Türleri

3.Beyaza İmza

XXII.SÖZLEŞMEYE DAYALI BORÇ İLİŞKİSİNİN MEYDANA GELMESİ (SÖZLEŞMENİN KURULMASI)

1.Genel Olarak Sözleşme Kavramı, Sözleşmenin Meydana Gelme Şekilleri (Sözleşmelerin Öneri ve Kabul, Ortak Kabul, Tek Taraflı, İhaleye Dayalı Kurulması ile Elektronik Sözleşme ve Akıllı Sözleşme Kavramları) ve Sözleşmeler Hukukuna Ait Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

2.Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Beyanlarının Uyuşması ile Sözleşmenin Meydana Gelmesi

A.Genel Olarak

B.Uyuşmanın Kapsamı

C.Objektif Esaslı Noktalar Üzerinden Kurulan Sözleşmenin Boşluklarının Tamamlanması

D.Şekle İlişkin Hükümlerin Saklı Olması

3.Sözleşmenin Öneri ve Kabulle Kurulması

A.Öneri

a.Genel Olarak

b.Özel Durumlar

aa.Ismarlanmayan Malın Gönderilmesi

bb.Tarife, Fiyat Listesi ya da Benzerlerinin Gönderilmesi

cc.Fiyat Gösterilerek Mal Sergilenmesi

c.Önerinin Bağlayıcılığı

aa.Süresiz Öneride

 1. Süreli Öneride

B.Kabul

C.Öneri ve Kabulün Geri Alınması

D.Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm ve Sonuç Doğurduğu An

4.Genel İşlem Şartları

A.Genel Olarak

B.Genel İşlem Şartlarının Denetimi

a.Varlık Denetimi (Ön Denetim): Genel İşlem Şartlarının Varlık Unsurları

b.Yürürlük Denetimi

c.Şaşırtıcı Şart (Hüküm)

d.Genel İşlem Şartlarının Yorumu (Yorum Denetimi)

e.Saydamlık Denetimi

f.İçerik Denetimi

 1. Ön Sözleşme

6.Alt Sözleşme

XXIII. TEK TARAFLI İRADE BEYANIYLA BORÇ ALTINA GİRME: İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME (İLAN YOLUYLA VAAD)

XXIV.SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

1.Sözleşme Özgürlüğü  Kavramı ve Görünümleri

2.Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğü

A.Genel İlkeler

B.Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları

a.Emredici Hukuk Kuralları (Hükümleri) ve Yasaklayıcı Hukuk Kuralları (Hükümleri)

b.Kamu Düzeni

c.(Genel) Ahlak

d.Kişilik Hakkı

e.Başlangıçtaki İmkansızlık

C.Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Yasal Sınırlarının Aşılmasının (İçeriği Sakatlığının) Yaptırımı

a.Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı ve Yaptırım Türleri

aa.Yokluk

bb.İptal Edilebilirlik

cc.Eksiklik (Noksanlık)

dd.Askıda Hükümsüzlük

ee.Askıda Var Olma

ff.Dava Edilmezlik

gg.Nispi Etkisizlik

 1. Tek Taraflı Bağlamazlık

jj.Kesin Hükümsüzlük 

i.Genel Olarak

ii.Tam Kesin Hükümsüzlük (Tam Butlan)

iii.Tam Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Uygulanmayacağı Haller

aaa.Basit Kısmi Kesin Hükümsüzlük

bbb.Değiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlük

cccDeğiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlüğün Bir Türü Olarak Dikey Değiştirilmiş Kesin Hükümsüzlük (Niceliksel Kesin Hükümsüzlük)

iv.Kesin Hükümsüz Sözleşmenin Çevrilmesi (Tahvili)

aaaa.Genel Olarak

bbbb.Şartları

XXV.SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ

1.Kural: Şekil Özgürlüğü; İstisna: Geçerlilik Şekli

2.Şekil Türleri

A.Genel Olarak

B.Sözlü Şekil

C.Yazılı Şekil

a.Genel Olarak

b.Adi Yazılı  Şekil

aa.Yapısı

i.Metin

ii.İmza

aaa.Genel Olarak

bbb.İmza İkameleri ve Özellikle Engellilerin İmzası

bb.Adi Yazılı Şekil İkameleri ve Özellikle Teyit Edilmiş Faks ve Benzeri İletişim Araçları ile Yazılı Şeklin Gerçekleşmesi

c.Resmi şekil

D.Geçerlilik Şekline Bağlı Sözleşmelerin Tadili (Değiştirilmesi)

E.İradi Şekil

 1. Geçerlilik Şekline Uymamanın Yaptırımı

a.Kural: Kesin Hükümsüzlük

b.Geçerlilik Şekline Uyulmamasına Bağlı Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Yaptırımının Sınırlandırılması (Yumuşatılması)

XXVI. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI ve SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI

1.Sözleşmenin Yorumlanması

2.Sözleşmenin Tamamlanması

XXVII.İRADE SAKATLIKLARI

1.Genel Olarak

2.İrade ve Beyan Arasındaki Uygunsuzluk

 1. İrade ve Beyan Arasında İstenilerek Yaratılan Uygunsuzluk

a.Zihni Kayıt

b.Şaka Beyanı

c.Muvazaa

aa.Genel Olarak

bb.Türleri

 1. Muvazaa Anlaşmasının İspatı ve Muris Muvazaası

dd.Yaptırımı

ee.İnançlı İşlem

ff.İğreti Ad (Nam-ı Müstear)

gg.Kanuna Karşı Hile

B.İrade ve Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen Uygunsuzluk Olarak (Esaslı) Beyan Hatası (Yanılması) e Bir Saik Hatası Olarak Temel Hatası (Yanılması)

a.Genel Olarak

b.Beyan Hatası Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliği

aa.Kural: Yorum Geçersizlikten (İptalden) Önce Gelir

bb.Esaslı Beyan Hatası Halleri

i.Sözleşmenin Niteliğinde Hata

ii.Sözleşmenin Konusunda (Eşyanın Kimliğinde) Hata

iii.Kişide Hata

iv.Sözleşme ile İlgili Kişinin Kimliğinde Hata

 v.Miktarda Hata

c.Temel Hatası ve Sözleşmenin Geçersizliği

d.Vasıtanın (Aracının) Hatası

e.Beyaza İmza Halinde Hata Hükümlerinin Uygulanabilirliği

f.Okunmadan İmzalanan Belge

g.Hatanın Hükümleri ve İptal Hakkı

h.Hataya Düşenin Tazminat Ödeme Borcu

C.Temel Hatası Dışında İradenin Oluşumundaki Sakatlık Halleri Olarak Hile (Aldatma) ve İkrar (Korkutma)

a.Hile (Aldatma)

aa.Genel Olarak

bb.Şartları

cc.Üçüncü Kişinin Hilesi

dd.Hilenin Sonuçları ve İptal Hakkı

ee.Aldatılanın Tazminat Talebi

b.İkrah (Korkutma)

aa.Genel Olarak

bb.Şartları

cc.Korkutulanın Tazminat Talebi

XXVIII. AŞIRI YARARLANMA (GABİN)

1.Hukuki Niteliği ve Uygulama Alanı

2.Şartları

3.Aşırı Yararlanmanın Yaptırımı

4.Hak Düşürücü Süre

5.Tazminat

 XXIX. HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL

1.Genel Giriş

2.Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Temsil Yetkisinin Soyutluğu

3.Temsilin Türleri

A.Temsil Yetkisinin Varlığı

B.Başkası (Temsil Olunan) Adına Hareket

5.Doğrudan Temsilin Sonucu

6.Özel Durumlar

7.Temsilcinin ve Temsil Olunanın Ehliyeti

8.Temsil Yetkisinin Verilmesinin Şekli

9.Temsil Yetkisinin İptali

10.Temsil Yetkisinin Kapsamı

A.Kural

B.Temsil Yetkisi Üçüncü Kişilere Bildirilmişse (Dış Temsilde) Temsil Yetkisinin Kapsamı

11.Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

A.İradi Sona Erme

a.Temsil Yetkisinin Geri Alınması

b.İstifa

B.Kendiliğinden Sona Erme

a.Yasada Öngörülmeyen Sebepler

b.Yasada Öngörülen Sebepler

C.Sona Ermenin Sonuçları

12.Türk Hukuk Uygulamasına İlişkin Önemli Bir Sorun: Vekilin Vekalet Sözleşmesine Dayalı Temsil Yetkisini Kötüye Kullanması

13.TBK’nın Temsil Hükümlerinde İşlem Tarafı Üçüncü Kişinin İyiniyetinin Korunduğu Durumlar

A.Genel Olarak

 1. TBK m.41/II: Temsil Yetkisinin Üçüncü Kişiye Bildirildiği Durumda (Dış Temsilde) Temsil Yetkisinin Kapsamı

C.TBK m.45: Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilmemesi

D.TBK m.42/III: Temsil Yetkisinin Geri Alındığının Bildirilmemesi

E.TBK m.44/I:Temsilcinin Temsil Belgesinin Geri Alınmasındaki İhmali

F.Dış Temsil İlişkisi ve Temsil Yetkisinin Geri Alınması Durumunda İlgili Hükümler Arasındaki Sınır Sorunu

14.Yetkisiz Temsil

A.Genel Olarak Yetkisiz Temsil  ve Uygulama Alanı

B.Temsil Olunanın İcazeti

C.Üçüncü Kişinin Temsil Olunanca İcazet Verilmemesine Bağlı Tazminat Talebi

 

 

     

 • 2.BÖLÜM

(GENİŞ ANLAMDA) HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

 

I.GİRİŞ: (GENİŞ ANLAMDA) SORUMLULUK HUKUKUNUN İŞLEVİ ve TALEPLERİN YARIŞMASI

II.DAR ANLAMDA HAKSIZ FİİL (KUSUR) SORUMLULUĞU

1.GENEL OLARAK

2.ŞARTLARI

A.Fiil (Davranış)

B.İlliyet (Nedensellik) Bağı

a.Genel Olarak: Sebep Kavramı

b.Özel Olarak: Uygun İlliyet Bağı Teorisi

c.Sebeplerin Çokluğu

d.İlliyet Bağının Kesilmesi ve İlliyet Bağını Kesen Sebepler Olarak  Mücbir Sebep, Zarar Görenin Kusuru ve Üçüncü Kişinin Kusuru

 1. İlliyet Bağının Tehlike Sorumluluğunda Karakteristik Risk (Tipik riziko/Tehlike) ile İlişkisi

C.Hukuka Aykırılık

a.Hukuka Aykırılığı Açıklayan Görüşler

b.Normun Koruma Amacı Teorisi (Hukuka Aykırılık Bağı)

c.Hukuka Uygunluk Sebepleri

aa.Zarar Görenin Rızası

bb.Kanun Verdiği Yetkilerin Sınırları İçerisinde Kullanılması

cc.Üstün Nitelikte Özel Yarar

 dd.Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)

ee.Kişinin Sahip Olduğu Hakkını Güç Kullanarak Koruması

ff.Zorunluluk Hali (Zaruret/Iztırar Hali)

D.Kusur

a.Genel Olarak

b.Kusurun Unsurları (Kusurun Objektif ve Sübjektif Yönü)

c.Kast

d.İhmal

aa.Genel Olarak

bb.İhmalin Ölçüsünün Belirlenmesine İlişkin Teoriler

i.Genel Olarak

ii.Sübjektif İhmal Teorisi

iii.Objektifleştirilmiş İhmal Teorisi

 1. Hukuka Aykırılık ve İhmalin Belirlenmesinde Özen Kavramının Çifte İşlevi

E.Zarar

a.Genel Olarak Zarar Kavramı ve Zarar Teorileri

b.Maddi Zarar Türleri

3.KASITLI AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞLA ZARAR VERME (TBK m.49/II)

A.Genel Olarak

B.Şartları

C.Hüküm ve Sonuçları

 1. TBK m.49/II’ye İlişkin Uygulama Örnekleri

III.KUSURSUZ SORUMLULUK

1.GENEL OLARAK

2.SEBEP (ÖZEN) SORUMLULUĞU

A.Genel Olarak

B.Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

a.Genel Olarak

b.Şartları

aa.Genel Şartlar

bb.Özel Şartlar

c.Kurtuluş Kanıtı

d.Rücu Hakkı

C.Organizasyon Sorumluluğu

a.Genel Olarak

b.Sorumluluğun Hukuki Niteliği

 1. Şartları

aa.Genel Şartlar

bb.Sorumluluğun Özel Şartı: Organizasyon Yükümüne Aykırı Şekilde İşletme Faaliyetinin Yürütülmesi

d.Kurtuluş Kanıtı

D.Bina ve Diğer Yapı Malikinin Sorumluluğu

a.Genel Olarak

b.Şartları

 1. Özel Şartlar

bb.Genel Şartlar

c.Sorumlu

d.Rücu Hakkı

e.Yapının Yol Açacağı Zararların Önlenmesi

E.Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

a.Genel Olarak

b.Genel Şartlar

c.Özel Şartlar

d.Kurtuluş Kanıtı

 e.Alıkoyma ve Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı

F.Ürün Sorumluluğu

3.TEHLİKE SORUMLULUĞU

A.Genel Olarak

B.Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletme Faaliyetinden Sorumluluk (TBK m.71)

a.Genel Olarak

b.Şartları

c.Sorumlu

d.TBK m.71/IV’ün Anlamlandırılması Sorunu

4.AYIRT ETME GÜCÜNDEN SÜREKLİ YOKSUN veya AYIRT ETME GÜCÜNÜ KUSURU OLMAKSIZIN GEÇİCİ OLARAK KAYBETMİŞ KİŞİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

 1. Genel Olarak

B.Şartları

V.FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ

 1. ZARARIN BELİRLENMESİ “ve” TAZMİNATIN BELİRLENMESİ veya TAKDİRİ

1.MANEVİ ZARAR, MANEVİ TAZMİNAT ve MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ

A.Genel Olarak

B.TBK m.58’e Dayalı Genel Manevi Tazminat Talebi

a.Genel Olarak

b.Manevi Zararın Karşılanması Yolları

c.TBK m.58’e Dayalı Manevi Tazminat Talebinin Şartları

d.Manevi Tazminatın Takdiri

C.Bedensel Bütünlüğün İhlali ve Ölüm Halinde TBK m.56’ya Dayalı Manevi Tazminat Talebi

a.Genel Olarak

b.Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde (Dolaysız) Zarar Görenin Manevi Tazminat Talep Şartları

c.Zarar Görenin Ölümü ve Ağır Bedensel Bütünlük İhlali Halinde Zarar Görenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talep Şartları

2.MADDİ ZARAR; MADDİ ZARARIN ve MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (HESAPLANMASI)

A.Genel Olarak

B.Zararın Belirleneceği (Hesaplanacağı) An

C.Eşyaya İlişkin (Bürüt) Zararın Belirlenmesi

D.Ölüm Halinde Uğranılan Zararın Belirlenmesi

a.Genel Olarak

b.Cenaze Masrafları

c.Haksız Fiil ve Ölüm Tarihi Arasındaki Tedavi Giderleri ve Çalışma Gücü Kaybından Doğan Zararlar

d.Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Uğradığı Zarar (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)

aa.Genel Olarak

bb.Şartları

E.Bedensel Zararın Belirlenmesi

a.Tedavi Giderleri

b.Kazanç Kaybı

c.Çalışma Gücünün Tamamen veya Kısmen Kaybından (Azalmasından veya Yitirilmesinden) Doğan Zarar

aa.Genel Olarak

bb.Çalışma Gücünün Geçici Kaybı

cc.Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı ve Zararın Belirlenmesi

i.Genel Olarak

 1. Çalışma (Aktif Faaliyet) Süresi

iii.Çalışma Gücü Kaybı Oranı

 1. Zarar Görenin Yıllık Net Geliri

v.Hesaplama Yöntemi

d.Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zarar

F.Net Zararın  Hesaplanması (Denkleştirme)

G.Maddi Zararın Tazmini Yolları ve Maddi Tazminatın Belirlenmesi  (Hesaplanması): Tazminattan İndirim Sebepleri

a.Genel Olarak

b.Tazmin Yolları

 1. Tazminatın Hesaplanması: Tazminattan İndirim Sebepleri

aa.Genel Olarak

 1. Tazminattan İndirim Sebepleri

aa.Zarar Sorumlusuna İlişkin İndirim Sebepleri

i.Zarar Verenin Hafif Kusuru

ii.Zarardan Sorumlu Olanın Müzayaka (Yoksulluk/Zorluk) Durumu   

bb.Zarar Görene İlişkin İndirim Sebepleri

 1. Zarar Görenin Rızası

ii.Zarar Görenin Kusuru

 1. Diğer indirim Sebepleri

i.Durumun Gereği

ii.Tarafların Ekonomik Durumu

iii.Umulmayan Olay

iv.Üçüncü Kişinin Kusuru

v.Zarar Görenin Bünyesel Eğilimi

vi.İlliyet Bağının Zayıflığı

vii.Hatır İlişkisi

H.Tazminatın Hesaplanmasında Özel  Metod Öngören Yasa Hükmü olarak KTK m.90

VII. TEK BİR SORUMLUNUN KİŞİLİĞİNDE BİRDEN FAZLA (GENİŞ ANLAMDA) HAKSIZ FİİLE DAYALI SORUMLULUK SEBEBİNİN GERÇEKLEŞMESİ

VIII.AYNI ZARARDAN DOLAYI AYNI veya FARKLI HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK BİRDEN FAZLA KİŞİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

1.GENEL OLARAK

2.ZARAR VERENLER/SORUMLULAR ve ZARAR GÖREN ARASINDAKİ DIŞ İLİŞKİ

3.ZARAR VERENLER/SORUMLULAR ARASINDAKİ İÇ İLİŞKİ

 1. ZAMANAŞIMI

1.HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI

A.Genel Olarak

B.Zamanaşımı Süreleri

2.HAKSIZ FİİL ZARARININ MÜTESELSİL SORUMLULARI ARASINDAKİ RÜCU TALEPLERİNİN ZAMANAŞIMI

X.TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

XI.GEÇİCİ ÖDEMELER

XII.CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

 • 3.BÖLÜM

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ

 

I.GENEL GİRİŞ

II.TÜRLERİ

III.SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMESİNİN ŞARTLARI

IV.SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TALEBİNİN DİĞER TALEPLERLE İLİŞKİSİ

V.EDİM ZENGİNLEŞMELERİ

1.Geçerli Bir Hukuki Sebebe Dayanmayan Kazandırmalar (Condictio Sine Causa)

2.Borç Olmayan Şeyin İfasına Dayalı Kazandırmalar (Condictio Indebiti)

3.Gerçekleşmeyen Sebebe (Amacın Boşa Çıkmasına) Dayalı Kazandırmalar (Condictio Ob Causam Futuram)

4.Edim Zenginleşmesine Dayalı İade Talebinin Ortadan Kalktığı Haller

VI.EDİM DIŞI ZENGİNLEŞMELER

VII.RÜCU ZENGİNLEŞMESİ

VIII.ÜÇLÜ İLİŞKİLER

IX.ZAMANAŞIMI

X.SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE İADENİN KAPSAMI

1.Genel Olarak

2.İade Borcunun Kapsamı

A.Genel Olarak

B.İyiniyetli Zenginleşen İçin

C.Kötüniyetli Zenginleşen İçin

D.Zenginleşenin Masraf Giderimi Alacağı

XI.Karşılıklı Zenginleşmelerde Tasfiye

XII.Temerrüt Faizi

 

 

 • 4.BÖLÜM

SÖZLEŞME ÖNCESİ KUSUR (CULPA İN CONTRAHENDO) SORUMLULUĞU;  GÜVEN SORUMLULUĞU; SÖZLEŞME SONRASI KUSUR SORUMLULUĞU (CULPA POST CONTRAHENDUM)

I.SÖZLEŞME ÖNCESİ KUSUR (CULPA İN CONTRAHENDO) SORUMLULUĞU

1.Genel Olarak

2.Sözleşme Öncesi Kusur Sorumluluğuna Yol Açan Özel Hukuki İlişkinin Hukuki Niteliği

 3.Sorumluluğun Hukuki Niteliği

4.Yasadan Kaynaklanan Sözleşme Öncesi Kusur (culpa in contrahendo) Sorumluluğu Halleri

5.Sorumluluğun Şartları

6.Tazminat

II.GÜVEN SORUMLULUĞU

1.Genel Olarak

2.Şartları

3.Hukuki Niteliği

4.Sorumluluğun İsviçre Hukukundaki Gelişimi

5.Güven Sorumluluğunun Örnekleri

6.Türk  Yargı Uygulamasında Güven Sorumluluğu

III.SÖZLEŞME SONRASI KUSUR SORUMLULUĞU (CULPA POST CONTRAHENDUM)

 

 

 • 5.BÖLÜM

YÜKÜMÜN İFASI ve İFA ENGELLERİ

 

 1. İFA KAVRAMI

1.Genel Olarak

2.İfanın Hukuksal Niteliği

II.İFA MODALİTELERİ

1.İfanın Konusu

A.Kural: Borçlanılan Edim

B.İfa İkameleri (Seçimlik Yetki, İfa Yerine Edim, İfa Uğruna Edim)

2.İfanın Tarafları

A.İfada Bulunacak Kişi 

a.Genel Kural: İfanın Kişiye Bağlı Olmaması İlkesi

b.İfanın Kişiye Bağlı Olmaması İlkesinin İstisnaları

aa.Genel Olarak

bb.Özel Olarak Üçüncü Kişinin İfası

i.Genel Olarak

ii.Halefiyet

B.Kendisine İfada Bulunulacak Kişi

C.Alacaklının İfaya Katılması

3.İfa Yeri

4.İfa Zamanı

A.Genel Olarak

B.Yükümün İfasının İstenebilirliği (Muacceliyet)

a.Kural: Yüküm (borç) doğmakla muaccel olur

b.Yükümün (Borcun) Doğumuyla Muaccceliyetin Gerçekleşmesi Kuralının İstisnaları

aa.Vade Belirlemesi  ve Vade Türleri

bb.Vadenin Hesaplanması

cc.Vade Belirleme Özgürlüğünün Sınırları

c.Muacceliyetin Ertelenmesi

d.Sürenin uzatılması

e.Tatil Günü İfa

f.İş Saatinde İfa

C.Yükümün İfa Edilebilirliği

III.KISMİ İFA   

1.Genel Olarak

2.Alacaklının Kısmi İfayı Reddetme Hakkı
3.Alacaklının Kısmi İfayı İsteme Hakkı

4.Alacaklının Borçlunun Kısmi İfasını Kabul İle “Külfetli”  Olduğu Haller

5.Kısmi İfanın Sonuçları

IV.EDİMİN TÜRÜNE GÖRE İFANIN TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER

1.Parça Yükümünün İfası

2.Tür (Çeşit) Yükümünün İfası

3.Seçimlik Yükümün (Borcun) İfası

4.Bölünmez Yükümün İfası (Bölünmez Borçluluk)

5.Para Yükümünün İfası

A.Kural: Ülke Parası İle İfa

a.Genel Olarak

b.Kaydi Para, Nakdi Olmayan Banka Havalesi, Elektronik Para, Kripto (Sanal) Para

B.Yabancı Para Yükümü ve İfası

6.Faiz Yükümünün İfası

A.Genel Olarak Faiz Kavramı ve Türleri

B.Anapara Faizi Oranının ve Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi

a.Anapara Faizi Oranının Belirlenmesi

b.Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi

c.TBK m.88 ve TBK m.120 Karşısında TTK m.8 Hükmünün Konumu

d.Yabancı Para Yükümünde Faiz Oranı

e.İşlemeye Başlayan Faizin İşlemesinin Durması

f.Faiz Alacağının Sona Ermesi

C.Faize Faiz Yürütülmesinin Bir Türü Olarak Bileşik Faiz

a.Bileşik Faiz Yasağı ve Yasal Temelleri

b.Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları

c.Bileşik Faiz Yasağının İhlalinin Yaptırımı

V.TAM İKİ TARAFA YÜKÜM (BORÇ) YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE, DİĞER BİR DEYİŞLE KARŞILIKLI SÖZLEŞMELERDE İFA DÜZENİ

1.Tam İki Tarafa Yüküm (Borç) Yükleyen (Karşılıklı) Sözleşme Kavramı

2.Ödemezlik (Akdin İfa Edilmediği) Def’i

A.Genel Bakış

B.Şartları

C.İleri Sürülmesi

D.Sonuçları

VI.BORÇLULARDAN BİRİNİN SONRAKİ EKONOMİK GÜÇSÜZLÜĞÜNÜN KARŞILIKLI SÖZLEŞMELERDEKİ İFA DÜZENİNE ETKİSİ

1.Genel Olarak Ekonomik Güçsüzlük Kavramı

2.Tam İki Tarafa Yüküm Yükleyen (Karşılıklı) Sözleşmelerde Acz Def’i ve Sözleşmeden Dönme

VII.PARA BORÇLARINDA MAHSUP KURALLARI

1.TBK m.100/I Kuralı

2.TBK m.100/II’nin Mahsup Kuralı

3.TBK m.101 Kuralı

4.TBK m.102 Kuralı

VIII.İFANIN İSPATI  ve İFAYA BAĞLI KARİNELER

1.Genel Olarak

2.Alacaklının Katılma Külfeti Olarak Makbuz Verme ve Borç Senedini İade ve İptal

3.Makbuz Verme ve Borç Senedi İadesine Dayalı Karineler

4.Borç Senedinin İptali

IX.ALACAKLI TEMERRÜDÜ

1.Genel Bakış

2.Alacaklının Temerrüdünün Şartları

3.Sonuçları

A.Genel Sonuçlar

B.Özel Sonuçlar

a.Tevdi hakkı

b.Satma Hakkı

c.Dönme Hakkı

 X.ALACAKLININ İFAYA KATILMA KÜLFETİNİ YERİNE GETİRMEMESİ DIŞINDA ALACAKLININ KİŞİLİĞİ veya KİMLİK BELİRSİZLİĞİ KAYNAKLI BİR SEBEPLE BORÇLUNUN BORCUNU İFA EDEMEMESİ

XI.İFA ENGELLERİ

1.Genel Giriş

2.TBK m.112’de Yer Alan Yüküme Aykırılık Halleri (Sözleşme İhlalleri)

A.Hiç İfa Etmeme

B.Borçlu Temerrüdü

C.Geniş Anlamda Gereği gibi İfa Etmeme

a.Genel Olarak

b.Geniş Anlamda Gereği Gibi İfa Etmemenin Alt Türleri

aa.Dar ve Teknik Anlamıyla Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa)

bb.Yan Yüküm İhlali

cc.Koruma Yükümü İhlali

dd.Yapmama Yükümü İhlali

 ee.Diğer Yüküme Aykırılık Halleri (Sınırlandırılmış Sözleşmenin Olumlu İhlali)

D.Yanlış İfa (Aliud)

 3.Borcun İçerdiği Yüküme Aykırılığın Sonuçları

A.Aynen İfa Talebi

B.Tazminat

C.Dönme

4.TBK m.112’ye Dayalı Yüküme Aykırılıktan (Sözleşme İhlalinden) Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu

A.Maddi Tazminat Sorumluluğu (Yüküme Aykırılığa Dayalı Maddi Tazminat Talebi)

B.Manevi Tazminat Sorumluluğu (Yüküme Aykırılığa Dayalı Manevi Tazminat Talebi)

C.Borçlunun Sorumluluğunun (Kusurunun) Ölçüsü

D.Sorumluluğun  Hafiflemesi veya Ağırlaşması

a.Sorumluluğun Hafiflemesi

b.Sorumluluğun Ağırlaşması

 1. Sorumsuzluk Anlaşması
 2. İfa Yardımcılarının ve Kullanma Yardımcılarının Fiilinden Dolayı Sorumluluk

a.Genel Olarak

b.Sorumluluğun Şartları

c.İfa Yardımcısının Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Anlaşmalar

d.Rücu İlişkisi

G.Maddi Zararın ve Maddi Tazminatın Hesaplanması 

a.Genel Olarak

b.Mübadele Teorisi ve Fark Teorisi Kapsamında Maddi Tazminat Talebinin Özelliği

5.İmkansızlık

A.Genel Olarak

B.”İmkansızlık”  Kavramı ve İmkansızlığın Türleri

C.İmkansızlığın Sonuçları

 1. “Hiç İfa Etmeme” Olarak Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İfa İmkansızlığı (TBK m.112)

b.Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkansızlığı (TBK m.136)

c.Alacaklının Sorumlu Olduğu (Alacaklı Yüzünden) Sonraki İmkansızlık 

d.Alacaklının Etki Alanında Alacaklının Sorumlu Olmayacağı Şekilde İfa İmkansızlığı

D.Kısmi İmkansızlık

6.Sözleşme Amacının Boşa Çıkması

7.Sözleşmenin Uyarlanması

A.Genel Olarak

B.Uygulama Kapsamı

 1. Sözleşmesel Sorumlukta Mücbir Sebep ve Umulmayan Olayın İşlevi ve Sözleşmesel Mücbir Sebep Klozlarının Etkisi

D.TBK m.138’e Dayalı Uyarlama Şartları

E.Uyarlama Hakkının Kullanılması ve Sonuçları

8.Borçlu Temerrüdü

A.Genel Olarak

B.Borçlu Temerrüdünün Gerçekleşme Şartları

a.Maddi Şartlar

b.Şekli Şart

aa.Kural: Temerrrüt İhtarı

bb.İstisna: Borçlu Temerrüdü İçin Temerrüt İhtarının Aranmadığı Durumlar

C.Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlarda Temerrüt

D.Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

a.Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları

aa.Aynen İfa Talebi

bb.Gecikme Tazminatı

 cc.Umulmayan Olaydan (Beklenmedik Halden) Sorumluluk

 b.Borçlu Temerrüdünün Para Borçlarına Özgü Sonuçları

aa.Temerrüt Faizi

bb.Aşkın (Munzam) Zararın Tazmini

 c.Borçlu Temerrüdünün Karşılıklı (Tam İki Tarafa Yüküm Yükleyen) Sözleşmelerdeki Sonuçları

 aa.Genel Olarak Seçimlik Hakların Varlığı

 1. Seçimlik Hakları Kullanmanın Şartları

i.Genel Şartlar

ii.Özel Şart: (Uygun) Süre Tayini veya Tayin Ettirme

aaa.Genel Olarak

bbb. (Uygun) Süre Tayinine Gerek Olmayan Haller

cc.Aynen İfadan Vazgeçme ve Seçimlik Hakların Kullanılması

i.Aynen İfadan Vazgeçme

ii.Alacaklının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar

aaa.Genel Olarak

bbb.Olumlu Zararın Tazmini Talebi

ccc.Sözleşmeden Dönme

aaaa.Genel Olarak

bbbb.Dönme Hakkının Kullanılmasının Hukuki Etkisine İlişkin Öğretide Kabul Edilen Teoriler

cccc.Şekli

dddd.Dönmenin Sonuçları

eeee.Kısmi Temerrütte

 ffff.Dönemli Edim İçeren Sözleşmelerde Temerrütte

gggg.Tam İki Tarafa Yüküm Yükleyen (Karşılıklı)  İfası Başlanmış Sürekli Borç İlişkilerinde Temerrütte

hhhh. Dürüstlük Kuralına (TMK m.2) Dayalı Olarak Dönme Hakkının Fesih Hakkı Olarak Kullanılması

d.Müteselsil Borçlulukta Borçlu Temerrüdü

 

 • 6.BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

I.ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME

1.Genel Olarak

2.Türleri: Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme-Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

3.Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hükümleri

4.Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hükümleri

5.İşverenin İşçiye Karşı Olan Sorumluluğunu Hukuki Sorumluluk Sigortası ile Sigorta Ettirmesi

II.ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT (ÜSTLENME) ve GARANTİ SÖZLEŞMESİ İLE İLİŞKİSİ

 

 • 7.BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR

 

