%3
Tebligat Hukuku Murat Atalı

Tebligat Hukuku


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750279454
Boyut
13,5x19,5
Baskı
5Prof. Dr. Murat ATALI

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

Dr. Öğr. Üyesi S. Hilal ÜÇÜNCÜ

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ 15
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 15
A. Tebligatın Tanımı 15
B. Tebligatın Unsurları 16
C. Tebligatın Hukukî Niteliği 17
D. Tebligatın Önemi 18
E. İlgili Kavramlar 19
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ 19
2. Asıl ve Muhatap 20
3. Adres 21
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı 21
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER 22
A. Adil Yargılanma Hakkı 22
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı 23
C. Usul Ekonomisi İlkesi 25
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER 27
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI 32
A. Genel Olarak 32
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Hâlinde Masraflar 34
ÜNİTE ÖZETİ 36
ÜNİTE SORULARI 38
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ 41
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ 41
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat 42
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat 42
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 44
3. Doğrudan Tebligat 46
4. İlanen Tebligat 49
5. Elektronik Tebligat 54
a. Elektronik Tebligat Kavramı 54
b. Elektronik Tebligatın Unsurları 56
c. Elektronik Tebligatın Amacı 58
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat 59
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı 61
f. Elektronik Tebligatın Konusu 62
g. Elektronik Tebligatın Avantajları 63
h. Elektronik Tebligatın Türleri 67
ha. Genel Olarak 67
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat 67
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat 68
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler 69
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman 72
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi 72
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları 74
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih 77
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği 81
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları 83
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması 83
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat 84
B. Konusuna Göre Tebligat 85
1. Kazaî Tebligat 85
2. Malî Tebligat 86
3. İdarî Tebligat 87
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat 88
1. Resmî Tebligat 88
2. Özel Tebligat 88
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat 89
1. Yurt İçi Tebligat 89
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 89
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat 89
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması 89
bb. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması 89
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat 90
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 91
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat 93
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat 93
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü 94
da. Genel Olarak 94
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi 94
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi 95
dd. Süre Tayini 95
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat 96
ÜNİTE ÖZETİ 97
ÜNİTE SORULARI 100
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ 105
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI 105
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi 105
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 106
1. Tebliğ Evrakının Türleri 106
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf 106
b. Tebliğ Mazbatası 107
2. Tebliğ Evrakının Nüshâları 111
3. Davetiye Kavramı 111
C. Tebligatın Çıkarılması 113
D. Tebligatın Ulaşması 113
II. USULSÜZ TEBLİGAT 114
ÜNİTE ÖZETİ 119
ÜNİTE SORULARI 120
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN, TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN SÜRELER VE
TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ 123
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN 123
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 125
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 126
A. Bilinen Adrese Tebligat 126
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat 130
C. Adresten Başka Yerde Tebligat 136
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Hâlinde Tebligat 137
ÜNİTE ÖZETİ 141
ÜNİTE SORULARI 143
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ 147
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT 147
A. Tebligatın Muhatabı 147
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması 148
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması 148
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat 148
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu 149
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Hâller) 154
b. Kanunî Temsilciye Tebligat 155
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat 156
bb. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar 158
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 159
1. Askerî Şahıslara Tebligat 160
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat 162
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Hâlinde Tebligat 166
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 169
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 171
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 173
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT 174
A. Tüzel Kişilere Tebligat 174
B. Ticarethanelere Tebligat 178
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI 178
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HÂLİNDE TEBLİGAT 180
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA 181
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEM 188
ÜNİTE ÖZETİ 190
ÜNİTE SORULARI 192
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ 197
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU 197
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK 199
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA 200
IV. YALAN BEYAN 202
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR 203
ÜNİTE ÖZETİ 205
ÜNİTE SORULARI 206
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ 209
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR 209
A. Tebliğ Esasları 209
B. Muhatap 210
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ 212
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HÂLLER 216
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları 216
B. İlanın Şekli 216
C. İlanın İçeriği 217
D. İlanın Sonuçları 218
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR 218
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 218
B. Elektronik Ortamda Tebliğ 220
C. Hatalı Tebliğler 222
V. USULSÜZ TEBLİGAT 223
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER 223
ÜNİTE ÖZETİ 224
ÜNİTE SORULARI 225
Yararlanılan Kaynaklar 227
Kavramlar Dizini 229

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat