%3
Dijital İş Hukuku Uygulamaları Saim Ocak

Dijital İş Hukuku Uygulamaları


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
734
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648346
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Saim OCAK

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER  7

Birinci Bölüm

BİLİŞİM-İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNE İLİŞKİN

TEMEL KAVRAMLAR

Öğr. Gör. Ramazan DEDE

GENEL BİLGİ.23

BİLGİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR24

Bilgi.24

Bilgi Yönetimi 25

Bilgi Güvenliği26

Bilgi Toplumu 28

III. DİJİTALLEŞME .29

TEKNOLOJİ 31

Bilişim Teknolojisi.31

Blokzincir Teknolojisi 32

Robotik Teknolojiler.33

YAPAY ZEKA .34

METAVERSE35

VII. SİBER GÜVENLİK36

VIII. İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR .37

SONUÇ40

KAYNAKÇA.41

 

İkinci Bölüm

ELEKTRONİK İŞ SÖZLEŞMELERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Seda GÜRKAN

GENEL BİLGİ.45

ELEKTRONİK SÖZLEŞME KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ.46

Elektronik Sözleşme Kavramı 46

Elektronik Sözleşmelerin Özellikleri 47

 

8 İçindekiler

III. ELEKTRONİK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI 49

Elektronik İrade Açıklaması .49

Elektronik İş Sözleşmesi Yapılırken Kullanılan Araçlar 50

a) Genel olarak .50

b) Elektronik Veri Değişimi Aracılığıyla .50

c) Elektronik Posta Yoluyla51

d) World Wide Web Sitesi Yoluyla 53

e) İletişim Uygulamaları Yoluyla56

Elektronik İş Sözleşmesinin Kuruluş Anının Tespiti .57

a) Genel Olarak.57

b) Hazır Olanlar Arasında Yapılan Elektronik İş Sözleşmeleri

Bakımından 58

c) Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Elektronik İş Sözleşmeleri

Bakımından 60

ELEKTRONİK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR.62

Ehliyet Bakımından.62

Şekil Bakımından .63

a) Şekle Tabi Olan İş Sözleşmeleri 63

b) Şeklin İspat Şartı Olarak Değerlendirilmesi Bakımından .67

Genel İşlem Koşulları Bakımından.68

SONUÇ70

KAYNAKÇA 72

 

Üçüncü Bölüm

PLATFORM ÇALIŞANLARI

 

Arş. Gör. Dr. Doğukan KÜÇÜK

GENEL BİLGİ.77

PLATFORM ÇALIŞMA KAVRAMI .79

III. PLATFORM ÇALIŞMADA BAĞIMLILIK KAVRAMI .85

PLATFORM ÇALIŞANLARININ HUKUKİ STATÜSÜ .97

Genel Olarak .97

Talep Üzerine Konum Tabanlı Çalışanlarının Hukuki Statüsü97

Kitle Çalışanlarının Hukuki Statüsü .104

SONUÇ.105

KAYNAKÇA .108

 

İçindekiler 9

 

Dördüncü Bölüm

METAVERSE VE İŞ İLİŞKİSİNE ETKİLERİ

 

Arş. Gör. Dr. Hazal TOLU YILMAZ

GENEL BİLGİ115

METAVERSE KAVRAMI, TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ.116

III. YENİ İŞ ALANLARININ ORTAYA ÇIKMASI.120

METAVERSE ORTAMINDA ÇALIŞMA TÜRLERİ 122

Saf Metaverse Çalışma 122

Yardımcı Metaverse Çalışma .125

a) İş Görüşmelerinin Metaverse Ortamında Gerçekleştirilmesi.126

b) İş Toplantıları ve Meslek İçi Eğitimin Metaverse Ortamında

Yapılması 128

c) Metaverse İşyerlerinin Kurulması130

METAVERSE ORTAMINDA ÇALIŞMADA ALGORİTMİK YÖNETİM .131

Algoritma ve Algoritmik Yönetim Kavramları.131

Algoritmik Yönetimden Doğan Hukuki Sorunlar .132

ÜCRETİN KRİPTO VARLIK OLARAK ÖDENMESİ 134

VII. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI.137

VIII. METAVERSE ORTAMINDA CİNSEL VE PSİKOLOJİK TACİZ .141

Cinsel Taciz 141

Psikolojik Taciz 144

İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ 146

Yetkili Mahkemenin ve Uygulanacak Hukukun Tespiti.146

Sosyal Damping149

SONUÇ.150

KAYNAKÇA152

 

