Tasarrufun İptali Davaları Timuçin Muşul

İcra ve İflas HukukundaTasarrufun İptali Davaları


Basım Tarihi
2017-08
Sayfa Sayısı
676
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002437
Boyut
16x24
Baskı
2138,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 138 puan kazanacaksınız)
   138

Prof. Dr. Timuçin MUŞUL

 

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler, Kavram, Tanımı, Hukukî Niteliği, Amacı ve Hukukî Yarar
- İptale Tâbi Tasarruflar ve Borcun Doğum Tarihinin Önemi
- Yetkili ve Görevli Mahkeme
- Davanın Tarafları
- İptal Sebepleri, Hak Düşürücü Süre, Borçlunun İflâsının Davaya Etkisi
- Yargılama, İhtiyati Haciz, Bekletici Sorun, Davanın Konusuz Kalması
- Hüküm ve İcrası, Karşı Dava Olarak Tasarrufun İptali Davası, Harç ve Masraflar
- Kanun Yolları, Bozma Kararına Uyma Veya Direnme
- 1086 Sayılı HUMK'a Göre Kanun Yolları: Temyiz, Tashihi Karar ve Yargılamanın İadesi
- 6100 Sayılı HMK'ya Göre Kanun Yolları: İstinaf, Temyiz ve Yargılamanın İadesi

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZVII
BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜIX
İÇİNDEKİLER.XI
KISALTMALAR.XXVII
KAYNAKÇA.XXXI
icra ve iflâs hukukunda;
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
Genel Bilgiler, Kavram, Tanımı,
Hukukî Niteliği, Amacı ve Hukukî Yarar
§ 1. GENEL BİLGİLER.3
A- İcra Takibinin Tarafları3
B- Alacaklı veya Borçlunun Tüzel Kişi Olması3
I- İcra takibinin Yetkili Temsilci veya Vekil Vasıtasıyla Yürütülmesi3
II- Tüzel kişilik Perdesi4
C- Borçlunun Tasarruf Yetkisi Karşısında Alacaklıların Korunması.5
I- Genel Olarak5
II- Tasarrufun İptali Davası.8
III- Tasarrufun İptali Davası ile Menfi Tespit Davasının
Birleştirilemeyeceği.11
Ç- Alacaklısını Zarara Sokmak Kastı ile Mevcudunu Azaltan veya Aczine
Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren ya da Vaziyetinin Fenalığını Bilerek
Ağırlaştıran Borçlunun Cezalandırılması.12
I- Borçlunun, Alacaklısını Zarara Sokmak Kastı İle Mevcudunu
Azaltması (İİK m.331).13
II- Borçlunun, Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Vermesi Veya
Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırması (İİK m.332).15
D- İİK m.44 Hükmü Gereğini Yerine Getirmeyen Tacirin İİK m.337/a
Uyarınca Cezalandırılması 15
§ 2. KAVRAM, TANIMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, AMACI VE HUKUKÎ YARAR17
A- Kavram17
X
B- Tanımı.17
C- Hukukî Niteliği18
Ç- Amacı22
D- Hukukî Yarar.26
I- Genel Olarak26
II- Kefilin, İpotekli Taşınmazını Bir Başka Kişiye Devri Tasarrufi
İşleminin, İptal Davasına Konu Yapılıp Yapılamayacağı?.26
İptale Tâbi Tasarruflar ve
Borcun Doğum Tarihinin Önemi
§ 3. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR.31
A- Borçlunun Üçüncü Kişilerle Yaptığı İptale Tâbi Tasarruflar31
I- Kanunî Düzenleme.31
II- İptal Davasının Konusu33
III- İlâmlara Karşı İptal Davası Açılamayacağı35
IV- Mahkeme Kararının Dayandırıldığı Taraflar Arasındaki
Tasarrufun İptali36
V- Şuf’a Davasına Konu Tasarrufun İptali.37
VI- İptali İstenen Tasarrufun Konusu.38
VII- Tapuya Şerh Verilmek Suretiyle Güçlendirilen Taşınmaz Satış
Vaadi Sözleşmesinden Doğan Şahsî Talep Hakkının İptali.40
VIII-Tapu Siciline Şerh Verilmiş Taşınmazın Kiralanması
Sözleşmesinden Doğan Haklar.41
IX- Bedelini Borçlunun Verdiği 3. Kişi Malvarlığına Giren Değerler 42
X- Borçlu Ödediği Halde, Üçüncü Kişi Tarafından Ödenmiş Gibi
Gösterilen, Bankanın Borçludan Olan Alacağının Üçüncü Kişiye
Temliki İşlemi.43
B- “Muvazaa” Kavramı ile İİK m.277-284 Hükümleri Uyarınca İptalin
Bağdaşıp Bağdaşmadığı44
I- Muvazaa Tanımı, Çeşitleri, İspat Yükü Ve Yerine Getirilmesi44
1) Tanımı.44
2) Çeşitleri.44
a) Basit Muvazaa44
b) Mevsuf Muvazaa.45
c) Tam Muvazaa - Kısmî Muvazaa.45
3) İspat yükü ve Hangi Delillerle Yerine Getirileceği47
II- Muvazaalı İşlemler (TBK m.19) ve İİK m.277-284 Anlamında
Batıl Tasarruflar.49
XI
1) Muvazaa Kavramının Tasarrufun İİK m.277-284 Hükümleri
Uyarınca İptali ile Bağdaşmadığı49
2) İptal Davası (İİK m.277-284) Açma Hakkının, Davacı
Alacaklının, Muvazaaya (TBK m.19) Dayanarak Dava
Açmasına Engel Olup Olmayacağı57
3) Alacaklının, Borçlunun Yaptığı Tasarruf İşleminin Muvazaalı
Olduğunu İddia Ederek İptalini Dava Edebileceği68
4) Hukuki Yarar.79
5) Görevli Mahkeme.82
6) Yetkili Mahkeme84
7) İptal Davasında (İİK m.277-284) Uygulanan İİK m.283/1
Hükmünün, Muvazaalı (TBK m.19) İşlemin İptali Davasında
Kıyasen Uygulanacağı.85
8) Tasarruf İşleminin Lehine Yapıldığı 3. Kişinin, Davacının
Alacağının Muvazaalı Olduğunu İddia Edebileceği.89
III- Davanın İİK m.277-284 Hükümlerine mi, Yoksa TBK m.19
Hükmüne mi Dayandırıldığının Dava Dilekçesinden
Anlaşılamaması93
IV- TBK m.19 ile İİK m.277-284 Hükümlerinin Telâhuk Edip
Edemeyeceği94
C- İptali İstenen Tasarrufi İşlemi Yapan 3. Kişinin, Borçlunun Nam-ı
Müstearı Olduğu İddiasının, İİK m.277-284 Hükümleri ile Bağdaşıp
Bağdaşmadığı96
Ç- Özel Halk Otobüsünün İşletildiği Hat ve Geçici Çalışma Ruhsatının da
Otobüs ile Birlikte Tasarrufun İptali Davasına Konu Yapılıp
Yapılamayacağı?.99
D- İnançlı İşlemlerin, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olup
Olamayacağı?.105
E- Tasarrufun İptali Davası (m.277-284) ile İİK m.94 Hükmüne
Dayanılarak Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Birlikte
Görülemeyeceği.112
F- Serbest Bölgelerdeki Üst Yapı Hakkının Devrine İlişkin
Tasarrufların, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabileceği.113
§ 4. BORCUN DOĞUM TARİHİNİN ÖNEMİ.115
A- İptali İstenen Tasarrufun, Takip Konusu Borcun Doğmasından Sonra
Yapılmış Olması115
B- Alacağın Doğum Tarihinin Belirlenmesi.124
I- İlâma Dayanan Alacak124
II- Katkı Payı Alacağı.125
III- Kambiyo Senedine Dayanan Alacak.126
XII
1) Alacağın Bonoya Dayanması127
2) Alacağın Çeke Dayanması.128
IV- Kredi Sözleşmesine Dayanan Alacak.137
V- Kefil Olarak Yapılan Ödemeden Doğan Alacak140
VI- İcra Kefili Bakımından Borcun Doğum Tarihi.142
1) İcra Kefaleti (İcra Dairesindeki Kefalet)142
2) İcra kefili bakımından borcun hangi tarihte doğmuş
sayılacağı150
Yetkili ve Görevli Mahkeme
§ 5. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME.155
A- Yetkili Mahkeme.155
B- Görevli Mahkeme.163
Davanın Tarafları
§ 6. DAVACI.181
A- Borçlu Hakkında İflâs Açılmamış İse.181
I- Kural ve İstisnaları181
1) Kural.181
2) İstisnalar.182
a) İcra Mahkemesinde Karşı Dava Olarak Açılan
Tasarrufun İptali Davası.182
b) 6183 Sayılı AATUHK Uyarınca Açılan Tasarrufun İptali
Davası182
c) Fon Alacaklarının Tahsiline Yönelik Tasarrufun İptali
Davası193
II- Aciz Vesikasının, Tasarrufun İptali Davası Açısından Arz Ettiği
Özellikler195
1) Genel Olarak.195
2) Kesin veya Geçici Aciz Vesikası.201
3) Haczin Konusunun Kara Taşıt Aracı Olması Hâlinde, Geçici
Aciz Vesikası Şartının (m.277/b.1) Ne Zaman Gerçekleşmiş
Sayılabileceği?215
4) Kollektif Şirket Alacaklısının, Kollektif Şirket Ortaklarının
Tasarrufi İşlemlerinin İptalini Ne Zaman İsteyebileceği?. 215
5) Aynı Alacaklının, Borçlu Hakkında Başka Bir Takipte Aldığı
Aciz Vesikasının, Dava Şartını Gerçekleştirip
Gerçekleştirmeyeceği?.216
XIII
6) Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Mevcut Olmamakla Birlikte
İcra Dosyası İçeriği İtibariyle Borçlunun Borç Ödemeden
Aciz Halinde Olduğunun Anlaşılmasının İİK m.277/B.1’de
Aranan Aciz Vesikası Şartını Gerçekleştirmiş Sayılıp
Sayılamayacağı.217
7) Aciz Vesikası; Dava Şartı Olduğu, İçeriği, Unsurları, İptali,
İbrazı.226
a) Aciz Vesikasının Dava Şartı Olduğu226
b) Aciz Vesikası İçeriğinin Gerçeği Aksettirmemesi.229
c) Aciz Vesikasının Kanunî Unsurları233
ç) Aciz Vesikasının İptali234
d) Aciz Vesikasının Dosyaya İbrazı.235
8) Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Hükmünü Haiz Haciz
Tutanağı240
a) Haciz Tutanağının Kesin veya Geçici Aciz Vesikası
Hükmünde Olup Olmadığının Tespiti240
b) Borç Ödemeden Aciz Vesikası.245
c) Aciz Vesikasının Ne Zaman Düzenleneceği246
ç) Haciz tutanağının kesin veya geçici aciz vesikası
sayılabilmesi için hangi kayıtları taşıması gerektiği.247
d) Borç Ödemeden Aciz Hali, Borçlarını Ödememek
Maksadıyla Kaçma, Ödemelerin Tatili.255
B- Borçlu Hakkında İflâs Açılmış İse258
§ 7. DAVALILAR261
A- Aciz Vesikasına Sahip Alacaklının Açacağı İptal Davasında261
I- Borçlunun Tasarrufta Bulunduğu 3. Kişi, Tasarruf Konusu Şeyi
Bir Diğer Kişiye (4. kişiye) Devretmemiş İse261
1) Borçlu ile 3. Kişi Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu
261
2) Üçüncü Kişinin Kötüniyetli Olması Gerekir mi?264
3) Borçlunun Ölmesi.265
a) Tasarrufun İptali Davası Açılmadan Önce Borçlunun
Ölümü265
aa) Mirasçılar Mirası Reddetmemişlerse.265
bb) Mirasçılar Mirası Reddetmişlerse266
b) Tasarrufun İptali Davası Sırasında Davalı Borçlunun
Ölümü268
aa) Mirasçılar Mirası Reddetmemişlerse.268
bb) Mirasçılar Mirası Reddetmişlerse268
XIV
c) Ölen Borçlunun Mirasçısının Olmaması271
4) Üçüncü Kişinin Ölmesi272
5) Borçlu veya 3. Kişi Dava Dışı Bırakılarak İptal Davası Açılmış
Olması.272
II- Borçlunun Lehine Tasarrufta Bulunduğu 3. Kişi, Tasarruf Konusu
Şeyi Bir Diğer Kişiye (4. Kişiye) Devretmiş İse275
1) Dördüncü Kişiye de Dava Açılabileceği.275
a) Davanın 4. Kişiye de Yöneltilebilmesi İçin Kötüniyetli
Olması Gerektiği275
b) Dördüncü Kişi İle Diğer İki Davalı (Borçlu Ve 3.Kişi)
Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Olduğu277
c) Konusu Bedele Dönüşen Dava, Davacı Lehine
Sonuçlanmışsa; Hükmedilen Bedelin Sadece Davalı 3.
Kişiden Alacak İle Sınırlı Olarak Tahsiline Karar
Verileceği.280
2) Dördüncü Kişinin Kötüniyetli Olduğunun İspatı Gerektiği
282
3) Dördüncü Kişinin Kötüniyetli Sayılacağı Haller.288
a) İhtiyati Haciz Kararının Tapu Siciline Şerh Edilmiş
Olması288
b) Şuf’a Hakkının Kötüniyetle Kullanılmış Olması289
4) Dördüncü ve Sonraki Kişiler Bakımından İhtiyari Dava
Arkadaşlığı291
5) Dava Konusunun Bedele Dönüşmesi291
a) Dava Konusu Malın Dördüncü Kişiye Devri Halinde291
b) Dördüncü Kişinin İyiniyetli Olması Halinde.294
B- Haciz İhbarnamelerine İtiraz Etmediği İçin Borçlu Durumuna Düşen
Kişi.294
C- İflâs İdaresi veya Davayı Sevk Yetkisini Devralan İflâs Alacaklısının
Açacağı İptal Davasında295
İptal Sebepleri, Hak Düşürücü Süre,
Borçlunun İflâsının Davaya Etkisi
§ 8. GENEL OLARAK İPTAL SEBEPLERİ.299
A- Ön Koşullar Mevcut İse, İptal Sebeplerinin İnceleneceği.299
B- Davacının Dayanmadığı İptal Sebeplerinin de İnceleneceği.309
C- İptale Tâbi Tasarrufların İİK m.278-280’de Sayılanlarla Sınırlı
Olmadığı.322
§ 9. İİK m.278’de DÜZENLENEN İPTAL SEBEPLERİ325
XV
A- İptal Sebepleri.325
I- Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar325
II- Bağışlama Gibi Kabul Edilip İptale Tâbi Kılınan Tasarruflar.326
1) Karı ve Koca İle Usul ve Füruu, Neseben veya Sıhren
Üçüncü Dereceye Kadar (Bu Derece Dâhil) Hısımlar, Evlât
Edinenle Evlâtlık Arasında Yapılan İvazlı Tasarruflar
(m.278/f.3,b.1).326
2) Akdin Yapıldığı Sırada, Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre
Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği
Akitler (m.278/f.3,b.2)331
3) Borçlunun Kendisine Veya Üçüncü Bir Şahıs Menfaatine
Kaydı Hayat Şartıyla İrat Ve İntifa Hakkı Tesis Ettiği Akitler
İle Ölünceye Kadar Bakma Akitleri (m.278/f.3, b.3).358
B- Tasarrufun Yapıldığı Zaman Dilimi358
I- Borçlu Hakkında İflâs Açılmamışsa359
II- Borçlu Hakkında İflâs Açılmışsa.361
§ 10. İİK m.279’da DÜZENLENEN İPTAL SEBEPLERİ363
A- Genel Olarak.363
I- İİK m.279 Uyarınca Tasarrufun İptal Şartları.363
II- İİK m.279/1. Fıkradaki “Haciz” Kelimesi ile “Her Türlü Haciz” mi,
Yoksa “Borçlunun Adresinde Yapılan Haciz” mi İfade Edildiği.363
B- İİK m.279 Uyarınca Batıl Sayılan Tasarrufi İşlemler365
I- Borçlunun, Teminat Göstermeği Evvelce Taahhüt Etmediği
Halde Mevcut Bir Borcun Teminatı Olmak Üzere Rehin Tesisi
(İİK m.279/f.1, b.1).365
II- Borçlunun Para Veya Mutat Ödeme Vasıtasından Başka Bir
Şekilde Yaptığı Ödemeler (İİK m.279/f.1, b.2).366
III- Vadesi Gelmemiş Borç İçin Yapılan Ödemeler (İİK m.279/f.1, .3)
.367
IV- Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler
(İİK m.279/f.1, b.1).368
C- İİK m.279’daki Tasarruf İşlemlerinin Batıl Sayılması İçin Hangi Süre
İçinde Yapılması Gerektiği368
§ 11. İİK m.280’de DÜZENLENEN İPTAL SEBEPLERİ371
A- Malvarlığı Borçlarına Yetmeyen Bir Borçlunun, Alacaklılarına Zarar
Vermek Kastıyla Yaptığı Tasarrufî İşlemler.371
I- İİK m.280/f.1-2 Hükümlerinin Uygulanma Şartları.373
XVI
1) Borçlunun Malvarlığı, Borçlarını Karşılamaya Yetmemeli 373
2) Borçlu, Tasarrufi İşlemleri Alacaklılarına Zarar Verme Kastı
ile Yapmış Olmalı374
3) Borçlunun Tasarrufi İşlemde Bulunduğu 3. Kişi, İyiniyetli
Olmamalı375
4) Tasarrufi İşlemin Yapıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl İçinde
Borçlu Aleyhine Haciz Veya İflâs Yoluyla Takibe Girişilmiş
Olmalı.376
II- Kötüniyet Karinesi377
B- Borçlunun, Ticari İşletmesini veya İşyerindeki Mevcut Ticari
Emtianın Tamamını veya Önemli Bir Kısmını Devretmesi378
I- Genel Olarak378
II- Alacaklının, İİK m.44 ile Paralellik Arzeden Düzenleme İçeren
m.280/f.3 Uyarınca Açacağı Tasarrufun İptali Davası378
1) Ticari İşletmenin Devri378
2) Borçlunun Alacaklıları Izrar Kastı ve Kötüniyet Karinesi.380
3) Davacı Alacaklının İspat Yükü.383
4) İİK m.280/f.3, cüm.1’deki Karinenin Çürütülmesi385
III- Alacaklının, Ticareti Terk Ettiği Halde İİK m.44 Hükmü Gereğini
Yerine Getirmeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikâyette
Bulunması387
1) İİK m.44 Hükmü Gereğini Yerine Getirmeyen Tacirin
m.337/a Uyarınca Cezalandırılması387
2) İİK m.337/a Hükmünün Tüzel Kişi Tacirler (Ticaret
Şirketleri) Bakımından Uygulanıp Uygulanamayacağı?388
a) Yargıtay’ın Ticaret Şirketlerinin Müdür ve Yetkililerinin
Ticareti Terk Suçunu İşlemelerinin Mümkün Olmadığı
Yönündeki Kararları.389
b) Yargıtay’ın Ticaret Şirketlerinin Müdür ve Yetkililerinin
Ticareti Terk Suçunu İşlemelerinin Mümkün Olduğu
Yönündeki Kararları.399
C- İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra İşyerinin Devri Durumunda,
Devralan İşverenin İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olup Olmayacağı
409
§ 12. DAVANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI.413
§ 13. DAVALI BORÇLU HAKKINDA VERİLEN İFLÂS KARARININ, DERDEST
İPTAL DAVASINA ETKİSİ.415
A- Genel Olarak: İflâsın, Derdest Hukuk Davalarına Etkisi415
XVII
I- Kural.415
II- İstisnaları422
B- İflâsın, Derdest İptal Davasına Etkisi.426
Yargılama, İhtiyati Haciz, Bekletici Sorun,
Davanın Konusuz Kalması
§ 14. YARGILAMA431
A- Yargılama Usulü431
B- Davanın Esasına Girilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken Şartlar
(Dava Şartları).439
C- İptali İstenen Tasarruf Konusu Malın, Kabili Haciz Olup Olmadığının
Belirlenmesi446
I- Genel Olarak; İcra Takibinde.446
II- Tasarrufun İptali Davasında.449
Ç- Davada Hâkimin Rolü.450
D- Vekâlet453
I- Müvekkil ve Vekil Kavramları, Vekile Tebliğ453
II- Usulsüz Tebliğ ve Tebliğ Yokluğu.457
§ 15. TASARRUF KONUSU MALLARIN DEVRİNİN ÖNLENMESİ459
A- İptali İstenen Tasarruf Konusu Malların İhtiyaten Haczi459
B- İİK m.281/2 ile m.257 vd. Uyarınca Verilen İhtiyati Haciz
Kararlarının, Konuları ve Sonuçları İtibariyle Birbirinden Farklı
Olduğu469
C- İİK m.281/2’deki İhtiyati Haczin, HMK m.389’daki İhtiyati Tedbirden
Farklı Olduğu.470
Ç- Dava Sırasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının Uygulanıp Tapuya
Şerhinden Sonra Davalı 3. Kişinin, Dava Konusu Taşınmazı Bir Diğer
Kişiye Devretmesi.471
§ 16. BEKLETİCİ SORUN475
A- Genel Olarak.475
I- Ön Sorun475
II- Bekletici Sorun.475
B- Menfi Tespit Davasının, Tasarruf İşleminin İptali Davası Bakımından
Bekletici Sorun Yapılıp Yapılamayacağı478
§ 17. DAVANIN KONUSUZ KALMASI.481
XVIII
A- İptali Dava Edilen Tasarruf Konusu Malın, Borçlunun Başka Bir
Alacaklıya Borcu İçin Cebri İcra Yoluyla Satışından Davalı 3. Kişiye
Para Kalmaması481
B- Davacı Alacaklının Alacağının Ödenmiş Olması484
C- İstihkak Davacısı 3. Kişiye Karşı Mütekabilen Açılan İptal Davası
Derdest İken Borçlu Hakkında İflâs Kararı Verilip Kesinleşmesi.486
Hüküm ve İcrası,
Karşı Dava Olarak Tasarrufun İptali Davası,
Harç ve Masraflar
§ 18. HÜKÜM VE İCRASI.491
A- Davanın Davacı Alacaklı Lehine Sonuçlanması.491
I- Hükmün İçeriği.491
1) Genel Olarak.491
a) Hüküm ve İçeriği, Kısa Karar, Gerekçeli Karar.491
b) Hükmün Tavzihi.492
2) Tasarrufun İptali Davasında.494
a) Dava Konusu Bedele Dönüşmemiş İse494
aa) Hükmün İçeriği.494
bb) İptal Edilen Tasarruf Konusu Malların Borçlu
Malvarlığına Dönmeyeceği505
b) Dava Konusu Bedele Dönüşmüş İse508
III- Üçüncü Kişinin Borçludan Satın Aldığı Malın, Elinden Çıkması511
1) İptale Tâbi Tasarrufî İşlemle Borçludan Devraldığı Malı 3.
kişi, 4. Kişiye Devretmiş İse511
a) Tasarruf Konusu Malın Davanın Açılmasından Önce
4. Kişiye Devri511
b) Tasarruf Konusu Malın Davanın Açılmasından Sonra
4. Kişiye Devri521
2) Üçüncü Kişinin Borçludan Satın Aldığı Mal, Cebri İcra
Sonucu Elinden Çıkmış İse521
a) İpotek veya Haciz İle Yüklü Olarak Devredilen
Taşınmazın, Borçlunun Alacaklısının Giriştiği İcra
Takibinde Paraya Çevrilmiş Olması.523
b) Borçlunun Devrettiği Taşınmazın 3. Kişinin Alacaklısı
Tarafından Haciz Ettirilip Paraya Çevrilmiş Olması528
3) Borçlunun 3. Kişiye Sattığı Taşınmaz Hisseleri, Paydaş
(4. kişi) Tarafından Şuf’a Hakkı Kullanıldığı İçin 3. Kişinin
Elinden Çıkmış İse.529
IV- İptal Davasını Kaybeden Davalı 3. Kişinin Talep Hakkı.529
XIX
V- Hükmün İcrası530
1) Konusu Taşınmaz Olan Tasarruf İşleminin İptaline İlişkin
İlâm.530
2) Bedele Dönüşen Tasarrufun İptali İlâmı.532
B- İflâs İdaresi Tarafından Açılan İptal Davasının, Davacı Lehine
Sonuçlanması534
§ 19. KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI535
A- Karşı Dava Olarak Tasarrufun İptali Davasının Kimler Aleyhine, Hangi
Süre İçinde, Nerede, Nasıl Açılacağı.535
B- Özel Dava Şartı: Geçerli Bir Haczin Varlığı540
C- Borçlu ve 3. Kişi Arasında Zorunlu Pasif Dava Arkadaşlığı Olduğu. 541
Ç- Karşı Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Konusu548
D- Yargılama ve Hüküm.551
§ 20. HARÇ VE MASRAFLAR561
A- Genel Olarak.561
I- Yargılama Giderleri561
II- Borçlunun Birden Fazla Taşınmazını, Aynı 3. Kişiye Veya Ayrı
Ayrı 3. Kişilere Satması.563
1) Borçlu, Birden Fazla Taşınmazını Aynı 3. Kişiye Satmış İse
563
2) Borçlu, Birden Fazla Taşınmazını Ayrı Ayrı 3. Kişilere Satmış
İse.563
B- Karar ve İlâm Harcı.564
C- Gider Avansı ile Delil İkame Avansının Hukukî Nitelikleri ve
Yatırılmamasının Sonuçları.566
I- Gider Avansı.566
II- Delil ikamesi Avansı.575
1) Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebileceği Dava Ve
İşlerde.575
2) Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edemeyeceği Dava
ve İşlerde575
III- Gider Avansı ile Delil İkamesi Avansı Yatırılmamasının Sonuçları
.576
IV- Gider Avansının Kapsamı.576
Ç- Vekâlet Ücreti.579
I- Tasarrufun İptali Davasında.579
II- Karşılık Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasında586
XX
Kanun Yolları, Bozma Kararına
Uyma veya Direnme
§ 21. KANUN YOLLARI; TANIMI ve HUMK’un HANGİ HALLERDE
UYGULANACAĞI589
A- Tanımı.589
B- 1086 sayılı HUMK’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerinin Hangi
Hâllerde Uygulanacağı?589
I- Bölge Adliye Mahkemelerinin Fiilen Göreve Başlama Tarihine
Kadar HUMK’nun Temyize İlişkin Hükümlerinin Uygulandığı.589
II- Bölge Adliye Mahkemeleri Fiilen Göreve Başladıktan Sonra. .593
1) Daha Önce Verilen Kararlar Kesinleşinceye Kadar 5236
Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikten Önceki HUMK m.427-
454’ün Uygulanacağı.593
2) Verilen Kararlar Hakkında HMK m.341-381’in Uygulanacağı
594
C- 1086 sayılı HUMK’nun 5236 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikten
Önceki Madde Metinleri.594
1086 sayılı HUMK’a Göre Kanun Yolları:
Temyiz, Tashihi Karar ve Yargılamanın İadesi
§ 22. TEMYİZ609
A- Hangi Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Gidilebileceği?609
B- Temyiz Sebepleri611
I- Genel Olarak611
II- Temyiz Sebepleri612
1) Kanunun ve İki Taraf Arasındaki Sözleşmenin Yanlış
Uygulanmış Olması (HUMK m.428/b.1).612
2) Mesele-i Maddiyenin Takdirinde Hata Edilmesi (HUMK
m.428/b.5)613
3) Mahkemenin Görevsiz (Vazifesiz) Olması (HUMK
m.428/b.2)613
4) Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İki Dava Hakkında
Birbirine Çelişik İki Ayrı Karar Verilmiş Olması (HUMK
m.428/b.3)613
5) Usulü Muhakemeye (Yargılama Sırasında Uyulması
Gereken Usule İlişkin Hükümlere) Aykırı Hareket Edilmiş
Olması (HUMK m.428/b.4 ve son f.; m.430)614
XXI
6) İki Taraftan Birinin İddia Veya Savunmasını Dayandırdığı
Vakıaları İspat Etmek İçin İleri Sürdüğü Delillerin Kanuni
Sebebe Dayanılmaksızın Mahkemece Reddedilmiş Olması
(HUMK m.428/b.6).615
C- Sadece Hükümle Beraber Temyiz Edilebilen Ara Kararlarının Bozma
Sebeplerinin Neler Olabileceği.616
Ç- Temyiz Talebinin Kabule Şayanlık Şartları618
D- Temyiz Kanun Yoluna Kimlerin Başvurabileceği?.620
E- Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip Edilemeyeceği
620
F- Temyiz Talebi Üzerine Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi.620
G- Temyiz İncelemesi621
I- Ön İnceleme.621
II- Temyiz Talebinin Haklı (Temyiz Sebeplerinin Mevcut) Olup
Olmadığının İncelenmesi.622
III- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar.622
1) Onama (Tasdik) Kararı623
2) Değiştirip Düzelterek Onama (Tadilen Tasdik) Kararı623
3) Bozma (Nakız) Kararı624
§ 23. TASHİHİ KARAR.627
A- Tanımı.627
B- Hangi Kararlara Karşı Tashihi Karar Talep Edilebileceği.627
C- Taraflardan Hangisinin Tashihi Karar Talebinde Bulunabileceği627
Ç- Tashihi Karar Talebinin Ne Zaman, Nereye, Nasıl Yapılacağı.628
D- Tashihi Karar Sebepleri.629
§ 24. YARGILAMANIN İADESİ.631
A- Genel Olarak.631
B- Tanımı.632
C- Hangi Kararlara Karşı Yargılamanın İadesi İstenebileceği632
Ç- Yargılamanın İadesini Kimin, Nereden, Hangi Süre İçinde, Hangi
Sebeplere Dayanarak Nasıl İsteyebileceği633
D- Yargılamanın İadesi Sebepleri635
6100 sayılı HMK’ya göre Kanun Yolları:
İstinaf, Temyiz ve Yargılamanın İadesi
§ 25. İSTİNAF.639
A- İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilecek Kararlar, Yargılama Usulü,
Başvuru Süresi, Feragat ve Kötüniyetle Başvuru639
I- İstinaf Yoluna Gidilebilecek Kararlar639
XXII
II- Yargılama Usulü.640
III- Başvuru Süresi, Feragat, Kötüniyetle Başvuru.640
1) Başvuru Süresi640
2) Başvuru Hakkından Feragat641
3) Kötüniyetle Başvuru.641
B- İstinaf Dilekçesi, Nereye Verileceği, Harç ve Giderler, Deftere Kayıt,
Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi.642
I- İstinaf Dilekçesi642
1) İçeriği642
2) Nereye Verileceği.642
3) Harç ve Giderlerin Ödenmesi, Deftere Kayıt642
II- Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi643
C- Katılma Yoluyla İstinafa Başvurma.643
Ç- İstinaf Yoluna Başvurmanın, İlâmın İcrasına Etkisi.644
D- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Yapılıp Karar
Verilmesi.645
I- Ön İnceleme.645
II- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Ön İnceleme
Sonunda Duruşma Yapılmadan Karar Verilecek Hâller.646
1) Davanın Esası İncelenmeksizin Ve Duruşma Yapılmadan
Yerel Mahkeme Kararının Kaldırılmasına Kesin Olarak Karar
Verilmesi.646
2) Davanın İncelenen Esası İle İlgili Duruşma Yapılmadan Karar
Verilmesi.647
III- İnceleme647
IV- Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılamayacak İşlemler648
V- Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılacak Duruşmaya Gelinmemesi
Ve Giderlerin Ödenmemesi.649
VI- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı649
§ 26. TEMYİZ651
A- Genel Olarak.651
I- Temyiz Kanun Yolunun Amacı.651
II- Temyiz Kanun Yoluna Gitmekte Hukukî Yarar.651
III- Temyiz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler.652
IV- Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip
Edilemeyeceği653
B- Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar, Temyiz Süresi, Kötü
Niyetle Temyiz, Kanun Yararına Temyiz.653
XXIII
I- Temyiz Edilebilen Kararlar, Temyiz Süresi ve Kötüniyetle Temyiz
.653
II- Temyiz Edilemeyen Kararlar654
III- Kanun Yararına Temyiz654
C- Temyiz Dilekçesi, İçeriği ve Hangi Mahkemeye Verileceği.655
Ç- Temyiz Yoluna Başvurmanın İlâmın İcrasına Etkisi.655
D- Temyiz İncelemesi ve Duruşma, Temyiz Sebepleri656
I- Temyiz İncelemesi ve Duruşma.656
II- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Temyiz
Sebepleri658
III- Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Gönderileceği Mahkeme,
Bozmaya Uyma veya Direnme.658
1) Bölge Adliye Mahkemesince Verilen “İstinaf Başvurusunun
Esastan Reddi Kararı”nın Temyizen Bozulması658
2) Bölge Adliye Mahkemesinin, İlk Derece Mahkemesinin
Kararını Düzelterek Verdiği Kararın veya Yeniden Esas
Hakkında Verdiği Kararın Temyizen Bozulması660
§ 27. YARGILAMANIN İADESİ.661
A- Tanımı.661
B- Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar ve Sebepleri661
I- Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar661
II- Yargılamanın İadesi Sebepleri661
C- Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi662
Ç- Talep Süresi, İnceleyecek Mahkeme ve Teminat.662
I- Yargılamanın İadesini Talep Süresi662
II- Yargılamanın İadesi Talebini İnceleyecek Mahkeme ve Teminat
.663
D- Ön İnceleme, Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali.664
E- Yargılamanın İadesi Talebinin İlâmın İcrasına Etkisi.665
§ 28. BOZMA KARARINA UYMA VEYA DİRENME667
A- Uyma Kararı667
B- Direnme Kararının Gerçekte Yeni Bir Hüküm Olup Olmadığı.668
C- Fer’i Müdahilin Temyizen Bozma Kararına Direnilmesini, Davanın
Her İki Tarafının İse Bozmaya Uyulmasını İstemeleri Halinde; Yerel
Mahkemenin, Direnme Karar Verip Veremeyeceği?.669
Prof. Dr. Timuçin MUŞUL’un yayınları;.671

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
138,00   
138,00   
2
69,00   
138,00   
3
46,00   
138,00   
4
34,50   
138,00   
5
28,98   
144,90   
6
24,38   
146,28   
7
21,09   
147,66   
8
18,63   
149,04   
9
16,71   
150,42   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
138,00   
138,00   
2
69,00   
138,00   
3
46,00   
138,00   
4
34,50   
138,00   
5
27,60   
138,00   
6
23,00   
138,00   
7
21,09   
147,66   
8
18,63   
149,04   
9
16,71   
150,42   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
138,00   
138,00   
2
69,00   
138,00   
3
46,00   
138,00   
4
34,50   
138,00   
5
28,98   
144,90   
6
24,38   
146,28   
7
21,09   
147,66   
8
18,63   
149,04   
9
16,71   
150,42   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
138,00   
138,00   
2
69,00   
138,00   
3
46,00   
138,00   
4
34,50   
138,00   
5
27,60   
138,00   
6
23,00   
138,00   
7
21,09   
147,66   
8
18,63   
149,04   
9
16,71   
150,42   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
138,00   
138,00   
2
69,00   
138,00   
3
46,00   
138,00   
4
34,50   
138,00   
5
28,98   
144,90   
6
24,38   
146,28   
7
21,09   
147,66   
8
18,63   
149,04   
9
16,71   
150,42   
Kapat