I.BORÇ veya BORÇ İLİŞKİSİNİN ŞARTA (KOŞULA) BAĞLANMASI

1.Genel Olarak

2.Şart Anlaşmasının Şekli

3.Şartı Oluşturan Olgu

4.Şart Türleri

5.Şarta Bağlanamaz Hukuki İşlemler

6.Şarta Bağlanabilir Hukuki İşlemlerdeki Yasak Şartlar

7.Şartın Sonuçları

A.Geciktirici Şartta

a.Şart Gerçekleşene Kadar Olan Bekleme Döneminde

aa.Borçlandırıcı İşlemde

bb.Tasarruf İşleminde

b.Şart Gerçekleştikten Sonra

aa.Borçlandırıcı İşlemde

bb.Tasarruf İşleminde

B.Bozucu Şartta

a.Şart Gerçekleşene Kadar Olan Bekleme Döneminde

aa.Borçlandırıcı İşlemde

bb.Tasarruf İşleminde

b.Şart Gerçekleştikten Sonra

aa.Borçlandırıcı İşlemde

bb.Tasarruf İşleminde

8.Ortak Hükümler

A.Şartın Gerçekleşmesi

B.Şartın Gerçekleşmiş Sayılması

II.CEZAİ ŞART (CEZA KOŞULU), DÖNME CEZASI, BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI, GÖTÜRÜ TAZMİNAT, CEZALANDIRICI TAZMİNAT ve ÖZEL HUKUK CEZASI

1.Cezai Şart (Ceza Koşulu)

A.Genel Olarak

B.Cezai Şart Anlaşmasının Şartları

C.Cezai Şart Anlaşmasının Şekli

 D.Cezai Şart Alacağının İleri Sürülmesi (Cezai Şartın Muacceliyeti)

 E.Cezai Şartın Türleri

 a.Seçimlik Cezai Şart

b.İfaya Eklenen Cezai Şart

F.Cezai Şart Tutarını Aşan Zararın Tazmini Talebi

G.Cezai Şartın Fer’iliği ve Buna Bağlı Sonuçlar

H.Zamanaşımı

J.Cezai Şartın Tutarının Belirlenmesi

 1. Aşırı Cezai Şartın İndirilmesi

2.Cezai Şarttan Ayırt Edilmesi Gereken Kurumlar: Dönme Cezası, Bağlanma Parası, Cayma Parası, Götürü Tazminat, Cezalandırıcı Tazminat

A.Dönme Cezası

B.Bağlanma Parası

C.Cayma Parası

 D.Götürü Tazminat

 E.Cezalandırıcı Tazminat ve Özel Hukuk Cezası

III.BİRLİKTE BORÇLULUK ve ÖZELLİKLE ALT GÖRÜNÜMLERİNDEN BİRİSİ OLAN MÜTESELSİL BORÇLULUK

1.Genel Olarak

2.Birlikte Borçluluğun Görünümleri

A.Elbirliği ile Borçluluk

B.Birlikte Kısmi Borçluluk

 1. Birlikte Bölünmez Borçluluk

D.Müteselsil Borçluluk

a.Yapısı

b.Kaynağı

c.Hükümleri

aa.Alacaklının Tatmini Öncesi Dönemde Müteselsil Borçluluğun Hükümleri

ii.Alacaklı Karşısında Müteselsil Borçluların Konumu

ii.Def’i ve İtirazlar

iii.Müteselsil Borçluluğun Sona Ermesi

bb.Alacaklının Tatmini Sonrası Dönemde Müteselsil Borçluluğun Hükümleri

i.İç İlişki

ii.İfada Bulunan Borçlunun Rücu Hakkı

IV.BİRLİKTE ALACAKLILIK ve ÖZELLİKLE ALT GÖRÜNÜMÜNDEN BİRİ OLAN MÜTESELSİL ALACAKLILIK

1.Genel Olarak

2.Birlikte Alacaklılığın Görünümleri

A.Birlikte Bölünmez Alacaklılık

B.Birlikte Kısmi Alacaklılık

C.Elbirliği ile Alacaklılık

D.Kümülatif Alacaklılık

E.Müteselsil Alacaklılık

 

 

 • 8.BÖLÜM

BORÇ ve BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ

 

I.ALACAĞIN TEMLİKİ ve DİĞER ALACAĞIN DEVRİ TÜRLERİ

 1. “Alacağın Temliki (Dar Anlamda Alacağın Devri)” Kavramı ve “Geniş Anlamda Alacağın Devri” İçerisindeki Yeri

2.Bir “Hukuksal İşlem” Olarak Alacağın Temliki

3.Bir “Sözleşme” Olarak Alacağın temliki

4.Bir “Tasarruf  İşlemi” Olarak Alacağın Temliki

5.Bir “Kazandırıcı İşlem” Olarak Alacağın Temliki

6.Alacağın Temliki Türleri

7.Alacağın Temlikinin Konusu

A.Genel Olarak

B.Temlik Konusu Alacağın Belirliliği veya Belirlenebilirliği

8.Alacağın Temliki Sözleşmesinin Şekli, Şeklin Amacı ve Şekle Aykırılığın Sonuçları

A.Genel Olarak

B.Şekil Zorunluluğunun Kapsamı

a.Zorunlu Unsurlar

b.Zorunlu Olmayan Unsurlar

c.Diğer Unsurlar

9.Alacağın Temliki Sözü Verme  ve Şekli

10.Bir Tasarruf İşlemi Olarak Alacağın Temliki Sözleşmesinin Sebebe Bağlılığı ve Soyutluğu

11.Alacağın Temliki Engelleri

12.Alacağın Yasal Devri ve Yargısal Devri

A.Genel Olarak

 B.Yasal Devir

C.Yargısal Devir

13.Alacağın Temlikinde Borçlunun Hukuksal Durumu

A.Genel Olarak

B.Borçlunun Temellüke Edene Yönelik İyiniyetli İfası

a.Genel Olarak

b.Şartları

c.Sonuçları

C.Aidiyeti Çekişmeli Alacağın Tevdi Edilmesi

D.Alacağın Temliki Sözleşmesinde Borçlunun İleri Sürebileceği Savunmalar

a.Genel Olarak

b.Alacağın Temliki Sözleşmesine İlişkin Savunmalar

c.Temlik Edilen Alacağa İlişkin Savunmalar

d.Temlik Eden Alacaklıya İlişkin Savunmalar

e.Temellük Edene İlişkin Savunmalar

14.Alacağın Temlikin Genel Sonuçları

15.Alacağın Temlikinde Temlik Eden ve Temellük Eden Arasındaki İlişki

A.Genel Olarak

B.Temlik Edenin Alacağa İlişkin Bilgi ve Belgeleri Verme Yükümü

C.Temlik Edenin Temlikin Amacına Ulaşmasına Engel Olmama Yükümü

D.Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu

a.Genel Olarak

b.İvazlı İşleme Dayalı Alacağın Temlikinde Garanti Verenin Sorumluluğu

c.İvazsız İşleme Dayalı Alacağın Temlikinde Garanti Verenin Sorumluluğu

d.Yasal Devirde ve Yargısal Devirde Garanti Verenin Sorumluluğu

e.Garanti Sorumluluğundan Doğan Talebin Kapsamı

16.Alacağın İfa Uğruna Temliki

17.Özel Hak Devirleri

II.BORCUN DIŞ ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ)

1.Genel Olarak

2.Borcun Dış Üstlenilmesinin Ön Şartı: Mevcut ve Geçerli Bir Borcun Varlığı

3.Borcun İç Üstlenilmesi (Kurtarıcı Borç Üstlenilmesi)

4.Borcun Dış Üstlenilmesi 

5.Soyut Tasarruf İşlemi Olarak Borcun Dış Üstlenilmesi

6.Borcun Dış Üstlenilmesinin Sonuçları ve Özellikle Teminatlar Üzerindeki Etkisi

7.Savunmalar

III.MALVARLIĞI veya İŞLETME DEVRİ “ve” İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ ve ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ

1.Malvarlığı veya İşletme Devri

2.İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi

 1. SÖZLEŞMESEL (İRADİ) BORCA KATILMA
 2. SÖZLEŞMESEL SÖZLEŞMEYE KATILMA (SÖZLEŞMESEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİNE KATILMA)
 3. SÖZLEŞMESEL SÖZLEŞME DEVRİ (SÖZLEŞME İLE KURULAN BORÇ İLİŞKİSİNİN SÖZLEŞMESEL DEVRİ)

 

 

 • 9.BÖLÜM

YÜKÜMÜN SONA ERMESİ VE YÜKÜMÜN SONA ERMESİNE BAĞLI OLARAK DAHİL OLDUĞU

 

BORCUN SONA ERMESİ

I.GENEL OLARAK

II.YÜKÜMÜN ve BUNA BAĞLI OLARAK DAHİL OLDUĞU BORCUN (OBLİGATİO’NUN) SONA ERMESİNİN ASIL YÜKÜMLE “ BAĞLANTILI” HAK NİTELİĞİNDEKİ YAN HAKLAR (FER’İ HAKLAR) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1.Genel Olarak

2.TBK m.131/I’in Öngördüğü Kural: Yükümün Sona Ermesi ile Yan (Fer’i) Haklar da Sona Erer

A.Şartları

B.Sonuçları

a.Genel Sonuç: Yan Hakların Sona ermesi

b.TBK m.131/II: Önceden İşlemiş Faiz (ve Cezai şart) Alacakların Akıbeti

3.TBK m.131/III: Özel Yasal Düzenlemeler

III.İBRA

1.Genel Olarak

2.İbra Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi Gereken Kurumlar: Sulh Sözleşmesi, İkale Sözlemesi, Pactum de  Non Petendo), Menfi Borç İkrarı, Feragat, Makbuz ve Konkordato

3.İbra Sözleşmesinin Meydana Gelmesi ve Konusu

4.Hüküm ve Sonuçları

IV.YENİLEME

1.Genel Olarak

2.Şartları

3.Yenilemenin Sonuçları

V.ALACAKLI ve BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ

1.Genel Olarak

2.Şartları

3.Hüküm ve Sonuçları

4.Birleşmeye Bağlı Sona Erme Etkisinin Zayıfladığı Haller

5.Birleşme ile Sona Erme Kuralının İstisnaları

VI.TAKAS

1.Genel Olarak

2.Takas Hakkını Kullanmanın Şartları

3.Takas Hakkının Kullanılması ve Hüküm ve Sonuçları

VII.BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU İFA İMKANSIZLIĞI ve BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

VIII. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİLERİNİN OLAĞAN FESİH VE OLAĞANÜSTÜ FESİH İLE SONA ERMESİ

 1. SONA EREN veya GEÇERSİZ BORÇ İLİŞKİLERİNİN TASFİYESİ

X.ZAMANAŞIMI

1.Genel Olarak

2.Sözleşmesel Alacaklarda Zamanaşımı Süresi

A.Genel Zamanaşımı Süresi

B.Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi

C.Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 

D.Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması

E.Zamanaşımı Süresinin Durması

F.Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi

G.Ek Süre Tayini

H.Zamanaşımı Def’i ve İleri Sürülmesi

J.Zamanaşımından Feragat

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
   
   
Kapat