İflas ve Konkordato Hukuku Timuçin Muşul

İflas ve Konkordato Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
782
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005681
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Timuçin MUŞUL

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 35

 

İflâs Hukukuna Giriş
§ 1. GENEL BİLGİLER 49
A- Cüzî ve Küllî İcra 49
B- Takipli ve Takipsiz İflâs 49
I- Takipli iflâs 49
II- Takipsiz iflâs 51
C- İflâsa Tâbi Şahıslar 51
I- Tacirler (Tüccar) 53
1) Gerçek kişi tacirler 53
2) Tüzel kişi tacirler 53
a) Ticaret şirketleri 53
b) Gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler 55
c) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticarî şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediye gibi, kamu tüzel kişileri tarafından
kurulan teşekkül ve müesseseler 56
II- Tacir sayılanlar 56
III- Tacir gibi sorumlu olanlar 57
IV- Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümleri uyarınca iflâsa tâbi olanlar 58
1) Ticareti terk edenler 58
2) Kollektif şirket ortakları 59
3) Komandite ortaklar 59
4) 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca
iflâsı istenebilecek olanlar 59

5) Terekenin iflâsına karar verilmesi 60
a) Borçlunun iflâs yoluyla takip sırasında ölmesi 60
b) Borçlunun iflâs yoluyla takip başlamadan ölmesi 61
c) Borçlunun, iflâs kararından sonra ölmesi 61
Ç- Şeklî ve Maddî İflâs Sebebi 61
D- İflâsın Mülkîliği Ve Tekliği İlkeleri 62
I- İflâsın mülkîliği 62
II- İflâsın tekliği 63
E- İflâs Teşkilâtı 63
F- İflâs Harç ve Masrafları 64
Takipsiz İflâs
§ 2. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA DÜZENLENEN TAKİPSİZ İFLÂS HALLERİ 65
A- Genel Olarak 65
B- Alacaklının Talebi İle 68
I- İİK m.177/b.1’de sayılan haller 68
1) Borçlunun malûm yerleşim yerinin olmaması 68
2) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla kaçması 70
3) Borçlunun alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi 70
4) Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması 71
II- Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması 71
III- İİK m.308’deki durumun mevcut olması 72
IV- İlâma dayanan alacağın icra emri ile istenilmesine rağmen
ödenmemiş olması 72
V- Borçları aktifinden fazla olan sermaye şirketinin, şirket alacaklısının
talebi ile takipsiz iflâsı 74
VI- Kollektif veya komandit şirket ortaklarının, şirket alacaklısının
talebi ile takipsiz iflâsı 77
1) Borçlu kollektif şirket aleyhine alınan ilâma dayanılarak girişilen
takipte gönderilen icra emrine rağmen borcun ödenmemiş olması 77
2) Borçlu kollektif şirkete karşı girişilen iflâs yoluyla takipte verilen
depo kararının, şirket ortaklarına da tebliğ edilmiş olması 78
C- Borçlunun Talebi İle 80
I- Borçlunun, kendi iflâsını istemesinin ihtiyarında olması 80
II- Borçlunun, kendi iflâsını istemek zorunda olması 82

Ç- Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı 83
D- Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiyesi 83
I- Reddedilen mirasın tasfiyesi 84
II- Mevcudu borcuna yetişmeyeceği anlaşılan terekenin tasfiyesi 85
Takipli İflâs:
Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yolu ile Takip, İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm
§ 3. KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN İFLÂS YOLU İLE TAKİP 87
A- Genel Olarak 87
B- Takip Talebi 87
C- Ödeme Emri 90
Ç- İtiraz ve şikâyet 91
D- İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm 95
I- Borçlu, ödeme emrine karşı itiraz ve şikâyette bulunmamış ise 95
II- Borçlu, ödeme emrine karşı itiraz ve/veya şikâyette bulunmuş ise 98
Adi İflâs Yolu İle Takip, İflâs Davası, Yargılama ve Hüküm
§ 4. KONUSU, İFLÂSA TÂBİ BORÇLU ve TAKİBİN AŞAMALARI 99
A- Konusu 99
B- Borçlunun İflâsa Tâbi Şahıslardan Olması 101
C- Adi İflâs Yoluyla Takibin aşamaları. 103
§ 5. YETKİLİ İCRA DAİRESİ, TAKİP TALEBİ, ÖDEME EMRİ, İTİRAZ VE ŞİKÂYET 105
A- Yetkili İcra Dairesi 105
B- Takip Talebi 106
C- Ödeme Emri 108
Ç- Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet 110
§ 6. İFLÂS DAVASI, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA VE HÜKÜM 117
A- Görevli ve Yetkili Mahkeme 117
I- İflâs davasının hangi süre içinde, hangi mahkemede açılacağı 117
II- İtirazın kaldırılması ve iflâsa karar verilmesi talebiyle açılan iflâs
davasının, sonradan açılan alacak davasına etkisinin ne olacağı 119
III- İflâs davasının, cebri icra hukuku esaslarına tâbi olup olmadığı 125

IV- İflâs talebinin ilânı 128
B- Ödeme Emrine Hiç İtiraz Edilmemiş İse 130
I- Borçlu, ödeme emrine itiraz süresi içinde ileri sürme imkânını haiz
olduğu halde hiç itiraz etmemiş ise. 130
II- Borçlu, ödeme emrine itiraz süresi içinde kusuru olmaksızın bir
engel sebebi ile hiç itiraz etmemiş ise. 133
III- İtiraz sebebi, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki devrede
ortaya çıkmış ise. 134
C- Ödeme Emrine İtiraz Edilmiş İse 134
Ç- Depo Emri Ve İflâs Kararının Verilmesi 138
D- Masrafların Peşin Verilmesi 140
E- İflâs Kararından Önceki Muhafaza Tedbirleri 143
I- Mahkemenin muhafaza tedbiri olarak neye karar vereceği 143
1) Defter tutmadan başka muhafaza tedbirleri 143
2) Borçlu mallarının defterinin tutulması 143
II- Muhafaza tedbirlerine ilişkin özellikler 144
1) Muhafaza tedbirlerinin amacı 144
2) Mahkemenin muhafaza tedbirlerine karar vermek zorunda
olup olmadığı 144
3) Muhafaza tedbirinin teminatı gerektirip gerektirmeyeceği ve etkisi 144
a) Teminatın ne zaman istenebileceği 144
b) Teminatın gerekmediği haller 145
4) Muhafaza tedbirlerinin ne zamana kadar devam edeceği 145
a) Muhafaza tedbiri defter tutmadan başka bir şey ise 145
b) Muhafaza tedbiri defter tutma ise 146
F- İflâs Kararının Verilmesi, Tebliği ve Kanun Yolları 146
G- İflâs Kararından Sonra Ödeme ve Feragat 148
Ğ- İflâs Kararının İflâs Dairesine Bildirilmesi ve İlânı 149
İflâsın Açılması ve Masanın Oluşması, İflâsın Kaldırılması ve Takiplere Etkisi
§ 7. İFLÂSIN AÇILMASI ve MASANIN OLUŞMASI 151
A- Genel Olarak 151
B- Masanın Oluşması, Defter Tanzimi ve Muhafaza Tedbirleri 152
§ 8. İFLÂSIN KALDIRILMASI 157
A- Genel Olarak 157

B- İflâsın Kaldırılma Şartları 158
I- İflâsın kaldırılması sebeplerinden biri mevcut ve belgelenmiş olmalıdır 158
1) Müflisin, bütün alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair
bir beyanname göstermesi 159
2) Müflisin, bütün alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika göstermesi 159
3) Müflisin, iflâs alacaklıları ile akdettiği konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilmiş olması 161
II- İflâsın kaldırılması talep edilmiş olmalıdır 162
III- İflâsın kaldırılması talebi, evvelce iflâsa karar veren ticaret
mahkemesine yapılmış olmalıdır 163
IV- İflâsın kaldırılması, süresi içerisinde talep edilmiş olmalıdır 163
C- Karar ve Kanun Yolu 164
I- Karar 164
II- Kanun yolu 165
Ç- İflâsın Kaldırılmasının Takiplere Etkisi 166

İflâsın Açılmasının;
Borçlunun Mallarına ve Tasarruf Yetkisine,
Alacak ve Borçlarına, Derdest Davalar ve İcra Takiplerine, Takasa, Akitlere Etkisi
§ 9. İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI 167
A- İflâsın Açılmasının Borçlunun Malları Hakkındaki Sonuçları 167
I- İflâs masasının oluşması 167
II- Rehinli mallar 169
1) İflâstan önce borçlu malları üzerinde tesis edilmiş rehin 169
2) Rehinli alacağın muacceliyet kazanıp kazanmayacağı 170
a) Taşınır rehninde 170
b) Taşınmaz rehninde 170
c) Rehinli malın 3.kişiye ait olması halinde 171
III- Mahcuz mallar 173
1) İhtiyati hacizli mallar 173
2) Kesin hacizli mallar 174
IV- Takasa itiraz ve iptal davasına tâbi haklar 174
V- İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar 176
1) Tahsil için verilen senetler 176

2) Başkasına ait malın satış bedeli 177
3) Satıcının, malı geri alma hakkının olup olmadığı 178
VI- Müflisin tasarruf yetkisinin sona ermesi ve tek istisnası 180
1) Tasarruf yetkisinin ne zaman sona ereceği 180
2) Müflisin iflâsın kaldırılmasından önce yaptığı sözleşmeden doğan borcunu iflâsın kaldırılmasından sonra eda etmesi
istenebilir mi? 181
3) Müflisin yapacağı ödemenin hangi şartlarla geçerli olabileceği 183
VII- Müflise ödeme yapılması 185
VIII- İflâsın açılmasının borçlu aleyhindeki derdest icra takiplerine etkisi 186
1) Haciz yoluyla veya teminat gösterilmesine ilişkin takipler 186
2) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler 188
3) Takip yasağının hangi alacaklar için ve kime karşı olduğu 188
a) İflâs alacakları 188
b) İflâsın açılmasından sonra doğan alacaklar 188
c) Para ve teminat alacağı dışındaki takipler 189
4) Müflisin iflâs kararından önce alacaklı sıfatıyla başlattığı
takipler 189
IX- Mahcuz mala istihkak davası sırasında borçlunun iflâsı 190
X- İflâsın derdest hukuk davalarına etkisi ve davayı takip yetkisinin
devri 190
1) Genel olarak 190
a) Borçlunun dava açıldıktan sonra iflâsı halinde 191
b) Borçlunun dava tarihinden önce iflâsı halinde 192
2) Kural ve istisnaları 193
a) Kural 193
b) İstisnaları 203
c) İflâstan önce veya sonra açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 206
aa) İflâstan önce açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 206
bb) İflâstan sonra açılan itirazın iptali davasına iflâsın etkisi 207
ç) İflâsın açılması ile duran derdest hukuk davasında müflisin,
davacı veya davalı durumunda olması 209
aa) Müflis davacı ise 210
bb) Müflis davalı ise 213
c) İİK m.245 hükmünün hangi ihtilâflı alacaklar ve ne zaman
açılan davalar bakımından uygulanacağı 214

XI- İflâsın akitlere etkisi 214
1) Genel olarak 214
2) İflâsın tam iki taraflı akitlere etkisi 215
a) Tam ve eksik iki taraflı akitler 215
b) Tam iki taraflı akdin yapılmasından sonra taraflardan
birinin iflâsı 215
c) Alacağın, paradan başka bir şey olması 217
ç) Kiralayanın, kira hakkı şerh edilmeden iflâs etmesi 217
3) İflâsın, taraflardan birini borç altına sokan akitlere etkisi. 218
4) İflâsın, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine etkisi 218
XII- İflâsın ticaret şirketlerine etkisi 219
B- İflâsın Açılmasının Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri 219
I- “İflâs alacağı” ve “masa borcu” kavramları 219
II- Yabancı para alacaklarının masaya ne şekilde kayıt edileceği 222
III- Ana alacağın masaya kaydı ve faiz işlemesi 225
1) İflâs masasına yazılacak alacakların hesaplanması 226
2) Masa malvarlığı bedelinin paylaştırılması 228
a) Hangi sıraya göre paylaştırılacağı 228
b) İflâsın açılmasına kadar ve iflâs açıldıktan sonra faiz 229
c) Rehinle temin edilmiş ve edilmemiş alacaklar için faiz
ödemesinin ne zaman yapılacağı 230
ç) Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçları 230
d) Masaya kayıtlı amme alacağı için faiz işleyip işlemeyeceği. 230
IV- İpotekli iflâs alacakları 231
1) İpotekli iflâs alacağının, masaya kaydı ve sırası 231
2) İflâs alacağının, kesin borç ipoteği veya limit ipoteği ile teminat
altına alınmış olması 234
a) Kesin borç ipoteği 234
b) Limit ipoteği 234
3) İflâs alacağının ipotekli olmasının, toplantı ve karar nisabının hesabında önem arz etmediği 235
V- Taliki şarta veya gayri muayyen vadeye bağlı alacaklar 236
1) Genel olarak 236
2) Teminat mektubundaki teminat bedelinin, müflisin iflâs
masasına yazdırılıp yazdırılamayacağı 237
a) Bankanın, teminat bedelini ne zaman takip konusu yapabileceği 237
b) Borçlunun iflâsı halinde 237

VI- Paradan gayrı alacaklar 240
VII- Borçlunun iflâsı halinde takas 241
1) Genel olarak 241
2) Takasın caiz olmadığı haller 243
3) Takasa itiraz 245
a) Kimin itiraz edebileceği 246
b) Davanın kime karşı açılacağı 246
c) Yetkili ve görevli mahkeme 246
ç) Hangi şartlarla itiraz edilebileceği 247
d) Davanın davacı lehine sonuçlanması 251
VIII- Kefilin iflâsı 251
IX- Müşterek borçluların iflâs işlemlerinin aynı zamana rastlaması 252
X- Müflisle birlikte borçlu olanın kısmî ödemede bulunmuş olması 252
XI- Kollektif şirketin ve sınırsız sorumlu ortakların iflâsı 253
1) Kollektif şirketin iflâsı 254
2) Kollektif şirket ortaklarından birinin iflâsı 254
3) Kollektif şirket ile ortaklardan birinin iflâs masasının tasfiyesi işlemlerinin aynı zaman dilimine rastlaması 255
4) Kollektif şirket ortaklarından bir kaçının iflâs masasının tasfiyesi işlemlerinin aynı zaman dilimine rastlaması 256
XII- Müflis anonim şirket ortağının şahsî alacaklısının, şirketin tasfiyesi sonucu ortağa düşecek pay sebebiyle alacağını masaya yazdırıp
yazdıramayacağı 256
İflâs Masasının Tasfiyesi ve İflâsın Kapanması
§ 10. TASFİYENİN TATİLİ, BASİT VE ADİ TASFİYE USULLERİ 257
A- Genel Olarak 257
B- Tasfiyenin Tatili 257
C- Basit Tasfiye 259
I- Hangi hallerde basit tasfiye usulünün uygulanacağı 259
1) Defteri tutulan mallar bedelinin adi tasfiye masraflarını karşılamayacağının anlaşılması 259
2) Adi tasfiye işlemlerinin 6 ay içinde bitirilmemesi 261
II- Basit tasfiye usulünün nasıl uygulanacağı 261
Ç- Adi Tasfiye 263
I- Adi tasfiye kararı ve ilânı 263

1) Genel olarak 263
2) İzlenecek adi tasfiye usulünün ana hatları 263
3) Tasfiyenin adi şekilde yapılacağına dair ilânda yer alması
gereken kayıtlar 265
II- İflâs alacaklarının masaya kaydı 268
1) İflâs alacağının kanunî süresi içinde masaya kaydı 268
2) İflâs alacağının masaya geç kaydı 270
3) İflâs alacağının masaya hiç kayıt ettirilmemiş olması 270
III- İlk alacaklılar toplantısı 272
1) İlk alacaklılar toplantısının yapılması ve büro teşkili 272
2) Toplantı ve karar nisabı 272
a) Toplantı nisabı 272
b) Karar nisabı 273
3) İlk alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri 273
a) İflâs idaresi için adayları belirlemek 273
b) Müstacel kararlar vermek 273
c) Konkordato teklifi üzerine tasfiyeyi tatil etmek 273
4) Kararlar aleyhine başvurma 273
IV- İflâs idaresi 274
1) İflâs idaresinin teşkil edilmesi 274
2) İflâs idaresinin görev ve yetkileri 275
a) Masa malvarlığını tasfiye etmek 275
b) Alacak ve istihkak iddiaları hakkında kararlar vermek 276
c) Dava açmak, icra takipleri yapmak 281
ç) Masa mallarını paraya çevirmek 281
d) Paraları paylaştırıp aciz vesikası düzenlemek 282
e) İflâsın kapatılmasını talep etmek 282
3) İflâs idare memurlarının görevine son verilmesi 282
4) İflâs idare memurlarının hukukî ve cezaî sorumluluğu 282
5) İflâs idaresinin tâbi olduğu hükümler 283
6) İflâs idaresinin denetlenmesi 284
§ 11. ALACAKLARIN İNCELENMESİ VE SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 285
A- İflâs Alacaklarının İncelenip Kabul veya Reddedilmesi 285
B- Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi ve Alacaklılara Duyurulması 287
C- Sıra Cetveline Karşı İtiraz ve Şikâyet 295
I- Sıra cetveline karşı şikâyet 295

1) Masaya kayıt edilen bir alacak iddiasının sıra cetveline hiç alınmaması 295
2) Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklının sadece kendi sırasına
karşı çıkması 295
3) Sıra cetveline kayıt edilen alacağın, kanunun emredici
hükümlerine aykırı şekilde hesaplanmış olması 296
II- Sıra cetveline itiraz davası 296
1) Kayıt kabul davası 298
2) Sıra cetveline itiraz davası sonunda verilen karara karşı kanun
yolu süresi 312
3) Bir alacaklının, sıra cetvelindeki diğer bir alacaklının alacağına
veya sırasına karşı çıkması 316
§ 12. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 319
A- İkinci Alacaklılar Toplantısına Davet 319
B- İkinci Alacaklılar Toplantısının Yetkileri 320
C- İkinci Alacaklılar Toplantısının Yapılamaması 321
Ç- Yeniden Alacaklılar Toplantısı 321
§ 13. MASA MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 323
A- Paraya Çevirme Usulü 323
B- Açık Artırma Yoluyla Satış 324
I- Artırmanın ilânı 324
II- Artırma ve ihale. 324
§ 14. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI VE ACİZ VESİKASI 325
A- Paraların Paylaştırılması 325
I- Sıra cetvelinin kesinleşmesi, pay cetveli ve son hesap 325
II- Masadaki paraların paylaştırılmasında sıra 325
B- Borç Ödemeden Aciz Vesikası 328
I- İflâsta, hangi aciz vesikasının ne zaman düzenleneceği 328
II- İflâstaki aciz vesikasının hukukî sonuçları 330
1) Maddi hukuk bakımından 330
2) Takip hukuku bakımından 330
III- Yeni mal iktisabı 333
§ 15. İFLÂSIN KAPANMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER 335
A- İflâsın Kapanması 335
B- İflâs Kapandıktan Sonra Yapılacak İşlemler 336

 

Konkordato; tanımı, çeşitleri, 7101 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme
§ 16. KONKORDATO: TANIMI, ÇEŞİTLERİ 347
A- Tanımı 347
B- Borçlu ve Alacaklıların Menfaatleri 347
C- Çeşitleri 348
I- Kanuni düzenleme 348
II- Çeşitli açılardan yapılan ayırımlar 348
§ 17. 7101 sayılı KANUN ile İİK m.285-309/l’de YAPILAN DÜZENLEME 351
Adi Konkordato
§ 18. ADİ KONKORDATO TALEBİ, NEREYE YAPILACAĞI ve EKLENECEK BELGELER 353
A- Kimlerin Adi Konkordato Talebinde Bulunabileceği 353
I- İflâsa tâbi olan veya olmayan borçlu 353
II- İflâs talebinde bulunabilecek alacaklı 354
III- Anonim ve limited şirketlerde konkordato talebi 356
1) Anonim şirketlerde 356
2) Limited şirketlerde 356
B- Konkordato Talebinin Nereye Yapılacağı 357
I- Borçlu iflâsa tâbi ise 357
II- Borçlu iflâsa tâbi değilse 357
C- Konkordato Gider Avansı 357
Ç- Borçlunun Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 359
I- Konkordato ön projesi 359
II- Malvarlığı durumunu gösteren belgeler, son ve ara bilânçolar,
borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler 360
III- Alacaklılar listesi 360
IV- Borçlunun iflâs edip etmemesine göre alacaklıların eline geçecek
miktarı gösteren tablo 360
V- Finansal analiz raporları, dayanakları ve diğer belgeler 360

§ 19. GEÇİCİ ve KESİN MÜHLET KARARLARI, KOMİSER ile ALACAKLILAR KURULUNUN GÖREVLERİ 363
A- Geçici Mühlet Kararı, Muhafaza Tedbirleri ve Geçici Komiser 363
I- Konkordato talebinde borçlu bulunmuşsa 363
II- Konkordato talebinde alacaklı bulunmuşsa 366
III- Geçici Komiser. 367
IV- Geçici mühlet 367
1) Geçici mühlet ve uzatılması 367
2) Sonuçları, ilân ve bildirimi 367
3) Alacaklıların, geçici mühlet kararına itirazı 368
B- Kesin Mühlet ve Uzatılması 368
C- Alacaklılar Kurulu 369
Ç- Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu 370
I- Konkordato komiseri 370
1) Nitelikleri 370
2) Yasaklılık sebepleri ve yasak işler 371
3) Görevi kabulden kaçınma ve ayrılma sebepleri 372
4) Yükümlülükleri 372
5) Sicili 373
6) Görevleri 373
7) Mevcudat defteri ve kıymet takdiri 374
8) Hakkında uygulanacak İİK maddeleri 375
9) İşlemlerine karşı nereye, nasıl başvurulacağı 375
10) Sorumluluğu 376
II- Alacaklılar kurulu 376
1) Oluşturulması 376
2) Zorunlu olarak oluşturulacağı haller 376
3) Görevi 376
4) Çalışma usul ve esasları 377
D- Kesin Mühletin Sonuçları 377
I- Alacaklılar bakımından 377
1) Takiplere, tedbirlere ve faizlere etkisi 377
2) Konkordato mühletinin kefalete etkisi 379
a) Adi kefalete etkisi 379
b) Müteselsil kefalete etkisi 385
3) Konkordato mühletinin, şirket bölünmesine katılan ikinci
derecede sorumlu şirketlerin takip edilmesine etkisi 387

a) Şirket bölünmesi: Tam bölünme – Kısmî bölünme 387
aa) Tam bölünme 387
bb) Kısmî bölünme 387
b) Bölünme sözleşmesi – bölünme plânı ve onaylanması 387
aa) Bölünme sözleşmesi 387
bb) Bölünme plânı 388
cc) Onaylanma 388
c) Bölünen şirketin borcundan sorumluluk 388
aa) Birinci derecede sorumluluk 388
bb) İkinci derecede sorumluluk ve takip şartları 388
4) Adi konkordatoda takas 391
a) Genel olarak 391
b) Takasın caiz olmadığı haller 391
c) Takasa itiraz 392
5) Hacizli mallar 392
6) Müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi 394
7) Konusu para olmayan alacaklar 394
8) Rehinli alacaklar 396
II- Sözleşmeler bakımından 396
III- Borçlu bakımından 397
E- Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Sebebiyle Kesin Mühletin
Kaldırılması 399
F- Kesin Mühletin Kaldırılıp, Konkordato Talebinin Reddi 399
I- Borçlu iflâsa tâbi ise 399
II- Borçlu iflâsa tâbi değil ise 400
G- Kanun Yolları. 400
I- Kanun yoluna gidilemeyecek kararlar. 401
1) İİK m.293/1.fıkradaki kararlara karşı. 401
2) İİK m.287/son fıkradaki kararlara karşı 401
II- Kanun yoluna gidilebilecek kararlar ve hangi kanun yoluna gidilebileceği 401
1) Kural 401
2) İstisna. 402
§ 20. İHTİYATİ HACİZ KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, KONKORDATO MÜHLETİ
İÇİNDE ALINIP UYGULANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 403
A- İhtiyati Haciz Kararının Hukuki Niteliği 403
I- İhtiyati haciz kararının, ilâmlı icraya dayanak yapılamayacağı 403
II- İhtiyati haciz kararının icra takip işlemi olup olmadığı. 403

III- İhtiyati haciz kararının, icra takip işlemi sayılıp sayılmamasının sonuçlarının neler olduğu 409
B- Konkordato Mühleti İçinde İhtiyati Haciz Kararı Alınıp, Uygulanabilir Mi 412
§ 21. ALACAKLAR HAKKINDA BEYANA DAVET, TOPLANTI,
KONKORDATONUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE TASDİKİ 415
A- Alacaklıları ve Borçluyu Alacaklar Hakkında Beyana Davet 415
I- Alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet edilmesi 415
II- Borçlunun, alacak iddiaları hakkında beyana davet edilmesi 415
B- Alacaklılar Toplantısına Davet ve Toplantı 417
I- Toplantıya davet 417
II- Alacaklılar toplantısı, oylama, tutanak ve rapor 417
1) Toplantı 417
2) Karar nisabı (alacak ve alacaklı çoğunluğu) 417
3) Alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabı 418
a) Kimlerin oy kullanabileceği 418
b) Borçlunun ve eşinin yakınları 418
c) Rehinle temin edilmiş alacaklar 419
ç) Nizalı, taliki şarta veya gayri muayyen vadeye bağlı alacaklar 420
4) Konkordato tutanağı ve komiser raporu 420
III- Konkordatoya muvafakat eden ve etmeyen alacaklılar 420
C- Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi ve Tasdiki 421
I- Konkordatonun mahkemede incelenmesi 421
II- Konkordatonun tasdik şartları 423
III- Konkordatoyu tasdik kararı, kayyım tayini ve ilân 428
Ç- Konkordato Kararında Erteleme Şartları 430
I- Rehinli malların muhafaza ve satışını erteleme şartları 430
II- Finansal kiralama konusu malların iadesini erteleme şartları 431
III- Erteleme hakkında müşterek hükümler 431
1) Alacaklıların davet edilmesi. 431
2) Ertelemenin hükümsüz hale gelmesi 432
3) Erteleme kararının kaldırılması 432
D- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı 432
E- Konkordato Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolları 433
F- İhtilâflı Alacaklar Hakkında Dava 433
§ 22. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ ve FESHİ 435
A- Konkordatonun Hükümleri 435
I- Konkordatonun ne zaman, hangi alacaklar ve borçlar için bağlayıcı
hale geleceği 435

1) Konkordatonun akdedilmesi 435
2) Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi 435
a) Kural 435
b) İstisna 436
3) Konkordato şartlarına tâbi olmayan alacaklar 437
4) Konkordato şartlarına tâbi olmayan borçlar 438
II- Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 438
III- Konkordato haricinde yapılan vaatler 439
B- Konkordatonun Feshi 439
I- Konkordatonun kısmen feshi 439
II- Konkordatonun tamamen feshi 443
§ 23. KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 445
A- Harç ve Vergi İstisnaları 445
B- Teşvik Belgeleri 445
§ 24. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 447
A- Adi Konkordatoda; Borçlunun, Alacaklı Lehine Rehin Tesis Edilmiş
Borçlarının Yapılandırılması 447
I- Talep 447
II- Alacaklıları davet 447
B- Müzakere ve Alacaklılar ile Anlaşma 447
C- Alacaklılar ile Anlaşamama 448
Ç- Mahkemenin Kontrolü, Anlaşma ve Ödeme Plânının Tasdik Kararına
Dâhil Edilmesi 448
D- Anlaşma ve Ödeme Plânının Geçerlilik Kazanmaması 448
E- Rehinli Alacağa İlişkin Anlaşmanın Feshi 448
F- İİK m.308/h’nin Hangi Halde Uygulanacağı 449
§ 25. YABANCI PARA BORÇLARININ KONKORDATODAKİ DURUMU 451
İflâs İçi Konkordato, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
§ 26. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 457
A- İflâs İçi Konkordatonun Nasıl Yapılacağı 457
B- Adi ve İflâs İçi Konkordatonun Karşılaştırılması 460
C- Adi Konkordatonun İflâs ile Karşılaştırılması 461
§ 27. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 463
A- Genel Olarak 463

B- Konkordato Tasfiye Memurları ve Alacaklılar Kurulu: Seçimi 463
C- Konkordatoda Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar 463
Ç- Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmesinin Sonuçları 464
D- Konkordato Tasfiye Memurları: Denetim, İtiraz, Şikâyet 464
E- Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi 464
F- Konkordato Masa Malvarlığının Paraya Çevrilmesi 465
I- Genel olarak 465
II- Rehinli mallar 465
1) Rehinli taşınmazlar 465
2) Rehinli taşınırlar 465
G- Tahsili Güç ve İhtilâflı Hakların Takip Yetkisinin Alacaklılara Devri 466
Ğ- Paraların Paylaştırılması; Pay Cetveli ve Son Hesap, Rehin Açığı 466
I- Pay cetveli ve son hesap 466
II- Rehin açığı 467
1) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmiş ise 467
2) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmemiş ise 467
H- Hak Sahiplerince Tahsil Edilmeyen Payların Ne Olacağı 467
I- Konkordato Tasfiye Memurlarının Nihai Raporunun Onaylanması ve
Ticaret Mahkemesine Gönderilmesi 467
İ- Tasfiyenin Bir Yıldan Uzun Sürmesi Halinde; Cetvel ve Rapor
Düzenlenmesi 468
J- Konkordatonun Tasdikinden Önce Yapılmış Hukuki İşlemlerin İptali 468
K- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda da Uygulanabilecek
Hükümler 468


§ 28. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 471
A- Genel Olarak 471
B- Yeniden Yapılandırma İçin Kimlerin, Hangi Şartlarla, Nereye, Nasıl Başvurabileceği 472
C- Yeniden Yapılandırma Projesi ve Başvuruya Eklenecek Belgeler 473
I- Yeniden yapılandırma projesi 473
II- Başvuruya eklenecek belgeler 474

Ç- Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi, Sınıflandırma ve
Bilgilendirme 475
I- Projeden etkilenen alacaklıların belirlenmesi 475
II- Alacakların sınıflandırılması 476
III- Alacaklıların bilgilendirilmesi 477
IV- Mali durumu gösterir belgeler 478
V- Fizibilite ve iflâs analizi 479
D- Yeniden Yapılandırma Projesinin Oylanması 480
I- Oylama davetiyesi ve içeriği 480
II- Oylama davetiyesine eklenecek belgeler 484
III- Oylama toplantısı 485
IV- Vekâleten oy 485
V- Posta yolu ile oylama 485
VI- Oylama raporunun hazırlanması 487
E- Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve
Alınacak Tedbirler 487
F- Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları 489
I- Projeyi tasdik duruşması ve itirazların değerlendirilmesi 489
II- Tasdik kararı ile birlikte proje denetçisinin tayini 490
III- Tasdik veya ret kararının sonuçları ve temyizi 490
1) Sonuçları 490
2) Temyizi 490
G- Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi, Tadili ve İhlâli 491
I- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 491
II- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 491
III- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli 492
Ğ- Harç, Vergi İstisnaları, Teşvik Belgeleri ve Örnek Formlar 492


§ 29. İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR VE KABAHATLER 497
A- Genel Olarak 497
I- Cezayı gerektiren fiiller ve ceza türleri 497
II- Kimin, kime karşı, hangi süre içinde, nereye ve nasıl başvurabileceği 498
III- İcra ceza mahkemesinde yargılama ve hüküm 502

IV- İcra ceza mahkemesince verilen kararlara karşı kanun yolları 510
1) “Suç” olarak düzenlenen fiiller bakımından 510
2) “Kabahat” olarak düzenlenen fiiller bakımından 511
a) İtiraz 511
b) Yetkisizlik kararına karşı kanun yolu 512
c) Başvuruda kanun yolu ve merciin belirlenmesindeki yanılma. 513
ç) İtiraz süresi 513
B- İflâs ve Konkordato İle İlgili Cezayı Gerektiren Fiil ve İşlemler 514
I- Borçlunun, alacaklısını zarara sokmak kastı ile mevcudunu
azaltması 514
II- Borçlunun, aczine kendi fiiliyle sebebiyet vermesi veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırması 515
III- İflâs ve Konkordato işlerinde hususî menfaat temin etme 515
IV- Borçlunun, konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
ile ilgili cezayı gerektiren fiil ve işlemleri 516
V- Müflisin mallarını vermeme veya müflise olan borçları bildirmeme 516
VI- Yükümlülükleri yerine getirmeme 516
VII- Ticareti terk edenlerin cezayı gerektiren fiilleri 517
1) Genel Olarak 517
2) İİK m.337/a hükmünün tüzel kişi tacirler (ticaret şirketleri)
bakımından uygulanıp uygulanamayacağı 518
a) Yargıtay’ın ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olmadığı
yönündeki kararları 518
b) Yargıtay’ın ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğu
yönündeki kararları 529
VIII- Gerçeğe aykırı beyanda bulunma 539
IX- Borçlunun, beyandan sonra mal ve kazançtaki artışını bildirmemesi 539
X- Sermaye şirketlerinin iflâsını isteme mecburiyetinin ihlâli 540
XI- Menfaat karşılığı artırmadan çekilme 546
§ 30. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İFLÂS SUÇLARI 547
A- Genel Olarak 549
B- Taksiratlı İflâs Halleri 550
I- Tanımı ve nitelendirilmesi 550
II- İİK m.310’da sayılan taksiratlı iflâs halleri 551
1) Müflisin ziyanları için makul sebepler gösterememesi 549
2) Müflisin evinin masraflarının haddinden fazla olması 552

