%3
Borçlar Hukuku Dersleri Özcan Günergök

Borçlar Hukuku DersleriGenel Hükümler


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
786
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786254327476
Boyut
16x24
Baskı
21.250,00 TL 1.212,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1212 puan kazanacaksınız)
   1212

Prof. Dr. Özcan GÜNERGÖK

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

 


İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU KAYNAKLARI TEMEL KAVRAMLAR
§1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI
I. Borçlar Hukukunun Konusu
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları
§2. BORÇ KAVRAMI
I. Genel Olarak
II. Borç İlişkisinin Nisbiliği
III. Borç ve Sorumluluk
IV. Borç ve Ödev (Külfet)
§3. EDİM
I. Kavram
II. Edim Türleri
§4. TALEP HAKKI VE ALACAK HAKKI
§5. EKSİK BORÇLAR
I. Kavram
II. Eksik Borç Türleri
§6. PARÇA VE ÇEŞİT BORÇLARI
I. Kavram
II. Ayırımın Önemi
§7. SEÇİMLİK BORÇLAR
I. Kavram
II. Seçimlik Borçlara Benzeyen Durumlar
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TEMSİL
§8. GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
I. Genel Olarak
II. Sözleşmeler
III. Haksız Fiiller
IV. Sebepsiz Zenginleşme
V. Culpa in Contrahendo Sorumluluğu (Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Sorumluluk)
§9. İRADE SERBESTİSİ
I. Genel Olarak
II. Sözleşme Özgürlüğünün Görünüm Şekilleri
III. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları ve Sınırların Aşılmasının Yaptırımı
A. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları
B. Sınırların Aşılmasının Sonuçları
§10. HUKUKİ İŞLEMDEN (SÖZLEŞMEDEN) DOĞAN BORÇLAR
I. Hukuki İşlem Kavramı
II. Hukuki İşlemin Hukuki Olaylar ve Hukuki Fiiller Alanındaki Konumu
III. Hukuki İşlemlerin Türleri
§11. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
I. Tarafların Uyuşması
II. ÖNERİ (İCAP)
III. KABUL
§12. GENEL İŞLEM KOŞULLARI
I. Genel Olarak
II. Genel İşlem Koşullarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar
§13. İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
I. Genel Olarak
II. Hukuki Niteliği
III. KOŞULLARI
IV. SONUÇLARI
V. Ödül Sözünden Cayma veya Sonucun Gerçekleşmesini Engelleme
VI. Ödüllü Yarışma
§14. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ
I. Genel Olarak
II. Şeklin Türleri
§15. HUKUKİ İŞLEMLERİN (SÖZLEŞMENİN) HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
I. Genel Olarak
II. Hükümsüzlük Halleri
III. Kısmi Hükümsüzlük
§16. AŞIRI YARARLANMA (GABİN)
I. Genel Olarak
II. Koşulları
III. Hükümleri
§17. İRADE BOZUKLUKLARI
I. Genel Olarak
II. Yanılma
III. Aldatma
IV. Korkutma (İkrah)
V. İrade Bozukluğunun Sonuçları
§18. İRADE İLE İRADE AÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK: ÖZELLİKLE MUVAZAA
I. Genel Olarak
II. Tek Taraflı Yaratılan İrade ve İrade Açıklaması Uyumsuzluğu
III. İrade ve İrade Açıklaması Arasında İki Taraflı Yaratılan Uyumsuzluk: Muvazaa
§19. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE TAMAMLANMASI
I. Sözleşmenin Yorumlanması
II. Sözleşmenin Tamamlanması
§20. BORCUN SEBEBİ VE SEBEBİ GÖSTERİLMEKSİZİN BORÇ TANIMASI: SOYUT BORÇ İKRARI
I. Kavram ve Koşulları
II. Niteliği
§21. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (EMPREVİZYON)
I. Genel Olarak
II. Türk Borçlar Kanunu m. 138 Hükmünün Uygulanma Koşulları
III. Borçluya Tanınan Haklar
§22. TEMSİL
I. Genel Olarak
II. Temsilin Türleri
III. Doğrudan Temsilin Koşulları
IV. Temsil Yetkisi
V. Yetkisiz Temsil
VI. Saklı Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§23. İFA
I. İfa Kavramı, İfanın İşlevi ve Hukuki Niteliği
II. İfanın Unsurları
III. İFA ZAMANI
IV. İFA YERİ
§24. KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASI
I. Karşılıklı Edimleri İçeren Sözleşmeler ve Edimlerin İfa Sırası
II. Ödemezlik Def'i
III. İfa Güçsüzlüğü Def'i (Aciz Def'i-Güvenlik Def'i)
§25. ALACAKLI TEMERRÜDÜ
I. Kavram
II. Alacaklı Temerrüdünün Koşulları
III. Alacaklı Temerrüdünün İspatı
IV. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları
V. Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Diğer Haller
VI. Alacaklı Yüzünden İfanın İmkansızlaşması
§26. GENEL OLARAK BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
I. Borcun İfa Edilmemesi Kavramı ve Borca Aykırılığın Çeşitleri
II. İfa Davası ve Cebri İcra
§27. BORCUN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU
I. Genel Olarak
II. Tazminat Davası
§28. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
I. Genel Olarak
II. Borçlunun Temerrüdünün Koşulları
III. Borçlunun Temerrüdünün Hukuki Sonuçları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI
§29. BORÇLARIN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. Asıl Borca Bağlı Borçların Sona Ermesi
III. İbra
IV. Yenileme
V. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
VI. Sonraki İfa İmkânsızlığı
VII. Takas
§30. ZAMANAŞIMI
I. Zamanaşımı Kavramı
II. Zamanaşımı Süresi ve Hak Düşürücü Süre Ayırımı
III. Zamanaşımına Tabi Olan Haklar
IV. Zamanaşımı Süreleri
V. Zamanaşımının Sonuçları
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
§31. GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Haksız Fiil Sorumluluğunun Koşulları
§32. HUKUKA AYKIRI FİİL
I. Kavram
II. Uyulması Gereken Kuralların Kaynakları
III. Hukuka Aykırı Fiilin Görünüm Şekilleri
IV. Hukuka Uygunluk Nedenleri
§33. ZARAR
I. Genel Olarak
II. Zarar
III. Maddi Zarar-Manevi Zarar
IV. Maddi Zararın Nitelenmesi Bakımından Ayırımlar
§34. NEDENSELLİK BAĞI
I. Nedensellik Kavramı
II. Birden Fazla Sebebin Varlığı ve Nedensellik
§35. KUSUR
I. Kusur Kavramı
II. Kusurun Çeşitleri
III. Kusurun Ağırlığının Rolü
IV. Kusurun Gerçekleşmesine Engel Olan Haller
§36. KUSURSUZ SORUMLULUK (KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK)
§37. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ
I. Hakkaniyet Sorumluluğu
II. Özen Sorumluluğu (Sebep Sorumluluğu)
III. Genel Tehlike Sorumluluğu
§38. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
I. İşleten
II. İşletenin Sorumluluğu
§39. GİDERİLMESİ GEREKEN ZARARIN BELİRLENMESİ
I. Genel Olarak Zarar ve Tazminat
II. Zararın Belirlenmesi
§40. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
I. Genel Olarak
II. Tazmin Biçiminin Belirlenmesi
III. Tazminat Tutarının Belirlenmesi
IV. Tazminat Hükmüne İlişkin Bazı Durumlar
§41. MANEVİ TAZMİNAT
I. Genel Olarak Manevi Tazminat
II. Manevi Tazminat Davasının Koşulları
III. Manevi Tazminatın Biçim ve Kapsamı
§42. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN AYNI ZARARDAN SORUMLU OLMASI (MÜTESELSİL SORUMLULUK)
I. Müteselsil Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluğu Doğuran Haller
II. Müteselsil Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları
§43. TAZMİNAT DAVASI İLE CEZA YARGILAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
§44. HAKSIZ FİİLLERİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. Genel Olarak
II. Zamanaşımı Süreleri
III. Daimi Zamanaşımı Def'i
IV. Rücu İsteminde Zamanaşımı
ALTINCI BÖLÜM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
§45. GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURUMU VE ÖZELLİKLERİ
I. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme Kurumu
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri
§46. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI
I. Genel Olarak
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI
§47. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI
I. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Diğer Davalarla Karşılaştırılması
II. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Konusu ve Kapsamı
YEDİNCİ BÖLÜM
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§48. GENEL OLARAK BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§49. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME
I. Genel Olarak
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmenin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
III. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmenin Koşulları ve Özellikleri
IV. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmenin Hüküm ve Sonuçları
§50. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME
I. Genel Olarak
II. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Tipleri
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§51. TESELSÜL
I. Müteselsil Borçluluk
II. Müteselsil Alacaklılık
§52. KOŞULLAR
I. Genel Olarak Koşul
II. Koşulun Geçerliliği
III. Koşulun Hüküm ve Sonuçları
IV. Koşullara İlişkin Ortak Hükümler
§53. BAĞLANMA PARASI-CAYMA PARASI
I. Bağlanma Parası
II. Cayma Parası
§54. CEZA KOŞULU
I. Genel Olarak
II. Hukuki Niteliği ve Özellikleri
III. Ceza Koşulunun Çeşitleri
IV. Ceza Koşulunun Kusur ve Tazminatla İlişkisi
V. Cezanın İndirilmesi
DOKUZUNCU BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
§55. ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)
I. Alacağın Devri Kavramı
II. Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği
III. Alacağın Devrinin Unsurları
IV. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları
§56. BORCUN ÜSTLENİLMESİ
I. Genel Olarak
II. İç Üstlenme Sözleşmesi
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi
§57. BORCA KATILMA
§58. MALVARLIĞININ YA DA İŞLETMENİN DEVRALINMASI
I. Genel Olarak
II. Hüküm ve Sonuçları
§59. BİR İŞLETMENİN BİR BAŞKA İŞLETMEYLE BİRLEŞMESİ VEYA DÖNÜŞMESİ
§60. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA
I. Sözleşmenin Devri
II. Sözleşmeye Katılma
YARARLANILAN KAYNAKLAR

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.212,50   
1.212,50   
2
606,25   
1.212,50   
3
404,17   
1.212,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.212,50   
1.212,50   
2
606,25   
1.212,50   
3
404,17   
1.212,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.212,50   
1.212,50   
2
606,25   
1.212,50   
3
404,17   
1.212,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.212,50   
1.212,50   
2
606,25   
1.212,50   
3
404,17   
1.212,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.212,50   
1.212,50   
2
606,25   
1.212,50   
3
404,17   
1.212,50   
Kapat