6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Taylan Özgür K

Gerekçeli6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
787
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209952
Boyut
13,5x19,5
Baskı
6Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ ( T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

Arş. Gör. Gizem BAŞOĞLU ( T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

6100 sayılı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GENEL

GEREKÇESİ .3

 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU . 19

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Görev

Görevin belirlenmesi ve niteliği

Madde 1- . 19

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

Madde 2- . 20

Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini

davalarında görev

Madde 3- . 21

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi

Madde 4- . 23

 

İKİNCİ AYIRIM

Yetki

 

Genel kural

Madde 5-  26

Genel yetkili mahkeme

Madde 6- . 26

Davalının birden fazla olması hâlinde yetki

Madde 7- . 27

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki

Madde 8- . 27

Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki

Madde 9-  28

Sözleşmeden doğan davalarda yetki

Madde 10- . 28

Mirastan doğan davalarda yetki

Madde 11- . 29

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

Madde 12- . 30

Karşı davada yetki

Madde 13- . 31

 

Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki

Madde 14- 32

Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki

Madde 15- 32

Haksız fiilden doğan davalarda yetki

Madde 16- 33

Yetki sözleşmesi

Madde 17- 34

Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları

Madde 18- 36

Yetki itirazının ileri sürülmesi

Madde 19- 36

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

 

Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine

Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

Madde 20- 37

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler

Madde 21- 44

İnceleme yeri

Madde 22- .45

İnceleme usulü ve sonucu

Madde 23- 45

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

 

Tasarruf ilkesi

Madde 24- .46

Taraflarca getirilme ilkesi

Madde 25- 46

Taleple bağlılık ilkesi

Madde 26- 47

Hukuki dinlenilme hakkı

Madde 27- 47

Aleniyet ilkesi

Madde 28- .49

Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü

Madde 29- .50

Usul ekonomisi ilkesi

Madde 30- 51

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi

Madde 31- .52

Yargılamanın sevk ve idaresi

Madde 32- 53

Hukukun uygulanması

Madde 33- 54

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

 

BİRİNCİ AYIRIM

 

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

 

Yasaklılık sebepleri

Madde 34- 54

Çekinme kararının sonuçları

Madde 35- 55 

Ret sebepleri

Madde 36- . 56

Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli

Madde 37- . 57

Ret usulü

Madde 38- . 57

Çekilme kararının incelenmesi

Madde 39- . 59

Ret talebini incelemeye yetkili merci

Madde 40- . 59

Ret talebinin geri çevrilmesi

Madde 41- . 60

Ret talebinin incelenmesi

Madde 42- . 61

Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf

Madde 43- . 63

Ret talebine ilişkin kararların temyizi

Madde 44- . 64

Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi

Madde 45- . 65

 

İKİNCİ AYIRIM

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

 

Devletin sorumluluğu ve rücu

Madde 46- . 66

Davaların açılacağı mahkeme

Madde 47- . 68

Dava dilekçesi ve davanın ihbarı

Madde 48- . 69

Davanın reddi hâlinde verilecek ceza

Madde 49- . 70

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

BİRİNCİ AYIRIM

Tarafların Ehliyetleri

 

Taraf ehliyeti

Madde 50- . 71

Dava ehliyeti

Madde 51- . 71

Davada kanuni temsil

Madde 52- . 71

Dava takip yetkisi

Madde 53- . 72

Temsil veya izin belgelerinin verilmesi

Madde 54 -. 73

Dava sırasında taraflardan birinin ölümü

Madde 55- . 74

Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi

Madde 56- . 74

 

İKİNCİ AYIRIM

Dava Arkadaşlığı

 

İhtiyari dava arkadaşlığı

Madde 57- . 75

 

İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu

Madde 58- 76

Mecburi dava arkadaşlığı

Madde 59- 76

Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu

Madde 60- 76

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

 

İhbar ve şartları

Madde 61- 77

İhbarın şekli

Madde 62- 78

İhbarda bulunulan kişinin durumu

Madde 63- 79

İhbarın etkisi

Madde 64- 79

Asli müdahale

Madde 65- 80

Fer’î müdahale

Madde 66- 81

Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi

Madde 67- 82

Fer’î müdahilin durumu

Madde 68- 83

Fer’î müdahalenin etkisi

Madde 69- 84

Cumhuriyet savcısının davada yer alması

Madde 70- 86

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaya Vekâlet

 