3) Kumar veya talih oyunlarında ve borsa işlemlerinde büyük
miktarda para harcanması 552
4) Borcunun mevcudu ile alacağından daha çok olduğunu bildiği hâlde, bu durumdan haberleri olmayan kimselerden önemli miktarda veresiye mal satın veya borç para almış ise, müflis
taksiratlı sayılır 553
5) TTK m.64’de sayılan ticari defterlerin hiç veya kanunun
emrettiği şekilde tutulmamış olması 553
6) Mevcudu ile alacağından çok fazla meblâğ için senetlerin
imzalanmış olması 553
7) İflâs takibi sırasında mahkeme, iflâs idaresi veya iflâs dairesi tarafından çağrılan müflisin, makbul bir mazereti
bulunmaksızın gelmemiş olması 554
8) İşlerini terk ederek kaçan müflis 554
9) Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden tekrar iflâsına hükmolunan müflis 554
10) İflâsa tâbi bir borçlunun, İİK m.178/3.fıkra gereğince iflâsını istemek zorunda olmasına rağmen, iflâs talebinde bulunmayıp
1 sene içinde iflâs etmiş olması 555
III- İİK m.337/a’da düzenlenen taksiratlı iflâs hali 555
C- Hileli İflâs Halleri 555
I- Genel olarak 555
II- Cezalandırılabilme şartı 557
III- Hileli iflâs suçunun unsurları 558
1) Kanunî unsur 558
3) Hukuka aykırılık unsuru 560
4) Manevi unsur 561

 

§ 31. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 565
A- Genel Olarak 565
B- İcra (Hukuk) Mahkemesi Kararları ve Kanun Yolları 565
I- Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihine kadar 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere rağmen uygulanan İİK.’nın değişiklikten önceki hükümlerine göre; İcra mahkemesince
verilen hukuk işlerine ilişkin kararlara karşı kanun yolları 565

1) Temyiz 567
b- İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kabili temyiz kararları 572
a) Temyiz kanun yoluna başvurulmuş olmasının derdest icra
takibine etkisi 576
ç) İcra mahkemesi kararının temyizen incelenmesi 579
b) Şikâyet hakkında verilen kararın temyizen bozulması üzerine müştekinin bozma kararına uyulması talebine rağmen icra mahkemesinin ilk kararında direnip direnemeyeceği 580
2) Tashihi karar 581
II- 5311 sayılı Kanun ile İİK.’da yapılan değişikliklere göre; İcra mahkemesince verilen hukuk işlerine ilişkin kararlara karşı kanun
yolları 582
1) İstinaf 582
2) Temyiz 584
3) İstinaf ve temyiz incelemelerinin nasıl yapılacağı 584
4) İcra ve iflâs işlerinin, Yargıtay’ın hangi Hukuk Dairelerinin
işbölümüne girdiği 585
III) İcra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna gidilip gidilemeyeceği 593
1) Genel olarak 593
2) İcra hukuk mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesinin
talep edilip edilemeyeceği 594
§ 32. HUKUK VE TİCARET MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 597
A- Tanımı 597
B- 1086 sayılı HUMK.’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerinin Hangi
Hâllerde Uygulanacağı 597
I- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlama tarihine kadar HUMK.’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulandığı 597
II- Bölge adliye mahkemeleri fiilen göreve başladıktan sonra 601
1) Daha önce verilen kararlar kesinleşinceye kadar 5236 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki HUMK m.427-454’ün
uygulanacağı 601
2) Verilen kararlar hakkında HMK m.341-381’in uygulanacağı 602
C- 1086 sayılı HUMK.’nun 5236 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten
Önceki Madde Metinleri 602

1086 sayılı HUMK.’a Göre Kanun Yolları: Temyiz, Tashihi Karar ve Yargılamanın İadesi
§ 33. TEMYİZ 613
A- Hangi Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Gidilebileceği. 613
B- Temyiz Sebepleri 615
I- Genel olarak 615
II- Temyiz sebepleri 616
1) Kanunun ve iki taraf arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış
olması (HUMK m.428/b.1) 616
2) Mesele-i maddiyenin takdirinde hata edilmesi (HUMK m.428/b.5) 616
3) Mahkemenin görevsiz (vazifesiz) olması (HUMK m.428/b.2) 617
4) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan iki dava hakkında
birbirine çelişik iki ayrı karar verilmiş olması (HUMK m.428/b.3) 617
5) Usulü muhakemeye (yargılama sırasında uyulması gereken usule ilişkin hükümlere) aykırı hareket edilmiş olması
(HUMK m.428/b.4 ve son f.; m.430) 618
6) İki taraftan birinin iddia veya savunmasını dayandırdığı vakıaları ispat etmek için ileri sürdüğü delillerin kanuni sebebe dayanılmaksızın mahkemece reddedilmiş olması
(HUMK m.428/b.6) 619
C- Sadece Hükümle Beraber Temyiz Edilebilen Ara Kararlarının Bozma Sebeplerinin Neler Olabileceği 619
Ç- Temyiz Talebinin Kabule Şayanlık Şartları 622
D- Temyiz Kanun Yoluna Kimlerin Başvurabileceği 623
E- Temyiz Talebinde Bulunma Hakkından Feragat Edilip Edilemeyeceği 624
F- Temyiz Talebi Üzerine Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi. 624
G- Temyiz İncelemesi 625
I- Ön inceleme 625
II- Temyiz talebinin haklı (temyiz sebeplerinin mevcut) olup
olmadığının incelenmesi 625
III- Temyiz incelemesi sonunda verilebilecek kararlar 626
1) Onama (tasdik) kararı 626
2) Değiştirip düzelterek onama (tadilen tasdik) kararı 627
3) Bozma (nakız) kararı 627
§ 34. TASHİHİ KARAR 631
A- Tanımı 631
B- Hangi Kararlara Karşı Tashihi Karar Talep Edilebileceği 631

C- Taraflardan Hangisinin Tashihi Karar Talebinde Bulunabileceği 631
Ç- Tashihi Karar Talebinin Ne Zaman, Nereye, Nasıl Yapılacağı 632
D- Tashihi Karar Sebepleri 633
§ 35. YARGILAMANIN İADESİ 635
A- Genel Olarak 635
B- Tanımı 636
C- Hangi Kararlara Karşı Yargılamanın İadesi İstenebileceği 636
Ç- Yargılamanın İadesini Kimin, Nereden, Hangi Süre İçinde, Hangi
Sebeplere Dayanarak Nasıl İsteyebileceği 637
D- Yargılamanın İadesi Sebepleri 639
6100 sayılı HMK.’ya Göre Kanun Yolları: İstinaf, Temyiz ve Yargılamanın İadesi
§ 36. İSTİNAF 641
A- İstinaf Kanun Yoluna Gidilebilecek Kararlar, Yargılama Usulü, Başvuru
Süresi, Feragat ve Kötüniyetle Başvuru 641
I- İstinaf yoluna gidilebilecek kararlar 641
II- Yargılama usulü 643
III- Başvuru süresi, feragat, kötüniyetle başvuru 643
1) Başvuru süresi 643
2) Başvuru hakkından feragat 644
3) Kötüniyetle başvuru 644
B- İstinaf Dilekçesi, Nereye Verileceği, Harç ve Giderler, Deftere Kayıt,
Karşı Tarafın Cevabı ve Dosyanın Gönderilmesi 645
I- İstinaf dilekçesi 645
1) İçeriği 645
2) Nereye verileceği 645
3) Harç ve giderlerin ödenmesi, deftere kayıt 645
II- Karşı tarafın cevabı ve dosyanın gönderilmesi 646
C- Katılma Yoluyla İstinafa Başvurma 646
Ç- İstinaf Yoluna Başvurmanın, İlâmın İcrasına Etkisi 647
D- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Yapılıp Karar
Verilmesi 648
I- Ön inceleme 648
II- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince ön inceleme sonunda
duruşma yapılmadan karar verilecek hâller 649
1) Davanın esası incelenmeksizin ve duruşma yapılmadan yerel mahkeme kararının kaldırılmasına kesin olarak karar verilmesi 649

2) Davanın incelenen esası ile ilgili duruşma yapılmadan karar
verilmesi 650
III- İnceleme 650
IV- Bölge adliye mahkemesinde yapılamayacak işlemler 651
V- Bölge adliye mahkemesinde yapılacak duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 652
VI- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi kararı ve tebliği 652
§ 37. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ KARARLARININ TEMYİZİ 655
A- Genel Olarak 655
I- Temyiz kanun yolunun amacı 655
II- Temyiz kanun yoluna gitmekte hukukî yarar 655
III- Temyiz kanun yoluna başvurabilecek kişiler 656
IV- Temyiz talebinde bulunma hakkından feragat edilip edilemeyeceği 657
B- Temyiz Süresi, Kötüniyet, Temyiz Edilemeyen Kararlar, Kanun Yararına
Temyiz 657
I- Temyiz süresi 657
II- Kötüniyetle temyiz 657
III- Temyiz edilemeyen kararlar 658
IV- Kanun yararına temyiz 659
C- Temyiz Dilekçesi ve İçeriği, Nereye Verileceği 659
I- Temyiz dilekçesi 659
II- Temyiz dilekçesinin içeriği 660
III- Temyiz dilekçesinin nereye verileceği 660
Ç- Temyiz Yoluna Başvurmanın İlâmın İcrasına Etkisi 661
I- Kural 661
II- İstisna 662
D- Temyiz İncelemesi, Duruşma, Temyiz Sebepleri 662
I- Temyiz incelemesi ve duruşma 662
II- Temyiz incelemesi sonunda verilebilecek kararlar ve temyiz sebepleri 664
III- Bozma kararı üzerine dosyanın gönderileceği mahkeme, bozmaya
uyma veya direnme 665
1) Bölge adliye mahkemesince verilen “istinaf başvurusunun
esastan reddi kararı”nın temyizen bozulması 665
2) Bölge adliye mahkemesinin, ilk derece mahkemesinin kararını düzelterek verdiği kararın veya yeniden esas hakkında verdiği
kararın temyizen bozulması 665

§ 38. YARGILAMANIN İADESİ 667
A- Tanımı 667
B- Yargılamanın İadesinin Talep Edilebileceği Kararlar ve Sebepleri 667
I- Yargılamanın iadesinin talep edilebileceği kararlar 667
II- Yargılamanın iadesi sebepleri 667
C- Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 668
Ç- Talep Süresi, İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 669
I- Yargılamanın iadesini talep süresi 669
II- Yargılamanın iadesi talebini inceleyecek mahkeme ve teminat 669
D- Ön İnceleme, Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 670
E- Yargılamanın İadesi Talebinin İlâmın İcrasına Etkisi 672
 İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ 673
 İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ 675
 7101 sayısıyla Kanunlaşan HÜKÜMET TASARISININ KONKORDATO
İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİNİN GENEL VE MADDE GEREKÇELERİ 677
 KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 693
 KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 697
 SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 699
 7101 SAYILI KANUN’UN KONKORDATO İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİ
(İİK m.285-309/l) 707
KİTAP İNCELEMESİ 725
Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL’UN YAYINLARI 761

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat