%3
Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması Eraslan Özkaya

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
1400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284380
Boyut
16x24
Baskı
51.560,00 TL 1.513,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1513 puan kazanacaksınız)
   1513

Eraslan ÖZKAYA ( Yargıtay Onursal Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Beşinci Baskının Önsözü 
 
7
Kısaltmalar 
 
33
Birinci Bölüm
 
 
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
 
 
I. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI NİTELİKLERİ VE UNSURLARI 
 
35
B.K. Madde 502 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Vekalet Sözleşmesinin Tanımı 
 
36
C. Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri 
 
37
1. Vekalet Sözleşmesi Karşılıklı Edimleri İçeren “Borç Yükleyen” Bir Sözleşmedir 
 
37
2. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekli Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir 
 
38
3. Vekalet Sözleşmesi Bir İş Görme Sözleşmesidir 
 
40
4. Vekil ile Vekalet Veren Arasında Yoğun Bir Güven İlişkisi Bulunur 
 
41
5. Vekalet Sözleşmesi Genellikle Sürekli Borç Doğuran Sözleşmedir 
 
41
6. Vekalet Sözleşmesine İlişkin Kurallar Bu Kanunda Düzenlenmemiş Öteki İş Görme Sözleşmelerine de Kıyasen Uygulanır 
 
42
7. Vekalet Veren ve Vekil Her Zaman Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Sona Erdirebilirler 
 
42
D. Vekalet Sözleşmesinin Unsurları 
 
43
1. Genel Olarak 
 
43
2. Tarafların Anlaşmaları 
 
44
3. Bir İşin Görülmesi veya Bir İşlemin Yapılması 
 
47
4. İşin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Olarak Yapılması 
 
49
5. İş Görmeden Doğan Sonucun ve Bunun Tehlikesinin “Rizikosunun” Vekil Edene Ait Olması 
 
51
6. Vekilin İş veya İşlemi Nispeten Bağımsız Olarak ve Bir Zamanla Sınırlı Olmaksızın Gerçekleştirmesi 
 
52
7. Vekalet Sözleşmesinin Kanunla Düzenlenmiş Başka Bir İş Görme Sözleşmesi Çeşidinin Konusunu Oluşturmaması 
 
52
II. VEKALET ÜCRETİ 
 
53
A. Vekalet Ücretinin Sözleşme ile Kararlaştırılması 
 
54
B. Ücret Ödenmesinin Teamülden Olması 
 
55
C. Vekilin Ücret İsteme Hakkının Kanunlarla Düzenlenmesi 
 
56
1. Özel Kanunlarda Vekalet Ücreti 
 
56
2. Avukatlık Kanununda Vekalet Ücreti 
 
57
a. Değişiklikten Önceki Dönem 
 
57
b. Değişiklikten Sonraki Dönem 
 
60
YARGITAY KARARLARI 
 
60
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 
 
60
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
74
C. Daire Kararları 
 
99
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ 
 
308
B.K. Madde 503 
 
308
A. Vekalet Sözleşmesinin Kurulması 
 
308
B. Vekalet Sözleşmesinin Şekli 
 
311
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekle Bağlı Değildir 
 
311
2. Şekli Bağlı Olmama Kuralının İstisnaları 
 
312
a. Taşınmaz Simsarlığı “Tellallığı” 
 
312
b. Kredi “İtibar” Mektubu 
 
312
c. Kredi “İtibar” Emri 
 
313
d. Taşınmazların Mülkiyetinin Geçirilmesini Amaçlayan Vekalet Sözleşmeleri 
 
313
e. Avukatlık Ücret Sözleşmeleri 
 
314
f. Kefalet Sözleşmesi Yapmak İçin Verilen Vekalet 
 
315
YARGITAY KARARLARI 
 
316
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
316
B. Daire Kararları 
 
338
IV. VEKALETİN KAPSAMI 
 
358
B.K. Madde 504 
 
358
A. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirlenmesi 
 
359
B. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirtilmemesi 
 
359
C. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Talimatla Daraltılması 
 
360
D. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam 
 
360
E. Dolaylı Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam 
 
360
F. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Aşılması 
 
360
1. Genel Temsil Yetkisi “Genel Vekalet” 
 
361
2. Özel Temsil Yetkisi “Özel Vekalet” 
 
362
a. Özel Yetki Aranan Hallerde Göz Önünde Tutulması Gereken Esaslar 
 
363
b. Borçlar Kanununun 504. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmüne Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler 
 
363
aa. Dava Açmak 
 
363
bb. Sulh Olmak 
 
364
cc. Tahkim Yapmak “Hakeme Başvurmak” 
 
365
dd. İflas, İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Talep Etmek 
 
366
ee. Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak 
 
366
ff. Bağışlama Yapmak 
 
367
gg. Kefil Olmak 
 
368
hh. Taşınmazı Devretmek veya Bir Hak ile Sınırlandırmak 
 
369
c. Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre Özel Yetki Gerektiren İşlem 
 
370
d. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler 
 
371
e. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. Maddesine Göre Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller 
 
371
aa. Sulh Olmak 
 
371
bb. Hakimi Reddetmek 
 
372
cc. Davanın Tamamını Islah Etmek 
 
372
dd. Yemin Teklifi, Yeminin Kabulü, İadesi ve Reddedilmesi 
 
372
ee. Başkasını Tevkil Etmek 
 
373
ff. Haczi Kaldırmak 
 
373
gg. Vekil Edenin İflasını İstemek 
 
374
hh. Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapmak 
 
374
ıı. Konkordato veya Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Teklifinde Bulunmak ve Bunlara Muvafakat Vermek, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvurmak 
 
374
ii. Davadan veya Kanun Yollarından Feragat Etmek 
 
375
jj. Karşı Tarafı İbra Etmek 
 
376
kk. Davayı Kabul Etmek 
 
376
ll. Yargılamanın İadesi Yoluna Gitmek 
 
376
mm. Hakimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açmak 
 
376
nn. Hangileri Hakkında Yetki Verildiği Açıklanmadan Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Dava Açmak ve Takip Etmek 
 
377
f. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Göre Özel Yetkiyi Gerektiren İşlemler 
 
377
g. Hakimler Aleyhine Şahsi Kusurları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Vekilin Özel Yetkisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin 04.02.1959 Tarih 14/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
 
378
h. Doktrine Göre Özel Yetkiyi Gerektiren Davalar 
 
379
YARGITAY KARARLARI 
 
380
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
380
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
380
C. Daire Kararları 
 
391
V. VEKİLİN BORÇLARI 
 
439
A. Talimata Uygun İfa 
 
440
B.K. Madde 505 
 
440
1. Vekilin Vekil Edenin İradesine ve Talimatına Uygun Hareket Etmek Zorunluluğu 
 
440
a. Talimat Kavramı ve Nitelikleri 
 
441
b. Vekil edenin Talimat Verme Hakkının Sınırları 
 
443
aa. Vekilin Talimatları Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İçerisinde Kalmalıdır 
 
443
bb. Vekil Edenin Talimatlarının Hukuka, Ahlaka Aykırı Olmaması Gerekir 
 
444
cc. Vekil Edenin Talimatı Serbest İradesine Dayanmalıdır 
 
444
c. Talimatın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi 
 
445
d. Vekilin Bazı Koşulların Bulunması ve Vekalet Sözleşmesinin Amacına Uygun Düşmesi Halinde Talimata Uyma zorunluluğu Yoktur 
 
445
e. Talimat Çeşitleri 
 
446
aa. Emredici Talimat 
 
446
bb. İhtiyari Talimat 
 
446
cc. Yol Gösterici Talimat 
 
447
f. Vekilin Talimata Uymamasının Hüküm ve Sonuçları 
 
447
aa. Maddi Fiillere İlişkin Vekalette 
 
447
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette 
 
448
cc. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette 
 
448
YARGITAY KARARLARI 
 
449
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
449
B. Hukuk Genel Kurulu Kararı 
 
450
C. Daire Kararları 
 
466
VI. ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME 
 
480
B.K. Madde 506 
 
480
A. Bizzat İfa 
 
480
B. İstisnalar 
 
481
1. Vekil Edenin Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Rızasının Olması 
 
481
2. Teamülün Bulunması 
 
482
3. Vekilin Mecbur Olması 
 
482
C. Vekilin Yerine Başkasını Koymasının Çeşitleri 
 
483
1. Alt Vekalet 
 
483
2. Vekilin Yerine Üçüncü Bir Kişiyi Koyması “İkame Vekalet” 
 
485
D. Sadakatla, Bağlılıkla İfa 
 
485
E. Özenle İfa 
 
487
1. Vekilin Özen Borcunu Yerine Getirmediğinin İspat Külfeti 
 
489
F. Sır Saklama Borcu 
 
490
1. Sır Saklama Yükümlülüğünün Nedenleri 
 
490
2. Sır Saklama Yükümlülüğünün Konusu ve Kapsamı 
 
491
3. Sırların Açıklanmasının Haklı veya Zorunlu Olduğu Durumlar 
 
492
a. Vekil Edenin Sırların Açıklanmasında Rızasının Bulunması 
 
492
b. Vekaletin Yerine Getirilmesinin veya Vekil Edenin Haklı Yararlarının Sırrın Açıklanmasını Zorunlu Kılması 
 
493
c. Kanunlarda Vekilin Vekil Edene Ait Sırları Yetkili Mercilere Açıklaması veya Bildirmesini Zorunlu Kılan Hükümlerin Bulunması 
 
493
d. Vekilin Tanıklıktan Kaçınması 
 
493
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
 
494
G. Vekilin Sorumluluğunu Kaldıran veya Sınırlayan Anlaşmaların Geçerli Olup Olmadığı 
 
494
YARGITAY KARARLARI 
 
495
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
495
B. Daire Kararları 
 
509
VII. İŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE SORUMLULUK 
 
622
B.K. Madde 507 
 
622
A. Vekilin Yetkisi Dışında Çıkarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu 
 
623
B. Vekilin Verilen Yetkiye Dayanarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu 
 
624
C. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Sorumluluğu 
 
625
D. Vekil Edenin Doğrudan Doğruya Alt Vekilden Talep Etme Hakkının Hukuki Niteliği 
 
627
E. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Hakları 
 
627
F. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olması 
 
628
G. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olmaması 
 
629
YARGITAY KARARLARI 
 
629
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
629
B. Daire Kararları 
 
635
VIII. HESAP VERME 
 
646
B.K. Madde 508 
 
646
A. Genel Olarak 
 
646
B. Hesap Verme Borcunun Hukuki Niteliği ve Kapsamı 
 
647
C. Bilgi Vermek 
 
647
D. Hesap Vermek 
 
648
E. Hesap Vermenin Sonuçları 
 
649
F. Aldıklarını Verme 
 
651
G. Alınanı Verme Borcun Konusu 
 
652
H. Vekilin Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi 
 
654
1. Vekilin Doğrudan Doğruya “Dolaysız” Temsil Yoluyla Yürütülen Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi 
 
654
2. Vekilin Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi 
 
654
I. Vekilin Tesliminde Geciktiği Paranın Faizi ile Sorumlu Tutulması 
 
658
İ. Vekilin Verme Borcuna Karşı İtiraz ve Def’ileri 
 
659
1. Takas 
 
659
2. İfa, İbra, Kusursuz İmkansızlık 
 
660
3. Zamanaşımı 
 
660
4. Ödemezlik Def’i ve Şahsi Hapis Hakkı 
 
661
5. Ayni Hapis Hakkı 
 
662
YARGITAY KARARLARI 
 
663
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
663
B. Daire Kararları 
 
666
IX. EDİNİLEN HAKLARIN VEKALET VERENE GEÇİŞİ 
 
712
B.K. Madde 509 
 
712
A. Genel Olarak 
 
712
B. Kanuni Temlik Hakkının Koşulları 
 
714
1. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İşlem Yapmış Olmalıdır 
 
715
2. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlemden Adına Bir Alacak Hakkı Doğmuş Olmalıdır 
 
715
3. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet İlişkisinden Kaynaklanan Tüm Borçlarını Yerine Getirmiş Olmalıdır 
 
717
4. Vekilin Alacakları Henüz Ortadan Kalkmamış Olmalıdır 
 
718
C. Kanuni Temlikin Hüküm ve Sonuçları 
 
719
1. Taraflar ve Külli Halefleri Yönünden 
 
719
2. İflas Masası Yönünden 
 
720
3. Üçüncü Kişiler Yönünden 
 
721
a. Vekille Sözleşme Yapan Üçüncü Kişiler “Vekilin Borçluları” 
 
721
b. Alt Vekil Yönünden 
 
722
c. Haciz Koyduran Alacaklılar Yönünden 
 
722
d. Alacağı Vekilden Devralan “Temellük” Üçüncü Kişiler Yönünden 
 
723
D. Ayırma Hakkı 
 
723
1. Ayırma Hakkının Hukuki Niteliği 
 
723
2. Ayırma Hakkının Koşulları 
 
723
a. Vekil Tarafından Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İstem Yapılmış Olmalıdır 
 
724
b. Vekil Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlem Sonucu Taşınır Eşya Edinmiş Olmalıdır 
 
724
aa. Ayırma Hakkının Taşınmazlarda Kullanılamaması 
 
724
bb. Kıymetli Evraka İlişkin Ayırma Hakkı 
 
725
cc. Ayrılmamış Para Üzerinde Ayırma Hakkı 
 
726
dd. Vekil Edenin Vekile Verdiği Taşınabilir Eşya veya Alacaklar İçin Ayırma Hakkı 
 
727
ee. Vekilin Sözleşmeye Aykırı Olarak Vekil Eden Hesabına Kazandığı Şeyler İçin Ayırma Hakkı 
 
728
c. Vekil İflas Etmiş Olmalıdır 
 
728
d. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet Görevinden Doğan Bütün Borçlarını İfa Etmiş Olmalıdır 
 
729
3. Ayırma Hakkının Hüküm ve Sonuçları 
 
729
YARGITAY KARARLARI 
 
731
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
731
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
732
C. Daire Kararları 
 
733
X. VEKALET VERENİN BORÇLARI 
 
742
B.K. Madde 510 
 
742
A. Genel Olarak 
 
743
B. Ücret Ödeme Borcu 
 
743
1. Avukatlık Sözleşmesi 
 
745
a. Avukatlık Sözleşmesinin Şekil ve Kapsamı 
 
745
aa. Şekli 
 
745
bb. Kapsamı 
 
746
b. Avukatlık Ücreti 
 
746
c. Mal ve Hakların Bir Kısmının Aynen Avukata Ait Olması 
 
748
C. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 
 
750
D. Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması 
 
753
1. Avukatın Hapis Hakkı 
 
753
2. Avukatın Rüçhan Hakkı 
 
755
3. Tebliğ Zorunluluğu 
 
756
4. Mirasçıların Rüçhan Hakkı 
 
757
5. Avukatın İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil Etmesi 
 
757
a. Avukatın İşi Bizzat Takip Etmesi 
 
757
b. Başkasını Tevkil Yetkisi 
 
757
c. Avukatın Başkasını Tevkil Etmesinde Sorumluluğu 
 
758
d. Avukatın Ücret Alacağı 
 
759
6. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi 
 
760
7. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi ve Avans Ödenmesi 
 
761
a. Ücretin Kapsamı 
 
761
b. Yapılan Masrafların ve Avansın Ödenmesi 
 
761
8. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde ödenmemesi 
 
763
a. İşi Takipten Vazgeçme “İstifa” 
 
763
b. Azil 
 
765
c. Ücretin Gününde Ödenmemesi 
 
768
C. Vekil Edenin Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
 
768
1. Vekil Edenin Gider ve Avans Ödeme Borcunun Koşulları 
 
768
a. Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması 
 
768
b. Vekilin Gider Yapması, Avans Vermesi 
 
769
c. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması 
 
770
2. Gider ve Avansların Değerleri ve Kapsamı 
 
772
3. Gider ve Avansların Ödenme Zamanı “Muacceliyeti” 
 
772
4. Gider ve Avans Alacağından Önceden Feragat, Gider ve Avans Alacağının Devredilmesi 
 
773
D. Vekili Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlülüğü 
 
773
1. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Koşulları 
 
774
a. Vekil ile Vekil EdenArasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması 
 
774
b. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması 
 
774
c. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Borç altına Girmiş Olması 
 
774
d. Girişilen Borcun Henüz Devam Etmesi 
 
774
2. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Muaccel Olma Tarihi, Yerine Getirilme Şekilleri ve Devredilmesi 
 
775
a. Borcu Ödemek 
 
775
b. Borcu Üstlenmek 
 
775
c. Tecdit “Yenileme” 
 
775
d. Karşılık Gösterme 
 
775
E. Vekilin Yaptığı Gider Verdiği Avanslar İçin Faiz Ödeme Borcu 
 
776
F. Vekilin Vekaletin İfası Sebebiyle Uğradığı Zararının Tazmini Borcu 
 
777
1. Tazminat Borcunun Koşulları 
 
777
a. Taraflar Arasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması 
 
777
b. Vekilin Vekaleti Gereği Gibi İfa Etmiş Olması 
 
777
c. Vekil Edenin Kusuru Bulunmadığını İspat Edememesi 
 
778
d. Vekilin Uğradığı Zararla Vekaletin Yerine Getirilmesi Arasında Yakın ve Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağı Bulunması 
 
779
2. Tazminat Borcunun Kapsamı, Muaccel Olması, Uygulanacak Zamanaşımı 
 
780
3. Vekil Edenin Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu 
 
780
YARGITAY KARARLARI 
 
782
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
782
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
783
C. Daire Kararları 
 
790
XI. BİRLİKTE VEKALET VERENLERİN VE BİRLİKTE VEKİLLERİN SORUMLULUĞU 
 
824
B.K. Madde 511 
 
824
A. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluğu 
 
824
1. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları 
 
824
a. Birden Çok Vekalet Veren Bulunması 
 
824
b. Görülen İşte Ayniyet veya Ortak Yarar Bulunması 
 
825
c. İşi Birlikte Gördürmek İradesi veya Kanuni Zorunluluk Bulunması 
 
825
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri 
 
826
B. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluğu 
 
827
1. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları 
 
827
a. Birden Çok Vekil Bulunması 
 
827
b. Görülen İşte Ayniyet Olması 
 
827
c. Vekiller Arasında Birlikte Hareket İradesinin Bulunması veya Birlikte Hareket Zorunluluğunun Kanundan Doğması 
 
828
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri 
 
829
YARGITAY KARARLARI 
 
831
A. İçtihadı Birleştirme Kararı 
 
831
B. Daire Kararları 
 
831
XII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
834
A. Genel Olarak 
 
834
1. İfa 
 
835
2. İbra 
 
835
3. Yenileme “Tecdit” 
 
836
4. Takas 
 
836
5. Alacaklı, Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
 
837
6. Kusurlu veya Kusursuz İmkansızlık 
 
837
7. Zamanaşımı 
 
837
B. Vekaletin Taraflarca Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi 
 
838
B.K. Madde 512 
 
838
1. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi “Azil–Görevden Alma İstifa–Çekilme” Haklarının Tarif ve Tanımı 
 
838
2. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi “Azil ve İstifa” Haklarından Önceden Vazgeçilememesi 
 
840
3. Sözleşmenin Tek Taraflı Sona Erdirmesinin “Azil ve İstifanın” Hüküm ve Sonuçları 
 
842
a. Genel Olarak 
 
842
b. Azil ve İstifanın Haklı Olup Olmaması 
 
842
c. Azil ve İstifanın Hüküm ve Sonuç Doğurma Anı ve Şekli 
 
843
d. Azil ve İstifadan Sonra İleri Sürülebilecek Haklar 
 
844
4. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Kullanılan “Uygun Olmayan Zaman” Kavramının Anlamı 
 
844
a. Vekil Edenin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesinde “Azilde” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları 
 
845
aa. Vekil Edenin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “Vekili Azletmesi” 
 
845
bb. Vekilin Haksız Azil Nedeniyle Zarara Uğraması 
 
847
b. Vekilin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdiresinden “İstifa Etmesinden” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları 
 
848
aa. Vekilin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “İstifa Etmesi” 
 
848
bb. Vekil Edenin Haksız İstifa Nedeniyle Zarara Uğraması 
 
849
c. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Düzenlenen Tazminatın Hukuki Niteliği ve Kapsamı 
 
850
aa. Hukuki Niteliği 
 
850
bb. Kapsamı 
 
851
5. Alt Vekalette ve İkame Vekalette Azil ve İstifanın Etki ve Sonuçları 
 
852
6. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde Azil 
 
852
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması 
 
852
b. Vekilin Birden Çok olması 
 
853
7. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde İstifa 
 
854
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması 
 
854
b. Vekilin Birden Çok Olması 
 
854
YARGITAY KARARLARI 
 
855
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
855
B. Daire Kararları 
 
868
XIII. ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS 
 
936
B.K. Madde 513 
 
936
A. Vekalet Sözleşmesinin Ölüm ve Benzeri Sebeplerle Sona Ermesi 
 
937
1. Ölümle Vekaletin Sona Ermesi 
 
937
a. İstisnalar 
 
937
aa. Vekalet Verenin Menfaatinin Tehlikeye Düşmesi Halinde Vekalete İfanın Geçici Olarak Devam Etmesi 
 
937
bb. Vekaletnamenin Sözleşme Gereği Ölümden Sonrada Devam Etmesi 
 
939
cc. Vekaletin İşin Niteliği Nedeniyle Ölümden Sonrada Devam Etmesi 
 
939
aaa. İnançlı Vekalette 
 
940
bbb. Doğrudan Temsili Gerektiren Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette 
 
940
ccc. Alt Vekalette 
 
941
b. İşe Geçici Olarak Devam Edilebilmesinin Koşulları 
 
941
aa. Vekaletin Sona Ermesinin Vekil Edenin veya Mirasçılarının Menfaatinin Tehlikeye Düşürmesi 
 
941
bb. Vekalet Konusu İşe Devam Edilmesinin Fiilen ve Hukuken Mümkün Olması 
 
941
c. Vekalete Geçici Olarak Devam Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
942
d. Ölümle Vekaletin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
942
2. Vekaletin Gaiplik Sebebiyle Sona Ermesi 
 
943
3. Vekaletin Tüzel Kişiliğin Son Bulması Sebebiyle Sona Ermesi 
 
944
B. Vekalet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi Sebebiyle Sona Ermesi 
 
945
1. Vekil Edenin Ehliyetsizliği 
 
945
a. Tam Ehliyetsizlik 
 
945
b. Sınırlı Ehliyetsizlik Sınırlı Ehliyet 
 
946
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik 
 
946
bb. Sınırlı Ehliyetliler 
 
946
2. Vekilin Ehliyetsizliği 
 
946
a. Tam Ehliyetsizlik 
 
946
b. Sınırlı Ehliyetsizlik veya Sınırlı Ehliyet 
 
946
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik 
 
946
bb. Sınırlı Ehliyetliler 
 
947
3. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalet 
 
947
C. Vekaletin İflas Sebebiyle Sona Ermesi 
 
947
1. Vekil Edenin İflası 
 
947
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette 
 
947
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette 
 
948
aa. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette 
 
948
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette 
 
949
2. Vekilin İflası 
 
949
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette 
 
949
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette 
 
949
aa. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalette 
 
949
bb. Dolaylı Temsili İçeren “İnançlı” Vekalette 
 
950
YARGITAY KARARLARI 
 
950
A. İçtihatdı Birleştirme Kararları 
 
950
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
951
C. Daire Kararları 
 
956
XIV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ 
 
965
B.K. Madde 514 
 
965
A. Genel Olarak 
 
965
B. Maddi Fiillere İlişkin Vekalet 
 
966
C. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalet 
 
966
D. Doğrudan Doğruya Temsili Yetkisini Gerektiren Vekalet 
 
966
1. Üçüncü Kişinin Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilmesi veya Bilmesinin Gerekmesi 
 
966
2. Yetkisinin Verildiğinin Üçüncü Kişilere Bildirilip Kaldırıldığının Bildirilmemesi 
 
967
3. Temsilcinin Vekilin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığını “Vekaletin Sona Erdiğini” Bilmesi 
 
968
YARGITAY KARARLARI 
 
969
A. Hukuk Genel Kurul Kararları 
 
969
B. Daire Kararları 
 
970
İkinci Bölüm
 
 
ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ
 
 
I. ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ 
 
983
A. Genel Olarak 
 
983
II. KREDİ “İTİBAR” MEKTUBU 
 
984
B.K. Madde 515 
 
984
A. Tanımı, Hukuki Niteliği 
 
984
1. Tanımı 
 
984
2. Hukuki Niteliği 
 
985
3. Kredi Mektubunun Doğuşu Şekli ve Konusu 
 
986
a. Kredi Mektubunun Doğuşu 
 
986
b. Kredi Mektubunun Şekli 
 
986
c. Kredi Mektubunun Konusu 
 
986
4. Kredi Mektubunda Taraflar Arasındaki İlişkiler 
 
987
a. Mektup Sahibi ile Mektup Hamili Arasındaki İlişki 
 
987
b. Mektup Sahibi ile Muhatap Arasındaki İlişki 
 
987
c. Mektup Hamili ile Muhatap Arasındaki İlişki 
 
988
III. KREDİ “İTİBAR” EMRİ 
 
989
B.K. Madde 516 
 
989
A. Tanımı Hukuki Niteliği ve Şekli 
 
989
1. Tanımı 
 
989
2. Hukuki Nitelikleri 
 
990
3. Kredi Emrinin Şekli 
 
992
B. Kredi Emrinin Konusu 
 
992
C. Kredi Emrinde Taraflar Arasındaki İlişkiler 
 
992
1. Vekil Eden “Kredi Emrini Veren” ile Vekil “Kredi Emrini Alan” Arasındaki İlişki 
 
992
2. Vekil “Kredi Emri Verilen – Kredi Emrini Alan” ile Kredi Verilen “Borçlu” Arasındaki İlişki 
 
993
3. Vekil Eden “Kredi Emri Veren” ile Kredi Emrinden Yararlanan “Borçlu” Arasındaki İlişki 
 
994
a. Asıl Borçludan Teminat İstemek Hakkı 
 
995
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı 
 
995
D. Rücu Hakkı 
 
995
IV. KREDİ EMRİNDEN YARARLANANIN EHLİYETSİZLİĞİ 
 
996
B.K. Madde 517 
 
996
V. KREDİ EMRİ VERİLENİN ÖNEL VERMESİ 
 
997
B.K. Madde 518 
 
997
VI. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
998
B.K. Madde 519 
 
998
A. Kredi Emri Veren ile Kredi Emrinden Yararlanan Arasındaki İlişki 
 
998
1. Genel Olarak 
 
998
2. Kredi Emri Verenin Borcu Ödemeden Önceki Dönemde Krediden Yararlanana Karşı İleri Sürebileceği Haklar 
 
999
a. Kredi Emrinden Yararlanandan Teminat İstemek Hakkı 
 
999
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı 
 
999
B. Kredi Emri Verenin Borcu Ödedikten Sonraki Hakkı 
 
999
1. Rücu Hakkı 
 
999
2. Rücu Hakkının Yitirilmesi 
 
1000
VII. SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİ 
 
1000
B.K. Madde 520 
 
1000
A. Tanımı 
 
1001
B. Şekli 
 
1002
C. Nitelikleri 
 
1002
D. Simsarlık Sözleşmesinin Hükümleri 
 
1003
1. Simsarın Yükümlülükleri 
 
1003
2. Vekil Edenin “İş Sahibinin” Yükümlülükleri 
 
1004
VIII. ÜCRET 
 
1005
B.K. Madde 521 
 
1005
A. Ücret Ödenmesi 
 
1005
1. Esas Sözleşmenin Kurulması 
 
1005
2. Sözleşmenin Geçerli Olması 
 
1006
3. İstenen Sözleşme Olması 
 
1006
4. Sözleşmenin Kararlaştırılan Sürede Kurulması 
 
1007
5. İlliyet Bağının Olması 
 
1007
B. Sözleşmenin İfası 
 
1008
C. Sözleşmenin Kesin Olması 
 
1008
D. Birden Fazla Simsarın Bulunması Halinde Ücret 
 
1009
E. Simsarın Her İki Taraf İçin Çalışması Halinde Ücret 
 
1009
F. Giderlerin Karşılanması 
 
1009
IX. ÜCRETİN BELİRLENMESİ 
 
1010
B.K. Madde 522 
 
1010
X. SİMSARIN HAKLARINI KAYBETMESİ 
 
1011
B.K. Madde 523 
 
1011
A. Genel Olarak 
 
1012
B. Simsarın Üstelendiği Borcuna Aykırı Davranarak Diğer Tarafın Menfaatine Hareket Etmesi 
 
1012
C. Simsarın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Diğer Taraftan Ücret Sözü Alması 
 
1012
XI. EVLENME SİMSARLIĞI 
 
1013
B.K. Madde 524 
 
1013
XII. ÜCRETTEN İNDİRİM 
 
1014
B.K. Madde 525 
 
1014
A. Ücretten İndirim Yapılması 
 
1014
1. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması 
 
1014
2. Borçlunun Ücrette İndirim İstemesi 
 
1015
3. Ücretin İsteyerek Ödenmemesi 
 
1015
B. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
1015
YARGITAY KARARLARI 
 
1016
Simsarlık “Tellallık” 
 
1016
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1016
B. Daire Kararları 
 
1020
Üçüncü Bölüm
 
 
VEKALETSİZ İŞ GÖRME
 
 
I. VEKALETSİZ İŞ GÖRME 
 
1065
A. Genel Olarak 
 
1065
B. Vekaletsiz İş Görmenin Çeşitleri 
 
1067
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görme 
 
1067
2. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görme 
 
1067
3. Vekaletsiz İş Görmenin Unsurları 
 
1068
a. İş Görme 
 
1068
b. İşin Başkasına Ait Olması 
 
1069
c. Vekaletin Olmaması 
 
1069
d. İş Görme İradesinin Bulunması 
 
1070
II. İŞ GÖRENİN HAK VE BORÇLARI İŞİN GÖRÜLMESİ 
 
1072
B.K. Madde 526 
 
1072
A. Genel Olarak 
 
1072
B. İş Görenin Yükümlülükleri 
 
1073
1. İşin Görülmesi Yükümlülüğü 
 
1073
2. İş Sahibinin Ölmesi, Ehliyetini Kaybetmesi, İflası Halinde İşe Devam Yükümlülüğü 
 
1074
3. İşi Haber Verme Yükümlülüğü 
 
1075
4. Hesap Verme Yükümlülüğü 
 
1075
5. Elde Ettiği Şeyleri ve Faydaları Devir Yükümlülüğü 
 
1075
C. İş Görenin Hakları 
 
1076
1. Genel Olarak 
 
1076
2. İş Görenin Ücreti 
 
1077
3. Hapis Hakkı 
 
1078
a. Borçlunun “İş Sahibinin” Rızası 
 
1078
b. Borcun Muaccel Olması 
 
1078
c. Eşyanın Alacakla Bağlantısı Bulunması 
 
1079
D. Zamanaşımı 
 
1079
III. SORUMLULUK 
 
1080
B.K. Madde 527 
 
1080
A. İş Görenin Sorumluluk Nedenleri, Kusur ve Özenin Derecesi 
 
1081
B. İş Görenin Sorumluluğunun Hafifletilmesi 
 
1081
C. İş Görenin Sorumluluk Derecesinin Hesap Edilmesi 
 
1082
D. Tazminat Miktarının Hesap Edilmesi 
 
1083
E. Zamanaşımı 
 
1083
F. İş Görenin Sorumluluğunun Ağırlaştırılması 
 
1084
1. İş Sahibinin O İşin Yapılmasını Açık ve Örtülü Olarak Yasaklamış Olması Gerekir 
 
1085
2. İş Sahibinin Yasaklanması Geçerli Olmalıdır 
 
1085
3. İş Gören Yasaklamayı Bilmeli veya Bilecek Durumda Olmalıdır 
 
1085
4. Yapılan İş ile Meydana Gelen Zarar Arasında Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağının Bulunması Zorunludur 
 
1085
5. İş Sahibinin Yasaklaması Hukuk ve Ahlaka Aykırı Olmamalıdır 
 
1085
6. Yukarıda Sayılan Koşulların Varlığını İş Sahibinin İspat Etmesi Gerekir 
 
1086
IV. İŞ GÖRENİN EHLİYETSİZLİĞİ 
 
1086
B.K. Madde 528 
 
1086
V. İŞ SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 
 
1088
B.K. Madde 529 
 
1088
A. İş Sahibinin Hak ve Borçları 
 
1089
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmelerde İş Sahibinin Hakları ve Borçları 
 
1090
a. İş Sahibinin Hakları 
 
1090
aa. İşin İş Sahibinin Menfaatine Yapılması 
 
1090
bb. İşin Sahibinin Varsayılan İradesine Uygun Yapılması 
 
1091
b. İş Sahibinin Borçları 
 
1092
aa. İş Görenin Zorunlu ve Yararlı Masraflarını Faizi ile Birlikte Ödeme Borcu 
 
1092
bb. Masrafların Niteliği ve Hesap Edilme Şekli 
 
1092
cc. Faizi Ödeme Borcu 
 
1093
dd. İş Görenin Gördüğü İş Dolayısıyla Üstlendiği Edimleri İfa Etmek Borcu 
 
1094
ee. Hakimin Takdir Edeceği Zararı Gidermek Borcu 
 
1094
ff. İş Sahibinin Birden Fazla Olması Halinde Borçları 
 
1095
c. İş Sahibine Borç Yüklenmeyen Haller 
 
1095
aa. İş Görenin Yaptığı Masrafların Katlanmasının Ahlaki Bir Ödev Sayılması 
 
1095
bb. İş Görenin Bağış Amacıyla Hareket Etmesi 
 
1096
VI. İŞİN İŞ GÖRENİN MENFAATİNE YAPILMASI 
 
1097
B.K. Madde 530 
 
1097
A. Genel Olarak 
 
1097
B. İş Görenin Hak ve Borçları 
 
1099
1. Genel Olarak 
 
1099
2. İş Görenin Hakları 
 
1099
a. İş Görenin Haklarının Hukuki Niteliği 
 
1099
b. Masraflarının Ödenmesini İstemek Hakkı 
 
1100
c. Giriştiği Borçlardan Kurtarılmasını İstemek Hakkı 
 
1101
d. Zararının Giderilmesini İstemek Hakkı 
 
1101
e. Hapis Hakkı 
 
1102
f. Ücret İsteme Hakkı 
 
1102
g. İş Görenin Ayırıp Alma Hakkı 
 
1103
aa. Genel Olarak 
 
1103
bb. İş Görenin Şeyi Henüz İade Etmemiş Olması 
 
1104
cc. Karşılığının Önerilmemesi 
 
1104
dd. Asıl Şeye Zarar Vermeksizin Ayırıp Almanın Mümkün Olması 
 
1104
ee. İş Görenin Ayırıp Almada Yararının Bulunması 
 
1105
VII. İŞ SAHİBİNİN YAPILAN İŞİ UYGUN BULMASI 
 
1105
B.K. Madde 531 
 
1105
A. Genel Olarak 
 
1106
1. Uygun Bulmanın “İcazetin” Tarif ve Tanımı 
 
1106
2. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmede Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi” 
 
1107
3. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görmelerde Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi” 
 
1108
4. Uygun Bulunanın “İcazetin” Hüküm ve Sonuçları 
 
1109
YARGITAY KARARLARI 
 
1110
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
1110
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1116
C. Daire Kararları 
 
1125
Dördüncü Bölüm
 
 
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ALIM VEYA
 
 
SATIM KOMİSYONCULUĞU
 
 
I. TANIMI 
 
1193
B.K. Madde 532 
 
1193
A. Genel Olarak 
 
1193
B. Alım Satım Komisyonculuğunun Tanımı 
 
1193
C. Komisyon Sözleşmesinin Unsurları 
 
1194
D. Öteki Komisyon Sözleşmeleri Türleri 
 
1195
YARGITAY KARARLARI 
 
1196
A. Hukuk Genel Kurul Kararları 
 
1196
B. Daire Kararları 
 
1201
II. KOMİSYONCUNUN BORÇLARI 
 
1214
A. Bildirme ve Sigortalama Borcu 
 
1214
Madde 533 
 
1214
1. Komisyoncunun Borçları 
 
1214
a. Genel Olarak 
 
1214
b. Komisyoncunun Bildirme Ve Sigortalama Borcu 
 
1215
aa. Komisyoncunun Bildirme Yükümlülüğü 
 
1215
bb. Komisyoncunun Sigortalama Yükümlülüğü 
 
1215
2. Özen Borcu 
 
1216
Madde 534 
 
1216
a. Komisyoncunun Özen Borcu 
 
1216
aa. Genel Olarak 
 
1216
bb. Komisyoncunun Özen Borcunun Unsurları 
 
1217
aaa. Vekalet Veren İle Komisyoncunun Ayrı Yerlerde Bulunması 
 
1217
bbb. Satılacak Malın Taşıyıcı Aracılığı İle Gönderilmesi 
 
1217
ccc. Gönderilen Eşyanın Açıkça Ayıplı Olması 
 
1217
cc. Komisyoncunun Yükümlülükleri 
 
1217
aaa. Komisyoncu Taşıyıcıya Karşı Vekil Edenin Haklarını Korumak İçin Gerekenleri Eksiksiz Yapmalıdır 
 
1217
bbb. Komisyoncu Koruyucu Önlemler Almalıdır 
 
1217
ccc. Vekalet Vereni Hemen Bilgilendirmelidir 
 
1218
ddd. Kısa Sürede Bozulabilecek Eşyayı Satmalıdır 
 
1218
3. Vekalet Verenin Belirlediği Bedel 
 
1218
Madde 535 
 
1218
a. Komisyoncunun Vekil Edenin Belirlediği Bedelden Farklı Bir Bedelle Mal Satması Veya Alması 
 
1219
aa. Genel Olarak 
 
1219
bb. Vekil Edenin Belirlediği Bedelden Az Bedelle Malın Satılması 
 
1219
cc. Komisyoncunun Kusurlu Olması 
 
1220
dd. Komisyoncunun Avantajlı Fiyatı Kendisine Mal Etme Yasağı 
 
1220
4. Veresiye Satma ve Teslim Almadan Ödeme 
 
1220
Madde 536 
 
1220
a. Komisyoncunun Veresiye Mal Satması Ve Malı Teslim Almadan Bedelini Ödemesi 
 
1221
aa. Genel Olarak 
 
1221
bb. Komisyoncunun Malı Satması 
 
1221
aaa. Vekalet Verenin İzni Bulunması 
 
1221
bbb. Veresiye Satım Yönünde Ticari Teamülün Olması 
 
1221
cc. Komisyoncunun Malı Teslim Almadan Bedelini Ödemesi 
 
1222
dd. Komisyoncunun Doğan Zarardan Sorumluluğu 
 
1222
5. Komisyoncunun Garantisi 
 
1222
Madde 537 
 
1222
a. Komisyoncunun Açıkça Garanti Vermesi Veya Bulunduğu Yerde Ticari Teamül Bulunması 
 
1222
aa. Genel Olarak 
 
1222
bb. Satım Komisyonculuğunda Kural 
 
1224
cc. Ana Kuralın İstisnaları 
 
1224
aaa. Yetkisi olmaksızın Veresiye Mal Satması 
 
1224
bbb. Komisyoncunun Açıkça Garanti Vermesi veya Bulunduğu Yerdeki Ticari Teamülün Gerekli Kılması 
 
1224
ccc. Komisyoncunun Borcun İfasını Üzerine Almasında Şekil 
 
1225
dd. Komisyoncunun Ücreti 
 
1225
III. KOMİSYONCUNUN HAKLARI 
 
1225
A. Ödediği Paralar ve Yaptığı Giderler 
 
1225
Madde 538 
 
1225
1. Komisyoncunun Hakları 
 
1225
a. Genel Olarak 
 
1225
b. Komisyoncunun Vekalet Verenin Yararı İçin Yaptığı Giderler Ve Ödediği Paralar 
 
1226
c. Komisyoncunun Faiz İstemesi 
 
1226
d. Komisyoncunun İsteyemeyeceği Giderler 
 
1226
2. Komisyon Ücreti 
 
1226
a. İsteme Hakkı 
 
1226
Madde 539 
 
1226
aa. Komisyon Ücreti İsteme Hakkı 
 
1227
aaa. Genel Olarak 
 
1227
bbb. Komisyoncu Ücreti 
 
1227
ccc. Komisyoncunun Ücret İsteme Hakkı 
 
1227
ddd. İşin Yapılmamasının Vekalet Verene Yükletilebilen Bir Sebepten Kaynaklanması 
 
1228
eee. İşin Vekalet Verene Yüklenmesi Mümkün Olmayan Bir Nedenle İfa Edilememesi 
 
1228
YARGITAY KARARLARI 
 
1229
A. Hukuk Genel Kurul Kararları 
 
1229
B. Daire Kararları 
 
1230
b. Kaybetmesi 
 
1232
Madde 540 
 
1232
aa. Komisyoncunun Ücret İsteme Hakkını Kaybetmesi 
 
1232
aaa. Genel Olarak 
 
1232
bbb. Komisyoncunun Ücret İsteme Hakkını Kaybetmesi 
 
1232
ccc. Komisyoncunun Satın Aldığından Fazla, Sattığından Eksik Bedel Bildirmesi 
 
1233
YARGITAY KARARLARI 
 
1233
A. Hukuk Genel Kurul Kararları 
 
1233
3. Hapis Hakkı 
 
1236
Madde 541 
 
1236
a. Komisyoncunun Hapis Hakkı 
 
1236
aa. Genel Olarak 
 
1236
bb. Hapis Hakkı Ve Hukuki Niteliği 
 
1236
cc. Hapis Hakkının Kapsamı 
 
1237
4. Malın Açık Artırmayla Satılması 
 
1237
Madde 542 
 
1237
a. Malın Açık Artırmayla Satılması 
 
1237
aa. Genel Olarak 
 
1237
bb. Malın Açık Artırmayla Satılmasının Koşulları 
 
1238
5. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapması 
 
1240
a. Bedel ve Ücret 
 
1240
Madde 543 
 
1240
aa. Komisyoncunun Kendisi İle İşlem Yapması 
 
1240
aaa. Genel Olarak 
 
1240
bbb. Komisyoncunun Bizzat Alıcı Veya Satıcı Olabilmesinin Koşulları 
 
1241
ccc. Vekalet Verene Bildirme 
 
1242
ddd. Komisyoncunun Ücret Ve Giderlerini İsteme Hakkı 
 
1242
eee. Satış Hükümlerinin Uygulanması 
 
1242
b. İşlemi Kendisiyle Yapmış Sayılma 
 
1243
Madde 544 
 
1243
aa. Komisyoncunun İşlemi Kendisiyle Yapmış Sayılacağı Durumlar 
 
1243
aaa. Genel Olarak 
 
1243
bbb. Komisyoncunun, Sözleşmenin Diğer Tarafını Göstermeksizin Vekaletin Yerine Getirildiğini Vekalet Verene Bildirmesi 
 
1243
c. İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi 
 
1244
Madde 545 
 
1244
aa. Komisyoncunun İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi 
 
1244
aaa. Genel Olarak 
 
1244
bbb. Komisyoncunun İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi Anı 
 
1244
ccc. Komisyoncunun Hakkının Düşmesinde İstisna 
 
1245
d. Diğer Komisyon İşleri 
 
1245
Madde 546 
 
1245
aa. Diğer Komisyon İşlerinin Tabi Olduğu Hükümler 
 
1245
aaa. Genel Olarak 
 
1245
bbb. Diğer Komisyon İşleri 
 
1246
Beşinci Bölüm
 
 
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ÖTEKİ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
1247
II. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1247
A. Benzer Yönleri 
 
1247
1. Her İki Sözleşmede İki Tarafa Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir. Bir Taraf İş Görme Borcu Altına Girerken Öteki Taraf Ücret Ödemekle Yükümlü Olmaktadır 
 
1247
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Grubuna Giren Sözleşmelerdendir. Vekil Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmü Uyarınca Vekil Edenin Bir İşini Görmeyi veya İşlenimi Yapmayı Üstlenir. İşçi İse Borçlar Kanununun 393. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince İşverene Bağımlı Olarak Belirli veya Belirli Olmayan Bir Süreyle İşverene Ait Bir İşi Görmekle Yükümlüdür 
 
1248
3. Her İki Sözleşme Kanunda Aksine Bir Hüküm Yoksa Özel Bir Şekle Bağlı Değildir 
 
1248
4. Her İki Sözleşmede de Yapılacak İşin, Sözleşmeden veya Durumun Zorunluluğundan Anlaşılmadıkça Bizzat Yapılması Gerekmektedir 
 
1248
5. Her İki Sözleşmede İşin Sadakatle ve Özenle Yapılması Gerekmektedir 
 
1249
6. Her İki Sözleşmede Talimata Uymak Gerekmektedir 
 
1249
7. Her İki Sözleşmede de Hesap Vermek, Aldıklarını Teslim Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır 
 
1250
B. Farklı Yönleri 
 
1250
1. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Nisbi Bağımsızlık İçerisinde Çalışır 
 
1250
2. Vekalet Sözleşmesinde Vekil, Zaman Kaydı Olmaksızın Belli Bir Sonuca Yönelen Belli İş veya İşleri Sadakatle Özenle ve Vekilin İrade ve Talimatına Uygun Olarak Yapma Yükümlülüğü Altındadır 
 
1251
3. Vekalet Sözleşmesinde Taraflar Hiçbir Süreye, İhtara Hacet Kalmaksızın Her Zaman Vekalet Sözleşmesini Sona Erdirebilirler 
 
1251
4. Doktrin Vekalet Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklardan Birinin Ücret Olduğunu Kabul Etmekte Bu Görüşünü Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 3. fıkrası Hükmüne Dayandırmaktadır 
 
1252
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ESER SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1252
A. Benzer Yönleri 
 
1252
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir 
 
1252
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Borcunu Doğuran Sözleşmeler Grubuna Girmektedir 
 
1253
3. Her İki Sözleşmede Kural Olarak Şekle Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir 
 
1253
4. Her İki Sözleşmede Bağımsızlık Unsuru Yönünden Birbirlerine Benzemektedirler 
 
1254
5. Her İki Sözleşme İş Görme Borcunun Özenle ve Sadakatle Yapılması Yönünden Birbirine Benzemektedir 
 
1254
6. Her İki Sözleşmede Özen Borcundan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı Benzer Esaslara Göre Belirlenir 
 
1254
7. Her İki Sözleşme Kural Olarak İşin Bizzat Yerine Getirilmesi Bakımından da Birbirine Benzemektedir 
 
1255
B. Farklı Yönleri 
 
1255
1. Vekalet Sözleşmesinin Konusu İş Görmektir 
 
1255
2. Vekalet Sözleşmesinde Güven Unsuru 
 
1256
3. Vekalet Sözleşmesinde İş Görmenin Gerektirdiği Giderleri Karşılamak Kural Olarak Vekil Edene Aittir 
 
1256
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekaletin İfası Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zarardan Borçlar Kanununun 510. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Vekil Eden Sorumludur 
 
1257
6. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Vekalet Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Sayılmamıştır 
 
1258
IV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1258
A. Benzer Yönleri 
 
1258
1. Her İki Sözleşmede Karşılıklı Haklar ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir 
 
1258
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdir 
 
1259
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekilin Yaptığı Giderlerden ve Uğradığı Zararlardan Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekil Eden Sorumludur. Vekil Eden Bu Gider ve Zararları Vekile Ödemek Zorundadır 
 
1260
4. Her İki Sözleşmede de Karşılıklı Güven, Sözleşmenin Yapılmasında Önemli Rol Oynar 
 
1260
B. Farklı Yönleri 
 
1260
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Önce Açıklandığı Üzere Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir 
 
1260
2. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmekte İsede Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir 
 
1261
V. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ MEKTUBUYLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1262
A. Benzer Yönleri 
 
1262
1. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdendir 
 
1262
2. Borçlar Kanununun Vekalet İşlerini Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayrımında Vekalet Sözleşmesi İkinci Ayrımda İse Kredi Mektubu ve Kredi Emri Düzenlenmiştir 
 
1262
3. Vekalet Sözleşmesinde Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 2. Fıkrasıyla Vekile Üstlendiği İş ve Hizmetleri Vekalet Verenin Haklı Menfaatlerini Gözeterek Sadakat ve Özenle Yürütmek Yükümlülüğü Getirilmiştir 
 
1263
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Karşılamak Yükümlülüğü Altındadır 
 
1263
B. Farklı Yönleri 
 
1263
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Öncede Açıklandığı Gibi Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir. Tarafların İradelerinin Uyuşması ile Yazılı veya Sözlü Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Olarak Herhangi Bir Şekilde Yapılabilir 
 
1263
2. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Kredi Mektubuna Nazaran Çok Geniştir 
 
1264
3. Vekalet Sözleşmesinde Kural Olarak Vekil, Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür 
 
1264
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf Bulunmaktadır. Vekalet Sözleşmesi Bunlar Arasında Kurulur 
 
1264
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ EMRİ SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1265
A. Benzer Yönleri 
 
1265
1. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Gören Sözleşmelerdir 
 
1265
2. Kredi Emri Borçlar Kanununun Vekalet İşlerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün İkinci Ayrımında Kredi Mektubundan Sonra Düzenlenmiştir 
 
1266
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Veren Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Vekaletin Gereği Gibi İfası İçin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Gidermek Yükümlülüğü Altındadır 
 
1266
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Borçlar Kanununun 505. Maddesine Göre Vekalet Verenin Talimatına Uymakla Yükümlüdür. Talimattan Ayrılırsa Bundan Doğan Zararı Karşılamak Durumundadır 
 
1266
B. Farklı Yönleri 
 
1267
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Hiçbir Biçim Koşuluna Bağlı Değildir. Yazılı Sözlü Açık “Sarih” Örtülü “Zımni” Olarak Yapılabilir. Daha Önce Bu Hususta Yeterli Açıklama Yapıldığından Tekrardan Kaçınılmıştır 
 
1267
2. Vekaletin Kapsamı Çok Geniştir. Vekaletin İfası İçin Zorunlu Tüm İş veya İşlemleri Kapsayabilir 
 
1267
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Doğrudan Doğruya Temsil Yetkisi Varsa Vekil Eden Adına ve Hesabına İş veya İşlem Yapar. Dolaylı Temsili İçeren Vekalette İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Hareket Eder 
 
1267
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf ve Aralarında Bir Vekalet Sözleşmesi Bulunmaktadır 
 
1268
VII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1268
A. Benzer Yönleri 
 
1268
1. Gerek Vekalet Gerekse Simsarlık “Tellallık” Sözleşmeleri Birer İş Görme Sözleşmeleridir 
 
1268
2. Her İki Sözleşmenin Kurulması Bir Geçerlilik Koşuluna Bağlı Değildir 
 
1269
3. Ücretli Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmesi Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Çift Taraflı Sözleşme Olmaları Yönünde de Birbirlerine Benzemektedir 
 
1270
4. Simsarlık Sözleşmesi Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Üçüncü Ayrımında Yer Almıştır. Kanun Koyucunun Simsarlık Sözleşmesine Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan 9.Bölümünde Yer Vermesi Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmelerinin Birbirlerine Yukarıda Açıklanan Yönleri ile Benzemeleri Nedenine Dayanmaktadır 
 
1271
B. Farklı Yönleri 
 
1271
1. Her İki Sözleşme Kapsamları Yönünden Birbirinden Oldukça Farklıdır 
 
1271
2. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Değildir 
 
1271
3. Dolaysız Temsili İçeren Vekaletlerde Vekil Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür 
 
1272
VIII. ALIM VEYA SATIM KOMİSYON SÖZLEŞMESİYLE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ 
 
1272
A. Benzer Yönleri 
 
1272
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir 
 
1272
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmektedir 
 
1273
3. Borçlar Kanununun 532. Maddesinin 2. Fıkrası Hükmüne Göre Komisyon Sözleşmesi Hakkındaki Onbirinci Bölümdeki Özel Hükümler Saklı Kalmak Üzere Komisyon Sözleşmelerine Vekalet Hükümleri Uygulanmaktadır 
 
1273
4. Her İki Sözleşmede de İşlerin Sadakatle Özenle Yapılması Gerekmektedir 
 
1274
5. Her İki Sözleşmede de Talimatlara Uygun Hareket Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır 
 
1274
6. Her İki Sözleşmede de Yapılan Ödenen Paralar ve Giderler Vekil Edene Aittir 
 
1275
B. Farklı Yönleri 
 
1275
1. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir 
 
1275
2. Vekil Kural Olarak Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Yapar. Komisyoncu İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına İş Yapar 
 
1275
3. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmenin Asli Unsuru Değildir 
 
1276
Altıncı Bölüm
 
 
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
1279
II. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 
 
1279
A. Zararlandırrma Kastı 
 
1280
B. Vekil Edenin Zarar Görmesi 
 
1281
C. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Durumu 
 
1282
1. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmemesi ve Bilecek Durumda Olmaması 
 
1282
2. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmesi veya Bilecek Durumda Olması 
 
1283
3. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin El ve İşbirliği İçerisinde Olması 
 
1283
III. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASININ HÜKÜM VE
 
 
SONUÇLARI 
 
1284
YARGITAY KARARLARI 
 
1286
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1286
B. Daire Kararları 
 
1301
Kaynakça 
 
1377
Kavramlar Dizini 
 
1383
Yazarın Diğer Eserleri 
 
1399
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.513,20   
1.513,20   
2
756,60   
1.513,20   
3
504,40   
1.513,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.513,20   
1.513,20   
2
756,60   
1.513,20   
3
504,40   
1.513,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.513,20   
1.513,20   
2
756,60   
1.513,20   
3
504,40   
1.513,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.513,20   
1.513,20   
2
756,60   
1.513,20   
3
504,40   
1.513,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.513,20   
1.513,20   
2
756,60   
1.513,20   
3
504,40   
1.513,20   
Kapat