Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri Mustafa Kılıçoğlu

Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri


Basım Tarihi
2014-04
Sayfa Sayısı
1000
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786055118501
Baskı
4
Dili
TürkçeDr. Mustafa KILIÇOĞLU (Yargıtay Onursal Daire Başkanı)

 

 - Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu
 - Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu
 - Demiryollarının Sorumluluğu
 - Tıbbi Müdahale Sorumluluğu (Hekimin, Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Yönünden)
 - Sigorta Sözleşmeleri Sorumluluğu
 - Gelişim Kusuru Sorumluluğu
 - Askeri, İş ve Trafik Kazalarında ve Sair Tüm Sorumluluk Gerektiren Ölüm ve Yaralanmalar ile İlgili Örnek Bilirkişi Raporları, Hesaplama Yöntemleri
 - Kusursuz Sorumluluk Halleri
 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Örnek Kararları
 - Danıştay ve Yargıtay İçtihatları
 - Beden Tamlığının İhlali Halinde Zarar ve Hesabı
 - Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Zararı ve Hesabı
 - Hesap Tabloları
 - SSK Cetvelleri
 - İşgüvenliği Tüzüğü
 - SSK. Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanma'ya İlişkin Cetveller
 - DİE Tablosu (1989)
 - Faal Ömür Tablosu
 - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 - Özür Oranları Cetveli
 - Balthazard Hesaplama Tablosu
 - Örnek Bilirkişi Raporları
 - Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 - Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği
 - Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 - CSO Beklenen Ömür Süreleri
 - SGK ve TÜİK Tabloları
 - İlgili Diğer Mevzuat

İÇİNDEKİLER

DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ                      5

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ             7

KAYNAKÇA       9

İÇİNDEKİLER   19

KISALTMALAR                29

BİRİNCİ BÖLÜM 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN TAZMİNATIN HESAPLANMASI AÇISINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

I. SORUMLULUK AÇISINDAN GETİRİLEN YENİLİKLER (CİSMANİ

ZARAR VE ÖLÜM OLAYLARI İLE SINIRLI)          31

 1. Genel Olarak        31
 2. Tehlike Sorumluluğunun Bağımsız Düzenlenişi                         31
 3. Notmatif Düzenleme         31
 4. Hükmün Analitiği ve Amaçsal Yorum          32

a)                  Sorumluluk Sujesi              32

b)                  Tehlike Arzeden İşletme Kavramı  32

c)                   Özel Sorumluluk Hükümlerinin Saklılığı      32

d)                  Denkleştirme        32

 1. Akdi Sorumlulukla Karşılaştırılması             32

IL ZARAR VE KUSUR KAVRAMLARI      33

 1. Zarar      33
 2. Normatif Düzenleme         33
 3. Hükmün Analitiği ve Amaçsal Yorum          33
 4. Kusur ve Hukuka Aykırılık                             34
 5. Normatif Düzenleme         34
 6. kmün Analitiği ve Amaçsal Yorum          34

a)                  Kusur     34

b)                  Hukuka Aykırılık               34

 1. Ahlaka Aykırılık 34
 2. Normatif Düzenleme         34
 3. Hükmün Analitiği ve Amaçsal Yorum          34

 

İKİNCİ BÖLÜM TAZMİNAT PRENSİPLERİ VE HESAP YÖNTEMLERİ

I. MUKAYESELİ HUKUKTA         41

 1. Tazminat Prensipleri          41
 2. Tazminat Şekilleri              42
 3. Hesap Yöntemleri              43
 4. Tazminatlar Arası İlişki    46
 5. T azminat Kalemleri          46

H. TAZMİNATIN ŞEKLİ VE HESABINA İLİŞKİN BAZI TEMEL

KAVRAMLAR    48

 1. İrat         48

a)                  Kavram 48

b)                  Doktrin ve Uygulama        49

 1. Faiz ve Peşin Sermaye Değeri (Kapitalize)    53
 2. Genel Olarak        53
 3. Faiz        54
 4. İktisadi Açıdan Faiz          54
 5. Hukukî Açıdan Faiz          55
 6. Kanaatim             59

III. HESAP DEVRELERİ VE YÖNTEMLERİ            59

 1. Bilinen Devre (İşlemiş Tazminat) ve Faiz Başlangıcı                59
 2. Bilinmeyen Devre (İşleyecek Tazminat) ve Faiz Başlangıcı    61

a)                  Hesap Teknikleri 61

aa) Uygulamada 61

bb) Teknik Yaklaşım         66

b)                  Faiz Başlangıcı   68

c)                   Hesap Yöntemi ve Faiz Başlangıcına İlişkin Kanaatim           69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ KAZASI VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT

l İŞ KAZASI         71

A. İş Kazası Kavramı        71

 1. Terminoloji          71
 2. Tanım   71

 

 1. Temel Kriterler                       74
 2. Olay    74
 3. İlliyet                           76

a)                  Olay ile Cismanî Zarar Açısından İlliyet.                    76

b)                  Olay İle İş Arasındaki İlliyet   77

 1. Zarar ve Zararın Tazmini                    80
 2. Mevcut Zarar                                      81
 3. Gerçek Zarar (Damnum Emergens)                81
 4. Yoksun Kalınmış Kazanç (Lucrum Cessans) 81
 5. Müstakbel Zarar ve Müstakbel Ekonomik Kayıp       82

D: Değerlendirme Etmenleri                           82

 1. Genel Bilgiler.                         82
 2. Değerlendirme Etmenleri                    83

a)                  İşçinin Geliri                           83

aa) Giydirilmiş Ücretin Tespiti                        85

bb) TLO Sözleşmesine Göre Ücret Tesbiti                                         86

cc) Ücretin Netleştirilmesi                              87

b)                  Kapasite Kaytanın Değerlendirilmesi  87

c)                   Kapasite Kaybının Süresi                    88

aa) Geçici İş Göremezlik        88

bb) Sürekli İş Göremezlik                                                                  89

aaa) 506 sayılı Kanun döneminde                  89

bbb) 5510 sayılı Kanım döneminde                           90

 1. Tazminat Hesabı                                 90
 2. Mukayeseli Hukukta                                       90
 3. Türk Hukukunda (Özellikle Uygulamada)                             91
 4. Tazminata İndirim Sırası                                                                               93
 5. İsviçre Hukuku’nda                                                                                      93
 6. Türk Hukuku’nda (818 sayılı Borçlar Kanununa Göre)         93

a)                  Uygulama                                                                                          .93

b)                 Kritik               93

aa) Doğru indirim sırası uygulandığında                                                        94

bb) İndirim sırası değiştirildiğinde                                                                 94

e) BK. 43-44 Önceki Uygulama Açısından                            94

 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun Gözönünde Tutularak Yapılacak İndirim- Sırası                    94

H. MESLEK HASTALIĞI                95

 1. Meslek Hastalığı Kavramı               95
 2. Terminoloji                          95
 3. Tanım   95
 4. Temel Kriterler     96

a)                  Hastalık                96

b)                  Hastalık İle Iş Arasında İlliyet        98

 1. Meslek Hastalığında İlliyet              98

aa) 506 sayılı Kanun döneminde   98

bb) 5510 sayılı Kanun döneminde 99

 1. İş Hastalığında İlliyet        100
 2. Zarar ve Zararın T azmini                100
 3. Değerlendirme Etmenleri ve Tazminat          100
 4. Genel Bilgiler        100
 5. Değerlendirme Etmenleri                  100
 6. Kapasite Kaybının Değerlendirilmesi            100
 7. Kapasite Kaybının Süresi 101

aa) Geçici İş Göremezlik                   101

bb) Sürekli İş Göremezlik  101

İD. ÖLÜM VE ÖLÜM SEBEBİYLE DESTEKTEN YOKSUN

KALMA TAZMİNATI      102

a)                  Genel Yaklaşım                                                 102

b)                  Kavram Olarak “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”          103

 1. Terminoloji          103
 2. Mukayeseli Hukukta Ölüm Tazminatı         103

c)                   Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kaynakları ve Hukukî Niteliği             104

 1. Kaynakları           104
 2. Hukuki Mahiyeti                105
 3. Mukayeseli Hukukta         106
 4. İsviçre - Türk Hukuku’nda              106

d)                  Temel Kriterler     109

a)                  Ölüm Olayı                          109

b)                 İlliyet     110

c)                  Destek ve Destek T ipleri   111

e)                   Zarar      113

1. Hukukî Niteliği               113

 

 1. Mukayeseli Hukukta         134
 2. Türk Hukuku’nda              137

aa) 506 sayılı Kanun döneminde   137

bb) 5510 sayılı Kanun döneminde 137

D. KAVRAM       137

 1. Terminoloji          137
 2. Tanımı  138

a)                  HUKUKİ NİTELİĞİ          138

 1. Doktrin ve Uygulama        138
 2. 506 sayılı Kanun döneminde          138
 3. 5510 sayılı Kanun döneminde        142
 4. Kanaatim             142
 5. 506 sayılı Kanun döneminde          142
 6. 5 510 sayılı Kanun döneminde       143

b)                  KOŞULLAR         143

a)                  506 sayılı Kanun döneminde          143

b)                  5510 sayılı Kanun döneminde        145

c)                   HESABI               145

 1. 506 sayılı Kanun döneminde          145
 2. 5510 sayılı Kanun döneminde        147
 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Etkisi               147

BEŞİNCİ BÖLÜM SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ VE YARGILAMA USULÜ

L SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ         149

 1. Genel Olarak        149
 2. İbra        149
 3. 818 sayılı Borçlar Kanunu Döneminde        149
 4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre    150
 5. Feragat  150
 6. Mücbir Sebep      151
 7. Takas    152
 8. Zamanaşımı        152
 9. Diğer Sebepler      153

 

II. YARGILAMA USULÜ                                                                 153

 1. Yargılama Usulü - Görev - Yetki                                153
 2. 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi.   153
 3. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre              154
 4. Husumet                      154

a)                  Aktif Husumet.                       154

b)                  Pasif Husumet                        154

 1. Zararın Paylaştırılması Yönüyle “Hüküm”     155
 2. 818 say ılı Borçlar Kanunu Döneminde                     155
 3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre      156

SONUÇ                       157

ALTINCI BÖLÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Hukuki Niteliği   159
 2. 6331 sayılı Kanunun Amaç ve Kapsamı        160
 3. Yeni Kuramlar                                    160
 4. İşverenin Genel Yükümlülüğü                                               161
 5. Riski Oluşturacak Tehlike Kaynağının Ortadan Kaldırılması                         .161
 6. İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlan               161
 7. Risk Değerlendirilmesi            161
 8. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı                                                 161
 9. Sağlık Gözetimi           162

ı) Çalışanın Bilgilendirilmesi ve Eğitimi                                             162

 1. İşin Durdurulması      
 2. j) Kanunların Çatışması ve Metodoloji                                                                      163
 3. İşveren Yükümlülüğünden Doğan Tazminat Olayları            164

a)                  Cismani Zarar Kavramı                                                          164

b)                  Tazminat Davalarının Genel Koşullan                        165

 1. Zarar                                                   165
 2. Hukuka aykınlık                                 168
 3. Nedensellik bağı (İlliyet bağı)                                                            168
 4. Kusurun Tazminatı Sınırlayıcı Özelliği ve Yeni İş Kanu­nundaki İşlevi         176

 

 1. Tazminat Olaylarına İlişkin Özel Koşullar                   177
 2. İş koşulları                           177
 3. Meslek Hastalığı                180
 4. Destekten Yoksun Kalma / Ölüm Olayları                                  181

a)                  Tazminat Hesapları                                          184

 1. Genel O larak       184
 2. Tazminat Etmenleri           184
 3. Hesap Devreleri   190
 4. Faiz                                       194

b)                  Manevi Tazminat              195

c)                   Zamanaşımı ve Zamanaşımı Başlangıcı    199

d)                  Pratik Çözümler                  204

KONULARINA GÖRE AYRIMLAŞMIŞ GÜNCEL YARGITAY KARARLARI

 1. Sorumluluk Tiplerine İlişkin Yargıtay Kararları                          207
 2. İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Destekten Yoksun Kalma Tazmi­natına İlişkin Yargıtay Kararları               321
 3. İş Kazasına İlişkin Yargıtay Kararları          321
 4. Meslek Hastalığına İlişkin Yargıtay Kararları            459
 5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Yargıtay Ka­rarları                                       479
 6. Manevi Tazminata İlişkin Yargıtay Kararları                            523
 7. Rücu Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları             569

Trafik Kazasından Doğan Tazminatlara İlişkin Yargıtay Kararla­rı      671

M. Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları             775

YU. Rücuya Dair Anayasa Mahkemesi Kararı           811

YIII. Bilirkişi Raporları ve Hesap Tabloları 821

TÜRKİYE HAYAT TABLOLARI (TRH)     937

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ  997

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat