%3
Ticari İşletme Hukuku Reha Poroy

Ticari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
520
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281006
Boyut
16x24
Baskı
19545,00 TL 528,65 TL
(Bu ürünü aldığınızda 528 puan kazanacaksınız)
   528

Prof. Dr. Reha POROY

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

 

Konu Başlıkları
 
- İşletmenin Unsurları
- Ticari İşletmenin Devri
- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
- Tacir ve Tacir Yardımcıları
- Ticari Davalar
- Ticari Defterler
- Ticaret Sicili
- Cari Hesap
- Haksız Rekabet
- Ticaret Unvanı

 

İçindekiler
On Dokuzuncu Basıya Önsöz
5
Birinci Basıya Önsöz
7
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI
25
A. Genel Olarak
25
B. Ticaret Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi
27
1. Eski Zamanlar
27
2. Orta Çağ
28
3. Yakın Zamanlar ve Kanunlaştırma Hareketleri
29
4. Bugünkü Durum
30
C. Ticaret Hukuku’nun Genel Teorisi
34
D. Ticaret Hukuku’nun Bağımsızlığı
36
E. Ticaret Hukuku’nun Özellikleri ve Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri
38
II. TÜRK TİCARET HUKUKU
39
A. Tarihi Gelişim
39
B. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu
40
C. Yeni Ticaret Kanunu’nun Altında Yatan Temel Dinamikler
41
III. PLAN VE BİBLİYOGRAFYA
43
A. Ticari İşletme Hukuku Başlığı Altında Ele Alınan Konular
43
B. Bibliyografya
43
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK
51
A. Kavram ve Terimler
51
B. Belli Başlı Sistemlerde Ticari İşletme Esasının Ele Alınış Tarzı
53
C. Ticaret Kanunu Sisteminde Ticari İşletmenin Fonksiyonu
54
II. TİCARİ İŞLETME KISTASLARI
55
A. Kıstasların Tespiti ve Değerlendirilmesi
55
B. Esnaf İşletmesi için Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Gelir Sağlamak
56
C. Devamlılık
57
D. Bağımsızlık
58
III. TİCARİ İŞLETMENİN BİR BÜTÜN TEŞKİL ETMESİ, DEVRE VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
58
A. Ticari İşletmenin Bir Bütün Teşkil Etmesi
58
B. Ticari İşletmenin Devri
60
C. Ticari İşletmenin Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması
66
IV. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ
70
V. BİR TİCARİ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİ İLE BİRLEŞMESİ VEYA TÜR DEĞİŞTİRMESİ
70
A. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi ile Birleşmesi
71
B. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketine ya da Bir Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi
71
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ
72
A. Genel Olarak
74
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Tarafları
78
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Konusu
78
1. Münferit Taşınırlar
80
2. İşletmenin Bütünü
85
D. Ticari İşlemlerde Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Rehni
85
E. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması
88
F. Ticari İşlemlerde Rehinli Taşınır Siciline Tescil
89
G. Ticari İşlemlerde Rehin Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Borçları
90
H. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi
93
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme
93
VII. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI
94
A. Genel Olarak
94
B. Şube Niteliği
94
C. Şube Niteliğinin Sonuçları
95
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ VE HÜKÜMLER
I. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI
97
A. Genel Olarak
97
B. Çeşitli Sistemler
98
C. Ticaret Kanunu’nun Sistemi
99
1. Tanım
99
2. Ticari İşler
100
3. Ticari Hükümler
103
II. BİR İŞİN TİCARİ OLARAK NİTELENMESİNİN SONUÇLARI
104
A. Genel Olarak
104
B. Ticari İşlerde Teselsül
104
C. Ticari İşlerde Faiz
104
III. BİR HÜKMÜN TİCARİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİNİN SONUÇLARI
128
A. Genel Olarak
128
B. Ticari Bir İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası
130
1. Emredici Hükümler
130
2. Sözleşme
130
3. Yorumlayıcı veya Tamamlayıcı Hükümler
130
4. Ticari Örf ve Adet
131
5. Genel Hükümler
133
C. Ticari Hükümlerle Konulmuş Zamanaşımı Süreleri
133
Üçüncü Bölüm
TİCARİ DAVALAR
I. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURMA
135
A. Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Alacak ve Tazminat Olan Ticari Davalar
135
B. Zorunlu Arabuluculukta Usul
137
1. Yetki
138
2. Arabuluculuk Süresi
138
3. Sürelerin Durması
138
II. TİCARİ DAVALAR
138
III. TİCARİ DAVA KISTASLARI
139
A. Kıstasların Değerlendirilmesi
139
B. Mutlak Ticari Davalar
140
1. Türk Ticaret Kanunu’nda
140
2. Türk Medeni Kanun’da
140
3. Türk Borçlar Kanunu’nda
140
4. Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuat
141
5. Ticarete Özgü Yerler Hakkındaki Özel Hükümler
142
6. Bankalar, Diğer Kredi Kuruluşları, Finansal Kurumlar ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemeler
143
C. Ticari Sayılması için Hiç Olmazsa Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Gereken Davalar
143
1. Türk Borçlar Kanunu’nda
143
2. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Mevzuat
144
D. Her İki Taraf için Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar
145
E. Özel Hükümler Gereğince Ticaret Mahkemesinde Görülecek Davalar
146
IV. TİCARET DAVALARINDA GÖREV
147
A. Asliye Ticaret Mahkemeleri
147
V. TİCARİ DAVALARDA USUL KURALLARI
148
A. Genel Olarak
148
B. Özel Deliller
149
C. Ticari Davalarda ve Ortaklıklarda Basit Yargılama Usulü
149
Dördüncü Bölüm
TACİR
I. GENEL OLARAK
153
A. Tacir Sıfatının Fonksiyonu ve Önemi
153
B. Türk Ticaret Kanunu’nun Tacir Sıfatının Tayininde Kabul Ettiği Sistem
153
II. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI
154
A. Sıfatın Kazanılması ve Kaybı
154
B. Unsurları
155
1. Bir Ticari İşletmenin Varlığı
155
2. Ticari İşletmeyi Kısmen Dahi Olsa İşletmek
155
3. İşletme Faaliyetinin Kendi Adına İcrası
156
C. Özel Durumlar
156
III. TÜZEL KİŞİLER VE DONATMA İŞTİRAKİ
158
A. Tacir Sıfatının Genel Olarak Kazanılması
158
B. Ticaret Şirketlerinin Tacir Sıfatı
159
C. Derneklerde Tacir Sıfatı
160
D. Donatma İştiraki
161
E. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurumların Tacir Sıfatı
161
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ
162
A. Çeşitli Açılardan Sınıflandırma
162
B. Ticaret Karinesi
163
C. Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler
163
1. İflas
164
2. Ticari Örf ve Âdetin Tacirler Hakkında Mutlak Olarak Uygulanması
164
3. Ücret veya Cezanın İndirilmesini İsteyememe
164
4. Ücret ve Faiz İsteme
168
5. Fatura ve Teyid Mektubu Gönderme
169
6. Hapis Hakkında, İrtibatın Var Olduğu Varsayımından Faydalanma
177
D. Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler
178
1. Kanun Hükümlerine (TTK m. 39–52) Uygun Olarak Bir Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak
178
2. Ticari İşletmeyi Ticaret Siciline Kaydettirmek
178
3. Ticari Defterler Tutmak
178
4. Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş ise Bunu Faturada Göstermek
179
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek
179
6. Ticaret Odası’na Kaydolmak
182
7. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu
183
E. İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler
184
1. Ticari Defterlerin Delil Olması
184
2. İhbar ve İhtarlar
185
3. Tacirler Arasındaki Ticari Satış ve Mal Değişimleri (Trampalar)
187
a. Kısmi İcra
187
b. Alıcının Temerrüdü
189
F. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmelerinde Temerrüt ve Taksitle Ödeme Yasağı
194
G. Esnafa Uygulanan Tacir Sıfatı ile İlgili Hükümler
199
Beşinci Bölüm
ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLAR
I. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN ANLAŞMALAR
204
A. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN MENKUL MAL SATIMINA İLİŞKİN VİYANA ANTLAŞMASI (CISG)
206
B. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARDA MALLARIN SEVK VE TESLİMİNDE KULLANILAN TERİM VE KURALLAR
214
1. Incoterms
214
C. Uluslararası Ticari Satışlarda Ödeme Şekilleri
218
1. Peşin Ödeme (Prepayment)
218
2. Prefinansman Yoluyla Ödeme (Prefinancing)
218
3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
219
4. Mal Karşılığında Ödeme (Cash Against Goods)
219
5. Belge Karşılığında Ödeme (Cash Against Documents)
220
6. Akreditif
221
a. Tanımı ve İşleyişi
221
b. Akreditif İlişkisini Yöneten İlkeler
223
c. Akreditif Türleri
224
D. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE TAHKİM
226
Altıncı Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK
234
A. Çeşitli Siciller ve Ticaret Sicili Kavramı
234
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI
237
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü
237
B. Ticaret Sicilinin Denetimi
238
C. Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması–Mernis Sistemi
238
D. Açıklık İlkesi
241
1. İnceleme ve Suret Alma
241
2. İlan
241
III. TİCARET SİCİLİNDEKİ İŞLEMLER
241
A. Tescil Talebi
241
1. Tescil Edilebilecek Hususlar
241
2. Tescil ve İlan Sicil işlemleri
242
B. Tadil Talebi
244
C. Terkin Talebi
244
IV. SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
244
A. Kanuni Şartların Olup Olmadığının İncelenmesi
245
B. Gerçeğe Uygunluk İncelemesi
252
C. Kamu Düzeni Bakımından İnceleme
252
D. Sicil Müdürünün Kararına İtiraz
253
IV. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONU
254
A. Kapsamı
254
B. Sicilin Üçüncü Kişilere Etkisi
255
1. Etkinin Başlangıcı
255
2. Sicilin Olumlu ve Olumsuz Etkisi
256
3. Sicilin Açıklayıcı, Kurucu ve Onarıcı Etkisi
257
C. Görünüşe Güven İlkesi ve Sonucu
258
V. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR
260
A. Hukuki Sorumluluk ve Tazminat
260
1. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan
260
2. Gerektiği Halde Düzeltme İstememe
261
B. Devletin ve Ticaret Odasının Sorumluluğu ve Tazminat
261
C. Cezai Yaptırımlar
262
1. Sicil Memurunun Davetine Cevap Vermeme
262
2. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan
262
3. Tescili ve İlanı Gereken Değişiklikleri Bildirmeme
263
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK
265
A. Defter Tutma–Tarihi Gelişim–Sistemler
265
B. Türk Sisteminin Esası
266
II. ÇEŞİTLİ DEFTERLER VE BUNLARI TUTMA USULÜ
267
A. Çeşitli Defterler
267
B. Ticari Muhasebeye Hakim Olan İlkeler
268
III. DEFTER TUTMA VE DEFTERLERLE VESİKALARI SAKLAMA YÜKÜMÜ
269
A. Açılış ve Kapanış Onayları
269
B. Saklama Yükümlülüğü
269
C. Zayi Olma
270
IV. SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR
271
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK FONKSİYONU
271
A. Temel Kural
271
B. Delil Niteliği
273
Sekizinci Bölüm
TİCARİ İŞLETMEYE BAĞLI YARDIMCILAR VE
ÇEŞİTLİ ARACILIK FAALİYETLERİ
I. GENEL OLARAK
279
A. Ticari İşletmenin Faaliyetinde Çeşitli Yardımcılar ve Aracılar
279
B. Türk Sisteminde Yardımcılar ve Aracılar
280
II. BAĞLI YARDIMCILAR
281
A. Ticari Temsilci
281
1. Tanım
281
2. İşletme (Müvekkil) ile Arasındaki Bağ
282
3. Yetkinin Sınırlandırılması
282
4. Temsil Yetkisinin Geri Alınması
282
B. Ticari Vekil
282
1. Tanım, Yetkileri ve Sınırlanması
282
2. Yetkinin Geri Alınması ve Ticari Vekilliğin Son Bulması
284
3. Pazarlamacı
284
C. Rekabet Yasağı
287
D. İşletme Sahibinin Durumunda Değişiklik
287
III. ACENTE
288
A. Tanım ve Nitelikleri
289
B. Acente Sözleşmesinin Şekli
290
C. Aracı Acente–Sözleşme Yapan Acente
291
D. Acentenin Temsil Yetkisi
292
1. Hakkı Koruyan Beyanlar ve Dava
292
2. Bedeli Kabul, Yenileme ve Miktardan İndirim
296
3. Sözleşme Yapma
296
4. Yetkisizlik veya Yetkiyi Aşma
297
E. Acente ile Müvekkili Arasındaki Bağ (İç İlişki)
297
1. Tekel
297
2. Acentenin Borçları
298
3. Acentenin Hakları
300
a. Olağanüstü Masraflar
300
b. Ücret
300
c. Hapis Hakkı
301
F. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
302
1. Sürenin Sona Ermesi
302
2. Kanunda Öngörülen Sebeplerle Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi
302
3. Olağan Fesih–Feshi İhbar
302
4. Olağanüstü Fesih–Haklı Sebeple Fesih
303
G. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
304
1. Genel Hükümlere Göre Tazminat
304
a. Haklı Sebeple Fesihte Tazminat
304
b. Başlamış İşlerin Tamamlanması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini
304
c. Acentelik Veren veya Acentenin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi ve İflası Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Uygun Tazminat
304
2. Denkleştirme İstemi (Portföy Tazminatı)
304
3. Denkleştirme Talep Edebilmenin Şartları
307
a. Yeni Müşterilerin Kazandırılması–Önemli Menfaat Elde Edilmesi
307
b. Müvekkilin Önemli Menfaat Elde Etmesi
308
c. Acentenin Ücret Kaybına Uğraması
308
d. Hakkaniyetin Denkleştirme Talebini Haklı Kılması
308
4. Denkleştirme İsteminin Hesaplanması
309
5. Hak Düşürücü Süre–Zamanaşımı
310
6. Acentenin Denkleştirme İsteminin Benzer Sözleşmelere Uygulanması
310
a. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanması
312
b. Franchise Sözleşmelerine Uygulanması
312
c. Marka Lisans Sözleşmelerine Uygulanması
312
H. Rekabet Yasağı Anlaşması
314
IV. TEK SATICI
317
A. Tanım
318
B. Unsurları
321
1. Kendi Adına ve Hesabına Hareket
321
2. Süreklilik
321
3. Belirli Bir Bölgede Münhasır Satış Hakkı (Tekel Hakkı)
322
C. Hukuki Niteliği
322
D. Tek Satıcının Borçları
323
E. Yapımcının Borçları
324
F. Sözleşmenin Sona Ermesi
327
G. Zamanaşımı
330
V. KOMİSYONCU
330
A. Tanımı ve Nitelikleri
330
B. Dış Münasebet
331
1. Üçüncü Kişi ile Yapılan Sözleşmede Komisyoncunun Taraf Sıfatı
331
2. Komisyoncunun Kendi Kendisi ile Sözleşme Yapması
332
C. İç Münasebet
332
1. Komisyoncunun Borçları
332
2. Komisyoncunun Hakları
334
D. Komisyoncu ile Müvekkil Arasındaki Bağın Sona Ermesi
334
E. Zamanaşımı
335
F. Taşıma İşleri Komisyoncusu
335
1. Tanım ve Nitelikleri
335
2. Borçları
335
3. Hakları
335
4. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması
335
5. Zamanaşımı
335
VI. SİMSAR
336
A. Tanım ve Nitelikleri
336
B. Simsarın Borçları
338
1. Esas Borçları
338
2. Müvekkilin Menfaatini Koruma
338
C. Simsarın Hakları
339
1. Masraflar
339
2. Ücret
339
D. Simsarlık Akdinin Sona Ermesi
340
E. Zamanaşımı
340
Dokuzuncu Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK
342
A. Kavram ve Tarihi Gelişim
342
B. Türk Sistemi
342
II. ANLAŞMANIN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ
343
A. Şekil ve Taraflar
343
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar
348
C. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar ve Hükümleri
349
D. Hesap Devresi, Takas, Faiz, Bakiyenin Haczi
350
III. SONA ERME
352
A. Genel Olarak (TTK m. 98)
352
B. Ölüm ve Hacir Halleri
353
IV. Zamanaşımı
353
Onuncu Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK
359
A. Rekabet Kavramı ve Düzenlenmesi
359
B. Türk Sistemi
366
1. Ticaret Kanunu
366
2. Ticari Olmayan Haksız Rekabet (TBK m. 57)
366
3. Haksız Rekabet–Rekabet Hukuku
369
4. İthalatta Haksız Rekabet
370
II. HAKSIZ REKABETİN AMAÇ VE İLKELERİ
371
A. Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet Halleri
378
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ve Özellikle:
378
a. Kötüleme (m. 55/1–a1)
378
B. Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Getirmek (m. 55/1–a2)
385
C. Müstesna Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmak (m. 55/1–a3)
389
D. Karıştırılma (İltibas) (m. 55/1–a4)
389
E. Karşılaştırmalı Reklamlar (m. 55/a–5)
406
1. Reklam Aldatıcı Olmamalıdır
410
2. Karşılaştırılan Mal veya Hizmetlerin Aynı Nitelikte ve Özellikte Olması veya Aynı İstek ve İhtiyaca Cevap Vermesi
414
3. Reklam Rakibi ve Rakibin Ürününü Kötüleyici Olmamalıdır
414
4. Başkasının İtibarından Haksız Yere Faydalanmamalıdır
414
5. Reklam İltibas Yaratmaya Müsait Olmamalıdır
415
6. Rakibin Kimliğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Sorunu
415
F. Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak (m. 55/a–6)
418
G. Ek Edimlerle Gerçek Değer Hakkında Yanıltmak (m. 55/a–7)
421
H. Saldırgan Satış Yöntemleri (m. 55/a–8)
421
I. Ürünlerin Özelliklerini Gizleyerek Müşteriyi Yanıltmak (m. 55/a–9)
424
İ. Tüketici Kredilerinde, Taksitli Satış veya Benzeri Satış Şartlarında Tüketicinin Korunması (m. 55/a–10, 11, 12)
424
J. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek (m. 55/1–b1)
426
K. Yardımcıları Görevlerini Kötüye Kullanmaya Kandırmak (m. 55/1–b2)
428
L. Yardımcılara İşletmenin Sırlarını İfşa Ettirmek veya Ele Geçirmek (m. 55/1–b3)
428
M. Taksitli Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerini Sona Erdirmeye Yönelik Hareket Etmek (m. 55/1–b4)
429
N. Başkasına Ait İş Ürünlerinden Yetkisiz ve Haksız Şekilde Faydalanmak (m. 55/c)
430
O. Sırlardan Faydalanma ve Yayma (m. 55/1–d)
432
Ö. İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmeme (m. 55/1–e)
433
P. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak (m. 55/f)
437
R. FSEK’te Öngörülen Haksız Rekabet Halleri
445
1. Ad ve Alametler İle Çoğaltılmış Nüshaların Şekilleri
445
2. İşaret, Resim ve Ses
449
3. Ticaret Kanunu’nun Hazırlanmasından Sonra İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda Getirilen Yeni Haksız Rekabet Halleri
451
III. HAKSIZ REKABETTE HUKUK DAVALARI
453
A. Taraflar
453
1. Davacılar (TTK. m. 56)
454
2. Davalılar
454
a. Basın (TTK m. 58):
456
b. İnternet Hizmet Sağlayıcıları
457
B. Zamanaşımı
459
C. İhtiyati Tedbirler
460
D. Açılabilecek Davalar
461
1. Fiilin Haksız Rekabet Teşkil Ettiğinin Tespiti Davası:
461
2. Haksız Rekabetin Önlenmesi (Men’i) Davası:
462
3. Haksız Rekabetin Ortadan Kaldırılması (Ref’i) Davası
463
4. Maddi Tazminat Davası
463
5. Manevi Tazminat Davası
465
6. Kararın İlanı
466
E. Hükmün İcrasında Özellik
466
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme
467
1. Görevli Mahkeme
467
2. Yetkili Mahkeme
469
IV. HAKSIZ REKABETTE CEZA DAVALARI
469
A. Davanın Açılması
469
B. Cezayı Gerektiren Fiiller
470
C. Yaptırımlar
470
D. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk
470
On Birinci Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK
472
A. Çeşitli Kavramlar
472
1. Unvan ve İşletme Adı
472
2. Marka
473
3. Coğrafi İşaretler (Menşe Adı ve Mahreç İşaretleri) ve Geleneksel Ürün Adı
478
4. Alan Adı (Domain Name)
479
B. Unvanın Teşkilinde Sistemler
490
C. Türk Sisteminde Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Fonksiyonu
490
II. ÇEŞİTLİ TİCARET UNVANLARI
492
A. Unvanın Teşkilinde Genel Düzen
492
B. Çeşitli Ticaret Unvanlarının Düzeni
494
1. Gerçek Kişiler
494
2. Adi Ortaklıklar
495
3. Kollektif Ortaklıklar
495
4. Komandit Ortaklıklar
495
5. Anonim ve Limited Ortaklıklar ile Kooperatifler
495
6. Ortaklık Dışındaki Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki
496
7. Şube Unvanları
497
C. Unvanın Devamı Uğruna Gerçeklik İlkesinden Uzaklaşma
497
1. Kişinin Adının Değişmesi
497
2. Kollektif ve Komandit Ortaklıklar ile Donatma İştirakinde Ortaklar Bakımından Değişiklikler
498
III. UNVANIN KORUNMASI
498
A. Tekel Halinde Kullanma Hakkı
498
1. Tescili Önleme
498
2. Kullanmaya Müdahale
500
B. Hükmün Yayınlanması
504
C. İhbar Yükümü
505
D. Uluslararası Koruma
505
IV. UNVANIN DEVRİ
505
A. Konunun Değerlendirilmesi
505
B. İşletme ile Birlikte Devir
505
C. İflas ve Miras Halleri
506
V. İŞLETME ADI
506
A. Özellikleri
506
B. İşletme Adının Devri
507
C. Esnafın Durumu
507
VI. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR
508
A. Yaptırımların Konulma Amacı
508
B. Hukuki Yaptırım
508
1. Tespit
508
2. Men
508
3. Ref
508
4. Maddi tazminat
508
5. Manevi tazminat
509
6. Kararın ilanı
510
C. Cezai Yaptırım
510
VII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
510
A. Görevli Mahkeme
510
B. Yetkili Mahkeme
511
Kavramlar Dizini
513

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
528,65   
528,65   
2
264,33   
528,65   
3
176,22   
528,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
528,65   
528,65   
2
264,33   
528,65   
3
176,22   
528,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
528,65   
528,65   
2
264,33   
528,65   
3
176,22   
528,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
528,65   
528,65   
2
264,33   
528,65   
3
176,22   
528,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
528,65   
528,65   
2
264,33   
528,65   
3
176,22   
528,65   
Kapat