Genel olarak

Madde 71- 87

Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler

Madde 72- 88

Davaya vekâletin kanuni kapsamı

Madde 73- 88

Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller

Madde 74- 88

Birden fazla vekil görevlendirilmesi

Madde 75- 90

Vekâletnamenin ibrazı

Madde 76- 90

Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması

Madde 77- .90

Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı

Madde 78- 92

Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı

Madde 79- 92

Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması

Madde 80- 93

Vekilin azli ve istifasının şekli

Madde 81- 93

 

XVII

 

Vekilin istifası

Madde 82- . 94

Vekilin azli

Madde 83- . 94

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat

 

Teminat gösterilecek hâller

Madde 84- . 95

Teminat gerektirmeyen hâller

Madde 85- . 98

Teminat kararı

Madde 86- . 99

Teminatın tutarı ve şekli

Madde 87- . 99

Teminat gösterilmemesinin sonuçları

Madde 88- . 100

Teminatın iadesi

Madde 89- . 100

 

ALTINCI BÖLÜM

Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil

BİRİNCİ AYIRIM

Süreler

 

Sürelerin belirlenmesi

Madde 90- . 101

Sürelerin başlaması

Madde 91- . 101

Sürelerin bitimi

Madde 92- . 101

Tatil günlerinin etkisi

Madde 93- . 102

Kesin süre

Madde 94- . 102

 

İKİNCİ AYIRIM

Eski Hâle Getirme

 

Talep

Madde 95- . 103

Süre

Madde 96- . 104

Talebin şekli ve kapsamı

Madde 97- . 105

Talep ve inceleme mercii

Madde 98- . 106

Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi

Madde 99- . 106

İnceleme ve karar

Madde 100- 107

Giderler

Madde 101- 107

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Adli Tatil

 

Adli tatil süresi

Madde 102- 108

Adli tatilde görülecek dava ve işler

Madde 103- 110

 

XVIII

Adli tatilin sürelere etkisi

Madde 104- 112

 

İKİNCİ KISIM

 

Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava Çeşitleri

 

Eda davası

Madde 105- 112

Tespit davası

Madde 106- 113

Belirsiz alacak davası

Madde 107- 114

İnşaî dava

Madde 108- 119

Kısmi dava

Madde 109- 119

Davaların yığılması

Madde 110- 123

Terditli dava

Madde 111- 124

Seçimlik dava

Madde 112- 125

Topluluk davası

Madde 113- 126

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ AYIRIM

Dava Şartları

 

Dava şartları

Madde 114- 127

Dava şartlarının incelenmesi

Madde 115- 130

 

İKİNCİ AYIRIM

İlk İtirazlar

 

Konusu

Madde 116- 131

İleri sürülmesi ve incelenmesi

Madde 117- 132

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yazılı Yargılama Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Davanın Açılması

 

Davanın açılma zamanı

Madde 118- 133

Dava dilekçesinin içeriği

Madde 119- 133

Harç ve gider avansının ödenmesi

Madde 120- 135

Belgelerin birlikte verilmesi

Madde 121- 136

Dava dilekçesinin tebliği

Madde 122- 137

 

XIX

 

Davanın geri alınması

Madde 123- 137

Tarafta iradî değişiklik

Madde 124- 138

Dava konusunun devri

Madde 125- 140

 

İKİNCİ BÖLÜM

Cevap Dilekçesi

 

Cevap dilekçesinin verilmesi

Madde 126- 142

Cevap dilekçesini verme süresi

Madde 127- 142

Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu

Madde 128- 144

Cevap dilekçesinin içeriği

Madde 129- 144

Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması

Madde 130- 145

Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu

Madde 131- 146

Karşı dava açılabilmesinin şartları

Madde 132- 146

Karşı davanın açılması ve süresi

Madde 133- 147

Asıl davanın sona ermesi

Madde 134- 148

Uygulanacak hükümler

Madde 135- 148

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

 

Tarafların ikinci dilekçeleri

Madde 136- 149

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İnceleme

 

Ön incelemenin kapsamı

Madde 137- 149

Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar

Madde 138- 150

Ön inceleme duruşmasına davet

Madde 139- 151

Ön inceleme duruşması

Madde 140- 153

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi

Madde 141- 156

Süreler hakkında karar

Madde 142- 159

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

 

BİRİNCİ AYIRIM

Tahkikat

 

Tahkikatın konusu

Madde 143- 160

Tarafların dinlenilmesi

Madde 144- 160

 

XX

Sonradan delil gösterilmesi

Madde 145- 161

Mevcut delillerle davanın aydınlanması

Madde 146- 161

 

İKİNCİ AYIRIM

Duruşma

 

Tarafların duruşmaya daveti

Madde 147- 162

Mahkemenin çalışma zamanı

Madde 148- 163

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası

Madde 149- .164

Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması

Madde 150- 166

Duruşma düzeni

Madde 151- 169

Soru yöneltme

Madde 152- 170

Kayıt ve yayın yasağı

Madde 153- 171

Tutanak

Madde 154- 172

Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu

Madde 155- 174

Tutanağın ispat gücü

Madde 156- 174

Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu

Madde 157- 174

Tutanak örneği verilmesi

Madde 158- 175

Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi

Madde 159- 176

Dizi listesi

Madde 160- 176

Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi

Madde 161- 176

Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması

Madde 162- 177

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ön Sorun ve Bekletici Sorun

 

Ön sorunun ileri sürülmesi

Madde 163- 177

Ön sorunun incelenmesi

Madde 164- 178

Bekletici sorun

Madde 165- 178

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

 

Davaların birleştirilmesi

Madde 166- 179

Davaların ayrılması

Madde 167- 181

Kanun yolları

Madde 168- 181

 

XXI

 

BEŞİNCİ AYIRIM

İsticvap

 

Konusu

Madde 169- 182

İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi

Madde 170- 182

İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi

Madde 171- 183

Bizzat isticvap olunma

Madde 172- 183

İsticvabın yapılması

Madde 173- 184

Tutanak düzenlenmesi

Madde 174- 185

Kıyasen uygulanacak hükümler

Madde 175- 186

 

ALTINCI AYIRIM

Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

 

Kapsamı ve sayısı

Madde 176- 186

Islahın zamanı ve şekli

Madde 177- 187

Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi

Madde 178- 189

Islahın etkisi

Madde 179- 190

Davanın tamamen ıslahı

Madde 180- 191

Kısmen ıslah

Madde 181- 192

Kötüniyetli ıslah

Madde 182- 193

Maddi hataların düzeltilmesi

Madde 183- 193

 

YEDİNCİ AYIRIM

Toplu Mahkemelerde Tahkikat

 

Toplu mahkemelerde tahkikat

Madde 183/A. 194

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

 

Tahkikatın sona ermesi

Madde 184- 196

Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi

Madde 185- 196

Sözlü yargılama

Madde 186- 197

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

İspatın konusu

Madde 187- 198

 

XXII

İkrar

Madde 188- 199

İspat hakkı

Madde 189- 199

İspat yükü

Madde 190- 200

Karşı ispat

Madde 191- 201

Kanunda düzenlenmemiş deliller

Madde 192- 201

Delil sözleşmesi

Madde 193- 202

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi

Madde 194- 203

Başka yerden getirtilecek deliller

Madde 195- 204

Delilden vazgeçme

Madde 196- 204

Delillerin incelenmesi ve istinabe

Madde 197- 204

Delillerin değerlendirilmesi

Madde 198- 205

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belge ve Senet

 

Belge

Madde 199- 206

Senetle ispat zorunluluğu

Madde 200- 207

Senede karşı tanıkla ispat yasağı

Madde 201- 208

Delil başlangıcı

Madde 202- 209

Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları

Madde 203- 209

İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü

Madde 204- 211

Adi senetlerin ispat gücü

Madde 205- 212

İmza atamayanların durumu

Madde 206- 213

Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti

Madde 207- 215

Yazı veya imza inkârı

Madde 208- 215

Yazı veya imza inkârının sonucu

Madde 209- 217

Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı

Madde 210- 218

Sahtelik incelemesi

Madde 211- 219

Sahte senedin iptali

Madde 212- 220

 

XXIII

 

Haksız yere sahtelik iddiası

Madde 213- 220

Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi

Madde 214- 222

Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için

hüküm ifade etmesi

Madde 215- 222

Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi

Madde 216- 223

Belge aslının ibrazı usulü

Madde 217- 225

Belgenin yerinde incelenmesi

Madde 218- 225

Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu

Madde 219- 226

Tarafın belgeyi ibraz etmemesi

Madde 220- 228

Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi

Madde 221- . 228

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması

Madde 222 -. 229

Yabancı dilde yazılmış belgeler

Madde 223- 231

Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu

Madde 224- 232

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin

 

Yeminin konusu

Madde 225- 233

Yemine konu olamayacak vakıalar

Madde 226- 233

Yemin teklifi

Madde 227- 233

Yemine davet

Madde 228- 234

Yemin etmemenin sonuçları

Madde 229- 234

Yeminin iade olunamayacağı hâller

Madde 230- 235

Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı

Madde 231- 235

Yemini yerine getirecek kimseler

Madde 232- 235

Yeminin şekli

Madde 233- 237

Sağır ve dilsizlerin yemini

Madde 234- 238

Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini

Madde 235- 238

Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması

Madde 236- 239

Yemin konusunun açıklattırılması

Madde 237- 239

 

XXIV

Yemin tutanağının düzenlenmesi

Madde 238- 240

Yalan yere yemin iddiası

Madde 239- 240

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanık

 

Tanık gösterme şekli

Madde 240- 241

Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi

Madde 241- 242

Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller

Madde 242- 242

Tanığın davet edilmesi

Madde 243- 243

Davetiyenin içeriği

Madde 244- 244

Çağrıya uyma zorunluluğu

Madde 245- 244

Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi

Madde 246- 245

Tanıklıktan çekinme hakkı

Madde 247- 246

Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme

Madde 248- 246

Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme

Madde 249- 247

Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme

Madde 250- 247

Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları

Madde 251- 248

Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi

Madde 252- 248

Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu

Madde 253- 249

Tanığın kimliğinin tespiti

Madde 254- 249

Tanıklara itiraz

Madde 255- 250

Tanığa görevinin önemini anlatma

Madde 256- 250

Yeminsiz dinlenecekler

Madde 257- 250

Yeminin zamanı ve şekli

Madde 258- 251

Tanıkların mahkemede dinlenilmesi

Madde 259- 251

Tanığın bilgilendirilmesi

Madde 260- 252

Tanığın dinlenilme şekli

Madde 261- 253

Yasak davranışlar

Madde 262- 254

 

XXV

 

Tercüman ve bilirkişi kullanılması

Madde 263- 254

Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları

Madde 264- 254

Tanığa ödenecek ücret ve giderler

Madde 265- 255

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller

Madde 266- 255

Bilirkişi sayısının belirlenmesi

Madde 267- 258

Bilirkişilerin görevlendirilmesi

Madde 268- 258

Bilirkişilik görevinin kapsamı

Madde 269- 261

Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar

Madde 270- 262

Bilirkişiye yemin verdirilmesi

Madde 271- 263

Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi

Madde 272- 264

Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi

Madde 273- 266

Bilirkişinin görev süresi

Madde 274- . 268

Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü

Madde 275- 270

Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü

Madde 276- 271

Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü

Madde 277- 272

Bilirkişinin yetkileri

Madde 278- 273

Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor

Madde 279- 275

Bilirkişi raporunun verilmesi

Madde 280- 277

Bilirkişi raporuna itiraz

Madde 281- 278

Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi

Madde 282- 280

Bilirkişi gider ve ücreti

Madde 283- 280

Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu

Madde 284- 281

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu

Madde 285- 281

Davaların açılacağı mahkeme

Madde 286- 286

Rücu davasında zamanaşımı

Madde 287- . 287

 

XXVI

 

ALTINCI BÖLÜM

Keşif

 

Keşif kararı

Madde 288- 288

Keşfe yetkili mahkeme

Madde 289- 288

Keşfin yapılması

Madde 290- .289

Keşfe katlanma zorunluluğu

Madde 291- .290

Soybağı tespiti için inceleme

Madde 292- 291

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzman Görüşü

 

Uzman görüşü

Madde 293- 292

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hüküm

Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi

Madde 294- 293

Hükmün müzakeresi

Madde 295- 294

Hükmün oylanması ve yeter sayı

Madde 296- 295

Hükmün kapsamı

Madde 297- 295

Hükmün yazılması

Madde 298- 296

Hükmün imza edilememesi

Madde 299- .297

Hükmün korunması

Madde 300- 297

Hüküm nüshası

Madde 301- .298

İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar

Madde 302- 299

Kesin hüküm

Madde 303- 300

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması

 

Hükmün tashihi

Madde 304- 302

Hükmün tavzihi

Madde 305- 303

Hükmün tamamlanması

Madde 305/A .303

Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü

Madde 306 .304

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

 

Davadan feragat

Madde 307- 305

 

XXVII

 

Davayı kabul

Madde 308- 305

Feragat ve kabulün şekli

Madde 309- 305

Feragat ve kabulün zamanı

Madde 310- 306

Feragat ve kabulün sonuçları

Madde 311- 307

Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri

Madde 312- 308

Sulh

Madde 313- 308

Sulhun zamanı

Madde 314- 309

Sulhun etkisi

Madde 315- 310

 

ALTINCI KISIM

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler

Madde 316- 311

Dilekçelerin verilmesi

Madde 317- 312

Delillerin ikamesi

Madde 318- 314

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı

Madde 319- 314

Ön inceleme ve tahkikat

Madde 320- 315

Hüküm

Madde 321- 317

Uygulanacak hükümler

Madde 322- 318

 

YEDİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargılama Giderleri

 

Yargılama giderlerinin kapsamı

Madde 323- 319

Delil ikamesi için avans

Madde 324- 321

Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler

Madde 325- 322

Yargılama giderlerinden sorumluluk

Madde 326- 323

Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk

Madde 327- 324

Fer’î müdahale gideri

Madde 328- 325

Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları

Madde 329- 325

Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi

Madde 330- 326

 

XXVIII

Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri

Madde 331- 327

Yargılama giderlerine hükmedilmesi

Madde 332- 328

Avansın iadesi

Madde 333- 329

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Yardım

Adli yardımdan yararlanacak kişiler

Madde 334- 329

Adli yardımın kapsamı

Madde 335- 331

Adli yardım talebi

Madde 336- 331

Adli yardım talebinin incelenmesi

Madde 337- 332

Adli yardım kararının kaldırılması

Madde 338- 334

Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

Madde 339- 334

Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

Madde 340- 335

 

SEKİZİNCİ KISIM

Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İstinaf

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

Madde 341- 336

İstinaf dilekçesi

Madde 342- 341

İstinaf dilekçesinin verilmesi

Madde 343- 343

Harç ve giderlerin yatırılması

Madde 344- 344

Başvuru süresi

Madde 345- 345

İstinaf dilekçesinin reddi

Madde 346- 345

İstinaf dilekçesine cevap

Madde 347- 346

Katılma yolu ile başvurma

Madde 348- 347

Başvurma hakkından feragat

Madde 349- 347

Başvurunun icraya etkisi

Madde 350- 348

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma

Madde 351- 349

Ön inceleme

Madde 352- 349

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

Madde 353- 351

 

XXIX

 

İnceleme

Madde 354- 353

İncelemenin kapsamı

Madde 355- 354

Duruşma yapılmasına karar verilmesi

Madde 356- 355

Yapılamayacak işlemler

Madde 357- 356

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi

Madde 358- 357

Karar ve tebliği

Madde 359- 359

Uygulanacak diğer hükümler

Madde 360- 362

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temyiz

 

Temyiz edilebilen kararlar

Madde 361- 362

Temyiz edilemeyen kararlar

Madde 362- 364

Kanun yararına temyiz

Madde 363- 367

Temyiz dilekçesi

Madde 364- 368

Temyiz dilekçesinin verilmesi

Madde 365- 370

Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler

Madde 366- 370

Temyizin icraya etkisi

Madde 367- 371

Kötüniyetle temyiz

Madde 368- 371

Temyiz incelemesi ve duruşma

Madde 369- 372

Onama kararları

Madde 370- 373

Bozma sebepleri

Madde 371- 377

Yargıtay kararlarının tebliği

Madde 372- 378

Bozmaya uyma veya direnme

Madde 373- 379

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın İadesi

 

Konu

Madde 374- 384

Yargılamanın iadesi sebepleri

Madde 375- 384

Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi

Madde 376- 386

Süre

Madde 377- 387

 

XXX

İnceleyecek mahkeme ve teminat

Madde 378- 389

Talebin ön incelemesi

Madde 379- 390

Yeniden yargılama veya hükmün iptali

Madde 380- 390

İcranın durdurulması

Madde 381- 391

 

DOKUZUNCU KISIM

Çekişmesiz Yargı

 

Çekişmesiz yargı işleri

Madde 382- 392

Görevli mahkeme

Madde 383- 397

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki

Madde 384- 397

Yargılama usulü

Madde 385- 397

Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü

Madde 386- 398

Kararlara karşı başvuru yolları

Madde 387- 399

Kararların niteliği

Madde 388- 399

 

ONUNCU KISIM

Geçici Hukuki Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM

İhtiyati Tedbir

 

İhtiyati tedbirin şartları

Madde 389- 400

İhtiyati tedbir talebi

Madde 390- 401

İhtiyati tedbir kararı

Madde 391- 403

İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi

Madde 392- 406

İhtiyati tedbir kararının uygulanması

Madde 393- 407

İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz

Madde 394- 410

Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması

Madde 395- 412

Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya

kaldırılması

Madde 396- 413

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler

Madde 397- 414

Tedbire muhalefetin cezası

Madde 398- 416

Tazminat

Madde 399- 418

 

XXXI

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

 

Delil tespitinin istenebileceği hâller

Madde 400- 419

Görev ve yetki

Madde 401- 419

Delil tespiti talebi ve karar

Madde 402- 420

Acele hâllerde tespit

Madde 403- 421

Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler

Madde 404- 422

Tutanak ve diğer belgeler

Madde 405- 422

Diğer geçici hukuki korumalar

Madde 406- 423

 

ONBİRİNCİ KISIM

Tahkim

 

Uygulanma alanı

Madde 407- 424

Tahkime elverişlilik

Madde 408- 424

İtiraz hakkından feragat

Madde 409- 424

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme

Madde 410- 425

Mahkemenin yardımı

Madde 411- 426

Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli

Madde 412- 427

Tahkim itirazı

Madde 413- 428

İhtiyati tedbir ve delil tespiti

Madde 414- 429

Hakem sayısı

Madde 415- 431

Hakemlerin seçimi

Madde 416- 431

Ret sebepleri

Madde 417- 433

Hakemin reddi usulü

Madde 418- 434

Hakemlerin sorumluluğu

Madde 419- 435

Görevin yerine getirilememesi

Madde 420- 436

Yeni hakem seçilmesi

Madde 421- 436

Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi

Madde 422- 437

Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı

Madde 423- 438

 

XXXII

Yargılama usulünün belirlenmesi

Madde 424- 438

Tahkim yeri

Madde 425- 439

Dava tarihi

Madde 426- 439

Tahkim süresi

Madde 427- 440

Dava ve cevap dilekçesi

Madde 428- 440

Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme

Madde 429- 441

Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması

Madde 430- 442

Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi

Madde 431- 443

Delillerin toplanması

Madde 432– .443

Hakem kurulunun karar vermesi

Madde 433- 444

Sulh

Madde 434- 444

Tahkim yargılamasının sona ermesi

Madde 435- 445

Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması

Madde 436- 446

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması

Madde 437- 447

Tebligat

Madde 438- 449

İptal davası

Madde 439- 449

Hakem ücreti

Madde 440- 453

Yargılama giderleri

Madde 441- 454

Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi

Madde 442- 454

Yargılamanın iadesi

Madde 443- 455

Uygulanmayacak hükümler

Madde 444- 456

 

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

 

Elektronik işlemler

Madde 445- 456

Disiplin para cezası

Madde 446- 460

Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler

Madde 447- 460

Zaman bakımından uygulanma

Madde 448- 461

 

XXXIII

 

Yönetmelik

Madde 449- 461

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 450- 462

Ek Madde 1-. 462

Geçici Madde 1- . 463

Geçici Madde 2- . 464

Geçici Madde 3- . 464

Geçici Madde 4- . 467

Yürürlük

Madde 451- 468

Yürütme

Madde 452- 468

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

İLE İLGİLİ MEVZUAT

 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN

YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERİ  471

 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ

HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  483

 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN . 593

 AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA

USULLERİNE DAİR KANUN  615

 AVUKATLIK KANUNU  619

 AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ 635

 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU  639

 NOTERLİK KANUNU  655

 TEBLİGAT KANUNU  661

 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK . 681

 YARGITAY KANUNU  703

 YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİ. 717

 

XXXIV

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN  729

 BİLİRKİŞİLİK KANUNU 731

 BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ  743

 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 781

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat