%3
Kira Hukuku Davaları Hayrünnissa Özdemir

Kira Hukuku Davaları


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
1240
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284403
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Hayrünnissa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Doç. Dr. Yıldırım KESER
Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAMULA
Hakim Burak BABACAN
Hakim Yasin KÖSE
E. Hakim Yıldırım BAYRAK
Yargıtay Tetkik Hakimi Ümit İlker ÖZCAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
27
KİRA SÖZLEŞMESİ
 
 
Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR*
 
 
Akademisyen
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
31
A. Tanımı ve Unsurları 
 
33
a. Kiralanan Şey 
 
34
aa. Konut 
 
35
bb. Çatılı İşyeri 
 
38
b. Kira Bedeli 
 
39
c. Kullanma ve Yararlanma Hakkı 
 
40
d. Tarafların Anlaşması 
 
41
B. Kira Sözleşmesinin Özellikleri 
 
41
a. Kira Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir 
 
41
b. Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
 
42
c. Kira Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşmedir 
 
42
d. Kira Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir 
 
43
e. Kira Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir 
 
44
C. Kira Sözleşmesinin Süresi 
 
44
a. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 
 
45
b. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
 
47
D. Kira Sözleşmesinin Tarafları 
 
48
a. Kiraya Veren 
 
48
b. Kiracı 
 
50
E. Kira Sözleşmesinin Şekli 
 
51
II. TARAFLARIN BORÇLARI 
 
51
A. Kiraya Verenin Borçları 
 
51
a. Kiraya Verenin Kiralananı Teslim Borcu 
 
51
aa. Kiraya Verenin Kiralananı, Kararlaştırılan Tarihte Kiracıya Teslim Borcu 
 
55
bb. Kiraya Verenin, Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Şekilde Teslim Borcu 
 
58
cc. Kiraya Verenin Kiralananı Sözleşme Süresince Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda Bulundurma Borcu 
 
58
b. Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
 
59
aa. Genel Olarak 
 
59
bb. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları 
 
59
aaa. Maddi Şartlar 
 
60
bbb. Şekli Şartlar 
 
69
cc. Zamanaşımı 
 
70
aaa. Ayıbın Giderilmesini İsteme, Sözleşmenin Feshi ve Kiralananın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkının Tabi Olduğu Süre 
 
70
bbb. Tazminat Alacağının Tabi Olduğu Süre 
 
71
dd. Kiraya Verenin Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu 
 
72
aaa. Genel Olarak 
 
72
bbb. Önemli Ayıplarda 
 
73
ccc. Önemsiz Ayıplarda 
 
77
ee. Kiralananın Teslimden Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu 
 
78
ff. Kiracının Ayıptan Doğan Hakları 
 
80
aaa. Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı 
 
80
bbb. Fesih Hakkı 
 
81
ccc. Kiracının Ayıbı Giderip Bundan Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı 
 
82
ddd. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı 
 
83
eee. Kiralananın Ayıpsız Benzeri İle Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
 
86
fff. Zararının Giderilmesini İsteme Hakkı (Tazminat Talebi) 
 
87
gg. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlandırılması 
 
89
c. Kiraya Verenin Zapta Karşı Tekeffül Borcu 
 
90
aa. Genel Olarak 
 
90
bb. Zapttan Sorumluluğun Şartları 
 
91
aaa. Maddi Şartlar 
 
91
bbb. Şekli Şartlar 
 
91
cc. Zaptın Hüküm ve Sonuçları 
 
92
dd. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kiralananın Üçüncü Kişiye Devri 
 
94
ee. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesisi 
 
95
d. Kiraya Verenin Vergi ve Benzeri Giderlere Katlanma Borcu 
 
95
e. Kiraya Verenin Yan Giderlere Katlanma Borcu 
 
97
f. Kiraya Verenin Kiracının Güvenliğini Sağlama Borcu 
 
98
B. Kiracının Borçları 
 
99
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
99
aa. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
100
bb. Kira Bedelini Ödeme Yeri 
 
