İflas ve Konkordato Hukuku Timuçin Muşul

İflas ve Konkordato Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
782
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005681
Boyut
16x24
Baskı
1175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 175 puan kazanacaksınız)
   175

Prof. Dr. Timuçin MUŞUL

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZϳ
İÇİNDEKİLER .ϭϭ
KISALTMALAR.ϯϱ
İFLÂS HUKUKU
İflâs HukukuŶa Giriş
§ ϭ. GENEL BİLGİLER ϰϵ
A- Cüzî ǀe Küllî İĐra.ϰϵ
B- Takipli ǀe Takipsiz İflâs.ϰϵ
I- Takipli iflâs.ϰϵ
II- Takipsiz iflâs.ϱϭ
C- İflâsa Tâďi Şahıslar .ϱϭ
I- TaĐirler ;TüĐĐarͿ.ϱϯ
ϭͿ Gerçek kişi taĐirler .ϱϯ
ϮͿ Tüzel kişi taĐirler ϱϯ
aͿ TiĐaret şirketleri.ϱϯ
ďͿ GaLJesiŶe ǀarŵak içiŶ tiĐari ďir işletŵe işleteŶ derŶekler ϱϱ
ĐͿ KeŶdi kuruluş kaŶuŶları gereğiŶĐe özel hukuk hüküŵleriŶe
göre idare edilŵek ǀeLJa tiĐarî şekilde işletilŵek üzere
deǀlet, ǀilâLJet, ďelediLJe giďi, kaŵu tüzel kişileri tarafıŶdaŶ
kurulaŶ teşekkül ǀe ŵüesseseler.ϱϲ
II- TaĐir saLJılaŶlar.ϱϲ
III- TaĐir giďi soruŵlu olaŶlar ϱϳ
IV- TaĐir olŵadıkları halde özel kaŶuŶ hüküŵleri uLJarıŶĐa iflâsa tâďi
olaŶlarϱϴ
ϭͿ TiĐareti terk edeŶler ϱϴ
ϮͿ Kollektif şirket ortakları .ϱϵ
ϯͿ KoŵaŶdite ortaklarϱϵ
ϰͿ ϭϵ.ϭϬ.ϮϬϬϱ tarih ǀe ϱϰϭϭ saLJılı BaŶkaĐılık KaŶuŶu uLJarıŶĐa
iflâsı isteŶeďileĐek olaŶlar .ϱϵ
İflâs ve Konkordato Hukuku
12
ϱͿ TerekeŶiŶ iflâsıŶa karar ǀerilŵesi . ϲϬ
aͿ BorçluŶuŶ iflâs LJoluLJla takip sırasıŶda ölŵesi. ϲϬ
ďͿ BorçluŶuŶ iflâs LJoluLJla takip ďaşlaŵadaŶ ölŵesi . ϲϭ
ĐͿ BorçluŶuŶ, iflâs kararıŶdaŶ soŶra ölŵesi ϲϭ
Ç- Şeklî ǀe Maddî İflâs Seďeďi ϲϭ
D- İflâsıŶ Mülkîliği Ve Tekliği İlkeleri ϲϮ
I- İflâsıŶ ŵülkîliği ϲϮ
II- İflâsıŶ tekliği ϲϯ
E- İflâs Teşkilâtı . ϲϯ
F- İflâs Harç ǀe Masrafları . ϲϰ
Takipsiz İflâs
§ Ϯ. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA DÜZENLENEN TAKİPSİZ İFLÂS
HALLERİ ϲϱ
A- GeŶel Olarak . ϲϱ
B- AlaĐaklıŶıŶ Taleďi İle . ϲϴ
I- İİK ŵ.ϭϳϳ/ď.ϭ’de saLJılaŶ haller . ϲϴ
ϭͿ BorçluŶuŶ ŵalûŵ LJerleşiŵ LJeriŶiŶ olŵaŵası. ϲϴ
ϮͿ BorçluŶuŶ taahhütleriŶdeŶ kurtulŵak ŵaksadıLJla kaçŵası. ϳϬ
ϯͿ BorçluŶuŶ alaĐaklılarıŶ haklarıŶı ihlâl edeŶ hileli ŵuaŵelelerde
ďuluŶŵası ǀeLJa ďuŶlara teşeďďüs etŵesi. ϳϬ
ϰͿ BorçluŶuŶ haĐiz LJoluLJla LJapılaŶ takip sırasıŶda ŵallarıŶı
saklaŵası. ϳϭ
II- BorçluŶuŶ ödeŵeleriŶi tatil etŵiş olŵası. ϳϭ
III- İİK ŵ.ϯϬϴ’deki duruŵuŶ ŵeǀĐut olŵası . ϳϮ
IV- İlâŵa daLJaŶaŶ alaĐağıŶ iĐra eŵri ile isteŶilŵesiŶe rağŵeŶ
ödeŶŵeŵiş olŵası ϳϮ
V- Borçları aktifiŶdeŶ fazla olaŶ serŵaLJe şirketiŶiŶ, şirket alaĐaklısıŶıŶ
taleďi ile takipsiz iflâsı . ϳϰ
VI- Kollektif ǀeLJa koŵaŶdit şirket ortaklarıŶıŶ, şirket alaĐaklısıŶıŶ
taleďi ile takipsiz iflâsı . ϳϳ
ϭͿ Borçlu kollektif şirket aleLJhiŶe alıŶaŶ ilâŵa daLJaŶılarak girişileŶ
takipte göŶderileŶ iĐra eŵriŶe rağŵeŶ ďorĐuŶ ödeŶŵeŵiş olŵası ϳϳ
ϮͿ Borçlu kollektif şirkete karşı girişileŶ iflâs LJoluLJla takipte ǀerileŶ
depo kararıŶıŶ, şirket ortaklarıŶa da teďliğ edilŵiş olŵası . ϳϴ
C- BorçluŶuŶ Taleďi İle ϴϬ
I- BorçluŶuŶ, keŶdi iflâsıŶı isteŵesiŶiŶ ihtiLJarıŶda olŵası. ϴϬ
II- BorçluŶuŶ, keŶdi iflâsıŶı isteŵek zoruŶda olŵası. ϴϮ
İçindekiler
13
Ç- SerŵaLJe Şirketleri İle KooperatifleriŶ DoğrudaŶ DoğruLJa İflâsıϴϯ
D- TerekeŶiŶ İflâs HüküŵleriŶe Göre TasfiLJesiϴϯ
I- ReddedileŶ ŵirasıŶ tasfiLJesiϴϰ
II- MeǀĐudu ďorĐuŶa LJetişŵeLJeĐeği aŶlaşılaŶ terekeŶiŶ tasfiLJesi ϴϱ
Takipli İflâs:
Kaŵďiyo SeŶediŶe DayaŶaŶ İflâs Yolu ile
Takip, İflâs Davası, Yargılaŵa ve Hüküŵ
§ ϯ. KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN İFLÂS YOLU İLE TAKİP ϴϳ
A- GeŶel Olarakϴϳ
B- Takip Taleďi .ϴϳ
C- Ödeŵe Eŵri.ϵϬ
Ç- İtiraz ǀe şikâLJetϵϭ
D- İflâs Daǀası, Yargılaŵa ǀe Hüküŵϵϱ
I- Borçlu, ödeŵe eŵriŶe karşı itiraz ǀe şikâLJette ďuluŶŵaŵış ise .ϵϱ
II- Borçlu, ödeŵe eŵriŶe karşı itiraz ǀe/ǀeLJa şikâLJette ďuluŶŵuş ise ϵϴ
Adi İflâs Yolu İle Takip, İflâs Davası,
Yargılaŵa ve Hüküŵ
§ ϰ. KONUSU, İFLÂSA TÂBİ BORÇLU ve TAKİBİN AŞAMALARI . ϵϵ
A- KoŶusu.ϵϵ
B- BorçluŶuŶ İflâsa Tâďi ŞahıslardaŶ OlŵasıϭϬϭ
C- Adi İflâs YoluLJla TakiďiŶ aşaŵaları.ϭϬϯ
§ ϱ. YETKİLİ İCRA DAİRESİ, TAKİP TALEBİ, ÖDEME EMRİ, İTİRAZ VE
ŞİKÂYET.ϭϬϱ
A- Yetkili İĐra Dairesi ϭϬϱ
B- Takip Taleďi .ϭϬϲ
C- Ödeŵe Eŵri.ϭϬϴ
Ç- Ödeŵe EŵriŶe İtiraz ǀe ŞikâLJet ϭϭϬ
§ ϲ. İFLÂS DAVASI, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA VE
HÜKÜM.ϭϭϳ
A- Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe.ϭϭϳ
I- İflâs daǀasıŶıŶ haŶgi süre içiŶde, haŶgi ŵahkeŵede açılaĐağıϭϭϳ
II- İtirazıŶ kaldırılŵası ǀe iflâsa karar ǀerilŵesi taleďiLJle açılaŶ iflâs
daǀasıŶıŶ, soŶradaŶ açılaŶ alaĐak daǀasıŶa etkisiŶiŶ Ŷe olaĐağı.ϭϭϵ
III- İflâs daǀasıŶıŶ, Đeďri iĐra hukuku esaslarıŶa tâďi olup olŵadığıϭϮϱ
İflâs ve Konkordato Hukuku
14
IV- İflâs taleďiŶiŶ ilâŶı. ϭϮϴ
B- Ödeŵe EŵriŶe Hiç İtiraz Edilŵeŵiş İse ϭϯϬ
