Türk Borçlar Kanunu & 818 Sayılı Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu & 818 Sayılı Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu (Or)


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
1166
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008552
Boyut
13,5x19,5
Baskı
179,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 79 puan kazanacaksınız)
   79

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
TÜRK BORÇLAR KANUNU GENEL GEREKÇE
ADALET KOMİSYONU RAPORU

BİRİNCİ KISIM / BİRİNCİ KISIM / ERSTE ABTEILUNG
Genel Hükümler / Umumi Hükümler / Allgemeine Bestimmungen
BİRİNCİ BÖLÜM / BİRİNCİ BAP / ERSTER TITEL
Borç İlişkisinin Kaynakları / Borçların Teşekkülü / Die Entstehung der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri / Akitten Doğan Borçlar / Die Entstehung durch Vertrag
A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 107
I. İrade açıklaması 107
1. Genel olarak 107
2. İkinci derecedeki noktalar 108
II. Öneri ve kabul 109
1. Süreli öneri 109
2. Süresiz öneri 110
a. Hazır olanlar arasında 110
b. Hazır olmayanlar arasında 111
3. Örtülü kabul 112
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 113
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 114
6. İlan yoluyla ödül sözü verme 115
7. Önerinin ve kabulün geri alınması. 116
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 117
B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 118
I. Genel kural 118
II. Yazılı şekil 119

1. Yasal şekil 119
a. Kapsamı 119
b. Unsurları 120
c. İmza. 121
d. İmza yerine geçen işaretler 123
2. İradi şekil 124
C. BORÇ TANIMASI 125
D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER 126
E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI. 128
I. Genel olarak 128
II. Kapsamı. 130
1. Yazılmamış sayılma 130
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 132
III. Yorumlanması 133
IV. Değiştirme yasağı 134
V. İçerik denetimi 135
F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 135
I. Sözleşme özgürlüğü 135
II. Kesin hükümsüzlük 136
III. Aşırı yararlanma 138
IV. Önsözleşme 139
G. İRADE BOZUKLUKLARI 140
I. Yanılma 140
1. Yanılmanın hükümleri 140
2. Yanılma hâlleri 141
a. Açıklamada yanılma 141
b. Saikte yanılma 143
c. İletmede yanılma 145
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 145
4. Yanılmada kusur 146
II. Aldatma 148
III. Korkutma 149
1. Hükmü 149
2. Koşulları 150
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 151
H. TEMSİL 152
I. Yetkili temsil 152

1. Genel olarak 152
a. Temsilin hükmü 152
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi 154
2. Hukuki işlemden doğan yetki 155
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 155
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar. 156
c. Yetki belgesinin geri verilmesi 157
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 158
II. Yetkisiz temsil 159
1. Onama hâlinde 159
2. Onamama hâlinde 160
III. Saklı hükümler 162
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri / Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar / Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen
A. SORUMLULUK 163
I. Genel olarak 163
II. Zararın ve kusurun ispatı 164
III. Tazminat 165
1. Belirlenmesi 165
2. İndirilmesi 166
IV. Özel durumlar 168
1. Ölüm ve bedensel zarar 168
a. Ölüm 168
b. Bedensel zarar 169
c. Belirlenmesi 170
d. Manevi tazminat 172
2. Haksız rekabet 173
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 174
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 175
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 176
1. Sebeplerin yarışması 176
2. Müteselsil sorumluluk 176
a. Dış ilişkide 176
b. İç ilişkide 176
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 181
1. Genel olarak 181
2. Sorumluluk 181
B. KUSURSUZ SORUMLULUK 183
I. Hakkaniyet sorumluluğu 183
II. Özen sorumluluğu 184
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 184
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 186
a. Giderim yükümlülüğü 186
b. Alıkoyma hakkı 187
3. Yapı malikinin sorumluluğu 189
a. Giderim yükümlülüğü 189
b. Zarar tehlikesini önleme 190
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 191
C. ZAMANAŞIMI 193
I. Kural 193
II. Rücu isteminde 195
D. YARGILAMA 195
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 195
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 196
III. Geçici ödemeler 197
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri / Haksız Bir Fiil ile Mal İktisabından Doğan Borçlar / Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung
A. KOŞULLARI 198
I. Genel olarak 198
II. Borçlanılmamış edimin ifası. 199
B. GERİ VERMENİN KAPSAMI 200
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 200
II. Giderleri isteme hakkı 201
C. GERİ İSTENEMEME 203
D. ZAMANAŞIMI 204

İKİNCİ BÖLÜM / İKİNCİ BAP / ZWEITER TITEL
Borç İlişkisinin Hükümleri / Borçların Hükmü / Die Wirkung der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Borçların İfası / Borçların İfası / Die Erfüllung der Obligationen
A. GENEL OLARAK. 206
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 206

II. İfanın konusu 206
1. Kısmen ifa 206
2. Bölünemeyen borç 207
3. Çeşit borcu 208
4. Seçimlik borç 209
5. Faiz 210
B. İFA YERİ 211
C. İFA ZAMANI 213
I. Süreye bağlanmamış borç 213
II. Süreye bağlı borç 214
1. Aya ilişkin sürelerde vade 214
2. Diğer sürelerde vade 215
3. Tatil günleri 217
III. İş saatlerinde ifa 218
IV. Sürenin uzatılması 218
V. Erken ifa 219
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 220
1. İfada sıra 220
2. İfa güçsüzlüğü 221
D. ÖDEME 222
I. Ülke parası ile 222
II. Mahsup 224
1. Kısmen ödemede 224
2. Birden çok borçta 225
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 225
b. Kanuna göre 226
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 227
1. Borçlunun hakkı 227
2. Hükümleri 228
3. Senedin geri verilememesi 229
E. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 230
I. Koşulları 230
II. Hükümleri 231
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 231
a. Tevdi hakkı 231
b. Satma hakkı 232
c. Tevdi konusunu geri alma 233
2. Diğer edimlerde 234
F. DİĞER İFA ENGELLERİ 235

İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları / BorçlarınÖdenmemesinin Neticeleri/ Die Folgen der Nichterfüllung
A. BORCUN İFA EDİLMEMESİ 236
I. Giderim borcu 236
1. Genel olarak 236
2. Yapma ve yapmama borçlarında. 238
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 239
1. Genel olarak 239
2. Sorumsuzluk anlaşması. 241
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 242
B. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 244
I. Koşulları. 244
II. Hükümleri 245
1. Genel olarak 245
a. Gecikme tazminatı 245
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 246
2. Temerrüt faizi 247
a. Genel olarak 247
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 249
3. Aşkın zarar 250
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 251
a. Süre verilmesi 251
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 253
c. Seçimlik haklar 254
d. Sürekli edimli sözleşmelerde 256
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi / Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesiri / Beziehungen zu dritten Personen
A. ALACAKLIYA HALEF OLMA 257
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME 258
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 259
I. Genel olarak 259
II. Sorumluluk sigortalarında 261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / ÜÇÜNCÜ BAP / DRITTER TITEL
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı / Borçların Sukutu/ Das Erlöschen der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA ERMESİ 262
B. İBRA 263
C. YENİLEME 264
I. Genel Olarak 264
II. Cari hesaplarda 265
D. BİRLEŞME 266
E. İFA İMKÂNSIZLIĞI 267
I. Genel olarak 267
II. Kısmi ifa imkânsızlığı 268
III. Aşırı ifa güçlüğü 269
F. TAKAS 270
I. Koşulları 270
1. Genel olarak 270
2. Kefalet hâlinde 272
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 272
4. Borçlunun iflası hâlinde 273
II. Hükümleri 273
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 274
IV. Takastan feragat 276

İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı
A. SÜRELER 276
I. On yıllık zamanaşımı 276
II. Beş yıllık zamanaşımı 277
III. Sürelerin kesinliği 280
IV. Zamanaşımının başlangıcı. 281
1. Genel olarak 281
2. Dönemsel edimlerde 281
V. Sürelerin hesaplanması 283
B. BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI 283
C. ZAMANAŞIMININ DURMASI 284

D. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 287
I. Sebepleri 287
II. Birlikte borçlulara etkisi 288
III. Yeni sürenin başlaması 289
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde 289
2. Alacaklının fiili hâlinde 290
E. DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE 291
F. TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA 291
G. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 292
H. İLERİ SÜRÜLMESİ 293

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / DÖRDÜNCÜ BAP/VIERTER TITEL
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar / Borçların Nevileri/ Besondere Verhältnisse bei Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Teselsül / Müteselsil Borçlar / Die Solidarität
A. MÜTESELSİL BORÇLULUK 294
I. Doğuşu 294
II. Dış ilişki 295
1. Hükümleri 295
a. Borçluların sorumluluğu 295
b. Borçluların savunmaları 296
c. Borçluların bireysel davranışı 297
2. Borcun sona ermesi 298
III. İç ilişki 299
1. Paylaşım 299
2. Alacaklıya halef olma 300
B. MÜTESELSİL ALACAKLILIK. 301
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Koşullar / Şarta Bağlı Borçlar / Die Bedingungen
A. GECİKTİRİCİ KOŞUL 303
I. Genel olarak 303
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 304
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 305
B. BOZUCU KOŞUL 306
C. ORTAK HÜKÜMLER 307

I. Koşulun gerçekleşmesi 307
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 307
III. Yasak koşullar 308
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu/ Pey Akçesi, Zamanı Rücu, Ücret Tevkifi ve Cezai Şart/ Haft- und Reugeld. Lohnabzüge. Konventionalstrafe
A. BAĞLANMA PARASI 309
B. CAYMA PARASI 310
C. CEZA KOŞULU 311
I. Alacaklının hakları 311
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 311
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 313
3. Kısmi ifanın yanması 314
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 314

BEŞİNCİ BÖLÜM / BEŞİNCİ BAP / FÜNFTER TITEL
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri / Alacağın Temliki ve Borcun Nakli/ Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme
BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri
A. KOŞULLARI 316
I. İradi devir 316
1. Genel olarak 316
2. Şekli 317
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 318
B. DEVRİN HÜKÜMLERİ 319
I. Borçlunun durumu 319
1. İyiniyetle yapılan ifa 319
2. İfadan kaçınma ve tevdi 320
3. Borçluya ait savunmalar 321
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 322
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 323
IV. Garanti 324
1. Genel olarak 324
2. İfaya yönelik devir 325
3. Sorumluluğun kapsamı 326
C. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 327

İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. İÇ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 328
B. DIŞ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 329
I. Öneri ve kabul 329
II. Önerinin bağlayıcılığı 330
C. BORÇLUNUN DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI 331
I. Bağlı hak ve borçlar 331
II. Savunmalar 332
D. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 334
E. BORCA KATILMA 335
F. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 336
G. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 338
H. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 339
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 339
B. SÖZLEŞMEYE KATILMA 340

İKİNCİ KISIM / İKİNCİ KISIM / ZWEITE ABTEILUNG
Özel Borç İlişkileri / Aktin Muhtelif Nevileri/ Die einzelnen Vertragsverhältnisse
BİRİNCİ BÖLÜM / ALTINCI BAP / SECHSTER TITEL
Satış Sözleşmesi / Satım ve Trampa / Kauf und Tausch
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Genel Hükümler / Umumi Hükümler / Allgemeine Bestimmungen
A. TANIMI VE HÜKÜMLERİ 341
B. YARAR VE HASAR 343
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Taşınır Satışı / Menkul Satımı / Der Fahrniskauf
A. KONUSU 345
B. SATICININ BORÇLARI 346
I. Zilyetliğin devri 346
1. Kural 346
2. Devir ve taşıma giderleri 347

3. Satıcının temerrüdü 348
a. Kural ve ayrık durum 348
b. Giderim borcu ve kapsamı 349
II. Zapttan sorumluluk 351
1. Konusu 351
2. Yargılama usulü 352
a. Davanın bildirimi 352
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme 354
3. Alıcının hakları 355
a. Tam zapt hâlinde 355
b. Kısmi zapt hâlinde 357
III. Ayıptan sorumluluk 358
1. Konusu 358
a. Genel olarak 358
b. Hayvan satışında 359
2. Sorumsuzluk anlaşması 360
3. Alıcının bildiği ayıplar 361
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 362
a. Genel olarak 362
b. Hayvan satışında 363
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 364
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 365
7. Alıcının seçimlik hakları 367
a. Genel olarak 367
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 370
8. Dönmenin sonuçları 371
a. Genel olarak 371
b. Birden çok mal satışında 373
9. Zamanaşımı 374
C. ALICININ BORÇLARI 376
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 376
II. Satış bedelinin belirlenmesi 377
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 379
IV. Alıcının temerrüdü 380
1. Satıcının dönme hakkı 380
2. Zararın hesaplanması ve giderimi 381

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar Gayrimenkul Satımı / Der Grundstückkauf
A. ŞEKİL 383
B. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 384
I. Süresi ve şerhi 384
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 385
III. Önalım hakkı 386
1. İleri sürülmesi 386
2. Koşulları ve hükümleri 387
3. Kullanılması ve hükümleri 388
C. TAŞINMAZ SATIŞI 389
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 389
II. Sorumluluk 390
III. Yarar ve hasar 391
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 393
DÖRDÜNCÜ AYIRIM / DÖRDÜNCÜ FASIL / VIERTER ABSCHNITT
Bazı Satış Türleri / Satımın Bazı Nevileri / Besondere Arten des Kaufes
A. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 393
I. Tanımı 393
II. İspat yükü 394
B. BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ 395
I. Tanımı 395
II. Hükümleri 395
III. Deneme veya gözden geçirme 396
1. Satıcının yanında 396
2. Alıcının yanında 397
C. KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR 399
I. Taksitle satış 399
1. Tanımı, şekli ve içeriği 399
2. Yasal temsilcinin rızası 400
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma
açıklaması 400
4. Tarafların hak ve borçları 401
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 401
b. Alıcının def’ileri 402
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 403

5. Alıcının temerrüdü 403
a. Satıcının seçimlik hakkı 403
b. Sözleşmeden dönme 405
c. Hâkimin müdahalesi 406
6. Yetkili mahkeme ve tahkim 406
7. Uygulama alanı 407
II. Ön ödemeli taksitle satış 408
1. Tanımı, şekli ve içeriği 408
2. Tarafların hak ve borçları 409
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 409
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 410
c. Satış bedelinin ödenmesi 411
d. Satış bedelinin belirlenmesi 411
3. Sözleşmenin sona ermesi. 412
a. Cayma hakkı 412
b. Sözleşmenin süresi 413
c. Alıcının temerrüdü 414
4. Uygulama alanının sınırlanması 415
III. Ortak hükümler 415
D. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ 416
I. Tanımı 416
II. Kurulması 417
III.. Hükümleri 418
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 418
a. Genel olarak 418
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 419
2. Ödemenin peşin olması gereği 420
3. Mülkiyetin geçmesi 421
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 422
IV. Artırmanın iptali 423
İKİNCİ BÖLÜM / BEŞİNCİ FASIL / FÜNFTER ABSCHNITT
Mal Değişim Sözleşmesi / Trampa / Der Tauschvertrag
A. TANIMI 424
B. TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER 424
C. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 425

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / YEDİNCİ BAP / SIEBENTER TİTEL
Bağışlama Sözleşmesi / Bağışlama / Die Schenkung
A. TANIMI 426
B. BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 427
I. Bağışlayan için 427
II. Bağışlanan için 429
C. KURULMASI 429
I. Bağışlama sözü verme 429
II. Elden bağışlama 430
III. Koşullu bağışlama. 431
IV. Yüklemeli bağışlama 432
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 434
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 435
D. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 435
E. BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI 436
I. Bağışlamanın geri alınması 436
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 438
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 440
IV. Bağışlayanın ölümü 441

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / SEKİZİNCİ BAP / ACHTER TITEL
Kira Sözleşmesi / Kira / Die Miete
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Genel Hükümler / Adi Kira / Allgemeine Bestimmungen
A. TANIMI 442
B. KİRA SÜRESİ 443
C. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 444
I. Teslim borcu 444
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 445
III. Yan giderlere katlanma borcu 446
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 447
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 447
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 449
a. Genel olarak 449
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 451
c. Kira bedelinin indirilmesi 453
d. Zararın giderimi 454

V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 455
1. Zapttan sorumluluk 455
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak
sahibi olması 456
a. Kiralananın el değiştirmesi 456
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması 457
c. Tapu siciline şerh 458
D. KİRACININ BORÇLARI 459
I. Kira bedelini ödeme borcu 459
1. Genel olarak 459
2. İfa zamanı 459
3. Kiracının temerrüdü 460
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 462
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 463
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 464
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma
borcu 465
E. ÖZEL DURUMLAR 467
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 467
1. Kiraya veren tarafından 467
2. Kiracı tarafından 468
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 470
III. Kira ilişkisinin devri 471
IV. Kiralananın kullanılmaması 473
1. Genel olarak 473
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 474
V. Takastan feragat yasağı 476
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 476
I. Sürenin geçmesi 476
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 477
1. Genel olarak 477
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 479
3. Taşınır kiralarında 480
III. Olağanüstü fesih 481
1. Önemli sebepler 481
2. Kiracının iflası 483
3. Kiracının ölümü 484

G. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 485
I. Genel olarak 485
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 486
H. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 487
I. Konusu 487
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 488
III. Hakkın kullanılması 489
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. UYGULAMA ALANI 490
B. BAĞLANTILI SÖZLEŞME. 491
C. KULLANMA GİDERLERİ 492
D. KİRACININ GÜVENCE VERMESİ 494
E. KİRA BEDELİ 495
I. Genel olarak 495
II. Belirlenmesi 496
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 498
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 499
F. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 499
I. Bildirim yoluyla 499
1. Genel olarak 499
2. Bildirimin geçerliliği 500
a. Şekil 500
b. Aile konutu 501
II. Dava yoluyla 503
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 503
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 503
b. Yeni malikin gereksinimi 504
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 506
3. Dava süresinin uzaması 508
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 508
5. Yeniden kiralama yasağı 509
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 510

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / İKİNCİ FASIL/ ACHTER TITEL
Ürün Kirası / Hasılat Kirası / Die Pacht
A. TANIMI 511
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 512
C. TUTANAK DÜZENLEME 513
D. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 514
I. Teslim borcu 514
II. Esaslı onarımlar 515
E. KİRACININ BORÇLARI 516
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 516
1. Genel olarak 516
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 517
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 518
III. Bakım borcu 518
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 521
I. Sona erme sebepleri 521
1. Sürenin geçmesi 521
2. Fesih bildirimi 522
3. Olağanüstü fesih 523
a. Önemli sebepler 523
b. Kiracının iflası 524
c. Kiracının ölümü 525
II. Sona ermenin sonuçları 525
1. Geri verme 525
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 527
3. Ürün ve yetişme giderleri 528
4. Saman, gübre ve benzerleri 529
H. HAYVAN KİRASI 529
I. Konusu 529
II. Sorumluluk 530
III. Fesih 532

BEŞİNCİ BÖLÜM / DOKUZUNCU BAP / NEUNTER TITEL
Ödünç Sözleşmeleri / Ariyet ve Karz / Die Leihe
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Kullanım Ödüncü / Ariyet / Die Gebrauchsleihe
A. Tanımı 533

B. HÜKÜMLERİ 534
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 534
II. Bakım ve koruma giderleri 535
III. Müteselsil sorumluluk 536
C. SONA ERMESİ 536
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 536
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 538
III. Ödünç alanın ölümü 538
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Tüketim Ödüncü / Karz / Das Darlehen
A. TANIMI 539
B. HÜKÜMLERİ 540
I. Faiz 540
1. Genel olarak 540
2. Faize ilişkin özel kurallar 541
II. Zamanaşımı 542
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 543
C. PARA YERİNE VERİLEN ŞEYLER 544
D. GERİ VERME ZAMANI 544

ALTINCI BÖLÜM / ONUNCU BAP / ZEHNTER TITEL
Hizmet Sözleşmeleri / Hizmet Akdi / Der Arbeitsvertrag
BİRİNCİ AYIRIM / Erster Abschnitt
Genel Hizmet Sözleşmesi / Der Einzelarbeitsvertrag
A. TANIMI 545
B. KURULMASI 547
C. İŞÇİNİN BORÇLARI 549
I. Bizzat çalışma borcu 549
II. Özen ve sadakat borcu. 550
III. Teslim ve hesap verme borcu 551
IV. Fazla çalışma borcu 552
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 553
VI. İşçinin sorumluluğu 554
D. İŞVERENİN BORÇLARI 555
I. Ücret ödeme borcu 555
1. Ücret 555

a. Genel olarak 555
b. Fazla çalışma ücreti 557
c. İşin sonucundan pay alma 558
d. Aracılık ücreti 559
e. İkramiye 561
2. Ücretin ödenmesi 562
a. Ödeme süresi 562
b. Ücretin korunması 564
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 566
a. İşverenin temerrüdü hâlinde 566
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 567
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi. 569
5. Parça başına veya götürü iş 570
a. İş verme 570
b. Birim ücreti 572
II. İş araç ve malzemeleri 572
III. Giderler 574
1. Genel olarak 574
2. Taşıma araçları 575
3. Giderlerin ödenmesi 576
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 577
1. Genel olarak 577
2. Ev düzeni içinde çalışmada 579
3. Kişisel verilerin kullanılmasında 581
V. Ceza koşulu ve ibra 582
VI. Tatil ve izinler 583
1. Hafta tatili ve iş arama izni 583
2. Yıllık izin 584
a. Süresi 584
b. İndirimi 585
c. Kullanılması 587
d. Ücreti 587
VII. Hizmet belgesi 589
E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI 590
F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ 591
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 591
II. Sözleşmenin devri 592

G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 593
I. Belirli süreli sözleşmede 593
II. Belirsiz süreli sözleşmede 595
1. Genel olarak fesih hakkı 595
2. Fesih bildirim süresi 596
a. Genel olarak 596
b. Deneme süresi içinde 598
III. Feshe karşı koruma 599
V. Derhâl fesih 601
1. Koşulları 601
a. Haklı sebepler 601
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 603
2. Sonuçları 603
a. Haklı sebeple fesihte 603
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 605
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 606
V. İşçinin veya işverenin ölümü 607
1. İşçinin ölümü 607
2. İşverenin ölümü 608
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 610
1. Borçların muaccel olması 610
2. Geri verme yükümlülüğü 611
VII. Rekabet yasağı 612
1. Koşulları 612
2. Sınırlandırılması 613
3. Aykırı davranışların sonuçları 615
4. Sona ermesi 616
İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. TANIMI VE KURULMASI 617
I. Tanımı 617
II. Kurulması 618
B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ 619
I. Yükümlülükleri 619
II. Garanti 621
III. Yetkileri 622

C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 623
I. Faaliyet alanı. 623
II. Ücret 624
1. Genel olarak 624
2. Komisyon 625
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 626
III. Harcamalar 627
IV. Hapis hakkı 628
D. SONA ERMESİ 629
I. Özel fesih süresi 629
II. Özel sonuçlar 630
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleşmesi
A. TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 631
I. Tanımı 631
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 632
III. İşçinin özel borçları 633
1. İşin yapılması 633
2. Malzeme ve iş araçları 634
IV. İşverenin özel borçları 635
1. Ürünün kabulü 635
2. Ücret 636
a. Ödenmesi 636
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde 637
V. Sona ermesi 638
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 639
YEDİNCİ BÖLÜM / ON BİRİNCİ BAP / ELFTER TITEL
Eser Sözleşmesi / İstisna Akdi / Der Werkvertrag
A. TANIMI 640
B. HÜKÜMLERİ 641
I. Yüklenicinin borçları 641
1. Genel olarak 641
2. Malzeme bakımından 642
3. İşe başlama ve yürütme 644
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 645

a. Ayıbın belirlenmesi 645
b. İşsahibinin seçimlik hakları 647
c. İşsahibinin sorumluluğu 648
d. Eserin kabulü 649
e. Zamanaşımı 651
II. İşsahibinin borçları 653
1. Bedelin muacceliyeti 653
2. Bedel 654
a. Götürü bedel 654
b. Değere göre bedel 656
C. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 657
I. Yaklaşık bedelin aşılması 657
II. Eserin yok olması 658
III. Tazminat karşılığı fesih 660
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması. 661
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 662
SEKİZİNCİ BÖLÜM / ON İKİNCİ BAP / ZWÖLFTER TITEL
Yayım Sözleşmesi / Neşir Mukavelesi / Der Verlagsvertrag
A. TANIMI 663
B. ŞEKLİ 664
C. HÜKÜMLERİ 664
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 664
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 665
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi. 667
IV. Çoğaltma ve dağıtım 668
V. Düzeltme ve iyileştirme 669
VI. Bir arada basım ve ayrı ayrı yayım 670
VII. Çeviri hakkı 671
VIII. Bedel isteme hakkı 672
1. Bedelin belirlenmesi 672
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 673
D. SONA ERMESİ 675
I. Eserin yok olması 675
II. Basılanın yok olması. 676
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 677
E. SİPARİŞ ÜZERİNE YAYIM SÖZLEŞMESİ 678

DOKUZUNCU BÖLÜM / ON ÜÇÜNCÜ BAP/DREIZEHNTER TITEL
Vekâlet İlişkileri / Alelıtlak Vekâlet / Der Auftrag
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Vekâlet Sözleşmesi / Vekâlet / Der einfache Auftrag
A. TANIMI 679
B. KURULMASI 680
C. HÜKÜMLERİ 681
I. Vekâletin kapsamı 681
II. Vekilin borçları 682
1. Talimata uygun ifa 682
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 683
a. Genel olarak 683
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 685
3. Hesap verme 686
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 687
III. Vekâlet verenin borçları 688
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 689
D. SONA ERMESİ 690
I. Sebepleri 690
1. Tek taraflı sona erdirme 690
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas 691
II. Hükümleri 692

İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Kredi Mektubu ve Kredi Emri / İtibar Mektubu ve İtibar Emri/ Der Kreditbrief und der Kreditauftrag
A. KREDİ MEKTUBU 692
B. KREDİ EMRİ 694
I. Tanımı ve şekli 694
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 695
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 695
IV. Taraflar arasındaki ilişki 696

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Simsarlık Sözleşmesi / Tellâllık (Simsarlık) / Der Mäklervertrag
A. TANIMI VE ŞEKLİ 697
B. ÜCRET 698

I. Hak etme zamanı 698
II. Ücretin belirlenmesi 699
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 699
V. Ücretten indirim 701
ONUNCU BÖLÜM/ON DÖRDÜNCÜ BAP/VIERZEHNTER TITEL
Vekâletsiz İşgörme / Vekâleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf/ Die Geschäftsführung ohne Auftrag
A. İŞGÖRENİN HAK VE BORÇLARI 702
I. İşin görülmesi 702
II. Sorumluluk 703
III. İşgörenin ehliyetsizliği 705
B. İŞSAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 705
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 705
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 707
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde 708
ONBİRİNCİ BÖLÜM / ON BEŞİNCİ BAP / FÜNFZEHNTER TITEL
Komisyon Sözleşmesi / Komisyon / Die Kommission
A. ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU 708
I. Tanımı 708
II. Komisyoncunun borçları 709
1. Bildirme ve sigortalama borcu 709
2. Özen borcu 710
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 712
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 713
5. Komisyoncunun garantisi 714
III. Komisyoncunun hakları 715
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 715
2. Komisyon ücreti 716
a. İsteme hakkı 716
b. Kaybedilmesi 717
3. Hapis hakkı 718
4. Malın açık artırmayla satılması 718
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 720
a. Bedel ve ücret 720
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 721
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 722
B. DİĞER KOMİSYON İŞLERİ 722

ONİKİNCİ BÖLÜM / ON YEDİNCİ BAP / SIEBZEHNTER TITEL
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları/ Ticari Mümessiller ve Diğer Ticari Vekiller/
Die Prokura und andere Handlungsvollmachten
A. TİCARİ TEMSİLCİ 723
I. Tanımı ve yetki verilmesi 723
II. Temsil yetkisinin kapsamı 725
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 725
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 727
B. TİCARİ VEKİL 728
C. DİĞER TACİR YARDIMCILARI 729
D. REKABET YASAĞI 730
E. TİCARİ TEMSİLCİLERİN, TİCARİ VEKİLLERİN VE DİĞER TACİR YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ 732

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM / ON SEKİZİNCİ BAP / ACHTZEHNTER TITEL
Havale / Havale / Die Anweisung
A. TANIMI 733
B. HÜKÜMLERİ 734
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 734
II. Havale ödeyicisinin borcu 735
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim 736
C. GERİ ALMA 737
D. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 738

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / ON DOKUZUNCU BAP/NEUNZEHNTER TITEL
Saklama Sözleşmeleri / Vedia / Der Hinterlegungsvertrag
A. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 739
I. Tanımı 739
II. Saklatanın borçları 740
III. Saklayanın borçları 741
1. Kullanım yasağı 741
2. Geri verme 742
a. Genel olarak 742
b. Özel durumlar 743
c. Geri verme yeri 744
3. Saklayanların sorumluluğu 745
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 745

IV. Güvenilirkişiye bırakma 746
B. MİSLÎ ŞEYLERİN SAKLANMASI 747
C. ARDİYECİYE BIRAKMA 748
I. Senet çıkarma 748
II. Ardiyecinin saklama borcu 749
III. Bırakılan şeylerin karışması 750
IV. Ardiyecinin hakları 751
V. Malların geri verilmesi 752
D. KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ
İŞLETENLERE BIRAKMA 753
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 753
1. Koşulları ve kapsamı 753
2. Kıymetli eşya 754
3. Sorumluluğun kalkması 755
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 756
III. Hapis hakkı 758
ON BEŞİNCİ BÖLÜM / YİRMİNCİ BAP / ZWANZIGSTER TITEL
Kefalet Sözleşmesi / Kefalet / Die Bürgschaft
A. TANIMI 758
B. KOŞULLARI 759
I. Asıl borç 759
II. Şekil 761
III. Eşin rızası 763
C. İÇERİĞİ 764
I. Türlerine göre 764
1. Adi kefalet 764
2. Müteselsil kefalet 767
3. Birlikte kefalet 768
4. Kefile kefil ve rücua kefil 771
II. Ortak hükümler 771
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 771
a. Sorumluluğun kapsamı 771
b. Kefilin takibi 774
c. Def’iler 775
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 777
e. Ödemenin kabulünü isteme 780
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt 781

2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 783
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 783
b. Kefilin rücu hakkı 785
c. Kefilin bildirim yükü 788
D. SONA ERMESİ 789
I. Kanun gereğince 789
II. Kefaletten dönme 791
III. Süreli kefalette 792
IV. Süreli olmayan kefalette 793
V. Çalışanlara kefalette 795
E. UYGULAMA ALANI 796
ON ALTINCI BÖLÜM / YİRMİ BİRİNCİ BAP/ EINUNDZWANZIGSTER TITEL
Kumar ve Bahis / Kumar ve Bahis / Spiel und Wette
A. ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ 796
B. BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME 797
C. PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI 798

ON YEDİNCİ BÖLÜM / YİRMİ İKİNCİ BAP/ ZWEIUNDZWANZIGSTER TITEL
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri/ Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi/
Der Leibrentenvertrag und die Verpfründung
BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. TANIMI 800
B. ŞEKLİ. 801
C. GELİR ALACAKLISININ HAKLARI 802
I. Hakkın kullanılması 802
II. Devredilebilmesi 803
İKİNCİ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. TANIMI 804
B. ŞEKLİ. 805
C. GÜVENCESİ 806

D. KONUSU 807
E. İPTALİ VE TENKİSİ 808
F. SONA ERMESİ 809
I. Önel verilerek fesih 809
II. Önel verilmeksizin fesih 810
III. Bakım borçlusunun ölümü 811
G. DEVREDİLEMEZLİK, İFLAS VE HACİZ HÂLİNDE İSTEM 812
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM / YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP / DREIUNDZWANZIGSTER TITEL
Adi Ortaklık Sözleşmesi / Adi Şirket / Die einfache Gesellschaft
A. TANIMI 813
B. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. 814
I. Katılım payı 814
II. Kazanç ve zarar 815
1. Kazancın paylaşılması 815
2. Kazanç ve zarara katılma 816
III. Ortaklığın kararları 817
IV. Ortaklığın yönetimi 818
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 819
1. Rekabet yasağı 819
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 820
3. Özen borcu 821
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 822
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 823
1. Genel olarak 823
2. Ortaklık işlerini inceleme 825
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 826
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 826
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 827
a. Genel olarak 827
b. Ortaklık payının tasfiyesi 828
c. Malvarlığının yetersizliği 829
d. Tamamlanmamış işler 829
C. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ 830
I. Temsil 830
II. Temsilin sonuçları 831
D. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 833

I. Sona erme sebepleri 833
1. Genel olarak 833
2. Belirsiz süreli ortaklık 835
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 836
III. Tasfiye 837
1. Katılım payı için yapılacak işlem 837
2. Kazanç ve zararın paylaşımı 838
3. Tasfiye usulü 839
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 841
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 842
Yürürlükten kaldırılan Kanun 843
Yürürlük 843
Yürütme 843
 6098 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN
HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 844
 MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI / UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS / ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE
ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF 845
 THE PRINCIPLES ON EUROPEAN CONTRACT LAW 923
 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 965
 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 1009
SÖZLÜK 1105
KAVRAM İNDEKSİ (TBK) 1117

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
TÜRK BORÇLAR KANUNU GENEL GEREKÇE
ADALET KOMİSYONU RAPORU

BİRİNCİ KISIM / BİRİNCİ KISIM / ERSTE ABTEILUNG
Genel Hükümler / Umumi Hükümler / Allgemeine Bestimmungen
BİRİNCİ BÖLÜM / BİRİNCİ BAP / ERSTER TITEL
Borç İlişkisinin Kaynakları / Borçların Teşekkülü / Die Entstehung der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri / Akitten Doğan Borçlar / Die Entstehung durch Vertrag
A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 107
I. İrade açıklaması 107
1. Genel olarak 107
2. İkinci derecedeki noktalar 108
II. Öneri ve kabul 109
1. Süreli öneri 109
2. Süresiz öneri 110
a. Hazır olanlar arasında 110
b. Hazır olmayanlar arasında 111
3. Örtülü kabul 112
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 113
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 114
6. İlan yoluyla ödül sözü verme 115
7. Önerinin ve kabulün geri alınması. 116
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 117
B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 118
I. Genel kural 118
II. Yazılı şekil 119

1. Yasal şekil 119
a. Kapsamı 119
b. Unsurları 120
c. İmza. 121
d. İmza yerine geçen işaretler 123
2. İradi şekil 124
C. BORÇ TANIMASI 125
D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER 126
E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI. 128
I. Genel olarak 128
II. Kapsamı. 130
1. Yazılmamış sayılma 130
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 132
III. Yorumlanması 133
IV. Değiştirme yasağı 134
V. İçerik denetimi 135
F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 135
I. Sözleşme özgürlüğü 135
II. Kesin hükümsüzlük 136
III. Aşırı yararlanma 138
IV. Önsözleşme 139
G. İRADE BOZUKLUKLARI 140
I. Yanılma 140
1. Yanılmanın hükümleri 140
2. Yanılma hâlleri 141
a. Açıklamada yanılma 141
b. Saikte yanılma 143
c. İletmede yanılma 145
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 145
4. Yanılmada kusur 146
II. Aldatma 148
III. Korkutma 149
1. Hükmü 149
2. Koşulları 150
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 151
H. TEMSİL 152
I. Yetkili temsil 152

1. Genel olarak 152
a. Temsilin hükmü 152
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi 154
2. Hukuki işlemden doğan yetki 155
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 155
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar. 156
c. Yetki belgesinin geri verilmesi 157
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 158
II. Yetkisiz temsil 159
1. Onama hâlinde 159
2. Onamama hâlinde 160
III. Saklı hükümler 162
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri / Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar / Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen
A. SORUMLULUK 163
I. Genel olarak 163
II. Zararın ve kusurun ispatı 164
III. Tazminat 165
1. Belirlenmesi 165
2. İndirilmesi 166
IV. Özel durumlar 168
1. Ölüm ve bedensel zarar 168
a. Ölüm 168
b. Bedensel zarar 169
c. Belirlenmesi 170
d. Manevi tazminat 172
2. Haksız rekabet 173
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 174
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 175
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 176
1. Sebeplerin yarışması 176
2. Müteselsil sorumluluk 176
a. Dış ilişkide 176
b. İç ilişkide 176
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 181
1. Genel olarak 181
2. Sorumluluk 181
B. KUSURSUZ SORUMLULUK 183
I. Hakkaniyet sorumluluğu 183
II. Özen sorumluluğu 184
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 184
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 186
a. Giderim yükümlülüğü 186
b. Alıkoyma hakkı 187
3. Yapı malikinin sorumluluğu 189
a. Giderim yükümlülüğü 189
b. Zarar tehlikesini önleme 190
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 191
C. ZAMANAŞIMI 193
I. Kural 193
II. Rücu isteminde 195
D. YARGILAMA 195
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 195
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 196
III. Geçici ödemeler 197
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri / Haksız Bir Fiil ile Mal İktisabından Doğan Borçlar / Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung
A. KOŞULLARI 198
I. Genel olarak 198
II. Borçlanılmamış edimin ifası. 199
B. GERİ VERMENİN KAPSAMI 200
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 200
II. Giderleri isteme hakkı 201
C. GERİ İSTENEMEME 203
D. ZAMANAŞIMI 204

İKİNCİ BÖLÜM / İKİNCİ BAP / ZWEITER TITEL
Borç İlişkisinin Hükümleri / Borçların Hükmü / Die Wirkung der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Borçların İfası / Borçların İfası / Die Erfüllung der Obligationen
A. GENEL OLARAK. 206
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 206

II. İfanın konusu 206
1. Kısmen ifa 206
2. Bölünemeyen borç 207
3. Çeşit borcu 208
4. Seçimlik borç 209
5. Faiz 210
B. İFA YERİ 211
C. İFA ZAMANI 213
I. Süreye bağlanmamış borç 213
II. Süreye bağlı borç 214
1. Aya ilişkin sürelerde vade 214
2. Diğer sürelerde vade 215
3. Tatil günleri 217
III. İş saatlerinde ifa 218
IV. Sürenin uzatılması 218
V. Erken ifa 219
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 220
1. İfada sıra 220
2. İfa güçsüzlüğü 221
D. ÖDEME 222
I. Ülke parası ile 222
II. Mahsup 224
1. Kısmen ödemede 224
2. Birden çok borçta 225
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 225
b. Kanuna göre 226
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 227
1. Borçlunun hakkı 227
2. Hükümleri 228
3. Senedin geri verilememesi 229
E. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 230
I. Koşulları 230
II. Hükümleri 231
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 231
a. Tevdi hakkı 231
b. Satma hakkı 232
c. Tevdi konusunu geri alma 233
2. Diğer edimlerde 234
F. DİĞER İFA ENGELLERİ 235

İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları / BorçlarınÖdenmemesinin Neticeleri/ Die Folgen der Nichterfüllung
A. BORCUN İFA EDİLMEMESİ 236
I. Giderim borcu 236
1. Genel olarak 236
2. Yapma ve yapmama borçlarında. 238
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 239
1. Genel olarak 239
2. Sorumsuzluk anlaşması. 241
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 242
B. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 244
I. Koşulları. 244
II. Hükümleri 245
1. Genel olarak 245
a. Gecikme tazminatı 245
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 246
2. Temerrüt faizi 247
a. Genel olarak 247
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 249
3. Aşkın zarar 250
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 251
a. Süre verilmesi 251
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 253
c. Seçimlik haklar 254
d. Sürekli edimli sözleşmelerde 256
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi / Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesiri / Beziehungen zu dritten Personen
A. ALACAKLIYA HALEF OLMA 257
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME 258
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 259
I. Genel olarak 259
II. Sorumluluk sigortalarında 261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / ÜÇÜNCÜ BAP / DRITTER TITEL
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı / Borçların Sukutu/ Das Erlöschen der Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA ERMESİ 262
B. İBRA 263
C. YENİLEME 264
I. Genel Olarak 264
II. Cari hesaplarda 265
D. BİRLEŞME 266
E. İFA İMKÂNSIZLIĞI 267
I. Genel olarak 267
II. Kısmi ifa imkânsızlığı 268
III. Aşırı ifa güçlüğü 269
F. TAKAS 270
I. Koşulları 270
1. Genel olarak 270
2. Kefalet hâlinde 272
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 272
4. Borçlunun iflası hâlinde 273
II. Hükümleri 273
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 274
IV. Takastan feragat 276

İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı
A. SÜRELER 276
I. On yıllık zamanaşımı 276
II. Beş yıllık zamanaşımı 277
III. Sürelerin kesinliği 280
IV. Zamanaşımının başlangıcı. 281
1. Genel olarak 281
2. Dönemsel edimlerde 281
V. Sürelerin hesaplanması 283
B. BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI 283
C. ZAMANAŞIMININ DURMASI 284

D. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 287
I. Sebepleri 287
II. Birlikte borçlulara etkisi 288
III. Yeni sürenin başlaması 289
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde 289
2. Alacaklının fiili hâlinde 290
E. DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE 291
F. TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA 291
G. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 292
H. İLERİ SÜRÜLMESİ 293

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / DÖRDÜNCÜ BAP/VIERTER TITEL
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar / Borçların Nevileri/ Besondere Verhältnisse bei Obligationen
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Teselsül / Müteselsil Borçlar / Die Solidarität
A. MÜTESELSİL BORÇLULUK 294
I. Doğuşu 294
II. Dış ilişki 295
1. Hükümleri 295
a. Borçluların sorumluluğu 295
b. Borçluların savunmaları 296
c. Borçluların bireysel davranışı 297
2. Borcun sona ermesi 298
III. İç ilişki 299
1. Paylaşım 299
2. Alacaklıya halef olma 300
B. MÜTESELSİL ALACAKLILIK. 301
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Koşullar / Şarta Bağlı Borçlar / Die Bedingungen
A. GECİKTİRİCİ KOŞUL 303
I. Genel olarak 303
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 304
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 305
B. BOZUCU KOŞUL 306
C. ORTAK HÜKÜMLER 307

I. Koşulun gerçekleşmesi 307
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 307
III. Yasak koşullar 308
ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu/ Pey Akçesi, Zamanı Rücu, Ücret Tevkifi ve Cezai Şart/ Haft- und Reugeld. Lohnabzüge. Konventionalstrafe
A. BAĞLANMA PARASI 309
B. CAYMA PARASI 310
C. CEZA KOŞULU 311
I. Alacaklının hakları 311
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 311
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 313
3. Kısmi ifanın yanması 314
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 314

BEŞİNCİ BÖLÜM / BEŞİNCİ BAP / FÜNFTER TITEL
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri / Alacağın Temliki ve Borcun Nakli/ Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme
BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri
A. KOŞULLARI 316
I. İradi devir 316
1. Genel olarak 316
2. Şekli 317
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 318
B. DEVRİN HÜKÜMLERİ 319
I. Borçlunun durumu 319
1. İyiniyetle yapılan ifa 319
2. İfadan kaçınma ve tevdi 320
3. Borçluya ait savunmalar 321
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 322
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 323
IV. Garanti 324
1. Genel olarak 324
2. İfaya yönelik devir 325
3. Sorumluluğun kapsamı 326
C. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 327

İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. İÇ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 328
B. DIŞ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ 329
I. Öneri ve kabul 329
II. Önerinin bağlayıcılığı 330
C. BORÇLUNUN DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI 331
I. Bağlı hak ve borçlar 331
II. Savunmalar 332
D. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 334
E. BORCA KATILMA 335
F. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 336
G. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 338
H. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 339
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 339
B. SÖZLEŞMEYE KATILMA 340

İKİNCİ KISIM / İKİNCİ KISIM / ZWEITE ABTEILUNG
Özel Borç İlişkileri / Aktin Muhtelif Nevileri/ Die einzelnen Vertragsverhältnisse
BİRİNCİ BÖLÜM / ALTINCI BAP / SECHSTER TITEL
Satış Sözleşmesi / Satım ve Trampa / Kauf und Tausch
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Genel Hükümler / Umumi Hükümler / Allgemeine Bestimmungen
A. TANIMI VE HÜKÜMLERİ 341
B. YARAR VE HASAR 343
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Taşınır Satışı / Menkul Satımı / Der Fahrniskauf
A. KONUSU 345
B. SATICININ BORÇLARI 346
I. Zilyetliğin devri 346
1. Kural 346
2. Devir ve taşıma giderleri 347

3. Satıcının temerrüdü 348
a. Kural ve ayrık durum 348
b. Giderim borcu ve kapsamı 349
II. Zapttan sorumluluk 351
1. Konusu 351
2. Yargılama usulü 352
a. Davanın bildirimi 352
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme 354
3. Alıcının hakları 355
a. Tam zapt hâlinde 355
b. Kısmi zapt hâlinde 357
III. Ayıptan sorumluluk 358
1. Konusu 358
a. Genel olarak 358
b. Hayvan satışında 359
2. Sorumsuzluk anlaşması 360
3. Alıcının bildiği ayıplar 361
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 362
a. Genel olarak 362
b. Hayvan satışında 363
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 364
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 365
7. Alıcının seçimlik hakları 367
a. Genel olarak 367
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 370
8. Dönmenin sonuçları 371
a. Genel olarak 371
b. Birden çok mal satışında 373
9. Zamanaşımı 374
C. ALICININ BORÇLARI 376
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 376
II. Satış bedelinin belirlenmesi 377
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 379
IV. Alıcının temerrüdü 380
1. Satıcının dönme hakkı 380
2. Zararın hesaplanması ve giderimi 381

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar Gayrimenkul Satımı / Der Grundstückkauf
A. ŞEKİL 383
B. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 384
I. Süresi ve şerhi 384
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 385
III. Önalım hakkı 386
1. İleri sürülmesi 386
2. Koşulları ve hükümleri 387
3. Kullanılması ve hükümleri 388
C. TAŞINMAZ SATIŞI 389
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 389
II. Sorumluluk 390
III. Yarar ve hasar 391
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 393
DÖRDÜNCÜ AYIRIM / DÖRDÜNCÜ FASIL / VIERTER ABSCHNITT
Bazı Satış Türleri / Satımın Bazı Nevileri / Besondere Arten des Kaufes
A. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ 393
I. Tanımı 393
II. İspat yükü 394
B. BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ 395
I. Tanımı 395
II. Hükümleri 395
III. Deneme veya gözden geçirme 396
1. Satıcının yanında 396
2. Alıcının yanında 397
C. KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR 399
I. Taksitle satış 399
1. Tanımı, şekli ve içeriği 399
2. Yasal temsilcinin rızası 400
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma
açıklaması 400
4. Tarafların hak ve borçları 401
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 401
b. Alıcının def’ileri 402
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 403

5. Alıcının temerrüdü 403
a. Satıcının seçimlik hakkı 403
b. Sözleşmeden dönme 405
c. Hâkimin müdahalesi 406
6. Yetkili mahkeme ve tahkim 406
7. Uygulama alanı 407
II. Ön ödemeli taksitle satış 408
1. Tanımı, şekli ve içeriği 408
2. Tarafların hak ve borçları 409
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 409
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 410
c. Satış bedelinin ödenmesi 411
d. Satış bedelinin belirlenmesi 411
3. Sözleşmenin sona ermesi. 412
a. Cayma hakkı 412
b. Sözleşmenin süresi 413
c. Alıcının temerrüdü 414
4. Uygulama alanının sınırlanması 415
III. Ortak hükümler 415
D. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ 416
I. Tanımı 416
II. Kurulması 417
III.. Hükümleri 418
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 418
a. Genel olarak 418
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 419
2. Ödemenin peşin olması gereği 420
3. Mülkiyetin geçmesi 421
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 422
IV. Artırmanın iptali 423
İKİNCİ BÖLÜM / BEŞİNCİ FASIL / FÜNFTER ABSCHNITT
Mal Değişim Sözleşmesi / Trampa / Der Tauschvertrag
A. TANIMI 424
B. TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER 424
C. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 425

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / YEDİNCİ BAP / SIEBENTER TİTEL
Bağışlama Sözleşmesi / Bağışlama / Die Schenkung
A. TANIMI 426
B. BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 427
I. Bağışlayan için 427
II. Bağışlanan için 429
C. KURULMASI 429
I. Bağışlama sözü verme 429
II. Elden bağışlama 430
III. Koşullu bağışlama. 431
IV. Yüklemeli bağışlama 432
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 434
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 435
D. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU 435
E. BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI 436
I. Bağışlamanın geri alınması 436
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 438
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 440
IV. Bağışlayanın ölümü 441

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / SEKİZİNCİ BAP / ACHTER TITEL
Kira Sözleşmesi / Kira / Die Miete
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Genel Hükümler / Adi Kira / Allgemeine Bestimmungen
A. TANIMI 442
B. KİRA SÜRESİ 443
C. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 444
I. Teslim borcu 444
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 445
III. Yan giderlere katlanma borcu 446
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 447
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 447
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 449
a. Genel olarak 449
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 451
c. Kira bedelinin indirilmesi 453
d. Zararın giderimi 454

V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 455
1. Zapttan sorumluluk 455
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak
sahibi olması 456
a. Kiralananın el değiştirmesi 456
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması 457
c. Tapu siciline şerh 458
D. KİRACININ BORÇLARI 459
I. Kira bedelini ödeme borcu 459
1. Genel olarak 459
2. İfa zamanı 459
3. Kiracının temerrüdü 460
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 462
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 463
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 464
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma
borcu 465
E. ÖZEL DURUMLAR 467
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 467
1. Kiraya veren tarafından 467
2. Kiracı tarafından 468
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 470
III. Kira ilişkisinin devri 471
IV. Kiralananın kullanılmaması 473
1. Genel olarak 473
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 474
V. Takastan feragat yasağı 476
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 476
I. Sürenin geçmesi 476
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 477
1. Genel olarak 477
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 479
3. Taşınır kiralarında 480
III. Olağanüstü fesih 481
1. Önemli sebepler 481
2. Kiracının iflası 483
3. Kiracının ölümü 484

G. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 485
I. Genel olarak 485
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 486
H. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 487
I. Konusu 487
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 488
III. Hakkın kullanılması 489
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. UYGULAMA ALANI 490
B. BAĞLANTILI SÖZLEŞME. 491
C. KULLANMA GİDERLERİ 492
D. KİRACININ GÜVENCE VERMESİ 494
E. KİRA BEDELİ 495
I. Genel olarak 495
II. Belirlenmesi 496
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 498
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 499
F. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 499
I. Bildirim yoluyla 499
1. Genel olarak 499
2. Bildirimin geçerliliği 500
a. Şekil 500
b. Aile konutu 501
II. Dava yoluyla 503
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 503
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 503
b. Yeni malikin gereksinimi 504
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 506
3. Dava süresinin uzaması 508
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 508
5. Yeniden kiralama yasağı 509
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 510

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / İKİNCİ FASIL/ ACHTER TITEL
Ürün Kirası / Hasılat Kirası / Die Pacht
A. TANIMI 511
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 512
C. TUTANAK DÜZENLEME 513
D. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 514
I. Teslim borcu 514
II. Esaslı onarımlar 515
E. KİRACININ BORÇLARI 516
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 516
1. Genel olarak 516
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 517
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 518
III. Bakım borcu 518
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 521
I. Sona erme sebepleri 521
1. Sürenin geçmesi 521
2. Fesih bildirimi 522
3. Olağanüstü fesih 523
a. Önemli sebepler 523
b. Kiracının iflası 524
c. Kiracının ölümü 525
II. Sona ermenin sonuçları 525
1. Geri verme 525
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 527
3. Ürün ve yetişme giderleri 528
4. Saman, gübre ve benzerleri 529
H. HAYVAN KİRASI 529
I. Konusu 529
II. Sorumluluk 530
III. Fesih 532

BEŞİNCİ BÖLÜM / DOKUZUNCU BAP / NEUNTER TITEL
Ödünç Sözleşmeleri / Ariyet ve Karz / Die Leihe
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Kullanım Ödüncü / Ariyet / Die Gebrauchsleihe
A. Tanımı 533

B. HÜKÜMLERİ 534
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 534
II. Bakım ve koruma giderleri 535
III. Müteselsil sorumluluk 536
C. SONA ERMESİ 536
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 536
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 538
III. Ödünç alanın ölümü 538
İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Tüketim Ödüncü / Karz / Das Darlehen
A. TANIMI 539
B. HÜKÜMLERİ 540
I. Faiz 540
1. Genel olarak 540
2. Faize ilişkin özel kurallar 541
II. Zamanaşımı 542
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 543
C. PARA YERİNE VERİLEN ŞEYLER 544
D. GERİ VERME ZAMANI 544

ALTINCI BÖLÜM / ONUNCU BAP / ZEHNTER TITEL
Hizmet Sözleşmeleri / Hizmet Akdi / Der Arbeitsvertrag
BİRİNCİ AYIRIM / Erster Abschnitt
Genel Hizmet Sözleşmesi / Der Einzelarbeitsvertrag
A. TANIMI 545
B. KURULMASI 547
C. İŞÇİNİN BORÇLARI 549
I. Bizzat çalışma borcu 549
II. Özen ve sadakat borcu. 550
III. Teslim ve hesap verme borcu 551
IV. Fazla çalışma borcu 552
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 553
VI. İşçinin sorumluluğu 554
D. İŞVERENİN BORÇLARI 555
I. Ücret ödeme borcu 555
1. Ücret 555

a. Genel olarak 555
b. Fazla çalışma ücreti 557
c. İşin sonucundan pay alma 558
d. Aracılık ücreti 559
e. İkramiye 561
2. Ücretin ödenmesi 562
a. Ödeme süresi 562
b. Ücretin korunması 564
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 566
a. İşverenin temerrüdü hâlinde 566
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 567
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi. 569
5. Parça başına veya götürü iş 570
a. İş verme 570
b. Birim ücreti 572
II. İş araç ve malzemeleri 572
III. Giderler 574
1. Genel olarak 574
2. Taşıma araçları 575
3. Giderlerin ödenmesi 576
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 577
1. Genel olarak 577
2. Ev düzeni içinde çalışmada 579
3. Kişisel verilerin kullanılmasında 581
V. Ceza koşulu ve ibra 582
VI. Tatil ve izinler 583
1. Hafta tatili ve iş arama izni 583
2. Yıllık izin 584
a. Süresi 584
b. İndirimi 585
c. Kullanılması 587
d. Ücreti 587
VII. Hizmet belgesi 589
E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI 590
F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ 591
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 591
II. Sözleşmenin devri 592

G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 593
I. Belirli süreli sözleşmede 593
II. Belirsiz süreli sözleşmede 595
1. Genel olarak fesih hakkı 595
2. Fesih bildirim süresi 596
a. Genel olarak 596
b. Deneme süresi içinde 598
III. Feshe karşı koruma 599
V. Derhâl fesih 601
1. Koşulları 601
a. Haklı sebepler 601
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 603
2. Sonuçları 603
a. Haklı sebeple fesihte 603
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 605
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 606
V. İşçinin veya işverenin ölümü 607
1. İşçinin ölümü 607
2. İşverenin ölümü 608
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 610
1. Borçların muaccel olması 610
2. Geri verme yükümlülüğü 611
VII. Rekabet yasağı 612
1. Koşulları 612
2. Sınırlandırılması 613
3. Aykırı davranışların sonuçları 615
4. Sona ermesi 616
İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. TANIMI VE KURULMASI 617
I. Tanımı 617
II. Kurulması 618
B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ 619
I. Yükümlülükleri 619
II. Garanti 621
III. Yetkileri 622

C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 623
I. Faaliyet alanı. 623
II. Ücret 624
1. Genel olarak 624
2. Komisyon 625
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 626
III. Harcamalar 627
IV. Hapis hakkı 628
D. SONA ERMESİ 629
I. Özel fesih süresi 629
II. Özel sonuçlar 630
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleşmesi
A. TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 631
I. Tanımı 631
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 632
III. İşçinin özel borçları 633
1. İşin yapılması 633
2. Malzeme ve iş araçları 634
IV. İşverenin özel borçları 635
1. Ürünün kabulü 635
2. Ücret 636
a. Ödenmesi 636
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde 637
V. Sona ermesi 638
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 639
YEDİNCİ BÖLÜM / ON BİRİNCİ BAP / ELFTER TITEL
Eser Sözleşmesi / İstisna Akdi / Der Werkvertrag
A. TANIMI 640
B. HÜKÜMLERİ 641
I. Yüklenicinin borçları 641
1. Genel olarak 641
2. Malzeme bakımından 642
3. İşe başlama ve yürütme 644
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 645

a. Ayıbın belirlenmesi 645
b. İşsahibinin seçimlik hakları 647
c. İşsahibinin sorumluluğu 648
d. Eserin kabulü 649
e. Zamanaşımı 651
II. İşsahibinin borçları 653
1. Bedelin muacceliyeti 653
2. Bedel 654
a. Götürü bedel 654
b. Değere göre bedel 656
C. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 657
I. Yaklaşık bedelin aşılması 657
II. Eserin yok olması 658
III. Tazminat karşılığı fesih 660
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması. 661
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 662
SEKİZİNCİ BÖLÜM / ON İKİNCİ BAP / ZWÖLFTER TITEL
Yayım Sözleşmesi / Neşir Mukavelesi / Der Verlagsvertrag
A. TANIMI 663
B. ŞEKLİ 664
C. HÜKÜMLERİ 664
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 664
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 665
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi. 667
IV. Çoğaltma ve dağıtım 668
V. Düzeltme ve iyileştirme 669
VI. Bir arada basım ve ayrı ayrı yayım 670
VII. Çeviri hakkı 671
VIII. Bedel isteme hakkı 672
1. Bedelin belirlenmesi 672
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 673
D. SONA ERMESİ 675
I. Eserin yok olması 675
II. Basılanın yok olması. 676
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 677
E. SİPARİŞ ÜZERİNE YAYIM SÖZLEŞMESİ 678

DOKUZUNCU BÖLÜM / ON ÜÇÜNCÜ BAP/DREIZEHNTER TITEL
Vekâlet İlişkileri / Alelıtlak Vekâlet / Der Auftrag
BİRİNCİ AYIRIM / BİRİNCİ FASIL / ERSTER ABSCHNITT
Vekâlet Sözleşmesi / Vekâlet / Der einfache Auftrag
A. TANIMI 679
B. KURULMASI 680
C. HÜKÜMLERİ 681
I. Vekâletin kapsamı 681
II. Vekilin borçları 682
1. Talimata uygun ifa 682
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 683
a. Genel olarak 683
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 685
3. Hesap verme 686
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 687
III. Vekâlet verenin borçları 688
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 689
D. SONA ERMESİ 690
I. Sebepleri 690
1. Tek taraflı sona erdirme 690
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas 691
II. Hükümleri 692

İKİNCİ AYIRIM / İKİNCİ FASIL / ZWEITER ABSCHNITT
Kredi Mektubu ve Kredi Emri / İtibar Mektubu ve İtibar Emri/ Der Kreditbrief und der Kreditauftrag
A. KREDİ MEKTUBU 692
B. KREDİ EMRİ 694
I. Tanımı ve şekli 694
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 695
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 695
IV. Taraflar arasındaki ilişki 696

ÜÇÜNCÜ AYIRIM / ÜÇÜNCÜ FASIL / DRITTER ABSCHNITT
Simsarlık Sözleşmesi / Tellâllık (Simsarlık) / Der Mäklervertrag
A. TANIMI VE ŞEKLİ 697
B. ÜCRET 698

I. Hak etme zamanı 698
II. Ücretin belirlenmesi 699
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 699
V. Ücretten indirim 701
ONUNCU BÖLÜM/ON DÖRDÜNCÜ BAP/VIERZEHNTER TITEL
Vekâletsiz İşgörme / Vekâleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf/ Die Geschäftsführung ohne Auftrag
A. İŞGÖRENİN HAK VE BORÇLARI 702
I. İşin görülmesi 702
II. Sorumluluk 703
III. İşgörenin ehliyetsizliği 705
B. İŞSAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 705
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 705
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 707
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde 708
ONBİRİNCİ BÖLÜM / ON BEŞİNCİ BAP / FÜNFZEHNTER TITEL
Komisyon Sözleşmesi / Komisyon / Die Kommission
A. ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU 708
I. Tanımı 708
II. Komisyoncunun borçları 709
1. Bildirme ve sigortalama borcu 709
2. Özen borcu 710
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 712
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 713
5. Komisyoncunun garantisi 714
III. Komisyoncunun hakları 715
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 715
2. Komisyon ücreti 716
a. İsteme hakkı 716
b. Kaybedilmesi 717
3. Hapis hakkı 718
4. Malın açık artırmayla satılması 718
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 720
a. Bedel ve ücret 720
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 721
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 722
B. DİĞER KOMİSYON İŞLERİ 722

ONİKİNCİ BÖLÜM / ON YEDİNCİ BAP / SIEBZEHNTER TITEL
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları/ Ticari Mümessiller ve Diğer Ticari Vekiller/
Die Prokura und andere Handlungsvollmachten
A. TİCARİ TEMSİLCİ 723
I. Tanımı ve yetki verilmesi 723
II. Temsil yetkisinin kapsamı 725
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 725
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 727
B. TİCARİ VEKİL 728
C. DİĞER TACİR YARDIMCILARI 729
D. REKABET YASAĞI 730
E. TİCARİ TEMSİLCİLERİN, TİCARİ VEKİLLERİN VE DİĞER TACİR YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ 732

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM / ON SEKİZİNCİ BAP / ACHTZEHNTER TITEL
Havale / Havale / Die Anweisung
A. TANIMI 733
B. HÜKÜMLERİ 734
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 734
II. Havale ödeyicisinin borcu 735
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim 736
C. GERİ ALMA 737
D. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 738

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / ON DOKUZUNCU BAP/NEUNZEHNTER TITEL
Saklama Sözleşmeleri / Vedia / Der Hinterlegungsvertrag
A. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 739
I. Tanımı 739
II. Saklatanın borçları 740
III. Saklayanın borçları 741
1. Kullanım yasağı 741
2. Geri verme 742
a. Genel olarak 742
b. Özel durumlar 743
c. Geri verme yeri 744
3. Saklayanların sorumluluğu 745
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 745

IV. Güvenilirkişiye bırakma 746
B. MİSLÎ ŞEYLERİN SAKLANMASI 747
C. ARDİYECİYE BIRAKMA 748
I. Senet çıkarma 748
II. Ardiyecinin saklama borcu 749
III. Bırakılan şeylerin karışması 750
IV. Ardiyecinin hakları 751
V. Malların geri verilmesi 752
D. KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ
İŞLETENLERE BIRAKMA 753
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 753
1. Koşulları ve kapsamı 753
2. Kıymetli eşya 754
3. Sorumluluğun kalkması 755
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 756
III. Hapis hakkı 758
ON BEŞİNCİ BÖLÜM / YİRMİNCİ BAP / ZWANZIGSTER TITEL
Kefalet Sözleşmesi / Kefalet / Die Bürgschaft
A. TANIMI 758
B. KOŞULLARI 759
I. Asıl borç 759
II. Şekil 761
III. Eşin rızası 763
C. İÇERİĞİ 764
I. Türlerine göre 764
1. Adi kefalet 764
2. Müteselsil kefalet 767
3. Birlikte kefalet 768
4. Kefile kefil ve rücua kefil 771
II. Ortak hükümler 771
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 771
a. Sorumluluğun kapsamı 771
b. Kefilin takibi 774
c. Def’iler 775
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 777
e. Ödemenin kabulünü isteme 780
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt 781

2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 783
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 783
b. Kefilin rücu hakkı 785
c. Kefilin bildirim yükü 788
D. SONA ERMESİ 789
I. Kanun gereğince 789
II. Kefaletten dönme 791
III. Süreli kefalette 792
IV. Süreli olmayan kefalette 793
V. Çalışanlara kefalette 795
E. UYGULAMA ALANI 796
ON ALTINCI BÖLÜM / YİRMİ BİRİNCİ BAP/ EINUNDZWANZIGSTER TITEL
Kumar ve Bahis / Kumar ve Bahis / Spiel und Wette
A. ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ 796
B. BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME 797
C. PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI 798

ON YEDİNCİ BÖLÜM / YİRMİ İKİNCİ BAP/ ZWEIUNDZWANZIGSTER TITEL
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri/ Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi/
Der Leibrentenvertrag und die Verpfründung
BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. TANIMI 800
B. ŞEKLİ. 801
C. GELİR ALACAKLISININ HAKLARI 802
I. Hakkın kullanılması 802
II. Devredilebilmesi 803
İKİNCİ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. TANIMI 804
B. ŞEKLİ. 805
C. GÜVENCESİ 806

D. KONUSU 807
E. İPTALİ VE TENKİSİ 808
F. SONA ERMESİ 809
I. Önel verilerek fesih 809
II. Önel verilmeksizin fesih 810
III. Bakım borçlusunun ölümü 811
G. DEVREDİLEMEZLİK, İFLAS VE HACİZ HÂLİNDE İSTEM 812
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM / YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP / DREIUNDZWANZIGSTER TITEL
Adi Ortaklık Sözleşmesi / Adi Şirket / Die einfache Gesellschaft
A. TANIMI 813
B. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. 814
I. Katılım payı 814
II. Kazanç ve zarar 815
1. Kazancın paylaşılması 815
2. Kazanç ve zarara katılma 816
III. Ortaklığın kararları 817
IV. Ortaklığın yönetimi 818
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 819
1. Rekabet yasağı 819
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 820
3. Özen borcu 821
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 822
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 823
1. Genel olarak 823
2. Ortaklık işlerini inceleme 825
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 826
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 826
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 827
a. Genel olarak 827
b. Ortaklık payının tasfiyesi 828
c. Malvarlığının yetersizliği 829
d. Tamamlanmamış işler 829
C. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ 830
I. Temsil 830
II. Temsilin sonuçları 831
D. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 833

I. Sona erme sebepleri 833
1. Genel olarak 833
2. Belirsiz süreli ortaklık 835
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 836
III. Tasfiye 837
1. Katılım payı için yapılacak işlem 837
2. Kazanç ve zararın paylaşımı 838
3. Tasfiye usulü 839
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 841
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 842
Yürürlükten kaldırılan Kanun 843
Yürürlük 843
Yürütme 843
 6098 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN
HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 844
 MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI / UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS / ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE
ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF 845
 THE PRINCIPLES ON EUROPEAN CONTRACT LAW 923
 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 965
 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 1009
SÖZLÜK 1105
KAVRAM İNDEKSİ (TBK) 1117

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
39,50   
79,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
39,50   
79,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
39,50   
79,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
39,50   
79,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
39,50   
79,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
79,00   
79,00   
2
   
   
Kapat