Beşinci Bölüm

YAPAY ZEKÂ VE İŞ HUKUKU:

İŞYERİNDE ALGORİTMİK YÖNETİM

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TÜRE

GENEL BİLGİ157

YAPAY ZEKÂ KAVRAMI 158

III. İSTİHDAM SÜRECİNDE YAPAY ZEKÂ SİSTEMİ UYGULAMALARI.163

İş İlişkisinin Kurulması.163

a) İş İlanının Hazırlanması.164

b) İş Görüşmesinin Gerçekleştirilmesi .166

 

10 İçindekiler

c) İşe Alınacak İşçinin Seçimi .169

İşin Yürütümü.170

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.176

İSTİHDAM SÜRECİNDE YAPAY ZEKÂ SİSTEMLERİNİN NEDEN OLDUĞU

TEMEL HUKUKİ SORUNLAR 179

Ayrımcılık Yasağının İhlâli180

a) Ayrımcılık Yasağı Kavramı .180

b) Algoritmik Ayrımcılığın Gerçekleşme Şekilleri.181

c) Algoritmik Ayrımcılıkta İspat Sorunu.186

Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasağının İhlâli.190

a) Kişisel Verileri İşlenmesi Kavramı .190

b) Yapay Zekâ Sistemlerinin Veri Koruma Hukuku Bakımından

Yarattığı Sorunlar .191

aa) Anonim Veriler 191

bb) Veri İşleme Şartları193

cc) Veri İşleme İlkelerine Uyum195

dd) Otomatik İşletmesel Kararlar .199

SONUÇ.201

KAYNAKÇA .203

 

Altıncı Bölüm

 

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN ÖNCE

 

SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

 

Doç. Dr. Sevil DOĞAN

GENEL BİLGİ207

SOSYAL MEDYA208

Sosyal Medya Kavramı .208

Sosyal Medya Araçları.210

Sosyal Medya Kullanımında Gizlilik Ayarları.211

Sosyal Medya Paylaşımlarına İşverenlerin Erişim Yolları .211

III. İŞÇİ İSTİHDAMINDA SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI ve HUKUKİ

SINIRLARI.212

İşverenin Bilgi Edinme Hakkı ile İşçi Adayının Özel Hayatın

Gizliliğinin Korunması Arasında Dengenin Sağlanması212

a) İşverenin İşçi Adayı ile İlgili Bilgi Edinme Hakkı.212

b) İşçi Adayının Özel Hayatının Gizliliği 213

İşçi Adayının Kişisel Verilerinin Korunması 216

a) Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Temel Esaslar 217

 

İçindekiler 11

aa) Kişisel Veri Kavramı ve Türleri217

bb) Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen219

b) Kişisel Verilerin Korunması.220

aa) Türk Hukukunda.220

bb) Türk Borçlar Kanununun 419. maddesinin Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Karşısındaki Durumu .222

c) İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi 223

aa) İşçinin Rızasının Alınması 223

bb) Veri İşlemede Hukuka Uygunluk Nedenlerinin

Değerlendirilmesi225

cc) İşverenin İşçi Adayını Bilgilendirme Yükümlülüğü229

Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasaklarına Uygun Davranılması.230

Hukuka Aykırı Araştırmanın Yaptırımı 232

SONUÇ.234

KAYNAKÇA237

 

Yedinci Bölüm

UZAKTAN ÇALIŞMA

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin PEHLİVAN

GENEL BİLGİ241

UZAKTAN ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ .242

Kavram, Tanım ve Kapsam.242

III. UZAKTAN ÇALIŞMANIN UNSURLARI 244

Mesafe Unsuru245

Organizasyon Unsuru245

Uzaktan Çalışmanın Tarafları Arasındaki Sözleşmenin Yazılı Olarak

Yapılması.247

Ekipmanların İşveren Tarafından Sağlanması 248

Yapılacak İşin Tanımlanmış Olması .248

Uzaktan Çalışma İletişim Şeklinin Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olması249

UZAKTAN ÇALIŞMA TÜRLERİ.249

Tele Çalışma.249

Evde Çalışma .251

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.252

İşçinin Yükümlülükleri .253

a) İş Görme253

b) Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma 253

 

12 İçindekiler

c) Özen ve Sadakat 254

d) Rekabet Etmeme.255

İşverenin Yükümlülükleri .256

a) Ücret Ödeme .256

b) Eşit Davranma257

c) Araç ve Malzeme Sağlaması ile Masrafları Karşılaması258

d) Ürünü Kabul Etme259

e) İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği259

UZAKTAN ÇALIŞMADA VERİLERİN KORUNMASI260

İşverenin ve İşletmenin Verilerinin Korunması .260

İşçinin Verilerinin Korunması.262

VII. UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞİN DÜZENLEMESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ 262

VIII. UZAKTAN ÇALIŞMANIN SONA ERMESİ265

SONUÇ.266

KAYNAKÇA .267

 

Sekizinci Bölüm

İŞÇİNİN ULAŞILAMAMA HAKKI

 

Dr. Öğr. Üyesi Merda Elvan TUNCA

GENEL BİLGİ271

İŞÇİNİN ULAŞILAMAMA (BAĞLANTIYI KESME) HAKKI.275

Genel Olarak Ulaşılamama Hakkı 275

Ulaşılamama Hakkının Unsurları 276

Ulaşılamama Hakkının Uygulanmasına Dair Yaklaşımlar277

İşçinin İş/İşyeri ile Bağlantısını Kesmesinde Kullanılan Yöntemler .278

Uzaktan Çalışma Türü ve Ulaşılamama Hakkı.278

III. İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI ve ÖZEL YAŞAMI BAKIMINDAN

ULAŞILAMAMA HAKKI .280

İşçinin Kişiliğinin Korunması 280

İşçinin Özel Yaşamının Korunması Hakkı283

Özel Yaşamın Gizliliğinin Korunması.285

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesine Göre İşçinin Özel Yaşamının

Gizliliği .288

İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI BAKIMINDAN ULAŞILAMAMA HAKKI.290

ULAŞILAMAMA HAKKININ İŞİN DÜZENLENMESİ BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 293

Çalışma Süreleri Bakımından 293

 

İçindekiler 13

Dinlenme Süreleri Bakımından 298

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU VE ULAŞILAMAMA HAKKI.301

SONUÇ.304

KAYNAKÇA305

 

Dokuzuncu Bölüm

 

UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Dr. Taliye AKBIYIK

GENEL BİLGİ307

UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.310

Uzaktan Çalışma 310

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 311

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması318

III. EKRANLI ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ320

Göz ve Görme Rahatsızlıkları 322

Ergonomiden Kaynaklı Fiziksel Rahatsızlıklar .323

Radyasyona Maruz Kalma Sonucu Gelişen Rahatsızlıklar .326

Psikolojik Rahatsızlıklar 327

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ.328

Yapay Zekâ Kavramı 328

Uzaktan Çalışmada Yapay Zekânın Kullanılması328

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yapay Zekâ Uygulamasıyla Sağlanması .329

a) Yapay Zekânın Veri Analizi ve Tahmin Yeteneği ile İş Sağlığı ve

Güvenliğinin Sağlanması .329

b) Yapay Zekânın Görüntü İşleme Yeteneğinden Faydalanılarak İş

Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması 330

c) Yapay Zekâ Kullanılarak Çalışanların Stres Durumunun

Belirlenmesi 331

COVİD-19 PANDEMİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.332

Ülkemizdeki Uygulamalar.332

Covid-19 Bulaşının İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Bakımından

Değerlendirilmesi .335

a) Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi.335

b) İş Kazası Bakımından Değerlendirilmesi.339

c) Hastalık Bakımından Değerlendirilmesi343

SONUÇ.344

KAYNAKÇA348

 

14 İçindekiler

 

Onuncu Bölüm

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

 

TEMEL ESASLAR

 

Doç. Dr. Ümit ORHAN

GENEL BİLGİ353

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, NİTELİĞİ VE ÇEŞİTLERİ.356

Veri Kavramı ve Kişisel Verilerin Korunması 356

Hukuki Nitelik.357

Veri Çeşitleri358

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE TEMEL İLKELER359

Verilerin İşlenmesi Kavramı359

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları.360

a) Genel İlkeler 360

aa) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma360

bb) Doğru ve gerektiğinde güncel olma .361

cc) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme361

çç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma .362

dd) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.362

b) Verilerin İşlenmesine İlişkin Kurallar.363

aa) Açık Rıza .363

bb) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları366

cc) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle

Getirilmesi .368

dd) Kişisel Verilerin Aktarılması .369

c) Kanunun Uygulanmayacağı İstisnalar 372

HAKLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUK 374

Veri Sorumlusu Bakımından374

a) Aydınlatma Yükümlülüğü.374

b) Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler.376

c) Veri Sorumluları Sicili’ne İlişkin Yükümlülük .377

İlgili Bakımından .379

a) İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru.379

b) İlgili Kişinin Kurula Şikâyet Hakkı380

aa) Şikâyet Hakkı380

bb) Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları .381

cc) Kurul Kararına İtiraz 382

SONUÇ.383

KAYNAKLAR 386

 

İçindekiler 15

 

Onbirinci Bölüm

 

İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra DEMİR

GENEL BİLGİ391

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI .392

İş Hukukunda Kişisel Veri.394

İş Hukukunda Özel Nitelikli Kişisel Veri.395

İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi.397

a) Genel Olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi397

b) Açık Rıza400

c) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi403

d) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Diğer Hukuka Uygunluk Nedenleri404

aa) Genel Olarak404

bb) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka

Uygunluk Nedenleri 407

cc) İşçinin Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Hukuka Uygunluk

Nedenleri410

III. VERİ SORUMLUSUNUN (İŞVERENİN) 6698 SAYILI KANUN BAKIMINDAN

HUKUKİ NİTELİĞİ .422

Veri Sorumlusu 422

Ortak Veri Sorumlusu .424

Veri İşleyen Kavramı .426

VERİ SORUMLUSUNUN (İŞVERENİN) HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.428

Veri Sorumlusunun (İşverenin) Hakları.428

Veri Sorumlusunun (İşverenin) Yükümlülükleri .429

a) Aydınlatma-Bilgilendirme Yükümlülüğü.430

b) Veri Güvenliliğine İlişkin Yükümlülükler 434

c) Başvuru Sonuçlandırma Yükümlülüğü.435

d) Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 435

İŞÇİNİN (İLGİLİNİN) KİŞİSEL VERİLERİNİN HUKUKA AYKIRI

İŞLENMESİNİN SONUÇLARI.437

İşçinin (İlgilinin Hakları) .437

a) Bilgi Edinme ve Erişim Hakkı437

b) Düzeltme ve Silinmesini İsteme Hakkı .438

c) İtiraz Hakkı 440

d) Bilgilerin Geleceğini Belirleme Hakkı441

İşçinin (İlgilinin) Başvurulabileceği Hukukî Korumalar.442

a) Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hukuki Korumalar 442

 

16 İçindekiler

b) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Hukuki Korumalar 443

c) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Hukuki

Korumalar444

aa) İdari yaptırım.444

bb) Hukukî Yaptırım .445

d) 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamında Hukukî Korumalar .446

SONUÇ.447

KAYNAKÇA .450

 

Onikinci Bölüm

İŞ SIRRININ KORUNMASI

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN

GENEL BİLGİ453

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KONUSU.454

Sır Kavramı 454

İş Sırrı .455

a) Mevzuat Hükümlerinde Sır Düzenlemelerine Bakış 456

b) Benzer Kavramlar 459

aa) Üretim Sırları459

bb) Ticari Sır .459

cc) Meslek sırrı460

dd) Kişisel Veri.460

c) İş Sırrının Unsurları.461

III. İŞ SIRRININ İFŞASI .463

Sözleşme Öncesi 463

Sözleşme Devam Ederken.463

a) Genel Olarak463

b) Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Eylemler .465

Sözleşme Sonrası.466

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İŞ SIRRININ İFŞASI ARASINDAKİ İLİŞKİ .466

SIRRIN KORUNMASI İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER .470

Güvenlik ve Denetleme.470

Cezai Şart 472

Sır Saklama Sözleşmesi 473

HUKUKA AYKIRI İFŞANIN SONUÇLARI 475

Hukuki Yaptırımlar 475

a) Tazminat.476

 

İçindekiler 17

b) Cezai şart 478

c) İş Sözleşmesinin Feshi478

Cezai Yaptırım 484

SONUÇ.485

KAYNAKÇA487

 

Onüçüncü Bölüm

İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI

 

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke KARACA YAĞCI

GENEL BİLGİ491

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ491

III. İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ494

İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN HALLER VE İFADE

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI.502

İşçinin İşyerinde Siyasi Görüşlerini İfade Etmesi 502

İşçinin İşveren veya İş Arkadaşları Aleyhine Aşağılayıcı İfadeler

Kullanması507

İşçinin İşyerinde Yabancı Düşmanı ve Irkçı İfadeler Kullanması .516

İşçinin İşyeri Dışındaki Beyanları .519

İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları524

SONUÇ.537

KAYNAKÇA539

 

Ondördüncü Bölüm

İŞÇİNİN İLETİŞİMİNİN İZLENMESİ

 

Doç. Dr. Canan ERDOĞAN

GENEL BİLGİ543

İŞÇİNİN İLETİŞİMİNİ İZLEMEYE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR .544

Kişilik Hakkı Kavramı .544

İşverenin Yönetim Hakkı Kavramı545

III. İŞÇİNİN TELEFONLARININ İZLEMESİ.546

Özel Telefonların İzlenmesi547

İşyeri Telefonlarının İzlenmesi.550

TELEFONLARIN ÖZEL AMAÇLI KULLANILMASI553

Özel Amaçlı Kullanıma İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmaması 553

Özel Amaçlı Kullanımın Yasaklanması555

Özel Amaçlı Kullanıma İzin Verilmesi .556

 

18 İçindekiler

İZLENME VE GÖZETLENMENİN ETKİLERİ.558

Olumlu Etkileri.558

a) İşyeri Kaynaklarının Kötü Kullanımının Engellenmesi.558

b) İşyerine Ait Bilgilerin Korunması .559

c) Performansın Yüksek Tutulması.560

Olumsuz Etkileri560

a) İşçilerin Psikolojisine Olumsuz Etkisi.560

b) İşçi ile İşveren Arasındaki İlişkiye Etkisi.561

HUKUKA UYGUN OLARAK İZLENME VE GÖZETLENMENİN KOŞULLARI 561

Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenlerin Varlığı.562

a) İşçinin Rızası.563

b) İşverenin Dayanabileceği Yarar.565

Ölçülülük İlkesine Uyulması 567

Dürüstlük Kuralına Uygun Yapılması 569

a) İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü570

b) İzlemenin Şeffaf Olması .571

SONUÇ.572

KAYNAKÇA .573

 

Onbeşinci Bölüm

İŞÇİNİN İNTERNET KULLANIMININ VE

E-POSTASININ DENETLENMESİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELEBİ DEMİR

GENEL BİLGİ577

İNTERNET VE E-POSTA KAVRAMLARI.579

III. İŞÇİLERİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMI 581

İşin Gerekliliği Yönünden Kullanım581

Özel Amaçla Kullanım.582

İŞÇİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMININ İŞVEREN TARAFINDAN

DENETLENMESİ 583

Uluslararası Hukuktaki Gelişim583

Türk Hukukundaki Gelişim 587

a) Anayasa Mahkemesi Kararları587

aa) Ömür Kara ve Onursal Özbek Kararı.587

bb) 17.9.2020 tarihli Genel Kurul Kararı.588

b) Yargıtay İçtihadı590

 

İçindekiler 19

İşverenin İnternet ve E-posta Kullanımına Müdahalesinin Sınırları 592

a) Genel Olarak592

b) İşçilerin Bilgilendirilmesi593

c) Müdahalenin Orantılı Olması 596

d) Diğer Sınırlamalar 597

Özel Amaçlı İnternet ve E-posta Kullanımına İşveren Tarafından

Getirilen Düzenlemeler 599

a) İnternet ve E-postanın Özel Amaçlı Kullanımın Yasaklanması .600

b) İnternet ve E-postanın Özel Amaçlı Kullanım Yasağına İlişkin Bir

Düzenleme Bulunmaması.603

İşverenin İnternet ve E-posta Kullanımını Denetlemesi 605

İŞÇİNİN İNTERNET VE E-POSTA KULLANIMININ İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ610

Genel Olarak 610

İşveren Bakımından Sonuçları611

a) Haklı Nedenle Fesih.611

b) Geçerli Nedenle Fesih .616

İşçi Bakımından Sonuçları 618

SONUÇ.619

KAYNAKÇA620

 

Onaltıncı Bölüm

 

İŞYERİNDE GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI ALINMASI VE DENETİMİ

Arş. Gör. Zeycan ÜNÜVAR ALTINAY

GENEL BİLGİ625

İŞYERİNDE GÖRÜNTÜ ve/veya SES KAYDI ALINMA USULLERİ.627

Kavramsal Çerçevenin Belirlenmesi 627

Açık Gözetleme.628

Gizli Gözetleme.629

III. İŞYERİNDE GÖRÜNTÜ ve/veya SES KAYDI ALINMASININ HUKUKİ SINIRLARI630

Genel Olarak 630

Müdahalenin Kanuni Sınırlar Yönünden Denetlenmesi634

Müdahalenin Amaç Yönünden Denetlenmesi637

Müdahalenin Meşru Gerekçe Yönünden Denetlenmesi 638

Müdahalenin Yöntem ve Unsurlar Yönünden Denetlenmesi .646

Müdahalenin Süre Yönünden Denetlenmesi649

Müdahalenin Bildirim Yükümlülüğü Yönünden Denetlenmesi.650

Müdahalenin Sonuç Yönünden Denetlenmesi.654

 

20 İçindekiler

İŞYERİNDE HUKUKİ SINIRLARA UYULMAKSIZIN GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI

ALINMASI654

İşveren Açısından Değerlendirme.654

İşçi Açısından Değerlendirme .656

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Kamera ve/veya Ses Kaydının Delil

Niteliği661

SONUÇ.666

KAYNAKÇA .668

 

Onyedinci Bölüm

 

ELEKTRONİK - BİYOMETRİK TAKİP SİSTEMLERİ VE

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KULLANIMI

 

Dr. Öğr. Üyesi Ece Sıla HAFIZOĞLU

GENEL BİLGİ671

ELEKTRONİK ve BİYOMETRİK TAKİP SİSTEMLERİ .672

Takip Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar .672

a) Global Konum Belirleme Sistemi (GPS)672

b) Biyometrik Sistem Kavramı.673

c) Biyometrik Sistem Çeşitleri ve Hibrit Teknolojiler.674

İş İlişkisinde Elektronik ve Biyometrik Takip Sistemi Uygulamaları .676

a) İşyeri Giriş-Çıkış Kontrol Sistemleri 676

b) İşçi Konum Takibi.678

III. GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ .679

Giyilebilir Teknoloji Kavramı ve Çeşitleri679

İş İlişkisinde Giyilebilir Teknoloji Uygulamaları 681

TAKİP SİSTEMLERİ VE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU 683

Hukuka Uygunluk Bakımından Dikkate Alınacak Esaslar683

a) İşverenin Yönetim ve Denetim Hakkı .683

b) İşçiyi Gözetme (Koruma) Borcu 683

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlama Borcu.685

d) Özel Hayatın Gizliliği ve Seyahat Özgürlüğü 686

e) İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması (İşçinin Bilgilendirilmesi ve

Rıza)688

İşçi - İşveren Haklı Menfaatleri, Ölçülülük İlkesi ve Menfaat Dengesi .694

SONUÇ.698

KAYNAKÇA .702

 

İçindekiler 21

 

Onsekizinci Bölüm

 

DİJİTALLEŞMENİN İŞYERİ KAVRAMINA ETKİSİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve ARBAK

GENEL BİLGİ705

İŞYERİ KAVRAMI .706

İşyeri .706

İşyerine Bağlı Yerler 707

Eklentiler 708

Araçlar709

III. DİJİTAL ÇALIŞMALARDA İŞYERİ KAVRAMI .710

Dijital İşyeri .710

Bağımlılık Unsuru .712

İşyeri Tescili, Kurulması ve Kapanması Usulü 715

Dijital İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği.718

Toplu İş Hukuku Açısından Dijital İşyeri .721

DİJİTAL İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLERİ.724

Olumlu Yönler.724

Olumsuz Yönler726

SONUÇ.728

KAYNAKÇA730

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
921,50   
921,50   
2
460,75   
921,50   
3
307,17   
921,50   
Kapat