İnfaz Hukuku Timur Demirbaş

İnfaz Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
656
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271892
Boyut
16x24
Baskı
898,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 98 puan kazanacaksınız)
   98

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

 

Konu Başlıkları
- İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
- Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
- İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
- Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
- Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
- Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Basıya Önsöz 7
Yedinci Basıya Önsöz 9
Altıncı Basıya Önsöz 11
Beşinci Basıya Önsöz 13
Dördüncü Basıya Önsöz 15
Üçüncü Basıya Önsöz 17
İkinci Basıya Önsöz 19
Önsöz 21
Kısaltmalar 45
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ 47
I. Ceza İnfaz Kavramı 47
1. Geniş Anlamda 47
2. Dar Anlamda 47
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı 48
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı 48
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı 48
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi 50
1. Genel Olarak 50
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü 51
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü 52
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri 54
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 54
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku 54
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku 55
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 56
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku 56
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku 56
3. Uluslararası Belgeler 57
a. Birleşmiş Milletler 57
b. Avrupa Konseyi 59
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI 61
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları 61
1. Hukuk Devleti Prensibi 61
2. Sosyal Devlet Prensibi 62
II. Suç Politikası Esasları 62
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları 62
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi 62
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları 63
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini 63
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI 63
I. İnfazın Şartı Kavramı 63
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları 65
1. Genel Olarak 65
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) 66
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 66
4. Olağanüstü İtiraz 67
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci 67
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması 67
2. Yetkili Merci 68
IV. Hapis Cezası İlâmlarının İnfazı 69
1. Kendiliğinden Başvurma 69
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp 70
3. Yakalama Emri ile Celp 71
V. Süre Belgesi (Müddetname) 72
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ 77
I. Ceza Kavramı 77
II. Cezanın Nitelikleri 78
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI 79
I. Genel Olarak 79
II. Ölüm Cezası 80
1. Genel Olarak 80
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 81
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler 81
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 81
c. Değerlendirme 82
III. Hapis Cezası 82
1. Tanım 82
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı 83
a. Genel Olarak 83
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası 84
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 86
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi 86
aa. Genel Olarak 86
bb. Para Cezasına Çevirme 87
cc. Tedbirlere Çevirme 88
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin 88
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 89
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 90
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 90
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 91
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet 94
b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 95
aa. Konutta İnfaz 96
bb. Hafta Sonu İnfaz 98
cc. Geceleri İnfaz 99
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi 99
IV. Para Cezası 105
1. Tanım 105
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 105
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler 106
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 106
3. Adli Para Cezası ve İnfazı 107
a. Genel Olarak 107
b. Adli Para Cezasının İnfazı 108
4. Para Cezasının Ödenmemesi 108
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK 111
§ 2. BATI’DA 112
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem 113
1. Genel Olarak 113
2. Eski Yunan 114
3. Roma 115
4. Cermenler 117
5. Kilise Hukuku 118
6. Müşterek Hukuk 119
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi 124
1. Genel Olarak 124
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu 126
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem 130
a. Cezaevlerinin Bozulması 130
b. İlk Çabalar 133
c. Angloamerikan Reform Çabaları 136
aa. Pensilvanya Sistemi 136
bb. Auburn Sistemi 139
cc. Panoptikon Sistemi 139
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi) 141
ee. Elmira Islahevi Modeli 145
d. Fransa’da Reform Denemeleri 145
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu 149
f. İspanya’da Cezaevi Reformu 154
4. 20'nci Yüzyıl 155
a. Genel Olarak 155
b. Almanya 155
c. Amerika Birleşik Devletleri 158
d. Uluslararası Alanda 160
§ 3 BİZDE 161
I. İslam Hukukunda 161
II. Osmanlı Devletinde 162
III. Cumhuriyet Döneminde 186
1. Genel Olarak 186
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı 188
a. Ağır Hapis 188
b. Hapis 191
c. Sürgün 191
d. Hafif Hapis 191
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları 192
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi 193
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI 197
I. İnfazın Görevleri 197
1. Genel Olarak 197
2. Yeniden Sosyalleştirme 199
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı 200
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları 201
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ 205
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi 205
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri 206
1. Hükümlünün Hakları 206
a. Genel Olarak 206
b. Hükümlü Hakları 210
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları 212
aa. AİHM Kararları 212
bb. Diğer Kararlar 223
2. Hükümlünün Yükümlülükleri 225
a. İnfaza Katılma 226
b. Disiplin Kurallarına Uyma 227
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet 228
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi 228
b. Şikayet 229
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri 231
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri 233
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu 233
a. Genel Olarak 233
b. Statü Değişikliği 235
c. Mahpus Umutsuzluğu 235
d. Kuruma Uyum 236
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar 236
aa. Genel Olarak 236
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri 237
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar 237
2. Uzun Süreli Hükümlülük 239
3. Açlık Grevi 241
4. Cezaevi Altkültürü 248
5. Cezaevilileşme 250
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı 251
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı 252
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI 254
I. İnfaz Kurumuna Kabul 254
II. İnfazın Planlanması 257
1. Genel Olarak 257
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı 257
III. Hükümlülerin Gruplandırılması 258
1. Genel Olarak 258
