%3
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi Alpaslan

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
208
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284144
Boyut
16x24
Baskı
1320,00 TL 310,40 TL
(Bu ürünü aldığınızda 310 puan kazanacaksınız)
   310

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
GİRİŞ 
 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL OLARAK KEFALET SÖZLEŞMESİ
 
 
I. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
17
A. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı 
 
17
B. Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
18
1. Kefalet Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir 
 
18
2. Kefalet Sözleşmesi Fer’i Sorumluluk Doğuran Bir Sözleşmedir 
 
18
3. Kefalet Sözleşmesi Tali Nitelikte Borç Doğuran Bir Sözleşmedir 
 
21
4. Kefalet Sözleşmesi Bağımsız Bir Sözleşmedir 
 
21
5. Kefalet Sözleşmesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
 
23
6. Kefalet Sözleşmesi Asıl Borçlunun Borcunu İfa Etmemesine Karşılık Alacaklıya Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir 
 
25
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
 
26
A. Genel Olarak 
 
26
B. Kefalet Sözleşmesinin Tarafları 
 
27
C. Tarafların İrade Açıklamaları 
 
27
D. Kefalet Sözleşmesinin Esasa İlişkin Geçerlilik Şartları 
 
29
1. Geçerli Bir Asıl Borç İlişkisinin Bulunması 
 
29
a. Genel Olarak 
 
29
b. Gelecekte Doğacak veya Şarta Bağlanmış Borçlar 
 
30
c. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Borç 
 
32
2. Kefilin Sözleşme Ehliyeti 
 
34
a. Gerçek Kişilerin Kefil Olma Ehliyeti 
 
34
aa. Genel Olarak 
 
34
bb. Tam Ehliyetliler 
 
35
cc. Sınırlı Ehliyetsizler 
 
35
dd. Sınırlı Ehliyetliler 
 
38
aaa. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişiler 
 
38
bbb. Evli Kişiler 
 
39
b. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 
 
40
aa. Genel Olarak 
 
40
bb. Kefilin Evli Olması 
 
41
cc. Eşin Rıza Beyanında Bulunma Zamanı, Şekli ve Kapsamı 
 
42
dd. Kefalet Sözleşmesinde Sonradan Yapılacak Değişikliklerde Eşin Rızası 
 
45
ee. Eşin Rıza Beyanında Bulunmamasının Sonuçları 
 
47
ff. Eşin Temsilci Aracılığıyla Rıza Beyanında Bulunması 
 
49
gg. Kefil Olma Vaadinde Bulunulması ve Kefalet Sözleşmesi Yapmak İçin Özel Yetki Verilmesi Halinde Eşin Rızası 
 
49
aaa. Kefil Olma Vaadinde Bulunulması Halinde Eşin Rızası 
 
49
bbb. Kefalet Sözleşmesi Yapmak İçin Özel Yetki Verilmesi Halinde Eşin Rızası 
 
49
c. Tüzel Kişilerin Kefil Olma Ehliyeti 
 
51
E. Kefalet Sözleşmesinin Şekli 
 
53
1. Genel Olarak 
 
53
2. Kefalet Sözleşmesinde Şeklin Kapsamı 
 
56
a. Genel Olarak 
 
56
b. Kefalet Sözleşmesinde Şeklin Kapsamında Bulunması Gereken Unsurlar 
 
57
aa. Kefil Olma İradesi 
 
57
bb. El Yazısı ile Belirtilmesi Gereken Hususlar 
 
57
aaa. Kefalet Tarihi 
 
57
bbb. Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar 
 
59
ccc. Müteselsil Kefil Olma İradesi 
 
62
c. Asıl Borcun Belirli Olması 
 
67
d. Sübjektif Esaslı Noktalar 
 
69
e. Kefilin İmzası 
 
70
F. Kefalet Sözleşmesinin Temsilci Aracılığı İle Yapılması 
 
71
III. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
76
A. Genel Olarak 
 
76
B. Adi Kefalet 
 
76
1. Genel Olarak 
 
76
2. Adi Kefalette Kefilin Sahip Olduğu Savunma İmkanları 
 
77
a. Tartışma Def’i 
 
77
b. Tartışma Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 
 
80
aa. Asıl Borçlu Hakkında Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesinin Alınması 
 
81
bb. Asıl Borçlu Aleyhine Türkiye’de Takibin İmkânsız Hale Gelmesi veya Önemli Ölçüde Güçleşmesi 
 
83
cc. Asıl Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
 
84
dd. Asıl Borçluya Konkordato Mehli Verilmesi 
 
85
c. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’i 
 
86
C. Müteselsil Kefalet 
 
87
1. Genel Olarak 
 
87
2. Alacaklının Asıl Borçluya İhtarda Bulunması 
 
88
3. Asıl Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğü İçerisinde Olması 
 
89
4. Teslime Bağlı Taşınır Rehni veya Alacak Rehninin Paraya Çevrilmesi 
 
90
D. Birlikte Kefalet 
 
91
1. Genel Olarak 
 
91
2. Gerçek Birlikte Kefalet 
 
91
a. Genel Olarak 
 
91
b. Gerçek Birlikte Kefaletin Türleri 
 
92
aa. Adi Birlikte Kefalet 
 
92
bb. Müteselsil Birlikte Kefalet 
 
93
3. Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet 
 
96
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA
 
 
ASIL BORCU SONA ERDİREN SEBEPLERİN
 
 
KEFALET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
 
 
I. GENEL OLARAK ASIL BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER VE KEFALET SÖZLEŞMESİ 
 
99
II. ASIL BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER VE KEFALET SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ 
 
101
A. İfa 
 
101
1. Genel Olarak İfa 
 
101
2. Asıl Borcun İfası’nın Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
105
3. Kısmi İfa 
 
107
B. İbra 
 
108
1. Genel Olarak İbra 
 
108
2. İbra’nın Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
110
C. Yenileme 
 
112
1. Genel Olarak Yenileme 
 
112
2. Yenileme’nin Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
115
D. Alacaklı Ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
 
120
1. Genel Olarak Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
 
120
2. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi’nin Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
122
E. Takas 
 
124
1. Genel Olarak Takas 
 
124
2. Takas’ın Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
128
F. Sözleşmeden Dönme 
 
131
1. Genel Olarak Sözleşmeden Dönme 
 
131
2. Sözleşmeden Dönme’nin Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN DÜZENLEDİĞİ ÖZEL SEBEPLER ÇERÇEVESİNDE SONA ERMESİ
 
 
I. SÜRELİ VE SÜRELİ OLMAYAN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
137
A. Genel Olarak 
 
137
B. Süreli Olarak Yapılan Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
137
1. Genel Olarak 
 
137
2. Kefalet Sözleşmesinde Sürenin Belirlenmesi 
 
137
3. Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
143
C. Süreli Olmayan Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
145
1. Genel Olarak 
 
145
2. TBK m. 601 Hükmünün Uygulama Alanı 
 
147
a. Adi Kefalet 
 
147
b. Müteselsil Kefalet 
 
148
c. Sürekli Borç İlişkilerine Kefalet 
 
149
3. Süreli Olmayan Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Şartları 
 
151
a. Kefalet Sözleşmesinin Süreli Olmaması 
 
151
b. Asıl Borcun Muaccel Olması 
 
151
c. Kefilin Alacaklıya Karşı Talepte Bulunması 
 
152
d. Asıl Borcun Muaccel Olmasının Alacaklının Borçluya Yapacağı Bildirime Bağlı Olması 
 
156
II. KANUNİ SÜRENİN GEÇMESİ İLE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
160
A. Genel Olarak 
 
160
B. Kanuni Süreye Bağlı Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Şartları 
 
161
1. Genel Olarak 
 
161
2. Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Varlığı 
 
161
3. Kefilin Gerçek Kişi Olması 
 
162
4. Kanuni Sürenin Geçmiş Olması 
 
162
5. Kanuni Sürenin Dolmasının Kefalet Sözleşmesine Etkisi 
 
164
C. On Yıllık Kanuni Sürenin Uzatılması Veya Yeni Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması 
 
166
1. On Yıllık Kanuni Sürenin Uzatılması 
 
166
a. Kefalet Sözleşmesinin Tâbi Olduğu On Yıllık Kanuni Sürenin Uzatılması İçin Aranan Şartlar 
 
167
aa. Kefilin Süre Uzatımına İlişkin İrade Açıklaması 
 
167
bb. Süre Uzatımının Yapılacağı Zaman 
 
169
b. Uzatma Süresi 
 
169
2. Yeni Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması 
 
170
III. KEFİLİN KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME HAKKI 
 
171
A. Genel Olarak 
 
171
B. Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönmesinin Şartları 
 
174
1. Genel Olarak 
 
174
2. Kefalet Sözleşmesinden Dönmenin Şartları 
 
174
a. Gelecekte Doğacak Bir Borca Kefil Olunması 
 
174
b. Kefalet Sözleşmesi ile Teminat Altına Alınan Borcun Henüz Doğmamış Olması 
 
174
c. Asıl Borçlunun Mali Durumunun Bozulmuş veya Kefilin Varsaydığından Kötü Olması 
 
177
aa. Kefalet Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Asıl Borçlunun Mali Durumunun Önemli Ölçüde Bozulması 
 
178
bb. Asıl Borçlunun Mali Durumunun Kefalet Sözleşmesinin Yapıldığı Sırada Kefilin İyi Niyetle Varsaydığından Çok Daha Kötü Olduğunun Ortaya Çıkması 
 
183
3. Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönme Hakkını Kullanması 
 
185
4. Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönmesinin Sonuçları 
 
187
IV. ÇALIŞANLARA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
188
Sonuç 
 
191
Kaynakça 
 
199
Kavram Dizini 
 
205
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
310,40   
310,40   
2
155,20   
310,40   
3
103,47   
310,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
310,40   
310,40   
2
155,20   
310,40   
3
103,47   
310,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
310,40   
310,40   
2
155,20   
310,40   
3
103,47   
310,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
310,40   
310,40   
2
155,20   
310,40   
3
103,47   
310,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
310,40   
310,40   
2
155,20   
310,40   
3
103,47   
310,40   
Kapat