İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları Eraslan Özkaya

Açıklamalı – İçtihatlıİnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
1400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276538
Boyut
16x24
Baskı
9Eraslan Özkaya

 

Konu Başlıkları
- İnançlı İşlem
- Muvazaa
- Taraf Muvazaası
- Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları
- Muris Muvazaası
- Nam–ı Müstear (Takma Ad)
- Tenkis
- Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma)
- Sözleşmenin İptali
Davaların Birbirleri ile İlişkileri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskının Önsözü 7
Sekizinci Baskının Önsözü 8
Yedinci Baskının Önsözü 9
Altıncı Baskının Önsözü 10
Beşinci Baskının Önsözü 11
Dördüncü Baskının Önsözü 12
Üçüncü Baskının Önsözü 13
İkinci Baskının Önsözü 14
Önsöz 15
Kısaltmalar 29
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM 33
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ 34
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 34
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 34
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 35
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 36
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 37
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI 37
A. İnanç Sözleşmesi 37
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi) 39
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ 42
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU 43
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ 44
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması 44
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 44
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 45
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması 45
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ 45
A. Saf İnançlı İşlemler 46
B. Karma İnançlı İşlemler 47
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI 49
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI 53
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ 54
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU 55
A. Genel Olarak 55
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki) 56
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki) 59
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 60
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 60
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 65
C. Daire Kararları 81
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK 177
II. KAVRAM VE TANIM 178
III. MUVAZAANIN UNSURLARI 180
A. Görünüşteki Sözleşme 180
B. Muvazaa Sözleşmesi 182
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı) 183
D. Gizli Sözleşme 184
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ 185
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa 185
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa 186
1. Sözleşmede Muvazaa 187
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa 187
3. Tarafların Şahsında Muvazaa 190
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 191
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği 191
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar 192
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz 193
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir 193
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur 195
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez 196
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi 196
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması 198
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 199
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması 200
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması 200
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması 200
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması 200
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 201
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI 201
A. Genel Olarak 201
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması 201
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması 203
1. Şeklin Amacı ve Önemi 204
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 204
a. Butlan Görüşü 204
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü 205
c. Yokluk Görüşü 205
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ 206
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 207
A. Taraflar Yönünden 207
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 207
2. Muvazaanın İspatı 209
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 214
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 214
2. Muvazaanın İspatı 216
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler 217
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi 217
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi 221
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 222
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 223
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi 225
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi 228
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 229
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 230
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 231
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi 232
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER 234
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 236
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 236
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 246
C. Daire Kararları 261
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM 423
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 424
A. Görünüşteki Sözleşme 425
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı 425
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması 430
D. Gizli Sözleşme 431
1. Genel Olarak 431
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği 431
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi 432
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 433
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER 434
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi 434
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması 435
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 437
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi 437
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 437
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI 438
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ 440
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 449
A. Görevli Mahkeme 449
B. Yetkili Mahkeme 450
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR 450
A. Davacı 450
B. Davalı 458
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE 459
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 460
A. Benzerlikleri 461
B. Farklılıkları 462
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR 466
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 475
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 475
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 492
C. Daire Kararları 583
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK 1051
II. KAVRAM VE TANIM 1052
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1053
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 1055
A. Görevli Mahkeme 1055
B. Yetkili Mahkeme 1056
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI 1058
A. Davacılar 1058
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar” 1058
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar 1059
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar 1059
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları 1059
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları 1060
B. Davalılar 1060
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 1062
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar 1062
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar 1063
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar 1063
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar 1064
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması 1064
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ 1065
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 1065
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları 1066
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları 1066
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 1066
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları 1067
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları 1068
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları 1069
1. Genel Olarak 1069
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları 1069
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 1071
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 1071
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları 1071
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları 1071
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları 1071
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları 1073
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 1074
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 1075
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları 1076
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 1077
A. Yasal Mirasçılar 1077
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar 1078
C. Saklı Paylı Mirasçılar 1079
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU 1080
A. Genel Olarak 1080
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar 1080
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 1083
A. Genel Olarak 1083
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 1083
1. Vasiyetnameler 1084
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri 1084
aa. Resmi Vasiyetname 1084
bb. El Yazılı Vasiyetname 1084
cc. Sözlü Vasiyetname 1085
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması 1086
aa. Vasiyetnameden Dönme 1086
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması 1087
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri 1087
aa. Genel Olarak 1087
bb. Belirli Mal Vasiyeti 1088
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti 1088
dd. Seçimlik Vasiyet 1089
ee. İntifa Vasiyeti 1089
ff. Tedarik Vasiyeti 1090
gg. Alacak Vasiyeti 1091
hh. İrat Vasiyeti 1091
ii. İnfak Vasiyeti 1091
jj. İbra Vasiyeti 1092
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti 1092
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet” 1093
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti” 1093
d. Vasiyetin Hükümleri 1094
aa. Genel Olarak 1094
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı 1095
cc. Vasiyetin Reddi 1095
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler 1096
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu 1097
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu 1097
2. Miras Sözleşmeleri 1098
a. Genel Olarak 1098
b. Miras Sözleşmesinin Şekli 1099
c. Miras Sözleşmesinin Konusu 1100
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri 1100
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri 1100
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri 1101
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri 1101
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi 1102
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri 1102
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri 1102
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi 1103
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma 1103
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma 1104
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi 1107
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi 1109
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması 1112
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu” 1112
1. Genel Olarak 1112
2. Mirasçı Atama “Nasbı” 1113
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet” 1115
a. Tarif ve Tanım 1115
b. Mirasın Kazanılması 1116
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması 1117
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü” 1118
e. Vasiyetin Hükümleri 1119
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler 1120
a. Genel Olarak 1120
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar 1120
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 1121
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 1121
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar 1122
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar 1122
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları 1122
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar 1123
5. Vakıf Kurma 1124
a. Genel Olarak 1124
b. Kurulma Şekli 1125
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması 1125
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı 1126
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat” 1128
a. Genel Olarak 1128
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma 1129
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları 1132
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli 1133
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 1133
f. İptal Davası 1135
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 1136
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması 1136
7. Mirastan Feragat 1138
a. Genel Olarak 1138
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları 1139
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri 1139
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 1139
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu 1140
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu 1141
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak 1142
a. Genel Olarak 1142
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame” 1142
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame” 1143
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri 1145
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi 1148
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli 1148
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması 1149
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 1151
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 1151
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar 1152
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar 1152
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar 1153
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ 1155
A. Mirasçılıkta Çıkarma 1155
B. Mirastan Feragat 1156
C. Mirastan Yoksunluk 1157
D. Mirasın Reddi 1158
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI 1159
A. Genel Olarak 1159
B. Terekenin Aktifi 1160
1. Tereke Malları 1160
2. Terekeye Eklenecek Değerler 1160
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 1160
b. Hayat Sigortası Alacağı 1162
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu 1162
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış 1163
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri 1163
3. Tereke Alacakları 1163
4. Faiz Alacakları 1165
C. Terekenin Pasifi 1165
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar 1165
a. Miras Bırakanın Borçları 1165
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri 1165
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri 1165
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 1166
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar 1167
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme 1167
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar 1167
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller 1167
XIV. TENKİSTE SIRA 1167
A. Genel Olarak 1167
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis 1168
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis 1171
XV. TENKİS HESABI 1172
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR 1179
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER 1186
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1189
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 1189
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1204
C. Daire Kararları 1239
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK 1299
II. KAVRAM VE TANIM 1301
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1302
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 1304
1. Şahısta Muvazaa Görüşü 1304
2. Nispi Muvazaa Görüşü 1304
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 1306
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş 1308
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ 1309
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1309
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 1309
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1323
C. Daire Kararları 1329
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK 1343
II. KAVRAM VE TANIM 1344
IIl. UNSURLARI 1345
A. Olayın Değiştirilmesi 1345
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi 1346
C. Hile Yapma Amacı 1346
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1347
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1348
A. Daire Kararları 1348
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE
AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 1355
II. TANIM VE AMAÇ 1356
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI 1356
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV 1356
V. İPTAL DAVASININ KONUSU 1357
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1357
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar 1358
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 1358
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280) 1358
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR 1360
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1361
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1361
B. Daire Kararları 1363
Sekizinci Bölüm
MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR, KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1377
A. Benzerlikleri 1377
1. İrade Beyanı 1377
2. Dış Görünüş 1377
3. İç İlişki 1377
4. Yükümlülük 1377
B. Farkları 1378
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1379
A. Benzerlikleri 1379
B. Farkları 1380
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1380
A. Benzerlikleri 1380
B. Farkları 1380
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1381
A. Benzerlikleri 1381
B. Farkları 1381
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1382
A. Benzerlikleri 1382
B. Farkları 1382
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1383
A. Benzerlikleri 1383
B. Farkları 1383
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1384
A. Benzerlikleri 1384
B. Farkları 1384
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI 1384
A. Muvazaanın Hatadan Farkı 1384
B. Muvazaanın Hileden Farkı 1385
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı 1385
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı 1386
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1387
A. Benzerlikleri 1387
B. Farkları 1387
Kaynakça 1389
Yazarın Diğer Eserleri 1393
Kavramlar Dizini 1395

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat