%1
Uygulamada Avukatlık Disiplin Hukuku Suat Çalışkan

Uygulamada Avukatlık Disiplin Hukuku


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
658
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338388
Boyut
16x24
Baskı
1Doç. Dr. Barış DUMAN ( Cumhuriyet Savcısı )

Dr. Suat ÇALIŞKAN ( Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ . 3

İÇİNDEKİLER . 5

KISALTMALAR  51

BİRİNCİ BÖLÜM

AVUKATLIK MESLEĞİ VE ETİK KURALLARI

AVUKATLIK MESLEĞİ . 53

Avukatlığın Mahiyeti . 53

Avukatlığın Amacı 54

Avukatlık Tekeli 55

AVUKATLIKLA BİRLEŞEMEYEN İŞLER . 56

III. AVUKATLIKLA BİRLEŞEBİLEN İŞLER  61

AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL 63

Avukatlığa Kabul Şartları 63

İstisnalar. 64

Baroya Yazılma İstemi 65

Başvurma ve Eklenecek Belgeler 67

AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER . 68

Engel Durumlar . 68

Cezası Ertelenmiş, Paraya Çevrilmiş veya Affa Uğramış

Olanların Durumu  69

2.1. Yüz Kızartıcı Suç Kavramı  69

2.2. Aday Hakkında Kovuşturma Bulunması Hali . 70

LEVHAYA YAZILMA İSTEMİ HAKKINDA KARAR

VERİLMESİ  71

Redde veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair

Karara İtiraz . 71

VII. AVUKATLIK RUHSATNAMESİ VE YEMİN  72

VIII. RET KARARININ BİLDİRİLMESİ . 73

AVUKATIN HÂKİM VEYA SAVCI İLE HISIMLIK VEYA

EVLİLİK MÜNASEBETİ . 73

Bazı Görevlerden Ayrılanların Avukatlık Edememe Yasağı. 75

İçindekiler

6

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI . 75

Genel Kurallar . 76

1.1. Bağımsızlık  76

1.2. Bağımsızlığın Korunması  76

1.3. Güven Verme ve Sadakatle Çalışma Yükümlülüğü  76

1.4. Mesleğin İtibarını Koruma ve Özen Gösterme . 76

1.5. Olgunluk ve Nesnellik . 77

1.6. Hukuki Olma ve Düşmanlıkların Dışında Kalma İlkesi  86

1.7. Her Türlü Gereksiz Davranıştan Kaçınma İlkesi  88

1.8. Kendine İş Elde Etme Niteliğindeki Davranışlardan

Kaçınma İlkesi . 91

1.9. Mevki ve Olanakları Kullanma Yasağı . 92

1.10. Aynı Davada Zıt Talep Yasağı  92

1.11. Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uyma

İlkesi  93

1.12. Büronun Meslek Vakarına Uygunluğu İlkesi  95

1.13. Avukatın Yokluğunda İşlerine Bakacak Başka Bir

Avukatı Baroya Bildirme Yükümlülüğü . 95

1.14. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevi Kabul

Zorunluluğu . 96

1.15. Baronun Arabuluculuk Teklifini Kabul Zorunluluğu  96

1.16. Belgeleri Görme Hakkı . 97

Yargı Organlarıyla ve Adli Mercilerle İlişkiler . 97

2.1. Adalet Hizmetine Uygun Davranma Zorunluluğu ve

Karşılıklı Saygı Esası  97

2.2. Başka Sıfatla Görev Yaptığı İşte Avukatlık Yapma

Yasağı  99

2.3. Avukatlığa Engel Haller Dışında Kalan Hısımlıklarda

Meslek Onuruna Uygun Takdir Hakkını Kullanma

Yükümlülüğü . 100

2.4. Mesleğe Yaraşır Kılık ve Kıyafetle Görev Yapma

Yükümlülüğü . 100

2.5. Avukatın Duruşmayı Terk Etmeme Yükümlülüğü . 102

2.6. Davanın Uzamasına Neden Olacak Taleplerden

Kaçınma Yasağı  103

2.7. Avukatın Tanıkları Etkileme Yasağı . 103

İçindekiler

7

2.8. Adliye Çalışanları İle İlişkilerinde Meslek Onuruna

Uygun Davranışlarda Bulunma Yükümlülüğü  105

Meslektaşlar Arası Dayanışma ve İlişkiler 106

3.1. Avukatın Meslektaşları Hakkındaki Düşüncelerini

Kamuoyuna Açıklama Yasağı . 106

3.2. Meslektaşlar Hakkında Küçük Düşürücü Beyanlardan

ve Dayanışmaya Aykırı Hareketlerden Kaçınma

Yasağı  108

3.3. Baro Başkanına Nezaket Ziyareti  109

3.4. Avukatın Baro Başkanı Tarafından Görevlendirilmesi . 110

3.5. Mesleki Çalışmada Yardımlaşma ve Kolaylık Sağlama . 110

3.6. Avukatın Hasımla Temasının Zorunlu Sınırlar İçinde

Kalması  113

3.7. Mahkemeye Sunulan Belgelerin Birer Örneğinin Karşı

Taraf Vekiline Verilmesi . 116

3.8. Stajyerlerin İyi Yetişmesinde Özen Gösterme

Yükümlülüğü . 117

3.9. Bağlı Çalışılan Avukat İle Bağlı Çalışan Avukat

Arasında Mesleki Anlamda Eşitlik İlkesi  118

İş Sahipleriyle İlişkiler . 118

4.1. Hukuki Görüşünü Açıklama ve Bunun Teminat

Olmadığını Belirtme Yükümlülüğü . 118

4.2. Aynı Davada Aralarında Menfaat Çatışması Kişilerin

Vekâletini Almama Yükümlülüğü  119

4.3. Aralarında Menfaat Çatışması Olan Taraflara Aynı

Anda Hukuki Yardımda Bulanma Yasağı . 119

4.4. Meslek Sırrı ile Bağlı Olma İlkesi . 120

4.5. Teklif Edilen İşi Gerekçe Göstermeden Reddetme

Hakkı . 122

4.6. İkinci Avukatın İlk Avukata Yazılı Bilgi Verme

Zorunluluğu . 124

4.7. Zorunlu Olmadıkça Müvekkil Adına Basın Açıklaması

Yapma Yasağı . 126

4.8. Avukatın Baktığı Davada Müvekkilinin Aleyhine

Kendi Lehine Yarar Sağlama Yasağı  130

4.9. Avukatın Giderleri Karşılamak İçin Avans Talep Etme

Hakkı . 131

İçindekiler

8

4.10. Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Bedelleri

Geciktirmeksizin Duyurma ve Verme Yükümlülüğü  134

4.11. Avukatın Müvekkilden Meslektaşlara Yönelik

Sataşmaları Önleme Yükümlülüğü 139

4.12. Hapis Hakkının Alacakla Orantılı Kullanılması

Zorunluluğu . 140

4.13. Adli Yardım Şeklindeki İşlerde Özen Gösterme

Yükümlülüğü . 144

Avukatların Barolarla ve TBB ile İlişkileri . 145

5.1. Tek Kişide Birleşmeyen Görevler . 145

Yürürlük, Uygulama Alanı 145

6.1. Yeni Teklifler Getirme İmkanı  145

6.2. Kabul ve Yürürlük . 145

İKİNCİ BÖLÜM

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ . 147

AVUKATLIK GÖREVİNİN ÖZEN, DOĞRULUK VE

ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ . 147

1.1. Bilgi Verme “Aydınlatma” Yükümlülüğü . 149

1.2. Takip Hakkında Yeterli Bilgi Verilmemesi . 149

1.3. Müvekkilin İhaleye Katılmada Dışlanması  150

1.4. Ödemelerin Dosyasına Beyan Edilmeyerek Takibe

Devam Edilmesi . 150

1.5. Müvekkilin Davanın Gidişatı Hakkındaki Başlıca Olay

ve Önlemlerden Haberdar Olması  150

1.6. Senedin Tahsili İle İlgili İşlemler Hakkında Bilgi

Vermemek  150

1.7. Takipler Hakkında Bilgi ve Hesap Verilmemesi . 150

1.8. Avukatın Vekâletname ve Masraf Avansı Almasına

Karşın Yaklaşık Altı Ay Sonra İcra Takibinde

Bulunması  151

1.9. Avanstan Yapılan Harcamalar Hususunda Hesap

Verildiğine İlişkin Bilgi ve Belge Olmaması . 151

1.10. Yetkisizlik Kararından Sonraki 20 Aylık Sürede

Herhangi Bir İşlem Yapılmaması . 152

İçindekiler

9

1.11. Delil Niteliğindeki Fotoğrafları Verilen Mehillere

Rağmen Dosyasına İbraz Etmemek . 152

1.12. Şikâyetçinin Satışa Girme ve Bedel Arttırma

Hakkından Yoksun Bırakılması . 152

1.13. Ara Kararlarının Yerine Getirilmemesi ve Müvekkilin

Bilgilendirilmemesi  153

1.14. Islah İşleminin Yapılmaması  153

1.15. Davayı Müvekkilinin Yazılı Muvafakatini Almadan

Müracaata Bırakmak  154

1.16. Alacaklının Yazılı Muvafakati Alınmadan veya

Geçerli Bir Teminat Sağlanmadan Hacizli Malların

Borçluya Teslim Edilmesi  154

1.17. Vekil Edenin İradesi Dışında Bir Başkasından Alındığı

İddia Edilen Talimatla da İş Yapamaması . 154

1.18. Avukatın Şikâyetçinin Olurunu Almadan Mahcuz

Malların Satışını Durdurması ve Mahcuzların Borçluya

Yediemin Olarak Teslimini İstemesi  155

1.19. Yazılı Muvafakat Olmaksızın Temlik İşlemlerinin

Yapılması . 155

1.20. Şikâyetçilerin Bilgisi ve Rızası Olmaksızın Şikâyetli

Avukatın Teminat Olarak Taşınmaz Kaydına Konulan

Haczi Kaldırması  155

1.21. Yazılı Talimatını Almadan İcra Dosyasına Ait

Takipten Feragat Etme . 156

1.22. Bir Haktan Vazgeçmeyi Sebep Olacak Durumlarda, İş

Sahibinin Yazılı Olurunun Alınması Zorunluğu  156

1.23. Müvekkilden Habersiz Kısmi Feragat Talebinde

Bulunma ve Talimat Almadan Temyiz Etmeme  156

1.24. Davanın Müracaata Bırakılarak Açılmamış

Sayılmasına Karar Verilmesinin Haktan Vazgeçme

Olarak Kabul Edilmesi . 157

1.25. Yazılı Talimat Almadan Kararı Temyiz Etmeme  157

1.26. Yazılı Muvafakat Alınmadan Protokol Düzenlenmesi  157

1.27. Yazılı Talimat Alınmadan Taşınmazlardaki Hacizlerin

Kaldırılması  158

1.28. Müvekkili Yanlış Yönlendirme ve Açılacak Yeni Dava

İçin Ücret Talep Etme  158

İçindekiler

10

1.29. Avukatın Ceza Kovuşturmalarında Gerçeği Söyleme

Yükümlülüğü 159

1.30. Avukatın Özellikle Kişilerin Özel Yaşamı İle İlgili

Hususlarda Koşullar Ne Olursa Olsun Doğru Beyanda

Bulunması Yükümlülüğü . 159

1.31. Avukatın Başlangıçta Dosyaya Yasal Olarak İbraz

Etmesi Gereken Belgeleri İcra Müdürünün Havalesine

Gerek Görmeden Dosyaya İbraz Etmesi  160

1.32. Hüküm Fıkrasının Herkes Tarafından Ayakta

Dinlenmesi Zorunluluğu  160

1.33. Avukatın Haricen Yaptığı Tahsilatı İcra Dosyasına

Yansıtmaması . 161

1.34. Tahsil Tarihinden İtibaren Makul Olmayan Uzun Bir

Süre Geçtikten Sonra Tahsilatı Tahsil Kabiliyeti Daha

Az Olan Diğer Dosyaya Beyan Etme (Geç Bildirim)  161

1.35. Haricen Tahsil Olunan Paranın İcra Dosyasına

Bildirilmemesi ve Borçluya da İade Edilmemesi . 161

1.36. Ödenmiş ve Kapatılması Gereken Dosya İçin İcra Ceza

Mahkemesine Başvurma  161

1.37. İcra Dosyasına Yapılan Tahsilatın Şikâyetçi Borçlu

veya Dava Dosyasındaki Diğer Borçlu Tarafından

Yapılmış Olmasının Bir Öneminin Olmaması . 162

1.38. İcra Takip Dosyasına Kısmi De Olsa Tahsil Tarihinin

Doğru Olarak Bildirilmemesi . 162

1.39. Şikâyetçi Tarafından Banka Hesabına Gönderilen

Paranın Kime Ait Olduğunun Tam Olarak Tespit

Edilemediği Savunması  163

1.40. Tahsilat Yapmaksızın Feragat Ettiği Bakiye Alacak

İçin Haricen Tahsilattan Sonra Menkul Haczi Talep

Etme . 163

1.41. Dosya Alacağına Karşılık Gönderilen Paranın Takip

Konusu Olmayan Alacağa Mahsup İle Takibe Kalan

Miktar Üzerinden Devam Edilmesi  164

1.42. Şikâyetli Avukatların İcra Dosyasına Mahsuben

Yaptıkları Tahsilatları İcra Dosyasına ve İcra Takibine

Dayanak Olan Çekle İlgili Olarak Açılmış Olan Kamu

Davasına Bildirmemiş Olmaları . 164

İçindekiler

11

1.43. Şikâyetli Avukatın Haricen Tahsil Ettiği Parayı İcra

Dosyasına Bildirmeyerek Şikâyetçiyi Zarara Uğratması . 165

1.44. Avukatın Alacağın Tamamına Yakınını Tahsil

Etmesine ve Makbuz Vermesine Karşın, Alacağın

Tamamı Üzerinden Takibi Yenilemesi  166

1.45. Avukatın Dosyadan Çekilme Dilekçesi Vermesine

Karşın Yapılan Haricen Tahsilâtları Dosyasına Beyan

Etmemesi  166

1.46. Alacağın Tahsil Edilmesine Rağmen İcra İşlemlerine

Devam Edilmesi . 167

1.47. Davacı Avukatın Dosyaya Sadece Cevap Dilekçesi

Sunması ve Birbirini Takip Eden İki Duruşmaya

Katılmaması . 167

1.48. Avukatın Yasal Süre İçerisinde Yetkili İcra Dairesine

Başvurmaması ve Bunun Sonucunda İcra Takibinin

Sonuçsuz Kalması  167

1.49. Eksik Soruşturma ve Değerlendirme İle Dava Açma  168

1.50. Avukat Dilekçelerinin Bir Başkası Tarafından

Kullanılması (Dernek İle Dayanışmalı Dava Alma)  168

1.51. Avukatın, Sözleşmeye Konu Olan Gayrimenkulün

Mülkiyetinin Kendisinde Olduğu veya Satış Yetkisinin

Bulunduğu Yönünde İzlenim Uyandırarak Satması . 168

1.52. Avukatın Muvazaalı Yoldan Senetleri Yanında

Çalıştırdığı Kişiye Ciro Ettirmesi . 169

1.53. Şikâyetli Avukatın Vekil Olmasına Karşın Taraflar

Arasındaki İhtilaflara Karışması  169

1.54. Avukatın, Taraflar Arasındaki Muvazaalı Düzenlemeyi

Bilerek İcra Takibini Yürütmesi  170

1.55. Avukatın Muvazaalı Ciro Yaptırarak ve Yargı

Giderlerini Üstlenerek İcra Takibini Yürütmesi  170

1.56. Avukatların Muvazaalı İşlemle Müvekkillerine Yarar

Sağlamaya Çalışmaları . 171

1.57. Avukatın Gerçek Alacaklı Olmayan Kişilere Ait

Senetleri Bir Başka Müvekkili Adına Takibe Koyması . 171

1.58. Bir Başka Müvekkilinin Alacaklarının Tahsili

Amacıyla Borçlu Şikâyetçinin Vekilliğinin Üstlenerek

İcra İşlemleri Yapmak  171

İçindekiler

12

1.59. Aynı Çekten Dolayı Farklı Tarihlerde Suç

Duyurusunda Bulunmak . 172

1.60. Avukatın İkinci Cezayı Öğrendiği Halde Davayı

Düşürmemek Suretiyle Mükerrer Cezanın İnfazına

Sebebiyet Vermesi . 172

1.61. Müvekkile Açılacak Davanın Garantisi Olarak

Teminat Senedi Verilmesi  173

1.62. Avukatın Alacağın Tahsil Edememesi Halinde

Kendisinin Ödeyeceğini ve Tüm Masrafları Kendisine

Ait Olmak Üzere Ek Dava Açacağını Taahhüt Etmesi  173

1.63. Muvazaalı Yoldan Senetleri Yanında Çalıştırdığı

Kişiye Ciro Ettirmek  174

1.64. Vekâletname Vermek . 174

1.65. Avukatın Vekâletnamesi Olmadığı Halde Takip

Talebini İmzalayarak İcra Takibi Başlatması . 175

1.66. Aslına Aykırı Vekâletnameyi Tasdik Edip,

Mahkemede Kullanma ve Bu Vekâletname İle Tahsil

Ettiği Parayı Uhdesinde Tutma  175

1.67. Mirasçılardan Vekâlet Alması Gereken Avukatın

İşlemleri Tamamlamadan Dava Takibine Devam

Etmesi (Müvekkilin Ölmesi)  175

1.68. Alacaklısı Yazılı Bulunmayan Senede Asıl Alacaklı

Şahıs Yerine Kendisinde Vekâleti Bulunan Bir Kişinin

İsmini Yazarak İcra Takibi Yapma  176

1.69. Avukatın Ölü Kişinin Vekâletini Kullanarak İcra

Takibi Yapması  176

1.70. Avukatın İcra Dairesine Müvekkili İle İlgisi Olmayan

Bir Vekâletnameyi İtiraz Dilekçesine Ekleyerek İcra

Takiben İtiraz Etmesi ve Takibi Durdurması . 177

1.71. Avukatın Sulh Yetkisi Olmadığı Halde Karşı Tarafla

Sulh Anlaşması Yapması . 177

1.72. Vekâletname Vermek (Yazılı Olmayan Avukatlık

Sözleşmeleri)  178

1.73. Müvekkilin Yazılı Muvafakati ve Vekâletnamede

Kabul Yetkisi Olmamasına Karşın Davanın Kabulü . 178

1.74. İlgisiz Vekâletnamelerin Kullanılarak Tespit ve Dava

Açılması . 178

İçindekiler

13

1.75. Şikâyetli Avukatın Mahdut Yetkili Vekil Edildiğini

Bildiği ve Kabul Ettiği Vekâletnameye Dayanarak

Takip Açması . 179

1.76. Azledilen Avukatın Azle Rağmen İşlem Yapması  180

1.77. Avukatın Makul Bir Süre İçinde Davayı Açmaması ve

İş Sahiplerine Bilgi Vermemesi . 180

1.78. Avukatın Azil Edilmesine Karşın, Mahkemece

Çıkarılan Üç Adet Tebligatı Alması . 180

1.79. Müvekkilin Yararına Olduğu Düşüncesi İle Olsa Dahi

Azilden Sonra İşlem Yapılamaması . 181

1.80. Azilden Sonra Satış Talebinde Bulunma . 181

1.81. Avukatın Azilden Sonra İcra Veznesinden Para

Çekmesi ve Bu Parayı Hapis Hakkını Gerekçe

Göstererek Uhdesinde Tutması  181

1.82. Azilden Sonra Dava Açma . 182

1.83. İcra Takibi Aşamasında Bildiği Gerçek Adres Yerine

Kapalı Olduğu Tebligat Tutanağında Belirtilen

Adreslere Tebligat Çıkarttırmak. 182

1.84. Yanlış Adres Verme . 183

1.85. İcra Takibinde Kendine Ait Adres ve Mal Varlığı

Mevcut İken Mülkiyeti Şikâyetçinin Yakınlarına Ait

Yeri Adres Göstermesi . 183

1.86. Borcunu Ücret Sözleşmesi Olmadığı Halde Takibi

Üstlenilen İşle Orantılı Olmayacak Kadar Yüksek Bir

Ücretle Mahsup Etme . 184

1.87. Avukat Tarafından Düzenlenen Makbuzun Açık ve Net

Olması Zorunluluğu . 184

1.88. Makbuzda, Miktar Bildirilmeksizin “Dosya Alacağının

Tamamının Alındığı” Yolundaki Beyan  185

1.89. Avukatın, Haricen Tahsil Ettiği Bedel Karşılığında,

İcra Vekâlet Ücreti Alabilmek İçin Şikâyetçiye Üç

Gün Sonrasının Tarihini Taşıyan İleri Tarihli Ödeme

Makbuzu Vermesi  185

1.90. Protokole Uymayarak Şikâyetçinin Mallarını

Haczettirme ve Muhafaza Altına Aldırma . 186

1.91. Yazılı Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Avukat . 186

İçindekiler

14

1.92. Takip Konusu Alacağı Tahsil Etmesine ve Ceza

Davasından Feragat Edeceğini Yazılı Olarak Beyan

Etmesine Rağmen Yerine Getirmemesi . 187

1.93. Taahhüdün Zamanında Yerine Getirilmesi Zorunluluğu . 187

1.94. Sözleşmede Kararın Onanması Halinde Peşin Alınan

Paranın İade Edileceği Hükmünün Bulunması  187

1.95. Avukatın Müvekkilinden Aldığı Nakit Teminat Yerine

Mahkemeye Şahsen Teminat Mektubu Vermesi . 188

1.96. Avukatın Kendi Adına Hesap Açtırarak Teminat

Mektubu Alması (Tahsil Edilen Paranın Müvekkile

Ödenmemesi) . 188

1.97. Avukatın Teminat Mektubunu Şahsi Hesabından

Alması ve Alacaklı Adına Muhtemel Riskleri

Üstlenmesi  189

1.98. Borçlunun Muhtemel Bilgisizliğinden Yararlanılarak

İcra Takiplerinde Yasal Sınırlar Üzerinde Faiz

İsteminde Bulunmak  189

1.99. Takipte İlamda Yazılı Hakların Dışına Çıkılamaması

Kuralı (Haklı Olmadan Munzam Zarar Talep Etme) . 190

1.100. İcra Dosyasındaki Tahrifatlar . 191

1.101. Avukatlık Bürosu Kaşeli Büronun Adresinin

Telefonun Yazılı Olduğu ve Zarfın Üzerinde “İcra”

İbarelerinin Bulunduğu Tebligat Zarfları . 191

1.102. Davanın Süresinde Açılmaması . 192

1.103. Avukatın İşi Üstlenmesinden Sonra Uzun Bir Süre

Geçmesine Rağmen Davayı Açmaması . 192

1.104. Ücretin Ödenmemiş Olması Avukatın Üstlendiği İşten

Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı Kuralı  193

1.105. Avukatın Şikâyetçinin Dava Açmak, İçin Gerekli Olan

İsim ve Adresleri Getirmediği Davayı Bu Nedenle

Açamadığına Dair Savunması  193

1.106. Avukatın Avans Almasına Rağmen Davayı Açmaması . 194

1.107. Avukatın Vekil Olarak Takip Ettiği Davanın

Duruşmalarına Mazeretsiz Olarak Katılmaması  194

1.108. Davanın Akıbetinin Olumsuz Sonuçlar Doğmadan

Araştırılması Zorunluluğu  194

1.109. Mazeret Dilekçesinin Gerekçesiz ve Posta Pulsuz

Olması Nedeniyle, Mazeretin Kabul Edilmemesi  195

İçindekiler

15

1.110. Avukatların Takip Ettikleri Davanın Duruşmalarına

Mazeret Vererek Katılmamaları ve Davanın

Uzamasına Neden Olmaları . 195

1.111. Avukatın Duruşmaya Katılmama İhtimali Karşısında

Davanın Düşürüleceği Gerçeği  196

1.112. Mazeret Başvurusunun Gerçeğe Aykırı Olması . 196

1.113. Avukatın Mahkeme Tarafından Duruşmalara Katılması

Hususunda Uyarılmasına Rağmen Duruşmalara

Katılmaması . 196

1.114. Mahkemeler Tarafından Belgelendirilmeyen Mazeret

Dilekçelerinin Kabul Edilmediği Gerçeği  197

1.115. Avukatın Protokol Koşullarını Müvekkiline

Bildirmesini ve Ona Göre İşlem Yapılmasını

Sağlaması Zorunluluğu  197

1.116. Avukatın, Borcun Teminatı Olarak Hasım Tarafın

Kimliğine El Koyması  198

1.117. Vekâlet İlişkisinden Doğan Hak ve Alacakların Olayla

İlgisi Bulunmayan Üçüncü Şahıslara Karşı Dermeyan

Edilmesi . 199

1.118. Vekil Edeninden Ücret Alacağını Alamayan Bir

Avukatın Yasal Yollara Başvurması ve Hakkını Bu

Yoldan Elde Etmeye Çalışması  199

1.119. Telefonla Manevi Baskı Uygulanması, Gerçeğe Aykırı

Bilgiler Aktarılması, İcra Takibi Yapılmadığı Halde

Yapılmış Gibi Gösterilmesi  199

1.120. İcra Takibinin Kesinleşmediği Bir Aşamada Baskı

İçeren Bir Uyarı Yazısının Gönderilmiş Olması  200

1.121. Gönderilen Yazıda Hacze “Polisle Birlikte

Gelineceğinin” ve “Çilingir Marifetiyle Kapının

Açılacağının” Bildirilmesi . 201

1.122. Takip Konusu Etmediği Alacağı SMS Göndermek

Suretiyle Tahsile Çalışma  202

1.123. Uzlaşıya Davet Hakkının Taciz Amaçlı Kullanılması

Yasağı . 202

1.124. Uyarı Mektuplarının Taciz Boyutuna Varması  203

1.125. Meslek Etiğine Aykırı Vaatlerde Bulunma  203

1.126. Avukatın Yargılanan Müvekkili İle Yargılayan Hâkimi

Bürosunda Bir Araya Getirmesi . 203

İçindekiler

16

1.127. Beraat Kararının Suçun Unsurlarının Oluşmaması

Nedeniyle Verilmesi (Beraat Kararının Disiplin

Kurulunu Bağlayıcı Olabilmesi)  204

1.128. Avukatın Yanlışlıkla Yapılan Tebligatı İlgili Makama

İade Etmesi ve İlgilisini Bilgilendirmesi Zorunluluğu . 205

1.129. Avukatın Azil Edilmesine Rağmen İcra

Müdürlüğü’nce Adına Çıkartılan İki Adet Tebligatı

Alması  205

1.130. Vekâlet İlişkisi Sona Erdirildiği Tarihten Sonra

Mahkemelerce Gönderilen Tebligatların Alınmaması

Zorunluluğu  205

1.131. Bir Kişiyi İcra Takibinde Teminat Yatırma Külfetinden

Kurtarmak İçin Takibe Konu Alacağı Temlik Alma  206

1.132. İcranın Durdurulmasına Rağmen Doğrudan ve Usulsüz

Olarak İlamı İcra Dosyasına İbraz Etmek  207

1.133. Daha Önce Başka Mahkemece Reddedilmesine

Rağmen İlk Defa Müracaat Ediyormuş Gibi Mahkeme

Nezdinde Tekrar Tedbir Talebinde Bulunma . 207

1.134. Avukatın Aynı Davacı Adına ve Aynı Konularda

Farklı Mahkemelere İhtiyati Tedbir Başvurularında

Bulunması ve Kararlar Alması . 208

1.135. Avukatın Kıymet Takdirine İtiraz Davasını Bilerek

İlgisiz ve Yetkisiz Bir Mahkemede Açıp Zaman

Kazanmaya Yönelik Davranışı. 208

1.136. Avukatın Hakkında İhtiyati Haciz Talebi Ret Edilmiş

Olan Şikâyetçi Aleyhinde İcra İşlemi Yapması . 209

1.137. Vekil-Müvekkil İlişkisi Tarafların Karşılıklı İradeleri

İle Sonlandırıldıktan Sonra İcra Dosyasından Para

Çekilmesi . 209

1.138. Açılacak Bir Dava Olmadığını Bilerek Dava Kabulü  209

1.139. Avukatın Tefeci Olduğunu Bildiği Kişiye Çek

Kırdırması  209

1.140. Avukatın Masrafları Bizzat Kendisinin Karşılaması

Koşulu İle İş ve Vekâlet Kabul Etmesi  210

1.141. Şikâyetli Avukatın, Şikâyetçi Müvekkili Adına Takip

Ettiği Dava Sırasında Kişisel Gözlemlerini Bildirmesi  210

İçindekiler

17

1.142. Önceden Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmelerine

Dayanarak Özel Parselasyon Amaçlı Hisse Satışlarını

Sağlamak  211

1.143. Avukatın Daireye Herhangi Bir Mahkeme Kararı

Bulunmaksızın Girmeye Çalışması  211

1.144. İcra Takibine Konu Edilemeyen İlamlar Hakkında İcra

Takibi Yapılması  211

1.145. Yasal Dava Süresinin Geçip Geçmediği Araştırılmadan

Ücret ve Vekâlet Alınması . 212

1.146. Haciz Satışlarının Avukatın Sekreteri veya Yakın

Akrabalarına Yapılması . 213

1.147. Avukat Görev Yaptığı Dosyada Kendi Adına İhaleye

Girmesi . 213

1.148. Avukatın Müvekkili Adına İhaleye Girerek Taşınmazı

Alması Gerekirken, Kendi Adına Alması  213

1.149. Hacizli Aracın İhalesine Katılan Şahıs İle Protokol

Yaparak Gerçek Bedelin Çok Altında Satılmasını

Sağlamak  214

1.150. Avukatın Tutuklu Müvekkil Eşine Saygılı Olmaması

ve Cinsel Tacizde Bulunması . 214

1.151. Şikâyetten Feragat Etmek Kaydıyla, Şikâyetçisindeki

Vekâlet Ücreti Alacağından Feragat Edip Borçlusunu

İbra Etmesi Eylemi . 214

1.152. Adi Senet Olan Taksitle Satış Sözleşmesinde İsmi ve

İmzası Bulunmadığı Halde Salt Müvekkilin Verdiği

Bilgilere Dayalı Olarak Takip Yapmak . 215

1.153. Şikâyetli Tarafından Kesin Mehilin Gereği

Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği

Olay  215

1.154. Avukatın Bilirkişi Raporunu Yeterince İncelemeden

Davayı Islah Ederek Dava Değerini Artırması  215

1.155. Şikâyetçinin İmzasını İnkâr Etmesi Nedeniyle, Dava

Sonuçlanıncaya Kadar Hacizli Mallarının Satışının

Mümkün Olmamasına Rağmen Satışa Yönelik

İşlemlere Devam Edilmesi . 216

1.156. Avukatın Haciz Mahalline Eski Sabıkalıları Götürerek

Maddi ve Manevi Baskı Uygulaması . 216

İçindekiler

18

1.157. Vekili Olmadığı Diğer Bir Sanığın Tutuklu Bulunduğu

Cezaevine Giderek, Duruşma Sırasında Ne Şekilde

Savunma Yapacağına Dair Not Yazarak Verme  217

1.158. CMK Görevlisi Avukatın Sanıktan Ayrıca Ücret

Alması  217

1.159. Şikâyetli Avukatın Karar Aleyhine Yasal Başvuru

Süresi Olan 6 Aylık Süre Geçirilmek Suretiyle AİHM

Başvurması . 218

1.160. Adli Yardımdan Yararlanan Bir Kişinin, Yardımdan

Yararlanmaya Devam Ederken Durumunun Düzelmesi

ve Avukatlık Ücreti Ödeyebilecek Duruma Gelmesi . 218

1.161. Şikâyetli Avukatın Adli Yardım Yönergesi ve Yasa

Kurallarına Aykırı Olarak ve Hiçte Gereği Olmadığı

Halde Karşı Boşanma Davasını Açması  219

1.162. “Takdir Mahkemenindir” Şeklinde Bir Savunma

Yapan Müdafiinin Durumu  220

1.163. Avukatların Müdafi Olarak Atandıkları Duruşmalara

Mazeret Sunmaksızın Katılmamaları . 221

1.164. Adli Yardımdan Atanan Avukatın Dava Duruşmalarına

Mazeret Bildirilmeksizin Katılmaması ve Aldığı Keşif

Avansını Süresinde Yatırmaması . 221

1.165. Baro Yönetim Kurulu’nca Görevlendirilmediği Halde

Avukatın CMK Görevini İfa Etmesi ve Bir Takım

Sanıkların Müdafiliğini Üstlenmesi . 222

1.166. Avukatın Keşfe Aşırı Derecede Alkollü Olarak

Katılması  222

1.167. Avukatın Yasal Süresinde Temyiz Etmemesi

Nedeniyle Kararın Kesinleşmesi  223

1.168. Kararı Temyiz Etmeme Düşüncesinin Süresi

Geçmeden ve Yazılı Olarak Müvekkile Bildirme

Zorunluluğu  223

1.169. Avukatın Tahrifat Sebebiyle Zamanaşımından

Kurtulan Şaibeli Bir Senedi Kâtibine Ciro Ettirmek

Suretiyle İcra Takibine Koyması 224

1.170. İlamda Yazılı Olmayan Alacağın İcra Takibine

Konulması  225

1.171. Alacağa Karşılık Alınan Senedi Büro Çalışanına Ciro

Ettirerek İcra Takibi Yapmak . 225

İçindekiler

19

1.172. Avukatın Yalan Tanıklık Suçundan Şikâyetçiler

Hakkında Birden Fazla Kez Suç Duyurusunda

Bulunması  225

1.173. Vasi veya Yediemin Olarak Atanan Avukat Mahcurun

Masraflarının Karşılanması İçin Gönderilen Paraları

Alması ve Mahcurun Bulunması İçin Gerekli İşlemleri

Yapmaması . 226

1.174. Avukat Muhatabına Gönderdiği Yazı veya

İhtarnamenin İçeriğinden Doğan Sorumluluğu  226

1.175. Avukatın Tahsil Edilen Alacağı Mutlaka İlgilisine

Ödemesi Zorunluluğu . 226

1.176. Yazılı Bir Belge veya Vekâletname Olmaksızın

Üçüncü Bir Kişiye Avukat Tarafından Ödeme Yapılıp

Yapılmayacağı Sorunu . 227

1.177. Tehiri İcra İşlemleri Gerçekleştirilmiş Olmasına Karşın

Salt Müteselsil Borçlu Oldukları Gerekçesi ile Ek

Haciz İşlemleri Yapılması  228

1.178. İş Yoğunluğu ve Unutkanlık Sonucu Vazgeçme

Dilekçesi Verilmediği Yönündeki Savunma  229

1.179. Avukatın Mesleği Dışında Herhangi Bir Gazetede Yazı

Yazması  229

1.180. Avukat Hakkında Suçtan Dolayı Kamu Davası

Açıldığının Saptanması (Basit Etkili Eylem ve

Saldırgan Sarhoşluk)  230

1.181. Avukatın Borçlanması ve Borcunu Ödememesi

Nedeniyle İcra Takiplerine ve Haciz İşlemlerine Maruz

Kalması  231

1.182. Avukatın Taahhütlerine Uymaması, Mal Beyanında

Bulunmamak Suretiyle Hapis Cezası İle

Cezalandırılması . 231

1.183. Avukatın Kiralananın Anahtarını Şikâyetçiye

Vermemesi ve Peşin Aldığı Kira Bedellerini

Şikâyetçiye İade Etmemesi  232

1.184. Avukatın Hibe Suretiyle Edindiği Silahı İçin Çok Uzun

Bir Süre Ruhsat Başvurusunda Bulunmaması . 232

1.185. Avukatın Topluma Açık Bir Yerde, Başkalarına

Yüksek Sesle Hakarette Bulunması ve Üzerlerine

Yürümesi, El İşaretleri Yapması  232

İçindekiler

20

1.186. Avukatın Eşinin Çalıştığı İşyerine Giderek Eşiyle

Kavgaya Tutuşması ve Eşini Yaralaması . 233

1.187. Açılan Davada Bir Avukat Olarak Yargılanıp

Kamunun Bu Olaydan Haberdar Olmasına Neden

Olma . 233

1.188. Avukatın Mesleki Titrini Kullanarak Güven Uyandırıp

Şikâyetçiden Borç Para Alması ve Ödememesi . 234

YALNIZ AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER 234

2.1. Türkiye’deki Barolardan Birisine Kayıtlı Bulunmayan

Avukatların Durumu . 238

2.2. Avukatın Kaydının Silinmesi Halinde Vekâlet  239

2.3. Davaya Vekâlet Ehliyetinin Dava Şartı Olması . 239

2.4. Avukat Olmayıp Dilekçe Yazma İşini Meslek

Edinenlerin Durumu . 240

2.5. Avukatlık Yapma Hakkı Bulunmayan Gerçek veya

Tüzel Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Geçersiz

Sayılması  241

2.6. Davada Hukuki Mütalaa Vermek . 241

2.7. Avukatların Kamu Görevlisi Sayılması  242

2.8. Stajyer Avukat İken Aldığı Vekâletname İle Henüz

Avukatlık Ruhsatını Almadan Avukat Unvanını

Kullanma  244

2.9. Şirket Denetçiliğini Kabul Eden Avukatın, Bu Görevi

İle Çelişen Biçimde, Denetlemekle Görevli Olduğu

Kişilerin Aynı Dönemde Avukatlığını Üstlenmesi . 244

2.10. Müşavir ve Avukatlar, Yalnız Görevli Oldukları Daire,

Müessese ve Şirketlere Ait İşlerde Avukatlık

Yapabilmeleri . 244

2.11. Baroda Yazılı Avukatlara Ait İşler . 245

2.12. Şirketin Danışmanlık Hizmetlerinin Arasında Hukuki

Danışmanlığın Yer Alması . 246

2.13. Avukat Olmayan Gerçek Kişiye Vekâletname İle

Tebligat Almak Üzere Özel Yetki Verilemeyeceği

Kuralı  246

2.14. Avukatla Müvekkil Arasındaki İlişkinin Hizmet İlişkisi

Kapsamında Kalması (Hizmet Nedeniyle Güveni

Kötüye Kullanma Suçu) . 247

İçindekiler

21

UZLAŞMA SAĞLAMA . 249

3.1. Danışıklı İcra Takibi Yapma  250

3.2. Takip Öncesi, Sırası ve Sonrasında Alacağın Taciz İle

Tahsiline Çalışılması  251

3.3. Uzlaşma Amaçlı Görüşmelerin Asla Açıklanamaması

ve Delil Olarak Kullanılamaması . 252

3.4. Uzlaşma Kapsamında Uyarının Bir Kez Gönderilmesi

ve Taciz Boyutuna Varmaması Kuralı  253

3.5. Avukatın, Dava Konusu Alacaklara İlişkin Olarak

Davalı Tarafla Uzlaşmaya Varırken Müvekkillerine

Bilgi Vermemesi ve Davadan Feragat Etmesi  253

3.6. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Yazılı

İzin Alınması Zorunluluğu . 253

SIR SAKLAMA 254

4.1. Avukatın Müvekkillerinden İzin Almadan Davalı Taraf

İçin Tanıklık Yapması  257

4.2. Ön Alım Davasında Tanık Sıfatıyla Dinlenen Avukatın

Mesleğinden Dolayı Öğrendiği Bilgileri Açıklaması . 257

4.3. Avukatın Vekâletten Çekilme Nedenlerini, Dava

Sırasında Edindiği Bilgiler Haricinde Bildirmesi

Zorunluluğu  258

4.4. Avukatın Müvekkiline Ait Sır Olarak Nitelenebilecek

Hususları Mektupla Açıklaması . 259

4.5. Avukatın Sanığın Gerçek Sanık Olmadığını Bile Bile

İfade Tutanaklarını İmzalaması  259

4.6. Dosyasının İncelenmesiyle 3. Kişilerin de

Ulaşabileceği Bilgiler . 259

4.7. Avukatların Birbirleriyle Yaptıkları Görüşmelerde

Öğrendikleri bilgilerin Meslek Sırrı Kapsamında

Olması . 260

4.8. Resmi Kayıtlardan Öğrenilebilecek Bilgilere Göre

Açılan ve Tanık Deliliyle Dahi İspatlanabilecek

Davalarda Meslek Sırrı . 261

4.9. Avukatın Bizzat Kendisinin Ceza veya Disiplin

Tahkikatına Maruz Kalması Hallerinde Sırrın

Açıklanması  262

İçindekiler

22

4.10. Şikâyetli Avukatın Yazdığı Dilekçe İle Hem

Müvekkiline Hem De Şikâyetçiye Karşı Hakaret

Fiilinde Bulunması (Meslek Sırrı Kapsamındaki

Bilgilerin Açıklanması)  262

4.11. Avukatın Boşanma Davasında Öğrendiği Bilgilerin

Meslek Sırrı Kapsamında Olması . 263

4.12. Taraf Vekili Avukatın Aynı Davada Tanık Olarak

Dinlenilmesi  264

4.13. Avukatın Gerçek Sanık Yerine Başkasının Kimlik

Bilgilerini Beyan Etmesi . 265

4.14. Avukatın, Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Vekil

Edenin Yerini Adli Mercilere Bildirmemesi  266

İŞİN REDDEDİLDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ . 267

İŞİN REDDİ ZORUNLULUĞU . 268

6.1. Teklifin Sonradan Yolsuz veya Haksız Olduğunun

Anlaşılması Halinde Avukatın İşi Reddetmesi . 270

6.2. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Menfaatleri Zıt

Taraflardan Söz Edilmemesi Kuralı . 270

6.3. Avukatın Aynı Büroda Ortak Olarak Çalıştıkları Eşinin

Hakem Sıfatıyla Yer Aldığı Tahkim Yargılaması

Sonrasında da Davada Vekil Olarak Görev Alması . 271

6.4. Avukatın Müştekinin Bilgisi Olmadarn Daireleri

Haricen Satın Alanları Tahliyeye Zorlayarak

Müteahhitle Her Hangi Bir Anlaşması Olmayan

Üçüncü Şahıslara Satması . 272

6.5. Avukatın Müvekkili Hakkında İcra Takibi Yapması . 272

6.6. Menfaati Zıt Olan Tarafın Vekâletini Alma Yasağı . 273

6.7. Avukatın İşin Haksız ve Yolsuz Olduğunu Biliyor veya

Bilmesi Gerekiyorsa İşi Ret Zorunluluğu . 274

6.8. Avukatın Takibinde Hukuki Yarar Görmediği İş veya

İş Teklifi Red Zorunluluğu . 275

6.9. Tazminat Alacağının Tahsilini Geciktirmek, 1. Sıraya

Geçmek Suretiyle Tahsilatı İmkânsız Kılmak Çabası  275

6.10. Usulü İşlemlerin Gıyapta Tamamlanması Suretiyle

Haciz Yapılması . 276

6.11. Avukatın Tutuklu Müvekkilin Tehdit Mektubunu Ceza

ve Tutukevi Denetiminden Geçirmeden İlgililere

Ulaştırması  276

İçindekiler

23

6.12. Avukatın Vekil Edeni Tarafından Kendisine İletilen ve

Hakaret Unsuru Taşıyan Edebe Aykırı Sözleri Aynen

Dava Dilekçesine Aktarması  277

6.13. Aynı İşten Menfaati Zıt Tarafa Avukatlık Etmiş veya

Mütalaa Vermiş Avukatın Teklifi Reddetme

Zorunluluğu (AK m. 38/2 Uygulaması) . 278

6.14. Avukatın Karı- Koca Olan Taraflardan, Önce Kocanın

Boşanma Davasını Açıp, Daha Bu Dava

Kesinleşmeden Bu Kez Karının Vekâletini Alarak

Kocası Aleyhine Yeni Bir Boşanma Davası Açması  279

6.15. Avukat İflasına Karar Verilen Şirketin Tasfiyesinde

Oluşturulan İflas Masasında Yer Aldıktan Sonra Sıra

Cetveline Dâhil Olan Kişilerin Avukatlığını Üstlenip

Takipler Yahması 279

6.16. Avukatın Henüz Müvekkilin İşi Bitmemişken Hasım

Taraftan Vekâletname Alması  280

6.17. Maddelerin Geniş Olarak Yorumlanması Zorunluluğu

(Eş Zamanlı Olarak Hasım Tarafın Vekâletnamesinin

Üstlenilmesi) . 281

6.18. Şikâyetçi Vekiliyken Şikâyetçi Aleyhine Takip Yapma  281

6.19. Ayrı Ayrı Davalarda Aynı Zaman Dilimi İçerisinde

Hem Şirket Vekili Hem de Şirket Aleyhine Vekillik

Yapılması  281

6.20. Şikâyetli Avukatın Vekili Bulunduğu Kopetratif

Aleyhine Dava Açarak Davaya Katılması  282

6.21. Aynı İşte Menfaatleri Çatışan Tarafların Vekâletlerini

Üstlenme . 283

6.22. Avukatın İhtiyati Hacizi Uyguladığı Tarihin Ertesi

Gününde Borçlunun Vekâletini Alması  283

6.23. Avukatın Düzenlediği Protokolün Hükümsüzlüğünü

İddia Etmesi  284

6.24. Avukatın Sözleşmenin Kendisi Tarafından

Düzenlenmiş Olmasının Yeterli Sayılması . 284

6.25. Protkolde Takipten Vazgeçme ve İlerde Açacağı

Davalardan Dahi Feragat Edebilecek Hükümler

Bulunması . 285

6.26. Avukat Protokol Düzenlenirken Müvekkil İradesine

Uygun Beyanda Bulunması Zorunluluğu . 285

İçindekiler

24

6.27. Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereği Dürüst ve

Güvenilir Olması Zorunluluğu . 286

6.28. Yükümlülükler Ortakları ve Yanlarında Çalıştırdıkları

Avukatları da Kapsar  286

AVUKATIN DOSYA SAKLAMASI VE HAPİS HAKKI: . 286

7.1. Yazılı Avukatlık Sözleşmesinin Bulunmaması Hali  287

7.2. Avukatın, Ücret Alacağı İle İlgili Olmayan Bir İşten

Dolayı Kendisine Teslim Edilen Diğer Değerler

Üzerinde Hapis Hakkı . 287

AVUKATIN VEKÂLETTEN ÇEKİLMESİ . 288

8.1. Avukatın Yazılı Sözleşme Olmasa Bile İşi Sonuna

Kadar Takip Etmekle Yükümlü Olması . 289

8.2. Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile

Yapılması Zorunluluğu . 290

8.3. Vekâlet Görevi Dolayısıyla Çekilme Hali

Yükümlülüğü Hemen Ortadan Kaldırmaması Kuralı . 290

8.4. Avukatın Görevinden İstifa Etmesine Rağmen

Tebligatı İade Etmemesi ve Müvekkili Aleyhine Olan

Kararı Temyiz Etmemesi  290

8.5. Avukatların Geçersiz Sözleşme Koşullarını Gerekçe

Gösterip Şikâyetçi Hakkındaki Mahkûmiyet Kararını

Temyiz Etmemeleri  291

8.6. Avukatın Duruşmalara Mazeret Beyan Etmeden

Katılmaması  291

8.7. Vekâlet Görevini Sonlandırmış Olmasına Rağmen

Aynı Gün Şikâyetçiye Ait Dava İle İlgili Duruşmaya

Girmemesi  292

8.8. Çekilme Hakkının Müvekkile Zarar Vermeyecek

Yöntemle Yapılması Zorunluluğu  292

8.9. İstifaya Rağmen Müvekkilin Yeni Bir Vekil İle

Anlaşma Olanağını Sağlayacağı Süre İçinde Yargılama

İşlemlerinin Zarar Görmeden Sürdürülmesi

Zorunluluğu  293

8.10. Vekillikten Çekildikten Sonra Yasal On Beş Günlük

Süreyi Beklemeden Şikâyetçi Aleyhinde Dava Açma.  293

8.11. Re’sen Tayin Edilen Avukatın Davadan Çekinme

Hakkını Kullanıp Kullanmayacağı Sorunu . 294

İçindekiler

25

8.12. Çekilme İradesi Şikâyetçi Bilgisi İçinde ve Bir Zarar

Doğmamışsa Disiplin Cezası Verilemeyeceği Kuralı  295

8.13. Çekilme Dilekçesi Verildikten Sonra Sanığa Tebliğ

Edilmeden Sanığın Gıyabında Karar Verilmesi . 295

8.14. Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu  296

8.15. Avukatların Anlaşma ve Masraf Alınmaksızın Haciz

İşlemlerine Başlamalarının Hayatın Olağan Akışına

Aykırı Olduğu Kabullenmesi  296

BİR AVUKATIN GEÇİCİ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİ DURUMU . 297

9.1. Vekilin Yargılama Sırasında Ölmesi  297

9.2. Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligat . 298

9.3. Tutuklu Olan Avukatın Geçici Olarak İş Yapamaz

Durumda Olması . 298

9.4. Geçici Dönemde İşten Yasaklanan Avukatın İşlerin

Yürütülmesinden Dolayı İş Sahiplerine Karşı

Sorumluluğu Olmaması  300

BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU 300

10.1. Bankanın Maaşlı ve Kadrolu Avukatı Olarak Görevli

Bulunduğu Sırada Babasına Ait Çok Sayıda Dava ve

İcra Takibini Üstlenme (Büro Yok)  302

10.2. Avukatın Akademik Unvanı ve Büro Edinme

Yükümlüğü . 302

10.3. Avukatın Birden Fazla Büro Edinme Yasağı . 303

10.4. Avukatın İnternette Açtığı Web Sayfasında İki Büro

Adresi Bildirmiş Olması . 304

10.5. Birlikte Çalışan Avukatların Ayrı Büro Edinme Yasağı  304

10.6. Büro Adresinin Tam ve Doğru Bildirilmemesi  305

10.7. Daha Önce Disiplin Cezası Alınmasına Neden Olan

İkinci Büronun Kapatılmaması ve Israrla Kullanılmaya

Devam Edilmesi . 305

10.8. Sigortalı Avukatın Çalıştığı Yer Barosuna Kayıt

Zorunluluğu  306

AVUKATLARIN BİRLİKTE VEYA AVUKATLIK

ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÇALIŞMALARI . 306

11.1. Tek Başına Çalışan Avukatın Usulüne Uygun Olarak

Prosedürü Tamamlamadan “Avukatlık Bürosu”

İbaresini Kullanması . 309

İçindekiler

26

11.2. Yabancı Bir Şirketin Telefonlarını, E-Mail Adresinde

de Aynı Yabancı Şirketin İsmini Kullanıp Vermek

Suretiyle Hukuki Mütalaalar Yayınlama  310

11.3. Ortaklığın Sona Ermesi Sonrası Yapılan Takiple Fazla

Tahsilat Yapma . 310

AVUKAT BÜROSUNDA ÇALIŞABİLECEK KİŞİLER 311

12.1. Şikâyetli Avukatın Yasaklı Bir Ortak İle Birlikte İş

Takip Etmesi . 312

12.2. Avukatın Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olan

Diğer Bir Avukatın Yanında Ücretli Olarak Çalışması  312

12.3. Şikâyetli Avukatın Eşinin Yanında Sekreter Olarak

Çalışması ve Reşit Kişi Olarak Alacak Temliki Alması . 313

İŞLERİN STAJİYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ,

DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİ VE

DOSYADAN ÖRNEK ALMA . 314

13.1. Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Alma . 314

13.2. Avukatın Sekreterinin Yaptığı Eylemlerden Sorumlu

Olması . 320

13.3. Gerçek Borçlu İle Muhatap Olunmayarak Babası

Şikâyetçinin Ödemeye Zorlanması (Çalışanın Eylemi)  321

13.4. Avukatın Bilgisi İçinde Sekreter Tarafından Yapılan

Tahsilatın Avukata Yapılmış Sayılması . 322

13.5. Avukatın, İcra Dosyasına Mahsuben ve Haricen

Yaptığı Tahsilatları İcra Dosyasına Bildirmemesi  322

13.6. Avukatın Sigortalı Avukatın Eylem ve

Davranışlarından Müştereken ve Müteselsillen

Sorumlu Olması  322

13.7. Avukatın Belirli Bir Mağdur İsmini Yazılı Olarak

Bildirerek Dosyayı İnceleme Yetkisi  323

13.8. Takip Memuru Olarak Çalışan Sanığın Nafaka

Alacağını Tahsil Amacıyla Nafaka Borçlusunu

Araması . 323

13.9. Gerekçeli Kararın "Çalışan" Sıfatıyla Stajyer Avukata

Tebliğinin Geçersiz Sayılması  323

13.10. Vekâletname ve Görevlendirme Yazısı Olmadan Dava

Dosyaları İle İcra Dairelerindeki Takip Dosyalarının

İncelenebilmesi . 324

İçindekiler

27

ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI 324

14.1. Avukat Olan Sanığın Müvekkilinin Rızası İle İcra

Dairesindeki Satış İşlemine Kendi Adına Katılıp, Dava

Konusu İhtilaflı Taşınmazı Satın Alması  325

14.2. Avukatlık Ücretinin Uyuşamazlık Konusu Hakkın Bir

Bölümü Şeklinde Belirlenmesi . 325

14.3. Vekâlet Almak Yerine Tevdi Edilen Senetleri

Kendisine, Sekreterine veya Bir Yakınına Temlik

Ettirmek  326

14.4. Şikâyetli Avukatın Müvekkiline Ait Alacağı Temellük

Etmesi . 326

14.5. Avukatın, Müvekkilinin Borcu Sebebiyle Haczedilen

Taşınmazın Satışına Bizzat Kendi Adına İhaleye

Girmesi . 327

14.6. Avukatın Müvekkili Adına Yaptığı Takip Derdest İken

Mahcuz Taşınmazı Satın Alması  327

14.7. Avukatın Yabancı Alıcıların Satın Aldığı Taşınmazları

Kendi Adına Tescilini Sağlaması . 327

14.8. Alacağı Temlik Suretiyle İhaleye Kendi Adına Girmesi

Yasağının Dolanılması  328

14.9. Avukatın Davayı Kendi İşi Haline Getirmemesi

Zorunluluğu  329

14.10. Muvafakat Halinde Dahi Avukatın Çekişmeli Hakları

Edinmekten Kaçınması Zorunluluğu  329

14.11. Avukatın Maddi Menfaatini Davanın Sonucuna

Bağlamaması Zorunluluğu  330

14.12. Avukatın Müvekkilin Bilgisi Olmadan Daireleri

Haricen Satın Alıp Üçüncü Kişilere Satması  331

14.13. Avukatlık Ücreti Olarak Kararlaştırılan Bedelin Dava

veya Hükmolunacak Şeyin Değeri Yahut Paranın

Yüzde Yirmi Beşini Aşamayacağı Kuralı  331

14.14. İcra Takibinde Mahcuz Taşınmazı Kendi Adına Satın

Alma Eylemi Aynı Zamanda Görevi Kötüye Kullanma

Suçunu Oluşturması  332

AVUKATA ÇIKAR KARŞILIĞINDA İŞ GETİRME . 332

15.1. Bir Kişinin Avukatın Kendisine Piyasadan Dava ve

Senet Getirerek İş Sağlaması  332

İçindekiler

28

15.2. Avukatın Özel Bilgilerinin Bulunduğu Kartvizitinin

Arka Yüzünde Avukatlık İle İlgisiz Bir Takım İşlerin

Yazılı Olması  333

15.3. Şirketin Danışmanlık Hizmetlerinin Arasında Hukuki

Danışmanlığın Yer Alması . 334

15.4. Avukata İş Getirmeye Aracılık Eylemine Teşebbüs

Suçu  335

AVUKATLARIN RESMİ KILIK VE KIYAFETİ . 335

BAROYA VE AVUKATLARA AYRILACAK YER 336

DANIŞMA YAPILMASI UYGUN OLMAYAN YERLER . 337

18.1. Avukatın Dava Toplamak İçin Köye Geziler Yapması  337

18.2. Avukatın Kamulaştırma Davaları Almak Amacı İle

Köylere Gitmesi  338

DÜZENLİ DOSYA TUTULMASI ZORUNLULUĞU 338

GÖRÜŞMELERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI

ZORUNLULUĞU . 339

20.1. Düzenlenmesi Zorunlu Olan Görüşme Tutanağının

İbraz Edilmemesi  339

REKLAM YASAĞI 341

21.1. Büro  342

21.2. Tabela . 342

21.2.1. Tabelanın Yönetmelikte Belirlenen Ölçülere

Uygun Olması Zorunluluğu . 343

21.2.2. Avukatın Büyük Logolu ve Reklam Amaçlı

Tabela Kullanması . 344

21.2.3. Tabelanın Reklam Yasağı Yönetmeliği

Hükümlerine Aykırılık Teşkil Edecek Boyutta ve

Nitelikte Olması . 344

21.2.4. Tabelada Farsça ‘Farsça Bilen Avukat’ İbaresinin

Yer Alması . 345

21.3. Basılı Evrak  345

21.3.1. İnternet Gazetesinde “Boşanma Ceza Ticaret

Avukatı” Başlığı Altında İlan ve Reklam

Yasağına Aykırı Davranış (Uyarı Yazısı

Gönderilme Zorunluluğu)  346

21.3.2. Avukat Unvanıyla Birlikte İş Mahkemesi Emekli

Hâkimi Sıfatınınkullanılması (Hukuki Görüş

Belgesinde)  347

İçindekiler

29

21.3.3. Basılı Evrakta İsim ve Soyadından Başka İsim

veya Unvan Kullanılması Yasağı  348

21.3.4. Davetiyede Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı

İbaresinin Yer Alması ve Belli Konuda Uzmanlık

Gösterimi . 348

21.3.5. “Uzman Avukat” Unvanının Kullanılmasının

Yasak Olup Olmadığı Sorunu  349

21.3.6. Tıp Doktoru Unvanının Avukatlık Unvanı İle

Birlikte Kullanım Yasağı . 349

21.3.7. “Dr.” Unvanının Akademik Unvan Olarak

Kullanılamaması  350

21.3.8. “Emekli Yüksek Hâkim” Sıfatını Kullanma

Yasağı  350

21.3.9. “Emekli Adalet Müfettişi” Sıfatını Kullanma

Yasağı  351

21.3.10. “Emekli Cumhuriyet Savcısı” Sıfatını Kullanma

Yasağı  351

21.3.11. Marka Patent Vekili Sıfatını Kullanma Yasağı . 352

21.3.12. Bilirkişi Raporunda Avukat Antetli Başlıklı Kâğıt

Kullanma Yasağı . 352

21.3.13. Avukat Unvanı Dışında Yabancı “Large,

Reehsanwalt, Anwalt, Lawyer” Vs. Sıfatlar

Kullanma Yasağı . 352

21.3.14. Basılı Evrakta Logo Kullanma Yasağı  353

21.3.15. Kartvizitte Avukatın Kendisinden Başka Eşi Vs.

İle İlgili Bilgileri Kullanma Yasağı . 353

21.3.16. Avukatın Barodaki Görevleri İle İlgili

Unvanlarını Ancak ve Sadece Bu Görevin İfası

Sırasında ve Görevin İfası İle Sınırlı Olarak

Kullanma Zorunluluğu. 354

21.3.17. Baro veya Türkiye Barolar Birliği Amblemi

Dışında Amblem ve Şekiller Kullanma Yasağı . 354

21.3.18. Avukatın Antetli Kâğıtlarında TSE Kalite Belgesi

Logosu Kullanması Yasağı  354

21.3.19. Avukatın Reklam Amaçlı Takvim Vs. Yaptırması

Yasağı  355

21.4. Telefon Rehberi  355

İçindekiler

30

21.5. Medya İlişkileri . 356

21.5.1. Açılış ve Mesleğe Dönüşlerin Basın Yoluyla

Duyurulması  356

21.5.2. Reklam Niteliğinde Yayınlarda Bulunma ve

Medyaya Açıklama Yapma Yasağı . 356

21.5.3. Sözlü ve Yazılı Medyada Reklam Sayılabilecek

Davranışlardan Kaçınma . 356

21.5.4. Avukat Unvanı Kullanılarak Yayın Yapma ve

Yönetme Yasağı  356

21.5.5. Hukuki İşi Reklam Olabilecek Nitelikte Ön Plana

Çıkarma Yasağı . 357

21.5.6. Kurum Seçimlerinde Duyuruda Bulunma . 357

21.5.7. Basında Abartılı Şekilde Büro Açılışının Haber

Yapılmasına Neden Olma  357

21.5.8. İlanın Adres Değişikliğini Bildirmeye Yönelik ve

Abartısız Olması Zorunluluğu . 358

21.5.9. İş Elde Etme Amaçlı Haber ve Röportaj Yapma . 358

21.5.10. Avukatın Gazetelerde Müvekkili İle Birlikte

Cüppeli Fotoğraflarının Yayınlanmasını

Sağlaması . 359

21.5.11. Avukatın Uzun Zamandır Tahsil Edilemeyen Bir

Alacağı Tahsil Ettiği Davayı Haber Olarak

Yayınlatması  360

21.5.12. Avukatın Sigara Üreticisi Şirket Aleyhine Yaptığı

Suç Duyurusu ve Açtığı Dava Hakkında “3 Ayrı

Gazeteye” Beyanat Vermekten İbaret Eylemi . 361

21.5.13. Avukatın Takip Ettiği Davanın Haber

Yapılmasına Sebebiyet Verdiği İddiası . 361

21.6. İnternet  362

21.6.1. Avukatın Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Verdikleri Özel Tüzel Kişileri İnternet Sitesinden

Tek Tek Açıklaması . 364

21.6.2. Avukatın Gönderdiği E-Mailde Yer Alan

Bilgilerin Reklam Yasağı Kapsamında Olması . 364

21.6.3. [av.tr] Uzantılı İnternet Sitesi Açabilme

Zorunluluğu . 365

21.6.4. İnternet Sitesini İçeriğinin Kendini İfade Etme

Sınırları Dışında Kalması  366

İçindekiler

31

21.6.5. Web Sayfasında Bilgi Vermede Ölçülülük ve

Objektiflik Sınırlarının Aşılması . 366

21.6.6. Avukatın İnternette Açtığı Web Sayfasında İki

Büro Adresi Bildirmiş Olması . 367

21.6.7. Avukatın Sahibi Olduğu İnternet Sitesinde

Avukatlık Ofisinin Reklamını Yapması (En İyi

Boşanma Avukatı) . 367

21.7. İşbirliği  368

21.8. Yükümlülükler  368

21.8.1. Avukatın İsminin Sitede Kendi İradesi Dışında

Yayınlandığı ve Yayının Engellendiği Olay  368

21.8.2. Büronun Tanıtılması Amacıyla Hazırlatılmış

Olan CV ve Tanıtım CD’ si Dağıtma  369

21.8.3. Avukatın Bir Siyasi Partiden Belediye Başkanı

Adayı Olduğu Seçim Sürecinde Tanıtım İçin

Avukatlık Unvanını Kullanması  369

21.9. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Halinde Uyarı

Yazısı Gönderilmesi . 370

AVUKAT TARAFINDAN DÜZENLENECEK EVRAKIN

MAHİYETİ . 371

22.1. Vekil Tayin Edilmiş Olan Avukatın İstifa Etmesinin

İlgili Vekâletnameye Dayanılarak Verilen Yetki

Belgesini Menfi Yönde Etkilemesi . 372

22.2. Avukatın Yetki Belgesi İle Bir Defaya Mahsus

Duruşmayı Takip Etmesi (İstinaf Dilekçesinin

Süresinde Olup Olmadığı Sorunu)  373

22.3. Sahte Olduğu İddia Edilen Rapor Aslının Örneğini

"Aslı Gibidir" Diyerek Delil Olarak Sunma Eylemi . 374

22.4. Yetki Belgesinin Vekâlet Hükmünde Olması . 374

22.5. Birden Fazla Avukatın Olması Halinde Birine Yapılan

Tebligatın Geçerli Sayılması  375

22.6. Sahte Özel Belgenin Mahkemeye Sunulması . 375

22.7. Vekil Yetki Belgesi İle İşlem Yapmış Olsa Dahi

Müvekkiline Karşı Özen ve Sadakat Yükümlülüğü

Devam Etmesi . 376

22.8. Alt Vekâlet İlişkisinin Kurulması . 376

22.9. Vekâletname Örneğinin Avukat Tarafından Aslına

Uygunluğunun İmzası İle Onaylanması Zorunluluğu  376

İçindekiler

32

22.10. Avukatın Kendisinde Aslı Bulunmayan ve Aslını

Görmediği Çekin Fotokopisini Aslı Gibidir Onayı

Vererek Kullanması  377

22.11. Avukatın Para Tahsil Makbuzu Başlıklı Adi Yazılı

Belgelerin Asıllarına Uygunluğunu Onaylayarak İcra

Dairesine Sunduğu ve İcra Takibini Başlatması . 377

22.12. Avukatın Stajyer Avukat Olamadığını Bildiği

Personeline Stajyer Avukat Olduğunu Bildirerek Yetki

Belgesi Tanzim Etmesi . 378

22.13. Avukatın Vekâletname Almadığı Halde Vekâleti

Varmış Gibi İhtiyati Haciz Kararı Alması  379

22.14. Avukatın Henüz Vekili Olmadığı Bir Şahsın İcra

Takibine İtiraz Hak ve Süresi Geçmesin Diye Bir

Başka Şahsın Vekâletname Düzenlemesine Sebebiyet

Vermesi . 379

22.15. Davanın Yetkili Kılınan Avukat Tarafından Temyiz

Edilmeyerek Kesinleşmesine Sebebiyet Verilmesi  379

22.16. Stajyer Avukata Muvafakatname Başlığı İle Yetki

Belgesi Düzenlenmesi Yasağı  380

22.17. Aslı Avukatta Olmayan Belgenin Aslı Gibidir

Onanarak Kullanılamaması  381

22.18. Adli Yardım Tarafından Görevlendirilen Avukatın

Yetki Belgesi Düzenlemesi Yasağı  381

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ SÜREÇLER

AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 383

Sanığın Avukat Olan Katılana Hitaben Çeki Takip Etmemesi

Hususunda Tehditde Bulunması (Görevli Memura Direnme

Suçu)  383

İcra Takibi Yapan Avukata Hakaret 384

Dava Sırasında Katılan Davacı Vekiline Kaba Hitap

Tarzında Sözler Söylenmesi (İddia ve Savunma

Dokunulmazlığı)  384

Sanığın Haciz Sırasında Maket Bıçağıyla Avukat Stajyerini

Yaralaması . 385

İçindekiler

33

AVUKAT HAKKINDA YAPILACAK İNCELEMENİN

MAHİYETİ . 385

Avukat Hakkında Adalet Bakanlığından İzin Alınmaksızın

Soruşturma Yapılması . 386

Duruşma Salonuna Alınmayan Avukatların Slogan Atması . 386

Avukatın Şikâyetçinin Cep Telefonuna Mesaj ve Adresine

Borç İhtarı/Faiz Affı İçerikli Mektuplar Göndermesi  387

Avukatın Katılan Sanık Müdafii Olarak Katıldığı Duruşmada

Müştekiye Hitaben Hakaret Niteliğinde Sözle Söylemesi . 388

Avukatın Haciz İşlemi Yapamayacağı Halde Muhataba

Haciz Yapılacağına İlişkin Mesaj Göndermesi . 388

Avukatın Vekil Sıfatıyla Yapmış Olduğu Gayrimenkullerin

Satışından Elde Ettiği Paranın Bir Kısmını Uhdesinde

Tutması (Soruşturma İzni) . 389

Adalet Bakanlığından İzin Alınmadan Şüpheli Avukat

Hakkında Doğrudan Soruşturma Yapmak . 389

Avukatın Haciz İşlemleri Nedeniyle Gündüzleyin Tartıştığı

Müştekiye Gece Hakaret ve Tehdit Mesajları Atması (Genel

Hükümlere Göre Soruşturma)  389

Avukatın Usulsüz Haciz İşlemi Yapması 390

Kamulaştırma Bedelinin Tamamının veya Bir Kısmının

Avukat veya Adına Hareket Edenlere Ait Olacağının

Kararlaştırılması  390

Avukat Olan Davacının Avukatlık Kimliğini İbraz Etmesine

Karşın Müvekkili Huzurunda Üzerinin Aranması . 390

Adalet Sarayına Girişte Avukatlara Ait Çanta ve Benzeri

Eşyaların X-Ray Cihazından Geçirilmek Suretiyle Aranması

İşlemi . 391

Avukatın Aracının ve Üzerinin Arama Kararına İstinaden

Aranması  392

Avukatların 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Memurlar

veya Diğer Kamu Görevlilerinden Sayılmaması . 392

Soruşturmanın Suçun İşlendiği Yer Cumhuriyet Savcısı

Tarafından Yapılacağı Kuralı  393

Avukatın Çantasını Adliye Girişindeki X-Ray Cihazından

Geçirmediği İçin Hakkında İdari Para Cezasına

Hükmedilmesi  393

İçindekiler

34

Avukatın Nevruz Kutlamaları Sırasında Kolluk Görevlileri

Tarafından Gözaltına Alınması  393

Avukatın Adliye Girişinde Polis Tarafından Üstünün

Aranması (Tüm Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulu)  394

III. KOVUŞTURMA İZNİ, SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI

KARARI VE DURUŞMANIN YAPILACAĞI MAHKEME . 395

Avukatın İcra Takibinde Tahsil Ettiği Paraları Uhdesinde

Tutması (Hizmet nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu) . 397

Borçluya Ait Cep Telefonuna Müteaddit Defa Borcun

Ödenmesi İstemli Mesaj Gönderilmesi . 397

Alacağın Tahsiline Yönelik Hiçbir İşlem Yapmamak . 398

Avukatın Cevap Dilekçesinde Yer Alan İfadeler Sebebiyle

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Yargılanması (Görev

Suçu)  398

Avukatın İcra Takibinin Takipsizlik Nedeniyle İşlemden

Kaldırılmasından Sonra Süresinde İtirazın İptali Davası

Açmaması (Görevi Kötüye Kullanma)  398

Kamulaştırma Bedelinin Tamamının veya Bir Kısmının

Avukat veya Adına Hareket Edenlere Ait Olacağının

Kararlaştırılması  399

Şüpheli Hakkında Soruşturma Aşamasında Uzman Hekim

Raporu Alınması Zorunlu Olmadığından İddianamenin

İadesi Sebebi Olmaması  399

Avukatın Cezaevine Sokulması Yasak Olan Telefon

Bataryasını Çantasında Bulundurması . 400

Avukat Kovuşturması 400

Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin

Karara Karşı Suçtan Zarar Gören Kişilerin İtiraz Hakkının

Bulunması  401

Üniversitede Çalışan Avukatın 4483 sayılı Kanun

Hükümlerine Tabi Olmaması  401

İTİRAZ HAKKI 402

Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin

Karara Kimin İtiraz Edeceği Sorunu . 402

Avukatın Cezaevi Ziyareti Sırasında Cüzdanının İçerisinde

İki Adet Sim Kartının Tespit Edilmiş Olması . 403

SUÇÜSTÜ HALİ . 403

İçindekiler

35

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ÖRNEKLERİ . 405

Avukatın Boşanma Davası Açmak İçin Para Almasına

Rağmen Vekâletname Almaması ve Dava Açmaması

(Beraat)  405

Avukatın İcra Takibi Sonucunda Tahsil Edilen Parayı

Müştekiye Teslim Etmeyerek Uhdesinde Tutması (ZimmetHizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ayrımı) . 406

Mehil Vesikası Düzenlendiği Ancak Sanığın Borçlu Vekili

Sıfatıyla Gereğini Yerine Getirmeyerek Katılanın

Taşınmazdan Erken Tahliyesine Sebebiyet Vermesi . 407

Katılanın Eski Eşinden Tahsil Edip Tüm Nafaka Borçlarına

Karşılık İbra Ettiği Halde Bahse Konu Parayı Katılana

Vermeyip Uhdesinde Tutması (Zimmet) . 408

Avukatın Alacağın Tahsiline Yönelik Hiçbir İşlem

Yapmaması  408

Avukatın Aslı Bulunmayan Vekâletnameleri Aslı Gibidir

Şerhi Düşerek Kullanması . 409

Avans Mahiyetinde Alınan Paraların Teslim Edilmemesi 409

Avukatın Katılandan Tedbir Kararı İçin Gerektiğinden

Bahisle Para Alması (İrtikâp)  409

Tereke Dosyasında Müvekkili Katılanın Hissesine Denk

Gelen Parayı Tahsil Ettiği Halde Uhdesinde Tutması (Görevi

Kötüye Kulanma)  410

Bir Miktar Ücret İle Vekâlet Alıp Dosyaya Sunmamak ve

Davayı Takip Etmemek (İrtikâp) . 410

VII. AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI

TARAFINDAN KULLANILMAMASI  410

Gerçekte Avukat Olmayan Sanığın Avukatlık Mesleğini İfa

Etmesi  411

Sanığın Avukat Olmadığı Halde Kendisini Avukat Olarak

Tanıtıp Yaptığı İşlemler Karşılığı Para Alması . 412

Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması

(Zamanaşımı) . 412

Nakil Kararından Önce Dilekçe İle Dava Açma . 413

Baro Levhasına Kayıtlı Olmadan İşlem Yapmak 413

VIII. BARO YÖNETİM KURULUNA KARŞI ÖZEL GÖREVLER  414

İçindekiler

36

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ VE ÜCRETİ

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ . 415

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI . 415

Vekâlet Ücreti İddiasına Konu Alacaklar Yönünden

Zamanaşımı Süresinin Hangi Tarihte İşlemeye Başlayacağı

Sorunu  416

Vekilin veya Vekâlet Verenin Ehliyetini Kaybetmesi . 417

Hukuki Yardımın Başladığı Tarihe Göre Avukatlık Ücretinin

Değişmesi  418

Avukatlık Sözleşmesinin Kesin Hüküm Elde Edilince Sona

Ermesi  418

Sanık Müdafiinden Vekâletname Aranmayacağı Kuralı . 419

Sözleşmede Kararlaştırılan Ücretin Fahiş Olup Olmadığı

Sorunu  419

Vekâlet Sözleşmesinin Şekle Bağlı Olmaması ve İspat

Kuralları . 420

Avukatlık Ücret Tavanını Aşan Sözleşmeler. 421

Ödenecek Ücretin Elde Edilecek Değerle Orantılı Olması . 422

AVUKATLIK ÜCRETİ . 422

Dava Sonunda Hükmolunacak Toplam Tutarın %25’inin

Avukatlık Ücreti Olarak Ödenmesi . 424

Haksız Azil Halinde Avukatın Vekâlet Ücretini Hak Edeceği

Kuralı . 424

Hangi Aşamada Olursa Olsun Davayı Kabul Eden Avukatın

Tarife Hükümleri İle Belirli Ücretin Tümüne Hak

Kazanacağı Kuralı . 425

Avukatın Vekâlet Ücretinin Muaccel Hâle Gelip Gelmediği

Sorunu  426

İlamın İcraya Konulması İşi İçin Başka Bir Vekil İle

Sözleşme Yapılması  426

Avukatın Kusurundan Dolayı Bir Zararının Doğmuş Olup

Olmadığının Araştırılması Zorunluluğu  427

Nispi Vekâlet Ücreti 428

Yazılı Ücret Sözleşmesinin Olmaması Halinhde Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin Geçerli Olması Kuralı  428

İçindekiler

37

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Altında Vekâlet

Ücretinin Kararlaştırılamaması Kuralı  428

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Altında Vekâlet Ücreti

Kararlaştırılamaması  429

İş Sahibinden Alınan Vekâlet Ücreti . 430

Karşı Yandan Alınan Vekâlet Ücreti . 430

Avukatlık Ücretinin Sehven Takdir Edilmemesi . 430

Avukatın Müvekkilinden Vekâlet Ücretine Karşılık Senet

Alması Eylemi . 431

Hukuki Yardımın Yerine Getirilmemesi Halinde Ücret

İstenemeyeceği Kuralı . 431

Avukatlık Ücret Sözleşmesinde Cezai Şart Olamayacağı

Kuralı . 432

Salt Başarıya Dayalı Ücret Sözleşmesi Düzenlenemeyeceği

Kuralı . 432

Başarısızlık Halinde (Dava Kaybedildiğinde) Ücret

Alınmayacağına Dair Sözleşmeler  433

Gayrimenkul Aynına İlişkin Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Düzenlenemeyeceği Kuralı  433

Vekâlet Ücreti Bedeli Yazılarak Kararda Olmayan Vekâlet

Ücretinin Tahsilinin İstenmesi . 434

Asıl Davadaki Alacak Miktarından Fazla Vekâlet Ücreti

Olamayacağı Kuralı . 434

Avukatın Kendisinin Alamayacağı Davayı Başka Bir

Avukata Vekâletname Alarak Açtırması . 435

Yargı Giderlerinin Üstlenilmesi Yasağı 435

Ücret Paylaşımı (Savunmalarının Birleşmesi/Ayrışması Hali) . 436

Avukatın Emeğinden Yararlandığı Meslektaşının Hakkını

Vermesi Yükümlülüğü  437

Bakiye Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Davanın Takip

Edilmemesi  437

Avukatın Dava Değerinin Üzerinde Teminat Adı Altında

Aldığı Bir Paranın Hesabını Müvekkiline Vermemesi  437

Karşı Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücretinin Kişisel Hak

Niteliğinde Olması . 438

Başka Avukata Ait Olduğu Tartışmasız Ücreti Vekâleti

İlgilisine Bilgi Vermeden İcraya Koyma Eylemi  439

İçindekiler

38

Ücret ve Vekâletname Alındığı Hallerde Dava Açılmadan

Vazgeçilmesi Halinde Alınan Ücretin Geri Ödenmesi  439

Ceza Davası Açılması İçin Para Aldıktan Sonra Dava

Açılmaması  440

Bir İlamda Yazılı Alacağın Ayrı Ayrı Takibe Konulup

Konulamayacağı Sorunu  440

Yetki Belgesi İle Takip Edilen İşlerde Ücretin Nasıl

Paylaşılacağı Sorunu  441

Takip Dosyalarında Alacaklı Tahakkuk Eden Vekâlet

Ücretlerinin Takasının Mümkün Olmaması  442

III. ÜCRET DOLAYISİYLE MÜTESELSİL SORUMLULUK  442

Avukatın Vekâleten Yürüttüğü Davanın Harcı Yatırılmış

Değeri Üzerinden Vekâlet Ücretini Talep Edebileceği Kuralı  445

Müteselsil Sorumluluk Nedeniyle Avukata Ödeme Yapan

Hasım Bunu Asıl Borçlu Olan Avukatın Vekil Edenine Rücu

Hakkının Olduğu Kuralı  445

Azlin Haksız ve Tarafların Sulh Olmaları . 446

AVUKATIN HAPİS HAKKI VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN

RÜÇHANLI BULUNMASI  447

Vekâlet Ücretinin İflas Masasına Kayıt ve Kabul İstemi 448

Haklı Azil Halinde Ancak Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanıp

Kesinleşen İşlerden Dolayı Vekâlet Ücreti  449

Avukatın Hapis Hakkı . 449

Avukatlık Ücreti Alacağının Rüçhanlı Olduğu Gözetilerek

Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Zorunluluğu  450

Şikâyetçinin Suç Duyurusundan Sonra Şikâyetli Avukatın

Hapis Hakkını Kullandığından Bahisle Şikâyetçiye

İhtarname Gönderdiği Olay . 451

Avukatın Azledildiği Tarihe Kadar Tahsil Ettiği Paralardan

Müvekkilini Bilgilendirmemesi . 451

Avukatın Ancak Muaccel Olan Vekâlet Ücreti Alacakları

Yönünden Hapis Hakkını Kullanabilmesi Zorunluluğu  452

Hapis Hakkının Yasada Öngörülmesine Karşın Yazılı Olarak

Kullanılmaması  452

Hapis Hakkının Kullanıldığı Hususunun İş Sahibine Yazılı

Olarak Bildirilmesi Zorunluluğu . 453

Muaccel Olan Vekâlet Ücreti Alacakları Yönünden Hapis

Hakkının Kullanabilmesi . 454

İçindekiler

39

Hapis Hakkının Alacakla Orantılı Olarak Kullanılması

Zorunluluğu . 455

Tahsil Edilen Paranın Hemen Ödenmesi ve Uzun Müddet

Uhdede Tutulmaması Zorunluluğu  455

Nafaka Alacağı Tahsilinde Duyarlı Olunması ve Orantılı

Tahsilat Yapılması Zorunluluğu  456

Sözleşmenin Bulunmadığı Hallerde Asgari Ücret Tarifesi

Üstünde Paranın Alıkonulması  457

Açıklayıcı Olmayan İbranamenin Geçersizliği 457

Giderlerin Ödenmesi Hususunda Avukata Hapis Hakkının

Tanınmış Olması  458

Farklı Kişi veya Tüzel Kişilikler Adına Yapılan Tahsilatlarda

Hapis Hakkının Kime Karşı Kullanılması Gerektiği Sorunu  458

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN HAZIRLANMASI 459

YARGI MERCİLERİNE KARŞI TARAFA YÜKLETİLECEK

AVUKATLIK ÜCRETİNİN MİKTARI  461

Birden Fazla Sanığın Tek Müdafi İle Temsil Edilmesi

Halinde Vekâlet Ücreti  462

Seri Davalarda Avukatlık Ücreti . 464

VII. İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ETME ZORUNLULUĞU VE

BAŞKASINI TEVKİL . 464

İstifa Halinde Vekâlet Ücreti . 465

İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Haksız Azil 465

Avukatın Vekâlet ve Ücret Aldığı Halde Davayı Takip

Etmemesi . 466

Masraf Verilmemesinin Doğuracağı Sonuçlar Hakkında İş

Sahibinin Yazılı Olarak Uyarılması . 466

Sanık Hakkında Açılan Davanın Avukatı Tarafından Takip

Edilmemesi  467

Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Vekil Edenin

Yazılı Muvafakatinin Alınması Zorunluluğu  467

Avukatın Müvekkilinin Yazılı Bir Talimatı Olmadıkça

Temyiz Başvurusunda Bulunma Zorunluluğu . 468

Avukatın Müvekkilinin Açık Bir Talimatı Olmadıkça Karar

Düzeltme İsteminde Bulunma Zorunluluğunun Olmaması . 469

İçindekiler

40

VIII. İŞ SAHİBİNİN İŞİ BAŞKA BİR AVUKATA VERMESİ  469

Avukatın Yeni Vekilin Tayini Sonrası Muvafakat

Vermediğine Dair Bir Girişimde Bulunmadığı Gibi İstifa da

Etmemesi . 470

Davacının Takip Edip Sonuçlandırdığı Davanın Yargıtayca

Bozulduğu Aşamada Avukatlık Ücretinin İstenmesinin

Mümkün Olmaması . 471

Azil Halinde Birinci Avukata Yazılı Bildirimde Bulunma . 472

Vekâlet Verilmek İstenilen İkinci Avukatın İşi Kabul

Etmeden Önce İlk Vekâlet Verilen Avukata Yazı İle Bilgi

Vermesi  473

Avukatın İş Sahibinin Başka Bir Avukatı Görevlendirmesine

Muvafakat Etmemesi . 473

AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELLİ BİR İŞE HASREDİLMESİ 474

Taraflar Arasında Yazılı Bir Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Bulunmaması . 474

Sadece Ödeme Belgelerinin Elinde Bulunması Bu Giderlerin

Avukat Tarafından Karşılandığını İspata Yeterli Olmaması . 475

Tüm Masrafların İş Sahibi Tarafından İşin Başında Avukata

Ödenmiş Olduğunun Karine Olarak Kabul Edilmesi  475

Avukatın Yolculuk Masrafları İçin Müvekkilini

Bilgilendirdiği Yönündeki Savunması  476

Avukatın İcra Takibini Üç Seneden Fazla Bir Süre Geçtikten

Sonra Başlatması . 477

AVUKATIN İŞİ TAKİPTEN VAZGEÇMESİ, AZLİ VE

ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ . 477

Avukatın İstifa Etmesi Halinde Peşin Aldığı Ücreti İade

Etmesi Zorunluluğu . 478

İŞ SAHİBİNİN ADRESİ . 479

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN SÜRECİ

BARO DİSİPLİN KURULU . 481

KURULUŞU . 481

SEÇİLME YETERLİĞİ VE ENGELLERİ . 481

SEÇİM DÖNEMİ 481

TOPLANTILAR 482

GÖREVİ 482

İçindekiler

41

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU 483

KURULUŞU . 483

SEÇİM DÖNEMİ 483

TOPLANTILAR 483

GÖREVİ 484

III. DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI . 484

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER . 484

DİSİPLİN YARGILAMASINA TABİ OLANLAR 484

2.1. “Hukuk Müşavirliği” Görevinin Avukatlık Görevi

Dışında Olduğu Gerekçesinin İsabetsiz Oluşu . 485

2.2. Şikâyetlinin Avukatlık Stajını Yapmakta Olduğunun

Belirlenmesi  486

DİSİPLİN CEZALARI 486

CEZALARIN UYGULANMA ŞEKLİ . 490

4.1. Kınama Cezası (İlk Disiplin Suçu) . 490

4.2. Avukatlık Görevinin Özen, Doğruluk ve Onur İçinde

Yapılmaması ve Kınama Cezası . 492

4.3. İlk Defasında En Az Kınama Cezası Verilmesi Kuralı  492

4.4. Avukatın İcra Dosyasından Çekmiş Olduğu Parayı

Disiplin Kovuşturması Açılmasından Sonra Ödemiş

Olması . 493

4.5. Eylemle Tayin Edilen Ceza Arasında Avukatlık

Yasası’nın 158. Maddesi Uyarınca Adaletli Bir Denge

Sağlanması Zorunluluğu . 494

4.6. Tekerrür Nedeniyle Üst Ceza Uygulanmasının Zorunlu

Olması . 494

4.7. Beş Yıllık Bir Dönem İçinde İki veya Daha Fazla

Disiplin Cezası Varsa . 495

4.8. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması İçin Disiplin

Sicilinde Kesinleşmiş Cezanın Olması Zorunluluğu  495

4.9. Disiplin Sicilinden Silinmeyen Cezaların Tekerrüre

Esas Alınması . 496

4.10. İlk Defasında En Az İşten Çıkarma Cezası

Verilmesinin Zorunlu Olduğu Durumlar  497

4.11. İlk Defasında Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesinin

Zorunlu Olduğu Haller . 498

İçindekiler

42

4.12. Avukatlık Yasasının 45/Son Maddesi Uyarınca

Eylemin Tekrarı Halinde Meslekten Çıkarma Cezası

Verilmesi  500

SAVUNMA HAKKI . 500

5.1. Savunma Almadan Disiplin Cezası Tayinine Yer

Olmadığına Karar Verilememesi  503

5.2. Savunma Vermeyen Avukata İdari Para Cezası

Verilebilmesi  503

5.3. İdari Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı

Kuralı  504

BAROYA YAZILMADAN ÖNCEKİ VE MESLEKTEN

AYRILDIKTAN SONRAKİ EYLEM VE DAVRANIŞLAR  504

6.1. Baro Levhasına Yazılmadan Önceki Suçlar . 505

6.2. Avukatın, Avukatlıktan Ayrılması veya Baro

Levhasından İsminin Silinmesi . 506

6.3. Stajyerlerin Meslek Kuralları’na Uymaları Zorunluluğu . 506

6.4. Avukatın Eylem Tarihinde Avukatlık Sıfatı Devam

Etmesi . 507

KOVUŞTURMA YETKİSİ VE EKSİK ÜYELERİN

TAMAMLANMASI  507

7.1. Kovuşturma Yetkisi  508

7.2. Baro Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerinin

Kendihaklarındaki İşlerin Görüşmelerine Katılma

Yasağı . 508

7.3. Toplantı Yeter Sayısı ve Eksik Üyenin Tamamlanması . 509

CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN CEZALARINA

TESİRİ . 510

8.1. Avukat Hakkındaki Ceza Soruşturması Disiplin

Kovuşturmasının Sonuçlandırılmasına Engel Olması  511

8.2. Görevle İlgili Olmayan Eylemlerden Dolayı Genel

Hükümler Çerçevesinde Dava Açılması Halinde

Sonucun Beklenmesi Zorunluluğu . 512

8.3. Takipsizlik Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin

Araştırılması Zorunluluğu  512

8.4. Soruşturma İzni Verilip Verilmediği Hususunun

Araştırılması Zorunluluğu  513

8.5. Ceza Davasının Sonucu Beklenmeden Karar

Verilememesi  513

İçindekiler

43

8.6. Adalet Bakanlığı’nca Suç Duyurusunda Bulunulması

Halinde Sonucunun Beklenmesi Zorunluluğu  513

8.7. Adalet Bakanlığı’nın “Kovuşturma İzni

Verilmemesine” İlişkin Karar Hakkında İdari Yargı’da

Dava Açılması Halinde Sonucunun Beklenmesi

Zorunluluğu  514

8.8. Baro Disiplin Kurulu Kararı Kesinleşmeden

Yargılamanın Yenilenmesine Karar Verilmesi Halinde

Sonucunun Beklenmesi Zorunluluğu . 514

8.9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CMK 308.

Maddesinde Bildirilen Kanun Yoluna Başvurulması

Halinde Sonucunun Beklenmesi Zorunluluğu  515

8.10. Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Hukuk Mahkemeleri

Kararlarının Sonuçlarının Beklenmesinin Gerekmemesi . 515

8.11. Kesinleşmeyen Hukuk Mahkemeleri Karar

Sonuçlarının Beklemesi Zorunluluğunun Bulunmaması  516

8.12. Avukat Hakkında Herhangi Bir Soruşturma Olup

Olmadığının Sorulması . 516

8.13. Beraat Kararlarının Disiplin Soruşturma veya

Kovuşturmasına Etkisi  517

8.14. Eylemin İşlenmemiş veya Sanığı Tarafından

Yapılmamış Olması Sebebiyle Beraat Hali Dışındaki

Beraat Kararlarının Disiplin Cezası Verilmesine Engel

Olmaması  518

8.15. Eylemin Ceza Kanunları Hükümleri Dışında Başlı

Başına Disiplin Kovuşturmasını Gerektirir Mahiyette

Olması . 519

8.15.1. Hâkime Kendi Müvekkili Olmamasına Karşın,

Dilekçe Sahibinin Müvekkili Olduğunu ve

Duruşmada Hazır Edeceğini Söylemesi  519

8.15.2. Şikâyetli Avukatın Kamu Davasından Beraat

Etmiş Olması Eylemin Disiplin Suçu

Oluşturmayacağı Anlamına Gelmemesi  520

8.16. Ceza Davasının Vazgeçme Nedeniyle Düşürülmesi

Disiplin Kovuşturmasını Etkilememesi  521

8.17. Ön Ödeme Nedeniyle Davanın Düşürülmüş Olması  522

8.18. HAGB Kararı Verilmesinin Disiplin Cezasının

Uygulanmasına Engel Oluşturmaması 522

İçindekiler

44

8.19. Mahkûmiyet Kararlarının Disiplin Kovuşturmasına

Etkisi . 526

DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ AÇILMASI. 527

9.1. Disiplin Soruşturması Açılması  529

9.1.1. İhbar ve Şikâyet . 529

9.1.2. İlk İnceleme . 530

9.1.3. İtiraz Edenin Eylemden Doğrudan Zarar Gören

Olmasa da İhbara ve İtiraza Hakkının Bulunması . 530

9.1.4. İhbar veya Şikâyetin Yasaya Aykırı Olması Hali  531

9.1.5. Usulüne Uygun Açılmış Bir Disiplin

Kovuşturmasının Bulunmaması . 531

9.1.6. Telefon Yolu İle Dinlenen Tanık Beyanlarıyla

Yetinilerek Karar Verilmesi  531

9.1.7. Baro Disiplin Kurullarının Re’sen Kovuşturma

Yapma Yetkisinin Bulunmaması . 532

9.1.8. Bir Yıllık Sürenin Soruşturmanın İvedilikle

Sonuçlandırılmasına Yönelik Hedef Süre Olması

Hali  532

9.1.9. Şikâyetli Avukatın Savunmasına Bildirdiği

Hususlarda Hiçbir Araştırma Yapılmaması . 532

9.1.10. Baro Yönetim Kurulu’nun Şikâyetçi Şikâyetini

“İhbar” Kabul Ederek Resen Kovuşturma

Açılmasına Karar Vermesi  532

9.1.11. Cumhuriyet Savcısının Talebi . 533

9.1.12. Baro Yönetim Kurulunca Görülecek Lüzum . 533

9.2. Disiplin Kovuşturmasının Başlaması . 533

9.2.1. Baro Disiplin Kurullarının Gerekçesiz Baro

Yönetim Kurulu Kararlarını İade Yetkisi  534

9.2.2. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Dair Bir Karar

Olmaması . 534

9.2.3. Baro Disiplin Kurullarının Kararda Yer Almayan

İddialarla İlgili Karar Veremeyeceği Kuralı  535

9.2.4. Bir Yıllık Süre İçinde Karar Verilmemesi Halinde

Şikâyetli Lehine Bir Durumun Söz Konusu

Olmaması . 535

9.3. Soruşturma Yapılması Yöntemi . 537

İçindekiler

45

9.4. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı . 538

9.4.1. Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu İle

Verilmemesi . 539

9.4.2. Toplantı ve Karar Yeter Sayılarının Yönetim

Kurulu Üye Sayısına Göre Tespti Edilmesi Kuralı . 539

9.5. Baro Yönetim Kurulu Kararının İlgililerine Tebliği . 540

9.6. Yönetim Kurulunun Verebileceği Kararlar  541

9.6.1. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına İlişkin

Karar  541

9.6.1.1. Baroların, Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Kurulu Kararlarına Uyma Zorunluluğu  542

9.6.1.2. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına

İlişkin Kararın Yargı Denetimine Tabi Olup

Olmadığı Sorunu  543

9.6.2. Disiplin Kovuşturması Açılmasına İlişkin Karar . 543

9.7. Gerekçe Sorunu  544

DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA

DAİR KARARLARA İTİRAZ  545

AYNI EYLEMDEN DOLAYI YENİDEN İNCELEME 546

DİSİPLİN KURULUNDA DURUŞMA . 550

12.1. Baro Disiplin Kurullarının Maddi Anlamında “Yargı

Yeri” Özelliği Taşıması  550

12.2. Bir “Suç” İsnadı Olup Olmadığının Tespiti Ölçütleri  551

12.3. Baro Disiplin Kurullarının Oluşumu  551

12.4. Disiplin Kovuşturmasının Başlaması . 552

12.4.1. Kararın Baro Yönetim Kuruluna İadesi . 552

12.4.2. Baro Yönetim Kurulu Kararı Olmaksızın Disiplin

Kovuşturmasının Yapılamaması  553

12.4.3. Disiplin Kurulunun Ayrı Ayrı Açılan Disiplin

Kovuşturma Dosyalarını Birleştirmesi  554

12.4.4. Disiplin Soruşturmasına Konu Şikâyet

Dilekçesinden Sonra Dilekçe Verilmesi  556

12.4.5. Baro Disiplin Kurullarının Kararın Hüküm

Fıkrasında Yazılı Maddi Hataları Düzeltme

Yetkisine Sahip Olması . 556

12.5. Duruşma Talebi  556

12.6. Duruşmanın Gizliliği İlkesi  561

İçindekiler

46

12.7. Duruşmada Cübbe Giyme Zorunluluğu  564

12.8. Şikâyetçinin Duruşmaya Çağrılması Zorunluluğu . 564

12.9. Kovuşturmanın Bir Yıllık Sürede Bitirilmesi

Zorunluluğu  565

GIYAPTA DURUŞMA . 566

DURUŞMA TUTANAĞI 568

TENSİP 569

15.1. Kovuşturma Aşamasında Şikâyetçiye Tebligat

Yapılması  569

15.2. Şikâyetli Avukattan Savunma İstenmesi Zorunluluğu . 571

15.3. Disiplin Kurulu İncelemesinin Evrak Üzerinden

Yapılması  572

15.4. Avukatın Sicil Özetinin Dosyada Olması Zorunluluğu  573

DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE İNCELENMESİ 574

TANIK VE BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ 576

17.1. Müvekkilin Tanık Olarak Dinlenme Zorunluluğunun

Bulunmaması  576

17.2. Talep Olmaksızın Re’sen Tanık Dinlemenin Zorunlu

Olmaması  577

17.3. Tanık Dinlenmesine Karar Verilmesi Halinde

Dinlemesi Zorunluluğu (Vazgeçilmişse Nedeninin

Gerekçeli Olarak Açıklanması Zorunluluğu) . 577

17.4. Aksinin Tanıkla Kanıtlanmasının Olanaksız Olduğu

Durumlar . 578

17.5. Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunluluğu Bulunan Bir

Hususta Tanıkların Dinlenmemiş Olması (Eksik

İnceleme Olarak Kabul Edilemez)  578

17.6. Bilirkişi İncelemesi . 579

17.7. Tanığın İstinabesi 580

TANIK VE BİLİRKİŞİNİN ÇAĞRILMASI 580

İSTİNABE TALİMATININ YERİNE GETİRİLMESİ 582

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN REDDİ VE

İSTİNKÂFI  582

20.1. Ret ve İstinkâf İsteminin İncelenmesi  585

20.2. Ret ve İstinkâf Talebinde Bulunma Zamanı . 586

20.3. Ret ve İstinkâf Talebinin Reddine İlişkin Kararlara

İtiraz  587

İçindekiler

47

KARAR VE KARARLARIN TEBLİĞİ . 588

21.1. Karar Yeter Sayısı. 588

21.2. Kararların Gerekçeli Olması Zorunluluğu  589

21.3. Kararların Tebliği . 590

KURUL KARARLARINDA DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN HUSUSLAR  592

22.1. Yönetim Kurulu Kararında Gösterilmeyen Hususlar

Hakkında Karar Verilmesi Yasağı  592

22.2. Vazgeçme Nedeniyle Kovuşturmanın Düşürülmesine

veya Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına

Karar Verilememesi  592

22.3. Baro Disiplin Kurullarının Türkiye Barolar Birliği

Disiplin Kurulu Kararlarına Direnme Hakkının

Bulunmaması  593

22.4. Disiplin Kurullarının Uyarma Cezası Verebilmeleri  594

22.5. Baro Disiplin Kurullarının Levhadan Silme Kararı

Veremeyeceği Kuralı  594

22.6. Şüphe ve Varsayımla Disiplin Cezası Verilemeyeceği

Kuralı  595

22.7. Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Olması

Zorunluluğu  598

22.8. İtiraz Halinde Disiplin Kurulu Dosyasının Aslının

Gönderilmesi Zorunluluğu  599

22.9. Kararda İtiraz Yeri ve Süresinin Gösterilmesi

Zorunluluğu  599

22.10. Baroların Tazminat Talepleri Hakkında Karar Verme

Yetkisinin Bulunmaması  599

22.11. Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gereken Hususlar (HMK

199) 600

22.12. Şikâyet Edilenin Ölmesi . 601

22.13. Şikâyetçinin Ölümü  601

22.14. Yargıtayın Aleyhe Bozma Kararının Bağlayıcılığı  601

22.15. Aleyhe İtiraz Olmaması Hali  602

İŞTEN YASAKLANMA 602

23.1. Tedbir Mahiyetinde İşten Yasaklama Kararı İçin

Gerekli Koşullar . 604

İçindekiler

48

23.2. Kovuşturmanın Devamı Sırasında Re’sen Tedbir

Mahiyetinde İşten Yasaklama Kararının Verilebilmesi  606

23.3. Tedbiren İşten Yasaklama Kararı Verilmeden Önce

Usulüne Uygun Tebligat Yapılmamış Olması  606

23.4. Şikâyetçinin Tedbiren İşten Yasaklamayı Talep Etme

Hakkı  607

23.5. Avukatın veya Avukatlık Ortaklığının Görevini

Sürdürmesinde Sakınca Görülmesi . 608

İŞTEN YASAKLANMANIN ZORUNLU OLDUĞU

HALLER . 608

24.1. Meslekten Çıkarma Cezası Verilenlerin İşten

Yasaklanmalarının Zorunlu Olması  609

24.2. Baro Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi İle

Birlikte Tedbiren İşten Yasaklanma Kararının

Kendiliğinden Kalkması . 609

24.3. AK m. 42 Hükmü Uyarınca Görevlendirilen Avukatın

Aldığı Ücreti Merciine Vermemesi Halinde İşten

Yasaklanma Zorunluluğu  610

İŞTEN YASAKLANMANIN HÜKÜMLERİ. 611

25.1. Avukatın İşten Yasaklı Olduğu Dönemde Avukatlığa

Ait Hak ve Yetkileri Kullanamaması 612

25.2. İşten Yasaklı Avukatın Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Yapamaması . 613

25.3. Yasaklı Dönemde İşin Aksatılmaması Zorunluluğu . 613

25.4. Geçici Dönemde İşten Yasaklanan Avukatın İşlerin

Yürütülmesinden Dolayı İş Sahiplerine Karşı

Sorumluluğu . 614

İŞTEN YASAKLANMA KARARININ KALDIRILMASI . 615

DİSİPLİN KURULU KARARINA KARŞI İTİRAZ 616

27.1. İtiraz Edebilecek Özneler . 617

27.2. İtiraz Süresi . 619

27.3. İtirazı Karara Bağlayacak Makam ve İnceleme

Yöntemi  622

27.4. Verilebilecek Karar Türleri . 623

27.5. Kararın Kesinleşmesi  627

27.6. Adalet Bakanlığının Uygun Bulmadığı Kararları İade

Etmesi . 627

27.7. Bakanlığın Onayına Tâbi Olmayan Kararlar  630

İçindekiler

49

DELİLLERİN SERBESTÇE TAKDİRİ, CEZA

VERMENİN AMACI VE CEZADAN MAHSUP  630

28.1. Delillerin Serbestçe Takdiri  630

28.2. Ceza Vermenin Amacı  634

28.3. Mahsup . 634

KOVUŞTURMA VE CEZA ZAMANAŞIMI 634

DİSİPLİN KARARLARININ UYGULANMASI VE

CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ . 644

30.1. Uyarma, Kınama ve Para Cezalarının Sicilden

Silinmesi . 644

30.2. Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesinde “Uygulanma”

Şartı . 645

30.3. Cezanın Kesinleşme Tarihinin Esas Alınması  645

30.4. İdari Yargıda Dava Açılması Aşamasındaki Disiplin

Cezasının Sicilden Silinmesinin Mümkün Olmaması  646

30.5. İşten Çıkarma ve Meslekten Çıkarma Cezası . 646

TANIK VE BİLİRKİŞİ GİDERİ . 647

PARA CEZASI VEYA GİDERLERİN TAHSİLİ 649

TAZMİNAT İSTEKLERİNDE ZAMANAŞIMI 649

33.1. İşçilik Alacaklarına İlişkin Faizin Takibe Konu

Edilmesi Sırasında Eksik Talepte Bulunulduğu İddiası 652

33.2. Çekin Davalı Avukatın Çalışanı Tarafından Tahsil

Edildiği Ancak Tahsil Edilen Bedelin Gasp Olayı

Neticesinde Davacıya Ödenmediği Olay  653

33.3. Cevap Dilekçesiyle Zamanaşımı Savunmasında

Bulunulmaması . 654

33.4. Avukatların Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine

Getirdikleri Tarihe Kadar Zamanaşımının İşlemeyeceği

Kuralı  655

33.5. Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresinin Bu Hakkın

Doğumunun Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı

Kuralı  655

33.6. Sözleşme İlişkisi Devam Ettiği Sürece Zamanaşımının

İşlemeye Başlamayacağı Kuralı . 656

33.7. Avans Faizi Yerine Yasal Faiz İstemekle Davacının

Zararının Doğması  657

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
940,50   
940,50   
2
470,25   
940,50   
3
313,50   
940,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
940,50   
940,50   
2
470,25   
940,50   
3
313,50   
940,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
940,50   
940,50   
2
470,25   
940,50   
3
313,50   
940,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
940,50   
940,50   
2
470,25   
940,50   
3
313,50   
940,50   
Kapat