Ceza Muhakemesi Hukuku ( 3 Cilt ) Yener Ünver

Ceza Muhakemesi Hukuku ( 3 Cilt )


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
2156
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007456
Boyut
16x24
Baskı
15Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR VE İŞARETLER XLIII


CİLT 1

1. KISIM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
§ 1. KAVRAM 1
§ 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 3
§ 3. YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALMAYAN KURUM VE KAVRAMLAR 5
I. ŞAHSİ DAVA. 6
II. ŞAHSİ HAK DAVASI 7
III. YASAK HAKLARIN İADESİ 9
IV. CEZA KARARNAMESİ 9
V. ACELE İTİRAZ 10
VI. KEFALETLE SALIVERME 10
VII. KURAL OLARAK GIYABİ TUTUKLAMA 10
VIII. KARAR DÜZELTME 11
IX. CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 12
X. YÜRÜRLÜK KANUNU İLE KALDIRILAN KANUNLAR 12
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ 13
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI 13
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU 21
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 24
I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER 24
1. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 24
2. İŞKENCE YASAĞI 26

X İçindekiler

3. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 27
4. ADİL (DÜRÜST) YARGILANMA HAKKI 30
a) Genel Olarak 30
b) Silahların Eşitliği 34
c) Bağımsız ve Tarafsız Hâkim 39
d) Meram Anlatma 39
e) Savunma Hakkı 44
f) Makul Sürede Yargılanma Hakkı 54
g) Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 68
5. İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI 69
6. MASUM SAYILMA HAKKI 70
7. DOKÜMAN OLUŞTURMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DOSYAYI İNCELEME HAKKI 76
II. DEVLETİN YARGI VE CEZA TEKELİNE SAHİP OLMASI 78
III. KIYASIN MÜMKÜN OLMASI 78
IV. MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 82
1. CEZA MUHAKEMESİNİN KAMUSALLIĞI İLKESİ 82
2. DOĞAL YARGIÇ İLKESİ 85
3. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 87
a) Genel Olarak 87
b) İlkenin İstisnaları 90
c) İlkenin Sonucu 92
d) Maslahata Uygunluk İlkesi 92
e) Karşılaştırmalı Hukuk 96
4. DAVASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ 100
a) Asli Dava-Tali Dava Ayrımı 100
b) İlke 101
c) İlkenin İstisnaları 110
V. MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER 111
1. SÖZLÜLÜK İLKESİ 111
2. ALENİLİK İLKESİ 114
a) Genel Olarak 114
b) Alenilik ve Gizlilik İlişkisi 120
VI. İSPATA İLİŞKİN İLKELER 122
1. DELİLLERİN KOLEKTİFLİĞİ İLKESİ 122
2. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 125

İçindekiler XI
3. DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ 128
4. DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ - SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ 134
a) İlke 134
b) Sınırlandırılması 141
c) İstisnaları 143
5. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 144
6. NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE İLKESİ 157
7. FARKLI YARGI YERLERİNİN TESPİTLERİNİN BAĞLAYICILIĞI 161
a) Genel Olarak 161
b) İdari Yargıda Verilen Hükümlerin Ceza Mahkemelerini Bağlayıcılığı 168
aa) Mevzuat, Doktrin ve Uygulamadaki Durum 168
bb) Hukukun Birliği-Bütünlüğü Açısından Değerlendirme 173
cc) Kesin Hüküm Kavramı Açısından Değerlendirme 174
§ 8. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 176
I. BİRİNCİ DERECE MUHAKEME 176
II. İKİNCİ DERECE MUHAKEME 178
III. ÜÇÜNCÜ DERECE MUHAKEME 178
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§ 1. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 179
§ 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 180
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 180
I. GENEL OLARAK 180
II. SONUÇLARI 185
III. DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNASI 191
IV. İSPAT ARAÇLARI AÇISINDAN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 193
§ 4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 194
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHAKEME ENGELLERİ
§ 1. GENEL OLARAK 198
§ 2. ÇEŞİTLERİ 199
I. ŞİKÂYET 199
1. GENEL AÇIKLAMALAR 199

XII İçindekiler

2. CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN ŞİKÂYET KURUMU 202
II. İZİN 213
III. TALEP 215
IV. KARAR 215
V. DAVA SÜRESİ 215
VI. YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI 218
VII. ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ 220
VIII. DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 222
IX. AF 223
X. UZLAŞTIRMA 223
XI. YAZILI BAŞVURU 223
XII. SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI 232
XIII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 234
XIV. BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ 237
§ 3. DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ 241
I. SÖZLÜ İŞLEMLER 241
II. YAZILI İŞLEMLER 241
III. EYLEMLİ İŞLEMLER 241
IV. ELEKTRONİK İŞLEMLER 244
§ 2. EYLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 245
I. HÂKİM İŞLEMLERİ 246
1. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ KARARLAR 246
a) Soruşturma Aşamasında 246
b) Kovuşturma Aşamasında 246
aa) Son Karar 246
bb) Ara Karar 247
2. DURUŞMA YAPILARAK VEYA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN KARARLAR 247
II. SAVCI İŞLEMLERİ 247
III. SAVUNMA İŞLEMLERİ 248
§ 3. MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER 248

İçindekiler XIII
I. ÇEŞİTLERİ 248
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 249
III. ESKİ HALE GETİRME 251
§ 4. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 256
I. DOĞRUDAN BİLDİRİMLER 258
1. TEFHİM 259
2. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİ 259
3. ÖTEKİ BİLDİRİMLER 259
II. VASITALI BİLDİRİMLER 260
1. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİYLE 261
2. GÖSTERME YOLUYLA 262
3. SÖZLE 262
4. İLAN YOLUYLA 262
a) Asma Suretiyle 262
b) Gazete Aracılığıyla 263
5. TELEFON, TELGRAF, FAKS VE ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA 263
§ 5. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 263
I. YOKLUK. 264
II. HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) 266
1. MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK 266
2. NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK 267
III. HAK DÜŞÜMÜ 267
IV. KABUL EDİLMEZLİK 267
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 267
2. KISIM MUHAKEMEDE ROL ALANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM MUHAKEME SÜJELERİ
§ 1. HÂKİM 271
I. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 271
1. GENEL OLARAK 271
2. ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ 274
a) Genel Olarak 274
b) Çocuk Mahkemesi 275

XIV İçindekiler

c) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 277
II. HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ 277
1. GÖREV 277
a) Genel Olarak 277
b) Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 281
c) Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 282
d) İstisnalar 284
aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama 285
aaa) Tanım 285
bbb) Bağlantının Sonuçları 287
aaaa) Davaların Birleştirilmesi 287
(1) Fayda, Gereklilik ve Olanak Bulunması 292
(2) Birleştirme Yasağı 294
(3) Birleştirmenin Sonuçları 295
(4) CMK 10 ve 16’nın Birlikte Uygulanması
Durumu 296
bbbb) Nispi Muhakeme Yapma 296
cccc) Bekletici Sorun Sayma 299
bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli Mahkemeye Gönderilememesi 299
e) Görev Uyuşmazlığı 302
f) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri 310
2. YETKİ 312
a) Kural 312
b) Yetki Kuralları 313
aa) Türkiye’de İşlenen Suçlar 313
aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer 313
bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki) 315
ccc) İstisnalar 317
bb) Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 319
aaa) Genel Yetki 319
bbb) Özel Yetki 320
cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla
İşlenen Suçlarda Yetki 320
aaa) Ülke İçinde Yetki 321
bbb) Ülke Dışında Yetki 321

İçindekiler XV
c) İstisnalar 322
aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki 322
bb) Davanın Nakli 324
aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli 325
bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle
Davanın Nakli 325
ccc) Afet vb. Nedenlerle Davanın Nakli 326
cc) İstinabe 326
d) Duruşmanın Aynı İlde Başka Yerde Yapılması 327
e) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık 327
f) Yetkisizlik İddiası 327
aa) Genel Olarak 327
bb) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 330
3. BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER 330
4. NİYABET 334
5. YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI 334
III. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI 334
1. TARAFSIZLIK 339
a) Hâkimin Yasaklanması 340
aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 341
bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 343
b) Hâkimin Reddi 351
aa) Kavram 351
bb) İhsas-ı Rey 355
aaa) Kavram 355
bbb) İhsası Reyin Kabul Edildiği Mahkeme Kararları 357
ccc) İhsası Reyin Kabul Edilmediği Mahkeme Kararları 360
cc) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar 360
dd) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 361
aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi 361
bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 361
ee) Ret İsteminin Usulü 362
ff) Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme 363
gg) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun
Yolları 364
hh) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler 365
c) Hâkimin Çekinmesi 365

XVI İçindekiler

2. BAĞIMSIZLIK 368
§ 2. SAVCI VE YARDIMCISI 372
I. SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ 372
II. BAŞSAVCILIK 376
III. BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ 376
IV. SAVCININ GÖREVLERİ 378
1. BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME GÖREVİ 379
2. SORUŞTURMA GÖREVİ 379
3. KAMU DAVASININ AÇILMASINI TALEP ETME VE YÜRÜTME GÖREVİ 382
4. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ 384
5. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ 384
6. CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ 384
7. KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ 384
V. SAVCININ YETKİSİ 384
VI. SAVCININ REDDİ 386
VII. ÇOCUK BÜROSU 391
VIII. SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK 392
1. GENEL OLARAK 392
2. ADLİ KOLLUK. 392
a) Genel Olarak 392
b) Adli Kolluğun Soruşturma Aşamasındaki Fonksiyonu 393
c) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Sırasında İşlediği Suçlara
İlişkin Soruşturma 400
d) Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi 403
3. KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ 406
4. BEKÇİ 406
IX. SULH CEZA HÂKİMİ 407
1. GENEL OLARAK 407
2. ZORUNLULUK SAVCISI 408
§ 3. ŞÜPHELİ VE SANIK 411
I. ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI 411
II. ŞÜPHELİLİK VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI 416
1. GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA 416
2. BELLİ OLMA 419
III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI 419

İçindekiler XVII
1. SAVUNMA HAKKI 420
2. LEKELENMEME HAKKI. 436
3. HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI 436
4. YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI 438
5. HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI 439
IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 439
1. İFADE VE SORGU 440
2. HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 442
3. KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 444
§ 4. MÜDAFİ 444
I. KAVRAM 444
II. MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 445
III. MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 446
1. MÜDAFİİN SEÇİMİ 446
2. MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 447
a) Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması 451
b) On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere
Müdafi Görevlendirilmesi 452
c) Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda
Müdafi Görevlendirilmesi 453
d) Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri 455
IV. MÜDAFİLİK STATÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ 458
V. MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ 463
1. MÜDAFİİN YETKİLERİ 463
a) Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 464
aa) Soruşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma
Yetkisi 466
bb) Kovuşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma
Yetkisi 473
b) Hazır Bulunma Yetkisi 473
aa) Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar 473
bb) Yetkinin Sınırlandırılması 477
cc) Yetkinin Kapsamı 477
c) Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 478
d) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi 480
2. MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 483
a) Görevini Yerine Getirmesi ve Görevden Yasaklanması 483

XVIII İçindekiler

b) Sır Saklama Yükümlülüğü 489
c) Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü 490
VI. MÜDAFİ SAYISI 492
VII. BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİİLİĞİNİN ÜSTLENİLMESİ 492
İKİNCİ BÖLÜM MUHAKEMEYE KATILANLAR
§ 1. TANIK 498
I. KAVRAM 498
II. KİMLER TANIK OLABİLİR? 501
III. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 507
1. HAZIR BULUNMA 507
2. BEYANDA BULUNMA 509
a) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları 511
aa) Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme 514
bb) Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 515
cc) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık 519
dd) Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklık Yapmaktan Çekinme 522
ee) Basın Kanunu Gereğince Tanıklıktan Çekinme 523
b) Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 524
c) Doğru Beyanda Bulunma 524
3. YEMİN ETME 525
a) Yeminin Biçimi 526
b) Yemin Verilmeyen Tanıklar 527
IV. SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS 528
V. TANIKLARIN DİNLENMESİ 531
VI. TANIĞIN HAKLARI 533
VII. TANIĞIN KORUNMASI 535
VIII. TANIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK 536
§ 2. BİLİRKİŞİ 546
I. KAVRAM 546
1. GENEL OLARAK 546
2. TERCÜMAN 556
II. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI 559
III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 562
1. SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER 565

İçindekiler XIX
2. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ 566
3. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 567
4. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 567
5. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI 567
6. ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ 567
7. OTOPSİ 567
8. ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 568
IV. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 568
1. BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 568
2. YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 573
3. İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 573
V. BİLİRKİŞİNİN DURUŞMADA AÇIKLAMA YAPMASI 580
VI. BİLİRKİŞİNİN REDDİ 581
VII. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME 582
VIII. YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI 582
IX. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İSPAT DEĞERİ 583
X. UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI 585
XI. BİLİRKİŞİ TANIK 587
XII. GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF
VE OTOPSİ 589
1. GÖZLEM ALTINA ALINMA 589
a) Kavram 589
b) Şartları 594
c) Süresi 594
d) İtiraz 594
2. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 594
a) Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 596
aa) Dış Beden Muayenesi 598
bb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 601
aaa) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının
Şartları 602
bbb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Kararına İtiraz 608
ccc) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 608
b) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 609
aa) Diğer Kişiler Kavramı 609

XX İçindekiler

bb) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının Şartları 611
cc) Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde
Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 612
dd) Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararına İtiraz 613
ee) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 613
c) Rıza Sorunu 613
3. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 618
4. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ) 618
a) Kavram 618
b) Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları 621
c) Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 631
5. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 637
a) Kavram 637
b) Şartları 639
aa) Fizik Kimliğin Tespiti (CMK) 639
bb) Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması (PVSK) 641
c) Kayıtların Yok Edilmesi 642
6. KEŞİF VE YER GÖSTERME 642
a) Keşif 642
aa) Kavram 642
bb) Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde
Bulunabilecekler 648
b) Yer Gösterme 649
aa) Kavram 649
bb) Şartları 650
cc) Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi 651
7. ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE 651
8. OTOPSİ 652
§ 3. MAĞDUR / SUÇTAN ZARAR GÖREN / MALEN SORUMLU / KATILAN 661
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE 665
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE 675

İçindekiler XXI

CİLT 2

3. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR
§ 1. KAVRAM 679
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 680
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 681
I. ZORLAMA 682
II. İHTİYARİ OLMA 683
III. ARAÇ OLMA 683
IV. GEÇİCİ OLMA. 684
§ 4. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI 684
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 685
1. GENEL OLARAK 685
2. ÖNLEME AMAÇLI KORUMA TEDBİRLERİ 686
II. KANUNİ DÜZENLEME 687
III. GECİKEMEZLİK (GEREKLİLİK) 688
IV. GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK 689
V. ORANTILILIK 689
İKİNCİ BÖLÜM HUKUKUMUZDAKİ KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. DURDURMA 696
§ 2. YAKALAMA VE GÖZALTI 701
I. KAVRAM 701
II. İDARİ YAKALAMA 702
III. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE YAKALAMA 703
1. YAKALAMANIN KOŞULLARI 703
a) Herkes Tarafından Yakalama Yapılması 703
b) Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması 706
c) Savcı ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması 710
d) Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması 711

XXII İçindekiler

e) Hâkimin Yakalama Emri Düzenlemesi 712
2. YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ 713
a) Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi
Verilmesi 713
b) Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi 717
c) Yakalama Tutanağı 718
d) Yakınlara ve İlgililere Bildirme 719
e) Çocuklar Hakkında Yakalama 722
f) Yakalama Süresi 723
3. GÖZALTI 724
a) Gözaltına Almada Oranlılık 738
b) Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 738
aa) Sağlık Kontrolü 739
bb) Güvenlik Araması 740
cc) Nezarethane İşlemleri 741
c) Gözaltı Süresi 742
aa) Bireysel Suçlarda 742
bb) Toplu Suçlarda 744
cc) Kolluk Amiri Tarafından Yapılacak Gözaltında 747
dd) Sürelerin Kötüye Kullanılması 748
d) Gözaltının Sona Ermesi 750
e) Kabahatler Kanunu 40. Madde Çerçevesinde Gözaltı 750
4. YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ754
5. TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI 755
6. ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ 756
a) Yakalama Emri İle Yakalama 757
b) Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı 759
c) İade Yakalaması 760
§ 3. TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL. 762
I. KAVRAM 762
II. TUTUKLAMA ŞARTLARI 765
1. MADDİ ŞARTLAR 770
a) Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Delillerin Bulunması 770
b) Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması 772
aa) Kaçma Şüphesi 773
bb) Delilleri Karartma Şüphesi 776
cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi 777
2. ŞEKLİ ŞARTLAR 780

İçindekiler XXIII
a) Tutuklama Yasağının Bulunmaması 781
b) Muhakeme Engelinin Bulunmaması 783
c) Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 784
d) Tutuklamanın Ölçülü Olması 784
e) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması 786
aa) Yetkili Hâkim 787
aaa) Soruşturma Evresinde 787
bbb) Kovuşturma Evresinde 787
bb) Kararın Verilmesi 788
aaa) Gerekçe 788
bbb) Gıyapta Tutuklama 790
ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama 790
III. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 791
1. TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ 791
2. TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 792
IV. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ 794
1. İTİRAZ KANUN YOLU. 795
2. SÜRE 801
3. İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER 802
V. TUTUKLAMA SÜRELERİ 804
VI. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI 815
VII. TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 819
VIII. ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI 824
IX. ADLİ KONTROL 826
1. KAVRAM 826
2. ŞARTLARI 836
3. ADLİ KONTROL KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 837
4. ADLİ KONTROL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI 838
5. ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ 839
6. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA 839
7. ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN GÜVENCE 840
a) Güvencenin Amacı 840
b) Güvence Miktarı 840
c) Önceden Ödetme 841
d) Güvencenin Geri Verilmesi 841

XXIV İçindekiler

§ 4. ARAMA 843
I. KAVRAM 843
II. ÖNLEME ARAMASI 845
III. ADLİ ARAMA 856
1. ARAMANIN ŞARTLARI 856
a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından 856
b) Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından 862
2. ARAMA KARARI 866
a) Arama Kararı veya Emri Vermeye Yetkili Merciler 866
aa) Hâkim ve Savcı 866
bb) Kolluk Amiri 882
b) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları 886
3. ARAMANIN İCRASI 889
a) Gece Yapılacak Arama 890
b) Aramada Hazır Bulunabilecekler 891
c) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması 893
d) Arama Sonunda Verilecek Belge 893
e) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 893
f) Avukat Bürolarında Arama 894
4. ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 900
5. HUKUKA AYKIRI ARAMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ SORUNU 903
§ 5. ELKOYMA 908
I. KAVRAM 908
II. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK BELGELER 910
III. EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ 913
IV. EL KOYMA KARARININ İCRASI 915
V. AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA. 917
VI. ÖZEL HUKUKTAKİ HAKLARLA CEZA HUKUKUNDAKİ ELKOYMANIN
ÖNCELİĞİ SORUNU 917
VII. ÖZEL EL KOYMA HALLERİ 919
1. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA VE KAYYIM ATANMASI919 a) Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre 919
b) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Göre 925
2. POSTADA EL KOYMA 926

İçindekiler XXV
3. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 927
4. BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA 929
5. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE ELKOYMA 929
VIII. EL KONULAN EŞYANIN İADESİ 930
IX. EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 931
§6. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 933
I. KAVRAM 933
II. ŞARTLARI. 934
III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ 936
§7. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE
KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA 937
§ 8. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 948
I. İLETİŞİM KAVRAMI 954
II. RIZA SORUNU 957
III. TEMEL ŞART. 959
1. KATALOG SUÇ 959
2. SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ 963
IV. DİĞER ŞARTLAR 970
V. ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR 974
1. GENEL OLARAK 974
2. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARIN SUÇA İŞTİRAK ŞÜPHESİ
ALTINDA OLMALARI HALİNDE DURUM 976
VI. DİĞER KİMSELER 979
VII. İLETİŞİMİN TESPİTİ 981
VIII. SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 985
IX. DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE
SÜRE 986
X. TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ 987
XI. GİZLİLİK 988
XII. KARARIN İCRASI 989
XIII. İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ 990
XIV. BİLDİRİM. 991
XV. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI 992
XVI. MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ 993
XVII. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 997
XVIII. İLETİŞİM İÇERİĞİNİN İKRAR DELİLİ NİTELİĞİ VE DELİL DEĞERİ 1007

XXVI İçindekiler

XIX. İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ 1014
XX. YAPTIRIM VE TAZMİNAT 1015
XXI. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİ
ARASINDA ÖNCELİK-SONRALIK İLİŞKİSİ 1016
§ 9. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 1017
I. ŞARTLARI 1023
II. GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1033
III. GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1034
IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN
ELDE EDİLEN DELİLLER 1037
§ 10. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 1038
I. ŞARTLARI 1041
II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMENİN KONUSU 1042
III. TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ 1049
IV. ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN ELDE
EDİLEN DELİLLER 1049
V. İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME 1050
§ 11. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK
İZLEMEDEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA UYGUNLUK VE İSPAT AÇISINDAN DELİL DEĞERİ SORUNU 1050
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
§ 1. KAVRAM 1068
§ 2. TAZMİNAT NEDENLERİ 1072
I. KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA,
TUTUKLANMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME. 1074
II. KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA 1075
III. KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN
TUTUKLANMA 1075
IV. KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA
HÜKÜM VERİLMEME 1075
V. KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR VERİLMESİ 1077
VI. MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ 1081

İçindekiler XXVII
VII. YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ
SUÇLAMALARIN KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI 1082
VIII. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ 1082
IX. ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 1082
X. KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI, EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ
DIŞI KULLANILMASI VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ 1085
XI. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU
İMKÂNINDAN YARARLANDIRILMAMA 1087
XII. CMK 323/3’de DÜZENLENEN HAL 1087
§ 3. TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU) 1087
I. BAŞVURMAYA YETKİLİ KİMSELER 1088
II. BAŞVURU SÜRESİ 1088
III. BAŞVURU MERCİİ 1091
IV. BAŞVURU ŞEKLİ 1092
V. DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ 1092
VI. YARGILAMA 1093
§ 4. TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR 1094
§ 5. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 1097
§ 6. KAMU GÖREVLİSİNE VE DİĞER KİMSELERE RÜCU 1098
§ 7. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER 1099
İŞLEM ÖRNEKLERİ 1101
▫ MÜŞTEKİ İFADE TUTANAĞI 1104
▫ TANIK KORUMA TEDBİR KARARI 1109
▫ ADLİ KONTROL İTİRAZ İNCELEME 1111
▫ KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ 1113
▫ ARAMA TALEBİ 1115
▫ SORUŞTURMA DOSYASININ AVUKAT TARAFINDAN VEKALETNAME VEYA GÖREVLENDİRME YAZISI OLMADAN
İNCELENMESİ 1116
▫ BEDEN MUAYENESİ TALEBİ 1123
▫ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 1124
▫ SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 1126
▫ TUTUKLAMA TALEBİ 1127
▫ SAVCILIK AYIRMA KARARI 1128
▫ ELKOYMA ONAMA TALEBİ 1129

XXVIII İçindekiler

▫ ELKOYMA ONAMA KARARI 1130
▫ SULH CEZA HAKİMİ TUTUKLAMA GÖZDEN GEÇİRME KARARI 1131
▫ TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN SAVCI MÜTALAASI 1133
▫ TUTUKLAMAYA İTİRAZIN REDDİ KARARI 1135
▫ TUTUKLAMA KARARI 1137
▫ TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ 1140
▫ TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ 1141
▫ TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI KARARI 1143
▫ TELEFONLA GÖRÜŞME TUTANAĞI 1145
▫ ARA KARAR OKUNURKEN AVUKATIN AYAĞA KALKMA
ZORUNLULUĞU 1146
▫ KANUN YOLU DEĞERLENDİRME FORMU 1147
▫ TEMYİZ FORMU (YARGITAY C.BAŞSAVCILIĞINA DOSYA
GÖNDERME FORMU) 1148
▫ İSTİNAF FORMU (BAM C.BAŞSAVCILIĞINA DOSYA GÖNDERME
FORMU) 1149
▫ YARGITAY İLAMI 1150
▫ YARGITAY C.BAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİ 1151
▫ SAVCININ İSTİNAF DİLEKÇESİ 1152
▫ ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ TUTANAĞI 1153
▫ ADLİ TIP TOKSİLOJİ RAPORU TALEBİ 1157
▫ CEZAEVİNDE SANIĞA TEBLİĞ 1158
▫ MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME TALEBİ 1159
▫ MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME KARARI. 1160
▫ SULH CEZA HAKİMİ BİLGİSAYARLARDA İNCELEME YAPILMASI
KARARI 1161
▫ SULH CEZA HAKİMİ YAKALAMA KARARI 1163
▫ YAKALAMA KARARI TALEBİ 1164
▫ İDDİANAMENİN İADESİ KARARININ KALDIRILMASI 1165
▫ İDDİANAMENİN İADESİNİN KALDIRILMASI 1167
▫ YETKİSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI 1168
▫ İDDİANAMENİN İADESİ KARARI 1169
▫ İDDİANAMENİN İADESİ KARARINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1171
▫ SAVCININ KAPSAMLI İSTİNAF DİLEKÇESİ 1172
▫ ELKOYMA VE İNCELEME TALEBİ 1175
▫ SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 1177

İçindekiler XXIX
ÜST ARAMA TUTANAĞI 1177
ADLİ MUAYENE FORMU 1178
MAĞDUR/ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI 1183
KOLLUK OLAY TUTANAĞI 1186
PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF ALIMI 1187
KOLLUKTA ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 1189
ŞÜPHELİ SANIK HAKLARI FORMA 1190
ZORLA GETİRME KARARI 1191
SEVK/SERBEST BIRAKMA TUTANAĞI 1192
FEZLEKELİ TAHKİKAT EVRAKI 1195
ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 1196
ADLİ TIP RAPORU TALEP YAZISI 1197
SAVCILIK SORGULAMA TUTANAĞI 1198
İDDİANAME 1201
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR 1203
ADLİ PARA CEZA FİŞİ 1209
KESİNLEŞME ŞERHİ 1210
DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ 1213
DURUŞMA TUTANAĞI 1214
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İTİRAZ 1216
DURUŞMA TUTANAĞI 1217
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARININ KALDIRILMASI 1219
ADLİ TIP RAPOR TALEP YAZISI 1220
ADLİ TIP RAPORU 1221
DURUŞMA TUTANAĞI 1222
DURUŞMA TUTANAĞI 1223
DURUŞMA TUTANAĞI 1224
DURUŞMA TUTANAĞI 1226
DURUŞMA TUTANAĞI 1227
DURUŞMA TUTANAĞI 1229
İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI 1230
KABUL KARARI VE TENSİP ZAPTI 1233
ADLİ TIP RAPORU 1235
▫ ADLİ RAPOR TALEBİ 1236
▫ GEREKÇELİ KARAR 1239
▫ GEREKÇELİ KARAR VE SAVCININ TEMYİZİ 1249
▫ DNA ANALİZİ 1265
▫ BOZMADAN SONRA DİYECEKLERİNİN SORULMASI 1266

XXX İçindekiler

▫ İSTİNABE/TALİMAT ÖRNEĞİ 1268
▫ CMK 322 İHTAR ÖRNEĞİ 1270
▫ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1271


CİLT 3

4. KISIM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM SORUŞTURMA
§ 1. KAVRAM 1276
I. GENEL OLARAK 1276
II. SORUŞTURMANIN ETKİN YAPILMASI 1278
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 1286
I. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ 1286
II. SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI 1287
III. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI 1288
IV. SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI 1289
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI. 1291
I. RE’SEN ÖĞRENME 1291
II. İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME 1292
III. TUTANAKLA ÖĞRENME 1293
IV. YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ 1293
V. ADALET BAKANININ TALEBİ 1293
VI. YAZILI BAŞVURU 1294
VII. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI 1294
§ 4. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 1298
I. SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ 1298
II. SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 1303
§ 5. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 1304
I. KAMU DAVASININ AÇILMASI 1305
II. KAMU DAVASINI AÇMADA (=İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR YETKİSİ 1318
1. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİNİN VARLIĞI 1321
2. KAMU DAVASININ AÇILMASININ (=İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİN) ERTELENMESİ 1326

İçindekiler XXXI
a) Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin Düzenlenmesinin) Ertelenmesinin Koşulları 1326
b) Erteleme Kararına İtiraz 1333
c) Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması 1334
d) Ertelemenin Kaydedilmesi 1335
III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK KARARI). 1335
1. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER 1335
2. KARARIN BİLDİRİLMESİ 1340
3. AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI 1341
4. KOVUŞTURMAMA KARARINA BAŞVURU YOLLARI 1345
a) Genel Olarak 1345
b) Kovuşturmama Kararına İtiraz (Kovuşturma Davası) 1346
aa) İtiraz Hakkına Sahip Olanlar 1347
bb) İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci 1348
cc) İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar 1350
c) Başsavcıya Başvuru 1351
IV. ÖN ÖDEME VE UZLAŞTIRMA 1352
§ 6. İDDİANAMENİN KABULÜ VEYA İADESİ (ARA MUHAKEME) 1355
I. GENEL BİLGİLER 1355
II. İADE SEBEPLERİ 1361
III. YARGITAY KARARLARINDA İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ 1366
1. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN HALLER 1366
2. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMEYEN HALLER 1370
IV. İDDİANAMENİN İADESİ USULÜ 1379
§ 7. İDDİANAMENİN DÜZENLENİŞİNE VEYA İADESİNE KARŞI KOYMA
YOLLARI 1381
İKİNCİ BÖLÜM KOVUŞTURMA
§ 1. KAVRAM 1384
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 1384
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI 1385
II. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1385
1. DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI 1387
2. İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ 1388
3. SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ 1389
4. ERKEN DİNLEME 1395

XXXII İçindekiler

5. ERKEN KEŞİF VE MUAYENE 1397
§ 3. DURUŞMA 1398
I. KAVRAM 1398
II. DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 1399
1. AÇIKLIK (ALENİLİK) 1399
a) Kural 1399
b) İstisnalar 1401
aa) İhtiyari Kapalılık 1402
bb) Zorunlu Kapalılık 1403
cc) Yayım Yasağı 1404
dd) Kişisel Verilere İlişkin Belgeler 1404
c) Kapalılık Kararı ve Sonuçları 1405
d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 1405
2. KESİNTİSİZLİK 1407
3. SÖZLÜLÜK 1408
4. DOĞRUDAN DOĞRUYALIK 1409
III. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 1412
1. DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR 1412
a) Genel Olarak 1412
b) Sanığın Hazır Bulunması 1421
aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu 1421
bb) İstisnalar 1428
aaa) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi 1429
bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 1431
ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma 1432
ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 1432
eee) Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi 1433
fff) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi 1440
ggg) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması 1440
cc) Sanığın Duruşma Sırasında Duruşma Salonundan
Çıkarılması 1440
dd) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale Getirme 1442
2. DURUŞMANIN BAŞLAMASI 1442
3. DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ 1444
4. DURUŞMADA SUÇ İŞLENMESİ 1448

İçindekiler XXXIII
5. ARA KARAR VERİLMESİ 1452
6. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 1452
a) Delil Kavramı 1453
b) Delillerin Özellikleri 1454
c) Doğrudan Delil – Dolaylı Delil 1455
aa) Genel Olarak 1455
bb) Hayatın Olağan Akışı Kıstası 1456
d) Delil Türleri 1458
aa) Beyan Delilleri 1459
aaa) Sanık Beyanı 1459
aaaa) İfade Alma 1460
bbbb) Sorgu 1461
cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi. 1463
(1) Genel Olarak 1463
(2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar 1465
(3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 1466
dddd) İkrar 1471
bbb) Tanık Beyanı 1480
bb) Belge Delili 1483
aaa) Yazılı Belge 1485
bbb) Şekil Tespit Eden Belge 1485
ccc) Ses Tespit Eden Belge 1486
ddd) Dijital Delil 1487
cc) Belirti 1488
e) Kişisel Veri Niteliğindeki Delillerin Dosyada Muhafazası 1489
f) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 1490
aa) Delillerin Ortaya Konulması 1490
bb) Ortaya Konulması İstenilen Delilin Reddi 1496
cc) Doğrudan Soru Yöneltme 1504
g) Duruşmada Okunacak Belgeler 1510
aa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 1510
bb) Duruşmada Okunmayacak Belgeler 1513
cc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 1514
dd) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 1515
ee) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 1516
ff) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 1517

XXXIV İçindekiler

gg) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması 1517
h) Delillerin Tartışılması 1519
i) Delilleri Takdir Yetkisi 1528
aa) Genel Olarak 1528
bb) Delil Yasakları 1550
aaa) Kavram ve Genel İlkeler 1550
bbb) Karşılaştırmalı Hukuk 1571
ccc) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 1575
ddd) Anayasa Mahkemesi 1578
eee) Hukukumuzdaki Durum 1581
aaaa) Düzenleme Bütün Yargılamaları
Kapsamaktadır 1581
bbbb) Kanuna Değil, Hukuka Aykırılık Esas Alınacaktır 1586
cccc) Hukuka Aykırı Deliller Hiçbir Aşamada
Kullanılamaz 1587
dddd) Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkarılması
Sorunu 1590
eeee) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 1593
ffff) Hukuka Aykırılığın Derecesi Sorunu 1612
gggg) Doğrudan Kanun Tarafından Getirilen Yasaklar 1620
hhhh) Hukuka Aykırı Delilin Sanık Lehine Olması
Sorunu 1620
ıııı) Özel (Sivil) Şahısların Elde Ettiği Hukuka
Aykırı Deliller Sorunu 1621
7. YAŞ TESPİTİ SORUNU 1632
8. DURUŞMA TUTANAĞI 1641
a) Duruşma Tutanağının İçeriği 1643
b) Duruşma Tutanağının İspat Gücü 1645
9. SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ 1648
§ 4. KAMU DAVASININ SONA ERMESİ 1653
I. SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ 1653
II. MÜZAKERE 1657
III. HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ 1660
IV. HÜKÜM 1664
1. GENEL OLARAK 1664

İçindekiler XXXV
2. BERAAT KARARI 1667
3. CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI 1669
4. MAHKÛMİYET KARARI 1674
5. DAVANIN REDDİ KARARI 1675
6. DAVANIN DÜŞMESİ KARARI. 1684
7. DAVANIN DURMASI KARARI 1690
8. DERHAL BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLERDE DURMA VE DÜŞME KARARI VERİLEMEMESİ 1691
V. HÜKMÜN GEREKÇESİNDE VE HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1693
1. GEREKÇE 1693
2. GEREKÇEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 1697
3. HÜKÜM 1706
VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASI 1711
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (ERTELENMESİ) 1716
1. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESININ ŞARTLARI 1720
a. Genel Olarak 1720
b. Suçun Anayasa’nın 174’üncü Maddesinde Koruma Altına Alınan
İnkılâp Kanunlarında Yer Alan Suçlardan Olmaması (CMK 231/14) 1721
c. Sanığın Mahkûm Olması 1721
d. Sanığın Mahkûm Olduğu Cezanın, İki Yıl veya Daha Az Süreli
Hapis veya Adlî Para Cezası Olması 1722
e. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması 1724
f. Mahkemece, Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç
İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması 1728
g. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın, Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle
Tamamen Giderilmesi 1732
h. Sanığın Kabul Etmesi 1741
ı. Diğer Şartlar 1745
2. ERTELEME KARARINA İTİRAZ 1747
3. ERTELEME KARARINA KARŞI OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 1760
4. ERTELEMENİN SONUÇLARI 1767
a) Ertelemenin Sonucu 1767
b) Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri. 1772
5. ERTELEME KAYDI 1775
VIII. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ 1775

XXXVI İçindekiler

IX. KESİN HÜKÜM KAVRAMI 1779
1. KAVRAM 1779
2. SONUÇLARI 1782
§ 5. MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA 1786
I. SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI 1786
II. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI 1787
III. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI 1793
IV. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ 1794
V. KAMU DAVASINA KATILMA 1796
1. KAVRAM 1796
2. KATILMA USULÜ 1802
3. KATILANIN HAKLARI 1807
4. KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ 1808
5. KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ 1808
6. KATILANIN DURUŞMAYA GELMEMESİ 1809
7. KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 1811
8. KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI 1811


5. KISIM
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA
TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
§ 1. GAİPLERİN MUHAKEMESİ 1813
I. TANIM 1813
II. GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 1814
III. GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ 1814
§ 2. KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 1816
I. TANIM 1816
II. KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 1816
III. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ 1818
1. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 1818
2. TEMİNAT BELGESİ 1818
§ 3. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 1819

İçindekiler XXXVII
İKİNCİ BÖLÜM UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE
§ 1. UZLAŞTIRMA 1823
I. TANIM VE TEMEL İLKELER 1823
1. TANIM 1823
2. TEMEL İLKELER 1827
II. UZLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR 1828
1. GENEL OLARAK 1828
2. ÖZEL HUKUKTAKİ ARABULUCULUK İLE UZLAŞTIRMA İLİŞKİSİ 1833
III. UZLAŞTIRMA SÜRECİ 1833
1. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 1837
2. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 1842
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUCU 1844
1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMADA 1844
2. MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA 1844
3. DİĞER SONUÇLAR 1845
4. UZLAŞTIRMA İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1846
a) Şikâyetin Geri Alınması ve Ön Ödeme 1846
b) Zarardan Daha Fazla veya Daha Az Miktar Üzerinde Uzlaştırma 1849
c) Belirli Bir Mağduru Olmayan Suçlarda Uzlaştırma. 1850
d) Uzlaşma Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? 1851
e) Müsadere Sorunu 1853
V. ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA 1857
§ 2. MÜSADERE USULÜ 1859
I. TANIM VE BAŞVURU 1859
II. DURUŞMA VE KARAR 1863
III. KANUN YOLU 1863
6. KISIM KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER
§ 1. KAVRAM 1865
§ 2. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 1868
I. GENEL OLARAK 1868

XXXVIII İçindekiler

II. AVUKAT VE SAVCININ BAŞVURMA HAKKI 1879
1. AVUKATIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 1879
2. SAVCININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 1883
a) Genel Olarak 1883
b) Uygulamada Yasa Yolları Büroları ve İşleyişi 1887
III. YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI 1895
IV. TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 1897
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ 1898
§ 3. KANUN YOLU YASAĞI 1901
§ 4. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA 1901
§ 5. KANUN YOLUNUN ETKİLERİ 1906
§ 6. ALEYHE BOZMA YASAĞI 1907
İKİNCİ BÖLÜM OLAĞAN KANUN YOLLARI
§ 1. İTİRAZ 1914
I. KAVRAM 1914
II. İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ 1916
III. İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ 1918
IV. KARAR 1918
§ 2. İSTİNAF 1921
I. KAVRAM 1921
II. RE’SEN İSTİNAF 1923
III. İSTİNAF YASAĞI 1923
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ 1924
V. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ 1925
VI. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 1925
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI 1925
VIII. DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ 1926
IX. DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME 1926
X. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA 1926
XI. DURUŞMA 1929
XII. ALEYHE BOZMA YASAĞI 1930
XIII. DİRENME YASAĞI 1931
§ 3. TEMYİZ 1931
I. KAVRAM 1931

İçindekiler XXXIX
II. TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR 1934
III. TEMYİZ YASAĞI 1936
IV. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 1941
V. TEMYİZ İSTEMİ 1949
1. İSTEMİN USULÜ VE SÜRESİ 1950
2. ESKİ HALE GETİRME 1955
3. TEMYİZ İSTEMİNİN ETKİSİ 1957
4. TEMYİZ İSTEMİNİN İÇERİĞİ VE GEREKÇE 1958
5. TEMYİZ İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 1961
6. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ 1961
7. TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 1962
8. YARGITAY İNCELEMESİ 1963
a) Duruşmalı İnceleme 1963
b) Temyizde İncelenecek Hususlar 1966
9. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 1966
a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 1966
b) Düzelterek Onama (Islah=İyileştirme) 1967
c) Hükmün Bozulması 1971
d) Düşme Kararı 1972
10. YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI 1972
11. ALEYHE BOZMA YASAĞI 1972
12. YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ 1973
13. HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ 1976
14. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ 1979
a) İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri 1979
b) Uyma Kararı 1985
c) Direnme Kararı 1988
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
§ 1. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 1993
§2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI 2005
§3. KANUN YARARINA BOZMA 2006
I. GENEL OLARAK 2006
II. ŞARTLARI. 2015
III. İNCELEME VE KARAR 2020

XL İçindekiler

IV. KANUN YARARINA BOZMA KANUN YOLUNA “HÜKÜMLÜ ALEYHİNE
OLARAK” BAŞVURULABİLİR Mİ? 2022
§ 4. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 2024
I. GENEL OLARAK 2024
II. ŞARTLARI 2027
1. BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 2027
2. BAŞVURU SÜRESİ 2028
3. BAŞVURUNUN ETKİSİ 2029
4. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 2030
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 2030
1. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 2031
2. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 2047
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ 2048
1. İNCELEME MERCİİ 2048
2. İSTEMİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI İNCELEMESİ 2053
3. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 2053
4. DELİLLERİN TOPLANMASI 2054
5. YENİLEME İSTEMİNİN REDDİ VEYA KABULÜ 2055
6. CEZAYI ALEYHE AĞIRLAŞTIRMA YASAĞI 2057
V. TAZMİNAT 2058
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUNUN HAKLI GÖRÜLMESİ NEDENİYLE YENİDEN YARGILAMA 2059
I. GENEL OLARAK 2059
II. TERİM SORUNU 2060
III. KURUMUN NİTELİĞİ 2062
IV. BAŞVURU KONUSU OLAMAYACAK İHLALLER 2065
V. BAŞVURU HAKKI 2071
VI. İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI 2071
VII. BAŞVURU USULÜ 2075
1. GENEL OLARAK 2075
2. BAŞVURU SÜRESİ 2077
3. BAŞVURU HARCI 2078
VII. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ 2079
VIII. ESAS HAKKINDA İNCELEME 2080
IX. TEDBİRLER 2082
X. KARARLAR 2082

İçindekiler XLI

7. KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE KESİNLEŞEN MAHKÛMİYET KARARLARINDAN TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

§ 1. TANIM 2085
§ 2. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2085
§ 3. ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER 2087
I. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 2091
II. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI
VERİLMESİ HALİNDE GİDER 2092
III. KARŞILIKLI HAKARET HALİNDE GİDER 2096
IV. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER 2096
V. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER 2096
VI. UYARLAMA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 2097
§ 5. YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ 2097
§ 4. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ DURUMUNDA VERİLECEK KARAR
SORUNU 2098

8. KISIM
ADLİ TATİL VE BİLGİ İSTEME

§ 1. ADLİ TATİL 2119
§ 2. BİLGİ İSTEME 2120

KAYNAKÇA 2125
KAVRAM DİZİNİ 2145
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2155

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat