Suçun Nitelikli Halleri Ömer Şişek

Suçun Nitelikli Halleri


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
250
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284496
Boyut
16x24
Baskı
1183,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 183 puan kazanacaksınız)
   183

Ömer ŞİŞEK

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Teşekkür 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
1. NİTELİKLİ HAL KAVRAMI 
 
19
2. BENZER KAVRAMLARDAN FARKI 
 
23
2.1. Cezanın Artırılması ve İndirilmesi Sonucunu Doğuran Diğer Durumlar 
 
23
2.1.1. Genel Olarak 
 
23
2.1.2. Suçun Manevi Unsurları 
 
23
2.1.3. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
23
2.1.4. Kusurluluğu Etkileyen Haller 
 
24
2.1.5. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 
 
24
2.2. Suçların Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 
 
24
3. AMACI 
 
26
4. KAPSAMI 
 
31
4.1. Nitelikli Hallerin Kanunlardaki Yeri 
 
31
4.2. Nitelikli Hallerde Yorum 
 
35
4.2.1. Kullanılan Araca göre Yorum Türleri 
 
36
4.2.1.1. Lafzi Yorum 
 
36
4.2.1.2. Tarihsel Yorum 
 
39
4.2.1.3. Sistematik Yorum 
 
40
4.2.2. Gerçekleştiren Özneye göre Yorum Türleri 
 
40
4.2.2.1. Yasama Yorumu 
 
40
4.2.2.2. Yargı Yorumu 
 
41
4.2.2.3. Doktrin Yorumu 
 
42
4.2.3. Amacı ve Etkisi Bakımından Yorum Türleri 
 
42
4.2.3.1. Amaçsal Yorum 
 
42
4.2.3.2. Daraltıcı Yorum 
 
43
4.2.3.3. Genişletici Yorum 
 
43
5. TARİHİ GELİŞİMİ 
 
44
5.1. Genel Açıklamalar 
 
44
5.2. Kadim Hukuk Dönemi 
 
44
5.3. Nitelikli Hallerin Avrupa Hukukundaki Gelişimi 
 
45
5.3.1. Eski Yunan Hukuku Dönemi 
 
45
5.3.2. Roma Hukuku Dönemi 
 
45
5.3.3. Kilise Hukuku Dönemi 
 
46
5.4. Nitelikli Hallerin Türk Hukukundaki Gelişimi 
 
46
5.4.1. İslamiyet Öncesi Hukuk Dönemi 
 
46
5.4.2. İslam Hukuku Dönemi 
 
47
5.4.3. Osmanlı Hukuku Dönemi 
 
48
5.4.4. Cumhuriyet Hukuku Dönemi 
 
49
6. NİTELİKLİ HALLERDE KANUNİLİK İLKESİ 
 
50
6.1. Genel Olarak 
 
50
6.2. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 
 
53
6.3. Hukuk Devleti İlkesi 
 
56
6.4. Örf ve Adet Hukukuyla Suç ve Ceza Yasağı (Lex a) 
 
59
6.5. Açıklık ve Belirlilik İlkesi (Lex Certa) 
 
60
6.6. Kıyas Yasağı (Lex Stricta) 
 
61
7. NİTELİKLİ HALLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
63
7.1. Genel Olarak 
 
63
7.2. Suçun İşlendiği Zaman 
 
63
7.3. Geçmişe Yürüme Yasağı (Sine Lege Praevia) 
 
64
7.4 Lehe Düzenlemelerin Geriye Yürümesi 
 
65
İkinci Bölüm
 
 
SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
 
 
1. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİN ÖZELLİKLERİ 
 
69
2. MADDİ UNSURLARDAN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HALLER 
 
81
2.1. Fiilden Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
83
2.1.1. Fiilin İşleniş Biçimi 
 
83
2.1.2. Fiilde Kullanılan Araçlar 
 
86
2.1.3. Fiilin İşlendiği Yer ve Zaman 
 
87
2.2. Failin Vasfından Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
89
2.3. Mağdurun Vasfından Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
90
2.3.1. Mağdur 
 
90
2.3.2. Suçtan Zarar Gören 
 
92
2.4. Fail ile Mağdur İlişkisinden Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
92
2.5. Konudan Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
94
2.6. Neticeden Kaynaklanan Nitelikli Haller 
 
95
3. MANEVİ UNSURLARDAN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HALLER 
 
96
4. YAPTIRIMLARINA GÖRE NİTELİKLİ HALLER 
 
98
4.1. Genel Olarak 
 
98
4.2. Cezayı Oransal Değiştiren Nitelikli Haller 
 
99
4.3. Cezayı Miktarsal Değiştiren Nitelikli Haller 
 
100
4.4. Doğrudan Ceza Belirlenmeyen Nitelikli Haller 
 
101
Üçüncü Bölüm
 
 
SUÇ TEORİSİ BAKIMINDAN SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ
 
 
1. SUÇ 
 
103
2. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
 
104
2.1. Nitelikli Hallerde Fiil 
 
105
2.1.1. İcrai Hareketli Suç 
 
108
2.1.2. İhmali Hareketli Suç 
 
108
2.1.2.1. Gerçek İhmali Suçlar 
 
109
2.1.2.2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar 
 
109
2.1.3. Tek Hareketli Suç 
 
111
2.1.4. Çok Hareketli Suç 
 
112
2.1.5. Serbest Hareketli Suç 
 
112
2.1.6. Bağlı Hareketli Suç 
 
113
2.1.7. Seçimlik Hareketli Suç 
 
113
2.1.8. Ani Hareketli Suç 
 
114
2.1.9. Mütemadi (Kesintisiz) Suç 
 
114
2.2. Nitelikli Hallerde Fail 
 
115
2.2.1. Özgü Suçlar 
 
115
2.2.2. Görünüşte (Gerçek Olmayan) Özgü Suçlar 
 
116
2.2.3. Bizzat İşlenebilen Suçlar 
 
116
2.3. Nitelikli Hallerde Mağdur 
 
117
2.4. Nitelikli Hallerde Konu 
 
118
2.5. Nitelikli Hallerde Netice 
 
120
2.5.1. Sırf Hareket Suçları ve Netice Suçları 
 
120
2.5.2. Zarar ve Tehlike Suçları 
 
120
2.5.3. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
 
122
2.6. Nitelikli Hallerde Nedensellik Bağı 
 
123
3. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 
 
125
3.1. Genel Olarak 
 
125
3.2. Nitelikli Hallerde Bakımından Kast 
 
125
3.2.1. Eklenen Kast 
 
128
3.2.2. Doğrudan Kast 
 
129
3.2.3. Olası Kast 
 
132
3.2.4. Özel Kast 
 
134
3.3. Nitelikli Haller Bakımından Taksir 
 
135
4. HUKUKA AYKIRILIK 
 
137
5. KUSURLULUK 
 
139
6. HATA 
 
139
6.1. Genel Olarak 
 
139
6.2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
 
140
6.3. Nitelikli Hallerde Hata 
 
141
6.3.1. Cezayı Artıran Nitelikli Hallerde Hata 
 
143
6.3.2. Cezayı Azaltan Nitelikli Hallerde Hata 
 
145
Dördüncü Bölüm
 
 
NİTELİKLİ HALLER BAKIMINDAN SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
 
 
1. TEŞEBBÜS 
 
147
1.1. Nitelikli Hallerde Teşebbüs 
 
147
1.2. Nitelikli Hallerde Gönüllü Vazgeçme 
 
153
2. İŞTİRAK 
 
155
2.1. Genel Olarak 
 
155
2.2. Faillik 
 
156
2.2.1. Nitelikli Hallerde Müşterek Faillik 
 
156
2.2.3. Nitelikli Hallerde Dolaylı Faillik 
 
159
2.3. Şeriklik 
 
160
2.3.1. Nitelikli Hallerde Azmettirme 
 
160
2.3.2. Nitelikli Hallerde Yardım Etme 
 
163
2.4. Nitelikli Hallerde Bağlılık Kuralı 
 
165
2.4.1. Fiile Bağlı Nitelikli Haller 
 
166
2.4.2. Şahsa Bağlı Nitelikli Haller 
 
168
3. İÇTİMA 
 
174
3.1. Genel Olarak 
 
174
3.2. İçtima Türleri 
 
175
3.2.1. Nitelikli Hallerde Zincirleme Suç 
 
175
3.2.2. Nitelikli Hallerde Fikri İçtima 
 
178
3.2.2.1. Aynı Neviden Fikri İçtima 
 
178
3.2.2.2. Farklı Neviden Fikri İçtima 
 
180
3.3. Nitelikli Hallerde Bileşik Suç 
 
183
Beşinci Bölüm
 
 
NİTELİKLİ HALLER BAKIMINDAN YAPTIRIM TEORİSİ VE MUHAKEME
 
 
1. GENEL OLARAK 
 
187
2. NİTELİKLİ HAL KARŞILIĞI YAPTIRIM TÜRLERİ 
 
187
2.1. Adli Para Cezası 
 
187
2.2. Hapis Cezaları 
 
188
3. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
189
3.1. Genel Olarak 
 
189
3.2 Temel Cezanın Belirlenmesi 
 
189
3.2.1. Genel Olarak 
 
189
3.2.2. Çifte Değerlendirme Yasağı 
 
190
3.3. Nitelikli Hallerde Cezanın Belirlenmesi 
 
192
3.3.1. Oransal Değişen Nitelikli Hallerde Ceza 
 
192
3.3.2. Miktarsal Değişen Nitelikli Hallerde Ceza 
 
195
3.4. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 
 
197
4. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 
 
198
4.1. Genel Olarak 
 
198
4.2. Nitelikli Hallerde Af 
 
198
4.3. Nitelikli Hallerde Dava Zamanaşımı 
 
199
4.4. Nitelikli Hallerde Şikâyetten Vazgeçme 
 
202
4.5. Nitelikli Hallerde Uzlaşma 
 
205
4.6. Nitelikli Hallerde Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
 
206
5. NİTELİKLİ HALLER BAKIMINDAN MUHAKEME 
 
209
5.1. Genel Olarak 
 
209
5.2 Nitelikli Hallerde Görevli Mahkeme 
 
210
5.3. Nitelikli Hallerde Koruma Tedbirleri 
 
214
5.4. Nitelikli Hallerde Seri Muhakeme Usulü 
 
218
5.5. Nitelikli Hallerde Zorunlu Müdafilik 
 
220
Sonuç 
 
225
Kaynakça 
 
231
Kavramlar Dizini 
 
245
Yazar Hakkında 
 
251
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
183,00   
183,00   
2
91,50   
183,00   
3
61,00   
183,00   
4
45,75   
183,00   
5
36,60   
183,00   
6
30,50   
183,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
183,00   
183,00   
2
91,50   
183,00   
3
61,00   
183,00   
4
45,75   
183,00   
5
36,60   
183,00   
6
30,50   
183,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
183,00   
183,00   
2
91,50   
183,00   
3
61,00   
183,00   
4
45,75   
183,00   
5
36,60   
183,00   
6
30,50   
183,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
183,00   
183,00   
2
91,50   
183,00   
3
61,00   
183,00   
4
45,75   
183,00   
5
36,60   
183,00   
6
30,50   
183,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
183,00   
183,00   
2
91,50   
183,00   
3
61,00   
183,00   
4
45,75   
183,00   
5
36,60   
183,00   
6
30,50   
183,00   
Kapat