Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Şerafettin Gökalp

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
480
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268151
Boyut
13x19
Baskı
1287,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 87 puan kazanacaksınız)
   87

Şerafettin Gökalp

 

1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar yasaya eklenmiştir. Fakat en önemli değişiklik, 2007 yılında çıkarılan 5711 sayılı yasa ile "toplu yapı" kavramının uygulamaya konulmasıdır.

Kitapta; toplu yapı konusunun yanı sıra son yılların çok konuşulan konuları olan, "Binalarda Isı Yalıtımı (Mantolama)", "Apartmanlarda İş Güvenliği ve Sağlığı" ve "Kentsel Dönüşüm" konularında da açıklamalar yapılmıştır.

Kitabın son baskısında, değişen mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapılmıştır. Güncellenmiş ve zenginleştirilmiş son haliyle kitap, sadece site yöneticilerinin değil, hukukçuların da aradığı kaynak haline gelmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Giriş ve Terimler
Anataşınmazın Yönetimi
Kat Malikleri Arasındaki İlişkiler
Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi
Kat Mülkiyetinden Doğan Başlıca Davalar ve Dilekçe Örnekleri
Konut Kapıcılığı
Binaların Güvenliği
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Seçilmiş Yargıtay İçtihatları ve Özet İçtihatlar
Özel Bölüm: 5711 Sayılı Toplu Yapı Kanunu ve Site Yönetimi

İçindekiler

Onuncu Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Birinci Bölüm
GİRİŞ VE TERİMLER
I. GİRİŞ 15
II. TERİMLER 17
İkinci Bölüm
ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ
I. YÖNETİCİ 23
A. Atanması ve Seçimi 23
B. Yönetici Ücreti 28
C. Yöneticinin Görevleri 29
Ç. Yöneticinin Sorumluluğu 34
II. YÖNETİMİN DENETLENMESİ 38
III. KAT MALİKLERİ KURULU (GENEL KURUL) 40
IV. TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR 48
İşletme Projesi ve Hükümleri 52
V. İKİNCİ BÖLÜME BAĞLI ÖRNEKLER 61
Örnek Yönetim Planı 63
Örnek Apartman Gelir Makbuzu 75
Örnek Toplantı Çağrısı ve Gündem 76
Örnek İşletme Projesi 77
Örnek Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Karar Yetersayıları Tablosu 81
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 83
II. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI 84
A. Genel Kural 84
B. Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk 84
C. Rahatsız Etmemek, Birbirlerinin Hakların Çiğnememek 85
Ç. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak 87
D. Kiracının Durumu 87
E. Genel Giderlere Katılma Sorumluluğu 88
F. İzin Mecburiyeti 96
G. Anataşınmazın Kullanımı ile İlgili Yasaklar 96
III. YENİLİK VE İLAVELER 101
A. Faydalı Olanlar 103
B. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar 104
IV. DOĞALGAZ UYGULAMASI 105
V. ANATAŞINMAZIN SİGORTA ETTİRİLMESİ 106
VI. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA 109
A. Ortaklığın Giderilmesi 109
B. Öncelikle Satın Alma Hakkı 109
VII. YAPI KOOPERATİFLERİ VE KMK. 110
VIII. SATIŞ VAADİ VE KMK 111
IX. BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ 112
X. ÖNEMLİ İŞLER – BÜYÜK MASRAFLAR 113
XI. BİNALARDA GÜÇLENDİRME 114
Dördüncü Bölüm
KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ
I. KAT İRTİFAKI 117
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI 119
A. Şartları 119
B. Kat Mülkiyeti Kurulması Şekilleri 121
C. Gerekli Belgeler 123
Ç. Kat Mülkiyetinin Akit ve Tescili 124
D. Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği 126
E. Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunluluğu 126
F. 7099 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler 127
Beşinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN
BAŞLICA DAVALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ DAVALARI 129
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 131
YÖNETİM PLANI TASDİKİ VE 133
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 133
YÖNETİCİ ATANMASI DAVALARI 135
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI 136
ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARI 137
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVALARI 139
HAKİMİN MÜDAHALESİ DAVALARI 141
Dava Dilekçeleri Örnekleri
Yönetim Alacağına Dair Dilekçe Örnekleri 151
Arsa Payının Düzeltilmesine Dair Dilekçe Örneği 152
Yönetim Planının Değiştirilmesine Dair Dilekçe Örneği 153
Yönetici Atanmasına Dair Dilekçe Örneği 154
Kat Mülkiyetine Çevrilme Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Dair Dilekçe Örneği 155
Kat Malikleri Kurulu Kararının İptaline Dair Dilekçe Örneği 156
Rahatsız Edici Hareketlerin Önlenmesine Dair Dilekçe Örneği 157
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği 158
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği 159
Altıncı Bölüm
KONUT KAPICILIĞI
I. HUKUKİ STATÜSÜ 161
II. KAPICININ İŞE ALINMASI 162
III. KAPICININ HAKLARI 164
A. İş Hukukundan Doğan Hakları 164
B. Kapıcının Sigorta Ettirilmesi 171
IV. KAPICI KONUTU 174
V. KAPICI KONUTUNUN BOŞALTILMASI 176
Altıncı Bölümün
EKLERİ
EK: I – Günlük Mesai Çizelgesi 178
EK: II – Dış Hava Sıcaklığına Göre Kazan Suyu Sıcaklığı 179
EK: III – Altıparmak Sitesi Apartmanı (Talimat) 180
EK: IV – Konut Kapıcısı İş Sözleşmesi 182
EK: V – Konut Kapıcılığı (İkinci Tip) Sözleşmesi 184
EK: VI – Kapıcı Konutunun Zabıtaca Boşaltılması Hk. 186
EK: VII – Site Yaşam Kuralları (Örnektir) 187
Yedinci Bölüm
BİNALARIN GÜVENLİĞİ
I. BİNALARDA ISI YALITIMI 193
A. Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Hukuki Yönleri 193
B. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 197
C. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir? 208
II. APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 210
A. Genel Olarak İş Güvenliği ve Sağlığı 210
B. Apartmanlarda Risk Değerlendirme Nasıl Yapılacak? 213
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM 215
Sekizinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 225
TÜRK MEDENÎ KANUNU 267
İMAR KANUNU 271
KİMLİK BİLDİRME KANUNU 275
TEBLİGAT KANUNU 277
AFET SİGORTALARI KANUNU 279
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 289
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 293
OTOPARK YÖNETMELİĞİ 297
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ 319
İLGİLİ YÖNETMELİKLER 337
1. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ 337
2. YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 338
Dokuzuncu Bölüm
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI VE
ÖZET İÇTİHATLAR
BÖLÜMDEKİ İÇTİHATLARIN BAŞLIKLARI 351
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI 353
ÖZET İÇTİHATLAR 415
Özel Bölüm
5711 SAYILI TOPLU YAPI KANUNU VE SİTE YÖNETİMİ
5711 Sayılı Kanun Gerekçesi 423
5711 Sayılı Kanun Metni 434
5711 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklama 446
KMK’da Neler Değişti? (Soru/Cevap) 459
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1651 Sayılı Genelgesi 464
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1685 Sayılı Genelgesi 470
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik 475

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
   
   
Kapat