Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Şerafettin Gökalp

Açıklamalı ve Örnekleri ileKat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili MevzuatYöneticinin El kitabı


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
488
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252532
Boyut
13,5x19,5
Baskı
11Av. Şerafettin GÖKALP

 

Konu Başlıkları
- Giriş ve Terimler
- Anataşınmazın Yönetimi
- Kat Malikleri Arasındaki İlişkiler
- Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi
- Kat Mülkiyetinden Doğan Başlıca Davalar ve Dilekçe Örnekleri
- Konut Kapıcılığı
- Binaların Güvenliği
- Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
- Seçilmiş Yargıtay İçtihatları ve Özet İçtihatlar
Özel Bölüm: 5711 Sayılı Toplu Yapı Kanunu ve Site Yönetimi

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
Onuncu Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Birinci Bölüm
GİRİŞ VE TERİMLER
I. GİRİŞ 15
II. TERİMLER 17
İkinci Bölüm
ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ
I. YÖNETİCİ 23
A. Atanması ve Seçimi 23
B. Yönetici Ücreti 28
C. Yöneticinin Görevleri 29
Ç. Yöneticinin Sorumluluğu 34
II. YÖNETİMİN DENETLENMESİ 38
III. KAT MALİKLERİ KURULU (GENEL KURUL) 40
IV. TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR 48
İşletme Projesi ve Hükümleri 52
V. İKİNCİ BÖLÜME BAĞLI ÖRNEKLER 61
Örnek Yönetim Planı 63
Örnek Apartman Gelir Makbuzu 75
Örnek Toplantı Çağrısı ve Gündem 76
Örnek İşletme Projesi 77
Örnek Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Karar Yetersayıları Tablosu 81
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 83
II. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI 84
A. Genel Kural 84
B. Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk 84
C. Rahatsız Etmemek, Birbirlerinin Hakların Çiğnememek 85
Ç. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak 86
D. Kiracının Durumu 86
E. Genel Giderlere Katılma Sorumluluğu 88
F. İzin Mecburiyeti 95
G. Anataşınmazın Kullanımı ile İlgili Yasaklar 96
III. YENİLİK VE İLAVELER 100
A. Faydalı Olanlar 103
B. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar 103
IV. DOĞALGAZ UYGULAMASI 104
V. ANATAŞINMAZIN SİGORTA ETTİRİLMESİ 106
VI. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA 108
A. Ortaklığın Giderilmesi 108
B. Öncelikle Satın Alma Hakkı 109
VII. YAPI KOOPERATİFLERİ VE KMK. 109
VIII. SATIŞ VAADİ VE KMK 110
IX. BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ 111
X. ÖNEMLİ İŞLER – BÜYÜK MASRAFLAR 112
XI. BİNALARDA GÜÇLENDİRME 113
Dördüncü Bölüm
KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ
I. KAT İRTİFAKI 117
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI 119
A. Şartları 119
B. Kat Mülkiyeti Kurulması Şekilleri 121
C. Gerekli Belgeler 123
Ç. Kat Mülkiyetinin Akit ve Tescili 124
D. Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği 126
E. Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunluluğu 126
F. 7099 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler 127
Beşinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN
BAŞLICA DAVALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ DAVALARI 129
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 131
YÖNETİM PLANI 133
TASDİKİ YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 133
YÖNETİCİ ATANMASI DAVALARI 135
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI 136
ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARI 137
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVALARI 139
HAKİMİN MÜDAHALESİ 141
Dava Dilekçeleri Örnekleri
Yönetim Alacağına Dair Dilekçe Örnekleri 151
Arsa Payının Düzeltilmesine Dair Dilekçe Örneği 152
Yönetim Planının Değiştirilmesine Dair Dilekçe Örneği 153
Yönetici Atanmasına Dair Dilekçe Örneği 154
Kat Mülkiyetine Çevrilme Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Dair Dilekçe Örneği 155
Kat Malikleri Kurulu Kararının İptaline Dair Dilekçe Örneği 156
Rahatsız Edici Hareketlerin Önlenmesine Dair Dilekçe Örneği 157
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği 158
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği 159
Altıncı Bölüm
KONUT KAPICILIĞI
I. HUKUKİ STATÜSÜ 161
II. KAPICININ İŞE ALINMASI 162
III. KAPICININ HAKLARI 164
A. İş Hukukundan Doğan Hakları 164
B. Kapıcının Sigorta Ettirilmesi 171
IV. KAPICI KONUTU VE TAHLİYESİ 174
V. KAPICI KONUTUNUN BOŞALTILMASI 176
Altıncı Bölümün
EKLERİ
EK: I – Günlük Mesai Çizelgesi 178
EK: II – Dış Hava Sıcaklığına Göre Kazan Suyu Sıcaklığı 179
EK: III – Altıparmak Sitesi Apartmanı (Talimat) 180
EK: IV – Konut Kapıcısı İş Sözleşmesi 182
EK: V – Konut Kapıcılığı (İkinci Tip) Sözleşmesi 184
EK: VI – Kapıcı Konutunun Zabıtaca Boşaltılması Hk. 186
EK: VII – Site Yaşam Kuralları (Örnektir) 187
Yedinci Bölüm
BİNALARIN GÜVENLİĞİ
I. BİNALARDA ISI YALITIMI 193
A. Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Hukuki Yönleri 193
B. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 197
C. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir? 208
II. APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 210
A. Genel Olarak İş Güvenliği ve Sağlığı 210
B. Apartmanlarda Risk Değerlendirme Nasıl Yapılacak? 213
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM 215
Sekizinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 227
TÜRK MEDENÎ KANUNU 269
İMAR KANUNU 273
KİMLİK BİLDİRME KANUNU 277
TEBLİGAT KANUNU 279
AFET SİGORTALARI KANUNU 281
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 291
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 295
OTOPARK YÖNETMELİĞİ 299
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 319
İLGİLİ YÖNETMELİKLER 333
1. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ 333
2. YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 334
3. MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 342
4. İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİKLER 355
Dokuzuncu Bölüm
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI VE
ÖZET İÇTİHATLAR
BÖLÜMDEKİ İÇTİHATLARIN BAŞLIKLARI 359
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI 361
ÖZET İÇTİHATLAR 423
Özel Bölüm
5711 SAYILI TOPLU YAPI KANUNU VE
SİTE YÖNETİMİ
5711 Sayılı Kanun Gerekçesi 431
5711 Sayılı Kanun Metni 442
5711 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklama 454
KMK’da Neler Değişti? (Soru/Cevap) 467
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1651 Sayılı Genelgesi 472
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1685 Sayılı Genelgesi 478
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik 483

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat