Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi Umut Yeniocak

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
567
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266195
Boyut
19x24
Baskı
5225,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 225 puan kazanacaksınız)
   225
KARGO BEDAVA

Doç. Dr. Umut YENİOCAK

 

Konu Başlıkları
- Sözleşme Yönetimine İlişkin Uyarılar ve İpuçları
- Yeni Tarihli Çok Sayıda Yargıtay Kararı
Sözleşme Hazırlama Seminer Notları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
İkinci Baskıda Neler Yaptık? 11
Dördüncü Baskı İçin… 12
Beşinci Baskı İçin… 13
Kısa İçindekiler 17
İçindekiler 19
Kısaltmalar 25
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 27
I. Sözleşme Nedir? 29
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke 30
Sözleşmenin Serbestçe Düzenlenebilmesi (Sözleşme Özgürlüğü) 30
Sözleşme İlişkisinin Sadece Taraflar Arasında Geçerli Olması (Sözleşmenin Nispiliği) 31
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur? 32
Sözleşme Kurmaya Yönelik İrade Beyanının Bağlayıcılığı 33
Süre Sınırı Konularak Yapılan Öneri (İcap) 33
Süre Sınırı Konulmadan Yapılan Öneri (İcap) 34
Teyit Mektubu Gönderilmesi 36
Fatura Gönderilmesi 36
Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 37
Tarife veya Fiyat Listesi Gönderilmesi 38
ÖRNEK KARAR 39
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı 40
ÖRNEK KARAR 40
Yazılı Sözleşme Kullanmanın Önemi 41
Yazılı İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 43
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması 44
ÖRNEK KARAR 47
ÖRNEK KARAR 48
YARGITAY KARARLARI 50
1.1. CULPA IN CONTRAHENDO (Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kusurlu Davranış) 50
1.2. ÖN SÖZLEŞME (Sözleşme Kurma Vaadi) 65
1.3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 67
1.4. SÖZLEŞMENİN YORUMU 80
1.5. FATURA VE TEYİT MEKTUBU 88
1.6. SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KURALI 109
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 149
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 151
Sözleşmede Tarafların Belirlenmesi 151
Gerçek Kişiler 151
Ticaret Şirketleri (Anonim, Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif) 151
Adi Ortaklıklar 151
Miras Ortaklıkları 152
Temsil (İmza) Yetkilerinin Araştırılması 153
Şirketler 153
İmza (TBK m. 15) 154
Elektronik İmzanın Kullanılamayacağı İşlemler 155
ÖRNEK KARAR 156
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar? 157
Tanımların Sözleşmenin Yorumu Aşamasında Sağlayacağı Yarar 157
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli? 158
ÖRNEK KARAR 159
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 160
Tarafların Borçlarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar 160
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 162
Faiz Çeşitleri 162
Ticari İşlerde Faiz Oranının Belirlenmesi 163
Ticari İş Nedir? 164
Anapara Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat 164
3095 Sayılı Kanun’da Anapara Faizi (Akdî Faiz) 164
Bakanlar Kurulu Kararı (2005/9831) 164
Anapara Faizine (Akdî Faize) Getirilen Sınır (TBK m. 88) 165
Temerrüt Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat 165
3095 Sayılı Kanun’da Temerrüt Faizi 165
Temerrüt (Gecikme) Faizine Getirilen Sınır (TBK m. 120) 166
ÖRNEK KARARLAR 168
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 170
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak? 172
Damga Vergisi Kanunu ne diyor? 172
Damga Vergisi Kanunu (m. 14) 172
ÖRNEK KARAR 173
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 175
Ceza Koşulu ile Borç Arasındaki İlişki (TBK m.179) 175
ÖRNEK KARARLAR 176
ÖRNEK KARARLAR 177
Cezanın İndirilmesi ve İstisnası 178
Tacir Kimdir? 178
Ticari İşletme Nedir? 178
Esnaf Kime Denir? 178
ÖRNEK KARARLAR 179
Ceza Koşulu ve Götürü Tazminat Ayırımı 179
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler 181
ÖRNEK KARAR 183
Yazılı Şekil (TBK m. 14) 183
Sözleşmenin Uyarlanması (TBK m. 138) 185
ÖRNEK KARARLAR 187
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 189
İfa İmkânsızlığı Hâlinde Kural (TBK m. 136) 189
ÖRNEK KARARLAR 190
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar? 192
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 193
ÖRNEK KARAR 194
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 195
Temerrütte İhtar Şartı 195
Tacirler Arası İhtar Göndermede Şekil Kuralı (TTK m. 18/3) 196
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi 197
Elektronik Tebligat (Tebligat Kanunu m. 7/A) 197
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 198
Konaklama Yerleri, Otoparklar, vb. İşletmeler İçin Geçerli Kural! 199
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 200
Genel Yetki Kuralları 200
ÖRNEK KARARLAR 201
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli? 203
Devredenin Sorumluluğu 203
Alacağın Devrinde Dikkat Edilecek Noktalar 204
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 205
Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih 205
Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri 206
ÖRNEK KARARLAR 208
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir? 210
YARGITAY KARARLARI 212
2.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 212
2.2. FAKS – ÖNERİ – KABUL 221
2.3. İMZA 230
2.4. SÖZLEŞMEDE SONRADAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE ŞEKİL KURALI 231
2.5. FAİZ TÜRLERİ VE ÜST SINIR UYGULAMASI 238
2.6. E–MAIL – AYIP İHBARI 283
2.7. SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 287
2.8. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) 302
2.9. DAMGA VERGİSİ 336
2.10. İFA İMKÂNSIZLIĞI 347
2.11. MÜCBİR SEBEP 364
2.12. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) 378
2.13. YETKİ SÖZLEŞMESİ 392
2.14. SÖZLEŞMENİN DİLİ 410
2.15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 429
2.16. SÖZLEŞME SONRASI REKABET YASAĞI 455
2.17. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 471
BÖLÜM 3: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR 477
I. Genel İşlem Koşullarına (Standart Sözleşmelere) İlişkin Kurallar 479
Sözleşmede İradenin Önemi 479
Ya İmzala ya da Satın Alma! 480
Türk Borçlar Kanunu’nun Standart Sözleşmelere Müdahalesi 481
Kanundaki Tanım (TBK m. 20) 481
Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kurallar 481
Sözleşme Hükmünün Yazılmamış Sayılması (TBK m. 21) 482
ÖRNEK KARARLAR 483
Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi (TBK m. 22) 487
Anlamı Belirsiz Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması (TBK m. 23) 487
Tek Taraflı Değiştirme Yasağı (TBK m. 24) 487
İçerik Denetimi (TBK m. 25) 487
ÖRNEK KARARLAR 488
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde Haksız Rekabet Kuralları 490
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi 493
Sözleşmede Ödeme Gününün Belirtilmemesi ve İhtarsız Temerrüt Kuralı 494
60 Günlük Ödeme Süresi Sınırı 494
Alacaklı Taraf KOBİ veya Borçlu Taraf Büyük Ölçekli İşletme ise? 495
Faiz Kuralı 495
Gecikme Faizi Ödenmeyeceği Kararlaştırılamaz! 495
Sözleşmede Faiz Hükmünün Olmadığı ya da Geçersiz Olduğu Durumda 495
Taksitle Ödeme Anlaşmalarının KOBİ’lere Karşı Geçersizliği! 496
KOBİ Nedir? 496
Mikro İşletme Ölçütleri 497
Küçük İşletme Ölçütleri 497
Orta Büyüklükteki İşletme Ölçütleri 497
Büyük İşletme Ölçütleri 497
YARGITAY KARARLARI 498
3.1. GENEL İŞLEM KOŞULLARI (Standart Sözleşmeler) 498
3.2. MAL VE HİZMET TEDARİK SÖZLEŞMELERİ (TTK 1530/2 vd.) 549
Kavramlar Dizini 555
Madde Dizini 559
Yargıtay Kararları Dizini 563

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
   
   
Kapat