Aleyhe Değiştirme (reformatio in peiuse) Yasağı Uğur Ersoy

Ceza Muhakemesi HukukundaAleyhe Değiştirme (reformatio in peiuse) Yasağı


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
432
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051467696
Boyut
16x24
Baskı
198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 98 puan kazanacaksınız)
   98

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSOY

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϳ
İÇİNDEKİLER ϵ
KISALTMALAR. ϭϱ
GİRİŞ .19
BİRİNCİ BÖLÜM
İKİ İZLİ YAPTIRIM SİSTEMİ, CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI,
HUKUKİ ÇARE VE KANUN YOLU KAVRAMLARI İLE
BUNLARIN ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI BAKIMINDAN
ARZ ETTİĞİ ÖNEM
§ϭ. İki İzli Yaptırıŵ ;İki İzlilikͿ Sisteŵi Ϯϵ
I. GeŶel Olarak. Ϯϵ
II. Türk Ceza KaŶuŶu’Ŷda Kaďul EdileŶ Yaptırıŵ Sisteŵi ϯϭ
III. CezaŶıŶ AŶlaŵ ǀe GaLJesiŶi AçıklaLJaŶ Görüşler ϯϳ
ϭ. Kefaret DüşüŶĐesi ;Mutlak TeoriͿ ϯϴ
Ϯ. GeŶel ǀe Özel ÖŶleŵe DüşüŶĐesi ;Nisďi TeoriͿ ϰϬ
ϯ. Karŵa Teori . ϰϮ
IV. GüǀeŶlik TedďirleriŶiŶ Esası ǀe AŵaĐı ϰϮ
§Ϯ. Ceza MuhakeŵesiŶiŶ AŵaĐı, Hukuki Çare ǀe KaŶuŶ Yolu Kaǀraŵları ϱϯ
I. Ceza MuhakeŵesiŶiŶ AŵaĐı. ϱϰ
II. Hukuki Çare ǀe KaŶuŶ Yolu Kaǀraŵları ϱϴ
III. Ceza Muhakeŵesi KaŶuŶu’Ŷda Hukuki Çare ǀe KaŶuŶ YollarıŶa
İlişkiŶ Kaďul EdileŶ Sisteŵ ϲϯ
IV. Ceza MuhakeŵesiŶiŶ ǀe KaŶuŶ YollarıŶıŶ AŵaĐıŶıŶ AleLJhe
Değiştirŵe Yasağı BakıŵıŶdaŶ Arz Ettiği ÖŶeŵ . ϲϰ
10 İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM
ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞININ ORTAYA ÇIKIŞI,
KAVRAMSAL GELİŞİM SÜRECİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA
DÜZENLENİŞ BİÇİMİ, DOGMATİK ESASI,
ANLAMI, AMACI VE KAPSAMI
§ϭ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ OrtaLJa Çıkışı ǀe Kaǀraŵsal Gelişiŵ SüreĐi ϲϳ
I. GeŶel Olarak. ϲϳ
II. Roŵa Hukuku. ϲϳ
III. AlŵaŶ Hukuku ϳϬ
IV. OsŵaŶlı Hukuku . ϴϳ
V. CuŵhuriLJet SoŶrası Türk Hukuku. ϴϴ
ϭ. YasağıŶ LehiŶde İleri SürüleŶ Görüşler ϵϬ
a. KazaŶılŵış Hak DüşüŶĐesi. ϵϮ
ď. Talep Dışı Karar Verŵe Yasağı Görüşü ϵϱ
Đ. HükŵüŶ TeŵLJiz EdilŵeLJeŶ KısıŵlarıŶıŶ KesiŶleşeĐeği
Görüşü ϵϱ
d. Sözlülük ;ViĐahilikͿ İlkesi . ϵϲ
e. Adalet DüşüŶĐesi ϵϲ
f. Kaŵu Yararı Görüşü ϵϳ
g. Kapsaŵlı Görüş . ϵϳ
Ϯ. YasağıŶ AleLJhiŶde İleri SürüleŶ Görüşler ϵϵ
a. Adalet İlkeleriŶe ALJkırılık ϭϬϬ
ď. Üst MahkeŵeŶiŶ YetkisiŶiŶ KısıtlaŶŵası ϭϬϬ
Đ. Yargılaŵa Hukuku Kuralları İle ULJuŵlu Olŵaŵası . ϭϬϭ
§Ϯ. Teriŵ ǀe TaŶıŵ SoruŶu. ϭϬϭ
§ϯ. Aǀrupa Birliği MükteseďatıŶda ǀe Karşılaştırŵalı Hukukta AleLJhe
Değiştirŵe Yasağı ϭϭϮ
I. Aǀrupa Birliği MükteseďatıŶdaki Duruŵ ϭϭϮ
II. Karşılaştırŵalı Hukuktaki Duruŵ ϭϭϰ
ϭ. AlŵaŶLJa. ϭϭϰ
Ϯ. FraŶsa ϭϭϳ
ϯ. İtalLJa ϭϭϳ
ϰ. MaĐaristaŶ. ϭϭϴ
ϱ. RusLJa FederasLJoŶu ϭϭϵ
ϲ. RoŵaŶLJa ϭϭϵ
İçindekiler 11
ϳ. Aŵerika Birleşik Deǀletleri. ϭϭϵ
ϴ. İŶgiltere ϭϮϬ
ϵ. AǀusturLJa. ϭϮϬ
ϭϬ. İsǀiçre. ϭϮϭ
§ϰ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ Dogŵatik Esası ǀe Teŵeli . ϭϮϮ
I. YasağıŶ Ceza Muhakeŵesi DogŵatiğiŶdeŶ Türediği Görüşü . ϭϮϯ
ϭ. KesiŶ Hüküŵ Öğretisi ;Die ReĐhtskraftlehreͿ ϭϮϯ
Ϯ. Kaŵusal CezalaŶdırŵa YetkisiŶiŶ KaLJďedilŵesi Öğretisi ;Die
Idee der VerǁirkuŶgͿ. ϭϮϴ
ϯ. Hukuksal/Hukuki İLJilik Öğretisi ;Die ReĐhtsǁohltatlehreͿ. ϭϯϮ
II. YasağıŶ Diğer Hukuki MüesseselerdeŶ Türediği Görüşü ϭϯϴ
ϭ. Hukuk Deǀleti Öğretisi . ϭϯϴ
Ϯ. ͞Ŷe ďis iŶ ideŵ͟ Öğretisi ϭϰϴ
ϯ. GüǀeŶiŶ KoruŶŵası Öğretisi ;Der GruŶdsatz des
VertraueŶssĐhutzesͿ ϭϱϯ
ϰ. Adil YargılaŶŵa Hakkı Öğretisi. ϭϱϵ
ϱ. Hukuki DiŶleŶilŵe Hakkı Öğretisi ϭϲϵ
ϲ. SilahlarıŶ Eşitliği Öğretisi ϭϳϮ
ϳ. İŶsaŶ OŶuruŶuŶ KoruŶŵası Öğretisi ;Der SĐhutz der
MeŶsĐheŶǁürdeͿ. ϭϳϴ
§ϱ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ AŶlaŵı ǀe AŵaĐı . ϭϴϴ
§ϲ. GüǀeŶlik Tedďirleri ǀe AleLJhe Değiştirŵe Yasağı ArasıŶdaki İlişki ϭϵϱ
§ϳ. ͞AleLJhe͟ Kaǀraŵı ϮϬϳ
I. AleLJhe KaǀraŵıŶıŶ BelirleŶŵesiŶde Dikkate AlıŶaĐak KıstasıŶ
Tespiti . ϮϬϴ
II. AlŵaŶ Federal Yüksek Mahkeŵesi İçtihatlarıŶdaki Duruŵ Ϯϭϰ
ϭ. ͞GeŶel-Oďjektif Kıstas͟a İlişkiŶ AlŵaŶ Federal Yüksek
MahkeŵesiŶiŶ Görüşü. Ϯϭϰ
Ϯ. ͞Soŵut-Suďjektif Kıstas͟a İlişkiŶ AlŵaŶ Federal Yüksek
MahkeŵesiŶiŶ Görüşü. Ϯϭϱ
ϯ. ͞Suďjektif Kıstas͟a İlişkiŶ AlŵaŶ Federal Yüksek
MahkeŵesiŶiŶ Görüşü. Ϯϭϲ
III. DoktriŶdeki Tartışŵalar Ϯϭϴ
ϭ. GeŶel-Oďjektif Görüşler ;GeŶerell-oďjektiǀe AŶsiĐhteŶͿ. Ϯϭϵ
a. GaŶske TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş Ϯϭϵ
ď. BruŶs TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş. ϮϮϬ
12 İçindekiler
Đ. Gerhardt TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş . ϮϮϭ
d. GrethleiŶ TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş. ϮϮϯ
e. Frisch TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş ϮϮϯ
f. Kretschŵer TarafıŶdaŶ SaǀuŶulaŶ Görüş . ϮϮϲ
Ϯ. Soŵut-Suďjektif Görüşler ;KoŶkret-iŶdiǀiduelle AŶsiĐhteŶͿ . Ϯϯϰ
IV. DeğerleŶdirŵe . Ϯϯϱ
§ϴ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ Kapsaŵı Ϯϯϲ
I. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ KoŶu BakıŵıŶdaŶ Kapsaŵı ϮϰϮ
II. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ İçerik BakıŵıŶdaŶ Kapsaŵı Ϯϱϰ
ϭ. CezaŶıŶ Türü ǀe Miktarı. Ϯϱϰ
Ϯ. FiiliŶ Hukuksal NiteleŶdirŵesi ;SĐhuldspruĐhͿ Ϯϱϵ
ϯ. Adli Para Cezası Ϯϳϳ
ϰ. Tekerrür. Ϯϴϭ
ϱ. Hapis CezasıŶıŶ ErteleŶŵesi Ϯϴϳ
ϲ. Müsadere ϮϵϮ
ϳ. Belli Hakları KullaŶŵaktaŶ YoksuŶ Bırakılŵa Ϯϵϲ
ϴ. İtiLJadi Suçlular, Suçu Meslek EdiŶeŶ Kişiler ǀe Örgüt
MeŶsuďu Suçlular Ϯϵϳ
§ϵ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶda Esas AlıŶaĐak SoŶuç CezaŶıŶ
BelirleŶŵesi Ϯϵϵ
I. GeŶel Olarak. Ϯϵϵ
II. İlk DereĐe MahkeŵesiŶĐe SaŶık HakkıŶda ULJgulaŶaŶ Takdiri
İŶdiriŵ NedeŶleriŶiŶ YalŶızĐa SaŶık LehiŶe YapılaŶ KaŶuŶ Yolu
BaşǀurusuŶdaŶ SoŶra VerileĐek YeŶi Hüküŵde ULJgulaŶıp
ULJgulaŶaŵaLJaĐağı . ϯϬϬ
III. İlk DereĐe MahkeŵesiŶĐe ULJgulaŶŵaLJaŶ Nitelikli Hale İlişkiŶ
NedeŶleriŶ YalŶızĐa SaŶık LehiŶe YapılaŶ KaŶuŶ Yolu
BaşǀurusuŶdaŶ SoŶra VerileĐek YeŶi Hüküŵde ULJgulaŶıp
ULJgulaŶaŵaLJaĐağı . ϯϬϭ
IV. İlk DereĐe MahkeŵesiŶĐe VerileŶ HükŵüŶde ULJgulaŶŵaLJaŶ
ZiŶĐirleŵe Suç ǀe Fikri İçtiŵa KuruŵlarıŶıŶ YalŶızĐa SaŶık LehiŶe
YapılaŶ KaŶuŶ Yolu Başǀurusu SoŶrasıŶda ULJgulaŶıp
ULJgulaŶaŵaLJaĐağı . ϯϬϮ
İçindekiler 13
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞIYLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR
§ϭ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ Diğer SaŶıklara Etkisi. ϯϬϵ
§Ϯ. SaǀĐılık TarafıŶdaŶ KaŶuŶ YoluŶa Başǀurulŵası . ϯϭϬ
§ϯ. KatılaŶ TarafıŶdaŶ KaŶuŶ YoluŶa Başǀurulŵası ϯϭϱ
§ϰ. HükŵüŶ YalŶızĐa SaŶık AleLJhiŶe KaŶuŶ YoluŶa GötürülŵesiŶe KarşıŶ
SaŶık LehiŶe Bozulŵası . ϯϭϲ
§ϱ. Göreǀsiz ǀe/ǀeLJa Yetkisiz MahkeŵeĐe VerileŶ Hüküŵlerle Hukuka
KesiŶ ALJkırılık Halleri BakıŵıŶdaŶ VerileŶ GöŶderŵe Kararları
BakıŵıŶdaŶ AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ ULJgulaŶaďilirliği ϯϭϳ
§ϲ. KaŶuŶ Yolu İŶĐeleŵesi SırasıŶda YeŶi Maddi VakıalarıŶ OrtaLJa
Çıkŵası ϯϮϮ
§ϳ. Lehe KaŶuŶ DeğerleŶdirŵesi İçiŶ VerileŶ İade Kararları. ϯϮϯ
§ϴ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ ULJgulaŶŵası SoŶuĐuŶda BelirleŶeĐek
CezaŶıŶ SeçeŶek Yaptırıŵlara Çeǀrilip ÇeǀrileŵeLJeĐeği ǀeLJa HükŵüŶ
AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri Bırakılŵası Kararı Verilip VerileŵeLJeĐeği. ϯϮϯ
§ϵ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶa ALJkırılık OluşturaŶ Bir DuruŵuŶ TeŵLJiz
Yolu İŶĐeleŵesi SırasıŶda Re’seŶ Dikkate AlıŶıp AlıŶaŵaLJaĐağı
Meselesi ϯϮϴ
§ϭϬ. Otoŵatik İstiŶaf DuruŵuŶda AleLJhe Değiştirŵe Yasağı Geçerlilik
KazaŶır ŵı? ϯϯϬ
§ϭϭ. SaŶığıŶ AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ ULJgulaŶŵasıŶdaŶ Vazgeçip
VazgeçeŵeLJeĐeği ϯϯϯ
§ϭϮ. KaŶuŶ YoluŶuŶ SıŶırlaŶdırılŵasıŶıŶ;Die ReĐhtsŵittelďesĐhräŶkuŶgͿ
AleLJhe Değiştirŵe Yasağı BakıŵıŶdaŶ Doğurduğu SoŶuçlar ϯϯϳ
§ϭϯ. Yargılaŵa Giderleri ϯϰϮ
§ϭϰ. HükŵüŶ Verilŵesi SırasıŶda YapılaŶ Hatalar ϯϰϱ
§ϭϱ. Koruŵa Tedďirleri NedeŶiLJle TazŵiŶat. ϯϱϵ
§ϭϲ. Koşullu Salıǀerŵe ϯϲϬ
§ϭϳ. ULJarlaŵa/KesiŶ Hüküŵde Değişiklik Yargılaŵası . ϯϲϭ
§ϭϴ. Hüküŵde Açık Hukuka ALJkırılıklarıŶ BuluŶŵası ϯϲϳ
§ϭϵ. DisipliŶ ǀe TazLJik Hapsi . ϯϲϵ
§ϮϬ. İŶfaz RejiŵiŶe İlişkiŶ Hüküŵler BakıŵıŶdaŶ YasağıŶ ULJgulaŶŵa
İŵkaŶı ϯϳϮ
§Ϯϭ. Üst DereĐe MahkeŵesiŶĐe VerileŶ Bozŵa KararıŶıŶ YoruŵuŶda Hata
Edilŵesi . ϯϳϮ
14 İçindekiler
§ϮϮ. DisipliŶ Hukuku BakıŵıŶdaŶ AleLJhe Değiştirŵe Yasağı ϯϳϯ
§Ϯϯ. Derdest Yargılaŵalarda BozŵaLJa İlişkiŶ ULJŵa Kararı Verilŵesi
SoŶrasıŶda KaŶuŶ Değişikliği ÜzeriŶe YapılaŶ ULJarlaŵa
YargılaŵasıŶda AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ ULJgulaŶaďilirliği. ϯϳϲ
§Ϯϰ. HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ Geri Bırakılŵası İle İlgili YaşaŶaďileĐek Bazı
Duruŵlar. ϯϳϳ
§Ϯϱ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ İhlali İddiasıŶıŶ AŶaLJasa MahkeŵesiŶe
YapılaĐak BireLJsel BaşǀuruLJa KoŶu Olup OlaŵaLJaĐağı. ϯϴϬ
§Ϯϲ. AleLJhe Değiştirŵe YasağıŶıŶ Hukuki Çare Türleri BakıŵıŶdaŶ
Gösterdiği Bazı Özel Duruŵlar ϯϴϮ
I. İtiraz . ϯϴϯ
II. İstiŶaf ϯϵϭ
III. TeŵLJiz ϯϵϯ
IV. KaŶuŶ YararıŶa Bozŵa . ϯϵϯ
V. YargılaŵaŶıŶ YeŶileŶŵesi ϯϵϰ
SONUÇ.ϯ9ϱ
KAYNAKÇA ϰ1ϯ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
3
32,67   
98,00   
4
24,50   
98,00   
5
20,58   
102,90   
6
17,31   
103,88   
7
14,98   
104,86   
8
13,23   
105,84   
9
11,87   
106,82   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
3
32,67   
98,00   
4
24,50   
98,00   
5
19,60   
98,00   
6
16,33   
98,00   
7
14,98   
104,86   
8
13,23   
105,84   
9
11,87   
106,82   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
3
32,67   
98,00   
4
24,50   
98,00   
5
20,58   
102,90   
6
17,31   
103,88   
7
14,98   
104,86   
8
13,23   
105,84   
9
11,87   
106,82   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
3
32,67   
98,00   
4
24,50   
98,00   
5
19,60   
98,00   
6
16,33   
98,00   
7
14,98   
104,86   
8
13,23   
105,84   
9
11,87   
106,82   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
3
32,67   
98,00   
4
24,50   
98,00   
5
20,58   
102,90   
6
17,31   
103,88   
7
14,98   
104,86   
8
13,23   
105,84   
9
11,87   
106,82   
Kapat