Dolandırıcılık Sahtecilik ve Güveni Kötüye Kullanma Suçları Şerhi Must

Dolandırıcılık Sahtecilik ve Güveni Kötüye Kullanma Suçları Şerhi


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
1233
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009658
Boyut
16x24
Baskı
3235,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 235 puan kazanacaksınız)
   235
KARGO BEDAVA

Dr. Mustafa ATALAN

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ IX
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XI
İÇİNDEKİLER XIII
KISALTMALAR LİSTESİ XXV
BİRİNCİ BÖLÜM DOLANDIRICILIK SUÇU VE UNSURLARI
Genel Olarak 1
Suçla Korunan Hukuksal Yarar 2
Suçun Unsurları 3
Kanunilik Unsuru 3
Maddi Unsur 5
Fiil Kavramı 9
Hareket ve Netice Kavramları 9
Hile ve aldatma Kavramları 10
Fail Kavramı 16
Mağdur ve Suçtan Zarar Gören Kavramları 20
Nedensellik Bağı Kavramı 23
Manevi Unsur 24
Hukuka Aykırılık Unsuru 30
Dolandırıcılık Suçunun Diğer Suçlarla İlişkisi 31
Dolandırıcılık Suçu - Hırsızlık Suçu İlişkisi 31
Dolandırıcılık Suçu- Güveni Kötüye Kullanma Suçu İlişkisi 39
Dolandırıcılık Suçu- Yağma Suçu İlişkisi 42
Dolandırıcılık Suçu- Nüfuz Ticareti Suçu İlişkisi 44
Dolandırıcılık Suçu- İrtikap Suçu İlişkisi 53
Dolandırıcılık Suçu- İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
Suçları İlişkisi 59
İKİNCİ BÖLÜM
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
Uygulamada Sıkça Rastlanılan Basit Dolandırıcılık Halleri 65
Bul Karayı Al Parayı Oyunu Aracılığı ile Dolandırıcılık 65

Aracı Deneme İçin Almak Bahanesiyle Dolandırıcılık 68
Oto Satışı Bahanesiyle Dolandırıcılık 72
Yardım Yapma Bahanesiyle Dolandırıcılık 74
Hileyle Alınan Eşyanın İade Edilmemesi Suretiyle Dolandırıcılık 75
Sahte Altın veya Heykel Kullanılarak Dolandırıcılık 78
İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık 79
Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık 84
Aracın Kilometresini Düşürmek Suretiyle Dolandırıcılık 86
Hasarlı Aracı Satmak Suretiyle Dolandırıcılık 89
Kapıdan Satış Suretiyle Dolandırıcılık 91
Kartopu Sözleşmeleri Yoluyla Dolandırıcılık 97
Diğer Basit Dolandırıcılık Halleri 100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARI
§- DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE
DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-a) 107
Madde Metni 107
Madde Gerekçesi. 107
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 107
Suçun Unsurları 109
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 118
İlgili Yargıtay Kararları 119
§- KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN
YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-b) 133
Madde Metni 133
Madde Gerekçesi. 133
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 133
Suçun Unsurları 135
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 142
İlgili Yargıtay Kararları 144
§- KİŞİNİN ALGILAMA YETENEĞİNİN ZAYIFLIĞINDAN YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-c) 157
Madde Metni 157
Madde Gerekçesi. 157
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 157
Suçun Unsurları 158
Algılama Yeteneğinin Suçun Vasfını Belirlemedeki Etkileri 160
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 168
İlgili Yargıtay Kararları 170

§- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, KAMU MESLEK KURULUŞLARININ, SİYASİ PARTİ, VAKIF VEYA DERNEK TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN ARAÇ OLARAK
KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-d) 183
Madde Metni 183
Madde Gerekçesi 183
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 183
Suçun Unsurları 185
Kamu Kurumu Kavramı 186
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Kavramı 188
TCK’nın 158/1-d Maddesi Kapsamında Dolandırıcılık Türleri 193
Resmi Bir Belgenin İbrazı Suretiyle Dolandırıcılık 193
Sahte Resmi Kimlik İbrazı Suretiyle Dolandırıcılık 194
Amblem Kullanılması, Rozet Takılması veya Resmi Kıyafetin Giyilmesi
Suretiyle Dolandırıcılık 194
Sahte Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi veya Başka Bir
Belgenin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 195
Sahte Belgeyle Hizmet İlişkisi Kurulmak Suretiyle Dolandırıcılık 198
Tapu Müdürlüğünün Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 199
İcra Dairesinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 200
Sahte Belge Verip Mal Alınması Suretiyle Dolandırıcılık 202
Ruhsat ve Muayene Belgelerinde Sahtecilik Yapmak Suretiyle
Dolandırıcılık 203
Sahte Abonelik Sözleşmesi Düzenlemek Suretiyle Dolandırıcılık 208
Plakada, Motor ve Şasi Numaralarında Sahtecilik Yapmak Suretiyle Dolandırıcılık 217
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 221
İlgili Yargıtay Kararları 223
§- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-e) 239
Madde Metni 239
Madde Gerekçesi 239
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 239
Suçun Unsurları 241
TCK’nın 158/1-e Maddesi Kapsamında Dolandırıcılık Türleri 242
Sağlık Karnesi ve Yeşil Kart Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık 242
Doğrudan Gelir, Prim veya Teşvik Desteğinden Yararlanmak Amacıyla Dolandırıcılık 259
Muvazaalı Boşanma Suretiyle Dolandırıcılık 281
Resmi Evliliğin Kuruma Bildirmemesi Suretiyle Dolandırıcılık 283
Devlet Yardımlarının Haksız Alınması Suretiyle Dolandırıcılık 286
Ölen Kişilerin Maaşını Çekmek Suretiyle Dolandırıcılık 287
Sigortalı Olduğunu Kuruma Bildirmemek Suretiyle Dolandırıcılık 292
Çift Sigorta Kaydı Yapmak Suretiyle Dolandırıcılık 297

Devletten Haksız Ödeme Almak Suretiyle Dolandırıcılık 299
Doğal Afet Bahanesiyle Dolandırıcılık 304
Usulsüz Harcırah ve Yolluk Alınması Suretiyle Dolandırıcılık 306
Fiilen Çalışmayan Kişilerin Sigortalı Gösterilmesi Suretiyle Dolandırıcılık 309
Sahte Reçete Düzenlemek Suretiyle Dolandırıcılık 328
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 357
§- BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN, BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK
KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-f) 361
Madde Metni 361
Madde Gerekçesi. 361
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 362
Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle
Dolandırıcılık 363
Banka veya Kredi Kurumu Kavramları 365
Maddi varlık ve Maddi Varlığın Araç Olarak Kullanılması Kavramları 365
Sahte Çek Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 369
Bankanın Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
Suçunda Bankanın Katılma Hakkı 373
Çek Kavramı ve Çekin Hukuki Niteliği 375
Çekin Zorunlu Unsurlarındaki Eksikliğin Suçun Vasfına
Etkisi 379
Çekin Aslının Bulunmaması Hususu ile Suçun Sübutu
Arasındaki İlişki 380
Aldatma Kabiliyetinin Tespiti 383
Sahte Çekle Yapılan Dolandırıcılık Suçlarında Soruşturma
ve Kovuşturma Usulü 384
Önceden Doğan Borç Kavramı ve Hukuki Sonuçları 385
Mağdurun Hile Unsurunu Bilmesi, Keşidecinin Rızasının
Bulunması ve Sanığın Kastının Bulunması Hususları 387
Çekin, Başkasına İmzalattırılıp İmza İnkârında Bulunulması
Suretiyle Dolandırıcılık 389
Hukuka Aykırı Olarak Ödemeden Men Talimatı Verilmesi
Suretiyle Dolandırıcılık 390
Çift İmza Gerekmesine Rağmen Tek İmza Atılarak, Çekin Geçersizliğinin İddia Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık 393
Çekin, Başkası Tarafından Verildiği İddiası 395
Sahte Ciro Yapmak Suretiyle Dolandırıcılık 396
İkiz Çek Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık 396
Bilişim Sistemlerinin Aracı Kılınması suretiyle Dolandırıcılık 418
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 418
TCK’nın 158/1-f Maddesi Kapsamında Dolandırıcılık Türleri 425
İnternetten İlan Vermek Suretiyle Dolandırıcılık 425

İnternetten İlan Edilen Ürünün Hiç Gönderilmemesi veya Değersiz Başka Bir
Ürün Gönderilmesi Suretiyle Dolandırıcılık 432
MSN, Skype, Facobook, Twitter Vs.
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 433
TCK’nın 158/1-f Maddesi ile TCK’nın 244.
Maddesi Arasındaki İlişkisi 434
TCK’nın 158/1-f, L Maddeleri İle TCK’nın 245.
Maddesi Arasındaki İlişkisi 436
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 441
§- BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK
DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-g) 453
Madde Metni 453
Madde Gerekçesi 453
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 453
Suçun Unsurları 454
Gazete, Dergi veya Televizyon İlanı Yoluyla Dolandırıcılık 455
İlan Edilen Ürünün Hiç Gönderilmemesi veya Değersiz Başka Bir Ürün Gönderilmesi Suretiyle Dolandırıcılık 459
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 462
Açıklamalı Yargıtay Kararları 463
§- TACİR VEYA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN YA DA ŞİRKET ADINA HAREKET EDEN KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ SIRASINDA; KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN
KOOPERATİFİN FAALİYETİ KAPSAMINDA DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-h) 469
Madde Metni 469
Madde Gerekçesi 469
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 469
Suçun Unsurları 471
Tacir ve Ticaret Şirketi Kavramları 472
Kooperatif ve Kooperatif Yöneticisi Kavramları 478
TCK’nın 158/1-h Maddesi Kapsamında Dolandırıcılık Türleri 481
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine Dayalı Dolandırıcılık 481
Şirket Yöneticisinin, Yetkisiz Çek Keşide Ettikten Sonra Geçersizlik
İddiasında Bulunması 482
Acentelerin Dolandırıcılık Eylemleri 483
Tacir, Ticaret Şirketi ve Kooperatif Yetkililerinin Sahte Kambiyo Senedi
Keşide Etmeleri 487
Tacir ve Şirket Yetkilisi Kavramları ile Serbest Meslek Sahibi Kavramları Arasındaki İlişki 488
Şirket veya Kooperatif Ortaklarının Birbirlerine Karşı Dolandırıcılık
Eylemleri 490
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 491
Açıklamalı Yargıtay Kararları 493

§- SERBEST MESLEK SAHİBİ KİŞİLERİ TARAFINDAN, MESLEKLERİNE DUYULAN GÜVENİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-i) 501
Madde Metni 501
Madde Gerekçesi. 501
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 501
Suçun Unsurları 502
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 509
Açıklamalı Yargıtay Kararları 510
§- BANKA VEYA DİĞER KREDİ KURUMLARINCA TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN
BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-j) 525
Madde Metni 525
Madde Gerekçesi. 525
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 526
Suçun Unsurları 529
Banka ve Kredi Kurumu Kavramları 530
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Bankacılık Zimmeti Suçu İlişkisi 532
Önceden Doğan Kredi Borcundan Sonra Sahte Belge İbrazı 540
TCK’nın 158/1-j Maddesi ve Sahtecilik Suçları İlişkisi 542
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 548
Açıklamalı Yargıtay Kararları 551
§- SİGORTA BEDELİNİ ALMAK MAKSADIYLA DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-k) 587
Madde Metni 587
Madde Gerekçesi. 587
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 587
Suçun Unsurları 591
Sigorta, Sigortacı, Sigorta Sözleşmesi ve Riziko Kavramları 595
Görevli Mahkeme, Yaptırım, Soruşturma Usulü 599
Açıklamalı Yargıtay Kararları 600
§- KİŞİNİN KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ VEYA BANKA, SİGORTA YA DA KREDİ KURUMLARININ ÇALIŞANI OLARAK TANITMASI VEYA BU KURUM VE KURULUŞLARLA
İLİŞKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-L) 607
Madde Metni 607
Madde Gerekçesi. 607
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 609
Suçun Unsurları 610
TCK’nın 158/1-L Fıkrası ile TCK’nın 158/2. Fıkrası Arasındaki İlişki 618
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 620
Açıklamalı Yargıtay Kararları 622
§- KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİNİN OLDUĞUNDAN, ONLAR NEZDİNDE HATIRI SAYILDIĞINDAN BAHİSLE VE BELLİ BİR İŞİN GÖRDÜRÜLECEĞİ VAADİYLE
DOLANDIRICILIK (TCK 158/2) 633
Madde Metni 633

Madde Gerekçesi 633
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 633
Suçun Unsurları 635
TCK’nın 158/2 Fıkrası ile 158/1-L Fıkrası Arasındaki İlişki 636
TCK’nın 158/2. Fıkrası ile TCK’nın 255 ve 259. Maddeleri
Arasındaki İlişki 640
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 642
Açıklamalı Yargıtay Kararları 643
§- SUÇUN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE VEYA SUÇUN, SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞKİL EDİLMİŞ BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE
İŞLENMESİ HALİNDE (TCK 158/3) 659
Madde Metni 659
Madde Gerekçesi 659
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 659
Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 659
Suçun, Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti
Çerçevesinde İşlenmesi 665
Örgüt Kavramı 665
Dolandırıcılık Suçunun, Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir
Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 670
Açıklamalı Yargıtay Kararları 674
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA DOLANDIRICILIK
Madde Metni 677
Madde Gerekçesi 677
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 677
Suçun Unsurları 678
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 682
Açıklamalı Yargıtay Kararları 683
BEŞİNCİ BÖLÜM
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
MADDE METNİ 689
Madde Gerekçesi 690
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 691
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na Göre Tanımlar 691
Genel Olarak Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları 692
TCK’nın 245/1. Maddesi Kapsamında Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye
Kullanılması Suçu 694

TCK’nın 245/2 ve 245/3. Maddeleri Kapsamında Sahte Kredi Kartı Üretme,
Bulundurma ve/veya Kullanma 695
TCK’nın 245. Maddesi ile Diğer Suçlar Arasındaki İçtima İlişkisi 700
Sahte Kredi Kartının Kullanılması Durumunda, TCK’nın 245/2. ve TCK’nın 245/3. Fıkralarının Birlikte Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 705
TCK’nın 245. Maddesi İle TCK’nın 136. Maddesi Arasındaki İlişki 710
Sahte Belgelerle Banka veya Kredi Kartı Alınması Durumunda İçtima Hususu 711
TCK’nın 245. Maddesi ile TCK’nın 158/1-f ve 142/2-e Maddeleri Arasındaki İlişki 713
TCK’nın 245. Maddesi ve Teşebbüs Hükümleri İlişkisi 716
Kartın, Hamiline Teslim Edilmeden Önce Başkası Tarafından Kullanılması
Durumunda, Değişen Suç Vasfı ve Mağdur Sorunu 718
TCK’nın 245. Maddesi ve Zincirleme Suç Hükümleri İlişkisi 718
Banka veya Kredi Kartından, Arka Arkaya Çekim Yapılması ve Zincirleme Suç
Hükümleri İlişkisi 719
Bankanın İhmali Nedeniyle Başkasına Verilen Karttan Harcama Yapılması 720
TCK’nın 245. Maddesi ve Etkin Pişmanlık İlişkisi 720
TCK’nın 245. Maddesi ve Şahsi Cezasızlık Sebepleri İlişkisi 721
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 721
Açıklamalı Yargıtay Kararları 726
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI
§- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 155/1) 741
Madde Metni 741
Madde Gerekçesi. 741
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 742
Suçun Unsurları 745
TCK’nın 155/1. Maddesi ve Şikâyet Şartı 751
TCK’nın 155/1. Maddesi ve Uzlaştırma İlişkisi 753
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 759
Açıklamalı Yargıtay Kararları 760
§- HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 155/2) 777
Madde Metni 777
Madde Gerekçesi. 777
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 777
Suçun Unsurları 780
TCK’nın 155/2. Maddesi ve Uzlaştırma İlişkisi 784
TCK’nın 155/2. Maddesi Kapsamında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
Suçu Türleri 785
Satış Sorumlusunun Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 785
Şirket Ortakları Arasındaki Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 788

Avukatın Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 790
İş Takipçilerinin Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 797
Finansal Kiralama Sözleşmesi ve Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 798
Acentelerin Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 800
Apartman Kapıcısı ve Yöneticisinin Güveni Kötüye Kullanma Eylemi 803
Noter Kâtibinin Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 807
Tamircinin Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 808
Emlakçının Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 809
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirin Güveni Kötüye
Kullanması Eylemi 811
Defter ve Belgeleri Götürmek Suretiyle Güveni Kötüye Kullanması
Eylemi 813
Nakliyecinin Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 814
Kargo İşi Yapanların Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 818
Dernek Yönetici, Denetçi ve Personelinin Güveni Kötüye Kullanması
Eylemi 819
Okul Aile Birliği Yöneticilerinin Güveni Kötüye Kullanması Eylemi 821
Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Soruşturma Usulü 823
Açıklamalı Yargıtay Kararları 824
YEDİNCİ BÖLÜM BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU
Madde Metni 859
Madde Gerekçesi 859
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 859
Suçun Unsurları 861
Görevli Mahkeme, Yaptırım, Soruşturma Usulü 870
Açıklamalı Yargıtay Kararları 871
SEKİZİNCİ BÖLÜM SAHTECİLİK SUÇLARI
Madde Metinleri 889
Madde Gerekçeleri 891
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 898
Suçun Unsurları 900
Belge Kavramı 902
Belge Çeşitleri 907
Aldatma yeteneği Kavramı 910
Türk Ceza Kanunu’nda Sahtecilik Suçları 915
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 915
Sivil Kişilerin İşlediği Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 916

Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği 922
Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgeler Hakkında Sahtecilik 925
Resmi Belge Hükmünde Belgeler 926
TCK’nın 204. Maddesi Kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Türleri 927
Araç Plakasında, Motor ve Şasi Numarasında Sahtecilik 928
Araç Muayene İşlemlerinde Sahtecilik 930
Sınavlarda Kopya Çekme ve Başkasının Yerine Sınava
Girme Eylemleri ve Sahtecilik 932
Diploma ve Mezuniyet Belgelerinde Sahtecilik 941
Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesinde Sahtecilik 943
Nüfus Cüzdan Talep Belgesi ve Yerleşim Yeri Belgesinde Sahtecilik 945
Çocuğun Soybağını Değiştirerek Sahtecilik 948
Abonelik Sözleşmesinde Sahtecilik 954
Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 956
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu 965
Özel Belgede Sahtecilik Suçu 973
Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek, Gizlemek suçu 977
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu 977
Sağlık Mesleği Mensuplarının Sahtecilik eylemleri 980
Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun
Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik 982
Sahtecilik Suçu ve Zincirleme Suç İlişkisi 983
Açıklamalı Yargıtay Kararları 986
DOKUZUNCU BÖLÜM
SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ OLARAK; TEŞEBBÜS, İÇTİMA VE İŞTİRAK HÜKÜMLERİ
TEŞEBBÜS 1017
Madde Metni 1017
Madde Gerekçeleri 1017
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1020
Teşebbüs kavramı 1020
Gönüllü Vazgeçme Kavramı 1022
İcra Hareketlerinin Tamamlanması veya Yarıda Kalması Kavramları 1025
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1027
İŞTİRAK 1037
Madde Metinleri 1037
Madde Gerekçeleri 1038
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1043
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1045

ZİNCİRLEME SUÇ 1052
Madde Metni 1052
Madde Gerekçesi 1052
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1053
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1066
ONUNCU BÖLÜM UZLAŞTIRMA, KAMU DAVASINA KATILMA,
GÖREVLİ MAHKEME, SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR
UZLAŞTIRMA 1071
Madde Metni 1071
Madde Gerekçesi 1076
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1078
Büyükler Hakkında Uzlaştırma Hükümleri 1091
Çocuklar Hakkında Uzlaştırma Hükümleri 1092
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1096
KAMU DAVASINA KATILMA 1109
Madde Metinleri 1109
Madde Gerekçeleri 1110
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1113
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1125
GÖREVLİ MAHKEME 1133
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1133
ETKİN PİŞMANLIK 1146
Madde Metni 1146
Madde Gerekçesi 1146
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1147
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1155
SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR 1158
Uygulamalı Örnekler ve Açıklamalar 1158
Açıklamalı Yargıtay Kararları 1178
ONBİRİNCİ BÖLÜM ÖRNEK HÜKÜMLER
TCK 157/1- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1179
TCK 157/1- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1181
TCK 158/1-a, b, c, d, g, h, i, 158/2 Maddeleri-Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1183
TCK 158/1-a, b, c, d, g, h, i, 158/2 Maddeleri- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma
Örneği 1185
TCK 158/1-e, f, j, k, l Maddeleri-Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1187

TCK 158/1-e, f, j, k, l Maddeleri-Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1189
TCK 155/1- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1190
TCK 155/1- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1192
TCK 155/2- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1194
TCK 155/2- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1196
TCK 156/1- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1197
TCK 156/1- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1199
TCK 245/1- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1201
TCK 245/1- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1203
TCK 204/1- Alt Hadden Hüküm Kurma Örneği 1204
TCK 204/1- Alt Hadden Uzaklaşılarak Hüküm Kurma Örneği 1206
KAYNAKÇA 1209
KAVRAM DİZİNİ 1217

 

Yorum yaz
Ahmet e. - 03.03.2020 18:57
Kendi alanındaki, hatta tüm hukuk alanındaki gördüğüm en kaliteli kitap...
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat