6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Taylan Özgür K

Gerekçeli6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
787
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209952
Boyut
13,5x19,5
Baskı
6195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ ( T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

Arş. Gör. Gizem BAŞOĞLU ( T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

6100 sayılı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GENEL

GEREKÇESİ .3

 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU . 19

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Görev

Görevin belirlenmesi ve niteliği

Madde 1- . 19

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

Madde 2- . 20

Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini

davalarında görev

Madde 3- . 21

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi

Madde 4- . 23

 

İKİNCİ AYIRIM

Yetki

 

Genel kural

Madde 5-  26

Genel yetkili mahkeme

Madde 6- . 26

Davalının birden fazla olması hâlinde yetki

Madde 7- . 27

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki

Madde 8- . 27

Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki

Madde 9-  28

Sözleşmeden doğan davalarda yetki

Madde 10- . 28

Mirastan doğan davalarda yetki

Madde 11- . 29

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

Madde 12- . 30

Karşı davada yetki

Madde 13- . 31

 

Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki

Madde 14- 32

Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki

Madde 15- 32

Haksız fiilden doğan davalarda yetki

Madde 16- 33

Yetki sözleşmesi

Madde 17- 34

Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları

Madde 18- 36

Yetki itirazının ileri sürülmesi

Madde 19- 36

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

 

Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine

Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

Madde 20- 37

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler

Madde 21- 44

İnceleme yeri

Madde 22- .45

İnceleme usulü ve sonucu

Madde 23- 45

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

 

Tasarruf ilkesi

Madde 24- .46

Taraflarca getirilme ilkesi

Madde 25- 46

Taleple bağlılık ilkesi

Madde 26- 47

Hukuki dinlenilme hakkı

Madde 27- 47

Aleniyet ilkesi

Madde 28- .49

Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü

Madde 29- .50

Usul ekonomisi ilkesi

Madde 30- 51

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi

Madde 31- .52

Yargılamanın sevk ve idaresi

Madde 32- 53

Hukukun uygulanması

Madde 33- 54

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

 

BİRİNCİ AYIRIM

 

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

 

Yasaklılık sebepleri

Madde 34- 54

Çekinme kararının sonuçları

Madde 35- 55 

Ret sebepleri

Madde 36- . 56

Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli

Madde 37- . 57

Ret usulü

Madde 38- . 57

Çekilme kararının incelenmesi

Madde 39- . 59

Ret talebini incelemeye yetkili merci

Madde 40- . 59

Ret talebinin geri çevrilmesi

Madde 41- . 60

Ret talebinin incelenmesi

Madde 42- . 61

Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf

Madde 43- . 63

Ret talebine ilişkin kararların temyizi

Madde 44- . 64

Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi

Madde 45- . 65

 

İKİNCİ AYIRIM

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

 

Devletin sorumluluğu ve rücu

Madde 46- . 66

Davaların açılacağı mahkeme

Madde 47- . 68

Dava dilekçesi ve davanın ihbarı

Madde 48- . 69

Davanın reddi hâlinde verilecek ceza

Madde 49- . 70

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

BİRİNCİ AYIRIM

Tarafların Ehliyetleri

 

Taraf ehliyeti

Madde 50- . 71

Dava ehliyeti

Madde 51- . 71

Davada kanuni temsil

Madde 52- . 71

Dava takip yetkisi

Madde 53- . 72

Temsil veya izin belgelerinin verilmesi

Madde 54 -. 73

Dava sırasında taraflardan birinin ölümü

Madde 55- . 74

Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi

Madde 56- . 74

 

İKİNCİ AYIRIM

Dava Arkadaşlığı

 

İhtiyari dava arkadaşlığı

Madde 57- . 75

 

İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu

Madde 58- 76

Mecburi dava arkadaşlığı

Madde 59- 76

Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu

Madde 60- 76

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

 

İhbar ve şartları

Madde 61- 77

İhbarın şekli

Madde 62- 78

İhbarda bulunulan kişinin durumu

Madde 63- 79

İhbarın etkisi

Madde 64- 79

Asli müdahale

Madde 65- 80

Fer’î müdahale

Madde 66- 81

Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi

Madde 67- 82

Fer’î müdahilin durumu

Madde 68- 83

Fer’î müdahalenin etkisi

Madde 69- 84

Cumhuriyet savcısının davada yer alması

Madde 70- 86

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaya Vekâlet

 

Genel olarak

Madde 71- 87

Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler

Madde 72- 88

Davaya vekâletin kanuni kapsamı

Madde 73- 88

Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller

Madde 74- 88

Birden fazla vekil görevlendirilmesi

Madde 75- 90

Vekâletnamenin ibrazı

Madde 76- 90

Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması

Madde 77- .90

Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı

Madde 78- 92

Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı

Madde 79- 92

Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması

Madde 80- 93

Vekilin azli ve istifasının şekli

Madde 81- 93

 

XVII

 

Vekilin istifası

Madde 82- . 94

Vekilin azli

Madde 83- . 94

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat

 

Teminat gösterilecek hâller

Madde 84- . 95

Teminat gerektirmeyen hâller

Madde 85- . 98

Teminat kararı

Madde 86- . 99

Teminatın tutarı ve şekli

Madde 87- . 99

Teminat gösterilmemesinin sonuçları

Madde 88- . 100

Teminatın iadesi

Madde 89- . 100

 

ALTINCI BÖLÜM

Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil

BİRİNCİ AYIRIM

Süreler

 

Sürelerin belirlenmesi

Madde 90- . 101

Sürelerin başlaması

Madde 91- . 101

Sürelerin bitimi

Madde 92- . 101

Tatil günlerinin etkisi

Madde 93- . 102

Kesin süre

Madde 94- . 102

 

İKİNCİ AYIRIM

Eski Hâle Getirme

 

Talep

Madde 95- . 103

Süre

Madde 96- . 104

Talebin şekli ve kapsamı

Madde 97- . 105

Talep ve inceleme mercii

Madde 98- . 106

Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi

Madde 99- . 106

İnceleme ve karar

Madde 100- 107

Giderler

Madde 101- 107

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Adli Tatil

 

Adli tatil süresi

Madde 102- 108

Adli tatilde görülecek dava ve işler

Madde 103- 110

 

XVIII

Adli tatilin sürelere etkisi

Madde 104- 112

 

İKİNCİ KISIM

 

Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava Çeşitleri

 

Eda davası

Madde 105- 112

Tespit davası

Madde 106- 113

Belirsiz alacak davası

Madde 107- 114

İnşaî dava

Madde 108- 119

Kısmi dava

Madde 109- 119

Davaların yığılması

Madde 110- 123

Terditli dava

Madde 111- 124

Seçimlik dava

Madde 112- 125

Topluluk davası

Madde 113- 126

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ AYIRIM

Dava Şartları

 

Dava şartları

Madde 114- 127

Dava şartlarının incelenmesi

Madde 115- 130

 

İKİNCİ AYIRIM

İlk İtirazlar

 

Konusu

Madde 116- 131

İleri sürülmesi ve incelenmesi

Madde 117- 132

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yazılı Yargılama Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Davanın Açılması

 

Davanın açılma zamanı

Madde 118- 133

Dava dilekçesinin içeriği

Madde 119- 133

Harç ve gider avansının ödenmesi

Madde 120- 135

Belgelerin birlikte verilmesi

Madde 121- 136

Dava dilekçesinin tebliği

Madde 122- 137

 

XIX

 

Davanın geri alınması

Madde 123- 137

Tarafta iradî değişiklik

Madde 124- 138

Dava konusunun devri

Madde 125- 140

 

İKİNCİ BÖLÜM

Cevap Dilekçesi

 

Cevap dilekçesinin verilmesi

Madde 126- 142

Cevap dilekçesini verme süresi

Madde 127- 142

Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu

Madde 128- 144

Cevap dilekçesinin içeriği

Madde 129- 144

Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması

Madde 130- 145

Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu

Madde 131- 146

Karşı dava açılabilmesinin şartları

Madde 132- 146

Karşı davanın açılması ve süresi

Madde 133- 147

Asıl davanın sona ermesi

Madde 134- 148

Uygulanacak hükümler

Madde 135- 148

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

 

Tarafların ikinci dilekçeleri

Madde 136- 149

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İnceleme

 

Ön incelemenin kapsamı

Madde 137- 149

Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar

Madde 138- 150

Ön inceleme duruşmasına davet

Madde 139- 151

Ön inceleme duruşması

Madde 140- 153

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi

Madde 141- 156

Süreler hakkında karar

Madde 142- 159

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

 

BİRİNCİ AYIRIM

Tahkikat

 

Tahkikatın konusu

Madde 143- 160

Tarafların dinlenilmesi

Madde 144- 160

 

XX

Sonradan delil gösterilmesi

Madde 145- 161

Mevcut delillerle davanın aydınlanması

Madde 146- 161

 

İKİNCİ AYIRIM

Duruşma

 

Tarafların duruşmaya daveti

Madde 147- 162

Mahkemenin çalışma zamanı

Madde 148- 163

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası

Madde 149- .164

Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması

Madde 150- 166

Duruşma düzeni

Madde 151- 169

Soru yöneltme

Madde 152- 170

Kayıt ve yayın yasağı

Madde 153- 171

Tutanak

Madde 154- 172

Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu

Madde 155- 174

Tutanağın ispat gücü

Madde 156- 174

Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu

Madde 157- 174

Tutanak örneği verilmesi

Madde 158- 175

Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi

Madde 159- 176

Dizi listesi

Madde 160- 176

Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi

Madde 161- 176

Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması

Madde 162- 177

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ön Sorun ve Bekletici Sorun

 

Ön sorunun ileri sürülmesi

Madde 163- 177

Ön sorunun incelenmesi

Madde 164- 178

Bekletici sorun

Madde 165- 178

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

 

Davaların birleştirilmesi

Madde 166- 179

Davaların ayrılması

Madde 167- 181

Kanun yolları

Madde 168- 181

 

XXI

 

BEŞİNCİ AYIRIM

İsticvap

 

Konusu

Madde 169- 182

İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi

Madde 170- 182

İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi

Madde 171- 183

Bizzat isticvap olunma

Madde 172- 183

İsticvabın yapılması

Madde 173- 184

Tutanak düzenlenmesi

Madde 174- 185

Kıyasen uygulanacak hükümler

Madde 175- 186

 

ALTINCI AYIRIM

Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

 

Kapsamı ve sayısı

Madde 176- 186

Islahın zamanı ve şekli

Madde 177- 187

Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi

Madde 178- 189

Islahın etkisi

Madde 179- 190

Davanın tamamen ıslahı

Madde 180- 191

Kısmen ıslah

Madde 181- 192

Kötüniyetli ıslah

Madde 182- 193

Maddi hataların düzeltilmesi

Madde 183- 193

 

YEDİNCİ AYIRIM

Toplu Mahkemelerde Tahkikat

 

Toplu mahkemelerde tahkikat

Madde 183/A. 194

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

 

Tahkikatın sona ermesi

Madde 184- 196

Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi

Madde 185- 196

Sözlü yargılama

Madde 186- 197

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

İspatın konusu

Madde 187- 198

 

XXII

İkrar

Madde 188- 199

İspat hakkı

Madde 189- 199

İspat yükü

Madde 190- 200

Karşı ispat

Madde 191- 201

Kanunda düzenlenmemiş deliller

Madde 192- 201

Delil sözleşmesi

Madde 193- 202

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi

Madde 194- 203

Başka yerden getirtilecek deliller

Madde 195- 204

Delilden vazgeçme

Madde 196- 204

Delillerin incelenmesi ve istinabe

Madde 197- 204

Delillerin değerlendirilmesi

Madde 198- 205

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belge ve Senet

 

Belge

Madde 199- 206

Senetle ispat zorunluluğu

Madde 200- 207

Senede karşı tanıkla ispat yasağı

Madde 201- 208

Delil başlangıcı

Madde 202- 209

Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları

Madde 203- 209

İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü

Madde 204- 211

Adi senetlerin ispat gücü

Madde 205- 212

İmza atamayanların durumu

Madde 206- 213

Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti

Madde 207- 215

Yazı veya imza inkârı

Madde 208- 215

Yazı veya imza inkârının sonucu

Madde 209- 217

Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı

Madde 210- 218

Sahtelik incelemesi

Madde 211- 219

Sahte senedin iptali

Madde 212- 220

 

XXIII

 

Haksız yere sahtelik iddiası

Madde 213- 220

Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi

Madde 214- 222

Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için

hüküm ifade etmesi

Madde 215- 222

Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi

Madde 216- 223

Belge aslının ibrazı usulü

Madde 217- 225

Belgenin yerinde incelenmesi

Madde 218- 225

Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu

Madde 219- 226

Tarafın belgeyi ibraz etmemesi

Madde 220- 228

Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi

Madde 221- . 228

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması

Madde 222 -. 229

Yabancı dilde yazılmış belgeler

Madde 223- 231

Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu

Madde 224- 232

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin

 

Yeminin konusu

Madde 225- 233

Yemine konu olamayacak vakıalar

Madde 226- 233

Yemin teklifi

Madde 227- 233

Yemine davet

Madde 228- 234

Yemin etmemenin sonuçları

Madde 229- 234

Yeminin iade olunamayacağı hâller

Madde 230- 235

Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı

Madde 231- 235

Yemini yerine getirecek kimseler

Madde 232- 235

Yeminin şekli

Madde 233- 237

Sağır ve dilsizlerin yemini

Madde 234- 238

Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini

Madde 235- 238

Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması

Madde 236- 239

Yemin konusunun açıklattırılması

Madde 237- 239

 

XXIV

Yemin tutanağının düzenlenmesi

Madde 238- 240

Yalan yere yemin iddiası

Madde 239- 240

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanık

 

Tanık gösterme şekli

Madde 240- 241

Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi

Madde 241- 242

Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller

Madde 242- 242

Tanığın davet edilmesi

Madde 243- 243

Davetiyenin içeriği

Madde 244- 244

Çağrıya uyma zorunluluğu

Madde 245- 244

Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi

Madde 246- 245

Tanıklıktan çekinme hakkı

Madde 247- 246

Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme

Madde 248- 246

Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme

Madde 249- 247

Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme

Madde 250- 247

Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları

Madde 251- 248

Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi

Madde 252- 248

Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu

Madde 253- 249

Tanığın kimliğinin tespiti

Madde 254- 249

Tanıklara itiraz

Madde 255- 250

Tanığa görevinin önemini anlatma

Madde 256- 250

Yeminsiz dinlenecekler

Madde 257- 250

Yeminin zamanı ve şekli

Madde 258- 251

Tanıkların mahkemede dinlenilmesi

Madde 259- 251

Tanığın bilgilendirilmesi

Madde 260- 252

Tanığın dinlenilme şekli

Madde 261- 253

Yasak davranışlar

Madde 262- 254

 

XXV

 

Tercüman ve bilirkişi kullanılması

Madde 263- 254

Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları

Madde 264- 254

Tanığa ödenecek ücret ve giderler

Madde 265- 255

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller

Madde 266- 255

Bilirkişi sayısının belirlenmesi

Madde 267- 258

Bilirkişilerin görevlendirilmesi

Madde 268- 258

Bilirkişilik görevinin kapsamı

Madde 269- 261

Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar

Madde 270- 262

Bilirkişiye yemin verdirilmesi

Madde 271- 263

Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi

Madde 272- 264

Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi

Madde 273- 266

Bilirkişinin görev süresi

Madde 274- . 268

Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü

Madde 275- 270

Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü

Madde 276- 271

Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü

Madde 277- 272

Bilirkişinin yetkileri

Madde 278- 273

Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor

Madde 279- 275

Bilirkişi raporunun verilmesi

Madde 280- 277

Bilirkişi raporuna itiraz

Madde 281- 278

Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi

Madde 282- 280

Bilirkişi gider ve ücreti

Madde 283- 280

Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu

Madde 284- 281

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu

Madde 285- 281

Davaların açılacağı mahkeme

Madde 286- 286

Rücu davasında zamanaşımı

Madde 287- . 287

 

XXVI

 

ALTINCI BÖLÜM

Keşif

 

Keşif kararı

Madde 288- 288

Keşfe yetkili mahkeme

Madde 289- 288

Keşfin yapılması

Madde 290- .289

Keşfe katlanma zorunluluğu

Madde 291- .290

Soybağı tespiti için inceleme

Madde 292- 291

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzman Görüşü

 

Uzman görüşü

Madde 293- 292

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hüküm

Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi

Madde 294- 293

Hükmün müzakeresi

Madde 295- 294

Hükmün oylanması ve yeter sayı

Madde 296- 295

Hükmün kapsamı

Madde 297- 295

Hükmün yazılması

Madde 298- 296

Hükmün imza edilememesi

Madde 299- .297

Hükmün korunması

Madde 300- 297

Hüküm nüshası

Madde 301- .298

İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar

Madde 302- 299

Kesin hüküm

Madde 303- 300

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması

 

Hükmün tashihi

Madde 304- 302

Hükmün tavzihi

Madde 305- 303

Hükmün tamamlanması

Madde 305/A .303

Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü

Madde 306 .304

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

 

Davadan feragat

Madde 307- 305

 

XXVII

 

Davayı kabul

Madde 308- 305

Feragat ve kabulün şekli

Madde 309- 305

Feragat ve kabulün zamanı

Madde 310- 306

Feragat ve kabulün sonuçları

Madde 311- 307

Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri

Madde 312- 308

Sulh

Madde 313- 308

Sulhun zamanı

Madde 314- 309

Sulhun etkisi

Madde 315- 310

 

ALTINCI KISIM

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler

Madde 316- 311

Dilekçelerin verilmesi

Madde 317- 312

Delillerin ikamesi

Madde 318- 314

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı

Madde 319- 314

Ön inceleme ve tahkikat

Madde 320- 315

Hüküm

Madde 321- 317

Uygulanacak hükümler

Madde 322- 318

 

YEDİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargılama Giderleri

 

Yargılama giderlerinin kapsamı

Madde 323- 319

Delil ikamesi için avans

Madde 324- 321

Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler

Madde 325- 322

Yargılama giderlerinden sorumluluk

Madde 326- 323

Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk

Madde 327- 324

Fer’î müdahale gideri

Madde 328- 325

Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları

Madde 329- 325

Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi

Madde 330- 326

 

XXVIII

Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri

Madde 331- 327

Yargılama giderlerine hükmedilmesi

Madde 332- 328

Avansın iadesi

Madde 333- 329

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Yardım

Adli yardımdan yararlanacak kişiler

Madde 334- 329

Adli yardımın kapsamı

Madde 335- 331

Adli yardım talebi

Madde 336- 331

Adli yardım talebinin incelenmesi

Madde 337- 332

Adli yardım kararının kaldırılması

Madde 338- 334

Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

Madde 339- 334

Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

Madde 340- 335

 

SEKİZİNCİ KISIM

Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İstinaf

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

Madde 341- 336

İstinaf dilekçesi

Madde 342- 341

İstinaf dilekçesinin verilmesi

Madde 343- 343

Harç ve giderlerin yatırılması

Madde 344- 344

Başvuru süresi

Madde 345- 345

İstinaf dilekçesinin reddi

Madde 346- 345

İstinaf dilekçesine cevap

Madde 347- 346

Katılma yolu ile başvurma

Madde 348- 347

Başvurma hakkından feragat

Madde 349- 347

Başvurunun icraya etkisi

Madde 350- 348

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma

Madde 351- 349

Ön inceleme

Madde 352- 349

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

Madde 353- 351

 

XXIX

 

İnceleme

Madde 354- 353

İncelemenin kapsamı

Madde 355- 354

Duruşma yapılmasına karar verilmesi

Madde 356- 355

Yapılamayacak işlemler

Madde 357- 356

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi

Madde 358- 357

Karar ve tebliği

Madde 359- 359

Uygulanacak diğer hükümler

Madde 360- 362

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temyiz

 

Temyiz edilebilen kararlar

Madde 361- 362

Temyiz edilemeyen kararlar

Madde 362- 364

Kanun yararına temyiz

Madde 363- 367

Temyiz dilekçesi

Madde 364- 368

Temyiz dilekçesinin verilmesi

Madde 365- 370

Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler

Madde 366- 370

Temyizin icraya etkisi

Madde 367- 371

Kötüniyetle temyiz

Madde 368- 371

Temyiz incelemesi ve duruşma

Madde 369- 372

Onama kararları

Madde 370- 373

Bozma sebepleri

Madde 371- 377

Yargıtay kararlarının tebliği

Madde 372- 378

Bozmaya uyma veya direnme

Madde 373- 379

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın İadesi

 

Konu

Madde 374- 384

Yargılamanın iadesi sebepleri

Madde 375- 384

Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi

Madde 376- 386

Süre

Madde 377- 387

 

XXX

İnceleyecek mahkeme ve teminat

Madde 378- 389

Talebin ön incelemesi

Madde 379- 390

Yeniden yargılama veya hükmün iptali

Madde 380- 390

İcranın durdurulması

Madde 381- 391

 

DOKUZUNCU KISIM

Çekişmesiz Yargı

 

Çekişmesiz yargı işleri

Madde 382- 392

Görevli mahkeme

Madde 383- 397

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki

Madde 384- 397

Yargılama usulü

Madde 385- 397

Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü

Madde 386- 398

Kararlara karşı başvuru yolları

Madde 387- 399

Kararların niteliği

Madde 388- 399

 

ONUNCU KISIM

Geçici Hukuki Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM

İhtiyati Tedbir

 

İhtiyati tedbirin şartları

Madde 389- 400

İhtiyati tedbir talebi

Madde 390- 401

İhtiyati tedbir kararı

Madde 391- 403

İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi

Madde 392- 406

İhtiyati tedbir kararının uygulanması

Madde 393- 407

İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz

Madde 394- 410

Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması

Madde 395- 412

Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya

kaldırılması

Madde 396- 413

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler

Madde 397- 414

Tedbire muhalefetin cezası

Madde 398- 416

Tazminat

Madde 399- 418

 

XXXI

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

 

Delil tespitinin istenebileceği hâller

Madde 400- 419

Görev ve yetki

Madde 401- 419

Delil tespiti talebi ve karar

Madde 402- 420

Acele hâllerde tespit

Madde 403- 421

Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler

Madde 404- 422

Tutanak ve diğer belgeler

Madde 405- 422

Diğer geçici hukuki korumalar

Madde 406- 423

 

ONBİRİNCİ KISIM

Tahkim

 

Uygulanma alanı

Madde 407- 424

Tahkime elverişlilik

Madde 408- 424

İtiraz hakkından feragat

Madde 409- 424

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme

Madde 410- 425

Mahkemenin yardımı

Madde 411- 426

Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli

Madde 412- 427

Tahkim itirazı

Madde 413- 428

İhtiyati tedbir ve delil tespiti

Madde 414- 429

Hakem sayısı

Madde 415- 431

Hakemlerin seçimi

Madde 416- 431

Ret sebepleri

Madde 417- 433

Hakemin reddi usulü

Madde 418- 434

Hakemlerin sorumluluğu

Madde 419- 435

Görevin yerine getirilememesi

Madde 420- 436

Yeni hakem seçilmesi

Madde 421- 436

Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi

Madde 422- 437

Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı

Madde 423- 438

 

XXXII

Yargılama usulünün belirlenmesi

Madde 424- 438

Tahkim yeri

Madde 425- 439

Dava tarihi

Madde 426- 439

Tahkim süresi

Madde 427- 440

Dava ve cevap dilekçesi

Madde 428- 440

Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme

Madde 429- 441

Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması

Madde 430- 442

Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi

Madde 431- 443

Delillerin toplanması

Madde 432– .443

Hakem kurulunun karar vermesi

Madde 433- 444

Sulh

Madde 434- 444

Tahkim yargılamasının sona ermesi

Madde 435- 445

Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması

Madde 436- 446

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması

Madde 437- 447

Tebligat

Madde 438- 449

İptal davası

Madde 439- 449

Hakem ücreti

Madde 440- 453

Yargılama giderleri

Madde 441- 454

Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi

Madde 442- 454

Yargılamanın iadesi

Madde 443- 455

Uygulanmayacak hükümler

Madde 444- 456

 

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

 

Elektronik işlemler

Madde 445- 456

Disiplin para cezası

Madde 446- 460

Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler

Madde 447- 460

Zaman bakımından uygulanma

Madde 448- 461

 

XXXIII

 

Yönetmelik

Madde 449- 461

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 450- 462

Ek Madde 1-. 462

Geçici Madde 1- . 463

Geçici Madde 2- . 464

Geçici Madde 3- . 464

Geçici Madde 4- . 467

Yürürlük

Madde 451- 468

Yürütme

Madde 452- 468

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

İLE İLGİLİ MEVZUAT

 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN

YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERİ  471

 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ

HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  483

 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN . 593

 AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA

USULLERİNE DAİR KANUN  615

 AVUKATLIK KANUNU  619

 AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ 635

 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU  639

 NOTERLİK KANUNU  655

 TEBLİGAT KANUNU  661

 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK . 681

 YARGITAY KANUNU  703

 YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİ. 717

 

XXXIV

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN  729

 BİLİRKİŞİLİK KANUNU 731

 BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ  743

 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 781

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
39,00   
195,00   
6
32,50   
195,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
39,00   
195,00   
6
32,50   
195,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
39,00   
195,00   
6
32,50   
195,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
39,00   
195,00   
6
32,50   
195,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
3
65,00   
195,00   
4
48,75   
195,00   
5
39,00   
195,00   
6
32,50   
195,00   
Kapat