%3
Ticaret Hukuku II Mustafa İsmail Kaya

Ticaret Hukuku IIKıymetli Evrak Hukuku


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
176
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287619
Boyut
9x13,5
Baskı
490,00 TL 87,30 TL
(Bu ürünü aldığınızda 87 puan kazanacaksınız)
   87

Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Burçak TATLI 

 

İÇİNDEKİLER
 
Dördüncü Baskıya Özsöz 
 
5
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
7
İkinci Baskı İçin Önsöz 
 
9
Önsöz 
 
11
Kısaltmalar 
 
21
Birinci Bölüm
 
 
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU GENEL ESASLARI
 
 
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 
 
23
A. Kıymetli Evrakın Senet Unsuru 
 
23
B. Kıymetli Evrakın Hak Unsuru 
 
24
II. KIYMETLİ EVRAKTA HAK İLE SENET ARASINDAKİ BAĞ 
 
24
III. KIYMETLİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ 
 
25
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI 
 
26
A. İçerdiği Hakkın Türü Açısından 
 
26
1. Alacak Senetleri 
 
26
2. Ortaklık Senetleri 
 
27
3. Makbuz Senedi ve Varant 
 
27
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmaması Açısından 
 
27
1. Açıklayıcı Senetler 
 
27
2. Kurucu Senetler 
 
28
C. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından 
 
28
1. Sebebe Bağlı Olmayan Senetler 
 
28
2. Sebebe Bağlı Senetler 
 
28
D. Devir Şekli Açısından 
 
29
1. Nama Yazılı Senetler 
 
29
2. Emre Yazılı Senetler 
 
30
3. Hamiline Yazılı Senetler 
 
31
E. Kamu Güvenine Sahip Olup Olmaması Açısından 
 
31
1. Kamu Güvenine Sahip Senetler 
 
32
2. Kamu Güvenine Sahip Olmayan Senetler 
 
32
F. Yatırım Amacı Taşıyıp Taşımamasına Göre 
 
33
V. KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İ 
 
33
A. Nama Yazılı Senetlerde Def’i 
 
34
B. Emre Yazılı Senetlerde Def’i 
 
34
1. Mutlak Def’iler 
 
34
a. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 
 
34
b. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler 
 
35
2. Nispi Def’iler 
 
35
a. Kişisel Nispi Def’iler 
 
35
b. Kişisel Olmayan Nispi Def’iler 
 
36
C. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’i 
 
36
VI. KIYMETLİ EVRAKTA SENET TÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ 
 
37
VII. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 
 
38
A. Kıymetli Evrakın İptaline İlişkin Özel Hükümler 
 
40
1. Nama Yazılı Senetlerin İptali 
 
40
2. Emre Yazılı Senetlerin İptali 
 
40
3. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali 
 
41
B. Kıymetli Evrakın İptalinin Sonuçları 
 
43
İkinci Bölüm
 
 
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
45
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
45
III. KAMBİYO SENETLERİ VE TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ 
 
47
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET 
 
48
V. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA 
 
49
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL 
 
49
Üçüncü Bölüm
 
 
POLİÇE
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
51
II. POLİÇENİN UNSURLARI 
 
51
A. Zorunlu Unsurlar 
 
52
1. Poliçe Kelimesi 
 
52
2. Belirli Bir Bedele İlişkin Kayıtsız Şartsız Havale 
 
53
3. Muhatabın–Ödeyecek Kişinin Adı 
 
54
4. Lehtar 
 
54
5. Düzenlenme Tarihi 
 
55
6. Düzenleyenin İmzası 
 
55
B. Alternatif Zorunlu Unsurlar 
 
56
1. Vade 
 
56
a. Görüldüğünde 
 
56
b. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra 
 
57
c. Düzenleme Gününden Belirli Bir Süre Sonra 
 
57
d. Belirli Bir Günde 
 
57
2. Ödeme Yeri 
 
58
3. Düzenleme Yeri 
 
59
C. İhtiyari Unsurlar 
 
60
1. TTK Tarafından Düzenlenen Kayıtlar 
 
60
2. TTK Tarafından Düzenlenmeyen Kayıtlar 
 
62
D. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları 
 
63
III. BEYAZ (AÇIK) POLİÇE 
 
64
IV. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ 
 
65
V. POLİÇEDE KABUL 
 
66
A. Kabule Arz 
 
67
B. Kabule Arzın İhtiyarı Olması Kuralı ve İstisnaları 
 
67
1. Kabule Arzın Yasaklanması 
 
67
2. Kabule Arzın Zorunlu Tutulması 
 
68
C. Kabulün Şekli 
 
68
D. Kabul İçin İbraz Süresi ve Yeri 
 
69
E. İkinci Kez Kabule Arz (Düşünme Süresi) 
 
70
F. Düzenleyenin Kabulden Sorumlu Olmayacağı Kaydı 
 
70
G. Kabule Arzın Sonuçları 
 
71
VI. POLİÇENİN DEVRİ: CİRO 
 
72
A. Cironun Tarafları 
 
73
B. Cironun Zamanı 
 
73
C. Cironun Şekli 
 
74
D. Cironun Türleri 
 
75
1. Temlik Cirosu 
 
75
2. Tahsil Cirosu 
 
78
3. Rehin Cirosu 
 
79
VII. POLİÇEDE AVAL 
 
79
A. Avalin Şekli 
 
79
B. Avalin Tarafları 
 
80
C. Avalin Hükümleri 
 
81
D. Avalin Sona Ermesi 
 
81
VIII. POLİÇENİN ÖDENMESİ 
 
82
A. Poliçenin Ödeme İçin İbrazı 
 
82
B. Ödeme 
 
84
IX. POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ HALİNDE BAŞVURMA HAKKI 
 
86
A. Poliçenin Borçluları 
 
86
B. Başvuru Hakkının Kullanılması için Aranan Şartlar 
 
88
1. Maddi Şartlar 
 
88
2. Şekli Şartlar 
 
89
a. Kabul Etmeme Protestosu 
 
89
b. Ödememe Protestosu 
 
90
3. Protesto Şartının İstisnaları 
 
91
4. Protestonun İçeriği ve Usulü 
 
93
C. Başvuru Hakkının Kapsamı 
 
94
D. Başvuru Hakkının Kullanılması 
 
95
E. Retret 
 
96
F. İhbar 
 
96
G. Araya Girme 
 
97
H. Başvuru Hakkının Düşmesi 
 
99
İ. Zamanaşımı 
 
99
X. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 
 
100
XI. POLİÇEDE KARŞILIĞIN DEVRİ 
 
101
Dördüncü Bölüm
 
 
BONO
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
103
II. BONONUN UNSURLARI 
 
104
A. TTK m. 776/1 Uyarınca Unsurlar 
 
104
B. Zorunlu Unsurlar 
 
105
1. Bono ve Emre Yazılı Senet İbaresi 
 
105
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi 
 
105
3. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı 
 
106
4. Düzenleme Tarihi 
 
106
5. Düzenleyenin İmzası 
 
106
C. Alternatif Zorunlu Unsurlar 
 
107
1. Düzenleme Yeri 
 
107
2. Ödeme Yeri 
 
107
D. İhtiyari Unsurlar 
 
108
1. TTK’da Sayılan İhtiyari Unsurlar 
 
108
2. TTK’da Sayılmayan İhtiyari Kayıtlar 
 
109
E. Şekil Şartına Aykırılığın Sonuçları 
 
110
III. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ 
 
110
IV. BONODA ZAMANAŞIMI 
 
111
Beşinci Bölüm
 
 
ÇEK
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
113
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
114
III. ÇEKİN BONO VE POLİÇEDEN FARKLARI 
 
115
A. Çekin Poliçeden Farkları 
 
115
B. Çekin Bonodan Farkları 
 
116
IV. ÇEKİN UNSURLARI 
 
117
A. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çekin Zorunlu Unsurları (TTK m. 780) 
 
117
1. Çek Kelimesi 
 
117
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Konusunda Havale 
 
117
3. Muhatabın Unvanı 
 
118
4. Ödeme Yeri 
 
119
5. Düzenleme Tarihi ve Yeri 
 
119
6. Düzenleyenin İmzası 
 
121
7. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 
 
122
8. Karekod 
 
122
B. 5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çekin Unsurları (ÇekK m. 2/6,7) 
 
123
C. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları ve Çeke Konulabilecek Diğer Kayıtlar 
 
124
1. Mutlak Zorunlu Kayıtlar 
 
124
2. Alternatif Zorunlu Kayıtlar 
 
124
3. İhtiyari Kayıtlar 
 
125
a. TTK’da Yer Alan İhtiyari Kayıtlar 
 
125
b. TTK’da Yer Almayan İhtiyari Kayıtlar 
 
126
4. Çekte Bulunması Yasak Olan Kayıtlar 
 
126
a. Senedin Çek Olma Niteliğini Etkilemeyen Kayıtlar 
 
126
b. Senedin Çek Olma Niteliğine Etki Eden Kayıtlar 
 
126
V. ÇEKİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
 
127
A. Çek Karnelerinin Bankalar Tarafından Bastırılması 
 
127
B. Çek Düzenleyebilmenin Koşulları 
 
128
1. Karşılık 
 
128
2. Çek Anlaşması 
 
128
C. Bankanın Bildirim Yükümlülüğü 
 
130
VI. ÇEKTE LEHTAR 
 
131
VII. ÇEKTE VADE 
 
132
VIII. ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ 
 
132
IX. ÇEKİN DEVRİ 
 
134
X. ÇEKTE KABUL YASAĞI 
 
136
XI. ÇEKİN TAHSİL EDİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÜVENİ ARTTIRICI İŞLEMLER 
 
136
A. Teyitli (Bloke) Çek 
 
136
B. Çekin Vizesi 
 
137
C. Garantili Çek (Çek Kartı) 
 
137
D. Banka Çeki 
 
138
XII. ÇEKTE ÖDEME 
 
138
A. Ödeme İçin İbraz 
 
138
B. Çekin Ödenmesi 
 
141
1. Ödeme Çeşitleri 
 
142
a. Nakden Ödeme 
 
142
b. Çizgili Çek Aracılığıyla Ödeme 
 
142
c. Mahsup Çeki 
 
143
2. Ödeme 
 
144
3. Ödemenin Önlenmesi 
 
145
a. Cayma Beyanı 
 
145
b. Mahkeme Kararı ile Ödemenin Yasaklanması 
 
146
4. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi ve Sorumluluk 
 
146
XIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ (KARŞILIKSIZ ÇEK) 
 
147
A. Ödenmeme Hali ve Tespit Edilmesi 
 
147
B. Başvuru Hakkı ve Kapsamı 
 
147
C. Zamanaşımı 
 
148
D. Muhatap Bankanın Sorumluluğu 
 
149
E. Karşılıksız Çek Dolayısıyla Cezai Sorumluluk 
 
151
XIV. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ 
 
153
XV. ÇEKE BENZEYEN BAZI SENETLER 
 
154
A. Posta Çeki 
 
155
B. Seyahat Çeki 
 
155
C. Çek Kartı 
 
155
ÖRNEK SORULAR 
 
157
Önerilen Kaynaklar 
 
171
Kavramlar Dizini 
 
175
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,30   
87,30   
2
43,65   
87,30   
3
29,10   
87,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,30   
87,30   
2
43,65   
87,30   
3
29,10   
87,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,30   
87,30   
2
43,65   
87,30   
3
29,10   
87,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,30   
87,30   
2
43,65   
87,30   
3
29,10   
87,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,30   
87,30   
2
43,65   
87,30   
3
29,10   
87,30   
Kapat