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması 259
a. Genel Olarak 259
b. Türk Hukuku 261
3. Hükümlülerin Gruplandırılması 263
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI 267
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim 267
1. Genel Olarak 267
2. İnfaz Rejimi 268
3. Yeniden Sosyalleştirme 269
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı 269
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları 272
aa. Terapi ve Danışma 272
bb. Eğitim–Öğretim 273
cc. Meslek Kazandırma 273
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 274
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme 275
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 277
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme 279
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı 279
bb. Yeniden Sosyalleştirme 280
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları 281
aa. Genel Olarak 281
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış 283
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları 285
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi 285
a. Yerleştirilme (Barınma) 285
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim 287
aa. Bulundurabileceği Şeyler 287
bb. Giyim 291
c. Beslenme 293
d. Temizlik 294
e. Alışveriş 296
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi 296
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı 296
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri 298
aa. Mektuplaşma 298
bb. Hediye Kabul Etme 304
cc. Telefon görüşmesi 304
dd. Ziyaret 309
aaa. Genel Olarak 309
bbb. Ziyaret Esasları 312
ccc. Ziyaret Yeri 314
ddd. Avukatların Ziyareti 315
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 321
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti 321
ggg. Mahrem Görüş 321
ee. İzin 322
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme 323
1. Çalışma 323
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme) 328
3. Ödüllendirme 335
IV. Dini İbadet 337
V. Sağlık 339
1. Genel Olarak 339
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi 343
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri 344
4. Cumhurbaşkanınca Af 345
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi 346
VII. Sosyal Yardım 350
1. Kabulde Yardım 350
2. İnfaz Sırasında Yardım 350
3. Salıverilmede Yardım 351
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri 351
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI 351
I. İnfazın Gevşetilmesi 351
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı 351
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin 352
a. Mazeret İzni 354
b. Özel İzin 356
c. İş Arama İzni 356
II. Salıverilme (Tahliye) 357
1. Salıverilme Hazırlığı 357
2. Salıverilme 358
a. Genel Olarak 358
b. Salıverilmede Yapılacaklar 359
III. İnfaz Sonrası (Patronaj) 360
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN 364
I. Genel Olarak 364
II. Arama 367
1. Genel Olarak 367
2. Çıplak Arama 367
III. Firar 371
IV. Güvenlik Tedbirleri 373
1. Genel Güvenlik Tedbirleri 373
2. Özel Güvenlik Tedbirleri 374
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma 376
a. Doğrudan Doğruya Zorlama 376
b. Güç Kullanma 377
V. Disiplin 379
1. Genel Olarak 379
2. Disiplin Tedbirleri 381
a. Genel Olarak 381
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri 381
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları 381
3. Disiplin Cezaları 382
a. Genel Olarak 382
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri 383
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları 383
aaa. Kınama 383
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 384
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 384
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 385
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 385
fff. Hücreye Koyma 386
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 389
aaa. Uyarma 389
bbb. Kınama 390
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme 390
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma 391
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 391
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 392
ggg. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması 392
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 393
ııı. Odaya Kapatma Cezası 393
4. Disiplin Soruşturması 394
5. Disiplin Kurulu 396
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması 396
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 397
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması 397
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL 399
I. İnfaz Organizasyonu 399
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme 400
III. Nakil 402
1. Genel Olarak 402
2. Nakil Şekilleri 403
a. Kendi İsteğiyle Nakil 403
b. Disiplin Nedeniyle Nakil 404
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil 404
d. Hastalık Nedeniyle Nakil 404
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar 405
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler 405
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem 406
§ 2. İNFAZ KURUMLARI 406
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları 406
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı 406
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları 406
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi) 407
1. Genel Olarak 407
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları 410
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları 411
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği 413
a. Odaların Büyüklüğü 413
b. Odaların Niteliği 417
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri 418
1. Genel Olarak 418
2. Açık Cezaevi 419
a. Açık Cezaevi Kavramı 419
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları 422
3. Kapalı Cezaevi 426
a. Kapalı Cezaevi Kavramı 426
b. Kapalı Cezaevi Modelleri 426
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 427
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 427
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 427
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 428
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 428
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 428
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 428
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 428
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 429
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 429
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi) 429
ll. S Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 430
mm. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 430
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi 430
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları 430
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi 432
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 433
a. Genel Olarak 433
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 437
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 438
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 438
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları 439
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar 442
7. Tutukevleri 443
8. Sosyal Terapi Kurumları 446
a. Genel Olarak 446
b. Sosyal Terapi Uygulamaları 448
c. Psikopat Kurumu 450
9. Askeri Cezaevi 452
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar 453
a. Genel Olarak 453
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı 453
11. Disiplin Hapsinin İnfazı 455
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu 455
1. Genel Olarak 455
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı 462
3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları 465
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak 465
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek 467
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek 468
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek 469
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek 470
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ 470
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi 470
II. İnfaz Personeli 472
1. Genel Olarak 472
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim 474
a. Genel Olarak 474
b. Eğitim 476
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları 478
a. Genel Olarak 478
b. Cinsiyetin Rolü 479
4. İnfaz Personeli 480
a. Kurum Müdürü 480
b. İkinci Müdürler 485
c. Yönetim Servisi 486
aa. İdare Memuru 486
bb. Ambar Memuru 486
cc. Cezaevi Katibi 487
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi 487
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli 487
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru 490
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru 491
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları 491
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri 491
e. Teknik Servis 492
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi 492
g. Sağlık Servisi 494
aa. Doktor 494
bb. Diş Hekimi 495
cc. Eczacı 495
dd. Diğer Sağlık Personeli 495
h. Eğitim ve Öğretim Servisi 495
aa. Öğretmen 495
bb. Kütüphaneci 496
ı. İşyurdu Servisi 496
i. Yardımcı Hizmetler Servisi 497
5. Jandarma 497
6. Savcı 500
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ 500
I. Genel Olarak 500
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi 502
III. İşkenceye Karşı Komite 503
IV. İnfaz Hâkimliği 505
V. İzleme Kurulu 508
1. Genel Olarak 508
2. Türkiye Uygulaması 508
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 510
1. Genel Olarak 510
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları 511
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ 513
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı 513
II. İnfazın Ertelenmesi 515
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi 515
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi 518
a. Genel Olarak 518
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri 518
aa. Akıl Hastalığı 518
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar 519
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe 520
dd. Gebelik 520
ee. CGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller 521
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem 522
3. Milletvekilleri Hakkında 523
4. Askerler Hakkında 523
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında 524
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 524
b. Olağanüstü İtiraz 524
6. İnfazda Tereddüt Oluşması 524
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME 525
I. Genel Olarak 525
II. Hukuki Esası 526
III. Amacı 526
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları 527
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi) 527
a. Adi Suçlar 528
aa. Genel Olarak 528
bb. Müebbet Hapis Cezasında 530
b. Terör Suçları 532
c. Örgüt Suçları 533
d. Mükerrirler 533
e. Tutuklulukta Geçen Süre 533
f. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar 535
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal) 537
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin 538
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları 539
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 539
a. Kararı Verecek Merci 539
b. Kararın Verilmesi 540
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim 541
a. Genel Olarak 541
b. Denetimli Serbestlik 542
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 543
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi) 544
1. Geri Alma Nedenleri 544
2. Kararı Verecek Merci 545
3. Sonuçları 546
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR 549
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi 549
1. Genel Olarak 549
2. ABD 550
3. Avrupa 551
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz) 552
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma 556
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 556
V. Zararın Giderilmesi 558
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation) 559
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR 561
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps) 561
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması 561
1. Genel Olarak 561
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi 562
3. Oda (Hücre) Sistemi 564
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk 566
a. Uluslararası Belgeler 566
b. Karşılaştırmalı Hukuk 566
5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi 570
a. Tecrit Kavramı 570
b. Tecrit Uygulamaları 575
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları 579
aa. Irmgard Möller 580
bb. Günter Sonnenberg 581
cc. Ulrike Marie Meinhof 581
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI 583
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 584
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI 585
I. Genel Olarak 585
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri 589
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk 589
2. Müsadere 591
a. Eşya Müsaderesi 591
b. Kazanç Müsaderesi 591
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler 592
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler 594
a. Genel Olarak 594
b. Türk Hukuku 597
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler 598
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler 598
7. Tekerrür 600
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi 601
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik 602
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 603
a. Faaliyet İzninin İptali 603
b. Müsadere 603
9. Sınır Dışı Edilme 603
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ 605
I. Denetimli Serbestlik Kavramı 605
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı 606
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri 606
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ 607
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları 607
1. Denetim Fonksiyonu 607
2. Yardım Fonksiyonu 608
3. Rehberlik Fonksiyonu 608
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu 608
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar 609
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 609
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 610
a. Kuruluşu 610
b. Görevleri 611
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri 611
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri 611
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri 611
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri 613
3. Koruma Kurulları 614
a. Kuruluşu 614
b. Görevleri 614
4. Danışma Kurulu 615
a. Kuruluşu 615
b. Görevleri 616
III. Şikayet ve İtiraz 616
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK 616
I. Raporlar 616
II. Denetimli Serbestlik 617
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 617
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 617
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik 617
4. Konutta İnfaz 618
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı 618
1. CGTİK m. 105A 618
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler 621
3. Elektronik İzleme 623
Ekler 627
Yararlanılan Kaynaklar 633
Dizin 645

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
   
   
Kapat