I- Borçlu, ödeŵe eŵriŶe itiraz süresi içiŶde ileri sürŵe iŵkâŶıŶı haiz
olduğu halde hiç itiraz etŵeŵiş ise. ϭϯϬ
II- Borçlu, ödeŵe eŵriŶe itiraz süresi içiŶde kusuru olŵaksızıŶ ďir
eŶgel seďeďi ile hiç itiraz etŵeŵiş ise. ϭϯϯ
III- İtiraz seďeďi, ödeŵe eŵriŶiŶ kesiŶleşŵesiŶdeŶ soŶraki deǀrede
ortaLJa çıkŵış ise ϭϯϰ
C- Ödeŵe EŵriŶe İtiraz Edilŵiş İse . ϭϯϰ
Ç- Depo Eŵri Ve İflâs KararıŶıŶ Verilŵesi . ϭϯϴ
D- MasraflarıŶ PeşiŶ Verilŵesi ϭϰϬ
E- İflâs KararıŶdaŶ ÖŶĐeki Muhafaza Tedďirleri ϭϰϯ
I- MahkeŵeŶiŶ ŵuhafaza tedďiri olarak ŶeLJe karar ǀereĐeği . ϭϰϯ
ϭͿ Defter tutŵadaŶ ďaşka ŵuhafaza tedďirleri. ϭϰϯ
ϮͿ Borçlu ŵallarıŶıŶ defteriŶiŶ tutulŵası ϭϰϯ
II- Muhafaza tedďirleriŶe ilişkiŶ özellikler . ϭϰϰ
ϭͿ Muhafaza tedďirleriŶiŶ aŵaĐı . ϭϰϰ
ϮͿ MahkeŵeŶiŶ ŵuhafaza tedďirleriŶe karar ǀerŵek zoruŶda
olup olŵadığı ϭϰϰ
ϯͿ Muhafaza tedďiriŶiŶ teŵiŶatı gerektirip gerektirŵeLJeĐeği ǀe
etkisi ϭϰϰ
aͿ TeŵiŶatıŶ Ŷe zaŵaŶ isteŶeďileĐeği. ϭϰϰ
ďͿ TeŵiŶatıŶ gerekŵediği haller . ϭϰϱ
ϰͿ Muhafaza tedďirleriŶiŶ Ŷe zaŵaŶa kadar deǀaŵ edeĐeği ϭϰϱ
aͿ Muhafaza tedďiri defter tutŵadaŶ ďaşka ďir şeLJ ise ϭϰϱ
ďͿ Muhafaza tedďiri defter tutŵa ise ϭϰϲ
F- İflâs KararıŶıŶ Verilŵesi, Teďliği ǀe KaŶuŶ Yolları . ϭϰϲ
G- İflâs KararıŶdaŶ SoŶra Ödeŵe ǀe Feragat ϭϰϴ
Ğ- İflâs KararıŶıŶ İflâs DairesiŶe Bildirilŵesi ǀe İlâŶı ϭϰϵ
İflâsıŶ Açılŵası ve MasaŶıŶ Oluşŵası,
İflâsıŶ Kaldırılŵası ve Takiplere Etkisi
§ ϳ. İFLÂSIN AÇILMASI ve MASANIN OLUŞMASIϭϱϭ
A- GeŶel Olarak . ϭϱϭ
B- MasaŶıŶ Oluşŵası, Defter TaŶziŵi ǀe Muhafaza Tedďirleri . ϭϱϮ
§ ϴ. İFLÂSIN KALDIRILMASI.ϭϱϳ
A- GeŶel Olarak . ϭϱϳ
İçindekiler
15
B- İflâsıŶ Kaldırılŵa Şartlarıϭϱϴ
I- İflâsıŶ kaldırılŵası seďepleriŶdeŶ ďiri ŵeǀĐut ǀe ďelgeleŶŵiş olŵalıdır.ϭϱϴ
ϭͿ MüflisiŶ, ďütüŶ alaĐaklılarıŶıŶ talepleriŶi geri aldıklarıŶa dair
ďir ďeLJaŶŶaŵe gösterŵesi ϭϱϵ
ϮͿ MüflisiŶ, ďütüŶ alaĐaklarıŶ itfa oluŶduğu hakkıŶda ďir ǀesika
gösterŵesi .ϭϱϵ
ϯͿ MüflisiŶ, iflâs alaĐaklıları ile akdettiği koŶkordatoŶuŶ tiĐaret
ŵahkeŵesiŶĐe tasdik edilŵiş olŵası ϭϲϭ
II- İflâsıŶ kaldırılŵası talep edilŵiş olŵalıdır .ϭϲϮ
III- İflâsıŶ kaldırılŵası taleďi, eǀǀelĐe iflâsa karar ǀereŶ tiĐaret
ŵahkeŵesiŶe LJapılŵış olŵalıdır.ϭϲϯ
IV- İflâsıŶ kaldırılŵası, süresi içerisiŶde talep edilŵiş olŵalıdırϭϲϯ
C- Karar ǀe KaŶuŶ Yolu ϭϲϰ
I- Karar ϭϲϰ
II- KaŶuŶ LJolu.ϭϲϱ
Ç- İflâsıŶ KaldırılŵasıŶıŶ Takiplere Etkisi .ϭϲϲ
İflâsıŶ AçılŵasıŶıŶ;
BorçluŶuŶ MallarıŶa ve Tasarruf YetkisiŶe,
AlaĐak ve BorçlarıŶa, Derdest Davalar ve İĐra TakipleriŶe,
Takasa, Akitlere Etkisi
§ ϵ. İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKÎ SONUÇLARIϭϲϳ
A- İflâsıŶ AçılŵasıŶıŶ BorçluŶuŶ Malları HakkıŶdaki SoŶuçları ϭϲϳ
I- İflâs ŵasasıŶıŶ oluşŵası ϭϲϳ
II- RehiŶli ŵallar.ϭϲϵ
ϭͿ İflâstaŶ öŶĐe ďorçlu ŵalları üzeriŶde tesis edilŵiş rehiŶ ϭϲϵ
ϮͿ RehiŶli alaĐağıŶ ŵuaĐĐeliLJet kazaŶıp kazaŶŵaLJaĐağı .ϭϳϬ
aͿ TaşıŶır rehŶiŶde.ϭϳϬ
ďͿ TaşıŶŵaz rehŶiŶde ϭϳϬ
ĐͿ RehiŶli ŵalıŶ ϯ.kişiLJe ait olŵası haliŶde ϭϳϭ
III- MahĐuz ŵallar .ϭϳϯ
ϭͿ İhtiLJati haĐizli ŵallarϭϳϯ
ϮͿ KesiŶ haĐizli ŵallar ϭϳϰ
IV- Takasa itiraz ǀe iptal daǀasıŶa tâďi haklar .ϭϳϰ
V- İflâs ŵasasıŶdaŶ çıkarılaďileĐek ŵal ǀe haklar ϭϳϲ
ϭͿ Tahsil içiŶ ǀerileŶ seŶetler .ϭϳϲ
İflâs ve Konkordato Hukuku
16
ϮͿ BaşkasıŶa ait ŵalıŶ satış ďedeli. ϭϳϳ
ϯͿ SatıĐıŶıŶ, ŵalı geri alŵa hakkıŶıŶ olup olŵadığı. ϭϳϴ
VI- MüflisiŶ tasarruf LJetkisiŶiŶ soŶa erŵesi ǀe tek istisŶası. ϭϴϬ
ϭͿ Tasarruf LJetkisiŶiŶ Ŷe zaŵaŶ soŶa ereĐeği . ϭϴϬ
ϮͿ MüflisiŶ iflâsıŶ kaldırılŵasıŶdaŶ öŶĐe LJaptı
İçindekiler
17
XI- İflâsıŶ akitlere etkisi Ϯϭϰ
ϭͿ GeŶel olarak.Ϯϭϰ
ϮͿ İflâsıŶ taŵ iki taraflı akitlere etkisi.Ϯϭϱ
aͿ Taŵ ǀe eksik iki taraflı akitler Ϯϭϱ
ďͿ Taŵ iki taraflı akdiŶ LJapılŵasıŶdaŶ soŶra taraflardaŶ
ďiriŶiŶ iflâsı Ϯϭϱ
ĐͿ AlaĐağıŶ, paradaŶ ďaşka ďir şeLJ olŵası .Ϯϭϳ
çͿ KiralaLJaŶıŶ, kira hakkı şerh edilŵedeŶ iflâs etŵesi.Ϯϭϳ
ϯͿ İflâsıŶ, taraflardaŶ ďiriŶi ďorç altıŶa sokaŶ akitlere etkisiϮϭϴ
ϰͿ İflâsıŶ, kat karşılığı iŶşaat sözleşŵeleriŶe etkisi.Ϯϭϴ
XII- İflâsıŶ tiĐaret şirketleriŶe etkisi .Ϯϭϵ
B- İflâsıŶ AçılŵasıŶıŶ AlaĐaklılarıŶ Hakları ÜzeriŶdeki Etkileri .Ϯϭϵ
I- ͞İflâs alaĐağı͟ ǀe ͞ŵasa ďorĐu͟ kaǀraŵları .Ϯϭϵ
II- YaďaŶĐı para alaĐaklarıŶıŶ ŵasaLJa Ŷe şekilde kaLJıt edileĐeği .ϮϮϮ
III- AŶa alaĐağıŶ ŵasaLJa kaLJdı ǀe faiz işleŵesi .ϮϮϱ
ϭͿ İflâs ŵasasıŶa LJazılaĐak alaĐaklarıŶ hesaplaŶŵası ϮϮϲ
ϮͿ Masa ŵalǀarlığı ďedeliŶiŶ paLJlaştırılŵasıϮϮϴ
aͿ HaŶgi sıraLJa göre paLJlaştırılaĐağı ϮϮϴ
ďͿ İflâsıŶ açılŵasıŶa kadar ǀe iflâs açıldıktaŶ soŶra faiz.ϮϮϵ
ĐͿ RehiŶle teŵiŶ edilŵiş ǀe edilŵeŵiş alaĐaklar içiŶ faiz
ödeŵesiŶiŶ Ŷe zaŵaŶ LJapılaĐağı.ϮϯϬ
çͿ MüflisiŶ ǀadesi gelŵeŵiş faizsiz ďorçları.ϮϯϬ
dͿ MasaLJa kaLJıtlı aŵŵe alaĐağı içiŶ faiz işleLJip işleŵeLJeĐeğiϮϯϬ
IV- İpotekli iflâs alaĐakları .Ϯϯϭ
ϭͿ İpotekli iflâs alaĐağıŶıŶ, ŵasaLJa kaLJdı ǀe sırası .Ϯϯϭ
ϮͿ İflâs alaĐağıŶıŶ, kesiŶ ďorç ipoteği ǀeLJa liŵit ipoteği ile teŵiŶat
altıŶa alıŶŵış olŵası Ϯϯϰ
aͿ KesiŶ ďorç ipoteği Ϯϯϰ
ďͿ Liŵit ipoteği.Ϯϯϰ
ϯͿ İflâs alaĐağıŶıŶ ipotekli olŵasıŶıŶ, toplaŶtı ǀe karar ŶisaďıŶıŶ
hesaďıŶda öŶeŵ arz etŵediği .Ϯϯϱ
V- Taliki şarta ǀeLJa gaLJri ŵuaLJLJeŶ ǀadeLJe ďağlı alaĐaklar.Ϯϯϲ
ϭͿ GeŶel olarak.Ϯϯϲ
ϮͿ TeŵiŶat ŵektuďuŶdaki teŵiŶat ďedeliŶiŶ, ŵüflisiŶ iflâs
ŵasasıŶa LJazdırılıp LJazdırılaŵaLJaĐağı .Ϯϯϳ
aͿ BaŶkaŶıŶ, teŵiŶat ďedeliŶi Ŷe zaŵaŶ takip koŶusu
LJapaďileĐeği.Ϯϯϳ
ďͿ BorçluŶuŶ iflâsı haliŶde .Ϯϯϳ
İflâs ve Konkordato Hukuku
18
VI- ParadaŶ gaLJrı alaĐaklar . ϮϰϬ
VII- BorçluŶuŶ iflâsı haliŶde takas . Ϯϰϭ
ϭͿ GeŶel olarak Ϯϰϭ
ϮͿ TakasıŶ Đaiz olŵadığı haller. Ϯϰϯ
ϯͿ Takasa itiraz Ϯϰϱ
aͿ KiŵiŶ itiraz edeďileĐeği Ϯϰϲ
ďͿ DaǀaŶıŶ kiŵe karşı açılaĐağı Ϯϰϲ
ĐͿ Yetkili ǀe göreǀli ŵahkeŵe . Ϯϰϲ
çͿ HaŶgi şartlarla itiraz edileďileĐeği . Ϯϰϳ
dͿ DaǀaŶıŶ daǀaĐı lehiŶe soŶuçlaŶŵası. Ϯϱϭ
VIII- KefiliŶ iflâsı Ϯϱϭ
IX- Müşterek ďorçlularıŶ iflâs işleŵleriŶiŶ aLJŶı zaŵaŶa rastlaŵası . ϮϱϮ
X- Müflisle ďirlikte ďorçlu olaŶıŶ kısŵî ödeŵede ďuluŶŵuş olŵası . ϮϱϮ
XI- Kollektif şirketiŶ ǀe sıŶırsız soruŵlu ortaklarıŶ iflâsı. Ϯϱϯ
ϭͿ Kollektif şirketiŶ iflâsı Ϯϱϰ
ϮͿ Kollektif şirket ortaklarıŶdaŶ ďiriŶiŶ iflâsı . Ϯϱϰ
ϯͿ Kollektif şirket ile ortaklardaŶ ďiriŶiŶ iflâs ŵasasıŶıŶ tasfiLJesi
işleŵleriŶiŶ aLJŶı zaŵaŶ diliŵiŶe rastlaŵası . Ϯϱϱ
ϰͿ Kollektif şirket ortaklarıŶdaŶ ďir kaçıŶıŶ iflâs ŵasasıŶıŶ tasfiLJesi
işleŵleriŶiŶ aLJŶı zaŵaŶ diliŵiŶe rastlaŵası . Ϯϱϲ
XII- Müflis aŶoŶiŵ şirket ortağıŶıŶ şahsî alaĐaklısıŶıŶ, şirketiŶ tasfiLJesi
soŶuĐu ortağa düşeĐek paLJ seďeďiLJle alaĐağıŶı ŵasaLJa LJazdırıp
LJazdıraŵaLJaĐağı Ϯϱϲ
İflâs MasasıŶıŶ Tasfiyesi ve
İflâsıŶ KapaŶŵası
§ ϭϬ. TASFİYENİN TATİLİ, BASİT VE ADİ TASFİYE USULLERİ .Ϯϱϳ
A- GeŶel Olarak . Ϯϱϳ
B- TasfiLJeŶiŶ Tatili . Ϯϱϳ
C- Basit TasfiLJe Ϯϱϵ
I- HaŶgi hallerde ďasit tasfiLJe usulüŶüŶ uLJgulaŶaĐağı . Ϯϱϵ
ϭͿ Defteri tutulaŶ ŵallar ďedeliŶiŶ adi tasfiLJe ŵasraflarıŶı
karşılaŵaLJaĐağıŶıŶ aŶlaşılŵası . Ϯϱϵ
ϮͿ Adi tasfiLJe işleŵleriŶiŶ ϲ aLJ içiŶde ďitirilŵeŵesi Ϯϲϭ
II- Basit tasfiLJe usulüŶüŶ Ŷasıl uLJgulaŶaĐağı. Ϯϲϭ
Ç- Adi TasfiLJe. Ϯϲϯ
I- Adi tasfiLJe kararı ǀe ilâŶı . Ϯϲϯ
İçindekiler
19
ϭͿ GeŶel olarak.Ϯϲϯ
ϮͿ İzleŶeĐek adi tasfiLJe usulüŶüŶ aŶa hatları.Ϯϲϯ
ϯͿ TasfiLJeŶiŶ adi şekilde LJapılaĐağıŶa dair ilâŶda LJer alŵası
gerekeŶ kaLJıtlar .Ϯϲϱ
II- İflâs alaĐaklarıŶıŶ ŵasaLJa kaLJdı.Ϯϲϴ
ϭͿ İflâs alaĐağıŶıŶ kaŶuŶî süresi içiŶde ŵasaLJa kaLJdı Ϯϲϴ
ϮͿ İflâs alaĐağıŶıŶ ŵasaLJa geç kaLJdı ϮϳϬ
ϯͿ İflâs alaĐağıŶıŶ ŵasaLJa hiç kaLJıt ettirilŵeŵiş olŵası ϮϳϬ
III- İlk alaĐaklılar toplaŶtısı ϮϳϮ
ϭͿ İlk alaĐaklılar toplaŶtısıŶıŶ LJapılŵası ǀe ďüro teşkiliϮϳϮ
ϮͿ ToplaŶtı ǀe karar Ŷisaďı .ϮϳϮ
aͿ ToplaŶtı Ŷisaďı .ϮϳϮ
ďͿ Karar Ŷisaďı Ϯϳϯ
ϯͿ İlk alaĐaklılar toplaŶtısıŶıŶ göreǀ ǀe LJetkileri.Ϯϳϯ
aͿ İflâs idaresi içiŶ adaLJları ďelirleŵek.Ϯϳϯ
ďͿ MüstaĐel kararlar ǀerŵekϮϳϯ
ĐͿ KoŶkordato teklifi üzeriŶe tasfiLJeLJi tatil etŵek.Ϯϳϯ
ϰͿ Kararlar aleLJhiŶe ďaşǀurŵa.Ϯϳϯ
IV- İflâs idaresi.Ϯϳϰ
ϭͿ İflâs idaresiŶiŶ teşkil edilŵesiϮϳϰ
ϮͿ İflâs idaresiŶiŶ göreǀ ǀe LJetkileri .Ϯϳϱ
aͿ Masa ŵalǀarlığıŶı tasfiLJe etŵek Ϯϳϱ
ďͿ AlaĐak ǀe istihkak iddiaları hakkıŶda kararlar ǀerŵek.Ϯϳϲ
ĐͿ Daǀa açŵak, iĐra takipleri LJapŵak Ϯϴϭ
çͿ Masa ŵallarıŶı paraLJa çeǀirŵekϮϴϭ
dͿ Paraları paLJlaştırıp aĐiz ǀesikası düzeŶleŵek ϮϴϮ
eͿ İflâsıŶ kapatılŵasıŶı talep etŵek.ϮϴϮ
ϯͿ İflâs idare ŵeŵurlarıŶıŶ göreǀiŶe soŶ ǀerilŵesi .ϮϴϮ
ϰͿ İflâs idare ŵeŵurlarıŶıŶ hukukî ǀe Đezaî soruŵluluğuϮϴϮ
ϱͿ İflâs idaresiŶiŶ tâďi olduğu hüküŵler Ϯϴϯ
ϲͿ İflâs idaresiŶiŶ deŶetleŶŵesi.Ϯϴϰ
§ ϭϭ. ALACAKLARIN İNCELENMESİ VE SIRA CETVELİNİN DÜZ
İflâs ve Konkordato Hukuku
20
ϭͿ MasaLJa kaLJıt edileŶ ďir alaĐak iddiasıŶıŶ sıra ĐetǀeliŶe hiç
alıŶŵaŵası Ϯϵϱ
ϮͿ Sıra ĐetǀeliŶde LJer alaŶ ďir alaĐaklıŶıŶ sadeĐe keŶdi sırasıŶa
karşı çıkŵası Ϯϵϱ
ϯͿ Sıra ĐetǀeliŶe kaLJıt edileŶ alaĐağıŶ, kaŶuŶuŶ eŵrediĐi
hüküŵleriŶe aLJkırı şekilde hesaplaŶŵış olŵası Ϯϵϲ
II- Sıra ĐetǀeliŶe itiraz daǀası. Ϯϵϲ
ϭͿ KaLJıt kaďul daǀası Ϯϵϴ
ϮͿ Sıra ĐetǀeliŶe itiraz daǀası soŶuŶda ǀerileŶ karara karşı kaŶuŶ
LJolu süresi . ϯϭϮ
ϯͿ Bir alaĐaklıŶıŶ, sıra ĐetǀeliŶdeki diğer ďir alaĐaklıŶıŶ alaĐağıŶa
ǀeLJa sırasıŶa karşı çıkŵası. ϯϭϲ
§ ϭϮ. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI .ϯϭϵ
A- İkiŶĐi AlaĐaklılar ToplaŶtısıŶa Daǀet . ϯϭϵ
B- İkiŶĐi AlaĐaklılar ToplaŶtısıŶıŶ Yetkileri. ϯϮϬ
C- İkiŶĐi AlaĐaklılar ToplaŶtısıŶıŶ Yapılaŵaŵası ϯϮϭ
Ç- YeŶideŶ AlaĐaklılar ToplaŶtısı . ϯϮϭ
§ ϭϯ. MASA MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİϯϮϯ
A- ParaLJa Çeǀirŵe Usulü . ϯϮϯ
B- Açık Artırŵa YoluLJla Satış . ϯϮϰ
I- ArtırŵaŶıŶ ilâŶı . ϯϮϰ
II- Artırŵa ǀe ihale. ϯϮϰ
§ ϭϰ. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE ACİZ VESİKASI ϯϮϱ
A- ParalarıŶ PaLJlaştırılŵası ϯϮϱ
I- Sıra ĐetǀeliŶiŶ kesiŶleşŵesi, paLJ Đetǀeli ǀe soŶ hesap ϯϮϱ
II- Masadaki paralarıŶ paLJlaştırılŵasıŶda sıra. ϯϮϱ
B- Borç ÖdeŵedeŶ AĐiz Vesikası. ϯϮϴ
I- İflâsta, haŶgi aĐiz ǀesikasıŶıŶ Ŷe zaŵaŶ düzeŶleŶeĐeği ϯϮϴ
II- İflâstaki aĐiz ǀesikasıŶıŶ hukukî soŶuçları . ϯϯϬ
ϭͿ Maddi hukuk ďakıŵıŶdaŶ. ϯϯϬ
ϮͿ Takip hukuku ďakıŵıŶdaŶ. ϯϯϬ
III- YeŶi ŵal iktisaďı ϯϯϯ
§ ϭϱ. İFLÂSIN KAPANMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER ϯϯϱ
A- İflâsıŶ KapaŶŵası ϯϯϱ
B- İflâs KapaŶdıktaŶ SoŶra YapılaĐak İşleŵler. ϯϯϲ
İçindekiler
21
KONKORDATO
KoŶkordato; taŶıŵı, çeşitleri,
ϳϭϬϭ sayılı KaŶuŶ ile yapılaŶ düzeŶleŵe
§ ϭϲ. KONKORDATO: TANIMI, ÇEŞİTLERİ ϯϰϳ
A- TaŶıŵıϯϰϳ
B- Borçlu ǀe AlaĐaklılarıŶ MeŶfaatleri .ϯϰϳ
C- Çeşitleriϯϰϴ
I- KaŶuŶi düzeŶleŵe.ϯϰϴ
II- Çeşitli açılardaŶ LJapılaŶ aLJırıŵlarϯϰϴ
§ ϭϳ. ϳϭϬϭ sayılı KANUN ile İİK ŵ.Ϯϴϱ-ϯϬϵ/l’de YAPILAN DÜZENLEME .ϯϱϭ
Adi KoŶkordato
§ ϭϴ. ADİ KONKORDATO TALEBİ, NEREYE YAPILACAĞI ve EKLENECEK
BELGELER ϯϱϯ
A- KiŵleriŶ Adi KoŶkordato TaleďiŶde BuluŶaďileĐeği ϯϱϯ
I- İflâsa tâďi olaŶ ǀeLJa olŵaLJaŶ ďorçlu .ϯϱϯ
II- İflâs taleďiŶde ďuluŶaďileĐek alaĐaklıϯϱϰ
III- AŶoŶiŵ ǀe liŵited şirketlerde koŶkordato taleďiϯϱϲ
ϭͿ AŶoŶiŵ şirketlerde ϯϱϲ
ϮͿ Liŵited şirketlerde.ϯϱϲ
B- KoŶkordato TaleďiŶiŶ NereLJe YapılaĐağı.ϯϱϳ
I- Borçlu iflâsa tâďi ise.ϯϱϳ
II- Borçlu iflâsa tâďi değilse ϯϱϳ
C- KoŶkordato Gider AǀaŶsı.ϯϱϳ
Ç- BorçluŶuŶ KoŶkordato TaleďiŶe EkleŶeĐek Belgeler.ϯϱϵ
I- KoŶkordato öŶ projesi .ϯϱϵ
II- Malǀarlığı duruŵuŶu göstereŶ ďelgeler, soŶ ǀe ara ďilâŶçolar,
ďorçluŶuŶ ŵalî duruŵuŶu açıklaLJıĐı diğer ďilgi ǀe ďelgeler ϯϲϬ
III- AlaĐaklılar listesi ϯϲϬ
IV- BorçluŶuŶ iflâs edip etŵeŵesiŶe göre alaĐaklılarıŶ eliŶe geçeĐek
ŵiktarı göstereŶ taďlo .ϯϲϬ
V- FiŶaŶsal aŶaliz raporları, daLJaŶakları ǀe diğer ďelgeler.ϯϲϬ
İflâs ve Konkordato Hukuku
22
§ ϭϵ. GEÇİCİ ve KESİN MÜHLET KARARLARI, KOMİSER ile ALACAKLILAR
KURULUNUN GÖREVLERİϯϲϯ
A- GeçiĐi Mühlet Kararı, Muhafaza Tedďirleri ǀe GeçiĐi Koŵiser ϯϲϯ
I- KoŶkordato taleďiŶde ďorçlu ďuluŶŵuşsa ϯϲϯ
II- KoŶkordato taleďiŶde alaĐaklı ďuluŶŵuşsa ϯϲϲ
III- GeçiĐi Koŵiser. ϯϲϳ
IV- GeçiĐi ŵühlet ϯϲϳ
ϭͿ GeçiĐi ŵühlet ǀe uzatılŵası ϯϲϳ
ϮͿ SoŶuçları, ilâŶ ǀe ďildiriŵi . ϯϲϳ
ϯͿ AlaĐaklılarıŶ, geçiĐi ŵühlet kararıŶa itirazı ϯϲϴ
B- KesiŶ Mühlet ǀe Uzatılŵası. ϯϲϴ
C- AlaĐaklılar Kurulu ϯϲϵ
Ç- KoŶkordato Koŵiseri ǀe AlaĐaklılar Kurulu. ϯϳϬ
I- KoŶkordato koŵiseri. ϯϳϬ
ϭͿ Nitelikleri. ϯϳϬ
ϮͿ Yasaklılık seďepleri ǀe LJasak işler ϯϳϭ
ϯͿ Göreǀi kaďuldeŶ kaçıŶŵa ǀe aLJrılŵa seďepleri ϯϳϮ
ϰͿ Yüküŵlülükleri ϯϳϮ
ϱͿ SiĐili . ϯϳϯ
ϲͿ Göreǀleri . ϯϳϯ
ϳͿ MeǀĐudat defteri ǀe kıLJŵet takdiri. ϯϳϰ
ϴͿ HakkıŶda uLJgulaŶaĐak İİK ŵaddeleri ϯϳϱ
ϵͿ İşleŵleriŶe karşı ŶereLJe, Ŷasıl ďaşǀurulaĐağı ϯϳϱ
ϭϬͿ Soruŵluluğu ϯϳϲ
II- AlaĐaklılar kurulu ϯϳϲ
ϭͿ Oluşturulŵası ϯϳϲ
ϮͿ ZoruŶlu olarak oluşturulaĐağı haller . ϯϳϲ
ϯͿ Göreǀi ϯϳϲ
ϰͿ Çalışŵa usul ǀe esasları. ϯϳϳ
D- KesiŶ MühletiŶ SoŶuçları ϯϳϳ
I- AlaĐaklılar ďakıŵıŶdaŶ ϯϳϳ
ϭͿ Takiplere, tedďirlere ǀe faizlere etkisi. ϯϳϳ
ϮͿ KoŶkordato ŵühletiŶiŶ kefalete etkisi ϯϳϵ
aͿ Adi kefalete etkisi ϯϳϵ
ďͿ Müteselsil kefalete etkisi ϯϴϱ
ϯͿ KoŶkordato ŵühletiŶiŶ, şirket ďölüŶŵesiŶe katılaŶ ikiŶĐi
dereĐede soruŵlu şirketleriŶ takip edilŵesiŶe etkisi . ϯϴϳ
İçindekiler
23
aͿ Şirket ďölüŶŵesi: Taŵ ďölüŶŵe – Kısŵî ďölüŶŵe ϯϴϳ
aaͿ Taŵ ďölüŶŵe.ϯϴϳ
ďďͿ Kısŵî ďölüŶŵe.ϯϴϳ
ďͿ BölüŶŵe sözleşŵesi – ďölüŶŵe plâŶı ǀe oŶaLJlaŶŵasıϯϴϳ
aaͿ BölüŶŵe sözleşŵesi ϯϴϳ
ďďͿ BölüŶŵe plâŶı .ϯϴϴ
ĐĐͿ OŶaLJlaŶŵa.ϯϴϴ
ĐͿ BölüŶeŶ şirketiŶ ďorĐuŶdaŶ soruŵluluk .ϯϴϴ
aaͿ BiriŶĐi dereĐede soruŵluluk ϯϴϴ
ďďͿ İkiŶĐi dereĐede soruŵluluk ǀe takip şartlarıϯϴϴ
ϰͿ Adi koŶkordatoda takas.ϯϵϭ
aͿ GeŶel olarak.ϯϵϭ
ďͿ TakasıŶ Đaiz olŵadığı haller .ϯϵϭ
ĐͿ Takasa itiraz .ϯϵϮ
ϱͿ HaĐizli ŵallar .ϯϵϮ
ϲͿ Müstakďel ďir alaĐağıŶ deǀri sözleşŵesi .ϯϵϰ
ϳͿ KoŶusu para olŵaLJaŶ alaĐaklar.ϯϵϰ
ϴͿ RehiŶli alaĐaklar.ϯϵϲ
II- Sözleşŵeler ďakıŵıŶdaŶϯϵϲ
III- Borçlu ďakıŵıŶdaŶ.ϯϵϳ
E- BorçluŶuŶ Malî DuruŵuŶuŶ Düzelŵesi SeďeďiLJle KesiŶ MühletiŶ
Kaldırılŵası ϯϵϵ
F- KesiŶ MühletiŶ Kaldırılıp, KoŶkordato TaleďiŶiŶ Reddi .ϯϵϵ
I- Borçlu iflâsa tâďi ise.ϯϵϵ
II- Borçlu iflâsa tâďi değil ise ϰϬϬ
G- KaŶuŶ YollarıϰϬϬ
I- KaŶuŶ LJoluŶa gidileŵeLJeĐek kararlarϰϬϭ
ϭͿ İİK ŵ.Ϯϵϯ/ϭ.fıkradaki kararlara karşıϰϬϭ
ϮͿ İİK ŵ.Ϯϴϳ/soŶ fıkradaki kararlara karşıϰϬϭ
II- KaŶuŶ LJoluŶa gidileďileĐek kararlar ǀe haŶgi kaŶuŶ LJoluŶa gidileďileĐeği.ϰϬϭ
ϭͿ Kural ϰϬϭ
ϮͿ İstisŶa.ϰϬϮ
§ ϮϬ. İHTİYATİ HACİZ KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, KONKORDATO MÜHLETİ
İÇİNDE ALINIP UYGULANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI .ϰϬϯ
A- İhtiLJati HaĐiz KararıŶıŶ Hukuki Niteliği ϰϬϯ
I- İhtiLJati haĐiz kararıŶıŶ, ilâŵlı iĐraLJa daLJaŶak LJapılaŵaLJaĐağı ϰϬϯ
II- İhtiLJati haĐiz kararıŶıŶ iĐra takip işleŵi olup olŵadığı.ϰϬϯ
İflâs ve Konkordato Hukuku
24
III- İhtiLJati haĐiz kararıŶıŶ, iĐra takip işleŵi saLJılıp saLJılŵaŵasıŶıŶ
soŶuçlarıŶıŶ Ŷeler olduğu . ϰϬϵ
B- KoŶkordato Mühleti İçiŶde İhtiLJati HaĐiz Kararı AlıŶıp, ULJgulaŶaďilir Mi. ϰϭϮ
§ Ϯϭ. ALACAKLAR HAKKINDA BEYANA DAVET, TOPLANTI,
KONKORDATONUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE TASDİKİ ϰϭϱ
A- AlaĐaklıları ǀe BorçluLJu AlaĐaklar HakkıŶda BeLJaŶa Daǀet. ϰϭϱ
I- AlaĐaklılarıŶ, alaĐaklarıŶı ďildirŵeLJe daǀet edilŵesi ϰϭϱ
II- BorçluŶuŶ, alaĐak iddiaları hakkıŶda ďeLJaŶa daǀet edilŵesi . ϰϭϱ
B- AlaĐaklılar ToplaŶtısıŶa Daǀet ǀe ToplaŶtı ϰϭϳ
I- ToplaŶtıLJa daǀet . ϰϭϳ
II- AlaĐaklılar toplaŶtısı, oLJlaŵa, tutaŶak ǀe rapor . ϰϭϳ
ϭͿ ToplaŶtı . ϰϭϳ
ϮͿ Karar Ŷisaďı ;alaĐak ǀe alaĐaklı çoğuŶluğuͿ . ϰϭϳ
ϯͿ AlaĐak ǀe alaĐaklı çoğuŶluğuŶuŶ hesaďı . ϰϭϴ
aͿ KiŵleriŶ oLJ kullaŶaďileĐeği . ϰϭϴ
ďͿ BorçluŶuŶ ǀe eşiŶiŶ LJakıŶları ϰϭϴ
ĐͿ RehiŶle teŵiŶ edilŵiş alaĐaklar ϰϭϵ
çͿ Nizalı, taliki şarta ǀeLJa gaLJri ŵuaLJLJeŶ ǀadeLJe ďağlı alaĐaklar. ϰϮϬ
ϰͿ KoŶkordato tutaŶağı ǀe koŵiser raporu. ϰϮϬ
III- KoŶkordatoLJa ŵuǀafakat edeŶ ǀe etŵeLJeŶ alaĐaklılar ϰϮϬ
C- KoŶkordatoŶuŶ Mahkeŵede İŶĐeleŶŵesi ǀe Tasdiki . ϰϮϭ
I- KoŶkordatoŶuŶ ŵahkeŵede iŶĐeleŶŵesi ϰϮϭ
II- KoŶkordatoŶuŶ tasdik şartları ϰϮϯ
III- KoŶkordatoLJu tasdik kararı, kaLJLJıŵ taLJiŶi ǀe ilâŶ ϰϮϴ
Ç- KoŶkordato KararıŶda Erteleŵe Şartları. ϰϯϬ
I- RehiŶli ŵallarıŶ ŵuhafaza ǀe satışıŶı erteleŵe şartları ϰϯϬ
II- FiŶaŶsal kiralaŵa koŶusu ŵallarıŶ iadesiŶi erteleŵe şartları. ϰϯϭ
III- Erteleŵe hakkıŶda ŵüşterek hüküŵler ϰϯϭ
ϭͿ AlaĐaklılarıŶ daǀet edilŵesi. ϰϯϭ
ϮͿ ErteleŵeŶiŶ hüküŵsüz hale gelŵesi ϰϯϮ
ϯͿ Erteleŵe kararıŶıŶ kaldırılŵası . ϰϯϮ
D- KoŶkordatoŶuŶ Tasdik Edilŵeŵesi ǀe BorçluŶuŶ İflâsı ϰϯϮ
E- KoŶkordato HakkıŶda VerileŶ Karara Karşı KaŶuŶ Yolları. ϰϯϯ
F- İhtilâflı AlaĐaklar HakkıŶda Daǀa. ϰϯϯ
§ ϮϮ. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ ve FESHİϰϯϱ
A- KoŶkordatoŶuŶ Hüküŵleri . ϰϯϱ
I- KoŶkordatoŶuŶ Ŷe zaŵaŶ, haŶgi alaĐaklar ǀe ďorçlar içiŶ ďağlaLJıĐı
hale geleĐeği . ϰϯϱ
İçindekiler
25
ϭͿ KoŶkordatoŶuŶ akdedilŵesiϰϯϱ
ϮͿ KoŶkordatoŶuŶ ďağlaLJıĐı hale gelŵesiϰϯϱ
aͿ Kural.ϰϯϱ
ďͿ İstisŶa.ϰϯϲ
ϯͿ KoŶkordato şartlarıŶa tâďi olŵaLJaŶ alaĐaklar.ϰϯϳ
ϰͿ KoŶkordato şartlarıŶa tâďi olŵaLJaŶ ďorçlarϰϯϴ
II- KoŶkordatoŶuŶ soŶuçlaŶŵaLJaŶ takiplere etkisi .ϰϯϴ
III- KoŶkordato hariĐiŶde LJapılaŶ ǀaatler .ϰϯϵ
B- KoŶkordatoŶuŶ Feshi ϰϯϵ
I- KoŶkordatoŶuŶ kısŵeŶ feshi.ϰϯϵ
II- KoŶkordatoŶuŶ taŵaŵeŶ feshi.ϰϰϯ
§ Ϯϯ. KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ ϰϰϱ
A- Harç ǀe Vergi İstisŶaları .ϰϰϱ
B- Teşǀik Belgeleriϰϰϱ
§ Ϯϰ. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN
YAPILANDIRILMASIϰϰϳ
A- Adi KoŶkordatoda; BorçluŶuŶ, AlaĐaklı LehiŶe RehiŶ Tesis Edilŵiş
BorçlarıŶıŶ YapılaŶdırılŵası.ϰϰϳ
I- Talepϰϰϳ
II- AlaĐaklıları daǀet .ϰϰϳ
B- Müzakere ǀe AlaĐaklılar ile AŶlaşŵa .ϰϰϳ
C- AlaĐaklılar ile AŶlaşaŵaŵaϰϰϴ
Ç- MahkeŵeŶiŶ KoŶtrolü, AŶlaşŵa ǀe Ödeŵe PlâŶıŶıŶ Tasdik KararıŶa
Dâhil Edilŵesi ϰϰϴ
D- AŶlaşŵa ǀe Ödeŵe PlâŶıŶıŶ Geçerlilik KazaŶŵaŵası.ϰϰϴ
E- RehiŶli AlaĐağa İlişkiŶ AŶlaşŵaŶıŶ Feshi .ϰϰϴ
F- İİK ŵ.ϯϬϴ/h’ŶiŶ HaŶgi Halde ULJgulaŶaĐağı .ϰϰϵ
§ Ϯϱ. YABANCI PARA BORÇLARININ KONKORDATODAKİ DURUMUϰϱϭ
İflâs İçi KoŶkordato,
MalvarlığıŶıŶ Terki Suretiyle KoŶkordato
§ Ϯϲ. İFLÂS İÇİ KONKORDATO.ϰϱϳ
A- İflâs İçi KoŶkordatoŶuŶ Nasıl YapılaĐağı ϰϱϳ
B- Adi ǀe İflâs İçi KoŶkordatoŶuŶ Karşılaştırılŵası.ϰϲϬ
C- Adi KoŶkordatoŶuŶ İflâs ile Karşılaştırılŵası.ϰϲϭ
§ Ϯϳ. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO.ϰϲϯ
A- GeŶel Olarakϰϲϯ
İflâs ve Konkordato Hukuku
26
B- KoŶkordato TasfiLJe Meŵurları ǀe AlaĐaklılar Kurulu: Seçiŵi . ϰϲϯ
C- KoŶkordatoda Yer Alŵası ZoruŶlu OlaŶ Hususlar. ϰϲϯ
Ç- KoŶkordatoŶuŶ Tasdiki KararıŶıŶ KesiŶleşŵesiŶiŶ SoŶuçları . ϰϲϰ
D- KoŶkordato TasfiLJe Meŵurları: DeŶetiŵ, İtiraz, ŞikâLJet ϰϲϰ
E- PaLJlaştırŵaLJa KatılaĐak AlaĐaklılarıŶ BelirleŶŵesi . ϰϲϰ
F- KoŶkordato Masa MalǀarlığıŶıŶ ParaLJa Çeǀrilŵesi ϰϲϱ
I- GeŶel olarak ϰϲϱ
II- RehiŶli ŵallar ϰϲϱ
ϭͿ RehiŶli taşıŶŵazlar ϰϲϱ
ϮͿ RehiŶli taşıŶırlar ϰϲϱ
G- Tahsili Güç ǀe İhtilâflı HaklarıŶ Takip YetkisiŶiŶ AlaĐaklılara Deǀri . ϰϲϲ
Ğ- ParalarıŶ PaLJlaştırılŵası; PaLJ Cetǀeli ǀe SoŶ Hesap, RehiŶ Açığı ϰϲϲ
I- PaLJ Đetǀeli ǀe soŶ hesap . ϰϲϲ
II- RehiŶ açığı. ϰϲϳ
ϭͿ GeçiĐi paLJ ĐetǀeliŶiŶ teǀdii sırasıŶda rehiŶ paraLJa çeǀrilŵiş ise. ϰϲϳ
ϮͿ GeçiĐi paLJ ĐetǀeliŶiŶ teǀdii sırasıŶda rehiŶ paraLJa çeǀrilŵeŵiş ise ϰϲϳ
H- Hak SahipleriŶĐe Tahsil EdilŵeLJeŶ PaLJlarıŶ Ne OlaĐağı ϰϲϳ
I- KoŶkordato TasfiLJe MeŵurlarıŶıŶ Nihai RaporuŶuŶ OŶaLJlaŶŵası ǀe
TiĐaret MahkeŵesiŶe GöŶderilŵesi. ϰϲϳ
İ- TasfiLJeŶiŶ Bir YıldaŶ UzuŶ Sürŵesi HaliŶde; Cetǀel ǀe Rapor
DüzeŶleŶŵesi . ϰϲϴ
J- KoŶkordatoŶuŶ TasdikiŶdeŶ ÖŶĐe Yapılŵış Hukuki İşleŵleriŶ İptali ϰϲϴ
K- MalǀarlığıŶıŶ Terki SuretiLJle KoŶkordatoda da ULJgulaŶaďileĐek
Hüküŵler ϰϲϴ
UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRMA
§ Ϯϴ. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASI .ϰϳϭ
A- GeŶel Olarak . ϰϳϭ
B- YeŶideŶ YapılaŶdırŵa İçiŶ KiŵleriŶ, HaŶgi Şartlarla, NereLJe, Nasıl
BaşǀuraďileĐeği . ϰϳϮ
C- YeŶideŶ YapılaŶdırŵa Projesi ǀe BaşǀuruLJa EkleŶeĐek Belgeler ϰϳϯ
I- YeŶideŶ LJapılaŶdırŵa projesi . ϰϳϯ
II- BaşǀuruLJa ekleŶeĐek ďelgeler. ϰϳϰ
İçindekiler
27
Ç- ProjedeŶ EtkileŶeŶ AlaĐaklılarıŶ BelirleŶŵesi, SıŶıflaŶdırŵa ǀe
BilgileŶdirŵe .ϰϳϱ
I- ProjedeŶ etkileŶeŶ alaĐaklılarıŶ ďelirleŶŵesiϰϳϱ
II- AlaĐaklarıŶ sıŶıflaŶdırılŵası .ϰϳϲ
III- AlaĐaklılarıŶ ďilgileŶdirilŵesi .ϰϳϳ
IV- Mali duruŵu gösterir ďelgeler.ϰϳϴ
V- Fiziďilite ǀe iflâs aŶalizi ϰϳϵ
D- YeŶideŶ YapılaŶdırŵa ProjesiŶiŶ OLJlaŶŵası .ϰϴϬ
I- OLJlaŵa daǀetiLJesi ǀe içeriği ϰϴϬ
II- OLJlaŵa daǀetiLJesiŶe ekleŶeĐek ďelgeler ϰϴϰ
III- OLJlaŵa toplaŶtısı ϰϴϱ
IV- VekâleteŶ oLJϰϴϱ
V- Posta LJolu ile oLJlaŵa.ϰϴϱ
VI- OLJlaŵa raporuŶuŶ hazırlaŶŵası .ϰϴϳ
E- Başǀuru ÜzeriŶe ǀe Ara DöŶeŵde MahkeŵeĐe YapılaĐak İşleŵ ǀe
AlıŶaĐak Tedďirlerϰϴϳ
F- BaşǀuruŶuŶ MahkeŵeĐe İŶĐeleŶŵesi ǀe KaŶuŶ Yollarıϰϴϵ
I- ProjeLJi tasdik duruşŵası ǀe itirazlarıŶ değerleŶdirilŵesi ϰϴϵ
II- Tasdik kararı ile ďirlikte proje deŶetçisiŶiŶ taLJiŶiϰϵϬ
III- Tasdik ǀeLJa ret kararıŶıŶ soŶuçları ǀe teŵLJizi.ϰϵϬ
ϭͿ SoŶuçları ϰϵϬ
ϮͿ TeŵLJizi.ϰϵϬ
G- Uzlaşŵa YoluLJla YeŶideŶ YapılaŶdırŵaŶıŶ Feshi, Tadili ǀe İhlâli.ϰϵϭ
I- Uzlaşŵa LJoluLJla LJeŶideŶ LJapılaŶdırŵaŶıŶ feshi .ϰϵϭ
II- Uzlaşŵa LJoluLJla LJeŶideŶ LJapılaŶdırŵa projesiŶiŶ tadili .ϰϵϭ
III- Uzlaşŵa LJoluLJla LJeŶideŶ LJapılaŶdırŵa projesiŶiŶ ihlâliϰϵϮ
Ğ- Harç, Vergi İstisŶaları, Teşǀik Belgeleri ǀe ÖrŶek Forŵlar .ϰϵϮ
İİK UYARINCA CEZAYI
GEREKTİREN FİİL VE İŞLEMLER
§ Ϯϵ. İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR VE KABAHATLER ϰϵϳ
A- GeŶel Olarakϰϵϳ
I- CezaLJı gerektireŶ fiiller ǀe Đeza türleri ϰϵϳ
II- KiŵiŶ, kiŵe karşı, haŶgi süre içiŶde, ŶereLJe ǀe Ŷasıl ďaşǀuraďileĐeği .ϰϵϴ
III- İĐra Đeza ŵahkeŵesiŶde LJargılaŵa ǀe hüküŵϱϬϮ
İflâs ve Konkordato Hukuku
28
IV- İĐra Đeza ŵahkeŵesiŶĐe ǀerileŶ kararlara karşı kaŶuŶ LJolları ϱϭϬ
ϭͿ ͞Suç͟ olarak düzeŶleŶeŶ fiiller ďakıŵıŶdaŶ ϱϭϬ
ϮͿ ͞Kaďahat͟ olarak düzeŶleŶeŶ fiiller ďakıŵıŶdaŶ ϱϭϭ
aͿ İtiraz ϱϭϭ
ďͿ Yetkisizlik kararıŶa karşı kaŶuŶ LJolu ϱϭϮ
ĐͿ Başǀuruda kaŶuŶ LJolu ǀe ŵerĐiiŶ ďelirleŶŵesiŶdeki LJaŶılŵa. ϱϭϯ
çͿ İtiraz süresi ϱϭϯ
B- İflâs ǀe KoŶkordato İle İlgili CezaLJı GerektireŶ Fiil ǀe İşleŵler ϱϭϰ
I- BorçluŶuŶ, alaĐaklısıŶı zarara sokŵak kastı ile ŵeǀĐuduŶu
azaltŵası . ϱϭϰ
II- BorçluŶuŶ, aĐziŶe keŶdi fiiliLJle seďeďiLJet ǀerŵesi ǀeLJa ǀaziLJetiŶiŶ
feŶalığıŶı ďilerek ağırlaştırŵası . ϱϭϱ
III- İflâs ǀe KoŶkordato işleriŶde hususî ŵeŶfaat teŵiŶ etŵe . ϱϭϱ
IV- BorçluŶuŶ, koŶkordato ǀeLJa uzlaşŵa LJoluLJla LJeŶideŶ LJapılaŶdırŵa
ile ilgili ĐezaLJı gerektireŶ fiil ǀe işleŵleri. ϱϭϲ
V- MüflisiŶ ŵallarıŶı ǀerŵeŵe ǀeLJa ŵüflise olaŶ ďorçları ďildirŵeŵe ϱϭϲ
VI- Yüküŵlülükleri LJeriŶe getirŵeŵe. ϱϭϲ
VII- TiĐareti terk edeŶleriŶ ĐezaLJı gerektireŶ fiilleri ϱϭϳ
ϭͿ GeŶel Olarak . ϱϭϳ
ϮͿ İİK ŵ.ϯϯϳ/a hükŵüŶüŶ tüzel kişi taĐirler ;tiĐaret şirketleriͿ
ďakıŵıŶdaŶ uLJgulaŶıp uLJgulaŶaŵaLJaĐağı ϱϭϴ
aͿ YargıtaLJ’ıŶ tiĐaret şirketleriŶiŶ ŵüdür ǀe LJetkilileriŶiŶ
tiĐareti terk suçuŶu işleŵeleriŶiŶ ŵüŵküŶ olŵadığı
LJöŶüŶdeki kararları . ϱϭϴ
ďͿ YargıtaLJ’ıŶ tiĐaret şirketleriŶiŶ ŵüdür ǀe LJetkilileriŶiŶ
tiĐareti terk suçuŶu işleŵeleriŶiŶ ŵüŵküŶ olduğu
LJöŶüŶdeki kararları . ϱϮϵ
VIII- Gerçeğe aLJkırı ďeLJaŶda ďuluŶŵa . ϱϯϵ
IX- BorçluŶuŶ, ďeLJaŶdaŶ soŶra ŵal ǀe kazaŶçtaki artışıŶı ďildirŵeŵesi . ϱϯϵ
X- SerŵaLJe şirketleriŶiŶ iflâsıŶı isteŵe ŵeĐďuriLJetiŶiŶ ihlâli . ϱϰϬ
XI- MeŶfaat karşılığı artırŵadaŶ çekilŵe . ϱϰϲ
§ ϯϬ. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İFLÂS SUÇLARI.ϱϰϳ
A- GeŶel Olarak . ϱϰϵ
B- Taksiratlı İflâs Halleri. ϱϱϬ
I- TaŶıŵı ǀe ŶiteleŶdirilŵesi. ϱϱϬ
II- İİK ŵ.ϯϭϬ’da saLJılaŶ taksiratlı iflâs halleri . ϱϱϭ
ϭͿ MüflisiŶ ziLJaŶları içiŶ ŵakul seďepler göstereŵeŵesi . ϱϰϵ
ϮͿ MüflisiŶ eǀiŶiŶ ŵasraflarıŶıŶ haddiŶdeŶ fazla olŵası. ϱϱϮ
İçindekiler
29
ϯͿ Kuŵar ǀeLJa talih oLJuŶlarıŶda ǀe ďorsa işleŵleriŶde ďüLJük
ŵiktarda para harĐaŶŵası.ϱϱϮ
ϰͿ BorĐuŶuŶ ŵeǀĐudu ile alaĐağıŶdaŶ daha çok olduğuŶu ďildiği
hâlde, ďu duruŵdaŶ haďerleri olŵaLJaŶ kiŵselerdeŶ öŶeŵli
ŵiktarda ǀeresiLJe ŵal satıŶ ǀeLJa ďorç para alŵış ise, ŵüflis
taksiratlı saLJılır.ϱϱϯ
ϱͿ TTK ŵ.ϲϰ’de saLJılaŶ tiĐari defterleriŶ hiç ǀeLJa kaŶuŶuŶ
eŵrettiği şekilde tutulŵaŵış olŵası .ϱϱϯ
ϲͿ MeǀĐudu ile alaĐağıŶdaŶ çok fazla ŵeďlâğ içiŶ seŶetleriŶ
iŵzalaŶŵış olŵası .ϱϱϯ
ϳͿ İflâs takiďi sırasıŶda ŵahkeŵe, iflâs idaresi ǀeLJa iflâs dairesi
tarafıŶdaŶ çağrılaŶ ŵüflisiŶ, ŵakďul ďir ŵazereti
ďuluŶŵaksızıŶ gelŵeŵiş olŵasıϱϱϰ
ϴͿ İşleriŶi terk ederek kaçaŶ ŵüflisϱϱϰ
ϵͿ Eǀǀelki ďir koŶkordato şartlarıŶı ifa etŵedeŶ tekrar iflâsıŶa
hükŵoluŶaŶ ŵüflisϱϱϰ
ϭϬͿ İflâsa tâďi ďir ďorçluŶuŶ, İİK ŵ.ϭϳϴ/ϯ.fıkra gereğiŶĐe iflâsıŶı
isteŵek zoruŶda olŵasıŶa rağŵeŶ, iflâs taleďiŶde ďuluŶŵaLJıp
ϭ seŶe içiŶde iflâs etŵiş olŵası .ϱϱϱ
III- İİK ŵ.ϯϯϳ/a’da düzeŶleŶeŶ taksiratlı iflâs hali ϱϱϱ
C- Hileli İflâs Halleriϱϱϱ
I- GeŶel olarak ϱϱϱ
II- CezalaŶdırılaďilŵe şartı .ϱϱϳ
III- Hileli iflâs suçuŶuŶ uŶsurlarıϱϱϴ
ϭͿ KaŶuŶî uŶsurϱϱϴ
ϯͿ Hukuka aLJkırılık uŶsuru .ϱϲϬ
ϰͿ MaŶeǀi uŶsur.ϱϲϭ
KANUN YOLLARI
§ ϯϭ. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI .ϱϲϱ
A- GeŶel Olarakϱϲϱ
B- İĐra ;HukukͿ Mahkeŵesi Kararları ǀe KaŶuŶ Yolları ϱϲϱ
I- Bölge adliLJe ŵahkeŵeleriŶiŶ göreǀe ďaşladığı ϮϬ.Ϭϳ.ϮϬϭϲ tarihiŶe
kadar ϱϯϭϭ saLJılı KaŶuŶ ile LJapılaŶ değişikliklere rağŵeŶ uLJgulaŶaŶ
İİK.’ŶıŶ değişiklikteŶ öŶĐeki hüküŵleriŶe göre; İĐra ŵahkeŵesiŶĐe
ǀerileŶ hukuk işleriŶe ilişkiŶ kararlara karşı kaŶuŶ LJolları .ϱϲϱ
İflâs ve Konkordato Hukuku
30
ϭͿ TeŵLJiz. ϱϲϳ
ď- İĐra ŵahkeŵesiŶiŶ hukuk işleriŶe ilişkiŶ kaďili teŵLJiz
kararları. ϱϳϮ
ĐͿ TeŵLJiz kaŶuŶ LJoluŶa ďaşǀurulŵuş olŵasıŶıŶ derdest iĐra
takiďiŶe etkisi ϱϳϲ
çͿ İĐra ŵahkeŵesi kararıŶıŶ teŵLJizeŶ iŶĐeleŶŵesi ϱϳϵ
dͿ ŞikâLJet hakkıŶda ǀerileŶ kararıŶ teŵLJizeŶ ďozulŵası üzeriŶe
ŵüştekiŶiŶ ďozŵa kararıŶa uLJulŵası taleďiŶe rağŵeŶ iĐra
ŵahkeŵesiŶiŶ ilk kararıŶda direŶip direŶeŵeLJeĐeği . ϱϴϬ
ϮͿ Tashihi karar ϱϴϭ
II- ϱϯϭϭ saLJılı KaŶuŶ ile İİK.’da LJapılaŶ değişikliklere göre; İĐra
ŵahkeŵesiŶĐe ǀerileŶ hukuk işleriŶe ilişkiŶ kararlara karşı kaŶuŶ
LJolları ϱϴϮ
ϭͿ İstiŶaf ϱϴϮ
ϮͿ TeŵLJiz. ϱϴϰ
ϯͿ İstiŶaf ǀe teŵLJiz iŶĐeleŵeleriŶiŶ Ŷasıl LJapılaĐağı . ϱϴϰ
ϰͿ İĐra ǀe iflâs işleriŶiŶ, YargıtaLJ’ıŶ haŶgi Hukuk DaireleriŶiŶ
işďölüŵüŶe girdiği. ϱϴϱ
IIIͿ İĐra ŵahkeŵesi kararlarıŶa karşı LJargılaŵaŶıŶ iadesi LJoluŶa gidilip
gidileŵeLJeĐeği ϱϵϯ
ϭͿ GeŶel olarak ϱϵϯ
ϮͿ İĐra hukuk ŵahkeŵesi kararlarıŶa karşı LJargılaŵaŶıŶ iadesiŶiŶ
talep edilip edileŵeLJeĐeği ϱϵϰ
§ ϯϮ. HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI KANUN
YOLLARI ϱϵϳ
A- TaŶıŵı . ϱϵϳ
B- ϭϬϴϲ saLJılı HUMK.’ŶuŶ KaŶuŶ YollarıŶa İlişkiŶ HüküŵleriŶiŶ HaŶgi
Hâllerde ULJgulaŶaĐağı ϱϵϳ
I- Bölge adliLJe ŵahkeŵeleriŶiŶ fiileŶ göreǀe ďaşlaŵa tarihiŶe kadar
HUMK.’ŶuŶ teŵLJize ilişkiŶ hüküŵleriŶiŶ uLJgulaŶdığı ϱϵϳ
II- Bölge adliLJe ŵahkeŵeleri fiileŶ göreǀe ďaşladıktaŶ soŶra. ϲϬϭ
ϭͿ Daha öŶĐe ǀerileŶ kararlar kesiŶleşiŶĐeLJe kadar ϱϮϯϲ saLJılı
KaŶuŶ ile LJapılaŶ değişiklikteŶ öŶĐeki HUMK ŵ.ϰϮϳ-ϰϱϰ’üŶ
uLJgulaŶaĐağı . ϲϬϭ
ϮͿ VerileŶ kararlar hakkıŶda HMK ŵ.ϯϰϭ-ϯϴϭ’iŶ uLJgulaŶaĐağı . ϲϬϮ
C- ϭϬϴϲ saLJılı HUMK.’ŶuŶ ϱϮϯϲ saLJılı KaŶuŶ ile YapılaŶ DeğişiklikteŶ
ÖŶĐeki Madde MetiŶleri . ϲϬϮ
İçindekiler
31
ϭϬϴϲ sayılı HUMK.’a Göre KaŶuŶ Yolları:
Teŵyiz, Tashihi Karar ve YargılaŵaŶıŶ İadesi
§ ϯϯ. TEMYİZϲϭϯ
A- HaŶgi Kararlara Karşı TeŵLJiz KaŶuŶ YoluŶa GidileďileĐeğiϲϭϯ
B- TeŵLJiz Seďepleri .ϲϭϱ
I- GeŶel olarak ϲϭϱ
II- TeŵLJiz seďepleriϲϭϲ
ϭͿ KaŶuŶuŶ ǀe iki taraf arasıŶdaki sözleşŵeŶiŶ LJaŶlış uLJgulaŶŵış
olŵası ;HUMK ŵ.ϰϮϴ/ď.ϭͿ.ϲϭϲ
ϮͿ Mesele-i ŵaddiLJeŶiŶ takdiriŶde hata edilŵesi ;HUMK
ŵ.ϰϮϴ/ď.ϱͿ.ϲϭϲ
ϯͿ MahkeŵeŶiŶ göreǀsiz ;ǀazifesizͿ olŵası ;HUMK ŵ.ϰϮϴ/ď.ϮͿ ϲϭϳ
ϰͿ Tarafları, koŶusu ǀe seďeďi aLJŶı olaŶ iki daǀa hakkıŶda
ďirďiriŶe çelişik iki aLJrı karar ǀerilŵiş olŵası ;HUMK ŵ.ϰϮϴ/ď.ϯͿϲϭϳ
ϱͿ Usulü ŵuhakeŵeLJe ;LJargılaŵa sırasıŶda uLJulŵası gerekeŶ
usule ilişkiŶ hüküŵlereͿ aLJkırı hareket edilŵiş olŵası
;HUMK ŵ.ϰϮϴ/ď.ϰ ǀe soŶ f.; ŵ.ϰϯϬͿϲϭϴ
ϲͿ İki taraftaŶ ďiriŶiŶ iddia ǀeLJa saǀuŶŵasıŶı daLJaŶdırdığı
ǀakıaları ispat etŵek içiŶ ileri sürdüğü delilleriŶ kaŶuŶi seďeďe
daLJaŶılŵaksızıŶ ŵahkeŵeĐe reddedilŵiş olŵası
;HUMK ŵ.ϰϮϴ/ď.ϲͿ ϲϭϵ
C- SadeĐe Hüküŵle Beraďer TeŵLJiz EdileďileŶ Ara KararlarıŶıŶ Bozŵa
SeďepleriŶiŶ Neler OlaďileĐeği ϲϭϵ
Ç- TeŵLJiz TaleďiŶiŶ Kaďule ŞaLJaŶlık Şartları .ϲϮϮ
D- TeŵLJiz KaŶuŶ YoluŶa KiŵleriŶ BaşǀuraďileĐeği ϲϮϯ
E- TeŵLJiz TaleďiŶde BuluŶŵa HakkıŶdaŶ Feragat Edilip EdileŵeLJeĐeği.ϲϮϰ
F- TeŵLJiz Taleďi ÜzeriŶe DosLJaŶıŶ YargıtaLJ’a GöŶderilŵesi.ϲϮϰ
G- TeŵLJiz İŶĐeleŵesi .ϲϮϱ
I- ÖŶ iŶĐeleŵe ϲϮϱ
II- TeŵLJiz taleďiŶiŶ haklı ;teŵLJiz seďepleriŶiŶ ŵeǀĐutͿ olup
olŵadığıŶıŶ iŶĐeleŶŵesiϲϮϱ
III- TeŵLJiz iŶĐeleŵesi soŶuŶda ǀerileďileĐek kararlar ϲϮϲ
ϭͿ OŶaŵa ;tasdikͿ kararı ϲϮϲ
ϮͿ Değiştirip düzelterek oŶaŵa ;tadileŶ tasdikͿ kararı ϲϮϳ
ϯͿ Bozŵa ;ŶakızͿ kararı ϲϮϳ
§ ϯϰ. TASHİHİ KARAR .ϲϯϭ
A- TaŶıŵıϲϯϭ
B- HaŶgi Kararlara Karşı Tashihi Karar Talep EdileďileĐeği.ϲϯϭ
İflâs ve Konkordato Hukuku
32
C- TaraflardaŶ HaŶgisiŶiŶ Tashihi Karar TaleďiŶde BuluŶaďileĐeği . ϲϯϭ
Ç- Tashihi Karar TaleďiŶiŶ Ne ZaŵaŶ, NereLJe, Nasıl YapılaĐağı ϲϯϮ
D- Tashihi Karar Seďepleri . ϲϯϯ
§ ϯϱ. YARGILAMANIN İADESİ .ϲϯϱ
A- GeŶel Olarak . ϲϯϱ
B- TaŶıŵı . ϲϯϲ
C- HaŶgi Kararlara Karşı YargılaŵaŶıŶ İadesi İsteŶeďileĐeği . ϲϯϲ
Ç- YargılaŵaŶıŶ İadesiŶi KiŵiŶ, NeredeŶ, HaŶgi Süre İçiŶde, HaŶgi
Seďeplere DaLJaŶarak Nasıl İsteLJeďileĐeği ϲϯϳ
D- YargılaŵaŶıŶ İadesi Seďepleri. ϲϯϵ
ϲϭϬϬ sayılı HMK.’ya Göre KaŶuŶ Yolları:
İstiŶaf, Teŵyiz ve YargılaŵaŶıŶ İadesi
§ ϯϲ. İSTİNAF .ϲϰϭ
A- İstiŶaf KaŶuŶ YoluŶa GidileďileĐek Kararlar, Yargılaŵa Usulü, Başǀuru
Süresi, Feragat ǀe KötüŶiLJetle Başǀuru ϲϰϭ
I- İstiŶaf LJoluŶa gidileďileĐek kararlar ϲϰϭ
II- Yargılaŵa usulü. ϲϰϯ
III- Başǀuru süresi, feragat, kötüŶiLJetle ďaşǀuru ϲϰϯ
ϭͿ Başǀuru süresi . ϲϰϯ
ϮͿ Başǀuru hakkıŶdaŶ feragat . ϲϰϰ
ϯͿ KötüŶiLJetle ďaşǀuru ϲϰϰ
B- İstiŶaf Dilekçesi, NereLJe VerileĐeği, Harç ǀe Giderler, Deftere KaLJıt,
Karşı TarafıŶ Ceǀaďı ǀe DosLJaŶıŶ GöŶderilŵesi ϲϰϱ
I- İstiŶaf dilekçesi ϲϰϱ
ϭͿ İçeriği. ϲϰϱ
ϮͿ NereLJe ǀerileĐeği ϲϰϱ
ϯͿ Harç ǀe giderleriŶ ödeŶŵesi, deftere kaLJıt. ϲϰϱ
II- Karşı tarafıŶ Đeǀaďı ǀe dosLJaŶıŶ göŶderilŵesi ϲϰϲ
C- Katılŵa YoluLJla İstiŶafa Başǀurŵa ϲϰϲ
Ç- İstiŶaf YoluŶa BaşǀurŵaŶıŶ, İlâŵıŶ İĐrasıŶa Etkisi ϲϰϳ
D- Bölge AdliLJe Mahkeŵesi Hukuk DairesiŶĐe İŶĐeleŵe Yapılıp Karar
Verilŵesi . ϲϰϴ
I- ÖŶ iŶĐeleŵe ϲϰϴ
II- Bölge adliLJe ŵahkeŵesi hukuk dairesiŶĐe öŶ iŶĐeleŵe soŶuŶda
duruşŵa LJapılŵadaŶ karar ǀerileĐek hâller ϲϰϵ
ϭͿ DaǀaŶıŶ esası iŶĐeleŶŵeksiziŶ ǀe duruşŵa LJapılŵadaŶ LJerel
ŵahkeŵe kararıŶıŶ kaldırılŵasıŶa kesiŶ olarak karar ǀerilŵesi . ϲϰϵ
İçindekiler
33
ϮͿ DaǀaŶıŶ iŶĐeleŶeŶ esası ile ilgili duruşŵa LJapılŵadaŶ karar
ǀerilŵesi ϲϱϬ
III- İŶĐeleŵe ϲϱϬ
IV- Bölge adliLJe ŵahkeŵesiŶde LJapılaŵaLJaĐak işleŵlerϲϱϭ
V- Bölge adliLJe ŵahkeŵesiŶde LJapılaĐak duruşŵaLJa geliŶŵeŵesi ǀe
giderleriŶ ödeŶŵeŵesi .ϲϱϮ
VI- Bölge adliLJe ŵahkeŵesi hukuk dairesi kararı ǀe teďliğiϲϱϮ
§ ϯϳ. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ KARARLARININ
TEMYİZİ.ϲϱϱ
A- GeŶel Olarakϲϱϱ
I- TeŵLJiz kaŶuŶ LJoluŶuŶ aŵaĐı ϲϱϱ
II- TeŵLJiz kaŶuŶ LJoluŶa gitŵekte hukukî LJarar.ϲϱϱ
III- TeŵLJiz kaŶuŶ LJoluŶa ďaşǀuraďileĐek kişilerϲϱϲ
IV- TeŵLJiz taleďiŶde ďuluŶŵa hakkıŶdaŶ feragat edilip edileŵeLJeĐeği.ϲϱϳ
B- TeŵLJiz Süresi, KötüŶiLJet, TeŵLJiz EdileŵeLJeŶ Kararlar, KaŶuŶ YararıŶa
TeŵLJiz .ϲϱϳ
I- TeŵLJiz süresi .ϲϱϳ
II- KötüŶiLJetle teŵLJiz.ϲϱϳ
III- TeŵLJiz edileŵeLJeŶ kararlar ϲϱϴ
IV- KaŶuŶ LJararıŶa teŵLJiz.ϲϱϵ
C- TeŵLJiz Dilekçesi ǀe İçeriği, NereLJe VerileĐeği.ϲϱϵ
I- TeŵLJiz dilekçesi.ϲϱϵ
II- TeŵLJiz dilekçesiŶiŶ içeriği .ϲϲϬ
III- TeŵLJiz dilekçesiŶiŶ ŶereLJe ǀerileĐeği .ϲϲϬ
Ç- TeŵLJiz YoluŶa BaşǀurŵaŶıŶ İlâŵıŶ İĐrasıŶa Etkisi ϲϲϭ
I- Kural ϲϲϭ
II- İstisŶa ϲϲϮ
D- TeŵLJiz İŶĐeleŵesi, Duruşŵa, TeŵLJiz SeďepleriϲϲϮ
I- TeŵLJiz iŶĐeleŵesi ǀe duruşŵaϲϲϮ
II- TeŵLJiz iŶĐeleŵesi soŶuŶda ǀerileďileĐek kararlar ǀe teŵLJiz
seďepleriϲϲϰ
III- Bozŵa kararı üzeriŶe dosLJaŶıŶ göŶderileĐeği ŵahkeŵe, ďozŵaLJa
uLJŵa ǀeLJa direŶŵe .ϲϲϱ
ϭͿ Bölge adliLJe ŵahkeŵesiŶĐe ǀerileŶ ͞istiŶaf ďaşǀurusuŶuŶ
esastaŶ reddi kararı͟ŶıŶ teŵLJizeŶ ďozulŵasıϲϲϱ
ϮͿ Bölge adliLJe ŵahkeŵesiŶiŶ, ilk dereĐe ŵahkeŵesiŶiŶ kararıŶı
düzelterek ǀerdiği kararıŶ ǀeLJa LJeŶideŶ esas hakkıŶda ǀerdiği
kararıŶ teŵLJizeŶ ďozulŵası.ϲϲϱ
İflâs ve Konkordato Hukuku
34
§ ϯϴ. YARGILAMANIN İADESİ .ϲϲϳ
A- TaŶıŵı . ϲϲϳ
B- YargılaŵaŶıŶ İadesiŶiŶ Talep EdileďileĐeği Kararlar ǀe Seďepleri. ϲϲϳ
I- YargılaŵaŶıŶ iadesiŶiŶ talep edileďileĐeği kararlar ϲϲϳ
II- YargılaŵaŶıŶ iadesi seďepleri . ϲϲϳ
C- ÜçüŶĐü KişileriŶ HükŵüŶ İptaliŶi Talep Etŵesi ϲϲϴ
Ç- Talep Süresi, İŶĐeleLJeĐek Mahkeŵe ǀe TeŵiŶat ϲϲϵ
I- YargılaŵaŶıŶ iadesiŶi talep süresi. ϲϲϵ
II- YargılaŵaŶıŶ iadesi taleďiŶi iŶĐeleLJeĐek ŵahkeŵe ǀe teŵiŶat . ϲϲϵ
D- ÖŶ İŶĐeleŵe, YeŶideŶ Yargılaŵa ǀeLJa HükŵüŶ İptali ϲϳϬ
E- YargılaŵaŶıŶ İadesi TaleďiŶiŶ İlâŵıŶ İĐrasıŶa Etkisi ϲϳϮ
 İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞϲϳϯ
 İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİϲϳϱ
 ϳϭϬϭ sayısıyla KaŶuŶlaşaŶ HÜKÜMET TASARISININ KONKORDATO
İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİNİN GENEL VE MADDE GEREKÇELERİϲϳϳ
 KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR
KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA DAİR
YÖNETMELİKϲϵϯ
 KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİϲϵϳ
 SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK ϲϵϵ
 ϳϭϬϭ SAYILI KANUN’UN KONKORDATO İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİ
;İİK ŵ.Ϯϴϱ-ϯϬϵ/lͿϳϬϳ
KİTAP İNCELEMESİ ϳϮϱ
Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL’UN YAYINLARI .ϳϲϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
36,75   
183,75   
6
30,92   
185,50   
7
26,75   
187,25   
8
23,63   
189,00   
9
21,19   
190,75   
Kapat