101
cc. Kira Bedelini Ödeme Zamanı 
 
103
b. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
 
105
c. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
 
108
d. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
 
110
e. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
 
111
f. Kiralananı Geri Verme Borcu 
 
113
Örnek Yargıtay Kararları 
 
117
Kaynakça 
 
157
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN
 
 
322. MADDESİNDE DÜZENLENEN ALT KİRA MÜESSESESİ VE BUNUN HÜKÜM VE NETİCELERİ
 
 
Ümit İlker ÖZCAN
 
 
Yargıtay Tetkik Hâkimi
 
 
I. GİRİŞ 
 
163
II. ALT SÖZLEŞME 
 
164
III. ALT KİRA 
 
168
A. Hukuki Niteliği ve Konusu 
 
170
B. Şerhi 
 
174
C. Şekli 
 
176
D. Şartları 
 
184
a. Asıl Kira Sözleşmesinin Varlığı 
 
184
d. Anlaşma 
 
190
D. Üçlü İlişkideki Haklar ve Borçlar 
 
190
a. Kiraya Verenin Hakları ve Borçları 
 
190
1. Hakları 
 
190
1.2. Kiraya Verenin Alt Kiracıya Karşı Hapis Hakkı 
 
195
2. Borçları 
 
196
b. Alt Kiralayanın (Asıl Kiracının) Hakları ve Borçları 
 
197
1. Hakları 
 
197
2. Borçları 
 
199
c. Alt Kiracının Hakları ve Borçları 
 
201
1. Hakları 
 
201
2. Borçları 
 
201
E. Hüküm ve Neticeleri 
 
203
F. Usul 
 
207
a. Görev 
 
207
b. Yetki 
 
209
Örnek Yargıtay Kararları 
 
210
Kaynakça 
 
226
Yargıtay Kararları 
 
228
KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN
 
 
KEFALET SÖZLEŞMESİ İLE TEMİNAT ALTINA ALINMASI
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE
 
 
§1. GENEL OLARAK KEFALET SÖZLEŞMESİ 
 
231
I. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
 
231
A. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı 
 
231
B. Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
232
1. Kefalet Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir 
 
232
2. Kefalet Sözleşmesi Fer’i Sorumluluk Doğuran Bir Sözleşmedir 
 
232
3. Kefalet Sözleşmesi Tali Nitelikte Borç Doğuran Bir Sözleşmedir 
 
234
4. Kefalet Sözleşmesi Bağımsız Bir Sözleşmedir 
 
234
5. Kefalet Sözleşmesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
 
236
6. Kefalet Sözleşmesi Asıl Borçlunun Borcunu İfa Etmemesine Karşılık Alacaklıya Teminat Sağlayan Bir Sözleşmedir 
 
236
II. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 
 
237
A. Geçerli Bir Asıl Borç İlişkisinin Bulunması 
 
237
B. Kefilin Sözleşme Ehliyeti 
 
239
III. Kefalet Sözleşmesinin Şekli 
 
244
A. Genel Olarak 
 
244
B. Kefalet Sözleşmesinde Şeklin İçeriğinde Bulunması Gereken Unsurlar 
 
244
1. El Yazısı ile Belirtilmesi Gereken Hususlar 
 
244
a. Kefalet Tarihi 
 
244
b. Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar 
 
245
c. Müteselsil Kefil Olma İradesi 
 
247
2. Asıl Borcun Belirli Olması 
 
249
IV. Kefalet Sözleşmesinin Türleri 
 
250
A. Genel Olarak 
 
250
B. Adi Kefalet 
 
251
1. Tartışma Def’i 
 
252
a. Anlamı ve Kullanılması 
 
252
b. Tartışma Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller 
 
253
aa. Asıl Borçlu Hakkında Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesinin Alınması 
 
253
bb. Asıl Borçlu Aleyhine Türkiye’de Takibin İmkânsız Hale Gelmesi veya Önemli Ölçüde Güçleşmesi 
 
254
cc. Asıl Borçlunun İflasına Karar Verilmesi 
 
254
dd. Asıl Borçluya Konkordato Mehli Verilmesi 
 
256
2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’i 
 
256
C. Müteselsil Kefalet 
 
257
§ 2. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN TEMİNATI OLARAK KEFALET SÖZLEŞMESİ 
 
259
I. Genel Olarak 
 
259
II. Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcunun Teminatı Olarak Kefalet Sözleşmesinin Yapılması 
 
261
A. Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Bulunması 
 
261
B. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarına Uygun Olarak Yapılması 
 
262
III. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 
 
272
A. Genel Olarak 
 
272
B. Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu 
 
273
C. Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu Bakımından Kefaletin Türü 
 
275
D. Süre Unsurunun Kefilin Sorumluluğuna Etkisi 
 
277
1. Genel Olarak 
 
277
2. Kira Sözleşmesinin Belirsiz Süreli, Kefaletin Süreli veya Süresiz Olması 
 
278
a. Kefaletin Süreli Olması 
 
278
b. Kefaletin Süresiz Olması 
 
279
3. Kira Sözleşmesinin Belirli Süreli, Kefaletin Süreli veya Süresiz Olması 
 
280
a. Kefalet Sözleşmesinin Süreli Olması 
 
280
b. Kefaletin Süresiz Olması 
 
284
E. Kefilin Sorumlu Olduğu Borçların Belirlenmesi 
 
287
§ 3. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLARAK YAPILAN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ 
 
289
I. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümleri Kapsamında Borcu Sona Erdiren Nedenlerin Kefilin Sorumluluğuna Etkisi 
 
289
A. İfa 
 
289
B. İbra 
 
291
C. Yenileme 
 
292
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
 
293
E. Takas 
 
295
II. Türk Borçlar Kanunu’nun Düzenlediği Özel Sebepler Çerçevesinde Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi 
 
296
A. Genel Olarak 
 
296
B. Kanuni Sürenin Geçmesi ile Sona Erme 
 
297
1. On Yıllık Kanuni Süre 
 
297
2. On Yıllık Kanuni Sürenin Uzatılması 
 
298
C. Kefaletten Dönme 
 
299
D. Süreli ve Süreli Olmayan Kefalette Sona Erme 
 
302
1. Süreli Kefalette Sona Erme 
 
302
2. Süreli Olmayan Kefalette Sona Erme 
 
303
Örnek Yargıtay Kararları 
 
306
Kaynakça 
 
360
KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE
 
 
§ 1. KAVRAM VE GENEL HAPİS HAKKI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
363
I. Kavram 
 
363
II. Genel Hapis Hakkı İle Karşılaştırılması 
 
365
§ 2. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KONUSU, KAPSAMI VE KULLANILMASI 
 
367
I. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu 
 
367
A. Kiracıya Ait Eşya 
 
367
B. Alt Kiracıya Ait Eşya 
 
370
C. Üçüncü Kişiye Ait Eşya 
 
373
II. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı 
 
376
A. Zaman Dilimi Bakımından 
 
377
B. Nitelik Bakımından 
 
378
III. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması 
 
378
A. Hakkın Kullanılması 
 
378
B. Hapis Hakkına Konu Olan Eşyanın Paraya Çevrilmesi 
 
382
C. Kiralanandan Gizlice veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi 
 
382
D. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanmasının Sonuçları 
 
385
Örnek Yargıtay Kararları 
 
387
KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI
 
 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAMULU
 
 
§ 1. UYARLAMA KAVRAMI VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASINA DAİR DÜZENLEMELER 
 
397
I. Uyarlama Kavramı 
 
397
II. Türk Borçlar Kanununda Uyarlamaya Dair Düzenlemeler 
 
400
III. Kira Bedelinin Uyarlanmasının Hukukî Dayanağı 
 
404
§ 2. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
 
408
I. Kira Sözleşmesi Kurulurken Mevcut Olan Şartlarda Önemli Değişiklikler Meydana Gelmiş Olmalı 
 
409
II. Değişiklik Meydana Getiren Durum Öngörülemez Olmalı 
 
412
III. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmuş Olmalı 
 
418
IV. Edim İfa Edilmemiş veya İhtirazi Kayıtla İfa Edilmiş Olmalı 
 
419
V. Aşırı İfa Güçlüğü, Uyarlama Talep Eden Taraftan Kaynaklanmamış Olmalı 
 
421
VI. Kira Sözleşmesinde Uyarlamaya Engel Hüküm Bulunmamalı 
 
423
§ 3. TBK M. 138 HÜKMÜNÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANMASININ NETİCELERİ 
 
424
I. Genel Olarak 
 
424
II. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması 
 
425
III. Kira Sözleşmesinin Feshi 
 
431
Örnek Kararlar 
 
433
Kaynakça 
 
500
KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ
 
 
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
 
 
Öğretim Üyesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
503
II. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN ŞARTLARI 
 
506
A. Mevcut ve Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Bulunması 
 
507
1. Üç Taraflı Anlaşmayla Kira İlişkisinin Devri 
 
508
2. Kiracı ve Üçüncü Kişi Tarafından Yapılan Anlaşmaya Kiraya Verenin Onay Vermesi 
 
508
3. İş Yeri Kiralarında Kira İlişkisinin Devri 
 
512
III. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
516
A. Genel Olarak 
 
516
B. Devrin Gerçekleştiği An 
 
517
C. Taraf Değişikliği 
 
518
IV. SORUMLULUK 
 
519
Sonuç 
 
522
Örnek Yargıtay Kararları 
 
524
KİRA TESPİTİ
 
 
Prof. Dr. Murat DOĞAN
 
 
§ 1. KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (BELİRLENMESİ) KAVRAMI VE UYGULAMA ALANI 
 
541
I. Kira Bedelinin Tespiti Kavramı 
 
541
II. Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı 
 
545
A. Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümlerin Konu Bakımından Uygulama Alanı 
 
545
B. Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulama Alanı 
 
551
1. Genel Olarak Kira Tespitine İlişkin Hükümlerin Uygulanma Zamanı 
 
551
2. Ertelemeye Tabi Kira Sözleşmeleri Bakımından Kira Tespitine İlişkin Hükümlerin Uygulanma Zamanı 
 
552
§ 2. KİRA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR (KİRA BEDELİNİN ARTIRILMASI VEYA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER) 
 
555
I. Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Anlaşma (Hüküm) Bulunması 
 
556
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Yenilenen (Uzayan) Kira Dönemi İçin Kira Artışına İlişkin Anlaşma (Hüküm) Bulunması 
 
557
1. Sözleşmede Kira Bedelinde Artış Yapılacağı Kararlaştırılmış Olmalı 
 
558
a. TÜİK’in Belirlediği Değişim Oranının Esas Alınmalı 
 
561
B. Bir Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışına İlişkin Hüküm Bulunması 
 
567
1. Kural: Kira Artışına İlişkin Anlaşmanın Geçerli Olması 
 
567
a. Artışın Oran Olarak Belirlenmiş Olması 
 
568
b. Artışın Maktu Olarak Belirlenmiş Olması 
 
568
c. Artışın Bir Yıldan Daha Uzun Süre Geçtikten Sonra Uygulanacağının Kararlaştırılmış Olması 
 
570
d. Anlaşmada Artış Yapılacağının Kararlaştırılmış, Ama Artış Oranı veya Miktarının Belirlenmemiş Olması 
 
570
C. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışına İlişkin Hüküm Bulunması 
 
571
D. Artış Oranı Kararlaştırılmış Olmasına Rağmen Uygulanmamış Olmasının Sonraki Yıllardaki Kira Artışlarına Etkisi 
 
571
E. Konut Kiralarında Getirilen Yüzde 25’lik Sınırlama 
 
572
1. Genel Olarak 
 
572
2. Hükmün Uygulama Şartları 
 
573
3. Hükmün Kapsamı 
 
575
4. Hükmün Uygulanmasının Sonuçları: Yüzde 25 ile Sınırlı Kira Bedeli Artışı 
 
576
II. Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hüküm Bulunmaması (Kira Bedelinin Dava Yoluyla Tespiti) 
 
577
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Yenilenen Kira Dönemine İlişkin Kira Bedelinin Dava Yoluyla Tespitine İlişkin Esaslar 
 
578
1. Genel Olarak 
 
578
2. Kira Bedelinin Tespitinde Göz Önünde Tutulacak Ölçütler 
 
579
a. Tüfe Artış Oranı 
 
579
b. Kiralananın Durumu 
 
581
c. Hakkaniyet 
 
582
B. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinde İndirim Yapılmasına İlişkin Esaslar 
 
583
C. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışına İlişkin Esaslar 
 
584
III. Beş Yıldan Uzun Süreli veya Beş Yıldan Sonra Uzayan (Yenilenen) Sözleşmelerde Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
585
A. Rayiç Kira Bedeli Kavramı 
 
585
B. Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesinin İstenebileceği Sözleşmeler 
 
587
1. Süre Bakımından 
 
587
a. Beş Yıldan Uzun Süreli Sözleşmeler 
 
587
aa. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 
 
587
bb. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
 
588
b. Beş Yıldan Sonra Uzayan (Yenilenen) Sözleşmeler 
 
588
aa. Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi 
 
589
bb. Bir Yıldan Uzun Beş Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmesi 
 
591
cc. Beş Yıl Süreli Kira Sözleşmesi 
 
592
dd. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
 
593
c. Her Beş Yıldan Sonraki Kira Yılında 
 
593
2. Kapsam Bakımından 
 
594
a. Kira Bedelinde Artışın Kararlaştırıldığı Sözleşmeler 
 
594
b. Kira Bedelinde Artışın Kararlaştırılmadığı Sözleşmeler 
 
595
C. Rayiç Kira Tespitini İsteyebilecekler 
 
596
D. Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar 
 
597
1. Tüfe Artış Oranı 
 
597
2. Kiralananın Durumu 
 
599
3. Emsal Kira Bedelleri 
 
599
a. Yakın Tarihlerde Akdedilmiş Kira Sözleşmeleri Olmalı 
 
601
b. Kiralananla Aynı veya Yakın Bölgedeki Taşınmazlara İlişkin Akdedilmiş Kira Sözleşmeleri Olmalı 
 
601
c. Özellikleri Aynı veya Benzer Olan Kiralananlara İlişkin Sözleşmeler Olmalı 
 
602
d. Olağan Şartlar Altında Yapılmış Sözleşmeler Olmalı 
 
602
4. Hakkaniyet 
 
603
IV. Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırıldığı Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
604
A. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu Karşısında Kira Bedelinin Yabancı Para Cinsinden Belirlenebilmesi Sorunu 
 
606
B. Kira Bedellerinin Yabancı Para Cinsinden Belirlendiğinin Kabul Edildiği Durumlar 
 
610
1. Yabancı Para 
 
610
3. Kıymetli Maden (Altın, Gümüş vb.) Cinsinden Kararlaştırılan Kira Bedellerinin Durumu 
 
612
C. Kira Bedelinin Yabancı Olarak Kararlaştırıldığı Hallerde Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar 
 
612
1. Kural: Beş Yıl Boyunca Kira Bedelinde Değişiklik Yapılamaması 
 
613
a. Genel Olarak 
 
613
b. Kira Bedelinde Artışın Anlaşmayla Kararlaştırılamaması 
 
613
c. Kira Bedelinde Artışın Dava Yoluyla Talep Edilememesi 
 
615
2. İstisna: Aşırı İfa Güçlü Sebebiyle Değişiklik Yapılabilmesi 
 
615
3. Beş Yıldan Sonra Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar 
 
616
4. Beş Yılın Sonunda Yapılacak Değişikliğin Hangi Para Birimi Üzerinden Yapılacağı Sorunu 
 
617
§ 3. KİRA TESPİTİ DAVASI 
 
618
I. Kira Tespiti Davası Kavramı ve Hukuki Niteliği 
 
618
A. Kira Tespit Davası Kavramı ve Hukuki Dayanağı 
 
618
B. Kira Tespit Davasının Hukuki Niteliği 
 
619
II. Kira Tespiti Davasının Konusu 
 
621
III. Kira Tespiti Davasının Şartları 
 
622
IV. Kira Tespiti Davasının Tarafları 
 
622
A. Davacı 
 
622
1. Kiraya Veren 
 
623
2. Yeni Malik 
 
625
3. Kiracı 
 
627
4. Kira İlişkisini Devralan Kiracı 
 
628
5. Kiraya Verenden Olan Alacağı Sebebiyle Kira Bedelini Haczettiren Alacaklı 
 
628
B. Davalı 
 
630
V. Kira Tespiti Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
630
A. Yetkili Mahkeme 
 
630
B. Görevli Mahkeme 
 
631
VI. Kira Tespiti Davasında İspat 
 
632
VII. Kira Tespiti Davasının Açılabileceği Süre 
 
634
A. Kira Tespit Davasının Süreye Tabi Olmaması 
 
634
B. Kira Tespit Davasında Verilen Hükmün Geçmişe Etkili Uygulanması 
 
635
1. Yeni Kira Döneminden Önce Dava Açılmış Olması 
 
636
2. Yeni Kira Döneminden Önce Kira Bedelinin Artırılacağına Dair Yazılı Bildirim Yapılmış Olması 
 
638
3. Kira Sözleşmesinde Yeni Kira Döneminde Kira Bedelinin Artırılacağına İlişkin Bir Hüküm Bulunması 
 
640
C. Kiraya Verenin Kira Bedelini İhtirazı Kayıt Koymaksızın Almasının Kira Tespit Davası Açılmasına Etkisi 
 
642
D. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Kira Tespit Davasında Verilen Kararın Uygulanma Zamanı 
 
643
VIII. Kira Tespiti Davasında Verilecek Hüküm ve İcrası 
 
645
Kira Tespitine İlişkin Kararlar 
 
648
Kaynakça 
 
726
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 
 
Burak BABACAN
 
 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
 
 
I. GİRİŞ 
 
727
II. OLAĞAN FESİH 
 
728
A. Belirli Süreli Sözleşmelerde 
 
728
B. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde 
 
730
III. OLAĞANÜSTÜ FESİH 
 
735
A. Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
 
736
B. Kiracının; Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna Aykırı Davranması Dolayısıyla Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
752
C. Önemli Sebepler 
 
760
D. Kiracının İflası 
 
768
E. Kiracının Ölümü 
 
772
IV. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
774
A. Bildirim Yoluyla 
 
774
B. Dava Yoluyla 
 
784
a. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı 
 
785
b. Dava Süresinin Uzaması 
 
787
c. Dava Sebepleri 
 
788
Kaynakça 
 
874
KİRAYA VERENİN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ GEREKSİNİMİ, YENİDEN İNŞA VE İMAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇABİLMESİNİN ŞARTLARI (TBK md. 350–351)
 
 
Doç. Dr. Yıldırım KESER
 
 
I. KİRAYA VERENİN KONUT VE İŞYERİ GEREKSİNİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİNİ TALEP EDEBİLMESİ 
 
875
A. Konut Kavramı 
 
875
B. İşyeri Kavramı 
 
878
C. Kiraya Verenin Konut veya İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davasını Kim/Kimler İçin Açabileceği 
 
880
a. Kiraya Verenin Kendisi 
 
881
b. Kiraya Verenin Eşi 
 
882
c. Kiraya Verenin Altsoyu ve Üstsoyu 
 
883
d. Kiraya Verenin Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler 
 
884
e. Konut ve İşyeri İhtiyacının Varlığının Kabul Edilebileceği Durumlar 
 
885
f. Konut ve İşyeri İhtiyacının Gerçek ve Samimi Olması 
 
888
g. Konut veya İşyeri İhtiyacına Dayalı Tahliye Davası Açma Süresi 
 
892
h. Tahliye Kararı 
 
892
i. Yeniden Kiralama Yasağı 
 
892
II. YENİDEN İNŞA VE İMAR NEDENİYLE TAHLİYE 
 
892
A. Yeniden İnşa veya İmarın Gerekli Olması 
 
893
B. Yeniden İnşa veya İmar Nedeniyle Kiracının Kiralananı Kullanmayacak Olması Gerekir 
 
896
C. Yapılacak İnşa ve İmarın Hukuka Uygun Olması Gerekir 
 
897
D. Süre 
 
897
E. Eski Kiracının Yeniden Kiralama Hakkı 
 
898
III. YENİ MALİKİN KİRALANANA GEREKSENİMİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇILABİLMESİ 
 
899
A. Kiralananın Kira Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Edinilmesi Gerekir 
 
900
B. Yeni Malikin veya Yakınlarının Konut ve İşyeri Gereksinimi 
 
900
C. Kira Sözleşmesinin Tapuda Şerh Edilmemiş Olması Gerekir 
 
901
D. Edinme Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Durumu Kiracıya Yazılı Olarak Bildirmesi 
 
902
E. Dava Açma Süresi 
 
904
Örnek Yargıtay Kararları 
 
906
Kaynakça 
 
942
KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE
 
 
TAHLİYE DAVASI (TBK m.352)
 
 
Yasin KÖSE*
 
 
Hâkim
 
 
I. GİRİŞ 
 
943
II. TAHLİYE SEBEPLERİ 
 
944
A. Tahliye Taahhüdü 
 
944
a. Genel Olarak 
 
944
b. Şartları 
 
944
ba. Kiracı Tarafından Verilmiş Olmalı 
 
944
bb. Yazılı Olmalı 
 
946
bc. Kiralananın Tesliminden Sonra Verilmeli 
 
948
bd. Tahliye Tarihi Belli Olmalı 
 
950
B. İki Haklı İhtar 
 
953
a. Genel Olarak 
 
953
b. Şartları 
 
953
ba. İhtarların İkisi de Aynı Kira Dönemi İçinde Olmalı 
 
953
bb. İhtarlar Yazılı Olmalı 
 
954
bc. İhtarların Kira Bedelinin Ödenmesine Yönelik Olmalı 
 
954
bd. İhtarlar Haklı Olmalı 
 
955
be. İhtarlar Kiraya Veren Tarafından Yapılmalı 
 
957
C. Kiracıya veya Eşine Ait Konutun Bulunması 
 
959
a. Genel Olarak 
 
959
b. Şartları 
 
959
ba. Konut Kiracıya veya Birlikte Yaşadığı Eşine Ait Olmalı 
 
959
bb. Konut Oturmaya Elverişli Olmalı 
 
960
bc. Konut Kiralanan İle Aynı İlçe veya Belde Sınırlarında Olmalı 
 
961
bd. Kiraya Veren Sözleşme Kurulurken Durumu Bilmemeli 
 
961
III. TAHLİYE DAVALARININ TARAFLARI 
 
962
A. Davacı 
 
962
B. Davalı 
 
966
IV. TAHLİYE DAVALARINDA USULİ İŞLEMLER 
 
968
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
968
B. Dava Açma Süresi 
 
972
C. İspat 
 
975
D. Hüküm 
 
976
E. Kanun Yolları 
 
978
V. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
979
KONU İLE İLGİLİ İÇİHATLAR 
 
980
YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ (TBK m.352/1) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
 
980
İKİ HAKLI İHTAR (TBK M.352/2) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
 
994
KİRACIYA VEYA EŞİNE AİT KONUT BULUNMASI (TBK M.352/3) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
 
1014
USÛL İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
1020
Kaynakça 
 
1042
İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE
 
 
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
 
 
Yıldırım BAYRAK*
 
 
Emekli Hâkim/Noter
 
 
GENEL OLARAK 
 
1045
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAHLİYE YOLUYLA TAKİBE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ VE TAHLİYE YOLU İLE TAKİBE GİRİŞİLMESİ
 
 
§ 1. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAHLİYE YOLUYLA TAKİBE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ 
 
1047
I. TBK’NIN KİRA SÖZLEŞMESENE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 
1047
II. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
1049
A. Kiraya Veren ile Kiracı 
 
1049
B. Kiraya Verenler Arasında Takip Arkadaşlığı 
 
1049
C. Kiracılar Arasında Takip Arkadaşlığı 
 
1055
D. Kiralananın El Değiştirmesi 
 
1058
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
§ 2. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE 
 
1059
I. GENEL OLARAK 
 
1059
II. TARAFLAR 
 
1061
A. Alacaklı 
 
1061
B. Borçlu 
 
1063
1. Kiracı 
 
1063
2. Kefilin Hukuki Durumu 
 
1063
III. YETKİLİ İCRA DAİRESİ 
 
1066
A. Genel ve Özel Yetki Kuralları 
 
1068
1. Genel Yetki Kuralı 
 
1068
2. Özel Yetki Kuralları 
 
1068
a. Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Yetki Kuralı 
 
1068
b. Birden Fazla Borçlu Olduğu Halde Yetki 
 
1069
B. Yetki Sözleşmesinin Varlığı 
 
1069
IV. TAKİP TALEBİ 
 
1070
A. Genel Olarak 
 
1070
B. Takip Talebinin İçeriği 
 
1071
1. Alacaklı ve Borçlunun Adı Soyadı ve Adresleri 
 
1071
2. Kira Borcu 
 
1073
3. Kira Borcunun Usulüne Uygun Ödenmesi 
 
1080
a. Genel Olarak 
 
1080
b. Borcun Kapsamı 
 
1081
c. Borcun Tutarı ve Tespiti 
 
1084
d. Ödeme Yeri ve Şekli 
 
1086
e. Ödeme Zamanı 
 
1090
f. Süresinde ve Tam Ödemenin Hukuki Sonucu 
 
1093
4. Tahliye Talebi 
 
1094
5. Kira Sözleşmesi ve Takibe Eklenmesi 
 
1104
a. Sözlü (Şifahi) Kira Sözleşmesi 
 
1105
b. Yazılı Kira Sözleşmesi 
 
1107
V. ÖDEME EMRİ 
 
1109
A. Genel Olarak Ödeme Emri 
 
1109
B. Ödeme Emrinin İçeriği 
 
1115
1. Takip Talebine Uygunluk 
 
1115
2. Tahliye (Fesih) İhtarı 
 
1116
3. İtiraz Süresi 
 
1117
4. Kira Sözleşmesine İtirazla İlgili İhtar 
 
1120
5. Ödeme ve Tahliye İhtarı 
 
1120
6. Ödeme Emrinin İmzalanması 
 
1124
C. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
 
1124
1. Genel Olarak 
 
1124
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesinin Sonuçları 
 
1128
3. Kira Borcunun Ödenmesi 
 
1129
4. Kira Borcunun Ödenmemesi 
 
1133
5. Ödeme İtirazı 
 
1133
6. Haciz ve Tahliye Talebi 
 
1137
a. Tahliye Talebi 
 
1137
b. Alacaklının Haciz Talebi 
 
1141
7. Tahliye Kararı 
 
1141
D. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
 
1143
1. Kira Sözleşmesine İtiraz 
 
1145
a. Sözlü Kira Sözleşmesine İtiraz 
 
1146
b. Adi Yazılı Kira Sözleşmesine İtiraz 
 
1147
c. Noter Onaylı veya Düzenleme Şeklinde Yapılan Kira Sözleşmesine İtiraz 
 
1148
2. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi 
 
1150
a. Yalnız İtirazın Kaldırılması Talebi 
 
1150
b. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi 
 
1153
3. Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazlar 
 
1157
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
§ 3. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE 
 
1158
I. KAPSAMI 
 
1158
II. TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÜZERİNE TAKİP 
 
1159
III. TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ 
 
1162
A. İtirazın İspatı 
 
1164
B. İtirazın Kaldırılması Talebi 
 
1165
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
 
1168
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
§ 4. KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE 
 
1169
A. GENEL OLARAK 
 
1169
B. TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ 
 
1175
C. TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ 
 
1176
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
§ 5. ÖDEME VE TAHLİYE EMRİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI YARGILAMASI 
 
1180
I. GENEL OLARAK 
 
1180
II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE TAKİBİNDE 
 
1181
III. KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE TAKİBİNDE 
 
1181
IV. YARGILAMA USULÜ 
 
1182
A. Duruşma ve Ön İnceleme 
 
1182
1. İnceleme Duruşmalı Yapılır 
 
1182
2. Ön İnceleme ve Kapsamı 
 
1183
3. İcra Mahkemesinin İmza İncelemesi Yapması 
 
1184
4. İcra Mahkemesinin İnceleyemeyeceği Hususlar 
 
1185
ALTINCI BÖLÜM
 
 
TAHLİYE KARARININ İCRASI ve KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI
 
 
§ 6. TAHLİYE KARARININ İCRASI VE HAPİS HAKKI 
 
1186
I. GENEL OLARAK 
 
1186
II. TAŞINMAZDA BORÇLUNUN BULUNMASI HALİNDE KARARIN İCRASI 
 
1187
A. Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle (Temerrüt Sebebiyle) İlamsız Tahliye Takibinde 
 
1187
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle ilamsız Tahliye Takibinde 
 
1191
III. BORÇLUNUN TAŞINMAZDAN ZORLA TAHLİYESİ VE TESLİMİ 
 
1193
IV. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 
 
1199
A. Genel Olarak 
 
1199
B. Resmi Vesika Sayılabilecek Belgeler 
 
1203
C. İcra Mahkemesinin Yapacağı İnceleme 
 
1204
V. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 
 
1205
A. Genel Olarak 
 
1205
B. Hapis Hakkının Kapsamı Ve Şartları 
 
1206
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
TAHLİYE KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI
 
 
§ 8. İSTİNAF KANUN YOLU 
 
1208
I. GENEL OLARAK 
 
1208
II. İSTİNAF KANUN YOLUNA KONU OLAMAYACAK İCRA MAHKEMESİ KARARLARI 
 
1208
A. İcra ve İflas Kanunu Madde 363’de Sayılan Kararlardan Olmaması 
 
1208
B. İstinafa Kanun Yoluna Konu Olabilecek İcra Mahkemesi Kararları 
 
1210
1. Nihai karar Olması 
 
1210
a. Usule İlişkin Nihai Kararlar 
 
1211
b. Görevsizlik ve Yetkisizlik Üzerine Verilen Kararlar 
 
1211
c. Derdestlik Sebebiyle Usulden Ret Kararları 
 
1212
d. Kesin Hüküm Sebebiyle Ret Kararı 
 
1213
2. Hâkimin Yasaklılığı Sebebiyle Çekinme veya Reddi Sebebiyle Çekilme Kararı 
 
1214
3. Davanın Açılmamış Sayılmasına İlişkin Kararlar 
 
1214
III. ESASA İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR 
 
1215
IV. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLARIN PARASAL SINIRI (İİK M.363’te Belirlenen Parasal Sınırın Üzerinde Olması) 
 
1215
V. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU 
 
1216
A. İstinaf Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler 
 
1216
B. Bölge Adliye Mahkemelerinde Görev ve Yetki 
 
1217
C. İcra Mahkemesi Kararlarına İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi 
 
1217
D. İstinaf Kanun Yoluna Başvurmanın İcra ve İflas Takibi Prosedürüne Etkisi 
 
1217
§ 9. TEMYİZ KANUN YOLU 
 
1219
I. TEMYİZE BAŞVURU ŞARTLARI VE BU ŞARTLARIN İNCELENMESİ 
 
1219
II. TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURUNUN İCRAYA ETKİSİ 
 
1222
III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI 
 
1224
KAYNAKÇA 
 
1228
Kavramlar Dizini 
 
1233
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat