%1
İcra Ve İflas Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022 Murat

İcra Ve İflas Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2022


Basım Tarihi
2023-12
Sayfa Sayısı
625
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385915
Boyut
16x24
Baskı
1500,00 TL 495,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 495 puan kazanacaksınız)
   495

Prof. Dr. Murat ATALI

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .i

İÇİNDEKİLER . iii

ÖZETLİ İNDEKS.1

BORCA İTİRAZ DAVALARI

KARAR NO: 1 Senet Börcuna Mahsuben Banka Kanalıyla Ö deme Yapılması,

Deköntlarda Senetlere İ lişkin Ölarak Yer Verilen Atıfların Ne

Şekilde Yapılması Gerektig i . 14

KARAR NO: 2 Kööperatif Yö neticilerinin Bönöya Attıkları İ mzanın

Kööperatif Kaşesinin Dışında Yer Alması, Şahsi

Sörumluluklarının Dög up Dög mayacag ı . 20

KARAR NO: 3 Mirasın Reddedildig i Gerekçesine Dayanılarak Yapılan İ tirazın

Börca İ tiraz mı Yöksa Takibin İ ptaline Yö nelik Şikayet mi

Öldug u  25

KARAR NO: 4 İ cra Takibine Dayanak Bönöyu Du zenleyen Şirketi Temsilen

İ mzaladıg ını İ leri Su ren Börçlunun İ tirazının Kabulu Ha linde

Alacaklı Aleyhine Kö tu niyet Tazminatına Hu kmedilip

Hu kmedilemeyeceg i . 35

TAKİBİN İPTALİ DAVALARI

KARAR NO: 5 Senedin Teminat Senedi Öldug u İ ddiasının Cirantaya Karşı

İ leri Su ru lu p Su ru lemeyeceg i, Kambiyö Takibinin İ ptalinin

Gerekip Gerekmedig i . 44

KARAR NO:6 Çekte Tahrifat Yapılarak Meblag ın Deg iştirilmesi, Takibin

Tahrifat Yapılan Kısımla İ lgili Ölarak İ ptalinin Gerektig i . 50

KARAR NO: 7 Kambiyö Şikayeti, Börçtan Sörumlu Ölmayan Lehtarın Kefil

Ölarak Bönönun Ö n Yu zu ne Aval Şerhi Köyması, Kambiyö

Vasfının Yitirilip Yitirilmedig i  57

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVALARI

KARAR NO: 8 İ tirazın Kaldırılması, Sö zleşmede Yer Alan İ nşaat Bitimine

Kadar Belli Bir Meblag Ö deneceg ine Dair Kaydın Kayıtsız

Şartsız Börç İ krarı Ölup Ölmadıg ı  64

KARAR NO: 9 İ tirazın Kaldırılması, Takibe Dayanak "Alacag ın Temliki, Sulh,

İ cra ve Feragatname" Başlıklı Belgenin İ İ K. M.68 Kapsamında

Kayıtsız Şartsız Börç İ krarını İ çeren Belge Ölarak Kabul Edilip

Edilemeyeceg i . 69

İçindekiler

iv

HACİZ

KARAR NO: 10 Haczedilmezlik Şikayeti, Bankadan Çekilen Kredi Nedeniyle

Maaş Hesabına Blöke Könulması, Emekli Maaşına Haciz

Yasag ından Ö nceden Feragatin Mu mku n Ölup Ölmaması .78

KARAR NO: 11 Çekteki Cirö Silsilesine İ tibar Edilerek Alınan İ htiyati Haciz

Kararı Dög rultusunda Maaşa Haciz Köyulması, Haczin Haksız

Ölup Ölmadıg ı, Manevi Tazminat Talebinin Reddinin Gerekip

Gerekmedig i .86

TAHLİYE DAVALARI

KARAR NO: 12 Kiracı Tarafından Tahliyenin Kanıtlanıp Kanıtlanmadıg ı,

Kiralayanın Belirttig i Tarihin Tahliye Tarihi Ölarak Kabul

Edilip Edilemeyeceg i 98

KARAR NO: 13 Temerru t Nedeniyle Tahliye Talebi, Temyiz Aşamasında

Sunulan Ö deme Belgelerinin İ ncelenip

İ ncelenemeyeceg i . 105

İHALENİN FESHİ DAVALARI

KARAR NO: 14 İ hale Könusu Taşınmazın Kö y Sınırları Dahilinde

Bulunmasına Rag men Satış İ lanının Kö yde Yapılmamış

Ölmasının İ halenin Feshini Gerektirip Gerektirmedig i  116

KARAR NO: 15 İ halenin Feshini İ steyebilecek Ölan İ lgililer, Tapu Kaydına

İ htiyati Tedbir Köydurmuş Ölan Kişinin İ halenin Feshini

İ steyip İ steyemeyeceg i . 120

KARAR NO: 16 Sömut Ölayda Elektrönik Örtamda İ lan Şartının Yerine

Getirilip Getirilmedig i . 129

KARAR NO: 17 Su resinde Satış İ stenmemesi Nedeniyle Haczin Du ştu g u

İ ddiası, İ stinaf Sebebi Ölarak İ leri Su ru lmeyen Bu İ ddianın

Re'sen İ ncelenip İ ncelenemeyeceg i  138

KARAR NO: 18 Birden Fazla Kıymet Takdiri Yapılmış Ölması, Kesinleşen

Kıymet Takdirinin Tespit Edilmesi Gerektig i, 2 Yıllık İ hale

Gerçekleştirme Su resinin Kesinleşen KT İ le Başlayacag ı  145

KARAR NO: 19 İ halenin Feshinin İ stenebilmesi Şartlarından "Yurtiçinde Bir

Adres Gö sterilmesi" Şartının Sömut Ölayda Yerine Getirilip

Getirilmedig i . 153

KARAR NO: 20 İ hale Gu nu Satışın Durdurulması Yö nu nde Tapu Kaydına

İ şlenen Şerhin Talibi Azaltıcı Etken Ölarak Kabul Edilip

Edilemeyeceg i . 161

KARAR NO: 21 Muhammen Bedelin Ü stu nde Satış Yapılması Halinde

İ halenin Feshi İ çin Gereken "Zarar" Ünsurunun Öluşup

Öluşmayacag ı  176

İçindekiler

v

SIRA CETVELİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR

KARAR NO: 22 Alacaklı ile 3. Kişi Arasında Anlaşmalı Ölarak Bönö Tanzim

Edilerek Muvazaalı Takip Başlatıldıg ı İ ddiası, İ spat Yu ku nu n

Kimde Öldug u 186

KARAR NO: 23 Satış İ steme Su releri Hakkında Mevzuat Deg işiklig inin

Deg işiklikten Ö nceki Hacizlere Üygulanıp

Üygulanmayacag ı .206

ŞİKÂYET

KARAR NO: 24 İ kinci Haciz İ hbarnamesinin Üsulsu zlu g u ne Dair 3. Kişinin

Şikayeti, Şikayetin Su reye Bag lı Ölup Ölmadıg ı 216

KARAR NO: 25 Kamulaştırma Kanunu M.6 Deg işiklig i Nedeniyle

Hesaplanması Gereken İ cra Vekalet Ü cretinin Nispi Ölup

Ölmayacag ı .224

KARAR NO: 26 Haczedilmezlik Şikayeti, Fabrikadaki Dökuma Taraklarının

Teferruat Ölarak Kabul Edilip Edilemeyeceg i .232

KARAR NO: 27 Börçlunun Takas Talebi, Vu cut Bu tu nlu g u ne Yö nelik Zarar

Nedeniyle Manevi Tazminat Alacag ının Takası İ çin Alacaklının

Rızasının Gerekip Gerekmedig i .239

KARAR NO: 28 Haczin Kaldırılmasına Dair İ cra Hukuk Mahkemesi Kararının

Kesinleşmeden İ cra Edilip Edilemeyeceg i, Şartların Deg iştig i

Gerekçesiyle Daha Ö nceden Kaldırılan Haczin Yeniden

Tesisinin İ stenmesi .247

KARAR NO: 29 İ İ K M.78'e Dayanılarak Banka Mevduatına Haciz Könması

Halinde Bankadan Paranın İ stenebilmesi İ çin İ İ K M.99'daki

Prösedu ru n Yerine Getirilmesi Gerektig i 253

KARAR NO: 30 1. Haciz İ hbarnamesi Ü zerine Bankada Blöke Könulan

Meblag ın Dösyaya İ stenip İ stenemeyeceg i, 2. ve 3. Haciz

İ hbarnamesi Gö nderilmesinin Gerekip Gerekmedig i 260

KARAR NO: 31 İ lamlı İ cra, İ lamın Bözulması Halinde Takibin Durması

Gerektig i, Bözma İ lamının Geç Sunulmasının Sönraki

İ şlemleri Geçerli Hale Getirmeyeceg i .267

KARAR NO: 32 Meskeniyet Şikayeti, Hale Mu nasip Ev Deg erlendirmesi

Yapılırken Dikkate Alınacak Hususlar 274

KARAR NO: 33 Belediye Mallarının Haczi, Haczedilmezlik Şikayeti, Şikayetin

Su reye Tabi Ölup Ölmadıg ı 280

KARAR NO: 34 İ cra Kasasına Gelen Paranın Haczedilmezlik Şikayeti Ü zerine

Verilen Karar Nedeniyle Alacaklıya Ö denmemesi, Bu Gecikme

Nedeniyle Faiz İ stenip İ stenemeyeceg i 285

İçindekiler

vi

KARAR NO: 35 İ lamın Esas Hakkındaki Hu kmu Kesinleşmeden Takibe

Könulan Yargılama Giderlerine Yö nelik Şikayetin Su reye Tabi

Ölup Ölmadıg ı . 295

KARAR NO: 36 Haczedilmezlik Şikayeti, Belediyenin Defterdarlık Nezdinde

Bulunan Emanet Hesabının Haczedilip Edilemeyeceg i . 301

KARAR NO: 37 İ lamlı İ cra Takibi, İ lamda Her Bir Davacı İ çin Hu kmedilen

Tazminat ve Yargılama Giderleri İ çin Ayrı Ayrı Takip

Başlatılmış Ölması, İ cra Üsul Ekönömisi  308

KARAR NO: 38 Tebligat Parçasında Yer Alan "Muhataba Ülaşılamadı"

İ baresinin Teblig İ mkansızlıg ı Anlamına Geleceg i, Adresin Site

Ölması Halinde Site Yö neticisine İ sim Sörularak

Belgelendirme Yapılması Gerektig i . 316

KARAR NO: 39 Aracın Misli ile Deg işimine İ lişkin İ lamlı İ cra Takibi, Kıymet

Takdirine İ tiraz, Taraflardan İ stenen Belgelerin İ braz

Edilmemesi Ü zerine Mahkemece Verilen Kararın Hukuka

Üygun Ölup Ölmadıg ı  326

KARAR NO: 40 Haczedilmezlik Şikayeti, Belediye Tarafından Kamuya Tahsis

Kararı Alınmasının Hacze Engel Ölmayacag ı, Haczedilmezlik

İ çin Fiilen Kamu Yararına Kullanılıyör Ölması Gerektig i . 336

KARAR NO: 41 Şahsi Börç Nedeniyle Adi Örtaklık Hakediş Alacag ına Könan

Haczin Kaldırılmasına Yö nelik Şikayetin Haczedilmezlik

Şikayeti Teşkil Edip Etmedig i, Bu Şikayetin Su reye Tabi Ölup

Ölmadıg ı  345

KARAR NO: 42 Yabancı Para Alacag ının Takip Tarihindeki Kur Ü zerinden

İ stenmesi Halinde İ şleyecek Faizin Ne Şekilde

Belirleneceg i . 352

KARAR NO: 43 Yöksulluk Nafakası Hakkında Taraflarca İ mzalanıp

Akdedilen Prötökölu n İ lam Nitelig inde Belge Sayılıp

Sayılamayacag ı . 358

KARAR NO: 44 Meskeniyet Şikayeti, Hacze Könu Taşınmazın Natamam

Ölması Halinde Hale Mu nasiplik Deg erlendirmesinin Ne

Şekilde Yapılacag ı . 368

KARAR NO: 45 Kambiyö Şikayeti, Sömut Ölayda Çeki Takas Ödasına Sunan

Bankanın Yetkili Hamil Sayılıp Sayılamayacag ı . 377

KARAR NO: 46 Meskeniyet Şikayeti, Börçlunun Çiftçi Ölması Halinde

Börçlunun ve Ailesinin Geçimi İ çin Zaruri Ölan Arazinin Nasıl

Tespit Edileceg i  388

KARAR NO: 47 Tu ketici Vasfını Haiz Börçlunun Kredi Kartı Börcuna

Üygulanacak Faizin TBK M.80 ve 120 Dikkate Alınarak

Belirlenip Belirlenemeyeceg i  396

İçindekiler

vii

KARAR NO: 48 Börçlu Şirketlerden Biri Aleyhine İ cra Edilen Haciz İ şlemi

Hakkında Dig er Börçlu Şirketin Şikayette Bulunup

Bulunamayacag ı, Hukuki Yarar Yöklug u 402

KARAR NO: 49 Alacag ın Temlik Edildig i İ ddiasıyla Sönradan Tesis Edilen

Haczi Şikayet, Temliknamenin Dösyaya Sunuldug u Tarihin

Deg il Temlikin Yapıldıg ı Tarihin Esas Alınması Gerektig i 409

KARAR NO: 50 Haksız Rekabetin Tespiti ve Men'ine İ lişkin İ lamın

Kesinleşmeden İ lamlı İ craya Könu Ölup Ölamayacag ı 417

KARAR NO: 51 Dösya Börcunu Ö deyen 3. Kişinin Dösyaya Alacaklı Ölarak

Kaydının Yapılmasını İ stemesi, Talebin Kabulu nu n Gerekip

Gerekmedig i .425

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

KARAR NO: 52 Tasarrufun İ ptali İ çin Gereken Aciz Halinin Sömut Ölayda

Gerçekleşip Gerçekleşmedig i .436

KARAR NO: 53 Taşınmazın Satış Deg eri ile Gerçek Deg eri Arasında Açık

Öransızlık Bulunup Bulunmadıg ı, Yapılan İ ncelemenin Yeterli

Ölup Ölmadıg ı .445

KARAR NO: 54 Kanunun Belirledig i Hısımlar Arasında Yapılan Satışın İ ptali

Talebi, Satış Yapılan Kişinin Bu Kapsamda Deg erlendirilip

Deg erlendirilemeyeceg i 452

KARAR NO: 55 Terdit Talebi Bulunmayan Eldeki Davada Birbirinden Farklı ve

Birbiri ile Yarışan Taleplerin Ne Şekilde Ele Alınması

Gerektig i 457

İFLAS ve KONKORDATO

KARAR NO: 56 Könkördatö Talep Eden Şirketin de Yer Aldıg ı Adi

Örtaklıg ın Öy Hakkının Bulunup Bulunmadıg ı, Rehin Maliki

  1. Kişilerin Könkördatö Nisabında Öy Hakkının Bulunup

Bulunmadıg ı .482

KARAR NO: 57 İ stinaf Kanun Yöluna Başvurabilmek İ çin Tasdik

Duruşmasından Ö nce Alacaklının İ tiraz Sebeplerini

Bildirmesinin Gerekip Gerekmedig i 505

KARAR NO: 58 Könkördatö Talep Eden Şirket Yetkilisi Dinlenmeden İ flas

Kararı Verilip Verilemeyeceg i 516

KARAR NO: 59 Könkördatö Talebi Hakkında Deg erlendirme Yapılırken

CÖVİ D-19 Pandemisinin Getirdig i Ekönömik Şartların Dikkate

Alınıp Alınmayacag ı 526

KARAR NO: 60 Könkördatönun Tasdiki Talebi Hakkında Kesin Mu hlet

İ çerisinde Karar Verilmemesi Halinde Talebin Üsulden

Reddine Karar Verilip Verilmeyeceg i 538

İçindekiler

viii

KARAR NO: 61 İ flas Kararının Bözulmasının İ flas Kararı Ü zerindeki Etkisi,

Tasfiye İ şlemlerine Devam Edilip Edilemeyeceg i . 551

YARGILAMA USULÜ

KARAR NO: 62 Yerel Mahkemece Bözmaya Üyularak Verilen Kararın Temyiz

İ nceleme Merciinin Ö zel Daire Öldug u. 560

KARAR NO: 63 İ halenin Feshi Talebi, Kıymet Takdirine İ tiraz Su resinin

Geçirilmesi, Üsulsu z Satış İ lanı Teblig inin Kymet Takdir

Rapöruna Muttali Ölundug u Sönucunu Dög uramayacag ı  561

KARAR NO: 64 İ cranın Geri Bırakılması, Bözma Kararının Maddi Hataya

Dayanması Halinde Üsuli Kazanılmış Hakka Yöl Açıp

Açmayacag ı  568

KARAR NO: 65 Bönöda Yetki Kaydının Bulunması, Yetki Sö zleşmesinin Ku lli

ve Cu zi Halefleri Bag layıp Bag lamayacag ı  577

KARAR NO: 66 Sıra Cetveline İ tiraz, İ tirazın Alacag ın Esas ve Miktarına Deg il

Sadece Sıraya İ lişkin Ölarak Yapılması, Gö revli Mahkeme . 582

KARAR NO: 67 İ halenin Feshi Davası, Kısa Kararla Gerekçe Arasında Çelişki

Bulunması  588

KARAR NO: 68 İ halenin Feshi, Satış İ lanı Tebligatında Üsulsu zlu k İ ddiası, TK

M.21'e Gö re Tebligatın Ne Şekilde Yapılması Gerektig i . 590

KARAR NO: 69 Tasarrufun İ ptali Davası, Taraflar Arasında Zörunlu Dava

Arkadaşlıg ı Bulunması, Harç Ö deme Yu ku mlu lu g u . 599

KARAR NO: 70 İ halenin Feshi, Direnme Kararı ve Temyiz Dilekçesinin Üsule

Üygun Teblig Edilip Edilmedig i, Daha Ö nce Teblig e Çıkıp Bila

İ ade Dö nen Tebligat Ölmadan TK. M.21'e Gö re Tebligat

Yapılamayacag ı . 601

KARAR NO: 71 İ halenin Feshi, Dösya Temyiz İ ncelemesi İ çin HGK'nda İ ken

Davanın Kabul Edilmesi Ü zerine Yapılması Gereken

İ şlem . 609

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Kapat