%1
Sosyal Güvenlik Hukukunda Uygulamalar Mehmet Bulut

Sosyal Güvenlik Hukukunda Uygulamalar


Basım Tarihi
2013-03
Sayfa Sayısı
1008
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054490936
Baskı
2SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA UYGULAMALARDr. Mehmet BULUT- Sigortalılık Kavramı ve İşverenin Sigortalılık Tesciline Yönelik Yükümlülükleri

- İşveren ve İşyeri Kavramları ile İşverenin İşyeri Tesciline Yönetlik Yükümlülükleri

- Kısa Vadeli Sigorta Kolları ile İlgili İşveren Yükümlülükleri

- Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Yükümlülükler

- İşverenin Prim Belgesi Verme Yükümlülüğü

- İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğü

- İşyeri Kayıtlarına İlişkin Yükümlülükler

- Asgari İşçilik Uygulamaları

- İşverenlerin İlişkisizlik Belgesi Alma İşlemleri

- İşverenler Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları

- İşverenin Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları

- İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve İşveren Yükümlülükleri

- Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

- Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları ve Tahsis İşlemleri

- Hizmet Borçlanması İşlemleri

- Sosyal Güvenlik Uygulamalarına İlişkin Bazı Güncel Yargı KararlarıİÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM > ORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİI (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VETESCİL İŞLEMLERİ..........................................................231.1.1. Genel Olarak (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar.........241.1.2. Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar................................251.1.3. Diğer (4/a) Kapsamında Sigorta Sayılanlar..............271.1.4. (4/a) Kapsamındaki Sigortalıların Tescili................311.1.5. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmeve Düzenlenme Usulü...............................................361.1.6. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi ......431.1.7. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi........................511.2. (4/b) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ..........................................................511.2.1. Genel Olarak Kapsam...............................................511.2.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Sigortalılıkları ve Bildirimi....................................................................521.2.3. Vergiden Muaf Esnafın Sigortalılığı ve Bildirimi.... 5 31.2.4. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ve Bildirimi............551.2.5. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılıkları ....601.2.6. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıkları ........641.2.7. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörlerin Sigortalılıkları ....................641.2.8. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar İçinBildirge Verme Usulü...............................................651.3. (4/c) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ..........................................................671.3.1. Sigortalı Sayılanlar...................................................671.3.2. Sigortalılığın Başlangıcı ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süreleri..................................75

1.3.3. Sigortalılığının Sona Ermesi ve İşten AyrılışBildirgesinin Verilmesi.............................................77BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SİGORTALILAR VE TESCİL İŞLEMLERİ....................791.4.1. Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinde Çalışanlar..................................................................791.4.2. Aday Çırak, Çırak, Stajyerler ve 2547 sayılı Kanuna Tabi Çalışan Öğrenciler...............................801.4.3. Harp Malulleri ile Vazife Malulleri..........................821.4.4. Kursiyerler ...............................................................831.4.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri.......................................841.4.6. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş KaybıTazminatı Alanlar.....................................................851.4.7. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar.....85TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ.........................................................................891.5.1. İşverene Bağlı Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenliği..................................................................891.5.2. Geçici Görevli Olarak Ülkemize Çalışmaya Gönderilenler ...........................................................921.5.3. Ülkemizdeki Elçilik, Konsolosluk, Misyon ve Benzeri Yerlerde Çalışanlar......................................961.5.4. Bağımsız Çalışan Yabancılardan SosyalSigortaya Tabi Olanlar..............................................971.5.5. Yabancıların Genel Sağlık SigortasıKarşısındaki Durumu................................................98SİGORTALI SAYILMAYANLAR...................................101SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI..............102FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI....................................104

İKİNCİ BÖLÜM 'VEREN VE İŞYERİ KAVRAMLARI İLE İŞVERENİN 'YERİ TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. İŞVEREN KAVRAMI........................................................1152.2. ALT İŞVEREN KAVRAMI...............................................1162.3. İŞYERİ KAVRAMI............................................................1182.4. İŞYERİ TESCİLİ...............................................................1202.4.1. İşyeri Bildirgesi.......................................................1202.4.2. İşyeri Sicil Numarası..............................................1222.4.3. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler...................................................................1242.4.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin Tescili........................1252.4.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil........1252.4.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali................................1262.4.7. Alt İşverenlerin ve Sigortalıyı Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin Yükümlülüğü.... 1272.4.8. (4/c) Sigortalılarını Çalıştıran İşverenlerin İşyeri Tescil Yükümlülüğü...............................................128ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.1. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA KAPSAM.. 1313.2. İŞ KAZASI SİGORTASI...................................................1333.2.1. İş Kazası Sayılan Haller.........................................1333.2.2. İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi..............14533. MESLEK HASTALIĞI......................................................1473.3.1. Meslek Hastalığı Halleri ve Tespiti........................1473.3.2. Meslek Hastalığının Bildirim Süresi ve Usulü ......1503.4. HASTALIK VE ANALIK HALİ.......................................151

3.5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE ŞARTLARI.........................1513.5.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sağlanan Haklar......................................................................1513.5.2. Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Haklar.....1513.5.3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği................................1523.5.4. Sürekli İş Göremezlik Geliri..................................1653.5.5. Ölüm Geliri............................................................1703.5.6. Evlenme Ödeneği....................................................1713.5.7. Cenaze Ödeneği......................................................1723.5.8. Emzirme Ödeneği...................................................1723.6. SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI HALLERİ .................1743.7. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU ......................................1753.8. İŞVERENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞU.......1763.9. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU .....................1773.10. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU...............................................................1773.11. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER ............................178DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER4.1. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLANLAR................1794.2. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYANLAR...........................................................182

4.3. GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ TESCİLİ.......1834.4. FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ . 1884.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI..........................................................................1904.6. KATILIM PAYI UYGULAMASI.....................................1924.7. İLAVE ÜCRET UYGULAMASI......................................197BEŞİNCİ BÖLÜM İŞVERENİN PRİM BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ5.1. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE HESAPLANMASI..............................................................1995.1.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar YönündenPrime Esas Tutulacak Kazançlar ...........................1995.1.2. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları ..............................................................2125.1.3. Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların Prime Esas Kazançları ...........................................2135.1.4. (4/c) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları ..............................................................2155.1.5. Günlük Kazanç Sınırları ........................................2245.2. PRİM ORANLARI ............................................................2255.2.1. Genel Olarak...........................................................2255.2.2. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Belirlenmesi ...........................................................2295.2.3. Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi..........2325.2.4. Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler...........................................................23353. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİDÜZENLENMESİ..............................................................234

ALTINCI BÖLÜM İŞVERENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6.1. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARAİLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ................................2536.1.1. Prim Ödeme Yükümlüleri.......................................2536.1.2. Prim Ödeme Süreleri .............................................2536.2. (4/c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ.................................................2546.2.1. Prim Ödeme Yükümlüleri.......................................2546.2.2. Prim Ödeme Süreleri..............................................2556.3. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ.................................................2586.4. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ HALLERİ............................2606.5. GECİKME ZAMMI VE GECİKME CEZASI................2616.6. PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ ..........................2616.7. ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN TAKİP VE TAHSİLİ..........................................................2646.7.1. Takip ve Tahsile İlişkin Genel Esaslar...................2646.7.2. Kurum Alacaklarını Koruma Yöntemleri ..............2656.8. TECİL UYGULAMASI.....................................................2706.9. KURUM ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ.................2726.9.1. Cebren Takip ve Tahsil Şekilleri............................2726.9.2. Menkul Malların Satışı...........................................2976.9.3. Gayrimenkul malların satış işlemleri......................3046.10. İFLAS VE ZAMANAŞIMI................................................3146.10.1. İflas Yolu ile Takip.................................................3146.10.2. İflasın Ertelenmesi..................................................3146.10.3. Zamanaşımı............................................................315

YEDİNCİ BÖLÜM İŞYERİ KAYITLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAYIT VE BELGELERİ SAKLAMA VE İBRAZÖDEVİ ................................................................................3192. DEFTER VE BELGE DÜZENLEME ÖDEVİ................3207.2.1. Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme .......................3207.2.2. Yasal Defterlere İlişkin Ödevler.............................3217.2.3. Faturalar..................................................................3247.2.4. Gider Pusulası.........................................................3267.2.5. Diğer Belgeler.........................................................326SEKİZİNCİ BÖLÜM ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARIDEVAMLI İŞYERLERİNDE YAPILAN İŞLERDEASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI..................................3278.2. ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDEYETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....3288.3. İHALE KONULU İŞLERDE ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLER................................................3298.4. ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMAVE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLER..........................331• 5 ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDEORTAK HÜKÜMLER.......................................................332İHALE KONULU İŞLERDE VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YETERLİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİ..........................................................335

DOKUZUNCU BÖLÜM İŞVERENLERİN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

9.1. GENEL AÇIKLAMALAR.................................................3379.2. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ..........3419.3. İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ.............................................................................3439.4. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI..............................3449.4.1. İhale Konusu İşlerin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapıldığının Beyan Edilmesi Durumunda İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Usul ve Esasları......................................................3449.4.2. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler....................................................3479.4.3. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün SayısınınBelli Olmadığı İşler................................................3489.4.4. Danışmanlık Hizmet İhaleleri.................................3549.4.5. Nakliye İşleri ile Personel/Öğrenci Taşımaİşleri........................................................................3549.4.6. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan MalınTeslim İşleri............................................................3559.5. İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VEİŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ.............3569.6. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ.............................................................................3579.7. HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI................................3609.8. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİNTESPİTİ...............................................................................3609.8.1. Özel Bina İnşaatlarında İşin Başlama ve BitişTarihlerinin Tespiti.................................................360

9.8.2. İhale Konusu İşlerde İşin Başlama ve BitişTarihlerinin Tespiti.................................................3619.9. ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER...........................3619.10. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ........3759.10.1. Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapıldığı Belirtilen İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler...................................................................3759.10.2. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler...................................................................375ONUNCU BÖLÜM İŞVERENLER HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI10.1. SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI................37810.1.1. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali.... 37810.1.2. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kuramca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali...........38110.1.3. Tekerrür Hali...........................................................38210.2. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE İDARİ PARA CEZALARI.........................38310.3. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAKİDARİ PARA CEZASI.......................................................38410.4. PRİM BELGELERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI.. 387 10.4.1. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da BelirlenenSürede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması.....................................................................388

10.4.2. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da BelirlenenSürede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması. 38910.4.3. Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi..........................................................38910.4.4. Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hali..................................39010.4.5. Diğer Hususlar........................................................39110.5. EKSİK GÜN NEDENLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI..........................................................................39110.6. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ VE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK NEDENİYLE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI......................39510.7. KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI . 40110.8. GEÇERSİZLİK HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI.................................................40210.9. (4/b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİNİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI.................................................40410.10. DENETİMİ ENGELLEME HALLERİNE YÖNELİK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI..........................................................................40510.11. İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK VEİDARİ PARA CEZASI......................................................40610.12. BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI...................................................................40610.13. İDARİ PARA CEZALARINDA LEHE OLANKANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI.......................40810.13.1. Ceza Hukukunda Lehe Olan KanunHükmünün Uygulanması İlkesi..............................408

10.13.2. İdari Para Cezalarında Lehe Olan KanununUygulandığı Durumlar............................................40910.14. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU...................................................................41210.15. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI............41210.15.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süresi.............................................................41310.15.2. İdari Para Cezalarında Tahsil ZamanaşımıSüresi......................................................................417ONBİRİNCİ BÖLÜM İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI11.1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADAÇÖZÜMÜ............................................................................42911.1.1. Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu ileÇözümlenmesi........................................................42911.1.2. Cezada İndirim Uygulaması...................................43211.1.3. Uzlaşma Uygulaması..............................................43611.2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ............................................................................44311.3. HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ .................................44611.3.1. Fiilen Hizmet Tespiti..............................................44611.3.2. Kayden Hizmet Tespiti...........................................44811.3.3. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Hizmet Tespiti.......................................45511.3.4. Kamu Kuruluşlarından Alman Bilgi veBelgelere Göre Hizmet Tespiti...............................45711.3.5. Yargı Yoluyla Hizmet Tespiti.................................47711.4. HİZMET TESPİT DAVALARI .......................................47811.4.1. Genel Açıklamalar..................................................47811.4.2. Görev ve Yetki........................................................47911.4.3. Süre.........................................................................48111.4.4. Şartlar......................................................................48311.4.5. Deliller....................................................................48511.4.6. Sonuçları.................................................................486

ONİKİNCİ BÖLÜM İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12.1. İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI..........................49512.1.1. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olanlar....................49512.1.2. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olmayanlar.............49612.2. İŞSİZLİK SİGORTASININ UYGULANMA ŞEKLİVE YÜKÜMLÜLÜKLER..................................................49712.3. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA SAĞLANAN HAKLAR......................................................49812.4. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VEÖDENMESİ.........................................................................49812.5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ........................................................49912.5.1. İşsizlik Ödeneği Miktarı ve Ödenmesi...................49912.5.2. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartlan.........50112.5.3. İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler..................................................................51112.6. İDARİ PARA CEZALARI İLE İDARİİŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR..................................512ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI13.1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI.......................................................................51313.2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ.........................................................................51713.3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DURDURULMASIVE KESİLMESİ..................................................................520

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI VE TAHSİS İŞLEMLERİ

14.1. TEMEL TAHSİS KAVRAMLARI...................................52114.1.1. Sigortalılık Süresi...................................................52114.1.2. Prim Ödeme Gün Sayısı.........................................52514.1.3. Yaş..........................................................................52714.2. MALULLÜK SİGORTASI................................................53014.2.1. Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar..........53014.2.2. Malul Sayılma.........................................................53114.2.3. Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları...........53114.2.4. Malullük Aylığının Başlangıcı................................53314.2.5. Malullük Aylığı Başvurusu ve İstenecekBelgeler..................................................................53414.2.6. Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması................................................................53414.2.7. Malullük Aylığı Almakta İken Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerin Aylığa Hak Kazanma Koşulları ................................................53614.3. YAŞLILIK SİGORTASI....................................................53714.3.1. Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar........... 53714.3.2. Yararlanma Koşulları..............................................53714.3.3. Yaşlılık Aylığı Başvurusu.......................................55614.3.4. Yaşlılık Aylığının Başlangıcı..................................55914.3.5. 4/l-(b) Hizmetleri ile Aylık Bağlanması................56214.3.6. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması.............................................................56714.4. ÖLÜM SİGORTASI...........................................................57714.4.1. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar...............57714.4.2. Yararlanma Şartları.................................................57714.4.3. Ölüm Aylığı Başvurusu..........................................58614.4.4. Ölüm Aylığının Başlangıcı ....................................58714.4.5. Hak Sahiplerine Paylaştırılması..............................591

14.4.6. Evlenme Ödeneği Verilmesi...................................59214.4.7. Cenaze Ödeneği Verilmesi.....................................59314.4.8. Ölüm Aylığı Bağlama işlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar...................................................59514.4.9. Ölüm Aylığının Kesilmesi, Yeniden Başlaması,Durum Değişiklikleri..............................................59614.5. GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ......................60614.5.1. 2008/Ekim Ayı Başından İtibaren Kanuna Göre Bağlanan Gelir ve Aylıklar.....................................60714.5.2. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Veya Birden Fazla Gelir ve Aylık Alanlar.......................62314.6. TOPTAN ÖDEME VE İHYA İŞLEMLERİ ...................65414.6.1. Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemesi.........................65414.6.2. İhya İşlemleri..........................................................65514.6.3. Toptan Ödeme ve İhya İşlemlerinde Kullanılacak Güncelleme Katsayıları.....................65614.7. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI...................................................................65814.7.1. 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Sigortalı Olanlar........65814.7.2. 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olanlar.........65914.7.3. Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesinti İşlemleri.... 66214.8. GELİR VE AYLIKLARIN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU...............................................................66814.8.1. Kurumun Rücu Hakkı............................................66814.8.2. Peşin Sermaye Değeri Tabloları ............................66914.8.3. Rücu Davalarına Esas Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanması.....................................67014.8.4. Malullük ve Ölüm Sigortası BakımındanÜçüncü Kişilerin Sorumluluğu...............................68014.9. YERSİZ ÖDEMELER.......................................................68114.9.1. Yersiz Ödemelerin Kapsamı...................................68214.9.2. Yersiz Ödemelerin Tespiti ve Değerlendirilmesi... 68314.9.3. Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler,Faiz Uygulaması ve Tebliği...................................69014.9.4. Yersiz Ödemelerin Tahsili......................................692

14.10. MEMURLARIN TAHSİS İŞLEMLERİ..........................69414.10.1. Malul Sayılma ve Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar...............................................69414.10.2. Malullük Sigortasından YararlanmaŞartları ile Usul ve Esaslar....................................69514.10.3. Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar..........69614.10.4. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları............69614.10.5. Yaşlılık Aylığı Başvurusu, İstenilecekBelgeler ve Sonuçlandırılması..............................69814.10.6. Sosyal Güvenlik Destek Primi..............................69914.10.7. Yaşlılık Toptan Ödemesinden YararlanmaŞartları ve Başvuru................................................70014.10.8. Vazife Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartları.... 70014.10.9. Harp Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartları.......70214.10.10. Vazife ve Harp Malullüğü Aylığı Alanlardan Çalışanlar.............................................................70314.10.11. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar.............70414.10.12. Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları ve Başvuru Belgeleri.................................................70414.10.13. Ölüm Toptan Ödemesine Hak Kazanma Koşulları ve Başvuru ...........................................70614.10.14. Evlenme Ödeneği.................................................70714.10.15. Cenaze Ödeneği....................................................707ONBEŞİNCİ BÖLÜM HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ15.1. BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER..........................70915.2. BORÇLANMA KAPSAMINDA OLAN SÜRELER.......70915.3. SİGORTALILIK ŞARTI ..................................................7105.4. BORÇLANILACAK SÜRELERİN BELGELENDİRİLMESİ...................................................7115.5. BORÇLANILACAK SÜRELERİN PRİM TUTARININ HESABI........................................................712

15.6. BORÇLANILACAK SÜRELERİN TEBLİĞİ VE ÖDENMESİ.........................................................................71215.7. BORÇLANILAN SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................71315.8. BORÇLANMA İÇİN BAŞVURULARIN YAPILMASI........................................................................71515.9. YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ........................71615.9.1. Borçlanmanın Şartları.............................................71615.9.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Kurum ve Birim.....72615.9.3. Borç Miktarının Hesaplanması ..............................72815.9.4. Borç Miktarının Tebliği..........................................73015.9.5. Borç Miktarının Ödenmesi ....................................73315.9.6. Borçlanmadan Vazgeçme ve Borçlanma Miktarının İadesi.....................................................73415.9.7. Borçlanma Sürelerinin Değerlendirilmesi..............73515.9.8. Aylık bağlama şartları.............................................745SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BAZI GÜNCEL YARGI KARARLARIYARGITAY KARARLARI...........................................................751EKLERİŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ.............................................899SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK..............................................................................977KAYNAKÇA................................................................................1001
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat